Translation: from english to albanian

zool

 • 1 bull

  bull I [bul] n.,v. -n 1. dem; a bull in a china shop njeri kaba, avdall. 2. mashkull (i balenës, i drerit etj). 3. spekulator (me çmimet). 4. (qen) bulldog. 5. astr. Devni (yllësi). 6. gj.fol. broçkulla.
  shoot the bull a) flas në tym; b) mburrem; take the bull by the horns e kap demin për brirësh /-vt. ngre çmimet (e aksioneve në Bursë)
  bull II [bul] n. bulë, qarkore (e Rapës)
  bull III [bul] n. gafë, gabim qesharak
  bull-headed/bullheaded ['bul'hedid] adj. kokëfortë, kokëngjeshur, kokëderr
  bull session [bul 'seshën] n. muhabet burrash; diskutim në rreth të ngushtë
  bull's eye [buls ai] n 1. mes, qendër (e tabelës së qitjes). 2. goditje në qendër. 3. xham rrethor (në dritare). 4. thjerrëz konvekse. 5. dritarez
  bull trout [bul traut] n. zool. salmon (peshk)
  bull work [bul wë:k] n. punë të rënda; punëfizike
  * * *
  buall

  English-Albanian dictionary > bull

 • 2 cat

  [kæt] n 1. mace. 2. grua inatçeshë. 3. zool. mustak (peshk). 4. zhrg. djalë, shok, mik.
  be like a cat on hot bricks jam si mbi gjemba; let the cat out of the bag nxjerr të fshehtën; put the cat among the pigeons i var ujkut mëlçitë në qafë; rain cats and dogs bie shi me rrëshekë/me shtëmba
  cat flap ['kætflæp] n. ndërt. vrimë ajrimi
  cat nap ['kætnæp] n. njësy gjumë, kotje, dremitje
  cat-o'-nine-tails [kætë'nainteils] n. kamzhik me shumë fije
  cat power n. knd. zhrg. mjet i rëndë (bulldozer etj)
  cat's eye ['kætsai] n 1. gur/xhevahir vezullues. 2. aut. shenjë reflektuese (në kthesat)
  catskinner ['kætskinë:] n. traktorist
  cat's-paw, catspaw ['kætspo:] n 1. fig. mashë, vegël. 2. erë e lehtë. 3. nyjë (grepi etj)
  catsup ['kætsëp] n. shih catchup
  cat-swing ['kætswing] n. knd. vargan slitash
  cattish ['kætish] adj. si mace; prej maceje
  cat-train ['kættrein] n. knd. vargan slitash
  CAT scan ['kætskæn] n. mjek. (shkurtim i Computerized Axial Tomography) diagnostikim me skaner
  * * *
  mace

  English-Albanian dictionary > cat

 • 3 gnu

  [nu:, niu:] n. zool. antilopë
  * * *
  gnu

  English-Albanian dictionary > gnu

 • 4 kill

  kill [kil] v.,n. -v 1. vras; kill two birds with one stone me një gur vras dy zogj. 2. i jap fund (thashethemeve). 3. zhduk (erën e keqe, besimin). 4. heq, shuaj (një paragraf etj). 5. rrëzoj (një projektligj). 6. shkatërroj, dëmtoj rëndë (token). 7. çoj dëm, humbas, vras (kohën). 8. fik, shuaj (motorin). 9. gj.fol. i marr shpirtin, e vdes; my sore foot is killing me ma mori shpirtin këmba që kam vrarë /-n 1. vrasje. 2. kafshë gjahu e vrarë. 3. avion i rrëzuar
  kill off [kil of] a) shfaros; b) fig. eliminoj, shuaj
  killer ['kilë:] n 1. vrasës; kriminel. 2. zhrg. arrë e fortë, gjë fort e vështirë. 3. zool. balenë vrastare
  killing ['kiling] adj.,n. - adj 1. vrasës; shkatërrimtar; mbytes. 2. rraskapitës; ride at a killing pace eci me një shpejtësi rraskapitëse. 3. gj.fol. tepër për të qeshur /-n 1. sukses financiari bujshëm. 2. vrasje
  killjoy ['kilxhoi] n. lezetprishës, ters njeri
  * * *
  vras; vrasje

  English-Albanian dictionary > kill

 • 5 killer

  ['kilë:] n 1. vrasës; kriminel. 2. zhrg. arrë e fortë, gjë fort e vështirë. 3. zool. balenë vrastare
  * * *
  vrasës

  English-Albanian dictionary > killer

 • 6 king

  [king] n 1. mbret. 2. (në shah) mbret; (në da­më) damë; (në letra) mbret
  kingdom ['kingdëm] n 1. mbretëri. 2. botë, mbretëri; animal kingdom mbretëria e kafshëve; the Kingdom of Heaven Mbretëria e Qiellit; till Kingdom come deri ditën e Gjyqittë Fundit
  kingfisher ['kingfishë:] n. zool. bilbil uji
  kingly ['kingli] adj., adv. -adj. mbretëror; prej mbreti (kurorë, qëndrim) /-adv. si prej mbreti
  king post [king pëust] n. tra vertikal i çatisë
  kingship ['kingship] n. mbretërim
  king-size ['kingsaiz] adj 1. tepër i madh (senduiç). 2. më i gjati, shumë i gjatë (cigare); king-size ciga­rettes/bed cigaretë gjata; shtrat i madh
  * * *
  mbret

  English-Albanian dictionary > king

 • 7 kit

  kit I [kit] n 1. çantë veglash, kuti veglash. 2. pajime; takëm; vegla; shaving kit vegla rroje; first-aid kit pajime të ndihmës së shpejtë. 3. sport. uniformë. 4. pjesë (për t'u montuar); kitchen units in kit form pjesë pajisjesh kuzhine për t'u montuar. 5. usht. pajime personale.
  the whole kit and caboodle gj.fol. i gjithë grupi (i njerëzve); të gjitha (plaçkat), me laçkë e me plaçkë
  kit II [kit] n.,v. -n. zool 1. këlysh. 2. kotele /-vi. pjell këlyshë
  * * *
  pajis; pajisje; kompleks; mace e vogël

  English-Albanian dictionary > kit

 • 8 river

  ['rivë:] n. lumë; down/up river teposhtë/ përpjetë (lumit); rivers of blood fig. lumenj gjaku.
  riverbank ['rivë:bænk] n. breg lumi
  river basin ['rivë: 'beisën] n. gjeog. pellg lumor
  riverbed ['rivë:bed] n. shtrat lumi
  river head ['rivë: hed] n. burim lumi
  river horse ['rivë: ho:s] n. zool. hipopotam
  riverine ['rivërain] adj 1. lumor. 2. breglumor; a riverine town qytet breglumor/buzë lumit
  rivermouth ['rivë:'mauth] n. grykëderdhje
  riverside ['rivë:said] n., adj. -n. breg lumi; by/along the riverside buzë lumit; përgjatë bregut./- adj. breglumor; bregalumas
  * * *
  lumë

  English-Albanian dictionary > river

 • 9 song

  [song] n 1. këngë; give us a song na këndo diçka. 2. fig. hiçgjë, çikërrimë; I bought it for a song e bleva për një copë bukë/fare lirë/gati falas.
  song and dance amer., zhrg. a). justifikim; she gave him the same old song and dance ajo i përsëriti të njëjtin justifikim bajat; b). zhurmë, poterë; he made a great song and dance about... bëri shumë zhurmë për punën e...
  songbird ['songbë:d] n. zog këngëtar
  songbook ['songbuk] n. libër/përmbledhje këngësh
  song hit ['song hit] n. këngë e suksesshme
  Song of Solomon, Song of Songs ['song ëv 'solëmën, song ëv songs] n., hist. Këngë e mbretit Solomon (libër i veçant i Biblës)
  song thrush ['song thrash] n., zool. mullibardhë
  song writer ['song 'raitë:(r)] n. autor këngësh (poet, kompozitor); këngëtar-autor
  songfest ['songfest] n., amer. festival i këngës
  songless ['songlis] adj. jokëngëtar, që nuk këndon (zog)
  songster ['songstë:] n 1. këngëtar. 2.autor këngësh. 3. zog këngëtar
  songstress ['songstris] n. këngëtare
  for a song [fo: ë song] shumë lirë, gati falas, për një copë buke, fare xhaba, fare lirë, badiava. ( BADIHAVA ndajf. bised. 1. Falas. Merrte ( jepte) badihava. Hante badihava. Punonte badihava. 2. Shumë lirë, gati falas. E bleu ( e shiti) badihava. 3. fig. Pa dobi, kot së koti, kot; pa e marrë me gjithë mend dhe pa ndier përgjegjësi; në erë, në tym. Fliste ( bluante) badihava. Dëgjonte badihava. 4. përd. mb. Që kushton shumë lirë; që jepet falas ose pothuaj falas. Mall ( plaçkë) badihava.)
  * * *
  këngë

  English-Albanian dictionary > song

 • 10 visit

  ['vizit] n.,v. -n 1. vizitë; be/go on a visit to sb jam/shkoj për vizitë te dikush. 2. gj.fol. muhabet; have a nice visit while waiting bëj një dorë muhabet ndërkohë që rri e pres.
  pay a visit gj.fol. shkoj në nevojtore /-v 1. vizitoj (dikë, muzeun etj); shkoj (në teatër etj). 2. rri ca kohë (te dikush, në qytet). 3. usht. inspektoj (trupat). 4. pllakos, më gjen (e keqja). 5. ia çoj, ia hedh mbi krye (belanë etj).
  visit with ['vizit with] amer. i shkoj për ta parë; bëj muhabet (me dikë)
  visitant ['vizëtënt] n 1. vizitor. 2. zool. zog shtegtar
  visitation [vizë'teishën] n 1. vizitë; iron. vizitë e tejzgjatur. 2. usht., fet. inspektim. 3. shpagim; ndëshkim i qiellit
  visiting ['viziting] n. vizita, bërje vizitash; be on visi­ting terms with sb kam të hyra e të dala me dikë
  visiting card ['viziting ka:d] n. kartëvizitë
  visiting fireman ['viziting 'faië:(r)mën] n. amer. iron. vizitor i rangut të lartë
  visiting hours ['viziting 'auë:(r)] n. kohë vizitash
  visiting nurse ['viziting në:s] n. amer. infermiere shtëpie
  visiting professor ['viziting prë'fesë:(r)] n. profesor i jashtëm
  visiting team ['viziting ti:m] n. sport. ekip mik
  visitor ['vizitë:(r)] n 1. vizitor; i ftuar, mik, mysafir; have the visitors left? ikën të ftuarit? 2. klient (hoteli) 3. turist
  visitors' book ['vizitë:(r)z buk] n 1. libër përshtypjesh. 2. regjistër (i klientëve të hotelit)
  visitors' gallery ['vizitë:(r)z 'gælëri] n. pol. galeria ku rri publiku (në parlamentetj)
  * * *
  vizit

  English-Albanian dictionary > visit

 • 11 wall

  [wo:l] n.,v. -n 1. mur. 2. paret, anë, mur.
  come/be up against a blank wall dështoj plotësisht; drive/push to the wall zë pisk; drive/send up
  the wall tërboj, luaj nga mendtë; go to the wall a) mundem; jepem; b) dështoj, falimentoj; with one's back to/against the wall me shpatulla
  pas murit /-vt. 1. rrethoj me mur. 2. zë/mbyll me mur (dritaren, derën).
  wall in [wo:l in] rrethoj me mur
  wall off [wo:l of] ndaj me mur
  wall up [wo:l ap] a) zë/mbyll me mur; b) muroj
  wallaby ['wolebi] n. zool. kangur i vogël
  wallboard ['wolbo:d] n. ndërt. panel i brendshëm, pllakë allçie (për veshje muresh)
  wallcovering [wolkavering] n. tapiceri, veshje muri
  walled [wold] adj. me mur, i rrethuar me mur
  wallet ['wolit] n. kuletë
  walleye [wo:lai] n. sy i zbardhur; sy i zgurdulluar
  wall-eyed ['wolaid] adj. i vëngër, vangosh
  wallflower ['wo:lflauë:] n 1. gj.fol. femër e injoruar/e mbetur jashtë vëmendjes (në ballo etj). 2. bot. pllatkë
  wall hanging ['wo:l hænging] n. zbukurim i varur në mur
  wall light ['wo:l lait] n. dritë muri, pajisje ndriçuese në mur
  wallpaper ['wolpeipë:] n.,v. -n. letër për veshje muresh, letërtapicerie /-vt. vesh me letër (muret)
  wallpaper music ['wolpeipë: 'mju:zik] n. keq. muzikë për ambient
  wall socket ['wo:l 'sokit] n. prizë muri
  Wall Street ['wo:l stri:t] n. amer. Uoll Striti, Bursa e Nju Jorkut (qendra botërore financiare e vendosur në Manhattan)
  wall-to-wall carpeting ['wo:l tu: 'wo:l 'ka:piting] n. tapet, moket
  wally ['woli] n.zhrg. hajvan, idiot
  * * *
  mur; muros

  English-Albanian dictionary > wall

 • 12 war

  war [wo:] n.,v. -n. luftë; go off to war nisem për në luftë; carry/take the war to the enemy's camp hidhem në sulm, kaloj në mësymje; it was war to the knife / to the death between them ishte një luftë për jetë a vdekje midis tyre.
  be at war jam në luftë/në gjendje lufte (me dikë); go to war hyn në luftë (vendi); you've been in the wars again të paskan sakatuar përsëri./-vi. luftoj; warring against poverty duke luftuar me varfërinë.
  war bond [wo: bond] n. obligacione të huasë së luftës
  war chest [wo: çest] n., amer. pol. fond i posaçëm (i një partie për kohën e zgjedhjeve)
  war cry [wo: krai] n. kushtrim
  war-disabled ['wo:dizeibëld] n. invalid lufte
  war fever [wo: 'fi:vë:(r)] n. psikozë e luftës
  war games [wo: geims] n 1. usht. manovra ushtarake. 2. lojëra me luftë
  war paint [wo: peint] n. gj.fol. 1. makiazh, ton (fytyre). 2. veshje ceremoniale
  warpath [wo:pæth/pa:th] n. shteg lufte.
  on the warpath a) në luftë; b) shumë i zemëruar; gati për t'u përleshur
  warplane [wo:plein] n. avion luftarak
  war­fare ['wo:feë:] n. luftë; betejë: luflim; class war­fare luftë klasash
  warhead ['wo:hed] n. usht. kokë, mbushje (rakete)
  warhorse ['wo:ho:s] n 1. kalë ushtrie, kalë beteje. 2. fig. veteran, ujk i vjetër
  warrior ['worië:(r)] n. luftëtar
  warship ['wo:ship] n. luftanije
  wartime ['wo:taim] n. kohë lufte
  warily ['vveërili] adv. me maturi, me kujdes
  wariness ['weërinis] n. maturi, kujdes
  warlike ['wo:laik] adj 1. luftëdashës; luftarak (popull). 2. luftënxitës (fjalim etj). 3. për luftë (përgatitje)
  warlock ['wo:lok] n. magjistar
  warlord ['wo:lo:d] n. shef ushtarak, kryekomandant
  warble I ['wo:bël] n. mjek. lungë; lëkurë e trashur (në kurriz të kalit)
  warble II ['wo:bël] n.,v. -n. cicërim /-v 1. cicërin. 2. këngëzoj; gugas
  warbler ['wo:blë:] n. zool. çafkëlore, kaçuban
  warbling ['wo:bling] n. cicërimë; gugatje
  * * *
  luftë

  English-Albanian dictionary > war

 • 13 warm

  [wo:m] adj.,v. -adj 1. i ngrohtë; it's warm bën ngrohtë; the coffee was only warm kafeja nuk ishte e nxehtë sa duhet; it keeps me warm më mban ngrohtë. 2. fig. i dashur (mik); i zjarrtë (ithtar); i përzemërt (urim), e ngrohtë (pritje, ngjyrë); 'with warmest wishes' 'me urimet më të përzemërta. 3. fig. i nxehtë, i gjallë (debat). 4. fig. e freskët (gjurmë). 5. fig. i pakëndshëm, i papëlqyeshëm; make things warm for sb i hap telashe dikujt; things got too warm for him se kishte mirë punën /-vt. ( up) 1. ngroh (dhomën etj). 2. mban ngrohtë (rroba). 3. fig. gëzoj, ngroh (shpirtërisht). 4. ngrohem. 5. fig. ngazëllehem.
  warm over/through ['wo:m 'ëuvë:(r)/thru:] ngroh (gjellën)
  warm up ['wo:m ap] a) ngrohem; b) ngrohet (motori); c) fig. nxehet (diskutimi); gjallërohen (të pranishmit); d) ngroh; e) fig. i jap gjallëri (bisedës, shfaqjes).
  warm-up ['wo:map] n 1. sport. nxemje. 2. teat. gjallërim (i shikuesve)
  warm-blooded ['wo:m bladid] adj 1. zool. me gjak të ngrohtë (kafshë). 2. fig i ngrohtë; i zjarrtë; pasionant
  warmed-over ['wo:md ëuvë:(r)] adj 1. i ringrohur, i ngrohursërish (ushqim). 2. fig. bajat, i konsumuar (medium, projekt)
  warm front ['wo:m frant] n. meteo. front i ngrohtë, masa ajri të ngrohtë
  warm-hearted ['wo:mha:tid] adj. i përzemërt
  warming ['wo:ming] adj 1. i ngrohtë, që të ngroh (pije etj). 2. fig. i ngrohtë; ngazëllyes
  warming oven ['wo:ming 'ëuvë:(r)] n. furrë për ngrohje
  warming pan ['wo:ming pæn] n. ngrohës dysheku, hekur me thëngjij (për ngrohjen e dyshekut në dimër)
  warming-up exercises ['wo:ming ap 'eksësaiz] n. sport. ushtrime nxemjeje
  warmish ['wo:mish] adj. i vakët
  warmth [wo:mth] n 1. ngrohtësi. 2. fig. ngrohtësi, përzemërsi, mirësi
  warmly ['wo:mli] adv 1. ngrohtë, me rrobatë ngrohta (vishem). 2. fig. ngrohtësisht, me ngrohtësi (përshëndes, falënderoj)
  * * *
  ngrohtë

  English-Albanian dictionary > warm

 • 14 web

  [web] n 1. pëlhurë. 2. rrjetë/pëlhurë merimange. 3. zool. membranë mes gishtave. 4. fig. varg (gënjeshtrash). 5. fletë metalike. 6. deng letre gazete
  webbed [webd] adj 1. rrjetëzor. 2. me membrana (gishta), si këmbë pate
  webbing ['webing] n 1. rrip i trashë pëlhure. 2. zool. membranë, lëkurë mes gishtave
  web-footed ['webfutid] adj. këmbëpatë
  web-toed ['webtoud] adj. shih web-footed
  Veb-i (në anglisht Web - shkurtesë nga World Wide Web-WWW ) është internet shërbimi më i popullarizuar (hipertekstual dhe multimedial dhe informativ). Ka server/klient arkitekturë, të bazuar në hipermedia dhe protokol komunikimi (TCP/IP). Në fakt, Veb-i paraqet shumën e dokumenteve hipertekstuale të ndërlidhura mes vete, që gjenden në veb serverët në gjithë botën. Veb dokumentet, të njohura edhe si veb faqe, janë të shkruara në gjuhën "markuese" hipertekstuale ( HTML ). Këto datoteka mund të përmbajnë tekst (me fonte dhe stile të ndryshme), fotografi grafike, datoteka filmike dhe të zërit ose programe tjera të instaluara softuerike e të vogla, që paraqiten kur shfrytëzuesi i aktivizon me zgjedhje të lidhjes (linkut) me miun kompjuterik. Shfytëzuesi që viziton veb-faqe mundet poashtu të zbresë dokumente dhe t'u dërgojë porosi shfrytëzuesëve tjerë me postë elektronike, duke i shfytëzuar linqet e veb-faqes. Veb-i është i zhvilluar nga Timothi Bemers Li në vitin 1989, për nevojat e Këshillit Europian për Hulumtime Nukleare ( CERN ).
  Secili dokument në veb quhet veb-faqe (anglisht, web page ) dhe ai mund të përmbajë lidhje (hiperlinqe) për në veb-faqe tjera, që ofrojnë informata plotësuese. Veb-i bazohet në dokumente tekstuale dhe kjo e bën krijimin, rregullimin dhe transferine veb-faqeve shumë të lehtë. Veb servisi është fleksibil: në veb-faqe lehtë mund të ngjisni dokument me grafikë ose multimedia, nëse atë dokument e lidhni me datotekën (dokumentin) tekstual bazik. Poashtu ekziston mundësia që veb-faqja të ndërlidhet me veb-faqe tjera.
  Tërësia e veb-faqeve të ndërlidhura mes vete quhet veb-sajt ( Web site ).
  Servisi Veb është shërbimi më i popullarizuar i internetit, sepse grafikisht është i lehtë per përdorim, e poashtu i lehtë është edhe publikimi i informatave në veb.
  (Definicion tjetër për Web Veb-iështë shërbimi më i ri dhe më i popullarizuar nga serviset e shumta të përhapura në internet. Veb-i kombinon tekst, grafikë, multimedia dhe linqe mes datotekave, duke krijuar rrjet të madh të informatave, të cilat mund t'i gjejmë shumë lehtë. Në fakt, ai paraqet mënyrë e qasjes deri te një informatë në internet, duke shfrytëzuar tekst dhe grafikë.)
  * * *
  rrjet

  English-Albanian dictionary > web

 • 15 white

  [hwait /wait] n., adj. -n 1. e bardhë. 2. bardhësi. 3. bojë e bardhë. 4. të bardha; rrobë e bardhë; dressed in white veshur me të bardha. 5. i bardhë, njeri i racës së bardhë. 6. e bardhë veze. 7. polig. bardhësi, boshllëk (në tekst). 8. hist. pol. reaksionar; monarkist. 9. gurët e bardhë (në shah) /-adj 1. i bardhë. 2. i zbetë, dyllë i verdhë (nga frika etj). 3. i bardhë, i racës së bardhë. 4. polig. bosh, i pashkruar, pa tekst. 5. fig. i paster, i papërlyer. 6. gj.fol. i ndershëm; i drejtë. 7. hist. pol. reaksionar; monarkist.
  bleed white [bli:d hwait /wait] i nxjerr fundin (parave etj)
  white ant ['hwait /'wait ænt] n. zool. termit
  whitebait ['hwaitbeit /'waitbeit] n. sardele; peshk i vockël (si karrem)
  white blood cell ['hwait /'wait blad sel] n. anat. rruazë e bardhë
  whitecap ['hwaitkæp /'waitkæp] n. dallgë me kreshtë/me shkumë
  white coal ['hwait /'wait këul] n. qymyr i bardhë, energji ujore
  whitecoat ['hwaitkout /'waitkout] n 1. fokë e re. 2. lëkurë foke
  white-collar ['hwaitkolë: /'waitkolë:] adj. nëpunësi; a white-collar job/worker punë nëpunësi; punonjës zyre
  white corpuscle ['hwait /'wait 'ko:pasël] n. anat. rruazë e bardhë
  whited sepulchre ['hwait /'wait 'sep(ë)lkë] n. fig. hipokrit
  white elephant ['hwait /'wait 'elifënt] n. fig 1. gjë e çmuar që të hap telashe. 2. objekt i kushtueshëm pa shumë dobi. 3. send që nuk hyn në punë
  white-faced ['hwaitfeist /'waitfeist] adj 1. i zbetë, i zbehur. 2. bardhosh (kalë)
  white feather ['hwait /'wait 'feðë(r)] n. shenjë paburrërie
  white flag ['hwait /'wait flæg] n. flamur i bardhë
  white gold ['hwait /'wait gëuld] n. aliazh ari me zink e bakër, platin i rremë
  Whitehall ['hwaitho:l /'waitho:l] n 1. rruga e ministrive (në Londër). 2. fig. qeveria britanike
  white heat ['hwait /'wait hi:t] n 1. nxehtësi e madhe; inkandeshencë. 2. fig. kohë aktiviteti të ethshëm
  white hope ['hwait /'wait hëup] n. zhrg. shpresa e së ardhmes ( also great white hope)
  white-hot ['hwaithot /'waithot] adj 1. inkandeshent. 2. fig. tepër entuziast; i eksituar
  White House ['hwait /'wait haus] n. amer. Shtëpia e Bardhë; Presidenca (e SHBA)
  white lie ['hwait /'wait lai] n. gënjeshtër e vockël
  white-livered ['hwaitlivë:d /'waitlivë:d] adj 1. frikacak 2. i zbetë; me çehre të sëmurë
  whiten ['hwaitën /'hwaitën] v 1. zbardh. 2. zbardhet
  whitener ['hwaitënë: 'waitënë:] n. zbardhues, zbardhës
  whiteness ['hwaitnis /'waitnis] n 1. bardhësi. 2. zbetësi
  whitening ['hwaitning /'waitning] n 1. zbardhje. 2. çngjyrosje. 3. zbardhës
  whiteout ['hwaitaut /'waitaut] n. knd. bardhësi verbuese (e ambientit arktik); verbim nga bardhësia
  white pepper ['hwait /'wait 'pepë:(r)] n. piper i bardhë
  white pine ['hwait /'wait pain] n. pishë e butë
  white plague ['hwait /'wait pleig] n. tuberkuloz
  White Russia ['hwait /'wait 'rashë] n. gjeog. Biellorusi (republikë në Evropën lindore, ish republik Sovjetike që fitoi pavarsinë në vitin 1991)
  White Russian ['hwait /'wait 'rashën] n., adj 1. biellorus. 2. hist. pol. rus i Bardhë
  white sauce ['hwait /'wait so:s] n. salcë e bardhë, beshamel
  white slave ['hwait /'wait sleiv] n. prostitutë e detyruar
  white trash ['hwait /'wait træsh] n. amer.keq. i bardhë varfanjak
  whitewash ['hwaitwosh /'hwaitwosh] n.,v.-n 1. sherbet gëlqereje. 2. fig. mbulim i gabimeve; furçë, lustër. 3. sport. gj.fol. humbje e thellë/me zero /-vt 1. lyej me gëlqere, zbardh. 2. fig. mbuloj gabimet, shfajësoj; lustroj, i jap një furçë. 3. sport. gj.fol. shpartalloj, mund keqas
  white waters ['hwait /'wait 'wotë:(r)s] n. pragje, ujëra të shkumëzuara (në lumë)
  whitey ['hwaiti /'waiti] n. amer.keq. i bardhë; të bardhët
  whitish ['hwaitish /'w-] adj. i bardhëllemë
  whiting II ['hwaiting /'w-] n. amer. bojë e bardhë
  * * *
  i bardhë

  English-Albanian dictionary > white

 • 16 wood

  [wud] n.,v. -n 1. dru. 2. pyll; a pine wood një pyll pishe. 3. lëndë druri. 4. fuçi, kade, vozë. 5. polig. bllok druri; klishe në dru. 6. muz veglafryme prej druri. 7. attr. druri, prej druri; a wood house shtëpi prej druri.
  be out of the woods jam jashtë rrezikut; jam kaluar; saw wood gj.fol. a) hutohem mbas punës; b) fle top; touch wood!, amer. knock on wood! larg qoftë!, në gur e në dru!/-v 1. furnizohem me dru. 2. pyllëzoj.
  wood alcohol ['wud 'ælkëhol] n. alkool druri, metanol
  woodbine ['wudbain] n. bot. luleblete, dorëzonjë
  wood block ['wud blok] n 1. bllok druri. 2. polig. klishe në dru
  wood-burning stove ['wud 'bë:ning stëuv] n. sobë me dru
  woodcarving ['wudka:ving] n 1. gdhendje në dru. 2. skulpturë në dru
  woodchuck ['wudçak] n. zool. marmotë amerikane
  woodcock ['wudkok] n. zool. shapkë
  woodcraft ['wudkræft] n 1. njohje e pyllit; aftësi për të rrojtur në pyje. 2. punim druri
  woodcut ['wudkat] n. polig. 1. klishe në dru. 2. riprodhim nga klishe në dru
  woodcutter ['wudkatë:] n. druvar
  wooded ['wudid] adj. me pemë, me drurë; i pyllëzuar
  wooden ['wudën] adj 1. i drunjtë, prej druri. 2. fig. i ngurtë; i ngathët (gjest). 3. gdhë, i trashë
  wood engraving ['wudën in'greiving] n. gdhendje në dru
  wooden-headed [wudënhedid] adj., gj.fol. i trashë, kokëtul
  wooden horse ['wudën ho:s] n. fig. kalë Troje
  woodenware ['wudënweë:] n. sende prej druri, vegla/enë druri
  woodland ['wudleend] n. zonë pyjore
  woodlander ['wudlændë:] n. banori pyllit
  woodlark ['wudla:k] n. zool. laureshë pylli
  woodlouse ['wudlaus] n. zool. buburrec
  woodman ['wudmën] n 1. druvar. 2. banor i pyllit
  wood nymph [wud nimf] n 1. mit. zanë. 2. zool. flutur e hardhisë
  woodpecker ['wudpekë:(r)] n. qukapik
  wood pigeon [wud 'pixhin] n. pëllumb i egër
  woodpile ['wudpail] n. dru zjarri, turrë drush
  wood pulp [wud palp] n. brumë druri (për prodhim letre)
  wood shavings [wud 'sheivings] n. ashkla (Copë e vogël dhe e hollë që shkëputet nga një dru kur e çajmë a e presim me sëpatë; copë e vogël, rrip i ngushtë që del nga një send prej metali, kur e përpunojmë me vegla prerëse. Ashkla druri. Ashkla metali ( gize, çeliku, bakri). Mbledh ( djeg) ashkla. Bëj ashkla.)
  woodshed ['wudshed] n. plevicë e druve të zjarrit
  woodsman ['wudzmën] n. banor pylli
  woodsy ['wudsi] adj. i drunjtë, prej druri; si dru
  wood tar ['wudën ta:(r)] n. katran druri
  wood trim ['wudën trim] n. amer. qereste, lëndë druri
  wood wool ['wudën wul] n. tallash druri
  woodwind ['wudwind] n. muz. vegla fryme prej dru­ri
  woodwork ['wudwë:k] n 1. zdrukthtari; punim druri. 2. trarë. 3. dyer e dritare. 4. sport. shtyllë (e portës)
  woodworker ['wudwë:kë:] n. zdrukthëtar, marangoz
  woodworking ['wudwë:king] n. zdrukthtari
  woodworm ['wudwë:m] n. krimb druri
  woody ['wudi] adj 1. me drurë, me pemë, i pyllëzuar. 2. bot drusore (bimë). 3. i drunjtë
  * * *
  dru; pyllishtë

  English-Albanian dictionary > wood

 • 17 work

  [wë:k] n.,v. -n 1. punë; start work, set to work filloj punën; set sb to work vë në punë dikë; a good piece of work punë e bërë mirë; good work! të lumtë! 2. punësim, punë; put/throw sb out of work nxjerr/heq/pushoj nga puna dikë; be looking for work kërkoj punë; she's off work today ajo e ka pushim sot. 3. vend i punës; zyrë; ndërmarrje; punë; on her way to work rrugës për në punë. 4. vepër, punë; the works of God punët e Zotit; be judged by one's works vlerësohem nga veprat. 5. art., let. vepër(artistike); punim; works of fiction vepra artistike; the complete works of Fan Noli veprat e plota të Fan Nolit. 6. pl., adm., usht. punime; fortifikime; road works punime për mirëmbajtje rrugësh; Ministry Of Works Ministria e Shërbimeve Komunale / e Punëve Botore. 7. pl. tek. mekanizëm. 8. pl. shih works. 9. qëndisje; punë me grep. vat work në punë; duke punuar; në veprim; give sb the works zhrg. a) e përpunoj mirë, e rregulloj paq dikë (me dru); b) i rrjep lëkurën, e qëroj, e vras; in the works gj.fol. në projekt; në pritje; lose the works i humbas të gjitha; make short work of heq qafe pa vonesë, nuk ia bëj të gjatë; out of work pa punë; i papunë; put in the works zhrg. i vë të gjitha (paratë) në lojë; the whole works e më the të thashë, e kallam kusuri.
  -vi. punoj; work hard punoj shumë; work on the car for two hours merrem dy ore me rregullimin e makinës; I'm working on it po vazhdoj të merrem me të (me problemin). 2. punon, funksionon (makina, plani etj); the plan worked like a charm plani funksionoi për mrekulli; that works both ways kjo është thikë me dy presa. 3. vepron (ilaçi, majaja). 4. shfrytëzoj, zhvilloj aktivitet (në një zonë). 5. vë në funksionim. 6. vë të punojnë, lodh; she's working herself too hard/to death ajo po i merr shpirtin vetes në punë. 7. punoj, mbruj (brumin). 8. bëj, arrij me përpjekje; work wonders bëj mrekullira; they worked their way through college ata punuan për të paguar studimet; can you work it so that... e rregullon dot që... 9. sforcohet (fytyra). 10. sjell, shkakton. 11. lëviz me mundim; manovroj; work the hook carefully out of the cloth e heq me kujdes grepin nga rroba; work one's way round towards sth/sb i afrohem dikujt /diçkaje pak nga pak. 12. bëhet; these shoes have worked loose këpucët janë zgjeruar/hapur shumë. 13. bind; ndikoj mbi. 14. zgjidh (një problem). 15. gj.fol. ia bëj mendjen dhallë. 16. vjen (brumi).
  work away ['wë:k ë'wei] punoj, e kaloj me punë
  work down ['wë:k daun] heq, ul (çorapet)
  work in ['wë:k in] a) futet (pluhuri etj); b) bashkëpunoj; c) bashkëvepron; funksionon: that'll work in quite well kjo do të shkojë për mrekulli; d) fus (një vidë); e) hedh me marifet (një fjalë)
  work off ['wë:k of] a) del, hiqet (doreza, dadoja); b) shlyej (borxhin); c) ul (peshën); d) fig. zbraz (inatin); shkarkoj (energjitë)
  work out ['wë:k aut] a) ecën; funksionon (plani); shkon mirë (martesa); b) zgjidhet (problemi); c) rezulton (shuma); d) stërvitem; e) zgjidh (ekuacionin); f) gjej përgjigjen); g) zbërthej; përpunoj (planin); h) shteroj, shfrytëzoj deri në fund; i) shfryj (inatin)
  workout ['wë:kaut] n. sport. seancë stërvitjeje
  work over ['wë:k 'ouvë:(r)] i jap dajak, shqep në dru
  work round ['wë:k raund] i shkoj anës; dua të dal
  work to rule ['wë:k tu: ru:l] nuk i kërkoj më shumë se ç'i takon (punëtorëve)
  work up ['wë:k ap] a) zhvillohet; b) përgatitet; c) kërkoj të arrij: what is he working up to? ku kërkon të dale ai? d) ngre (pantallonat, fundin); e) fig. ngre, ndërtoj; work one's way up to the top arrij të çaj/të ngrihem në nivelet drejtuese; f) shtyj, nxis: work the crowd up into a fury nxis zemërimin e njerëzve; don't get all worked up! mos u nxeh kaq shumë!
  workable ['wë:këbël] adj 1. i realizueshëm, i zbatueshëm (plan). 2. e shfrytëzueshme (minierë)
  workaday ['wë:këdei] adj 1. pune, për gjatë javës (veshje). 2. e zakonshme, e rëndomtë (ngjarje)
  workaholic [wë:kë'holik] adj. gj.fol. qen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes
  workbag ['wë:kbæg] n. çantë veglash/pune
  workbench ['wë:kbenç] n. bankë/tavolinë pune
  workbook ['wë:kbuk] n 1. fletore ushtrimesh. 2. manual. 3. bllok shënimesh
  workbox ['wë:kboks] n. kuti veglash
  workcamp ['wë:kkæmp] n 1. kamp pune për të burgosurit. 2. kaniier pune (vullnetare)
  workday ['wë:kdei] n.,adj. -n. ditë pune./-adj. pune, për ditë jave (rroba)
  work desk ['wë:k desk] n. tryezë pune
  worker ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës; research worker punonjës shkencor
  worker ant/bee ['wë:kë: ænt/bi:] n. zool. punëtore, milingonë/bletë punëtore.
  worker director ['wë:kë: di'rektë] n. punëtor anëtar i këshillit drejtues
  worker participation ['wë:kë: pa:'tisipeishën] n. pjesëmarrje e punëtorëve në marrjen e vendimeve
  work experience ['wë:k ik'spiëriëns] n. përvojë pune, vjetërsi në punë
  work file ['wë:k fail] n. kmp. dosje/dokument pune
  workforce ['wë:kfo:s] n. fuqi punëtore
  workhorse ['wë:kho:s] n 1. kalë pune. 2. fig. qen i punës, kafshë pune. 3. fig. makinë me rendiment të lartë
  workhouse ['wë:khaus] n 1. Br. hist. shtëpi e të varfërve, shtëpi pune, strehë vorfnore. 2. amer. drejt. shtëpi korrektimi
  work-in ['wë:kin] n., ind. pushtim i ndërmarrjes nga punëtorët
  working ['wë:king] adj.,n. -adj 1. pune (rroba, ditë, drekë). 2. aktive, e punësuar (popullsi); punëtor; the working class klasa punëtore, punëtorët; the working classes proletariat!./-n 1. pl. mekanizëm; fig. funksionim; ingranazhe (të shtetit etj). 2. min. kantier shfrytëzimi. 3. punë; punim, funksionim. 4. fermentim. 5. shfrytëzim (toke, miniere). 6. përpunim (materialesh). 7. qepje; qëndisje.
  working capital ['wë:king 'kæpitël] n. fin. kapital aktiv
  working drawing ['wë:king 'dro:ing] n. tek. skicë pune
  working expenses ['wë:king ik'spens] n. shpenzime operacionale
  working hypothesis ['wë:king hai'pothisis] n. hipotezë pune
  workingman ['wë:kingmën] n. punëtor
  working party ['wë:king 'pa:ti] n. Br 1. grup pune. 2. komision hetimor. 3. usht. skuadër
  working stiff ['wë:king stif] n. zhrg. punëtor
  workingwoman ['wë:kingwumën] n. punëtore
  workload ['wë:kloud] n. ngarkesë pune
  workman ['wë:kmën] n. pl. workmen 1. punëtor. 2. mjeshtër, usta.
  a bad workman blames his tools ustai i keq ua hedh fajin veglave
  workmanlike ['wë:kmënlaik] adj 1. prej profesionisti (qëndrim). 2. mjeshtëror, prej ustai. 3. fig. serioze (për pjekje)
  workmanship [wë:kmënship] n 1. mjeshtri; art. 2. cilësi; of fine workmanship i cilësisë së lartë
  workmate ['wë:kmeit] n. shok pune
  workmen's compensation ['wë:kmens kompën'seishën] n. adm. pension invaliditeti/për paaftësi të përhershme për punë
  work of art ['wë:k ëv a:t] n 1. vepër arti. 2. punë prej mjeshtri
  workpeople ['wë:kpi:pël] n. Br. punëtori, njerëz të punës; punonjës
  work permit [wë:k pë:'mit] n. adm. lejë pune
  workplace ['wë:kpleis] n. vend i punës; ndërmarrje
  work prospects ['wë:k 'prospekts] n. perspektiva pune
  workroom ['wë:kru:m] n. dhomë pune; punishte e vogël (në shtëpi)
  work-rule ['wë:kru:l] vt. amer. u kërkoj (punëtorëve) brenda normave të punës
  works [wë:ks] n.pl 1. uzinë; steel works uzinë çeliku; price ex works fin. çmim i mallit në fabrikë. 2. impiant; stacion; water works stacion/impiant pastrimi uji
  workshop ['wë:kshop] n 1. punishte; repart. 2. mbledhje/takim pune
  workshy ['wë:kshai] adj. dembel, që ia përton punës
  work-study student n. amer. student i punësuar (nga universiteti)
  worktable ['wë:kteibël] n. tryezë/tavolinë pune
  workwoman ['ë:kwumën] n. punëtore
  work-worn ['wë:kwo:n] adj. i ngrënë nga përdorimi, i konsumuar nga puna
  * * *
  pune

  English-Albanian dictionary > work

 • 18 worker

  ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës; research worker punonjës shkencor.
  worker ant/bee ['wë:kë: ænt/bi:] n. zool. punëtore, milingonë/bletë punëtore
  worker director ['wë:kë: di'rektë] n. punëtor anëtar i këshillit drejtues
  worker participation ['wë:kë: pa:'tisipeishën] n. pjesëmarrje e punëtorëve në marrjen e vendimeve
  * * *
  punëtor

  English-Albanian dictionary > worker

 • 19 zebra

  ['zi:brë] n. zool. zebër
  zebra crossing ['zi:brë 'krosing] n. Br. kalim për këmbësorë
  zebra stripes ['zi:brë straips] n. shirita bardh-e-zi
  * * *
  zebër

  English-Albanian dictionary > zebra

 • 20 rene

  renna (zool)
  * * *
  n. veshkë.

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > rene

Look at other dictionaries:

 • ZooL — Ninja of the “Nth” Dimension Éditeur Gremlin Graphics Développeur Gremlin Graphics …   Wikipédia en Français

 • Zool — Ninja of the “Nth” Dimension Éditeur Gremlin Graphics Développeur Gremlin Graphics …   Wikipédia en Français

 • ZooL — is a defuct Danish band that was created by guitarist Henrik Flyman as a platform for classic hard rock. ZooL released one album 2002 and hasn t been heard of since, though it was never officially declared extinct. Flyman himself is active in… …   Wikipedia

 • Zool 2 — Éditeur Gremlin Graphics Développeur The Warp Factory Date de sortie …   Wikipédia en Français

 • Zool — ist ein von der Firma Gremlin Graphics (1994 Umbenennung in Gremlin Interactive) entwickeltes 2D Plattform Spiel (Jump ’n’ Run) aus dem Jahr 1992. Es ist für diverse Computer und Spielkonsolen erschienen (z. B. Atari ST, Amiga, PC, SNES,… …   Deutsch Wikipedia

 • zool — abbrev. 1. zoological 2. zoology * * * …   Universalium

 • zool — abbrev. 1. zoological 2. zoology …   English World dictionary

 • Zool — The Ghostbusters character is spelled Zuul. Infobox VG title = Zool developer = Gremlin Graphics publisher = Gremlin Graphics designer = engine = released = October 1992 genre = Platformer modes = Single player ratings = platforms = Amiga, Atari… …   Wikipedia

 • zool. — 1) zool. zoological 2) zoologist 3) zool. zoology …   From formal English to slang

 • zool. — 1. zoological. 2. zoologist. 3. zoology. * * * zool., 1. zoological. 2. zoology. * * * abbr. ■ zoological ■ zoologist ■ zoology …   Useful english dictionary

 • zool — abbreviation zoological; zoology …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.