Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

warm

 • 1 warm

  {wɔ:m}
  I. 1. топъл (и за цвят)
  2. стоплен, затоплен
  a WARM corner уютно/топло ъгълче/местенце
  to get WARM стоплям се, затоплям се
  you are getting WARM! топло! (при детска игра)
  to be WARM with wine разгорещен съм от виното
  3. сърдечен, топъл (за прием и пр.)
  WARM heart добро/отзивчиво сърце
  4. разгорещен, разпален, ожесточен, ядосан
  5. опасен, труден
  6. жив, деен, пъргав, усърден, ентусиазиран
  7. пресен, свеж (за следа)
  8. чувствен, еротичен
  9. разг. заможен, охолен, богат, осигурен материално
  WARM words разг. кавга, сбиване, счепкване
  WARM work разг. напрегната/тежка работа, прен. опасна дейност/конфликт, изострена борба
  to make it/things WARM for someone правя пребиваването/съществуването на някого някъде опасно/невъзможно
  to keep a place WARM for someone пазя мястото на някого, замествам временно някого в службата му
  II. 1. стоплям (се), затоплям (се) (и с up)
  to WARM oneself at the fire грея се/топля се на огъня
  2. прен. стоплям, сгрявам, развеселявам
  3. прен. оживявам (се), запалвам (се), въодушевявам (се)
  разгневявам се (и с up)
  4. сгрявам, загрявам, подтоплям (ядене) (ам. и с over)
  warm to разпалвам се, ентусиазирам се
  to WARM (up) to one's subject (започвам да) говоря с интерес/увлечение/въодушевление, свиквам с, увличам се в, обиквам (работата си и пр.)
  to WARM (up) to/towards someone (започвам да) изпитвам съчувствие/нежност/обич и пр. към някого
  warm up сгрявам, затоплям, подтоплям (ядене), загрявам (за радио, двигател и пр.), сп. разгрявам се, увличам (се), оживявим (се), отпускам се, ставам по-сърдечен/задушевен (за атмосфера и пр.), прен. разпалвам (се)
  III. n топлина, стопляне
  come and have a WARM ела да се постоплиш
  give the soup a WARM стопли/подтопли супата
  British WARM воен. полушубка
  * * *
  {wъ:m} а 1. топъл (и за цвят); 2. стоплен, затоплен; a warm corner (2) {wъ:m} v 1. стоплям (се), затоплям (се) (и с up); to warm o.s. {3} {wъ:m} n топлина; стопляне; come and have a warm ела да се пост
  * * *
  усърден; чувствен; стопляне; сърдечен; стоплен; стоплям; топъл; топлина; топля; топлота; сгрявам; свеж; пресен; активен; възбуден; встрастен; пъргав; разгорещен; грея; деен; затоплен; загрявам; затопляне; затоплям;
  * * *
  1. a warm corner уютно/топло ъгълче/местенце 2. british warm воен. полушубка 3. come and have a warm ела да се постоплиш 4. give the soup a warm стопли/подтопли супата 5. i. топъл (и за цвят) 6. ii. стоплям (се), затоплям (се) (и с up) 7. iii. n топлина, стопляне 8. to be warm with wine разгорещен съм от виното 9. to get warm стоплям се, затоплям се 10. to keep a place warm for someone пазя мястото на някого, замествам временно някого в службата му 11. to make it/things warm for someone правя пребиваването/съществуването на някого някъде опасно/невъзможно 12. to warm (up) to one's subject (започвам да) говоря с интерес/увлечение/въодушевление, свиквам с, увличам се в, обиквам (работата си и пр.) 13. to warm (up) to/towards someone (започвам да) изпитвам съчувствие/нежност/обич и пр. към някого 14. to warm oneself at the fire грея се/топля се на огъня 15. warm heart добро/отзивчиво сърце 16. warm to разпалвам се, ентусиазирам се 17. warm up сгрявам, затоплям, подтоплям (ядене), загрявам (за радио, двигател и пр.), сп. разгрявам се, увличам (се), оживявим (се), отпускам се, ставам по-сърдечен/задушевен (за атмосфера и пр.), прен. разпалвам (се) 18. warm words разг. кавга, сбиване, счепкване 19. warm work разг. напрегната/тежка работа, прен. опасна дейност/конфликт, изострена борба 20. you are getting warm! топло! (при детска игра) 21. жив, деен, пъргав, усърден, ентусиазиран 22. опасен, труден 23. прен. оживявам (се), запалвам (се), въодушевявам (се) 24. прен. стоплям, сгрявам, развеселявам 25. пресен, свеж (за следа) 26. разг. заможен, охолен, богат, осигурен материално 27. разгневявам се (и с up) 28. разгорещен, разпален, ожесточен, ядосан 29. сгрявам, загрявам, подтоплям (ядене) (ам. и с over) 30. стоплен, затоплен 31. сърдечен, топъл (за прием и пр.) 32. чувствен, еротичен
  * * *
  warm[wɔ:m] I. adj 1. топъл; 2. стоплен, затоплен; \warm corner 1) уютно (топло) ъгълче; 2) шег. активен боен участък, "горещо" място; \warm contest разгорещен спор, ожесточена схватка; to get \warm 1) сгрявам се, разгорещявам се; 2) (за спор и пр.) приемам оживен характер, оживявам се; you are getting \warm! горещо! (при детска игра, когато търсещият е близо до целта); (as) \warm as toast много топъл (разгорещен); 3. прен. (за прием и пр.) сърдечен, топъл; \warm heart добро (отзивчиво) сърце; 4. прен. разгорещен; 5. пресен, свеж (за следа); 6. разг. неудобен поради опасност; 7. активен, деен, пъргав; усърден; 8. възбуден, встрастен; 9. чувствен, еротичен; 10. разг. заможен, охолен, богат, паралия; \warm language, \warm words разг. караница, кавга, счепкване; битка, бой, сбиване; \warm work sl напрегната (опасна) работа; to make things \warm for s.o. причинявам някому неприятност; to keep a place ( seat) \warm for s.o. пазя някому мястото (службата) (като временно я заемам); II. v стоплям (се), затоплям (се) (up); грея, загрявам; my heart \warms to him съчувствам му; he \warmed (up) as he got into his subject той се оживи, като заговори за своята специалност (работа); he \warmed to the idea of buying a new car той свикна с (прие) идеята да си купи нова кола; to \warm up 1) подгрявам, отново затоплям, претоплям; 2) прен. раздухвам, разпалвам; 3) сп. разгрявам се; to \warm over 1) подгрявам, претоплям ( храна); 2) представям стара идея (без подобрения и оригиналност); III. n 1. стопляне, затопляне; 2. топлота; топлина.

  English-Bulgarian dictionary > warm

 • 2 warm-up

  warm-up[´wɔ:m¸ʌp] n загрявка, подгрявка.

  English-Bulgarian dictionary > warm-up

 • 3 warm up

  стоплям; претоплям; разгрявам;

  English-Bulgarian dictionary > warm up

 • 4 warm

  затоплям
  грея, загрявам
  топъл
  стоплен, затопленстоплям

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > warm

 • 5 warm up

  загрявам
  подгрявам, затоплям отново, претоплям

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > warm up

 • 6 warm

  топъл

  English-Bulgarian small dictionary > warm

Look at other dictionaries:

 • warm — wärm …   Kölsch Dialekt Lexikon

 • Warm.fm — Warm FM Création mai 2004 Langue Français Pays  Belgique …   Wikipédia en Français

 • warm — [wôrm] adj. [ME < OE wearm, akin to Ger warm < IE base * gwher , hot > Gr thermē, heat, thermos, warm, theros, summer, L formus, warm, fornax, furnace] 1. a) having or giving off a moderate degree of heat [a warm iron, warm coffee] b)… …   English World dictionary

 • Warm — Warm, wärmer, wärmste, adj. et adv. ein Wort, welches überhaupt einen mittlern Grad derjenigen Empfindung ausdruckt, welche das Feuer und dessen Theilchen in uns erwecken, zum Unterschiede von heiß, einem höhern Grade, und kalt, der völligen… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Warm — Warm, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS. wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw. & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith. virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL. formus warm. ??? …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Warm-up — auch: Warm|up 〈[wɔ:mʌ̣p] n. 15〉 oV Warming up 1. 〈Sp.〉 1.1 Phase kurz vor einem Autorennen, die zum Warmlaufenlassen der Motoren dient 1.2 Phase des Warmlaufens bei Sprintern, Fußballern u. a. 2. 〈TV〉 einleitender Teil eines Werbespots od. einer… …   Universal-Lexikon

 • warm up — {v.} 1. To reheat cooked food. * /Mr. Jones was so late that his dinner got cold; his wife had to warm it up./ * /When the children had left for school, their mother warmed up the breakfast coffee./ 2. To become friendly or interested. * /It… …   Dictionary of American idioms

 • warm up — {v.} 1. To reheat cooked food. * /Mr. Jones was so late that his dinner got cold; his wife had to warm it up./ * /When the children had left for school, their mother warmed up the breakfast coffee./ 2. To become friendly or interested. * /It… …   Dictionary of American idioms

 • warm-up — warm up1 n 1.) a set of gentle exercises you do to prepare your body for dancing, sport etc →warm up at ↑warm2 2.) warm ups AmE informal clothes that you wear when you are doing exercises to prepare your body for playing a sport or dancing… …   Dictionary of contemporary English

 • Warm — is normally used as a subjective measure of temperature, commonly used to describe a comfortable temperature. It is strongly associated with hot, and its antonym is cool. For the AM radio station, see WARM AM.For example, warm water is often… …   Wikipedia

 • warm — Adj std. (9. Jh., irwarmen 8. Jh.), mhd. warm, ahd. warm, as. warm Stammwort. Aus g. * warma Adj. warm , auch in anord. varmr, ae. wearm, afr. warm, gt. in warmjan wärmen . Nur germanische Adjektivbildung zu lit. vìrti, akslav. vĭrěti sieden,… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.