Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

well

 • 1 well

  {wel}
  I. 1. кладенец, извор
  pl минерални бани
  2. сонда
  3. стр. шахта
  4. прен. извор, източник
  5. част от съдебна зала, отделена за адвокати и пр
  6. рибник (в риболовен кораб)
  7. помещение в трюма на кораб около помпите
  8. вдлъбнатина
  9. inkwell
  II. 1. бликам, избликвам (често с up, out, forth)
  2. WELL over преливам, преизпълвам се
  3. to WELL up надигам се, бликвам (за чувства, сълзи и пр.), лея се, струя
  III. 1. добре, задоволително
  to go WELL (together) вървя добре/подхождам си (с)
  to take it WELL не се засягам/тревожа
  to be WELL out of it, to be WELL rid of someone отървавам се благополучно от нещо/някого
  WELL met добра среща
  WELL and good много добре
  you might as WELL say that he is a fool все едно да кажеш, че той е глупак
  WELL enough доста добре
  2. напълно, съвсем
  it is WELL worth the price напълно си заслужава парите
  WELL and truly съвсем, решително (победен и пр.)
  to be WELL away напредвам бързо
  sl. нафиркал съм се
  3. доста
  WELL past forty доста над 40-те
  WELL on/advanced in years в напреднала възраст
  WELL into the (night) до късно през (нощта)
  it may WELL be (that) напълно e възможно (да/че)
  I couldn't WELL refuse не вървеше/нямаше как да откажа
  as WELL също, освен това и, също така добре, по-добре
  we may as WELL begin няма да е зле да почнем, да бяхме почнали
  you might as WELL защо (пък) не
  that's just as WELL много добре/хубаво, добре, че стана така
  as WELL as също така добре, както, така както, както и
  she works as WELL as he/разг. him тя работи толкова добре, колкото и той, и тя работи, както и той
  you may WELL ask с право/не току-тъй/ненапразно питаш
  it may WELL be true може и да е вярно/истина
  she may WELL afford a new car тя може преспокойно да си позволи нова кола
  her name is WELL up in the list тя e на едно от първите места в списъка
  to be WELL up in добър съм по, добре осведомен/подготвен съм по
  IV. 1. здрав
  to be/feel/look WELL чувствувам се/изглеждам добре
  a WELL man здрав човек (не бoлен)
  2. задоволителен, добър
  all's WELL that ends WELL всичко е добре/наред, щом свърши добре
  I am very WELL where I am много ми е добре, където съм
  that's all very WELL but обик. /ирон./много добре/хубаво, ама
  3. желателен, препоръчителен
  it will be WELL to добре/желателно е да
  4. успешен, благополучен, щастлив
  it was WELL for you that nobody saw you имал си късмет, че никой не те е видял
  V. 1. като въвеждаща частица е, е добре, и тъй
  WELL, here we are e, пристигнахме/ето ни
  WELL then? е, и? WELL, perhaps you're right а може и да си/може би си прав
  very WELL then, we'll talk it over again е добре, пак ще поговорим за това
  2. учудване, изненада бре! и таз добра
  3. при подновяване на прекъснат разказ и пр. и така
  * * *
  {wel} n 1. кладенец; извор; pl минерални бани; 2. сонда; 3. стр.(2) {wel} v 1. бликам, избликвам (често с up, out, forth); 2. well {3} {wel} adv 1. добре; задоволително; to go well (together) вървя {4} {wel} а главно predic 1. здрав; to be/feel/look well чувствувам{5} {wel} int 1. като вьвеждаща частица е, е добре; и тъй; well, he
  * * *
  хубаво; шахта; сонда; бликвам; добре; кладенец;
  * * *
  1. a well man здрав човек (не бoлен) 2. all's well that ends well всичко е добре/наред, щом свърши добре 3. as well as също така добре, както, така както, както и 4. as well също, освен това и, също така добре, по-добре 5. her name is well up in the list тя e на едно от първите места в списъка 6. i am very well where i am много ми е добре, където съм 7. i couldn't well refuse не вървеше/нямаше как да откажа 8. i. кладенец, извор 9. ii. бликам, избликвам (често с up, out, forth) 10. iii. добре, задоволително 11. inkwell 12. it is well worth the price напълно си заслужава парите 13. it may well be (that) напълно e възможно (да/че) 14. it may well be true може и да е вярно/истина 15. it was well for you that nobody saw you имал си късмет, че никой не те е видял 16. it will be well to добре/желателно е да 17. iv. здрав 18. pl минерални бани 19. she may well afford a new car тя може преспокойно да си позволи нова кола 20. she works as well as he/разг. him тя работи толкова добре, колкото и той, и тя работи, както и той 21. sl. нафиркал съм се 22. that's all very well but обик. /ирон./много добре/хубаво, ама. 23. that's just as well много добре/хубаво, добре, че стана така 24. to be well away напредвам бързо 25. to be well out of it, to be well rid of someone отървавам се благополучно от нещо/някого 26. to be well up in добър съм по, добре осведомен/подготвен съм по 27. to be/feel/look well чувствувам се/изглеждам добре 28. to go well (together) вървя добре/подхождам си (с) 29. to take it well не се засягам/тревожа 30. to well up надигам се, бликвам (за чувства, сълзи и пр.), лея се, струя 31. v. като въвеждаща частица е, е добре, и тъй 32. very well then, we'll talk it over again е добре, пак ще поговорим за това 33. we may as well begin няма да е зле да почнем, да бяхме почнали 34. well and good много добре 35. well and truly съвсем, решително (победен и пр.) 36. well enough доста добре 37. well into the (night) до късно през (нощта) 38. well met добра среща 39. well on/advanced in years в напреднала възраст 40. well over преливам, преизпълвам се 41. well past forty доста над 40-те 42. well then? е, и? well, perhaps you're right а може и да си/може би си прав 43. well, here we are e, пристигнахме/ето ни 44. you may well ask с право/не току-тъй/ненапразно питаш 45. you might as well say that he is a fool все едно да кажеш, че той е глупак 46. you might as well защо (пък) не 47. вдлъбнатина 48. доста 49. желателен, препоръчителен 50. задоволителен, добър 51. напълно, съвсем 52. помещение в трюма на кораб около помпите 53. прен. извор, източник 54. при подновяване на прекъснат разказ и пр. и така 55. рибник (в риболовен кораб) 56. сонда 57. стр. шахта 58. успешен, благополучен, щастлив 59. учудване, изненада бре! и таз добра 60. част от съдебна зала, отделена за адвокати и пр
  * * *
  well [wel] I. adv 1. добре; задоволително; правилно; \well done ( said) добре свършено, сторено (казано, речено); to stand \well with в добри отношения съм с, близък съм с; to go \well together подхождаме си с; to be \well out of s.th. добре се отървавам от нещо; to do \well out of извличам голяма полза от, правя голяма далавера с (от); to be \well up in (on) s.th. спец съм по, добре съм запознат с; let \well alone (\well enough) добре е (остави го), както си е; 2. напълно, съвсем; оправдано; уместно; заслужено; you may very \well say that напълно си прав; it is \well worth a visit напълно си заслужава да се посети (види); 3. доста; \well past forty доста над 40-те; \well on ( advanced) in years в напреднала възраст, не много млад; \well into the night до късно през (нощта); \well over a million доста над милион; \well away напреднал, бързо постигнал успех; \well and truly определено, решително (победен и пр.) 4. вероятно, възможно; it may \well be that напълно е възможно, че; as \well също, освен това; as \well as not също така добре, по-добре; we may as \well begin няма да е зле да почнем, можем преспокойно да почваме; that's just as \well добре, че стана така; as \well (it) might, as \well (it) may както и можеше да се очаква, и нищо чудно; you might as \well защо не; as \well as също така добре, както; така, както; както и; II. adj predic 1. здрав; to be ( look, feel) \well изглеждам (чувствам се) добре; all's \well всичко е наред; \well enough доста добре, определено добре; 2. задоволителен, добър; all's \well that ends \well всичко е наред (добре), щом свърши добре; 3. желателен, препоръчителен; 4. успешен, благополучен; III. int 1. (като уводна частица без особено значение) е, е добре; \well, here we are at last е, ето ни най-после; \well thеn? а, после? е, и? и какво от това? \well, that can easily be rectified е, това лесно може да се поправи; 2. (за промяна на темата) \well, let' s press on както и да е, да продължаваме; 3. (за смекчаване на отрицателен коментар) \well, I thought... всъщност, аз мислех, че...; 4. (за учудване) (и \well, \well!) и таз хубава! бре! леле! ами! нима? \well! to be sure! ти ли си, бре? нима! възможно ли е? \well! I never! леле Боже! леле мале! не бих си помислил даже; 5. (за подкана към отговор) \well? what is it? е? какво има? ; IV. n добро; I wish him \well желая му доброто. II. n 1. претегляне, измерване; 2. вдигане на котва, отплуване; under \well мор. на път (обикн. way); V. n 1. кладенец; дълбока яма; 2. сондаж; 3. асансьорна шахта; стълбищна клетка; 4. колба (на термометър); VI. v 1. бликам, излизам на повърхността (за течност); tears \welled in her eyes очите ѝ се напълниха със сълзи; 2. надигам се, заливам (за чувство).

  English-Bulgarian dictionary > well

 • 2 well-to-do

  {'weltə'du:}
  I. a състоятелен, заможен
  II. n the WELL-TO-DO богатите
  * * *
  {'weltъ'du:} I. а състоятелен, заможен; II. n: the well-to-do богат
  * * *
  a заможен;well-to-do; I. а състоятелен, заможен; II. n: the well-to-do богатите.
  * * *
  1. i. a състоятелен, заможен 2. ii. n the well-to-do богатите
  * * *
  well-to-do[´weltə´du:] adj състоятелен, заможен; the \well-to-do богатите.

  English-Bulgarian dictionary > well-to-do

 • 3 well-up

  сведущ;

  English-Bulgarian dictionary > well-up

 • 4 well

  геол.
  сондаж
  кладенец
  дълбока яма, резервоар, утайник, извор, водоем
  мин.
  пета на шахта
  стр.
  асансьорна шахта
  стълбищна клетка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > well

 • 5 well

  добре

  English-Bulgarian small dictionary > well

Look at other dictionaries:

 • Well — Well, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency being supplied by better and best, from another root.] [OE. wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG. wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[ a]l, Goth. wa[ i]la; originally… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Well to do — Well Well, adv. [Compar. and superl. wanting, the deficiency being supplied by better and best, from another root.] [OE. wel, AS. wel; akin to OS., OFries., & D. wel, G. wohl, OHG. wola, wela, Icel. & Dan. vel, Sw. v[ a]l, Goth. wa[ i]la;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • well — well1 [wel] n. [ME welle < OE wella, akin to weallan, to boil up, akin to Ger welle, wave, wallen, to boil < IE base * wel , to turn, roll > WALK, L volvere, to roll] 1. a flow of water from the earth; natural spring and pool 2. a hole… …   English World dictionary

 • Well — Well, n. [OE. welle, AS. wella, wylla, from weallan to well up, surge, boil; akin to D. wel a spring or fountain. ????. See {Well}, v. i.] [1913 Webster] 1. An issue of water from the earth; a spring; a fountain. [1913 Webster] Begin, then,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Well — is an English adverb with irregular comparison. Well may also refer to:* Water well, an artificial excavation or structure for the purpose of withdrawing water * Oil well, a hole drilled through the Earth s surface for the purpose of extracting… …   Wikipedia

 • well — Ⅰ. well [1] ► ADVERB (better, best) 1) in a good or satisfactory way. 2) in a condition of prosperity or comfort. 3) in a favourable or approving manner. 4) in a thorough manner. 5) …   English terms dictionary

 • Well — Well, a. [1913 Webster] 1. Good in condition or circumstances; desirable, either in a natural or moral sense; fortunate; convenient; advantageous; happy; as, it is well for the country that the crops did not fail; it is well that the mistake was… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Well — bezeichnet eine Vertiefung in einer Mikrotiterplatte Well ist der Familienname folgender Personen: Günther van Well (1922–1993), deutscher Diplomat und Staatssekretär Roman Well (eigentlich Ruvelis Leiba Sobolevicius, später Robert Soblen;… …   Deutsch Wikipedia

 • well — well, well There is much uncertainty about whether forms such as well( )made and well( )received should contain a hyphen or be spelt as two words. The normal rule is that the combination is hyphened when it occurs in attributive position (i.e.… …   Modern English usage

 • well- — well, well There is much uncertainty about whether forms such as well( )made and well( )received should contain a hyphen or be spelt as two words. The normal rule is that the combination is hyphened when it occurs in attributive position (i.e.… …   Modern English usage

 • well — [wel] noun [countable] another name for an oil well * * * well UK US /wel/ noun [C] ► NATURAL RESOURCES a deep hole in the ground from which you can get water: »These two tributaries of the Yellowstone River supply water for farms and wells in… …   Financial and business terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.