Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

very much

 • 1 Thank you very much!

  Много благодаря!

  English-Bulgarian small dictionary > Thank you very much!

 • 2 much

  {mʌtʃ}
  I. 1. много
  how MUCH? колко? колко струва?
  very MUCH много
  MUCH he cares upoн. много го e грижа/го интересува
  2. със сравн. cm. много, значително
  MUCH better много по-добре
  so MUCH the better толкова по-добре
  3. приблизително, горе-долу
  MUCH (about) the same приблизително същият
  pretty MUCH alike горе-долу еднакви
  MUCH of a size почти толкова голям
  MUCH the best/theworst далеч най-добър/най-лош
  MUCH as колкото и да
  MUCH as I tried колкото и да се опитвах
  MUCH to my surprise/regret, etc. за мое голямо учудваие/съжалениеи пр.
  he is MUCH the worse for this fall into the canal тойпострада много от падането си в канала
  oceansdon't so MUCH divide the world as unite it океаните по-скоро обединяват света, отколкото да го разделят
  not a single contemporary so MUCH as hints at нито единсъвременник дори и не намеква за
  II. a (more, most) много
  MUCH food/rain многохрана/дъжд
  MUCH difficulty/trouble много/големи затруднения
  he never eats MUCH breakfast той не яде многона закуска
  not MUCH of a... неособено добър/голям...
  he's not MUCH of a scholar той не e бог знае какъв учен
  I'm not MUCH of a cinemagoer рядко ходя на кино
  to betoo MUCH for много труден съм за, по-силен/по-опитен/по-хитър съм от
  that book was too MUCH for meтази книга ми беше прекалено трудна
  the schoolchampion was too MUCH for me шапмионът на училищетобеше далеч по-силен от мен
  III. n много
  MUCH of whatyou say is true голяма част от това, което казвате, е вярно
  how MUCH a kilo is that beef? колко e килототова говеждо? I don't think the film is up to MUCH смятам, че филмът не струва
  this/that MUCH толкова
  that MUCHis certain това (поне) /едно e сигурно
  I'll say this MUCHin his favour това мога да кажа в негва полза
  tomake MUCH of разбирам, проумявам, отдавам голямо значение на, преувеличавам, обръщам голямо внимание на, приемам (някого) много радушно, разшетвам се за (някого), лаская
  you havealways helped me and I'll always do as MUCH for you винагиси ми помагал и аз винаги ще ти помогна
  it's asMUCH your responsibility as mine това e колкото твоя, толкова и моя отговорност
  it was as MUCH as he coulddo to keep from laughing едва се сдържаше да не сеизсмее
  that is as MUCH as to say все едно да кажеш
  withnot/without so MUCH as saying good-bye без дори да сесбогува
  * * *
  {m^tsh} adv (more {mъ:}); most {moust}) 1. много; how much ? 1) (2) {m^tsh} I. a (more; most) много; much food/rain много храна/дъжд
  * * *
  1 a много, голямо количество;2 adv много, до голяма степен;how MUCH колко;make MUCH of ценя високо; угаждам на;so MUCH the better толкова по-добре;much; adv (more;{mЈ:}); most;{moust}) 1. много; how much ? 1) колко? 2) колко струва? very much
  * * *
  1. he is much the worse for this fall into the canal тойпострада много от падането си в канала 2. he never eats much breakfast той не яде многона закуска 3. he's not much of a scholar той не e бог знае какъв учен 4. how much a kilo is that beef? колко e килототова говеждо? i don't think the film is up to much смятам, че филмът не струва 5. how much? колко? колко струва? 6. i'll say this muchin his favour това мога да кажа в негва полза 7. i'm not much of a cinemagoer рядко ходя на кино 8. i. много 9. ii. a (more, most) много 10. iii. n много 11. it was as much as he coulddo to keep from laughing едва се сдържаше да не сеизсмее 12. it's asmuch your responsibility as mine това e колкото твоя, толкова и моя отговорност 13. much (about) the same приблизително същият 14. much as i tried колкото и да се опитвах 15. much as колкото и да 16. much better много по-добре 17. much difficulty/trouble много/големи затруднения 18. much food/rain многохрана/дъжд 19. much he cares upoн. много го e грижа/го интересува 20. much of a size почти толкова голям 21. much of whatyou say is true голяма част от това, което казвате, е вярно 22. much the best/theworst далеч най-добър/най-лош 23. much to my surprise/regret, etc. за мое голямо учудваие/съжалениеи пр 24. not a single contemporary so much as hints at нито единсъвременник дори и не намеква за 25. not much of a... неособено добър/голям.. 26. oceansdon't so much divide the world as unite it океаните по-скоро обединяват света, отколкото да го разделят 27. pretty much alike горе-долу еднакви 28. so much the better толкова по-добре 29. that book was too much for meтази книга ми беше прекалено трудна 30. that is as much as to say все едно да кажеш 31. that muchis certain това (поне) /едно e сигурно 32. the schoolchampion was too much for me шапмионът на училищетобеше далеч по-силен от мен 33. this/that much толкова 34. to betoo much for много труден съм за, по-силен/по-опитен/по-хитър съм от 35. tomake much of разбирам, проумявам, отдавам голямо значение на, преувеличавам, обръщам голямо внимание на, приемам (някого) много радушно, разшетвам се за (някого), лаская 36. very much много 37. withnot/without so much as saying good-bye без дори да сесбогува 38. you havealways helped me and i'll always do as much for you винагиси ми помагал и аз винаги ще ти помогна 39. приблизително, горе-долу 40. със сравн. cm. много, значително
  * * *
  much[mʌtʃ] I. adv ( more, most [mo:, moust]) 1. много; how \much? колко? \much pleased много доволен; \much he cares ирон. много го е грижа; 2. (при сравн. ст.) много, значително; \much better много по-добре; 3. приблизително, горе-долу; \much ( about) the same приблизително същият; pretty \much alike доста еднакви; \much of a size почти толкова голям; \much of a \much от един дол дренки; so \much the better толкова по-добре; \much will have more пари при пари отиват; not \much разг. малко вероятно е, едва ли; II. adj ( more, most) много; \much trouble голямо безпокойство; III. n голямо количество, много; to gain \much печеля много; to make \much of представям (третирам) като важен; приемам радушно, разшетвам се за; not \much of a cook не е кой знае какъв готвач; be not ( nothing) \much to look at разг. не се отличава с особена красота, не е нещо особено; I don't think \much of нямам особено добро мнение за; not up to \much разг. лошо качество, нищо особено; I thought ( guessed) as \much така си и мислех; not to be \much on ( for) s.th. не съм във възторг от, не ми харесва особено; \much as макар че, въпреки че, \much as she likes him she won' t marry him въпреки че го харесва, тя няма да се омъжи за него; not \much of a one for s.th. разг. не обичам много, не ми допада; I am not \much of a one for scotch не си падам по шотландското уиски.

  English-Bulgarian dictionary > much

 • 3 very

  {'veri}
  I. 1. много (с adv, a)
  VERY good много добър, добре, съгласен съм
  VERY well (много) добре, хубаво, съгласен съм
  VERY tall много висок
  VERY many много, мнозина
  I was VERY much/разг. VERY surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен
  2. за усилване, при превъзходна степен
  the VERY best/the VERY last thing I can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя
  he came the VERY next day той дойде още на другия ден
  we did our VERY utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност
  the VERY same/opposite точно същото/тъкмо обратното
  в съчет. с own
  my VERY own мой собствен, само мой
  you may keep it as your VERY own можеш да си го задържиш, твое си e
  not VERY не много, не особено
  II. 1. същ, същински, истински, пълен, съвършен
  she is the VERY picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си
  the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това
  he could not, for VERY shame, refuse от кумова срама не можа да откаже
  the VERY shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in VERY truth/deed наистина, действително, без съмнение
  2. самият
  the VERY thing I wanted точно това, което ми трябва
  this is the VERY spot I found it on точно тук/ей тук на го намерих
  the VERY idea! представяш ли си! come here this VERY minute ела тук веднага
  the VERY stones cry out дори и камъните крещят
  * * *
  {'veri} adv 1. много (с adv, a); very good 1) много добър; 2) добре(2) {'veri} а 1. същ, същински, истински; пълен, съвършен; she i
  * * *
  съвършен; същ; същински; твърде; сам; самият; пълен;
  * * *
  1. he came the very next day той дойде още на другия ден 2. he could not, for very shame, refuse от кумова срама не можа да откаже 3. i was very much/разг. very surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен 4. i. много (с adv, a) 5. ii. същ, същински, истински, пълен, съвършен 6. my very own мой собствен, само мой 7. not very не много, не особено 8. she is the very picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си 9. the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това 10. the very best/the very last thing i can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя 11. the very idea! представяш ли си! come here this very minute ела тук веднага 12. the very same/opposite точно същото/тъкмо обратното 13. the very shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in very truth/deed наистина, действително, без съмнение 14. the very stones cry out дори и камъните крещят 15. the very thing i wanted точно това, което ми трябва 16. this is the very spot i found it on точно тук/ей тук на го намерих 17. very good много добър, добре, съгласен съм 18. very many много, мнозина 19. very tall много висок 20. very well (много) добре, хубаво, съгласен съм 21. we did our very utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност 22. you may keep it as your very own можеш да си го задържиш, твое си e 23. в съчет. с own 24. за усилване, при превъзходна степен 25. самият
  * * *
  very[´veri] I. adv 1. много (с adv, adj); \very good много добър; добре (съгласен съм); \very well много добре, добре, хубаво; I can't \very well say no едва ли бих могъл да кажа не; \very many много, мнозина; I was \very much surprised аз бях много изненадан; 2. средство за усилване: 1) при превъзходна степен; it is the \very best thing you can do това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш; he drank it to the \very last drop той го изпи до последната капка; he came the \very next day той дойде още на другия ден; 2) при тържественост или противоположност; the \very same точно същият; the \very opposite to what I had expected тъкмо обратното на това, което очаквах; 3) при принадлежност; my \very own мой собствен, само на мене; you may keep it for your \very own можеш да го задържиш за себе си; II. adj 1. същ, същински, истински, реален, цял, пълен, съвършен; these were his \very words това бяха точните му думи; she is the \very picture of her mother тя много прилича на майка си (одрала е кожата на майка си); the veriest coward най-големият страхливец на света; he could not, for \very shame, refuse to give s.th. той не можа да откаже да даде нещо от срам; in \very truth ост. наистина; in \very deed ост. действително; без съмнение, несъмнено; 2. самият, точно той; his \very absence is eloquent самото му отсъствие е знаменателно; the \very man I want тъкмо човекът, който ми трябва; this is the \very spot I found it on аз го намерих точно на това място (ей тук на́); the \very idea! представяш ли си! the \very thing! точно това, което трябва! the \very dogs refuse it дори и кучетата не го искат.

  English-Bulgarian dictionary > very

 • 4 Miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  Miss abbr щат Мисисипи.

  English-Bulgarian dictionary > Miss

 • 5 build

  {bild}
  I. 1. градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам, вия, свивам (гнездо)
  the house is BUILDing къщата се строи/е в строеж
  2. прен. развивам постепенно, основавам, изграждам, създавам (обик. с up), кроя (планове), формирам (характер), заздравявам, стабилизирам
  3. възлагам надежди, уповавам се, разчитам (on, upon на)
  4. увеличавам (се), засилвам (се), укрепвам, нараствам, разраствам се
  opposition against the regime isBUILDing up опозицията срещу режима се засилва/расте
  5. постепенно натрупвам/струпвам (войска, въоръжения и пр.)
  to BUILD a fire клада огън
  I am built that way прен. така съм устроен, такъв съм си
  lfuutf in зазиждам, запушвам (прозорец, врата), вграждам
  a built-in closet вграден гардероб/шкаф/долап
  buflil up build in 1, застроявам (терен, площ), обкръжавам с къщи
  our school is very much built up now около училището ни всичко вече е застроено, надстроявам, натрупвам (се), разраствам (се), нараствам, рзграждам, развивам, създавам, прен, изграждам/създавам постепенно популярност на (артист, политик и пр.), лансирам, популяризирам, разгласявам, рекламирам
  to BUILD up a practice постепенно си създавам клиентела (за лекар, адвокат), укрепвам, възстановявам (здраве), подсилвам, укрепвам (позиции, авторитет)
  II. 1. направа, конструкция, устройство
  2. форма, стил (на сграда)
  3. телосложение, ръст, размери
  * * *
  {bild} v (built {bilt}) 1. градя, изграждам, строя, построява(2) n 1. направа, конструкция, устройство; 2. форма; стил (н
  * * *
  строя; телосложение; построявам; прекарвам; прокарвам; градя; зидам; изграждам; конструкция; направа;
  * * *
  1. a built-in closet вграден гардероб/шкаф/долап 2. buflil up build in 1, застроявам (терен, площ), обкръжавам с къщи 3. i am built that way прен. така съм устроен, такъв съм си 4. i. градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам, вия, свивам (гнездо) 5. ii. направа, конструкция, устройство 6. lfuutf in зазиждам, запушвам (прозорец, врата), вграждам 7. opposition against the regime isbuilding up опозицията срещу режима се засилва/расте 8. our school is very much built up now около училището ни всичко вече е застроено, надстроявам, натрупвам (се), разраствам (се), нараствам, рзграждам, развивам, създавам, прен, изграждам/създавам постепенно популярност на (артист, политик и пр.), лансирам, популяризирам, разгласявам, рекламирам 9. the house is building къщата се строи/е в строеж 10. to build a fire клада огън 11. to build up a practice постепенно си създавам клиентела (за лекар, адвокат), укрепвам, възстановявам (здраве), подсилвам, укрепвам (позиции, авторитет) 12. възлагам надежди, уповавам се, разчитам (on, upon на) 13. постепенно натрупвам/струпвам (войска, въоръжения и пр.) 14. прен. развивам постепенно, основавам, изграждам, създавам (обик. с up), кроя (планове), формирам (характер), заздравявам, стабилизирам 15. телосложение, ръст, размери 16. увеличавам (се), засилвам (се), укрепвам, нараствам, разраствам се 17. форма, стил (на сграда)
  * * *
  build [bild] I. v ( built [bilt]) 1. строя, построявам; градя, изграждам, издигам, зидам, иззиждам, съзиждам; свивам, вия ( гнездо); to \build over a piece of land застроявам дадено място; built on sand прен. построен върху пясък, несигурен, нестабилен; 2. прен. създавам, изграждам, правя (обикн. с up); формирам, оформям, изграждам ( характер); кроя ( планове); 3. възлагам; уповавам се, разчитам, надявам се, възползвам се, извличам дивиденти (on, upon); to \build vain hopes on s.th. напразно разчитам на нещо, надявам се напразно; to \build a fire клада, огън; I am built that way прен. такъв съм си;

  English-Bulgarian dictionary > build

 • 6 chance

  {tiams}
  I. 1. случай, случайност
  by (mere) CHANCE съвсем случайно
  do you by any CHANCE know... знаеш ли/да знаеш случайно...
  as CHANCE would have it разг. по една случайност, не щеш ли
  2. риск, случайност, късмет, съдба
  games of CHANCE хазартни игри
  to take one's CHANCE осланям се на късмета си, поемам риск, правя нешо на късмет
  I am not taking any CHANCEs няма/не искам да рискувам
  3. възможност, надежда, изглед, вероятност, шанс
  to stand a CHANCE имам (известна) вероятност/възможност/изгледи (of за, да с ger), not to have a ghost of a/a dog's CHANCE нямам абсолютно никакъв шанс/вероятност
  to give someone a CHANCE давам някому възможност (да направи, да докаже и пр. нещо)
  to do something on the CHANCE правя нещо с надежда (of да с ger), on the off CHANCE със слаба надежда, на слука
  4. удобен случай, възможност
  now is your CHANCE сега е моментът, използвай случая
  it's a CHANCE in a thousand такъв случай рядко се пада
  the CHANCE of a lifetime шанс, който едва ли ше се повтори/който не е за изпускане
  to have an eye/to look to the main CHANCE гледам собствения си интерес, интересчия съм
  even CHANCE равни възможности, еднакъв шанс
  5. attr случаен, непредвиден (за събрание, посетител и пр.)
  II. 1. случвам се (и безл.)
  I CHANCEd to be out, it CHANCEd that I was out случайно бях излязъл
  a taxi CHANCEd by случайно мина едно такси
  to CHANCE on/upon намирам/срещам случайно, попадам случайно на, натъквам се на
  2. поемам риск, рискувам
  to CHANCE a scolding правя нещо с риск да ми се скарат
  to CHANCE it разг., to CHANCE one's arm si. опитвам, рискувам
  to CHANCE one's luck опитвам си късмета
  * * *
  {tiams} n 1. случай; случайност; by (mere) chance съвсем случайно; (2) v 1. случвам се (и безл.); I chanced to be out, it chanced that I
  * * *
  шанс; случайност; случвам; случай; рискувам; риск; възможност; вероятност;
  * * *
  1. a taxi chanced by случайно мина едно такси 2. as chance would have it разг. по една случайност, не щеш ли 3. attr случаен, непредвиден (за събрание, посетител и пр.) 4. by (mere) chance съвсем случайно 5. do you by any chance know... знаеш ли/да знаеш случайно.. 6. even chance равни възможности, еднакъв шанс 7. games of chance хазартни игри 8. i am not taking any chances няма/не искам да рискувам 9. i chanced to be out, it chanced that i was out случайно бях излязъл 10. i. случай, случайност 11. ii. случвам се (и безл.) 12. it's a chance in a thousand такъв случай рядко се пада 13. now is your chance сега е моментът, използвай случая 14. the chance of a lifetime шанс, който едва ли ше се повтори/който не е за изпускане 15. to chance a scolding правя нещо с риск да ми се скарат 16. to chance it разг., to chance one's arm si. опитвам, рискувам 17. to chance on/upon намирам/срещам случайно, попадам случайно на, натъквам се на 18. to chance one's luck опитвам си късмета 19. to do something on the chance правя нещо с надежда (of да с ger), on the off chance със слаба надежда, на слука 20. to give someone a chance давам някому възможност (да направи, да докаже и пр. нещо) 21. to have an eye/to look to the main chance гледам собствения си интерес, интересчия съм 22. to stand a chance имам (известна) вероятност/възможност/изгледи (of за, да с ger), not to have a ghost of a/a dog's chance нямам абсолютно никакъв шанс/вероятност 23. to take one's chance осланям се на късмета си, поемам риск, правя нешо на късмет 24. възможност, надежда, изглед, вероятност, шанс 25. поемам риск, рискувам 26. риск, случайност, късмет, съдба 27. удобен случай, възможност
  * * *
  chance[tʃa:ns] I. n 1. случай, случайност; by ( mere) \chance съвсем случайнo; as \chance would have it разг. не щеш ли; 2. случайност, съдба; to leave things to \chance оставям всичко на случайността; 3. риск; съдба; късмет; to take o.'s \chance оставям (нещо) на късмет; to take a long \chance рискувам със слаба надежда; a game of \chance хазартна игра; 4. възможност, вероятност, изглед, надежда, шанс; a good ( slim) \chance of success добра (слаба) възможност (изгледи) за успех; not to stand a \chance of, not to have ( a snowball's) \chance in hell нямам изгледи за; to stand no \chance against s.o. нямам никакви изгледи да успея в борбата срещу някого; to have very much of a \chance имам голяма възможност; a fighting \chance надежда за успех в много трудна работа; the scheme was never given a \chance нищо не беше направено, за да получи този проект възможност за успех; a fat \chance голяма възможност; ирон. никаква възможност; on the \chance (of) с надежда (да); on the off \chance със слаба надежда; 5. удобен случай, възможност; now is your \chance сега е удобният случай; it is a \chance in a thousand такъв удобен случай рядко се намира; the \chance of a lifetime единствен случай, рядък шанс, не е за изпускане; to have an eye for the main \chance търся (дебна) удобния момент, за да си подобря положението; to grab at a \chance не пропускам удобен случай; to let a \chance slip пропускам удобен случай; II. v 1. случвам се (и безл.); I \chanced to meet him случи се да го срещна, случайно го срещнах; it \chanced that случи се, че; 2.: to \chance upon случайно попадам (срещам, намирам), натъквам се на; a police car \chanced by случайно се намери една полицейска кола; 3. рискувам, поемам риск; to \chance a scolding правя нещо с риск да ми се скарат; let's \chance it хайде да опитаме (да рискуваме); to \chance ( try, push) o.'s luck, to \chance o.'s arm опитвам си късмета; насилвам късмета си; III. adj случаен; \chance acquaintance случаен познат.

  English-Bulgarian dictionary > chance

 • 7 cut up

  разсичам;
  * * *
  cut up 1) разрязвам, разсичам на парчета; 2) прен. критикувам остро, бичувам; 3) препречвам пътя (на автомобил), пречкам се; to \cut up up rough разг. ядосвам се; кипвам; "вкисвам се"; a road \cut up up by the rains шосе, прорязано (изорано) от дъждовете; he is very much \cut up up by the news той е силно разстроен от новината;

  English-Bulgarian dictionary > cut up

 • 8 evidence

  {'evidəns}
  I. 1. данни, факти, доказателство, доказателства (of, for), юр. свидетелски показания
  piece of EVIDENCE юр. доказателство, улика
  to call in EVIDENCE призовавам за свидетел
  to bear/give EVIDENCE давам показания, свидетелствувам
  the ship bore EVIDENCE of the severity of the storm състоянието на кораба показваше колко силна е била бурята
  to take someone's EVIDENCE изслушвам/снемам нечии показания
  2. очевидност
  to be in EVIDENCE налице съм
  to be very much in EVIDENCE изпъквам, правя впечатление, хвърлям се в очи
  he was nowhere in EVIDENCE никъде го нямаше, никъде не се виждаше
  3. юр. свидетел
  to turn King's/Queen's/ам. State EVIDENCE свидетелствувам срещу/предавам съучастниците си
  II. v доказвам, показвам, служа за доказателство
  * * *
  {'evidъns} n само sing 1. данни, факти, доказателство, доказ(2) {'evidъns} v доказвам; показвам, служа за доказателство.
  * * *
  явност; указание; улика; свидетелствам; очевидност; доказателство;
  * * *
  1. he was nowhere in evidence никъде го нямаше, никъде не се виждаше 2. i. данни, факти, доказателство, доказателства (of, for), юр. свидетелски показания 3. ii. v доказвам, показвам, служа за доказателство 4. piece of evidence юр. доказателство, улика 5. the ship bore evidence of the severity of the storm състоянието на кораба показваше колко силна е била бурята 6. to be in evidence налице съм 7. to be very much in evidence изпъквам, правя впечатление, хвърлям се в очи 8. to bear/give evidence давам показания, свидетелствувам 9. to call in evidence призовавам за свидетел 10. to take someone's evidence изслушвам/снемам нечии показания 11. to turn king's/queen's/ам. state evidence свидетелствувам срещу/предавам съучастниците си 12. очевидност 13. юр. свидетел
  * * *
  evidence[´evidəns] I. n 1. доказателство, доказателства, указания, данни, факти; юрид. свидетелски показания; there was no \evidence of his presence there по нищо не личеше, че е бил там; there is no \evidence of burglary няма данни за кражба с взлом; няма основание да се счита, че има кражба с взлом; to fly in the face of the \evidence отричам въпреки очевидните факти; piece of \evidence юрид. доказателство; улика; to call in \evidence извиквам съда) за даване на показания; призовавам за свидетел; to bear ( give) \evidence давам показания, свидетелствам; circumstantial \evidence косвени доказателства; cumulative \evidence съвкупност от доказателствата (уликите); presumptive \evidence показания, основани на предположения (догадки); oral \evidence устни показания; written ( documentary) \evidence, \evidence in writing писмени показания; to take s.o.'s \evidence изслушвам (вземам, снемам) показанията на някого; to get \evidence намирам доказателства; 2. очевидност, явност; to be in \evidence налице съм; lawlessness was particularly in \evidence in the town беззаконието се виждаше особено в градовете; to be very much in \evidence изпъквам; 3. юрид. свидетел; \evidence for the prosecution ( defence) свидетел на прокурора (защитата); to turn queen's ( king's) \evidence, to turn state's \evidence свидетелствам срещу съучастниците си; разг. предавам съучастниците (другарите) си; 4. тех. (експериментални) данни, показания; II. v 1. служа за доказателство; доказвам; 2. свидетелствам; 3. показвам; he \evidenced no talent for music той не показа никаква музикална дарба.

  English-Bulgarian dictionary > evidence

 • 9 indeed

  {in'di:d}
  I. 1. наистина, действително
  2. дори, даже, нещо повече, всъщност
  I think so, INDEED I am sure мисля, всъщност/дори съм сигурен
  3. за усилване
  I am very glad INDEED извънредно много се радвам
  thank you very much INDEED безкрайно ви благодаря
  yes, INDEED! да, разбира се! no, INDEED! съвсем не
  4. за отстъпка
  I may INDEED be wrong може пък да не съм прав
  II. 1. нима? наистина ли? сериозно? така ли? they've set a new record in... -INDEED! постигнат е нов рекорд по... -наистина ли? нима
  2. ирония, одобрение, презрение
  ами! как не! хайде де! he expects to win-does he INDEED! той очаква да спечели-да спечели ли? ами! как не!
  * * *
  {in'di:d} adv 1. наистина, действително; 2. дори, даже, нещо п(2) {in'di:d} int 1. нима? наистина ли? сериозно? така ли? the
  * * *
  дори; даже; действително; наистина; нима;
  * * *
  1. i am very glad indeed извънредно много се радвам 2. i may indeed be wrong може пък да не съм прав 3. i think so, indeed i am sure мисля, всъщност/дори съм сигурен 4. i. наистина, действително 5. ii. нима? наистина ли? сериозно? така ли? they've set a new record in... -indeed! постигнат е нов рекорд по... -наистина ли? нима 6. thank you very much indeed безкрайно ви благодаря 7. yes, indeed! да, разбира се! no, indeed! съвсем не 8. ами! как не! хайде де! he expects to win-does he indeed! той очаква да спечели-да спечели ли? ами! как не! 9. дори, даже, нещо повече, всъщност 10. за отстъпка 11. за усилване 12. ирония, одобрение, презрение
  * * *
  indeed[in´di:d] I. adv 1. наистина, в действителност; 2. дори, даже; 3. за усилване: I am very glad \indeed извънредно много се радвам; the wine was very good \indeed виното наистина беше много добро; 4. за отстъпка: I may \indeed be wrong може пък и да не съм прав; II. int нима, хайде де; как не, ами; I have lived in London for 10 years. - \indeed! Живял съм в Лондон 10 години. - Нима!

  English-Bulgarian dictionary > indeed

 • 10 miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  miss [mis] I. v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); to \miss o.'s mark ( aim) не постигам целта си, удрям на камък; to \miss the mark прен. не постигам целта си; не съм на нужната висота; he never \misses той винаги удря право в целта, той винаги улучва точно целта, ударите му винаги са сполучливи; hit or \miss наслуки, както (по)падне; to \miss fire засичам, правя засечка; to \miss the point не схващам същността на въпрос; to \miss a promotion не получавам повишение; 2. не намирам, не срещам, не заварвам ( вкъщи); не успявам да взема, да получа, да хвана, да достигна, да задържа; I called at his house yesterday, but \missed him вчера се отбих у тях, но не го заварих; to \miss o.'s footing кракът ми се подхлъзва (при катерене); to \miss o.'s hold не успявам да се задържа; he \missed his bank and landed in the water той не успя да скочи на брега и цопна във водата; to \miss o.'s way сбърквам пътя; it has just \missed being a great picture! малко не достига, за да бъде това една много хубава картина; 3. изпускам (влак и пр.); пропускам (удобен случай); to \miss the boat ( bus) прен. закъснявам; an opportunity not to be \missed случай, който не е за изпускане; to \miss the market изпускам, пропускам изгоден момент за продажба; прен. пропускам случай; 4. избягвам, избавям се от; he narrowly \missed (just \missed) being killed за малко не го убиха (не загина); 5. не забелязвам; не намирам; пропускам; I \missed him in the crowd не го забелязах в тълпата; 6. забелязвам отсъствието на; he \missed money from his cash box той забеляза, че му липсват пари от касичката; we are sure to be \missed непременно ще забележат отсъствието ни, ще забележат, че ни няма; 7. чувствам отсъствието на (някой, нещо), липсва ми (някой, нещо); I \miss you very much много ми липсвате; 8. изпускам, пропускам (ред, дума при четене и писане) (и с out); II. n 1. пропуск, несполучлив удар; a \miss is as good as a mile неуспехът си е неуспех; 2. ост. липса (of); to give s.o. a \miss избягвам, пренебрегвам някого; to give s.th. a \miss отминавам (прескачам, пропускам, не посещавам) нещо; I'll give the fish course a \miss няма да взема от (ще пропусна) рибата; he's no great \miss дотрябвал ми е ; III. miss n 1. M. госпожица; the Miss Smiths, the Misses Smith госпожиците Смит; 2. пренебр. младо момиче, неженена жена; шег. кукла; IV. v разг. наричам, викам ( някого) госпожица.

  English-Bulgarian dictionary > miss

 • 11 nothing

  {'nʌθiŋ}
  I. 1. нищо
  NOTHING else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто
  NOTHING if not преди всичко, извънредно, крайно
  NOTHING special/разг. very much нищо особено
  NOTHING less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто
  NOTHING short of едва ли не, почти
  for NOTHING напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно
  NOTHING of value нищо ценно
  NOTHING of the kind нищо подобно
  all to NOTHING всичко напразно
  apropos of NOTHING без никакъв повод, без всякаква връзка
  there is NOTHING for it but to не остава нищо друго, освен да
  to have NOTHING for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да
  NOTHING to, as NOTHING compared with/to нищо в сравнение с/пред
  to have NOTHING to do нямам какво да правя
  to be/mean NOTHING to someone не представлявам интерес за някого
  that is NOTHING to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с
  NOTHING doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде
  to be for NOTHING нямам никакво значение
  не играя никаква роля (in)
  to come to NOTHING не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се
  no NOTHING след отр., шег., разг. ни, нищо
  he has no house, no home, no NOTHING той няма ни къща, ни дом, ни нищичко
  2. нищожество, дреболия
  more NOTHING дребна работа
  the little NOTHINGs of life дребните неща в живота
  3. небитие
  4. мат. нула
  to be NOTHING безверник/атеист съм
  II. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко
  NOTHING like so/as good далеч/съвсем не толкова добър
  the house is NOTHING near as large as I expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах
  * * *
  {'n^din} n 1. нищо; nothing else than/(else) but нищо друго освен; (2) {'n^din} adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко; nothing like
  * * *
  дреболии; небитие; нищожество; нула; нищо; никак;
  * * *
  1. all to nothing всичко напразно 2. apropos of nothing без никакъв повод, без всякаква връзка 3. for nothing напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно 4. he has no house, no home, no nothing той няма ни къща, ни дом, ни нищичко 5. i. нищо 6. ii. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко 7. more nothing дребна работа 8. no nothing след отр., шег., разг. ни, нищо 9. nothing doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде 10. nothing else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто 11. nothing if not преди всичко, извънредно, крайно 12. nothing less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто 13. nothing like so/as good далеч/съвсем не толкова добър 14. nothing of the kind нищо подобно 15. nothing of value нищо ценно 16. nothing short of едва ли не, почти 17. nothing special/разг. very much нищо особено 18. nothing to, as nothing compared with/to нищо в сравнение с/пред 19. that is nothing to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с 20. the house is nothing near as large as i expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах 21. the little nothings of life дребните неща в живота 22. there is nothing for it but to не остава нищо друго, освен да 23. to be for nothing нямам никакво значение 24. to be nothing безверник/атеист съм 25. to be/mean nothing to someone не представлявам интерес за някого 26. to come to nothing не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се 27. to have nothing for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да 28. to have nothing to do нямам какво да правя 29. мат. нула 30. не играя никаква роля (in) 31. небитие 32. нищожество, дреболия
  * * *
  nothing[´nɔuiʃ] I. pron нищо;
  othing but
  ( else than) нищо друго, освен; чисто и просто; it ( that) is
  othing
  това е дреболия; there is
  othing for it but
  не остава нищо друго освен;
  othing if not
  преди всичко, крайно, извънредно, необикновено;
  othing is the matter
  нищо не се е случило, нищо не е станало; he is
  othing if not sincere
  и той, ако не е искрен, не знам кой друг е;
  othing to
  , as
  othing compared with
  (to) нищо в сравнение с (пред);
  othing near so
  съвсем не, значително;
  othing of value
  нищо ценно;
  othing of the kind
  нищо подобно;
  othing short of
  също толкова добро (или лошо) като; ни повече, ни по-малко;
  othing less than
  чисто и просто; направо;
  othing doing
  разг. няма го майстора, няма какво да се прави;
  othing to make a song about
  не заслужава внимание, нищо особено; all to
  othing
  всичко напразно (на вятъра); apropos of
  othing
  без никакъв повод, изведнъж, внезапно; for
  othing
  напразно, залудо, без полза, току-така; без никаква причина, неизвестно защо; безплатно, безвъзмездно, даром; to be for
  othing
  нямам никакво значение, не играя никаква роля (in); to fade away to
  othing
  изчезвам постепенно; the conversation dropped to
  othing
  разговорът замря; next to
  othing
  почти нищо; to beat to
  othing
  слагам в джоба си, удрям о́ земята, превъзхождам; to come to
  othing
  не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам; to stop at
  othing
  не се спирам пред нищо, безпощаден съм, жесток съм; to dance upon
  othing
  ост. бивам обесен, намазвам въжето; to have
  othing for it but
  не ми остава нищо друго освен; to have
  othing on
  ам. нямам никакво предимство пред; to have
  othing to do with
  нямам нищо общо с; to have
  othing to show for it
  не постигам никакъв резултат; to leave
  othing to chance
  не разчитам на случайност, премислям (обмислям) всичко; to make
  othing of
  не се възползвам от, не използвам, не разбирам никак; не виждам никакъв смисъл в; смятам за дребна работа, не обръщам внимание (не отдавам значение) на; смятам за нещо обикновено, за мене не е нищо да (с ger); to rise from
  othing
  почвам от нищо; he has
  othing in him
  той не представлява (не е) нищо особено, посредствен (безличен) е; there's
  othing in it
  в това няма нищо вярно, това не отговаря на действителността; това няма никакво значение, не представлява никакъв интерес; шансовете са еднакви (за двама конкуренти); that's
  othing to you
  това не е твоя работа, не те засяга (вълнува);
  othing ventured
  othing gained
  който рискува, (той) печели; to think
  othing of
  не се колебая, действам решително; no
  othing
  (след отриц.) шег., разг. ни нищо; he has no house, no car, no
  othing
  той няма ни къща, ни кола, ни нищо; to be
  othing
  не изповядвам никаква вяра, атеист съм; to be
  othing of
  не съм никакъв; like
  othing on earth
  на нищо не прилича, отвратително, ужасно; in
  othing flat
  моментално, веднага;
  othing is stolen without hands
  щом има кражба, има и крадец;
  othing succeeds like success
  успехът води след себе си нови успехи; II. n 1. нищожество, дреболия; a mere
  othing
  дребна работа; the little
  othings of life
  дребните неща в живота; sweet ( soft)
  othing s
  комплименти, любезности; thank you for
  othing
  ! ирон. много ти благодаря! (за отказана помощ); 2. небитие; 3. мат. нула; III. adv никак, съвсем не, ни най-малко;
  othing less than
  нищо друго освен; чисто и просто;
  othing like
  нищо в сравнение с, нищо по-хубаво от; съвсем не;
  othing near so
  съвсем не, далеч не толкова.

  English-Bulgarian dictionary > nothing

 • 12 purpose

  {'pə:pəs}
  I. 1. намерение, цел
  with honesty of PURPOSE с честни намерения
  novel with a PURPOSE социален роман
  for/with the PURPOSE of с цел да (с ger), on PURPOSE нарочно
  this will answer/serve our/the PURPOSE това ще ни послужи/свърши работа
  for all PURPOSEs за всякакви случаи/цели
  for future/public PURPOSEs за бъдещи/обществени нужди
  (very much) to the PURPOSE (много) уместен/целесъобразен
  to speak to the PURPOSE говоря уместно/по същество
  he spoke to the same PURPOSE той говори в същия дух/смисъл
  2. резултат, успех
  to little PURPOSE почти безрезултатно
  to no PURPOSE напразно
  to some PURPOSE не без успех/полза
  to work to good PURPOSE работя резултатно
  3. воля
  infirm of/wanting in PURPOSE безволев, нерешителен, безхарактерен
  energy/steadfastness of PURPOSE упоритост, решителност
  II. v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с inf)
  * * *
  {'pъ:pъs} n 1. намерение, цел; with honesty of purpose с честни нам(2) {'pъ:pъs} v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с
  * * *
  цел; предназначение; воля; възнамерявам; намерение;
  * * *
  1. (very much) to the purpose (много) уместен/целесъобразен 2. energy/steadfastness of purpose упоритост, решителност 3. for all purposes за всякакви случаи/цели 4. for future/public purposes за бъдещи/обществени нужди 5. for/with the purpose of с цел да (с ger), on purpose нарочно 6. he spoke to the same purpose той говори в същия дух/смисъл 7. i. намерение, цел 8. ii. v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с inf) 9. infirm of/wanting in purpose безволев, нерешителен, безхарактерен 10. novel with a purpose социален роман 11. this will answer/serve our/the purpose това ще ни послужи/свърши работа 12. to little purpose почти безрезултатно 13. to no purpose напразно 14. to some purpose не без успех/полза 15. to speak to the purpose говоря уместно/по същество 16. to work to good purpose работя резултатно 17. with honesty of purpose с честни намерения 18. воля 19. резултат, успех
  * * *
  purpose[´pə:pəs] I. n 1. намерение, цел; with honesty of \purpose с честни намерения; a novel with a \purpose тенденциозен (социален) роман; for ( with) the \purpose of с цел да (с ger); on \purpose нарочно; this will answer ( serve) our ( the) \purpose това ще ни свърши работа; for all \purposes за всякакви случаи; for future ( public) \purposes за бъдещи (обществени) нужди; 2.: to the \purpose уместен, целесъобразен, подходящ; to all practical \purposes, to all intents and \purposes де факто, реално, практически; to talk at cross \purposes получава се недоразумение, тъй като разговарящите мислят или говорят за различни неща; to little \purpose почти безрезултатно; he spoke to the same \purpose той говори в същия дух, смисъл; to work to good \purpose работя резултатно, ползотворно; to no \purpose напразно; to some \purpose не без успех (полза); 3. воля; infirm of \purpose, wanting in \purpose безволев, нерешителен, безхарактерен; energy ( steadfastness) of \purpose упоритост, решителност; II. v възнамерявам, имам намерение; to \purpose doing ( to do) s.th. възнамерявам да направя нещо.

  English-Bulgarian dictionary > purpose

 • 13 reverse

  {ri'və:s}
  I. a обратен
  противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата
  REVERSE side обратна страна, опако, гръб
  REVERSE gear авт. (зъбно колело за) обратен ход
  REVERSE fire воен. огън откъм тила
  II. 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям
  to REVERSE arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре
  to REVERSE the order of поставям в обратен ред
  their positions are now REVERSEd сега положението им е разменено
  2. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  reversing light авт. светлина за заден ход
  3. започвам да се въртя в обратна посока (при валc)
  4. отменям, анулирам
  to REVERSE the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора
  to REVERSE oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.)
  III. 1. нещо противоположно/обратно
  very much/quite the REVERSE точно обратното
  REVERSEyour remarks are the REVERSE of polite забележките ви съвсем не са любезни
  2. обратна страна (на монета и пр.)
  3. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм
  to put a car into REVERSE давам заден ход
  to go into REVERSE давам заден ход, прен. отмятам се
  4. ел. превключване
  5. неуспех, несполука, поражение
  in REVERSE обратно, в обратна посока
  to take in the REVERSE воен. нападам/обстрелвам откъм тила
  * * *
  {ri'vъ:s} а обратен; противоположен (to); опак; извърнат; пре(2) {ri'vъ:s} v 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу);{3} {ri'vъ:s} n 1. нещо противоположно/обратно; very much/qui
  * * *
  обръщам; отменям; опак; обрат; обратен; поражение; превратност; преобърнат; преобръщам; анулирам; противоположен; променям; размествам; катурвам; извърнат; несполука; неуспех;
  * * *
  1. i. a обратен 2. ii. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям 3. iii. нещо противоположно/обратно 4. in reverse обратно, в обратна посока 5. reverse fire воен. огън откъм тила 6. reverse gear авт. (зъбно колело за) обратен ход 7. reverse side обратна страна, опако, гръб 8. reverseyour remarks are the reverse of polite забележките ви съвсем не са любезни 9. reversing light авт. светлина за заден ход 10. their positions are now reversed сега положението им е разменено 11. to go into reverse давам заден ход, прен. отмятам се 12. to put a car into reverse давам заден ход 13. to reverse arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре 14. to reverse oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.) 15. to reverse the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора 16. to reverse the order of поставям в обратен ред 17. to take in the reverse воен. нападам/обстрелвам откъм тила 18. very much/quite the reverse точно обратното 19. ел. превключване 20. започвам да се въртя в обратна посока (при валc) 21. неуспех, несполука, поражение 22. обратна страна (на монета и пр.) 23. отменям, анулирам 24. противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата 25. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм 26. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  * * *
  reverse[ri´və:s] I. adj обратен, противоположен (to); опак, извърнат, преобърнат, обърнат, надолу с главата; реверсивен; \reverse side обратна страна; \reverse fire воен. огън откъм тила; \reverse turn ав. имелман, тоно; FONT face=Times_Deutsch◊ adv reversely; II. v 1. обръщам обратна посока, наопаки, надолу), извръщам, преобръщам, катурвам, размествам; променям; \reverse o.s. ам. променям решението си; to \reverse arms воен. обръщам пушка с приклада нагоре; to \reverse the order (of) поставям в обратен ред; to \reverse the charge(s) прехвърлям телефонен разговор за сметка на избирания; 2. тех. давам заден ход (на); \reverseing light авт. светлини за заден ход на автомобил; 3. отменям, анулирам; III. n 1. нещо противоположно, обратно; quite ( very much) the \reverse тъкмо обратното; with others the \reverse ( of this) happens с други става обратното; he was the \reverse of polite беше всичко друго, но не и любезен, беше крайно нелюбезен; 2. неуспех, несполука, поражение, провал; 3. (пълна) промяна, обрат, превратност; 4. обратна страна; 5. тех. реверсия, промяна на движението на машина в обратна посока; механизъм за смяна на посоката; to go into \reverse давам заден ход; прен. отмятам се; in \reverse наопаки.

  English-Bulgarian dictionary > reverse

 • 14 take up

  вдигам; заангажирам;
  * * *
  take up 1) вдигам, повдигам; to \take up up a sleeve скъсявам ръкав; повдигам ръкав на рамото; 2) заемам се с (за); започвам да се занимавам; разглеждам, проучвам, запознавам се с (въпрос); 3) заемам, ангажирам (време, място, внимание и пр.); I am very much \take upn up now сега съм много зает; 4) вземам (пътници, за превозно средство); 5) арестувам, затварям, задържам; 6) вземам под покровителството си; 7) връщам се към, подновявам, подемам (прекъснат разказ и пр.); 8) прекъсвам, апострофирам ( говорител); 9) поемам, попивам ( вода); 10) улавям, хващам (изпусната бримка, артерия); 11) търг. изплащам; 12) приемам (бас и пр.); 13) обсъждам (план и др.), повдигам ( въпрос); 14) изисквам обяснение или доказателства; although she was unusually quiet, he did not \take up her up on it макар че тя бе необичайно тиха, той не я разпитва; 15) обирам хлабина; to \take up up shocks амортизирам удари; • to \take up s.o. up on приемам нечие предложение или покана; since she's offered to buy me a beer, I took her up on it след като тя предложи да ми купи бира, аз приех; to \take up up with s.o. сближавам се с, сприятелявам се с, тръгвам с; to \take up up with s.th. развивам интерес към; to be taken up with увличам се по, харесвам; to \take up up residence заселвам се, установявам се на постоянен адрес;

  English-Bulgarian dictionary > take up

 • 15 way

  {wei}
  1. път, пътека, шосе, място за преминаване
  WAY in вход
  WAY out изход (и прен.)
  WAY through пасаж
  the broad WAY прен. пътят на наслажденията
  the narrow/straight WAY прен. трудният път към добродетелта
  the WAY of the Cross рел. Голгота (и прен.)
  on one's WAY to на път/по пътя за
  across/over the WAY отсреща, насреща, оттатък пътя
  by the WAY на/край пътя, между другото, между прочем
  out of the WAY настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен
  to be/stand in the WAY преча
  to get in the WAY of стоя на пътя/преча на
  to get out of someone's WAY отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого
  to keep out of someone's WAY отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него
  to clear/pave/smoothe the WAY for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за
  to make WAY for давам път/отстъпвам място на
  to make the best of one's WAY бързам, колкото мога
  to make one's WAY in the world пробивам си път в живота, правя кариера
  the WAY of all flesh участта на всичко живо/смъртно
  to go the WAY of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят
  to go the WAY of all good things пропадам, отивам по дяволите
  to feel/grope one's WAY вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена
  to find one's/its/the WAY попадам, прониквам
  to go one's WAY тръгвам (си), потеглям
  to get/go/take/have one's own WAY действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам
  to go all the WAY with someone съгласявам се изцяло с някого
  to go someone's WAY отивам в същата посока с някого
  everything goes his WAY разг. върви му
  to go the right WAY на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.)
  to go the wrong WAY сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна)
  to go the whole WAY върша нещо изоснови/докрай/както трябва
  to make one's WAY to/toward запътвам се/тръгвам към
  something comes/falls one's way попада ми
  to take one's WAY to/towards тръгвам, вървя, отивам
  to go out one's WAY to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно
  2. разстояние
  a little WAY недалеч, наблизо
  a long/good WAY (off) много далеч, надалеч
  to have come/gone a long WAY стигнал съм далеч, напреднал съм
  it's (a long) WAY off perfection далеч не e съвършено
  better by a long WAY далеч по-добър
  this will go a long WAY това ще допринесе много
  to be (a long) WAY above далеч надхвърлям
  to go a long WAY имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм
  not by a long WAY съвсем не
  you are a long WAY out много се лъжеш
  3. направление, посока, курс
  this WAY насам
  that WAY натам
  to look someone's WAY гледам към някого
  every which WAY по всички посоки/направления
  to look the other WAY извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам
  to put someone in the WAY of помагам на/подпомагам някого в (нещо)
  the other WAY (a) round/about (точно) обратно (то)
  4. начин, способ, метод, маниер
  (in) this/that WAY така, по този начин
  in every WAY всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение
  all/quite/very much the other WAY съвсем другояче/иначе
  WAYs and means начини, средства, възможности
  committee of WAYs and means бюджетна комисия
  it's not his WAY to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр.
  it's disgraceful the WAY he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр
  to have a WAY with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето
  don't take offence-it's only his WAY не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв
  to my WAY of thinking според мен, по моему
  there are no two WAYs about it няма две мнения по въпроса
  one WAY or another така или иначе
  to go the right/wrong WAY about something подхващам нещо правилно/неправилно
  hi a WAY до известна степен, в известно отношение/смисъл
  in no WAY в никакво отношение, никак
  no WAY няма начин, невъзможно
  to see one's WAY (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо
  5. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  to get under WAY отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам
  to be under WAY плувам (за кораб), прен. в ход съм
  preparations are under WAY извършват се приготовления
  to gather/lose WAY набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода
  to make WAY напредвам (и прен.)
  to make one's (own) WAY (in the world) напредвам, преуспявам
  6. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия
  that's the WAY things are така стоят работите
  to be in a good/bad WAY в добро/лошо състояние съм
  in a small WAY скромно, на дребно, в малки мащаби
  to be in a small/large WAY of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия
  7. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода
  by WAY of via, като, вместо
  by WAY of a joke, etc. на шега и пр.
  by WAY of a weapon катo/вместо оръжие
  to be by WAY of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр.
  * * *
  {wei} n 1. път, пътека, шосе; място за преминаване; way in вход; way
  * * *
  ход; способ; път; начин;
  * * *
  1. (in) this/that way така, по този начин 2. a little way недалеч, наблизо 3. a long/good way (off) много далеч, надалеч 4. across/over the way отсреща, насреща, оттатък пътя 5. all/quite/very much the other way съвсем другояче/иначе 6. better by a long way далеч по-добър 7. by the way на/край пътя, между другото, между прочем 8. by way of a joke, etc. на шега и пр 9. by way of a weapon катo/вместо оръжие 10. by way of via, като, вместо 11. committee of ways and means бюджетна комисия 12. don't take offence-it's only his way не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв 13. every which way по всички посоки/направления 14. everything goes his way разг. върви му 15. hi a way до известна степен, в известно отношение/смисъл 16. in a small way скромно, на дребно, в малки мащаби 17. in every way всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение 18. in no way в никакво отношение, никак 19. it's (a long) way off perfection далеч не e съвършено 20. it's disgraceful the way he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр 21. it's not his way to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр 22. no way няма начин, невъзможно 23. not by a long way съвсем не 24. on one's way to на път/по пътя за 25. one way or another така или иначе 26. out of the way настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен 27. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода 28. preparations are under way извършват се приготовления 29. something comes/falls one's way попада ми 30. that way натам 31. that's the way things are така стоят работите 32. the broad way прен. пътят на наслажденията 33. the narrow/straight way прен. трудният път към добродетелта 34. the other way (a) round/about (точно) обратно (то) 35. the way of all flesh участта на всичко живо/смъртно 36. the way of the cross рел. Голгота (и прен.) 37. there are no two ways about it няма две мнения по въпроса 38. this way насам 39. this will go a long way това ще допринесе много 40. to be (a long) way above далеч надхвърлям 41. to be by way of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр 42. to be in a good/bad way в добро/лошо състояние съм 43. to be in a small/large way of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия 44. to be under way плувам (за кораб), прен. в ход съм 45. to be/stand in the way преча 46. to clear/pave/smoothe the way for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за 47. to feel/grope one's way вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена 48. to find one's/its/the way попадам, прониквам 49. to gather/lose way набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода 50. to get in the way of стоя на пътя/преча на 51. to get out of someone's way отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого 52. to get under way отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам 53. to get/go/take/have one's own way действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам 54. to go a long way имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм 55. to go all the way with someone съгласявам се изцяло с някого 56. to go one's way тръгвам (си), потеглям 57. to go out one's way to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно 58. to go someone's way отивам в същата посока с някого 59. to go the right way на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.) 60. to go the right/wrong way about something подхващам нещо правилно/неправилно 61. to go the way of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят 62. to go the way of all good things пропадам, отивам по дяволите 63. to go the whole way върша нещо изоснови/докрай/както трябва 64. to go the wrong way сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна) 65. to have a way with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето 66. to have come/gone a long way стигнал съм далеч, напреднал съм 67. to keep out of someone's way отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него 68. to look someone's way гледам към някого 69. to look the other way извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам 70. to make one's (own) way (in the world) напредвам, преуспявам 71. to make one's way in the world пробивам си път в живота, правя кариера 72. to make one's way to/toward запътвам се/тръгвам към 73. to make the best of one's way бързам, колкото мога 74. to make way for давам път/отстъпвам място на 75. to make way напредвам (и прен.) 76. to my way of thinking според мен, по моему 77. to put someone in the way of помагам на/подпомагам някого в (нещо) 78. to see one's way (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо 79. to take one's way to/towards тръгвам, вървя, отивам 80. way in вход 81. way out изход (и прен.) 82. way through пасаж 83. ways and means начини, средства, възможности 84. you are a long way out много се лъжеш 85. направление, посока, курс 86. начин, способ, метод, маниер 87. път, пътека, шосе, място за преминаване 88. разстояние 89. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия 90. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  * * *
  way [wei] n 1. начин, способ, метод, маниер; in a \way донякъде, в известен смисъл; in every \way всячески, по всякакъв начин; във всяко отношение; you can't have it both \ways не може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло; не може хем едното, хем другото; ( there are) no two \ways about it няма две мнения по този въпрос; one \way or another (either \way) така или иначе; she has a \way with children тя умее да общува (да се оправя) с деца; the other \way иначе; to get ( have) o.'s own \way, to follow ( hold, keep) o.'s own \way правя (постъпвам) по своему, постигам своето, вървя по собствен път, отстоявам своето; to be set in o.'s \ways имам установени навици (характер); to mend o.'s \ways променям се, влизам в правия път; to my \way of thinking по моему, по мое мнение; според мен; where there is a will there is a \way когато има добра воля (желание), начин (разрешение) се намира; No \way! абсурд! невъзможно! the W. християнската религия; Committee of W.s and Means англ., ам. полит. бюджетна комисия; начини за постигане на цел; 2. път, пътека; шосе, място за преминаване; the W. of the Cross рел. Голгота (и прен.); cross ( over) \way отсреща, насреща; \way through пасаж; \way in вход; \way out изход; прен. изход от положението; the broad \way прен. пътят на наслажденията; the narrow \way прен. пътят на добродетелта; the Milky W. астр. Млечният път; on the \way 1) предстоящ, на път; 2) по пътя (to към); across the \way насреща, отсреща (през пътя); to be in the \way 1) преча, стоя на пътя, представлявам препятствие; 2) под ръка съм; на разположение съм; by the \way 1) по пътя; 2) между другото; впрочем; to get in the \way of преча на, стоя на пътя на; to come s.o.'s \way предоставям се на (за шанс, възможност); to get into the \way of привиквам (пристрастявам се) към; to get out of s.o.'s \way отстранявам се, махам се, отдръпвам се от пътя на някого; прен. преставам да преча на някого; to clear ( pave, smooth) the \way for разчиствам (откривам) пътя на, подготвям почвата за; to make \way for давам път на, отстъпвам място на; to know o.'s \way about ( around) наясно съм с; to make the best of o.'s \way бързам, колкото мога; to make o.'s \way in the world правя кариера, пробивам си път в живота, завоювам си място в обществото; to see o.'s \way разбирам как трябва да действам; out of the \way 1) не в (на) пътя, настрана; 2) необикновен, необичаен, забележителен; особен; 3) отдалечен, далечен; затънтен, забутан; to go the \way of all flesh ( of nature, of all the earth) умирам, отивам си от този свят; to be in a fair \way to s.th.; to be ( well) on o.'s \way to на път съм (имам шанс) да постигна (сполуча) нещо; to blaze the \way пробивам (проправям) си път през гората; прен. новатор съм; to fight o.'s \way насила си пробивам път; to feel ( grope) o.'s \way вървя пипнешком, опипом търся пътя си; прен. действам предпазливо, опипвам терена; to find o.'s ( the) \way намирам пътя; прен. прониквам, попадам; постигам с труд нещо, пробивам (прен.); to go all the \way with изцяло, напълно се съгласявам с; to go the whole \way върша нещо из основи, както трябва, не се спирам наполовина; to go the wrong \way сбърквам пътя; (за храна) попада в кривото гърло; to keep out of harm's \way избягвам опасността; държа се настрана от греха; to lead the \way оглавявам, вървя начело; to meet s.o. half \way правя компромис за (отстъпвам на) някого; 3. направление, курс, посока; this \way насам; the other \way round обратно; to cut both \ways нож с две остриета съм (и прен.); every which \way по всички направления, в разни посоки; on the \way out разг. 1) излизащ от мода; 2) умиращ; замиращ; to look the other \way правя се, че нищо не виждам; отвръщам, извръщам поглед; to rub s.o. (up) the wrong \way дразня някого, лазя по нервите на някого; to go out of o.'s \way to давам си специален труд да, полагам извънредни (особени) усилия да; 4. разстояние; a little \way (s) недалеко, наблизо; we go \way back, we go back a long \way отдавна сме заедно, връзката ни е от дълго време; to go a long \way towards допринасям много за, спомагам за; his name goes a long \way той има голямо влияние, думата му тежи; вслушват се в мнението му; you are a long \way out много се лъжете; 5. разг. състояние, положение; начин на живот; to live in a great \way живея на широко (широка нога); to be in a bad \way 1) ост. много ми е зле; 2) разтревожен съм; in a big \way силно, с ентусиазъм, решително; to get that \way разг. попадам в лошо положение, изпадам в неприятност; in a family \way по семейному, домашному, свойски, интимно; to be in the family \way бременна съм; to pay o.'s \way живея според средствата си смисъл - без дългове); 6. ход, движение, инерция; to get under \way (за кораб) отплувам, заминавам, тръгвам на път; прен. започвам, пускам в ход, осъществявам; to gather ( lose) \way ускорявам (забавям) хода; набирам (губя) скорост; 7. (употребява се за усилване): the worst \way много, крайно, необикновено; \way above много над; \way ahead далеко напред; 8. pl тех. плази за спускане на кораб във водата; the Great White W. булевард Бродуей в Ню Йорк; by \way of 1) през; 2) като, за; вместо; by \way of an introduction вместо въведение, като увод; 3) за да (с ger); 4) по отношение на, що се отнася до (и in the \way of) a country without much in the \way of natural resources страна, сравнително бедна по отношение на природни богатства; to give \way 1) отстъпвам, поддавам се; сменявам се, изчезвам, разсейвам се; 2) давам воля (на чувства и пр.) (to); 3) (за разсъдък) размътвам се; 4) (за крака) подкосявам се; 5) фин. (за акции) спадам, намалявам ми цената; 6) мор. налягам на веслата; to go a little ( good) \way with s.o. имам незначително (голямо) влияние върху някого; to take o.'s \way отивам; right of \way юрид. право на преминаване.

  English-Bulgarian dictionary > way

 • 16 Very light

  {'veri,lait}
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  {'veri,lait} n воен. сигнална/осветителна ракета Вери.
  * * *
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  Very light[´veri¸lait] n воен. сигнална (осветителна) ракета.

  English-Bulgarian dictionary > Very light

 • 17 drink too much

  препивам;

  English-Bulgarian dictionary > drink too much

 • 18 how much

  колко;

  English-Bulgarian dictionary > how much

 • 19 so much

  толкова;

  English-Bulgarian dictionary > so much

 • 20 that much

  чак; толкова;

  English-Bulgarian dictionary > that much

Look at other dictionaries:

 • very much so — spoken phrase used for emphasizing your agreement with what someone has said ‘Does it bother you that there are no other women working in your office?’ ‘Very much so.’ Thesaurus: ways of agreeing with someonesynonym Main entry: very * * * very… …   Useful english dictionary

 • very much — adverb to a very great degree or extent (Freq. 14) I feel a lot better we enjoyed ourselves very much she was very much interested this would help a great deal • Syn: ↑a lot, ↑lots, ↑ …   Useful english dictionary

 • very much so — to a great degree. My father did inspire me, very much so. “So crime is a big concern where you live?” “Very much so.” …   New idioms dictionary

 • very much so — spoken used for emphasizing your agreement with what someone has said Does it bother you that there are no other women working in your office? Very much so …   English dictionary

 • very much — adverb Extremely …   Wiktionary

 • very much — extremely; immensely, a lot …   English contemporary dictionary

 • very much — swiðe, swyðe …   English to the Old English

 • very much like — adverb in a similar way (Freq. 1) • Syn: ↑much as …   Useful english dictionary

 • very much alive — extremely active …   English contemporary dictionary

 • Thank You Very Much — Infobox Single Name = Thank You Very Much Artist = Kevin Ayers Album = Still Life with Guitar B side = ‘There Goes Johnny’ ‘Don’t Blame Them’ Released = 1992 Format =CD 7 45 rpm Genre = Rock Label = FNAC Producer = Dave Vatch and Kevin Ayers Misc …   Wikipedia

 • be very much something — phrase used for emphasizing that a description of someone or something is very accurate or true We’re very much a family, and we stick together. Palmer is very much the man in charge of the team. Fox hunting had always been very much the sport of …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.