Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

very important person

 • 1 VIP

  {,vi:,ai'pi:}
  n (pl VIPs) много важна/високопоставена личност
  * * *
  {,vi:,ai'pi:} n (pl VIP {-pi:z}) много важна/високопоставена ли
  * * *
  големец;
  * * *
  n (pl vips) много важна/високопоставена личност
  * * *
  VIP abbr ( very important person) важна личност, високопоставен държавен служител, шеф.

  English-Bulgarian dictionary > VIP

 • 2 place

  {pleis}
  I. 1. място
  in PLACE на място, уместно, уместен, подходящ
  out of PLACE не на място, неуместно, неуместен, неподходящ
  in PLACEs на места, тук-там
  in PLACE of вместо, наместо
  in the first/second PLACE на първо/второ място, първо/второ
  in the next PLACE по-нататък, след това, после
  six PLACEs were laid масата беше сложена за шест души
  before I leave this PLACE преди да си тръгна оттук, преди да си отида
  all over the PLACE навсякъде
  some PLACE някъде
  any PLACE някъде, къде да е
  in another PLACE парл. в Камарата на лордовете/общините
  the other PLACE шег. Оксфорд (употребено в Кеймбридж), Кеймбридж (употребено в Оксфорд)
  to take one's PLACE заемам мястото си, сядам
  to fill/take the PLACE of замествам, заемам мястото на
  to give PLACE to отстъпвам място на, бивам последван/заместен от
  to have a soft PLACE in one's heart for питая/имам добри/нежни чувства към, обичам
  there is no PLACE like home у дома си е най-хубаво
  2. (подходящ) момент/място/време
  this is not the PLACE to не му е сега времето да, сега не е моментът да
  3. място, сграда (за определена работа, цел), заведение
  PLACE of worship църква, храм
  PLACE of business кантора
  PLACE of residence жилище, дом, местожителство
  PLACE of arms плацдарм
  PLACEs of amusement увеселителни заведения
  4. дом, квартира, жилище, имение
  PLACE in the country вила
  come to my PLACE елате у дома/у нас
  5. селище, град, село
  6. площад, улица (в названия)
  7. положение, ранг
  to know one's PLACE знам си мястото, държа cе почтително
  to keep someone in his PLACE държа някого на разстояние, принуждавам някого да се държи почтително
  to put someone in his (proper) PLACE поставям някого на мястото му
  to put oneself in someone's PLACE поставям се в положението на някого
  8. служба, работа, място, длъжност, задължение, право
  out of a PLACE без работа, безработен
  it is not my PLACE to не е моя работа/мое задължение да, нямам право да
  9. пасаж, място (в книга и пр.)
  10. сп. едно от първите три места (в състезание)
  11. мат. знак
  calculated to five decimal PLACEs изчислено до петия десетичен знак
  to take PLACE ставам, случвам се, състоя се
  to go PLACEs (and see things) пътувам, обикалям, виждам света
  to go PLACEs, to get some PLACE преуспявам
  II. 1. поставям, слагам, полагам, помествам, намествам
  to PLACE in the clearest light прен. хвърлям обилна светлина върху, осветлявам всестранно
  to PLACE a question before поставям въпрос пред
  to PLACE a price поставям цена, оценявам
  to be awkwardly PLACEd намирам се/съм в неудобно/неприятно положение
  to PLACE sentries воен. разставям часови
  to PLACE an order правя поръчка (with)
  to PLACE one's balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при тенис
  2. настанявам, назначавам, намирам място на/за
  to PLACE a book with a publisher намирам издател за книга, уговарям издаването на книга
  the play has been PLACEd пиесата е приета за поставяне
  3. влагам, инвестирам, пласирам
  to PLACE a bet залагам (при състезание)
  4. определям местoположението/времето/мястото на, отнасям към определени обстоятелства/дадена категория, определям какъв е, спомням си
  I know his face but I can't PLACE him лицето му ми е познато, но не мога да си спомня откъде го познавам
  he was a difficult man to PLACE трудно беше да се определи какъв човек е
  5. сп. класирам
  to be PLACEd класирам се (на едно от първите места)
  6. муз. поставям (глас)
  to PLACE confidence in гласувам доверие/доверявам се на
  * * *
  {pleis} 1. място; in place 1) на място; уместно; 2) уместен, подход(2) {pleis} v 1. поставям, слагам, полагам; помествам; намества
  * * *
  турям; село; селище; служба; слагам; откъслек; помествам; пасаж; пост; пласирам; влагам; работа; дом; длъжност; град; жилище; класирам; здание; квартира; инвестирам; намествам; настанявам; назначавам;
  * * *
  1. (подходящ) момент/място/време 2. 1 мат. знак 3. all over the place навсякъде 4. any place някъде, къде да е 5. before i leave this place преди да си тръгна оттук, преди да си отида 6. calculated to five decimal places изчислено до петия десетичен знак 7. come to my place елате у дома/у нас 8. he was a difficult man to place трудно беше да се определи какъв човек е 9. i know his face but i can't place him лицето му ми е познато, но не мога да си спомня откъде го познавам 10. i. място 11. ii. поставям, слагам, полагам, помествам, намествам 12. in another place парл. в Камарата на лордовете/общините 13. in place of вместо, наместо 14. in place на място, уместно, уместен, подходящ 15. in places на места, тук-там 16. in the first/second place на първо/второ място, първо/второ 17. in the next place по-нататък, след това, после 18. it is not my place to не е моя работа/мое задължение да, нямам право да 19. out of a place без работа, безработен 20. out of place не на място, неуместно, неуместен, неподходящ 21. place in the country вила 22. place of arms плацдарм 23. place of business кантора 24. place of residence жилище, дом, местожителство 25. place of worship църква, храм 26. places of amusement увеселителни заведения 27. six places were laid масата беше сложена за шест души 28. some place някъде 29. the other place шег. Оксфорд (употребено в Кеймбридж), Кеймбридж (употребено в Оксфорд) 30. the play has been placed пиесата е приета за поставяне 31. there is no place like home у дома си е най-хубаво 32. this is not the place to не му е сега времето да, сега не е моментът да 33. to be awkwardly placed намирам се/съм в неудобно/неприятно положение 34. to be placed класирам се (на едно от първите места) 35. to fill/take the place of замествам, заемам мястото на 36. to give place to отстъпвам място на, бивам последван/заместен от 37. to go places (and see things) пътувам, обикалям, виждам света 38. to go places, to get some place преуспявам 39. to have a soft place in one's heart for питая/имам добри/нежни чувства към, обичам 40. to keep someone in his place държа някого на разстояние, принуждавам някого да се държи почтително 41. to know one's place знам си мястото, държа cе почтително 42. to place a bet залагам (при състезание) 43. to place a book with a publisher намирам издател за книга, уговарям издаването на книга 44. to place a price поставям цена, оценявам 45. to place a question before поставям въпрос пред 46. to place an order правя поръчка (with) 47. to place confidence in гласувам доверие/доверявам се на 48. to place in the clearest light прен. хвърлям обилна светлина върху, осветлявам всестранно 49. to place one's balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при тенис 50. to place sentries воен. разставям часови 51. to put oneself in someone's place поставям се в положението на някого 52. to put someone in his (proper) place поставям някого на мястото му 53. to take one's place заемам мястото си, сядам 54. to take place ставам, случвам се, състоя се 55. влагам, инвестирам, пласирам 56. дом, квартира, жилище, имение 57. муз. поставям (глас) 58. място, сграда (за определена работа, цел), заведение 59. настанявам, назначавам, намирам място на/за 60. определям местoположението/времето/мястото на, отнасям към определени обстоятелства/дадена категория, определям какъв е, спомням си 61. пасаж, място (в книга и пр.) 62. площад, улица (в названия) 63. положение, ранг 64. селище, град, село 65. служба, работа, място, длъжност, задължение, право 66. сп. едно от първите три места (в състезание) 67. сп. класирам
  * * *
  place[´pleis] I. n 1. място; in \place на място; уместен, подходящ, сгоден; уместно; out of \place не на място; неуместен, неподходящ; неуместно; in \place of вместо, наместо; in the first ( second) \place на първо (второ) място; in the next \place по-нататък; след това; после; six \places were laid масата беше сложена за шест души; all over the \place 1) навсякъде; 2) разпилян, объркан, разхвърлян, неорганизиран (за човек); this is no \place for you не е за вас; \place of worship молитвен дом; храм, църква; \place of business търговска къща; кантора; \place of residence жилище, дом; pride of \place най-видното място, най-високата позиция; to give \place to отстъпвам място на; to lose o.'s \place in a line губя си реда (на опашка); some \place някъде; in another \place в Камарата на лордовете; \place of arms плацдарм; to take o.'s \place заемам мястото си, сядам; to take \place случва се, става, състои се; to fall ( click) into \place идвам си на мястото; мозайката се сглобява; to have a soft \place in o.'s heart for s.o. питая (изпитвам) добри (нежни) чувства към някого; a sore ( tender, raw) \place болно (уязвимо) място; to find o.'s \place in the sun слънцето изгрява и на моята улица; намирам щастието си; there's no \place like home у дома си е най-хубаво; to go to o.'s own \place отивам на оня свят, умирам; to go \places постигам успех в живота, издигам се; пътувам, посещавам забележителности; 2. дом, квартира, жилище; здание, сграда; имение; come to my \place tonight елате довечера у нас; 3. селище; град; село; 4. площад; улица (само в названия); market-\place пазарен площад, пазар; 5. разг. пост, положение; to know o.'s \place знам си мястото, държа се почтително; 6. длъжност; служба; работа; out of \place безработен, без работа; I shall lose my \place if I do it ще остана без работа (ще ме уволнят), ако направя това; it is not my \place to correct his errors не ми е работа (не съм длъжен, не ми влиза в задълженията) да поправям грешките му; 7. пасаж, откъс, място (в книга и пр.); 8. сп. едно от първите три места (в състезание); 9. мат. знак; calculated to five decimal \places (to five \places of decimals) изчислено до петия десетичен знак; 10. мин. забой; II. v 1. поставям, слагам, полагам, турям; помествам, намествам; to \place in the clearest light хвърлям обилна светлина върху, осветявам всестранно; to be awkwardly \placed намирам се в неприятно положение; to \place sentries воен. разставям часови; to \place an order правя поръчка ( with); to \place a telephone call поръчвам телефонен разговор; to \place o.'s balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при игра на тенис; 2. настанявам, назначавам, вреждам; намирам място на (за), намествам; to \place a book with a publisher намирам издател за своята книга, уговарям издаването на книга с издател; I have \placed my play пиесата ми е приета, одобрена (за поставяне); 3. влагам, инвестирам; пласирам (in, on, upon); to \place confidence in доверявам се на, гласувам доверие на; 4. определям местоположение (време, място) на; отнасям към определени обстоятелства; спомням си; I knew his face but I couldn't \place him лицето му ми беше познато, но не можах да си спомня откъде; 5. определям (отреждам) мястото на; прен. преценявам; he was a very difficult person to \place трудно беше да се определи точно какъв човек е той; 6. сп. класирам; to be \placed класирам се на едно от първите места; to \place in circuit тех. включвам във верига; to \place in commission ( operation) предавам за експлоатация.

  English-Bulgarian dictionary > place

 • 3 Very light

  {'veri,lait}
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  {'veri,lait} n воен. сигнална/осветителна ракета Вери.
  * * *
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  Very light[´veri¸lait] n воен. сигнална (осветителна) ракета.

  English-Bulgarian dictionary > Very light

 • 4 business person

  business person[´biznis¸pə:sən] n делови човек.

  English-Bulgarian dictionary > business person

 • 5 important

  {im'pɔ:tnt}
  1. важен, значителен
  2. важен, със самомнение, надут
  * * *
  {im'pъ:tnt} а 1. важен, значителен; 2. важен, със самомнени
  * * *
  важен; значителен; знаменателен;
  * * *
  1. важен, значителен 2. важен, със самомнение, надут
  * * *
  important[im´pɔ:tənt] adj 1. важен, значителен; 2. важен, с голямо мнение за себе си, самомнителен, претенциозен, надут; FONT face=Times_Deutsch◊ adv importantly.

  English-Bulgarian dictionary > important

 • 6 natural person

  natural person[´nætʃərəl¸pə:sn] n физическо лице.

  English-Bulgarian dictionary > natural person

 • 7 non-person

  {'nɔn'pə:sn}
  1. пол. минало величие в немилост
  2. нищожество, нищожен човек, прен. нула
  * * *
  {'nъn'pъ:sn} n 1. пол. минало величие в немилост; 2. нищож
  * * *
  1. нищожество, нищожен човек, прен. нула 2. пол. минало величие в немилост
  * * *
  non-person[´nɔn´pə:sn] n никой; напълно изолиран човек, саможив, безличен.

  English-Bulgarian dictionary > non-person

 • 8 person

  {pə:sn}
  1. лице (и грам.), човек, пренебр. тип, индивид, субект
  young PERSON млад човек (обик. жена)
  three PERSONs are missing изчезнали са/липсват трима души
  some PERSON said някoй (си) каза (л)
  any PERSON всеки
  what is a PERSON to do? какво да прави човек? without respect of PERSONs безпристрастно, без оглед на личностите
  in PERSON лично
  appearing in one's own/proper PERSON явил се лично
  2. външен вид, външност, тяло, фигура
  to have a commanding PERSON имам величествена осанка/внушителен вид
  to be neat about one's PERSON спретнат съм
  offences against the PERSON юр. телесни повреди
  3. личност, моето аз
  4. юр. личност
  artiftcial/juridical/fictitious/legal PERSON юридическа лич ност
  natural PERSON физическо лице
  5. лит. действуващо лице
  * * *
  {pъ:sn} n 1. лице (и грам.), човек; пренебр. тип, индивид, суб
  * * *
  човек; субект; тяло; външност; индивид; лице; личност;
  * * *
  1. any person всеки 2. appearing in one's own/proper person явил се лично 3. artiftcial/juridical/fictitious/legal person юридическа лич ност 4. in person лично 5. natural person физическо лице 6. offences against the person юр. телесни повреди 7. some person said някoй (си) каза (л) 8. three persons are missing изчезнали са/липсват трима души 9. to be neat about one's person спретнат съм 10. to have a commanding person имам величествена осанка/внушителен вид 11. what is a person to do? какво да прави човек? without respect of persons безпристрастно, без оглед на личностите 12. young person млад човек (обик. жена) 13. външен вид, външност, тяло, фигура 14. лит. действуващо лице 15. лице (и грам.), човек, пренебр. тип, индивид, субект 16. личност, моето аз 17. юр. личност
  * * *
  person[pə:sn] n 1. лице (и ез.), човек; пренебр. тип, индивид, персона, субект; young \person младеж, млад човек (обикн. млада жена); three \persons are missing липсват (изчезнали са) трима души; what is a \person to do? какво да прави човек? without exception of \persons безпристрастно, без оглед на личността; 2. външен вид, външност; тяло; to have a commanding \person имам величествена осанка; to be neat about o.'s \person спретнат съм; offences against the \person юрид. телесни повреди; 3. личност; моето "Аз"; 4. юрид. личност; artificial ( judicial) \person юридическа личност, юридическо лице; natural \person физическо лице; 5. лит. персонаж, действащо лице; in \person персонално, лично.

  English-Bulgarian dictionary > person

 • 9 person-day

  person-day[´pə:sən´dei] n човекоден; трудът на един работник за един ден.

  English-Bulgarian dictionary > person-day

 • 10 self-important

  {,selfim'pɔ:tənt}
  a самомнителен, надут, важен
  * * *
  {,selfim'pъ:tъnt} а самомнителен; надут, важен.
  * * *
  тежкарски; самомнителен;
  * * *
  a самомнителен, надут, важен
  * * *
  self-important[¸selfim´pɔ:tənt] adj самомнителен; важен, надут; FONT face=Times_Deutsch◊ adv self-importantly.

  English-Bulgarian dictionary > self-important

 • 11 very

  {'veri}
  I. 1. много (с adv, a)
  VERY good много добър, добре, съгласен съм
  VERY well (много) добре, хубаво, съгласен съм
  VERY tall много висок
  VERY many много, мнозина
  I was VERY much/разг. VERY surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен
  2. за усилване, при превъзходна степен
  the VERY best/the VERY last thing I can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя
  he came the VERY next day той дойде още на другия ден
  we did our VERY utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност
  the VERY same/opposite точно същото/тъкмо обратното
  в съчет. с own
  my VERY own мой собствен, само мой
  you may keep it as your VERY own можеш да си го задържиш, твое си e
  not VERY не много, не особено
  II. 1. същ, същински, истински, пълен, съвършен
  she is the VERY picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си
  the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това
  he could not, for VERY shame, refuse от кумова срама не можа да откаже
  the VERY shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in VERY truth/deed наистина, действително, без съмнение
  2. самият
  the VERY thing I wanted точно това, което ми трябва
  this is the VERY spot I found it on точно тук/ей тук на го намерих
  the VERY idea! представяш ли си! come here this VERY minute ела тук веднага
  the VERY stones cry out дори и камъните крещят
  * * *
  {'veri} adv 1. много (с adv, a); very good 1) много добър; 2) добре(2) {'veri} а 1. същ, същински, истински; пълен, съвършен; she i
  * * *
  съвършен; същ; същински; твърде; сам; самият; пълен;
  * * *
  1. he came the very next day той дойде още на другия ден 2. he could not, for very shame, refuse от кумова срама не можа да откаже 3. i was very much/разг. very surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен 4. i. много (с adv, a) 5. ii. същ, същински, истински, пълен, съвършен 6. my very own мой собствен, само мой 7. not very не много, не особено 8. she is the very picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си 9. the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това 10. the very best/the very last thing i can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя 11. the very idea! представяш ли си! come here this very minute ела тук веднага 12. the very same/opposite точно същото/тъкмо обратното 13. the very shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in very truth/deed наистина, действително, без съмнение 14. the very stones cry out дори и камъните крещят 15. the very thing i wanted точно това, което ми трябва 16. this is the very spot i found it on точно тук/ей тук на го намерих 17. very good много добър, добре, съгласен съм 18. very many много, мнозина 19. very tall много висок 20. very well (много) добре, хубаво, съгласен съм 21. we did our very utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност 22. you may keep it as your very own можеш да си го задържиш, твое си e 23. в съчет. с own 24. за усилване, при превъзходна степен 25. самият
  * * *
  very[´veri] I. adv 1. много (с adv, adj); \very good много добър; добре (съгласен съм); \very well много добре, добре, хубаво; I can't \very well say no едва ли бих могъл да кажа не; \very many много, мнозина; I was \very much surprised аз бях много изненадан; 2. средство за усилване: 1) при превъзходна степен; it is the \very best thing you can do това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш; he drank it to the \very last drop той го изпи до последната капка; he came the \very next day той дойде още на другия ден; 2) при тържественост или противоположност; the \very same точно същият; the \very opposite to what I had expected тъкмо обратното на това, което очаквах; 3) при принадлежност; my \very own мой собствен, само на мене; you may keep it for your \very own можеш да го задържиш за себе си; II. adj 1. същ, същински, истински, реален, цял, пълен, съвършен; these were his \very words това бяха точните му думи; she is the \very picture of her mother тя много прилича на майка си (одрала е кожата на майка си); the veriest coward най-големият страхливец на света; he could not, for \very shame, refuse to give s.th. той не можа да откаже да даде нещо от срам; in \very truth ост. наистина; in \very deed ост. действително; без съмнение, несъмнено; 2. самият, точно той; his \very absence is eloquent самото му отсъствие е знаменателно; the \very man I want тъкмо човекът, който ми трябва; this is the \very spot I found it on аз го намерих точно на това място (ей тук на́); the \very idea! представяш ли си! the \very thing! точно това, което трябва! the \very dogs refuse it дори и кучетата не го искат.

  English-Bulgarian dictionary > very

 • 12 all-important

  {'ɔ:lim'pɔ:tənt}
  a от най-голяма важност/значение
  * * *
  {'ъ:lim'pъ:tъnt} а от най-голяма важност/значение.
  * * *
  a от най-голяма важност/значение

  English-Bulgarian dictionary > all-important

 • 13 avaricious person

  сребролюбец;

  English-Bulgarian dictionary > avaricious person

 • 14 half-baked person

  недоносче;

  English-Bulgarian dictionary > half-baked person

 • 15 lonely person

  самотник;

  English-Bulgarian dictionary > lonely person

 • 16 phlegmatic person

  флегма;

  English-Bulgarian dictionary > phlegmatic person

 • 17 retired person

  пенсионер;

  English-Bulgarian dictionary > retired person

 • 18 sly person

  хитрец;

  English-Bulgarian dictionary > sly person

 • 19 per-person-employed production

  произведена продукция на едно заето лице

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > per-person-employed production

 • 20 very-high frequencies

  много висока честота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very-high frequencies

Look at other dictionaries:

 • Very Important Person — Le «Hall VIP» (anciennement, la famille royale Hall) à la gare principale de Nijni Novgorod Un VIP (sigle pour l anglais « Very Important Person, littéralement « personne très importante ») est une personne à qui on accorde des… …   Wikipédia en Français

 • Very Important Person — A Very Important Person, or VIP is a person who is accorded special privileges due to his or her status or importance. Examples include celebrities, heads of state, major employers, high rollers, politicians, high level corporate officers,… …   Wikipedia

 • very important person — noun an important or influential (and often overbearing) person • Syn: ↑VIP, ↑high up, ↑dignitary, ↑panjandrum, ↑high muckamuck • Hypernyms: ↑important person, ↑influential person, ↑ …   Useful english dictionary

 • Very Important Person — Der Ausdruck Prominenz (v. lat.: prominentia = das Hervorragende; aus pro minere[1]) wird im Alltag meist zur Bezeichnung der Gesamtheit der prominenten Persönlichkeiten verwendet, kann aber auch neutral das wie immer erworbene Ausmaß der… …   Deutsch Wikipedia

 • very important person — noun A person who is accorded special privileges due to his or her status or importance. Examples include celebrities, heads of state, high rollers, politicians, high level corporate officers, wealthy individuals, or any other person who receives …   Wiktionary

 • very important person — extremely important individual …   English contemporary dictionary

 • Very Important Person —    Voir V.I.P …   Dictionnaire mondial des Films

 • Very Important Person (film) — Infobox Film name = Very Important Person director = Ken Annakin writer = Jack Davies Henry Blyth John Foley (novel) starring = James Robertson Justice Stanley Baxter Leslie Phillips producer = Leslie Parkyn Julian Wintle distributor = Rank… …   Wikipedia

 • important person — noun a person whose actions and opinions strongly influence the course of events • Syn: ↑influential person, ↑personage • Hypernyms: ↑adult, ↑grownup • Hyponyms: ↑big shot, ↑ …   Useful english dictionary

 • important person — Synonyms and related words: Establishment, VIP, baron, big gun, big man, big name, bigwig, brass, brass hat, celebrity, chief, constellation, cynosure, dean, dignitary, dignity, doyen, doyenne, elder, father, figure, folk hero, galaxy, great man …   Moby Thesaurus

 • very — ve|ry1 W1S1 [ˈveri] adv 1.) [+ adjective/adverb] used to emphasize an adjective, adverb, or phrase ▪ It feels very cold today. ▪ The fishing industry is very important to the area. ▪ The traffic s moving very slowly this morning. ▪ problems that… …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.