Translation: from english

welte, edwin

 • 81 Hall

  hall hall noun 1. (also hall∙way) ( NAmE also entry) a space or passage inside the entrance or front door of a building • 门厅;正门过道:
  »She ran into the hall and up the stairs.
  她跑进门厅,冲上楼梯。
  --› see also entrance hall 2. ( NAmE also hall∙way) a passage in a building with rooms down either side • (大楼内的)走廊 【SYN】 corridor:
  »I headed for Scottˈs office down the hall.
  我沿着走廊直奔斯科特的办公室。
  3. a building or large room for public meetings, meals, concerts, etc. • 礼堂;大厅:
  »a concert / banqueting / sports / exhibition, etc. hall
  音乐厅、宴会厅、体育馆、展厅等
  »There are seven dining halls on campus.
  校园里有三个餐厅。
  »The Royal Albert Hall
  »( BrE) A jumble sale will be held in the village hall on Saturday.
  星期六将在村礼堂举行义卖。
  --› see also city hall, dance hall, guildhall, music hall (2), town hall 4. = hall of residence:
  »Sheˈs living in hall(s).
  她住在学生宿舍。
  5. ( BrE) (often as part of a name 常作名称的一部份) a large country house • 大庄园府邸:
  »Haddon Hall
  * * *
  [hɔ:l]
  霍爾(姓氏 Edwin H., 1855-1938, 美國物理學家)

  English-Chinese dictionary > Hall

 • 82 McMillan

  [mәk'milәn]
  麥克米倫 (姓氏 Edwin Mattison, 1907-, 美國化學家, 曾獲1951年諾貝爾化學獎)

  English-Chinese dictionary > McMillan

 • 83 breadwinner

  noun (a person who earns money to keep a family: When her husband died she had to become the breadwinner.) sustento
  * * *
  bread.win.ner
  [br'edwinə] n o que provê o sustento da família, o ganha-pão.

  English-Portuguese dictionary > breadwinner

 • 84 eddy

  n ч. ім'я
  Еді (зменш. від Edgar, Edmund, Edward, Edwin)
  * * *
  I [`edi] n
  1) ( невеликий) вир, водоверть
  2) вихор; порив ( вітру); порив, вихор ( почуттів)
  3) фiз. вихровий, турбулентний рух
  II [`edi] v
  1) крутитися у вирі, водоверті
  2) клуботатися, завихритися

  English-Ukrainian dictionary > eddy

 • 85 Ed

  n ч. ім'я
  Ед (зменш. від Edgar, Edmund, Edward, Edwin)

  English-Ukrainian dictionary > Ed

 • 86 Eddie

  n ч. ім'я
  Еді (зменш. від Edgar, Edmund, Edward, Edwin)

  English-Ukrainian dictionary > Eddie

 • 87 Ned

  n ч. ім'я
  Нед (зменш. від Edgar, Edmund, Edward, Edwin)

  English-Ukrainian dictionary > Ned

 • 88 Neddie

  n ч. ім'я
  Недді (зменш. від Edgar, Edmund, Edward, Edwin)

  English-Ukrainian dictionary > Neddie

 • 89 well-turned

  [wéltɜ:nd]
  adjective
  figuratively lepo formuliran, dobro izražen, dobro oblikovan

  English-Slovenian dictionary > well-turned

 • 90 well

  well I [wel] n.,v. -n 1. pus (uji, nafte). 2. ndërt. kafaz (shkalle); kullë (ashensori). 3. Br. drejt. bankë e avokatëve. 4. fig. pus (njohurish) /-vi. del, gufon (loti).
  well out a) kërcen (susta); b) shpërthejnë (lotët)
  well II [wel] adv., adj.,n., interj. -adv. ( better; best) 1. mirë; be doing well jam mirë; do well at school jam mirë me mësime; do quite well ndahem mjaft mirë; do well by sb tregohem i mirë me dikë, i bëj një të mirë dikujt; well I know it! e di fort mirë! 2. fort, mjaft, goxha; she is well past/over thirty ajo i ka kaluar me kohë të tridhjetat; well over a thousand shumë më tepër se njëmijë; he's well away është xurxull fare. 3. fare mirë; me të drejtë; one might well ask why fare mirë mund të shtrohet pyetja përse; she couldn't very well refuse ajo nuk ka sesi të refuzojë në asnjë mënyrë; you may as well tell her the truth bën mirë t'i thuash të drejtën; he apologized-well he might! ai kërkoi të falur dhe bëri shumë mirë! 4. plotësisht, mirë (e mirë); shake well before using tundeni mirë para përdorimit. 5. me hollësi, me imtësi.
  as well a) gjithashtu, po ashtu; përveç kësaj; as well as a) si edhe; veç kësaj; b) po aq.
  -adj 1. i mirë; i kënaqshëm; that's all very well, but... në rregull me këtë, por..; dakord, po..; It's just as well she asked bëri mirë që pyeti. 2. mirë me shëndet; he doesn't feel well nuk ndihet mirë; get well soon! shërim të shpejtë!
  -n. e mirë; wish sb well i dua të mirën dikujt; let / leave well alone prov. më mirë prishet.
  -interj. 1. pra; well, as I was saying pra, siç po thoja. 2. bah; well I never! bah, ç'më thua! 3. pa shiko; ja; Well! Well! Here's Jack! Shiko, shiko! Qenka Xheku! well there you are then! ja, e pe?
  we'll [wi:l] = we shall; we will ne do të
  welladay ['welëdei] interj. vjet. shih wellaway
  well-adjusted [welë'xhastid] adj. i pjekur; i ekuilibruar; gjakftohtë
  well-advised [welëd'vaizd] adj 1. i matur; i mençur. 2. i bërë me mend (veprim)
  well-appointed [welë'pointid] adj. e pajisur mirë (shtëpi)
  wellaway [welë'wei] interj. vjet. eh!
  well-balanced ['wel'bælënst] adj 1. i balancuar/i rregulluar si duhet. 2. i matur, i përmbajtur
  well-behaved [welbi'heivd] adj 1. i sjellshëm. 2. e urtë, e bindur (kafshë)
  well-being [wel'biing] n. mirëqenie; mbarëvajtje
  wellborn [wel'bo:n] adj. nga familje e mirë
  well-bred [wel'bred] adj 1. i sjellshëm, i edukuar. 2. nga familje e mirë. 3. race, e racës (kafshë)
  well-connected [welkë'nektid] adj 1. nga familje e mirë; me lidhje të rëndësishme. 2. i përmbledhur (paragraf)
  well-defined [weldi'faind] adj. i qartë; i përcaktuar mirë
  well-disposed [weldis'pouzd] adj. dashamirës
  well-doing [wel'du:ing] n 1. drejtësi. 2. mirësi
  well-favo(u)red [wel'feivë:d] adj. i pashëm
  well-fed [wel'fed] adj. i ushqyer mirë; i shëndetshëm; i shëndoshë
  well-fixed [wel'fikst] adj. gj.fol. i kamur, në gjendje
  well-found [wel'faund] adj. i pajisur me të gjitha
  well-founded [wel'faundid] adj. i bazuar; me themele të shëndosha
  well-groomed [wel'gru:md] adj. i pastër; i ndrequr, i ujdisur
  well-grounded [wel'graundid] adj 1. i bazuar; me themele të shëndosha. 2. i ditur, me njohuri të shëndosha
  wellhead ['welhed] n 1. burim. 2. krye pusi
  well-heeled [wel'hi:ld] adj. zhrg. i kamur; i pasur
  well-informed ['welinfo:md] adj 1. i mirinformuar. 2. i ditur, me kulturë të gjerë
  well-kept [wel'kept] adj. i mbajtur mirë; i përkujdesur
  well-known ['welnëun] adj. i mirënjohur
  well-mannered ['welmænë:d] adj. i sjellshëm, i lëmuar
  well-marked [wel'ma:kt] adj. i qartë, i dallueshëm
  well-meaning [wel'mi:ning] adj. dashamirës; me qëllime të mira
  well-meant ['welment] adj. i nisur nga qëllimet më të mira
  well-nigh ['welnai] adv. gati, pothuaj, thuajse
  well-off ['welof] adj 1. në gjendje të mirë; i kamur; i pasur. 2. fig. i fituar; i lumtur
  well-placed [wel'pleist] adj 1. në vend të përshtatshëm. 2. me pozitë
  well-preserved [welpri'zë:vd] adj. i mbajtur mirë, që nuk e tregon moshën
  well-proportioned [welprë'po:shënd] adj. i formuar, me trup të rregullt
  well-read ['welred] adj. i kënduar; i ditur
  well-rounded [wel'raundid] adj. i harmonishëm (stil); e ujdisur mirë (fjali)
  well-spoken [wel'spoukën] adj 1. gojëtar, që di të flasë. 2. i thënë bukur, i shprehur si duhet
  wellspring ['welspring] n 1. burim. 2. fig. burim i pashtershëm
  well-suited [wel'su:tid] adj. i përshtatshëm; i volitshëm
  well-timed [wel'taimd] adj. i llogaritur mirë, në kohën e duhur
  well-to-do [weltë'du:] adj. i kamur; i pasur
  well-turned [wel'të:nd] adj 1. i shprehur bukur. 2. me trajtë të bukur/të rregullt
  well-turned-out [weltë:nd'aut] adj. i veshur bukur, elegant
  well-wisher ['welwishë:] n. dashamirës
  well-worn [wel'wo:n] adj 1. i ngrënë, shumë i përdorur. 2. fig. i konsumuar, bajat
  * * *
  mirë

  English-Albanian dictionary > well

 • 91 Edw.

  x. Edward, Edwin

  English-Korean dictionary > Edw.

 • 92 Ned

  n. 남자 이름(Edward, Edmond, Edwin의 애칭)

  English-Korean dictionary > Ned

 • 93 Hubble

  n. Edwin P. Hubble (Amerikaans astronoom die ver verwijderde sterrenbanen bestudeerde; ruimtetelescoop "Hubble" (in 1990 door Amerika gelanceerd)

  English-Dutch dictionary > Hubble

 • 94 Sumner

  n. Charles Sumner (1811-72), Amerikaanse senator en abolitionist (voorstander van afschaffing van slavernij; William Sumner (1840-1910), Amerikaanse socioloog; Edwin Sumner (1797-1863) generaal van Amerikaanse Unie; familienaam; mannelijke voornaam

  English-Dutch dictionary > Sumner

 • 95 Hubble

  n. Edwin P. Hubble (amerikansk astronom som observerade galaxer, gav namn åt Hubbles Lag); Hubble Rymdteleskop (skickades ut till rymden 1990 utav USA och sänder foton på galaxer och föremål i rymden)

  English-Swedish dictionary > Hubble

 • 96 Apollo

  1.
  программа "Аполлон"
  Космическая программа полетов человека на Луну, выдвинутая президентом Кеннеди [ Kennedy, John Fitzgerald (JFK)] (полеты осуществлялись в январе 1967 - декабре 1972). В июле 1969 осуществлена первая высадка на Луну астронавтами Н. Армстронгом [ Armstrong, Neil Alden] (командир корабля) и Э. Олдрином [Aldrin, Jr., Edwin E.], за которой последовало еще пять полетов на Луну. В июле 1975 была осуществлена стыковка американского космического корабля "Аполлон" с советским космическим кораблем "Союз" по программе ЭСПАС [ Apollo-Soyuz test project].
  2.
  "Аполлон"
  Наименование серии космических кораблей, предназначенных для полета астронавтов на Луну. Всего с 1969 по 1972 совершено 6 полетов на Луну с общей продолжительностью пребывания человека на ее поверхности 299 час. 44 мин.
  3. авто; см Buick Apollo

  English-Russian dictionary of regional studies > Apollo

 • 97 Booth Theatre, The

  Бродвейский театр [ Broadway], назван в честь знаменитого актера Эдвина Бута [ Booth, Edwin]. Построен в 1913, считается одним из самых уютных (на 780 мест) и самых престижных для постановки небольших драматических пьес

  English-Russian dictionary of regional studies > Booth Theatre, The

 • 98 Booth, John Wilkes

  (1838-1865) Бут, Джон Уилкс
  Актер, представитель известной театральной династии, брат Эдвина Бута [ Booth, Edwin]. Известен прежде всего как убийца президента А. Линкольна [ Lincoln, Abraham]. Дебютировал в театре в возрасте 17 лет, вскоре став популярным актером. В отличие от своих родственников был сторонником рабства. В 1859 вступил в вирджинское ополчение, принимавшее участие в поимке Дж. Брауна [ Brown, John]. Во время Гражданской войны [ Civil War] был фанатичным сторонником Конфедерации [ Confederate States of America], хотя и не участвовал в войне. Первоначально вынашивал планы похищения Линкольна. 14 апреля 1865 вместе с сообщниками планировал убить не только Линкольна, но и вице-президента Э. Джонсона [ Johnson, Andrew] и госсекретаря У. Сьюарда [ Seward, William Henry] (последний был тяжело ранен, покушение на Джонсона провалилось). Около 10 часов вечера во время спектакля "Наш американский дядюшка" ["Our American Cousin"] в театре Форда [ Ford's Theatre] проник в президентскую ложу и выстрелил в Линкольна, выкрикнув: "Так всегда бывает с тиранами! Юг отомщен" ["Sic semper tyrannis! The South is avenged!"]. Сломал ногу, бежал на приготовленной заранее лошади. Бута обнаружили только 26 апреля в сарае на ферме, недалеко от г. Боулинг-Грин [Bowling Green]. Сарай подожгли, Бут погиб то ли от пуль преследователей, то ли застрелившись. Еще одна версия, никак не подтвержденная фактами, говорит о том, что Буту удалось скрыться.

  English-Russian dictionary of regional studies > Booth, John Wilkes

 • 99 Crayola

  "Крейола"
  Товарный знак цветных восковых мелков [Crayola crayons], карандашей, маркеров, красок и других товаров для детского творчества, выпускаемых фирмой "Бинни энд Смит" [Binney & Smith, Inc.], г. Истон, шт. Пенсильвания, отделения компании "Холмарк кардс" [ Hallmark Cards Inc.] (с 1984). Фирма основана в 1903 Э. Бинни [Binney, Edwin] и С. Смитом [Smith, C. Harold].

  English-Russian dictionary of regional studies > Crayola

 • 100 last hurrah

  полит жарг
  "последнее ура"
  Уход с политической арены деятеля, потерпевшего поражение (например, на выборах). Выражение вошло в политический лексикон в 50-60-е гг. XX в., после выхода одноименного романа Э. О'Коннора [O'Connor, Edwin] (1956) о мэре Бостона Дж. Керли [Curley, James] (1874-1958)

  English-Russian dictionary of regional studies > last hurrah

Look at other dictionaries:

 • Welte, Edwin — SUBJECT AREA: Recording [br] b. 1876 Germany d. after 1925 [br] German instrument maker who developed piano music recording methods for reproducing pianos. [br] He was the third generation of the Freiburg (Germany) firm of M.Welte & Soehne, music …   Biographical history of technology

 • Welte-Mignon-Reproduktionsklavier — Welte Mignon Kabinett, frühes Reproduktionsklavier ohne Klaviatur, gebaut 1905 etwa 1908 Das Welte Mignon Reproduktionsklavier war ein mechanisches automatisches Musikinstrument, das als erstes Musikinstrument überhaupt die weitgehend… …   Deutsch Wikipedia

 • Welte Mignon — Kabinett, frühes Reproduktionsklavier ohne Klaviatur, gebaut 1905 etwa 1908 Das Welte Mignon Reproduktionsklavier war ein mechanisches automatisches Musikinstrument, das als erstes Musikinstrument überhaupt die weitgehend authentische Wiedergabe… …   Deutsch Wikipedia

 • Welte — oder Welté ist der Nachname folgender Personen: Adalbert Welte (1902–1969), österreichischer Heimatdichter Albert Welte (1875–1955), österreichischer Politiker (CS, ÖVP); Vorarlberger Landtagsabgeordneter Benedikt Welte (1805–1885), katholischer… …   Deutsch Wikipedia

 • Edwin Welte — Edwin Emil Welte (* 28. März 1876 in Freiburg im Breisgau; † 4. Januar 1958 in Freiburg im Breisgau) war Teilhaber und langjähriger Geschäftsführer des Herstellers von mechanischen Musikwerken M. Welte Söhne und Miterfinder des… …   Deutsch Wikipedia

 • Welte-Mignon — Kabinett, frühes Reproduktionsklavier ohne Klaviatur, gebaut 1904 etwa 1908 Das Welte Mignon Reproduktionsklavier war der erste mechanische Musikautomat, der die weitgehend authentische Wiedergabe von Klavierstücken ermöglichte.… …   Deutsch Wikipedia

 • Edwin Lemare — Edwin Henry Lemare (9 September 1866 24 September 1934)[1] was an English organist and composer who lived the latter part of his life in the United States. Contents …   Wikipedia

 • Edwin Lemare — Edwin Henry Lemare (* 9. September 1865 in Ventnor, Isle of Wight, England; † 24. September 1934 in Los Angeles, Kalifornien) war ein englischer Organist und Komponist. Er zählte um die Jahrhundertwende zu den berühmtesten Organisten des… …   Deutsch Wikipedia

 • Edwin Fischer — (* 6. Oktober 1886 in Basel; † 24. Januar 1960 in Zürich, Bürger von Weggis) war ein Schweizer Pianist, Dirigent und Musikpädagoge, der insbesondere durch seine Interpretationen von Bach und Beethoven bekannt wurde. Er war Schüler von Martin… …   Deutsch Wikipedia

 • Welte-Mignon — The Orchestrion by M. Welte, of Vöhrenbach, In the Zollverein Department. The Illustrated London News, Sept. 20, 1862 .] M. Welte Sons, Freiburg and New York was a manufacturer of orchestrions, organs and reproducing pianos.From 1832 until 1932,… …   Wikipedia

 • Welte-Mignon — Piano reproductor Welte Mignon de 1927 El piano mecánico automático Welte Mignon fue el primer instrumento musical mecánico que hizo posible la reproducción auténtica de piezas musicales para piano, un piano reproductor. Contenido …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.