Translation: from spanish

to say goodbye to somebody