Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

the veriest coward

 • 1 very

  {'veri}
  I. 1. много (с adv, a)
  VERY good много добър, добре, съгласен съм
  VERY well (много) добре, хубаво, съгласен съм
  VERY tall много висок
  VERY many много, мнозина
  I was VERY much/разг. VERY surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен
  2. за усилване, при превъзходна степен
  the VERY best/the VERY last thing I can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя
  he came the VERY next day той дойде още на другия ден
  we did our VERY utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност
  the VERY same/opposite точно същото/тъкмо обратното
  в съчет. с own
  my VERY own мой собствен, само мой
  you may keep it as your VERY own можеш да си го задържиш, твое си e
  not VERY не много, не особено
  II. 1. същ, същински, истински, пълен, съвършен
  she is the VERY picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си
  the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това
  he could not, for VERY shame, refuse от кумова срама не можа да откаже
  the VERY shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in VERY truth/deed наистина, действително, без съмнение
  2. самият
  the VERY thing I wanted точно това, което ми трябва
  this is the VERY spot I found it on точно тук/ей тук на го намерих
  the VERY idea! представяш ли си! come here this VERY minute ела тук веднага
  the VERY stones cry out дори и камъните крещят
  * * *
  {'veri} adv 1. много (с adv, a); very good 1) много добър; 2) добре(2) {'veri} а 1. същ, същински, истински; пълен, съвършен; she i
  * * *
  съвършен; същ; същински; твърде; сам; самият; пълен;
  * * *
  1. he came the very next day той дойде още на другия ден 2. he could not, for very shame, refuse от кумова срама не можа да откаже 3. i was very much/разг. very surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен 4. i. много (с adv, a) 5. ii. същ, същински, истински, пълен, съвършен 6. my very own мой собствен, само мой 7. not very не много, не особено 8. she is the very picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си 9. the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това 10. the very best/the very last thing i can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя 11. the very idea! представяш ли си! come here this very minute ела тук веднага 12. the very same/opposite точно същото/тъкмо обратното 13. the very shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in very truth/deed наистина, действително, без съмнение 14. the very stones cry out дори и камъните крещят 15. the very thing i wanted точно това, което ми трябва 16. this is the very spot i found it on точно тук/ей тук на го намерих 17. very good много добър, добре, съгласен съм 18. very many много, мнозина 19. very tall много висок 20. very well (много) добре, хубаво, съгласен съм 21. we did our very utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност 22. you may keep it as your very own можеш да си го задържиш, твое си e 23. в съчет. с own 24. за усилване, при превъзходна степен 25. самият
  * * *
  very[´veri] I. adv 1. много (с adv, adj); \very good много добър; добре (съгласен съм); \very well много добре, добре, хубаво; I can't \very well say no едва ли бих могъл да кажа не; \very many много, мнозина; I was \very much surprised аз бях много изненадан; 2. средство за усилване: 1) при превъзходна степен; it is the \very best thing you can do това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш; he drank it to the \very last drop той го изпи до последната капка; he came the \very next day той дойде още на другия ден; 2) при тържественост или противоположност; the \very same точно същият; the \very opposite to what I had expected тъкмо обратното на това, което очаквах; 3) при принадлежност; my \very own мой собствен, само на мене; you may keep it for your \very own можеш да го задържиш за себе си; II. adj 1. същ, същински, истински, реален, цял, пълен, съвършен; these were his \very words това бяха точните му думи; she is the \very picture of her mother тя много прилича на майка си (одрала е кожата на майка си); the veriest coward най-големият страхливец на света; he could not, for \very shame, refuse to give s.th. той не можа да откаже да даде нещо от срам; in \very truth ост. наистина; in \very deed ост. действително; без съмнение, несъмнено; 2. самият, точно той; his \very absence is eloquent самото му отсъствие е знаменателно; the \very man I want тъкмо човекът, който ми трябва; this is the \very spot I found it on аз го намерих точно на това място (ей тук на́); the \very idea! представяш ли си! the \very thing! точно това, което трябва! the \very dogs refuse it дори и кучетата не го искат.

  English-Bulgarian dictionary > very

 • 2 coward

  {'kauəd}
  1. страхливец
  to turn COWARD проявявам малодушие
  2. мерзавец
  * * *
  {'kauъd} n 1. страхливец; to turn coward проявявам малодушие; 2. ме
  * * *
  страхливец; бъзльо; пъзла; пъзльо;
  * * *
  1. to turn coward проявявам малодушие 2. мерзавец 3. страхливец
  * * *
  coward[´kauəd] n 1. страхливец, страхопъзльо, страхливко; боязливец; to turn \coward проявявам малодушие; 2. attr страхлив, малодушен; 3. хералд. с подвита опашка.

  English-Bulgarian dictionary > coward

 • 3 veriest

  {'veriist}
  a най-голям, краен, абсолютен
  * * *
  {'veriist} а най-голям, краен, абсолютен.
  * * *
  a най-голям, краен, абсолютен

  English-Bulgarian dictionary > veriest

 • 4 bit

  {bit}
  I. 1. късче, парченце, хапка, частица, мъничко, малко
  a BIT малко нещо, леко, мъничко
  BIT by BIT бавно, постепенно, малко по малко
  not a BIT ни най-малко, никак
  a little BIT мъничко
  a BIT at a time постепенно, малко по малко
  a BIT much малко множко
  the whole BIT всичкото. цялото
  every BIT напълно, изцяло, всичкото
  a BIT of (a) доста
  he is a BIT of a coward той си е страхливичък
  it took a BIT of thinking доста трябваше да се помисли
  a BIT of all right разг. много приятен, бива го. няма грешка (за човек), a BIT (of stuff). sl. млада жена, девойка, парче
  to do one's BIT давам своя дял за/принос към (кауза и пр.)
  2. разг. дребна монета, aм
  12. 5 цента
  3. BIT (part) малка роля в пиеса/филм
  II. 1. металната част на юзда, мундщук
  to take the BIT between one's teeth освобождавам се от контрола на ездача (за кон)
  преn. вирвам глава, отхвърлям властта на някого, решавам сам да се оправям
  2. прен. пречка, юзда, контрол
  3. част от сечиво, която реже/пробива, свредел, бургия, металната част на брадва и пр., мин, длето
  4. част на ключа, която влиза в ключалката
  III. v прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам
  IV. вж. bite
  V. n (съкр. от binary digit) двоична единица информация (при компютри и пр.), бит
  * * *
  {bit} n 1. късче, парченце; хапка; частица, мъничко, малко; a bit м(2) n 1. металната част на юзда, мундщук; to take the bit betwee{3} v. 1. прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам{4} вж. bite.{5} n {ськр. от binary digit) двоична единица информация (при
  * * *
  частица; хапка; трошица; парче; парченце; късче;
  * * *
  1. 1 5 цента 2. a bit at a time постепенно, малко по малко 3. a bit much малко множко 4. a bit of (a) доста 5. a bit of all right разг. много приятен, бива го. няма грешка (за човек), a bit (of stuff). sl. млада жена, девойка, парче 6. a bit малко нещо, леко, мъничко 7. a little bit мъничко 8. bit (part) малка роля в пиеса/филм 9. bit by bit бавно, постепенно, малко по малко 10. every bit напълно, изцяло, всичкото 11. he is a bit of a coward той си е страхливичък 12. i. късче, парченце, хапка, частица, мъничко, малко 13. ii. металната част на юзда, мундщук 14. iii. v прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам 15. it took a bit of thinking доста трябваше да се помисли 16. iv. вж. bite 17. not a bit ни най-малко, никак 18. the whole bit всичкото. цялото 19. to do one's bit давам своя дял за/принос към (кауза и пр.) 20. to take the bit between one's teeth освобождавам се от контрола на ездача (за кон) 21. v. n (съкр. от binary digit) двоична единица информация (при компютри и пр.), бит 22. преn. вирвам глава, отхвърлям властта на някого, решавам сам да се оправям 23. прен. пречка, юзда, контрол 24. разг. дребна монета, aм 25. част на ключа, която влиза в ключалката 26. част от сечиво, която реже/пробива, свредел, бургия, металната част на брадва и пр., мин, длето
  * * *
  bit [bit] I n 1. късче, парче, отрязък, фрагмент; частица, малко количество; \bit by \bit постепенно, малко по малко, последователно, капка по капка; wait a \bit почакай малко; a little \bit мъничко; not a \bit ни най-малко; quite a \bit доста, бая, значително; the whole marriage \bit цялата тая работа с брака (пренебр.); every \bit напълно, всецяло, абсолютно, подробно; във всяко отношение; to do o.'s \bit давам своя дял за общото дело, изпълнявам дълга си; he ate every \bit of his dinner изяде си обеда до троха; a dainty \bit деликатес, лакомство; a nice \bit of money прилична сума (много пари); he is a \bit of an artist той е малко нещо художник, пада малко художник; a \bit of all right разг. напълно подходящ, бива си го, много е добро; a \bit of blood чистокръвен кон; a \bit of blue sky лъч на надежда; a \bit of cavalry ездитен кон; a \bit of fat разг. неочаквана сполука, късмет, щастие, шанс; съдба, орис; a \bit of fluff ( muslin, skirt, stuff) грубо млада жена, девойка, "парче"; a \bit of no good голяма пакост; a \bit off (o.'s mind) не е с всичкия си ум, дъската му хлопа; a \bit of jam грубо маце, "парче"; a \bit on разг. пийнал, развеселен; a \bit on the side разг. извънбрачна връзка; this is a \bit thick това вече е прекалено; the work takes a \bit of doing това не е лесна работа, за тази работа трябва немалко усилие; \bits and pieces разг. 1) дрънкулки, дреболийки, джунджурийки; 2) отломки, останки, развалини; 3) откъслечни сведения, отделни факти; thrilled to \bits опиянен от вълнение, силно развълнуван; \bits of sticks скромни мебели; 2. дребна монета; ам. монета от 12 1/2 цента; a long \bit ам. монета от 15 цента; two \bits ам. монета от 25 цента. II. n 1. метална част на юзда, юздечка, мундщук; to draw \bit спирам кон; прен. съкращавам разходите; to take the \bit between o.'s teeth (за кон) освобождавам се от контрола на ездача; прен. ставам самостоятелен, независим, свободен; навирям глава; to champ at the \bit чакам с нетърпение; to come (go) up to the \bit послушен съм, податлив съм; 2. прен. пречка, преграда; затруднение; "юзда"; 3. тази част на инструмент, която реже или пробива; острие; свредел, бургия; метална част на брадва; мин. длето; 4. част на ключа, която влиза в ключалката; III. v 1. слагам юздечка на (кон и пр.); 2. прен. възпирам, въздържам, слагам юзда на, обуздавам. IV n комп. бит (най-малката единица за информация); check \bit контролен разряд. V pt от bite.

  English-Bulgarian dictionary > bit

 • 5 prove

  {pru:v}
  1. n доказвам
  to PROVE oneself as доказвам, че съм
  2. изпитвам, изпробвам
  3. оказвам се, излизам (и refl)
  to PROVE (to be) a coward/useless, etc. оказвам се страхливец/излишен и пр
  4. мат. проверявам
  5. юp. легализирам (завещание)
  6. карам да втаса/кипне, втасвам, кипвам (за тесто)
  * * *
  {pru:v} n (proved, рр aм., шотл., книж. и proven {'pru:vъn})
  * * *
  пробвам; проверявам; доказвам; изпробвам;
  * * *
  1. n доказвам 2. to prove (to be) a coward/useless, etc. оказвам се страхливец/излишен и пр 3. to prove oneself as доказвам, че съм 4. изпитвам, изпробвам 5. карам да втаса/кипне, втасвам, кипвам (за тесто) 6. мат. проверявам 7. оказвам се, излизам (и refl) 8. юp. легализирам (завещание)
  * * *
  prove [pru:v] v 1. доказвам; 2. изпитвам, пробвам, изпробвам; to be \proved by adversity минавам през ада (чистилището) на страданията; издържам изпитанието на страданията; 3. оказвам се, излизам (и refl): his hopes \proved ( to be) fallacious надеждите му се оказаха напразни; 4. мат. проверявам; 5. юрид. легализирам ( завещание); 6. воен. проверявам личния състав; 7. вадя пробен отпечатък (от); 8. втасвам (за тесто);

  English-Bulgarian dictionary > prove

 • 6 show

  {ʃou}
  I. 1. v (showed, shown, ряд. showed) показвам
  посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого
  how to do something как да направи нещо
  to be SHOWn something показват ми нещо
  dress that SHOWs the figure рокля, която подчертава фигурата
  your dress SHOWs your petticoat фустата ти се вижда под роклята
  colour that doesn't SHOW the dirt цвят, който носи кир
  to SHOW oneself показвам се, мяркам се
  to SHOW one's cards/hand разкривам си картите (u прен.)
  2. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.)
  to have nothing to SHOW for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща
  he has been through university but he has nothing to SHOW for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това
  to SHOW cause юр. представям доказателства/мотиви
  3. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам
  to SHOW kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр.
  to SHOW signs of показвам/давам признаци за/на
  to SHOW signs of wear износен съм (за дреха)
  to SHOW oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец
  to SHOW someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник
  his new book SHOWs him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист
  that SHOWs how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш
  it all/it just goes to SHOW всичко това e явно доказателство, явно е, че е така
  to SHOW the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие
  4. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми)
  it SHOWs in his face личи му по лицето
  the stain won't SHOW петното няма да личи/да се забелязва
  to SHOW white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр.
  he failed to SHOW той не се яви
  to SHOW strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество)
  5. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу)
  6. ам. свършвам трети (при състезание)
  I'll SHOW you! ще те науча аз тебе! to SHOW something the fire подгрявам нещо леко
  show around развеждам (из), показвам
  show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в)
  show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с)
  show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата
  гледам (за прозорец) (on към)
  show over show around
  show round show around
  show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през)
  show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе
  II. 1. показване, излагане, показ, демонстрация
  to vote by a SHOW of hands гласувам с вдигане на ръка
  to be on SHOW виждам се, изложен съм
  SHOW of force демонстрация на сила
  2. изложба
  3. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие
  Lord Mayor's SHOW шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон
  travelling SHOW пътуващ цирк/менажерия/трупа
  4. вид, гледка
  fine SHOW of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя
  5. sl. работа, проява, предприятие, организация
  to boss/run the SHOW разпореждам, командувам, аз коля, аз беся
  to steal the SHOW привличам цялото внимание, затъмнявам всички
  to put up/make a good SHOW добре се справям/представям
  rather a poor SHOW слаба работа
  good SHOW! добре! отлично! poor SHOW! лошо
  6. следа, признак
  some SHOW of justice известна/малко справедливост
  7. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка
  to do something for SHOW върша нещо, за да се покажа
  to be fond of SHOW обичам парадността, обичам да се фукам
  to make a great SHOW of being всячески се старая да се покажа
  under SHOW of под маската на
  SHOW of generosity привидна щедрост
  8. разг. възможност, шанс
  to give someone a fair SHOW давам някому възможност (да се защити и пр.)
  9. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място
  10. attr показен, образцов
  the SHOW pupil of the class светилото/гордостта на класа
  surgeon's SHOW case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург
  * * *
  {shou} v (showed {shoud}; shown {shoun}, ряд. showed) 1. показ(2) {shou} n 1. показване, излагане; показ; демонстрация; to vote
  * * *
  явявам; спектакъл; соча; сеир; посочвам; представление; проявявам; демонстрация; експонирам; зрелище;
  * * *
  1. attr показен, образцов 2. colour that doesn't show the dirt цвят, който носи кир 3. dress that shows the figure рокля, която подчертава фигурата 4. fine show of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя 5. good show! добре! отлично! poor show! лошо 6. he failed to show той не се яви 7. he has been through university but he has nothing to show for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това 8. his new book shows him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист 9. how to do something как да направи нещо 10. i'll show you! ще те науча аз тебе! to show something the fire подгрявам нещо леко 11. i. v (showed, shown, ряд. showed) показвам 12. ii. показване, излагане, показ, демонстрация 13. it all/it just goes to show всичко това e явно доказателство, явно е, че е така 14. it shows in his face личи му по лицето 15. lord mayor's show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон 16. rather a poor show слаба работа 17. show around развеждам (из), показвам 18. show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в) 19. show of force демонстрация на сила 20. show of generosity привидна щедрост 21. show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с) 22. show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата 23. show over show around 24. show round show around 25. show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през) 26. show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе 27. sl. работа, проява, предприятие, организация 28. some show of justice известна/малко справедливост 29. surgeon's show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург 30. that shows how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш 31. the show pupil of the class светилото/гордостта на класа 32. the stain won't show петното няма да личи/да се забелязва 33. to be fond of show обичам парадността, обичам да се фукам 34. to be on show виждам се, изложен съм 35. to be shown something показват ми нещо 36. to boss/run the show разпореждам, командувам, аз коля, аз беся 37. to do something for show върша нещо, за да се покажа 38. to give someone a fair show давам някому възможност (да се защити и пр.) 39. to have nothing to show for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща 40. to make a great show of being всячески се старая да се покажа 41. to put up/make a good show добре се справям/представям 42. to show cause юр. представям доказателства/мотиви 43. to show kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр 44. to show one's cards/hand разкривам си картите (u прен.) 45. to show oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец 46. to show oneself показвам се, мяркам се 47. to show signs of wear износен съм (за дреха) 48. to show signs of показвам/давам признаци за/на 49. to show someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник 50. to show strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество) 51. to show the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие 52. to show white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр 53. to steal the show привличам цялото внимание, затъмнявам всички 54. to vote by a show of hands гласувам с вдигане на ръка 55. travelling show пътуващ цирк/менажерия/трупа 56. under show of под маската на 57. your dress shows your petticoat фустата ти се вижда под роклята 58. ам. свършвам трети (при състезание) 59. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място 60. вид, гледка 61. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми) 62. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу) 63. гледам (за прозорец) (on към) 64. изложба 65. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка 66. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.) 67. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам 68. посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого 69. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие 70. разг. възможност, шанс 71. следа, признак
  * * *
  show[ʃou] I. v ( showed[ʃoud]; shown[ʃoun]) 1. показвам; a dress \showing the petticoat below рокля, под която се подава фустата; colour that doesn't \show the dirt цвят, който носи на цапане; to \show o.s. показвам се, мяркам се; to \show a leg ставам (сутрин от леглото); to \show o.'s cards ( hand) разкривам си картите (и прен.); to \show o.'s teeth озъбвам се (и прен.); 2. разкривам, показвам; представям; давам ( филм); he was \shown as a villain той беше представен като злодей; to have nothing to \show for it това е без видим резултат; 3. показвам, проявявам ( качества); to \show o.s. ( to be) a coward проявявам се като страхливец; 4. доказвам, разкривам; to \show s.o. to be a rascal разобличавам някого като мошеник; 5. въвеждам, завеждам ( into, to, up, round etc.); 6. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, лича; it \shows in your face личи си по лицето ти, личи ти по лицето; 7. показвам, означавам; to \show amounts in red ink означавам суми с червено мастило; to \show daylight разг. цял съм (на решето) на дупки (за дреха); I'll \show you! ще те науча, ще ти дам да се разбереш!; II. n 1. показване; показ; излагане; on \show на показ, изложен; to give the \show away издавам тайната (номера); to vote by a \show of hands гласувам с вдигане на ръка; 2. attr показен, образцов; \show house ( flat) показна къща (апартамент) (като реклама); the \show pupil of the class светилото (гордостта) на класа; a surgeon's \show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург; 3. изложба; 4. представление, спектакъл; зрелище, шествие, процесия; dumb \show пантомима; a one-man \show авторско предаване, шоу с един водещ; to stop the \show обирам овациите, представям се отлично; Lord Mayor's \show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон; 5. вид, гледка, проява; to make a poor \show проявявам се (представям се) зле; изглеждам жалък; 6. следа, признак; вид; some \show of justice известна справедливост, нещо справедливо; 7. sl работа, начинание; to put the \show on the road задвижвам нещата, реализирам идея (план); a one-horse \show лошо организирана работа; he runs the \show той ръководи нещата; a poor \show слаба работа; 8. парадиране, парад, парадност; реклама; to be fond of \show обичам да парадирам; to make a \show of парадирам с; to steal the \show привличам върху себе си вниманието и похвалите, обирам лаврите; 9. преструвка, престореност; привидност; under a \show of под маската на; for \show за очи, за лице; to make a \show of being angry преструвам се (правя се) на ядосан; a \show of generosity престорена щедрост; 10. жалко същество, нещо жалко; 11. мед. "вода" (преди раждане); to get a fair \show ам. възползвам се от предоставената възможност (удобния случай).

  English-Bulgarian dictionary > show

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.