Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

the right

 • 1 all right

  вж. right
  * * *
  вж. right 1.
  * * *
  разбирам; добре; да; задоволително; наред;
  * * *
  вж. right
  * * *
  all right[´ɔ:l´rait] I. adv 1. добре; задоволително; 2. да, разбира се; добре; сигурно; \all right, you can go добре, можеш да вървиш; 3. вярно; правилно; несъмнено; he's alive \all right той несъмнено е жив; II. adj 1. задоволителен; точен; правилен; 2. добре със здравето; възстановен; оздравял.

  English-Bulgarian dictionary > all right

 • 2 hard right

  hard right, hard left[´ha:d¸left] adj крайно ляв (десен).

  English-Bulgarian dictionary > hard right

 • 3 hunting right

  hunting right[´hʌntiʃ¸rait] n право на ловуване.

  English-Bulgarian dictionary > hunting right

 • 4 right

  {rait}
  I. 1. верен, точен, правилен, прав, който се търси/има предвид
  the RIGHT time точното време
  is this the RIGHT house/way, това ли е къщата/пътят (който търсим)? am I RIGHT for Paris? това ли е влакът/пътят за Париж? the RIGHT man in the RIGHT place подходящ човек за дадена/всяка служба
  the sum won't come RIGHT сборът не излиза
  things will come RIGHT всичко ще се оправи
  to know the RIGHT people имам (силни) връзки
  have you got the RIGHT fare? имате ли точно пари? (за билет)
  the ball is RIGHT тенис топката е добра/вътре
  to get something RIGHT разбирам (правилно)
  let's get this RIGHT да се разберем по този въпрос
  to put/set something RIGHT оправям/изправям/уреждам нещо
  to put a watch RIGHT нагласявам/сверявам часовник
  to put someone RIGHT поправям/коригирам някого, оправям/излекувам някого
  to set oneself RIGHT on a matter осведомявам се по даден въпрос
  to set oneself RIGHT with someone оправдавам се пред някого
  that's RIGHT! точно така! именно! all RIGHT добре
  it's all RIGHT for you to laugh лесно ти е да се смееш
  Mr/Miss RIGHT шег. бъдещият съпруг/съпруга
  2. справедлив, честен, почтен, прав
  I thought it RIGHT to счетох за (най-) правилно/уместно/за свой дълг да
  to do the RIGHT thing постъпвам почтено
  3. прав, на правилно мнение
  RIGHT you are! RIGHT oh! разг. добре! дадено! ясно
  4. здрав, в добро/нормално състояние, нормален
  to feel all RIGHT добре съм, чувствувам се добре
  not (quite) RIGHT in the/in one's head, not in one's RIGHT mind не с всичкия си (ум)
  all is RIGHT with the world всичко e наред, всичко в света е хубаво
  as RIGHT as rain/as a trivet съвсем здрав, в отлично състояние/положение
  5. лицев, горен
  RIGHT side/way up изправен, изправено
  RIGHT side out с лицевата страна навън
  6. десен (обр. на ляв)
  on one's RIGHT side отдясно, от дясната (ми) страна
  RIGHT hand/arm прен. дясна ръка, пръв помощник
  to put one's RIGHT hand to the work работя здраво, запретвам ръкави
  7. пол. десен, консервативен, реакционен
  8. геом. прав (за ъгъл, ост. и за линия)
  9. разг. пълен, истински, цял
  I made a RIGHT mess of it съвсем я оплесках, голяма каша забърках
  II. 1. право, направо
  go RIGHT on/ahead вървете направо напред
  come RIGHT in влезте направо, моля, заповядайте
  2. изцяло, докрай, чак
  RIGHT to the end чак до края, до самия край
  RIGHT at the top на самия връх, чак на върха, най-горе
  to turn RIGHT round правя пълен кръг, обръщам (се) кръгом
  rotten RIGHT through изцяло/съвсем прогнил
  there was a wall RIGHT round the house имаше стена около цялата къща
  3. точно, тъкмо, право, веднага
  RIGHT in the middle (of) точно в средата (на), посред
  shot RIGHT through the heart застреляй право в сърцето
  RIGHT off/away/aм. now веднага, незабавно, още сега
  RIGHT now сега, в момента
  RIGHT after веднага/точно след
  4. правилно, справедливо, добре
  you did RIGHT to wait добре направи, че почака
  if I remember RIGHT ако не се лъжа, ако си спомням правилно
  nothing goes RIGHT with him никак/в нищо не му върви
  he is to blame RIGHT enough че е виновен, виновен е, няма съмнение, че е виновен
  5. надясно
  6. ост., диал. много
  you know RIGHT well твърде добре знаеш
  III. 1. право, справедливост, добро
  to be in the RIGHT имам право
  to do someone RIGHT, to do RIGHT by someone постъпвам/отнасям се справедливо с някого
  2. право, привилегия
  рl права
  by RIGHT of по силата на
  by what RIGHT с какво право
  in one's own RIGHT на лично основание
  within one's RIGHTs в правата си
  by/of RIGHT (s) по право
  RIGHT of way право на преминаване, свободен път, обществен път през частна собственост, обществен сервитут, ивица земя, през която е построена жп линия, авт. предимство
  to stand on/assert one's RIGHTs отстоявам правата си
  3. pl изправност
  to put/set to RIGHTs нареждам, оправям, разтребвам, слагам в ред/изправност
  4. рl истинско положение, факти
  the RIGHTs and wrongs of the case истинските факти, истината
  5. дясна страна, дясна ръка, десница
  6. бокс. десен удар
  7. воен. десен фланг
  8. авт. десен завой
  9. пол. често RIGHT десница, консерватори
  10. ам. фин. (документ за) право на акционери да закупуват акции от нова серия по текущи цени
  IV. 1. изправям (се), оправям (курс на кораб и пр.), възстановявам равновесието на
  to RIGHT oneself изправям се (след залитане), възстановявам равновесието си
  2. оправям, изправям (грешка, несправедливост и пр.)
  it's a fault that will RIGHT itself това e грешка/дефект, който сам ще се оправи/ще изчезне
  3. защищавам, застъпвам се за
  4. refl реабилитирам се, оправдавам се
  * * *
  {rait} а 1. верен, точен, правилен; прав; който се търси/има пр(2) {rait} adv 1. право; направо; go right on/ahead вървете направо{3} {rait} n 1. право, справедливост; добро; to be in the right има{4} {rait} v 1. изправям (се); оправям (курс на кораб и пр.); в
  * * *
  честен; справедлив; справедливост; тъкмо; точно; почтен; привилегия; прав; правилен; правилно; право; право; веднага; верен; добре; десен; докрай; дясно; изцяло; здрав; лицев; направо; надясно;
  * * *
  1. all is right with the world всичко e наред, всичко в света е хубаво 2. as right as rain/as a trivet съвсем здрав, в отлично състояние/положение 3. by right of по силата на 4. by what right с какво право 5. by/of right (s) по право 6. come right in влезте направо, моля, заповядайте 7. go right on/ahead вървете направо напред 8. have you got the right fare? имате ли точно пари? (за билет) 9. he is to blame right enough че е виновен, виновен е, няма съмнение, че е виновен 10. i made a right mess of it съвсем я оплесках, голяма каша забърках 11. i thought it right to счетох за (най-) правилно/уместно/за свой дълг да 12. i. верен, точен, правилен, прав, който се търси/има предвид 13. if i remember right ако не се лъжа, ако си спомням правилно 14. ii. право, направо 15. iii. право, справедливост, добро 16. in one's own right на лично основание 17. is this the right house/way, това ли е къщата/пътят (който търсим)? am i right for paris? това ли е влакът/пътят за Париж? the right man in the right place подходящ човек за дадена/всяка служба 18. it's a fault that will right itself това e грешка/дефект, който сам ще се оправи/ще изчезне 19. it's all right for you to laugh лесно ти е да се смееш 20. iv. изправям (се), оправям (курс на кораб и пр.), възстановявам равновесието на 21. let's get this right да се разберем по този въпрос 22. mr/miss right шег. бъдещият съпруг/съпруга 23. not (quite) right in the/in one's head, not in one's right mind не с всичкия си (ум) 24. nothing goes right with him никак/в нищо не му върви 25. on one's right side отдясно, от дясната (ми) страна 26. pl изправност 27. refl реабилитирам се, оправдавам се 28. right after веднага/точно след 29. right at the top на самия връх, чак на върха, най-горе 30. right hand/arm прен. дясна ръка, пръв помощник 31. right in the middle (of) точно в средата (на), посред 32. right now сега, в момента 33. right of way право на преминаване, свободен път, обществен път през частна собственост, обществен сервитут, ивица земя, през която е построена жп линия, авт. предимство 34. right off/away/aм. now веднага, незабавно, още сега 35. right side out с лицевата страна навън 36. right side/way up изправен, изправено 37. right to the end чак до края, до самия край 38. right you are! right oh! разг. добре! дадено! ясно 39. rotten right through изцяло/съвсем прогнил 40. shot right through the heart застреляй право в сърцето 41. that's right! точно така! именно! all right добре 42. the ball is right тенис топката е добра/вътре 43. the right time точното време 44. the rights and wrongs of the case истинските факти, истината 45. the sum won't come right сборът не излиза 46. there was a wall right round the house имаше стена около цялата къща 47. things will come right всичко ще се оправи 48. to be in the right имам право 49. to do someone right, to do right by someone постъпвам/отнасям се справедливо с някого 50. to do the right thing постъпвам почтено 51. to feel all right добре съм, чувствувам се добре 52. to get something right разбирам (правилно) 53. to know the right people имам (силни) връзки 54. to put a watch right нагласявам/сверявам часовник 55. to put one's right hand to the work работя здраво, запретвам ръкави 56. to put someone right поправям/коригирам някого, оправям/излекувам някого 57. to put/set something right оправям/изправям/уреждам нещо 58. to put/set to rights нареждам, оправям, разтребвам, слагам в ред/изправност 59. to right oneself изправям се (след залитане), възстановявам равновесието си 60. to set oneself right on a matter осведомявам се по даден въпрос 61. to set oneself right with someone оправдавам се пред някого 62. to stand on/assert one's rights отстоявам правата си 63. to turn right round правя пълен кръг, обръщам (се) кръгом 64. within one's rights в правата си 65. you did right to wait добре направи, че почака 66. you know right well твърде добре знаеш 67. авт. десен завой 68. ам. фин. (документ за) право на акционери да закупуват акции от нова серия по текущи цени 69. бокс. десен удар 70. воен. десен фланг 71. геом. прав (за ъгъл, ост. и за линия) 72. десен (обр. на ляв) 73. дясна страна, дясна ръка, десница 74. защищавам, застъпвам се за 75. здрав, в добро/нормално състояние, нормален 76. изцяло, докрай, чак 77. лицев, горен 78. надясно 79. оправям, изправям (грешка, несправедливост и пр.) 80. ост., диал. много 81. пол. десен, консервативен, реакционен 82. пол. често right десница, консерватори 83. прав, на правилно мнение 84. правилно, справедливо, добре 85. право, привилегия 86. рl истинско положение, факти 87. рl права 88. разг. пълен, истински, цял 89. справедлив, честен, почтен, прав 90. точно, тъкмо, право, веднага
  * * *
  right [rait] I. adj 1. верен, точен, правилен; прав; който се търси, се има предвид; to come up with the \right answer давам правилния отговор; which is the \right way to...? кой е пътят (правият път) за...? the \right man for the job човек на място (който тежи на мястото си); човек, подходящ за службата (работата) си; to know the \right people имам силни връзки; имам вуйчо владика; the ball is \right сп. топката е добра (вътре) (в тениса); to set o.s. \right on a matter осведомявам се (информирам се) по даден въпрос; to get it \right разг. схващам, проумявам, разбирам нещо; to be on the \right side of 30 под 30 години съм, нямам още 30 години; that's \right! точно така! така е! именно! Mr ( Miss) R. шег. бъдещ съпруг (съпруга); 2. справедлив, честен, прав, почтен; it is only \right that it should be so справедливостта изисква да бъде така; I thought it \right to... счетох за свой дълг (за най-правилно, уместно) да ...; to do the \right thing държа се, действам почтено; 3. прав, на правилна позиция; you are \right имате право, прав сте; \right! \right you are! \right oh! разг. дадено! добре! ясно! 4. здрав; в добро (нормално) състояние; not \right in the head (in o.'s mind) не с всичкия си, откачен, умопобъркан; things will come \right всичко ще се нареди (оправи); to set ( put) \right излекувам; оправям, изправям ( грешка); he's all \right for the rest of his life той се е осигурил до края на живота си; it's all \right for you лесно ти е на тебе; as \right as a trivet, (as) \right as rain здрав и прав; в отлично положение, състояние; 5. мат. прав; at \right angles (to... with...) под прав ъгъл (към, спрямо); 6. лицев (за страна на плат), горен; \right side up, \right way up изправено; 7. десен (обр. на left); on the \right side надясно; on o.'s \right hand отдясно, от дясната ми страна; to put o.'s \right hand to the work залавям се здраво за работа, запретвам ръкави; \right arm прен. надежден човек, дясна ръка (на някого); 8. полит. десен, консервативен, реакционен; 9. разг. чист, истински, неподправен (напр. за коняк); a \right idiot истински идиот; II. adv 1. право, направо; go \right on вървете право напред; \right ahead направо; come \right in влизай направо; моля, заповядайте; 2. изцяло, докрай; чак; to go \right to the end отивам чак до края; rotten \right through цял изгнил; 3. точно; право, чак; \right at the top чак на върха, най-горе, най-отгоре; \right in the middle (of) посред, точно в средата (на); shot \right through the heart застрелян право в сърцето; \right off, \right away, \right now веднага, незабавно, още сега; 4. правилно; справедливо, добре; to guess \right отгатвам; you did \right to wait добре направи да почакаш; if I remember \right ако не се лъжа; it serves you \right хак ти е, пада ти се; to set ( put) o.s. \right with s.o. докарвам се пред някого; сдобрявам се с някого; to put s.o. \right оправям, излекувам някого; 5. надясно; \right and left наляво и надясно, навсякъде; eyes \right! воен. равнение надясно! \right about ( turn, face) 1) обръщане кръгом; 2) прен. обрат, коренна промяна на политика, поведение и пр.; 3) бързо отстъпление; 6. разг. много; I am \right glad to see you странно се радвам да те видя; the R. Honourable достопочтеният (титла на перове); \right on! (изразява одобрение) само така, браво! \right off the bat разг. като начало, за начало; III. n 1. право, справедливост; добро; \right and wrong доброто и злото; to be in the \right имам право, прав съм; to do s.o. \right постъпвам справедливо (както трябва) спрямо някого; get s.o. bang ( dead) to \rights 1) имам достатъчно улики, за да докажа вината на някого; 2) разбирам някого, улавям същността му, докосвам се до някого; 2. право, привилегия (to); pl права; \right of succession наследствено право; by \right of по силата на; by what \right? с какво право? it belongs to him in his own \right то му принадлежи на лично основание; by \right(s) по право; The Bill of Rights (в Англия и САЩ) Декларация за правата на гражданите; 3. pl изправност; to put ( set) s.th. to \rights нареждам, оправям, поправям нещо; привеждам в изправност, слагам в ред; 4.: the \rights of the case истинското положение, фактите; 5. дясна страна; дясно; дясна ръка, десница; сп. десен удар (в бокса); стрелба откъм дясната страна (при лов); воен. изстрел на дясно оръдие; 6. полит. (R.) десница; Member of the R. консерватор; 7. фин. право на акционери да купуват допълнителни акции и облигации от нова серия, обикн. "ал пари" или под текущите цени; 8. ирл. задължение; IV. v 1. изправям (се); оправям (курс на лодка); 2. изправям, поправям (грешка, неправда, нередност); 3. refl възстановявам равновесието си; прен. реабилитирам се; 4. защитавам, застъпвам се за.

  English-Bulgarian dictionary > right

 • 5 right wing

  {'raitwiŋ}
  1. воен. десен фланг
  2. сп., пол. дясно крило
  3. attr десничарски, консервативен, реакционен
  * * *
  {'raitwin} n 1. воен. десен фланг; 2. сп., пол. дясно крил
  * * *
  1. attr десничарски, консервативен, реакционен 2. воен. десен фланг 3. сп., пол. дясно крило
  * * *
  right wing[´rait¸wiʃ] n 1. полит. дясно крило, десница; 2. сп. дясно крило.

  English-Bulgarian dictionary > right wing

 • 6 right-and-left

  right-and-left[´raitn´left] I. adj който се върти в двете посоки; от двете цеви (за изстрел); II. n 1. последователен изстрел от двете цеви; 2. сп. удар последователно с двете ръце (в бокса).

  English-Bulgarian dictionary > right-and-left

 • 7 right-angled

  правоъгълен;
  * * *
  right-angled[´rait¸æʃld] adj правоъгълен.

  English-Bulgarian dictionary > right-angled

 • 8 right-down

  {'raitdaun}
  a съвършен, истински, отявлен
  * * *
  {'raitdaun} а съвършен, истински, отявлен.
  * * *
  съвършен;
  * * *
  a съвършен, истински, отявлен
  * * *
  right-down[´rait¸daun] I. adj разг. съвършен, отявлен; II. adv истински, много; искрено, сърдечно, от сърце и душа.

  English-Bulgarian dictionary > right-down

 • 9 right-hand

  {'raithænd}
  a десен, на/за дясната ръка
  RIGHT-HAND man съсед отдясно, прен. дясна ръка, пръв помощник
  * * *
  {'raithand} а десен; на/за дясната ръка; right-hand man съсед отдяс
  * * *
  десен;
  * * *
  1. a десен, на/за дясната ръка 2. right-hand man съсед отдясно, прен. дясна ръка, пръв помощник
  * * *
  right-hand[´rait¸hænd] I. adj 1. десен; на (за) дясната ръка; \right-hand man ( woman) съсед отдясно; прен. дясна ръка, пръв помощник; 2. тех. с десен нарез (за винт); II. n десница, дясна ръка (и прен.).

  English-Bulgarian dictionary > right-hand

 • 10 right-handed

  {'raithændid}
  1. който си служи с дясната ръка (не левак)
  2. бокс десен, с дясната ръка
  3. тех. за дясната ръка
  4. който е с посока на часовниковата стрелка, движещ се в посока от ляво на дясно
  * * *
  {'raithandid} а 1. който си служи с дясната ръка (не лев
  * * *
  1. бокс десен, с дясната ръка 2. който е с посока на часовниковата стрелка, движещ се в посока от ляво на дясно 3. който си служи с дясната ръка (не левак) 4. тех. за дясната ръка
  * * *
  right-handed[¸rait´hændid] I. adj 1. който си служи с дясната ръка; 2. сп. десен, с дясната ръка (за боксов удар); 3. тех. за дясната ръка (за инструмент); 4. в посока от ляво към дясно, по часовниковата стрелка;FONT face=Times_Deutsch ◊ adv right-handedly; II. adv надясно (при лов).

  English-Bulgarian dictionary > right-handed

 • 11 right-hander

  {'raithændə}
  1. бокс удар с дясната ръка
  2. човек, който си служи с дясната ръка
  * * *
  {'raithandъ} n 1. бокс удар с дясната ръка; 2. човек, ко
  * * *
  1. бокс удар с дясната ръка 2. човек, който си служи с дясната ръка
  * * *
  right-hander[´rait¸hændə] n 1. сп., разг. удар с дясната ръка; 2. човек, който си служи с дясната ръка, десничар, десняк.

  English-Bulgarian dictionary > right-hander

 • 12 right-minded

  {'rait,maindid}
  a здравомислещ, нормален, праволинеен
  * * *
  {'rait,maindid} а здравомислещ, нормален; праволинеен.
  * * *
  праволинеен;
  * * *
  a здравомислещ, нормален, праволинеен
  * * *
  right-minded[´rait¸maindid] adj 1. здравомислещ, трезвомислещ; правилен; 2. разг. "нормален"; FONT face=Times_Deutsch◊ adv right-mindedly.

  English-Bulgarian dictionary > right-minded

 • 13 right-of-way

  right-of-way[´raitəv´wei] n 1. обществен сервитут за преминаване (по път, пътека); 2. път, по който може да се минава свободно; 3. ивица земя, на която е построена жп линия.

  English-Bulgarian dictionary > right-of-way

 • 14 right-on

  right-on[´rait¸ɔn] adj пренебр. модерен, напредничав; либералистично настроен, клонящ наляво.

  English-Bulgarian dictionary > right-on

 • 15 right-principled

  right-principled[´rait¸prinsipld] adj със здрави принципи.

  English-Bulgarian dictionary > right-principled

 • 16 right-thinking

  right-thinking[´rait¸uiʃkiʃ] n здравомислещ, трезвомислещ.

  English-Bulgarian dictionary > right-thinking

 • 17 right-wing

  right-wing[´rait¸wiʃ] adj полит. десничарски.

  English-Bulgarian dictionary > right-wing

 • 18 right-winger

  {'raitwiŋə}
  1. пол. десничар, консерватор, реакционер
  2. сп. играч на дясното крило
  * * *
  {'raitwinъ} n 1. пол. десничар, консерватор; реакционер;
  * * *
  1. пол. десничар, консерватор, реакционер 2. сп. играч на дясното крило
  * * *
  right-winger[´rait¸wiʃə] n десничар.

  English-Bulgarian dictionary > right-winger

 • 19 stage right

  {'steidʒrait}
  n изключително право за поставяне на пиеса
  * * *
  {'steijrait} n изключително право за поставяне на пиес
  * * *
  n изключително право за поставяне на пиеса
  * * *
  stage right[´steidʒ¸rait] n право за поставяне на дадена пиеса.

  English-Bulgarian dictionary > stage right

 • 20 right-about

  {'raitəbaut}
  I. n обратна посока
  to send someone to the RIGHT-ABOUT изпъждам/изгонвам някого, давам някому пътя
  RIGHT-ABOUT turn воен. обръщане кръгом
  II. adv обратно, на/в обратната посока
  to turn/face RIGHT-ABOUT воен. обръщам се кръгом, правя волтфас
  * * *
  {'raitъbaut} n обратна посока; to send s.o. to the right-about изпъ(2) {'raitъbaut} adv обратно, на/в обратната посока; to t
  * * *
  1. i. n обратна посока 2. ii. adv обратно, на/в обратната посока 3. right-about turn воен. обръщане кръгом 4. to send someone to the right-about изпъждам/изгонвам някого, давам някому пътя 5. to turn/face right-about воен. обръщам се кръгом, правя волтфас

  English-Bulgarian dictionary > right-about

Look at other dictionaries:

 • The Right Honourable — (abbreviated as The Rt Hon. ) is an honorific prefix that is traditionally applied to certain people in the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, the Anglophone Caribbean and other Commonwealth Realms, and occasionally… …   Wikipedia

 • The Right to Go Insane — «The Right to Go Insane» Сингл …   Википедия

 • The Right Kind of Love — «The Right Kind Of Love» …   Википедия

 • The Right Stuff — The Right Stuff …   Википедия

 • The Right Brothers — are an American conservative band, consisting of Aaron Sain and Frank Highland of Nashville, Tennessee. They have gained recognition for their support of President George W. Bush and the Iraq War.In January 2004, RightMarch.com… …   Wikipedia

 • The Right Stuf International — The Right Stuf International, Inc. is an American retailer based in Grimes, Iowa that markets and distributes anime and manga related products throughout the United States and internationally. In addition to selling anime and manga series that… …   Wikipedia

 • The Right Nation — (ISBN 1 59420 020 3) is a book published in 2004 which charts the rise of the Republican Party in the United States since Barry Goldwater s defeat in 1964. It was written by two British journalists, John Micklethwait and Adrian Wooldridge.The… …   Wikipedia

 • The Right to Read — is a short story by Richard Stallman, the founder of the free software movement. It is a cautionary tale set in the future, when DRM like technologies are employed to restrict the readership of books: the sharing of books and written material is… …   Wikipedia

 • The Right Stuff Magazine — is a monthly Australian magazine published by On Top Enterprises Pty.Ltd. It was first published in October 2006.The Right Stuff magazine was created by Australian Doug Fairbrother (born in Geelong, Victoria, 1957). The magazine publishes famous… …   Wikipedia

 • The Right to Be Lazy — is an essay by Cuban born French revolutionary Marxist Paul Lafargue, written from his prison cell in 1883. It polemicizes heavily against contemporary Liberal, Conservative and even Socialist ideas of work. Lafargues criticizes these ideas from… …   Wikipedia

 • The Right Person — is a 1955 short film made in the United Kingdom by Hammer Film Productions. It was directed by Peter Cotes.ProductionIt was filmed almost entirely on one set at Bray Studios, by then Hammer s permanent home. Establishing shots were filmed by… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.