Translation: from spanish

to speak highly of somebody