Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

the

 • 1 dyed in the wool

  dyed in the wool[´daidinðə´wu:l] adj прен. закостенял, закоравял, краен.

  English-Bulgarian dictionary > dyed in the wool

 • 2 first-past-the-post

  first-past-the-post[´fə:st¸pa:stðə´poust] n кандидатът, спечелил най-много гласове (в избори).

  English-Bulgarian dictionary > first-past-the-post

 • 3 fly-on-the-wall

  fly-on-the-wall[´flaiɔnðə´wɔl] adj (за документален филм) който снима хората в процеса на работа, без намесата на журналист.

  English-Bulgarian dictionary > fly-on-the-wall

 • 4 follow the leader

  follow the leader[´fɔlouðə´li:də] ам. = follow my leader.

  English-Bulgarian dictionary > follow the leader

 • 5 hole-in-the-wall

  hole-in-the-wall[´houlinðə´wɔl] n банков автомат, вграден в стената на банка, който може да се използва по всяко време на денонощието.

  English-Bulgarian dictionary > hole-in-the-wall

 • 6 jack-in-the-box

  {'dʒækinðəbɔks}
  n играчка с човече на пружина, което изскача от кутийка
  * * *
  {'jakin­ъbъks} n играчка с човече на пружина, коет
  * * *
  n играчка с човече на пружина, което изскача от кутийка
  * * *
  jack-in-the-box[´dʒækinðə¸bɔks] n 1. играчка с човече на пружина, поставени в кутийка; 2. вид фойерверк; 3. винтов крик.

  English-Bulgarian dictionary > jack-in-the-box

 • 7 jack-in-the-green

  {'dʒækinðəgri:n}
  n човек, окичен със зеленина (на пролетен празник)
  * * *
  {'jakin­ъgri:n} n човек, окичен със зеленина (на
  * * *
  n човек, окичен със зеленина (на пролетен празник)
  * * *
  jack-in-the-green[´dʒækinðə¸gri:n] n човек в рамка от зелени клони и зеленина (на пролетен празник).

  English-Bulgarian dictionary > jack-in-the-green

 • 8 middle-of-the-road

  {'midləvðə'roud}
  1. среден, неутрален
  2. компромисен
  * * *
  {'midlъv­ъ'roud} a 1. среден, неутрален; 2. компро
  * * *
  1. компромисен 2. среден, неутрален
  * * *
  middle-of-the-road[´midləvðə´roud] adj 1. неустановен, колеблив; неутрален; 2. умерен, не клонящ нито наляво, нито надясно; 3. средна ръка; обикновен, с нищо неотличаващ се.

  English-Bulgarian dictionary > middle-of-the-road

 • 9 off-the-shelf

  {,ɔfðə'ʃelf}
  1. a ам. който редовно се продава/е на склад в даден магазин (за стока, изделие)
  2. готов, който не е по поръчка (за изделие)
  * * *
  {,ъf­ъ'shelf} a ам. 1. който редовно се продава/е на скл
  * * *
  1. a ам. който редовно се продава/е на склад в даден магазин (за стока, изделие) 2. готов, който не е по поръчка (за изделие)
  * * *
  off-the-shelf[´ɔfðə¸ʃelf] adj наличен, намиращ се на склад.

  English-Bulgarian dictionary > off-the-shelf

 • 10 off-the-wall

  off-the-wall[´ɔfðə¸wɔl] adj 1. странен, чудат, необикновен; 2. налудничав, глупав (за идея, план).

  English-Bulgarian dictionary > off-the-wall

 • 11 out-of-the-way

  {,autəvðə'wei}
  1. отдалечен, далечен, затънтен
  2. необикновен, необичаен, малко известен (за данни и пр)
  * * *
  {,autъv­ъ'wei} a 1. отдалечен, далечен, затънтен; 2. н
  * * *
  1. необикновен, необичаен, малко известен (за данни и пр) 2. отдалечен, далечен, затънтен
  * * *
  out-of-the-way[´autəvðə´wei] adj 1. затънтен, забутан; 2. нетрадиционен, неконвенционален; необичаен.

  English-Bulgarian dictionary > out-of-the-way

 • 12 over-the-counter

  {,ouvəðə'kauntə}
  1. продаден/купен не на борсата
  2. продаван без рецепта
  * * *
  {,ouvъ­ъ'kauntъ} а 1. продаден/купен не на борсата;
  * * *
  1. продаван без рецепта 2. продаден/купен не на борсата
  * * *
  over-the-counter[´ouvəðə´kauntə] adj продаден (купен) не на борсата.

  English-Bulgarian dictionary > over-the-counter

 • 13 over-the-top

  over-the-top[´ouvəðə´tɔp] adj прекален, пресилен, прекомерен.

  English-Bulgarian dictionary > over-the-top

 • 14 penny-in-the-slot

  {'peniinðə'slɔt}
  n монетен автомат
  * * *
  {'peniin­ъ'slъt} n монетен автомат.
  * * *
  n монетен автомат
  * * *
  penny-in-the-slot[´peniinðə´slɔt] n монетен автомат.

  English-Bulgarian dictionary > penny-in-the-slot

 • 15 piggy-in-the-middle

  piggy-in-the-middle[´pigiinðə´midl] n детска игра, при която две деца подхвърлят помежду си топка, а третото се опитва да я хване; to be \piggy-in-the-middle посредник съм; между чука и наковалнята съм.

  English-Bulgarian dictionary > piggy-in-the-middle

 • 16 run-of-the-mill

  {'гʌnəvðə,mil}
  a обикновен, среден, посредствен
  * * *
  {'г^nъv­ъ,mil} a обикновен, среден, посредствен.
  * * *
  a обикновен, среден, посредствен
  * * *
  run-of-the-mill[´rʌnəvðə´mil] adj обичаен, обикновен, банален, безинтересен.

  English-Bulgarian dictionary > run-of-the-mill

 • 17 stick-in-the-mud

  {'stikinðəmʌd}
  n бавен/инертен/неамбициозен/непредприемчив/консервативен човек
  * * *
  {'stikin­ъm^d} n бавен/инертен/неамбициозен/ непредп
  * * *
  a скучен, старомоден;stick-in-the-mud; n бавен/инертен/неамбициозен/ непредприемчив/консервативен човек.
  * * *
  n бавен/инертен/неамбициозен/непредприемчив/консервативен човек
  * * *
  stick-in-the-mud[´stikinðə¸mʌd] n разг. 1. тъп, инертен, изостанал от времето си човек; 2. sl Mr S. г-н кажи-го-де.

  English-Bulgarian dictionary > stick-in-the-mud

 • 18 the

  {ðə}
  I. 1. (пред съгласна)
  (пред гласна и нямо h), (под ударение)
  def. article, с определящо знач.
  THE man in THE corner човекът в ъгъла
  England of THE Tudors Англия от времето на Тюдорите
  2. с родово знач.
  THE whale is a mammal китът e млекопитаещо
  3. с редни числ. и прев. cm.
  Edward THE Seventh Едуард VII
  in THE last row на последния ред
  4. с географски имена, имена на вестницu и пр.
  THE USA САЩ
  THE Hague Хага
  THE Alps Алпите
  THE Thames Темза
  THE Atlantic (Ocean) Атлантическият океан
  THE Times в. Таймз
  THE Browns сем. Браун
  5. с разпределително знач. - 50 p. THE pound - по 50 пенса фунта
  four apples to THE pound по 4 ябълки в един фунт
  eight minutes to THE mile осем минути на миля
  6. със знач. на показ. мест.
  at THE moment в момента, в този момент
  I like THE man харесва ми този човек
  7. със субстантивирано прил., в ед. ч. с отвлечено знач.
  THE sublime възвишеното, в ед. ч. със знач. на мн. ч.
  THE poor бедните
  THE English англичаните, в мн. ч.
  THE conservatives консерваторите, с прил., означаващо езика на да ден народ
  translated from THE Spanish преведено от испански
  8. с имената на някои болести
  THE measles шарка
  THE mumps заушки
  9. (винаги ударено)
  he too is Walter Scott but not THE Walter Scott и той e Уолтър Скот, но не прочутият Уолтър Скот
  he is THE specialist on той e най-добрият/найизвестният специалист по
  tea is THE drink for a cold чаят e най-доброто питие, когато човек е настинал
  10. във възклицания, какъв
  THE cheek! какво нахалство!
  II. 1. adv със сравн. ст, още по-, толкова по-
  it will be THE easier for you as you are younger на тебе ще ти бъде още по-лесно, защото си по-млад
  so much THE better/THE worse for him толкова по-добре/по-зле за него
  2. колкото... толкова
  THE more I read THE more I forget колкото повече чета, толкова повече забравям
  less said about it THE better колкото по-малко говорим за това, толкова по-добре, да не говорим за това
  * * *
  {­ъ} (пред сьгласна); {­i} (пред гласна и нямо h); {­i:} (под(2) {­ъ} adv сьс сравн. ст. 1. още по-, толкова по-; it will be the
  * * *
  def. article опред. член;THE sooner THE better колкото по-скоро, толкова по-добре;all THE better толкова по-добре;I am none THE better for it не ми е никак по-добре от това;the; (пред сьгласна);{­i} (пред гласна и нямо h);{­i:} (под ударение); def. article 1. с
  * * *
  1. (винаги ударено) 2. (пред гласна и нямо h), (под ударение) 3. 50 p. the pound по 50 пенса фунта 4. at the moment в момента, в този момент 5. def. article, с определящо знач 6. edward the seventh Едуард vii 7. eight minutes to the mile осем минути на миля 8. england of the tudors Англия от времето на Тюдорите 9. four apples to the pound по 4 ябълки в един фунт 10. he is the specialist on той e най-добрият/найизвестният специалист по 11. he too is walter scott but not the walter scott и той e Уолтър Скот, но не прочутият Уолтър Скот 12. i like the man харесва ми този човек 13. i. (пред съгласна) 14. ii. adv със сравн. ст, още по-, толкова по- 15. in the last row на последния ред 16. it will be the easier for you as you are younger на тебе ще ти бъде още по-лесно, защото си по-млад 17. less said about it the better колкото по-малко говорим за това, толкова по-добре, да не говорим за това 18. so much the better/the worse for him толкова по-добре/по-зле за него 19. tea is the drink for a cold чаят e най-доброто питие, когато човек е настинал 20. the alps Алпите 21. the atlantic (ocean) Атлантическият океан 22. the browns сем. Браун 23. the cheek! какво нахалство! 24. the conservatives консерваторите, с прил., означаващо езика на да ден народ 25. the english англичаните, в мн. ч 26. the hague Хага 27. the man in the corner човекът в ъгъла 28. the measles шарка 29. the more i read the more i forget колкото повече чета, толкова повече забравям 30. the mumps заушки 31. the poor бедните 32. the sublime възвишеното, в ед. ч. със знач. на мн. ч 33. the thames Темза 34. the times в. Таймз 35. the usa САЩ 36. the whale is a mammal китът e млекопитаещо 37. translated from the spanish преведено от испански 38. във възклицания, какъв 39. колкото... толкова 40. с географски имена, имена на вестницu и пр 41. с имената на някои болести 42. с разпределително знач 43. с редни числ. и прев. cm 44. с родово знач 45. със знач. на показ. мест 46. със субстантивирано прил., в ед. ч. с отвлечено знач
  * * *
  the[ðə пред съгласна; ði пред гласна; ði: под ударение] I. article 1. с определително значение an increase in \the consumption of meat увеличение в консумацията на месо; he sat in \the sun той седеше на слънце; \the England of the Tudors Англия по време на Тюдорите; 2. с родово значение after dogs \the horse has had the closest relationship with man след кучетата, конят е най-тясно свързан с човека; 3. с редни числ. и превъзх. ст. Edward \the Seventh Едуард Седми; on \the eight of November, on November \the eight на осми ноември; 4. със собств. имена; \the Alps Алпите; \the Thames Темза; \the USA САЩ; \the Ukraine Украйна; \the Black Sea Черно море; \the Atlantic ( Ocean) Атлантически(ят) океан; \the Times в. "Таймс"; \the Taylors семейство Тейлър, Тейлърови; 5. с разпределително значение two dollars to \the pound два долара за фунт; eight minutes (to) \the mile осем минути на миля; 6. със значение на показат. местоим. at \the moment в момента, в този момент, точно сега, ей сега; I like \the man обичам този човек; 7. с прил., употребени като същ. 1) в ед. с отвлечено значение to wish \the impossible искам невъзможното; 2) в ед. със значение на мн. (със събирателно значение): \the unemployed безработните; \the English англичаните; 3) в мн. \the Reds червените; 4) с прил., които означават народност, за да означи съответния език translated from \the Czech превод (преведено) от чешки; 8. с имена на някои болести: \the measles шарка; \the rheumatics ревматизъм; 9. с музикални инструменти to play \the guitar свиря на китара; 10. за означаване на достатъчно количество I don't have \the money to maintain such a car нямам достатъчно пари, за да поддържам такава кола; 11. за означаване на десетилетия \the sixties шейсетте години; 12. с ударение известният, великият; най-добрият; най-подходящият, най-предпочитаният; a certain Walter Scott, not \the Walter Scott някой си Уолтър Скот, не известният Уолтър Скот; tea is \the drink for a cold чаят е най-доброто питие, когато човек има настинка; 13. във възклицания какъв; \the cheek! какво нахалство! \the crowds! какви тълпи; II. adv със сравн. ст.: it will be \the easier for you as you are younger ще ти бъде (още) по-лесно, защото си по-млад; the blow was all \the more cruel because it was unexpected ударът беше още по-(толкова по-) жесток, защото беше неочакван; he is none \the better for seeing a specialist не е по-добре, макар че е ходил при специалист; \the...\the колкото..., толкова; \the more \the merrier колкото повече сме, толкова по-весело; \the less said about it \the better колкото по-малко се говори за това, толкова по-добре.

  English-Bulgarian dictionary > the

 • 19 toad-in-the-hole

  {'toudinðə,houl}
  n салам/говеждо месо, изпечено в тесто
  * * *
  {'toudin­ъ,houl} n салам/говеждо месо, изпечено в те
  * * *
  n салам/говеждо месо, изпечено в тесто
  * * *
  toad-in-the-hole[´toudinðə´houl] n говеждо месо или колбас, сготвен със сос от брашно, яйце и мляко.

  English-Bulgarian dictionary > toad-in-the-hole

 • 20 under-the-counter

  {,ʌndəðə'kauntə}
  1. a разг. таен, скришен, непозволен (особ. за продажба на дефицитни стоки)
  2. който може да се купи само по втория начин (за стока)
  * * *
  {,^ndъ­ъ'kauntъ} а разг. 1. таен, скришен, непозвол
  * * *
  1. a разг. таен, скришен, непозволен (особ. за продажба на дефицитни стоки) 2. който може да се купи само по втория начин (за стока)
  * * *
  under-the-counter[´ʌndəðə´kauntə] adj 1. продаден на черно; 2. незаконен.

  English-Bulgarian dictionary > under-the-counter

Look at other dictionaries:

 • The E.N.D. — The E.N.D. (The Energy Never Dies) …   Википедия

 • The D4 — Origin Auckland, New Zealand Genres Garage rock revival Years active 1998–2006 Labels Hollywood Records/Flying Nun Records/Infectious …   Wikipedia

 • The E.N.D — The E.N.D. (The Energy Never Dies) Студийный альбом Black Eyed Peas Дата выпуска 3 июня 2009 (смотри хронологию релиза альбома) Записан 2008 …   Википедия

 • The xx — Выступление The xx в Милане 18 октября 2009 …   Википедия

 • The B-52's — Основная информация Жанр новая волна па …   Википедия

 • The B-52\'s — The B 52 s Годы 1976 по сей день …   Википедия

 • The D.O.C. — The D.O.C. Tracy Lynn Curry Имя при рождении Трейси Линн Керри Дата рождения 10 июня 1968(1968 06 10) (44 года) Место рождения …   Википедия

 • The — ([th][=e], when emphatic or alone; [th][ e], obscure before a vowel; [th]e, obscure before a consonant; 37), definite article. [AS. [eth][=e], a later form for earlier nom. sing. masc. s[=e], formed under the influence of the oblique cases. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • The Ex — Основная информация …   Википедия

 • The ex — Годы 1979–настоящее время Страна …   Википедия

 • The 5.6.7.8’s — The 5.6.7.8 s …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.