Translation: from english to polish

from polish to english

wysiłek

 • 1 combine

  1. [kəm'baɪn] vt 2. vi 3. ['kɔmbaɪn] n ( ECON) 4. See combine harvester
  * * *
  1. verb
  (to join together in one whole; to unite: They combined (forces) to fight the enemy; The chemist combined calcium and carbon.) łączyć (się)
  2. noun
  (an association of trading companies: a large manufacturing combine.) konsorcjum
  - combine harvester

  English-Polish dictionary > combine

 • 2 effort

  ['ɛfət]
  n
  (endeavour, exertion) wysiłek m; ( determined attempt) próba f, usiłowanie nt

  to make an effort to do sthdokładać (dołożyć perf) starań, żeby coś zrobić

  * * *
  ['efət]
  1) (hard work; energy: Learning a foreign language requires effort; The effort of climbing the hill made the old man very tired.) wysiłek
  2) (a trying hard; a struggle: The government's efforts to improve the economy were unsuccessful; Please make every effort to be punctual.) staranie
  3) (the result of an attempt: Your drawing was a good effort.) próba
  - effortlessly

  English-Polish dictionary > effort

 • 3 exertion

  [ɪg'zəːʃən]
  n
  * * *
  [-ʃən]
  1) (the act of bringing forcefully into use: the exertion of one's influence.) wywieranie
  2) ((an) effort: They failed in spite of their exertions.) starania

  English-Polish dictionary > exertion

 • 4 spend

  [spɛnd]
  pt, pp spent, vt
  money wydawać (wydać perf); time, life spędzać (spędzić perf); ( devote)

  to spend time/money/effort on sth — poświęcać (poświęcić perf) czas/pieniądze/wysiłek na coś

  * * *
  [spend]
  past tense, past participle - spent; verb
  1) (to use up or pay out (money): He spends more than he earns.) tracić, wydawać
  2) (to pass (time): I spent a week in Spain this summer.) spędzić
  - spendthrift

  English-Polish dictionary > spend

 • 5 strain

  [streɪn] 1. n
  ( pressure) obciążenie nt; ( MED) ( physical) nadwerężenie nt; ( mental) stres m; ( of virus) szczep m; ( breed) odmiana f
  2. vt
  one's back, resources nadwerężać (nadwerężyć perf); potatoes etc cedzić (odcedzić perf)
  3. vi

  to strain to hear/see — wytężać (wytężyć perf) słuch/wzrok

  * * *
  I 1. [strein] verb
  1) (to exert oneself or a part of the body to the greatest possible extent: They strained at the door, trying to pull it open; He strained to reach the rope.) wysilać się
  2) (to injure (a muscle etc) through too much use, exertion etc: He has strained a muscle in his leg; You'll strain your eyes by reading in such a poor light.) nadwyrężać
  3) (to force or stretch (too far): The constant interruptions were straining his patience.) wyczerpywać
  4) (to put (eg a mixture) through a sieve etc in order to separate solid matter from liquid: She strained the coffee.) odcedzać
  2. noun
  1) (force exerted; Can nylon ropes take more strain than the old kind of rope?) naprężenie
  2) ((something, eg too much work etc, that causes) a state of anxiety and fatigue: The strain of nursing her dying husband was too much for her; to suffer from strain.) wysiłek, przemęczenie
  3) ((an) injury especially to a muscle caused by too much exertion: muscular strain.) naciągnięcie
  4) (too great a demand: These constant delays are a strain on our patience.) nadużywanie
  - strainer
  - strain off
  II [strein] noun
  1) (a kind or breed (of animals, plants etc): a new strain of cattle.) rasa
  2) (a tendency in a person's character: I'm sure there's a strain of madness in her.) skłonność
  3) ((often in plural) (the sound of) a tune: I heard the strains of a hymn coming from the church.) dźwięki

  English-Polish dictionary > strain

 • 6 stroke

  [strəuk] 1. n
  ( blow) raz m, uderzenie nt; (SWIMMING) styl m; ( MED) udar m, wylew m; ( of clock) uderzenie nt; ( of paintbrush) pociągnięcie nt
  2. vt

  a stroke of luck — uśmiech losu, łut szczęścia

  * * *
  [strəuk] I noun
  1) (an act of hitting, or the blow given: He felled the tree with one stroke of the axe; the stroke of a whip.) cios, uderzenie
  2) (a sudden occurrence of something: a stroke of lightning; an unfortunate stroke of fate; What a stroke of luck to find that money!) (prze)błysk, cios, zrządzenie itd.
  3) (the sound made by a clock striking the hour: She arrived on the stroke of (= punctually at) ten.) (wy)bicie, uderzeniem
  4) (a movement or mark made in one direction by a pen, pencil, paintbrush etc: short, even pencil strokes.) pociągnięcie
  5) (a single pull of an oar in rowing, or a hit with the bat in playing cricket.) pociągnięcie, uderzenie
  6) (a movement of the arms and legs in swimming, or a particular method of swimming: He swam with slow, strong strokes; Can you do breaststroke/backstroke?) styl (pływacki)
  7) (an effort or action: I haven't done a stroke (of work) all day.) wysiłek
  8) (a sudden attack of illness which damages the brain, causing paralysis, loss of feeling in the body etc.) wylew, udar
  II 1. verb
  (to rub (eg a furry animal) gently and repeatedly in one direction, especially as a sign of affection: He stroked the cat / her hair; The dog loves being stroked.) głaskać
  2. noun
  (an act of stroking: He gave the dog a stroke.) pogłaskanie

  English-Polish dictionary > stroke

 • 7 overexertion

  [əuvərɪg'zəːʃən]
  n

  English-Polish dictionary > overexertion

Look at other dictionaries:

 • wysiłek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. wysiłekłku {{/stl 8}}{{stl 7}} mobilizacja, wytężenie sił dla osiągnięcia, dokonania czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wysiłek fizyczny, umysłowy. Wysiłek woli, umysłu. Robić coś bez wysiłku, z wysiłkiem. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wysiłek — m III, D. wysiłekłku, N. wysiłekłkiem; lm M. wysiłekłki «stan natężenia, wytężenia sił (fizycznych lub psychicznych); dokładanie starań dla osiągnięcia czegoś, usilne przezwyciężenie oporów, trudności, przeszkód» Daremny, niepotrzebny, próżny… …   Słownik języka polskiego

 • wysiłek — Danaidowy wysiłek zob. danaidowy …   Słownik frazeologiczny

 • bieg — 1. Bieg po zdrowie «bieganie rekreacyjne, połączone z ćwiczeniami gimnastycznymi, mające na celu poprawę kondycji»: Czy bieg po zdrowie jest zdrowy? Powszechnie uważa się, że wysiłek fizyczny jest korzystny dla zdrowia. Sprawa nie jest jednak tak …   Słownik frazeologiczny

 • danaidowy — książk. Danaidowy trud, wysiłek «trud, wysiłek daremny, bezskuteczny» …   Słownik frazeologiczny

 • palec — 1. Chodzić koło kogoś na palcach «bardzo troskliwie obchodzić się z kimś, opiekować się kimś, dbać o kogoś»: Chodzisz koło niej na palcach, a ona ci tylko pyskuje! Ładne mi wychowanie. Roz bezp 2002. 2. Maczać w czymś palce «brać udział, zwykle… …   Słownik frazeologiczny

 • palec — m II, D. paleclca; lm M. paleclce, D. paleclców 1. «jeden z pięciu członków stanowiących zakończenie ręki lub stopy człowieka; także zakończenie kończyn u zwierząt i ptaków» a) «palec u ręki» Duży, serdeczny palec. Mały palec. Wskazujący palec.… …   Słownik języka polskiego

 • tytanizm — m IV, D. u, Ms. tytanizmzmie, blm książk. «wysiłek tytaniczny, właściwy tytanom; wysiłek nadludzki» Tytanizm bohaterów walk narodowowyzwoleńczych …   Słownik języka polskiego

 • cały — 1. Cała para (poszła, idzie) w gwizdek «cały wysiłek włożono w przygotowania lub reklamowanie czegoś, a nie wystarczyło go już na realizację»: Miejmy nadzieję, że cała para nie poszła w gwizdek i starczy jej tej pary na główną imprezę. Roz tel… …   Słownik frazeologiczny

 • cena — 1. Być, pozostawać w cenie «mieć dużą wartość, być cenionym»: (...) mamy do czynienia z osobą przede wszystkim uczciwą, a to dzisiaj jest w cenie. S mowa 1991. 2. Mieć kogoś, coś w cenie «cenić, poważać, szanować kogoś, coś»: (...) ja morale mam… …   Słownik frazeologiczny

 • dać — 1. Da Bóg; jak Bóg da «jeżeli wszystko dobrze się ułoży»: Za tydzień, jak Bóg da, będziemy już w kraju... Z. Kossak, Pożoga. 2. Dać coś poznać komuś; dać coś komuś do poznania, do zrozumienia «uzewnętrznić coś, uświadomić coś komuś, pozwolić się… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.