Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

to have

 • 1 have

  {hæv}
  I. 1. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа
  the purse has nothing in it няма нищо в портмонето
  you HAVE my apologies извинявам се
  will you HAVE the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да
  to HAVE responsibility for oтговорен съм за
  to HAVE and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество)
  to HAVE what it takes имам нужните качества/способности
  he had me by the throat той ме държеше за гърлото
  2. имам, раждам
  3. получавам, придобивам
  let me HAVE, your keys дай ми ключовете си
  let me HAVE an early reply отговори ми бързо
  if yon don't take care you will HAVE the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията
  there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа
  it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките
  to HAVE one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява
  I had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите
  4. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  to HAVE breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям
  will you HAVE something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you HAVE your meals? къде се храните
  5. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл.
  to HAVE a try опитвам се
  to HAVE a wash измивам се
  to HAVE a swim (по) плувам
  to HAVE a lie down полягам си
  6. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време)
  to HAVE an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам
  to HAVE a good time прекарвам добре
  he had his watch stolen откраднаха му часовника
  he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре
  to let someone HAVE it sl. давам някому да се разбере, удрям някого
  he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е
  7. sl. излъгвам, измамвам, изигравам
  you've been had излъгали са те
  I am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен
  8. побеждавам, бия, взимам връх над
  you HAVE (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд
  9. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as Plato had it както казва Платон
  he will HAVE it that той настоява/твърди, че
  10. позволявам, допускам
  I won't HAVE that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам
  I'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища
  11. карам, накарвам, нареждам
  what would you HAVE me do? какво искаш да направя? I had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис
  I had him dismissed наредих да бъде уволнен
  he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя)
  12. поканвам (да гостува)
  we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни
  to HAVE someone to dinner каня някого на вечеря
  13. знам, разбирам, схващам
  die has it by heart тя ro знае наизуст
  he has only a little French той знае съвсем малко френски
  you HAVE me? разбираш ли ме? I HAVE it сетих се, знам
  14. давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр)
  to HAVE one's hair done правя си фризура (на фризъор)
  to HAVE one's hair cut подстригвам се (на бръснар)
  15. обладавам (жена)
  16. трябва, налага се, нужно е (и HAVE got to с inf)
  I HAVE (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар
  you don't HAVE to come не е нужно да идваш
  17. като аих при перфектните форми
  I HAVE gone ходил съм
  I had gone бях отишъл/ходил
  I shall HAVE gone ще съм отишъл/ходил
  18. за избягване на повторение-не се превежда
  you HAVE forgotten your umbrella! -so I HAVE! забравил си си чадъра! -да, наистина
  19. I had better/rather вж. better, rather
  to HAVE to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с
  the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора
  the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността
  let's HAVE it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос
  have around поканвам (и с over, round)
  have at налагам, нахвърлям се върху
  have away
  to HAVE it away sl. имам тайна полова връзка (with с)
  have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак
  have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря
  have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи
  to HAVE it in for someone имам зъб на някого
  II. 1. заможен човек
  the HAVEs and HAVE-nots разг. богатите и бедните
  2. sl. мошеничество, измама
  * * *
  {hav} v (had {had, hъd}; 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast {has(2) {'hav} n 1. заможен човек; the haves and have-nots разг. богатите
  * * *
  трябвам; придобивам; притежавам; прекарвам; вземам; държа; имам; налага се;
  * * *
  1. 1 i had better/rather вж. better, rather 2. 1 давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр) 3. 1 за избягване на повторение-не се превежда 4. 1 знам, разбирам, схващам 5. 1 карам, накарвам, нареждам 6. 1 като аих при перфектните форми 7. 1 обладавам (жена) 8. 1 поканвам (да гостува) 9. 1 трябва, налага се, нужно е (и have got to с inf) 10. die has it by heart тя ro знае наизуст 11. have around поканвам (и с over, round) 12. have at налагам, нахвърлям се върху 13. have away 14. have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак 15. have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря 16. have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи 17. he had his watch stolen откраднаха му часовника 18. he had me by the throat той ме държеше за гърлото 19. he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя) 20. he has only a little french той знае съвсем малко френски 21. he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре 22. he will have it that той настоява/твърди, че 23. he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е 24. i am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен 25. i had gone бях отишъл/ходил 26. i had him dismissed наредих да бъде уволнен 27. i had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите 28. i have (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар 29. i have gone ходил съм 30. i shall have gone ще съм отишъл/ходил 31. i won't have that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам 32. i'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища 33. i. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа 34. if yon don't take care you will have the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията 35. ii. заможен човек 36. it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките 37. let me have an early reply отговори ми бързо 38. let me have, your keys дай ми ключовете си 39. let's have it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос 40. sl. излъгвам, измамвам, изигравам 41. sl. мошеничество, измама 42. the haves and have-nots разг. богатите и бедните 43. the purse has nothing in it няма нищо в портмонето 44. the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността 45. the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора 46. there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа 47. to have a good time прекарвам добре 48. to have a lie down полягам си 49. to have a swim (по) плувам 50. to have a try опитвам се 51. to have a wash измивам се 52. to have an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам 53. to have and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество) 54. to have breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям 55. to have it away sl. имам тайна полова връзка (with с) 56. to have it in for someone имам зъб на някого 57. to have one's hair cut подстригвам се (на бръснар) 58. to have one's hair done правя си фризура (на фризъор) 59. to have one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява 60. to have responsibility for oтговорен съм за 61. to have someone to dinner каня някого на вечеря 62. to have to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с 63. to have what it takes имам нужните качества/способности 64. to let someone have it sl. давам някому да се разбере, удрям някого 65. we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни 66. what would you have me do? какво искаш да направя? i had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис 67. will you have something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you have your meals? къде се храните 68. will you have the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да 69. you don't have to come не е нужно да идваш 70. you have (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд 71. you have forgotten your umbrella! -so i have! забравил си си чадъра! -да, наистина 72. you have me? разбираш ли ме? i have it сетих се, знам 73. you have my apologies извинявам се 74. you've been had излъгали са те 75. имам, раждам 76. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as plato had it както казва Платон 77. побеждавам, бия, взимам връх над 78. позволявам, допускам 79. получавам, придобивам 80. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време) 81. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл 82. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  * * *
  have[hæv, редуцирани форми həv, əv] I. v ( had[hæd, həd]) 1. имам, притежавам; държа; to \have a cold настинал (хремав) съм; you \have my apologies извинявам се; you can \have no fear може да не се боите; will you \have the goodness ( kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I \have it in my mind възнамерявам; to \have and to hold в собственост и владение; we had some friends ( with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me \have your passport дайте ми паспорта си; let me \have an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to \have a talk ( word) with s.o. поговорвам си с някого; to \have a game with играя една партия (игра) с; to \have a try (go) опитвам се; to \have a wash мия се; to \have a shave бръсна се; to \have a joke with s.o. шегувам се с някого; to \have nothing on без дрехи съм, гол съм; to \have to do with имам общо с; to \have a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото; 2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don't take care you will \have the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките; to \have o.'s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to \have a glass of beer пия чаша бира; where do you \have your meals? къде се храните? what will you \have? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни; 3. прекарвам (време); to \have a nice time прекарвам добре; 4. трябва, налага се, нужно е; the students \have to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо; 5. давам да се pp); to \have o.'s watch repaired давам часовника си на поправка; to \have o.'s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа; 6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен; 7. побеждавам, бия, взимам връх над; you \have ( got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд; 8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се; 9. (служи за образуване на перфектните форми); I \have gone отишъл съм; бях отишъл; 10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you \have forgotten your gloves! - So I \have забравил си си ръкавиците! - да, наистина; 11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; to \have o.'s own way налагам се, правя каквото си искам; I won't \have that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; \have done! стига! престанете! to \have it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would \have you know искам да знаете; I am not \haveing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to \have it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to \have it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. \have it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would \have it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you \have me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки; II. n 1.: the \haves and \have nots разг. които имат и които нямат; 2. sl шарлатанство, мошеничество, измама; подлост.

  English-Bulgarian dictionary > have

 • 2 have at

  have at: (let us) \have at at him! дръжте го!, хванете го!

  English-Bulgarian dictionary > have at

 • 3 have in

  вкарвам;
  * * *
  have in 1) вкарвам; докарвам; повиквам, извиквам, призовавам, поканвам; свиквам; I had the plumber in повиках водопроводчика; 2) имам у нас (вкъщи); next week we shall \have in the carpenters in следващата седмица ще имаме дърводелци вкъщи;

  English-Bulgarian dictionary > have in

 • 4 have on

  нося;
  * * *
  have on 1) нося, облечен съм с; 2) залагам (пари) на; 3) sl занасям, подигравам, поднасям, будалкам, баламосвам;

  English-Bulgarian dictionary > have on

 • 5 have up

  have up 1) карам да се качи; изваждам; повдигам; 2) повиквам, поканвам (обикновено от провинцията); 3) давам под съд;

  English-Bulgarian dictionary > have up

 • 6 have no

  нямам;

  English-Bulgarian dictionary > have no

 • 7 have to

  длъжен съм;

  English-Bulgarian dictionary > have to

 • 8 feast have a

  пирувам;

  English-Bulgarian dictionary > feast have a

 • 9 to have

  имам

  English-Bulgarian small dictionary > to have

 • 10 to have to

  трябва

  English-Bulgarian small dictionary > to have to

 • 11 had

  вж. have
  * * *
  вж. have.
  * * *
  p.t. и p.p. от have;had; вж. have.
  * * *
  вж. have
  * * *
  had pt, pt от have I.

  English-Bulgarian dictionary > had

 • 12 hast

  {hæst}
  ост. вж. have
  * * *
  {hast} ост. вж. have.
  * * *
  ост. 2 лице ед.ч. от have;hast; ост. вж. have.
  * * *
  ост. вж. have
  * * *
  hast[hæst] ост. 2 л., ед., сег. от have.

  English-Bulgarian dictionary > hast

 • 13 hath

  {hæθ}
  вж. have
  * * *
  {had} вж. have.
  * * *
  ост. 3 лице ед.ч. от have;hath; вж. have.
  * * *
  вж. have
  * * *
  hath[hæu] ост. 3 л., ед., сег. от have.

  English-Bulgarian dictionary > hath

 • 14 I've

  {aiv}
  съкр. от I have
  * * *
  {aiv} съкр. от I have.
  * * *
  съкр. от i have
  * * *
  I've [aiv] съкр. = I have.

  English-Bulgarian dictionary > I've

 • 15 has

  вж. have
  * * *
  вж. have.
  * * *
  вж. have
  * * *
  has[hæz, редуцирани форми həz, əz] v 3 л., ед., сег. от have.

  English-Bulgarian dictionary > has

 • 16 hadst

  {hædst}
  вж. have
  * * *
  {hadst} вж. have.
  * * *
  вж. have

  English-Bulgarian dictionary > hadst

 • 17 we've

  {wi:v}
  съкр. от we have
  * * *
  {wi:v} ськр. от we have.
  * * *
  съкр. от we have

  English-Bulgarian dictionary > we've

 • 18 you've

  {ju:v}
  съкр. от you have
  * * *
  {ju:v} ськр. от you have.
  * * *
  съкр. от you have

  English-Bulgarian dictionary > you've

 • 19 could've

  could've[´kudəv] = could have.

  English-Bulgarian dictionary > could've

 • 20 who

  {hu:}
  1. inter кой? whom/разг.
  WHO did you see? кого видя?
  WHO was he speaking to? to whom was he speaking? с кого разговаряше/на кого говореше той?
  whose is it? на кого/чие е то?
  WHO is WHO? кой какъв е/какво представлява?
  W'. s W.? биографски справочник
  2. rel който, този, който, тези, които
  WHO breaks pays който чупи, купи
  whom the gods love die young тези, които боговете обичат, умират млади
  the man (whom/разг. WHO) I saw човекът, когото видях
  3. pron (косвен падеж whom, родит. падеж whose)
  * * *
  {hu:} pron (косвен падеж whom {hum} ; родит. падеж whose {hu:
  * * *
  кой; който;
  * * *
  1. inter кой? whom/разг 2. pron (косвен падеж whom, родит. падеж whose) 3. rel който, този, който, тези, които 4. the man (whom/разг. who) i saw човекът, когото видях 5. w'. s w.? биографски справочник 6. who breaks pays който чупи, купи 7. who did you see? кого видя? 8. who is who? кой какъв е/какво представлява? 9. who was he speaking to? to whom was he speaking? с кого разговаряше/на кого говореше той? 10. whom the gods love die young тези, които боговете обичат, умират млади 11. whose is it? на кого/чие е то?
  * * *
  who [hu:] pron (косв. n. whom [hu:m], род. n. whose [hu:z]) 1. inter кой? \who do you work for? за кого работиш? you know \who these people are знаеш кои са тези хора; \who is \who? кой какъв е? W'.s W. кой какъв е (заглавие на биографски справочник); 2. rel който; the one \who said this човекът (този), който го е казал.
  ————————
  who'd [hu:d] = who had; who would.
  ————————
  who'll [hu:l] = who will; who shall.
  ————————
  who're[hu:ə:] = who are.
  ————————
  who's [hu:z] = who is; who has.
  ————————
  who've [hu:v] = who have.

  English-Bulgarian dictionary > who

Look at other dictionaries:

 • have — [ weak əv, həv, strong hæv ] (3rd person singular has [ weak əz, həz, strong hæz ] ; past tense and past participle had [ weak əd, həd, strong hæd ] ) verb *** Have can be used in the following ways: as an auxiliary verb in perfect tenses of… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • have — [hav; ] also, as before [ “] to [ haf] vt. had [had; ] unstressed [, həd, əd] having [ME haven (earlier habben) < OE habban, akin to OHG haben, ON hafa, Goth haban < IE base * kap , to grasp > Gr kaptein, to gulp down, L capere, to take …   English World dictionary

 • Have — (h[a^]v), v. t. [imp. & p. p. {Had} (h[a^]d); p. pr. & vb. n. {Having}. Indic. present, I {have}, thou {hast}, he {has}; we, ye, they {have}.] [OE. haven, habben, AS. habben (imperf. h[ae]fde, p. p. geh[ae]fd); akin to OS. hebbian, D. hebben,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Have You Ever? — «Have You Ever?» Sencillo de Brandy del álbum Never S A Y Never Formato Disco compacto, Disco de vinilo, Casete Género(s) Pop Duración 4:26 (Versión del álbum) …   Wikipedia Español

 • Have Heart — Datos generales Origen New Bedford, Massachusetts, USA Información artística Género(s) Hardcore punk, youth crew , Hardcore …   Wikipedia Español

 • hâve — [ av ] adj. • 1548; frq. °haswa « gris comme le lièvre » ♦ Amaigri et pâli par la faim, la fatigue, la souffrance. ⇒ émacié, 1. maigre. Gens hâves et déguenillés. Visage, teint hâve. ⇒ blafard, blême. ⊗ CONTR. 1. Frais, replet. hâve adj. Litt.… …   Encyclopédie Universelle

 • Have It All — Альбом Эй Джей Маклина …   Википедия

 • Have One On Me — Have One On Me …   Википедия

 • Have a Little Faith in Me — Sencillo de Mandy Moore del álbum Coverage Lanzamiento 2003 …   Wikipedia Español

 • have — 1. For the type ☒ No state has λ or can adopt such measures, see ellipsis 3. 2. In a sentence of the type Some Labour MPs would have preferred to have wound up the Session before rising, the present infinitive is preferable, i.e. Some Labour MPs… …   Modern English usage

 • have — ► VERB (has; past and past part. had) 1) possess, own, or hold. 2) experience; undergo: have difficulty. 3) be able to make use of. 4) (have to) be obliged to; must. 5) perform the action indicated by the noun …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.