Translation: from spanish

ya hemos hecho bastante por hoy