Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

the ladies

 • 1 ladies

  {leidiz}
  n дамска тоалетна (и the LADIES')
  * * *
  {leidiz} n дамска тоалетна (и the ladies').
  * * *
  n дамска тоалетна (и the ladies')
  * * *
  ladies' fingers[´leidiz¸fiʃgə:z] n pl бамя.
  ————————
  ladies' man[´leidiz¸mæn] n (pl ladies' men) флиртаджия, донжуан.

  English-Bulgarian dictionary > ladies

 • 2 lords-and-ladies

  lords-and-ladies[´lɔ:dzən´leidiz] n бот. змиярник Arum.

  English-Bulgarian dictionary > lords-and-ladies

 • 3 lords and ladies

  {'lɔ:dzənd'leidiz}
  n бот. змиярник (Arum)
  * * *
  {'lъ:dzъnd'leidiz} n бот. змиярник (Arum).
  * * *
  n бот. змиярник (arum)

  English-Bulgarian dictionary > lords and ladies

 • 4 ladies man

  ухажьор;

  English-Bulgarian dictionary > ladies man

 • 5 ladies' man

  донжуан;

  English-Bulgarian dictionary > ladies' man

 • 6 gallant

  {'gælənt}
  I. 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим
  2. внушителен, красив, представителен
  GALLANT display внушителна/красивагледка
  3. галантен, кавалерски
  4. любовен
  II. 1. конте
  2. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник
  III. 1. флиртувам, ухажвам
  2. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  {'galъnt} a 1. храбър, смел, доблестен, неустрашим; 2. внушит(2) {'galъnt} n 1. конте; 2. галантен кавалер; ухажор, поклон<BR><BR>{3}{'galъnt} v и {gъ'lant} 1. флиртувам, ухажвам;
  * * *
  храбър; ухажьор; флиртувам; сърцат; смел; галантен; доблестен; кавалерски; кавалер; любезен;
  * * *
  1. gallant display внушителна/красивагледка 2. i. храбър, смел, доблестен, неустрашим 3. ii. конте 4. iii. флиртувам, ухажвам 5. внушителен, красив, представителен 6. галантен кавалер, ухажор, поклонник, любовник 7. галантен, кавалерски 8. любовен 9. придружавам, съпровождам (дама)
  * * *
  gallant[´gælənt] I. adj 1. храбър, смел, юначен, доблестен, мъжествен, безстрашен; the honourable and \gallant member for обръщение към член на Английския парламент, който има военен чин; to put up a \gallant fight бия се храбро; 2. ост. красив, блестящ, пищен, гиздав (за облекло); to make a \gallant show предизвиквам фурор; 3. внушителен, представителен; 4. поет. бърз, игрив, жив (за кон); 5. галантен, внимателен, извънредно любезен, вежлив, кавалерски; a \gallant policeman внимателен (любезен) полицай; 6. любовен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv gallantly; II. n 1. конте; кавалер; 2. галантен кавалер; ухажор, поклонник; любовник; III. v [и gə´lænt] 1. флиртувам; ухажвам; to \gallant ( with) the ladies ухажвам жените; 2. придружавам, съпровождам ( дама).

  English-Bulgarian dictionary > gallant

 • 7 gentleman

  {'dʒentlmən}
  1. джентълмен, кавалер, благороден и порядъчен човек
  2. господин, мъж
  Gentlemen! господа (учтиво обръщение в търговска и официална кореспонденция)
  3. юр. рентиер (и GENTLEMAN of independent means)
  4. придворен (обик. GENTLEMAN in waiting)
  5. сn. аматъор
  6. pl the G ('s) мъжка тоалет на
  the GENTLEMAN in black, the old GENTLEMAN шег. дяволът
  one of nature's gentlemen прост, но благороден човек
  a GENTLEMAN's GENTLEMAN шег. слуга, камериер (обик. на ерген)
  * * *
  {'jentlmъn} n (pl -men) 1. джентьлмен; кавалер; благород
  * * *
  джентълмен; дворянин; господин; кавалер;
  * * *
  1. a gentleman's gentleman шег. слуга, камериер (обик. на ерген) 2. gentlemen! господа (учтиво обръщение в търговска и официална кореспонденция) 3. one of nature's gentlemen прост, но благороден човек 4. pl the g ('s) мъжка тоалет на 5. the gentleman in black, the old gentleman шег. дяволът 6. господин, мъж 7. джентълмен, кавалер, благороден и порядъчен човек 8. придворен (обик. gentleman in waiting) 9. сn. аматъор 10. юр. рентиер (и gentleman of independent means)
  * * *
  gentleman[´dʒentlmən] n 1. джентълмен; кавалер; благороден и порядъчен човек; fine \gentleman светски човек; пренебр. конте; \gentleman's agreement полит. джентълменско споразумение; 2. господин; Gentlemen! господа (учтива форма на обръщение в търговска и официална кореспонденция); Ladies and Gentlemen! дами и господа! a \gentleman of independent means юрид. рентиер; 3. ост. придворен, камериер (обикн. \gentleman in waiting); 4. pl: the G('s) мъжка тоалетна; \gentleman friend любовник; the \gentleman in black (the old \gentleman) шег. дяволът; \gentleman of fortune пират; авантюрист; \gentleman of the road 1) ост. разбойник по пътищата; 2) sl търговски пътник; gentlemen of the cloth духовенството; gentlemen of the long robe съдии; юристи, магистрати; walking \gentleman театр. статист, фигурант.

  English-Bulgarian dictionary > gentleman

 • 8 lady

  {'leidi}
  1. дама, жена
  LADY's, ladies' дамски
  LADY's/ladies' man кавалер
  ladies' gallery място за жени в Камарата на общините
  2. лейди (титла на благородница)
  LADY Mayoress жена на кмет
  ту LADY (милостива) госпожо/госпожице (обръщение към носителка на титлата lady)
  3. господарка, домакиня, стопанка, чорбаджийка
  Our Sovereign LADY нашата господарка (за английска кралица)
  4. жена, съпруга
  your good LADY съпругата ви
  old LADY жено (обръщение)
  5. attr женски
  жена-LADY doctor лекарка
  LADY author писателка
  Our LADY Дева Мария, Богородица
  LADY Bountiful благодетелка
  * * *
  {'leidi} n 1. дама; жена; lady's, ladies' дамски; lady's/ladies' man к
  * * *
  господарка; дама; жена; лейди;
  * * *
  1. attr женски 2. ladies' gallery място за жени в Камарата на общините 3. lady author писателка 4. lady bountiful благодетелка 5. lady mayoress жена на кмет 6. lady's, ladies' дамски 7. lady's/ladies' man кавалер 8. old lady жено (обръщение) 9. our lady Дева Мария, Богородица 10. our sovereign lady нашата господарка (за английска кралица) 11. your good lady съпругата ви 12. господарка, домакиня, стопанка, чорбаджийка 13. дама, жена 14. жена, съпруга 15. жена-lady doctor лекарка 16. лейди (титла на благородница) 17. ту lady (милостива) госпожо/госпожице (обръщение към носителка на титлата lady)
  * * *
  lady[´leidi] n 1. дама; жена; a great \lady дама от висшето общество; a fancy \lady любовница, проститутка; a fine \lady светска дама; жена с претенции за аристократизъм; a perfect \lady истинска дама; ирон. проститутка, която се държи надменно; the first \lady ( of the land) ам. жената на президента на САЩ; the leading \lady водеща актриса, изпълнителка на главна роля; \lady of the bed chamber почетна дама, фрейлина; a \lady of easy virtue жена с леко поведение; a \lady of pleasure куртизанка; she is no ( not quite a) \lady тя няма благородство; тя е проста, невъзпитана; to play the fine \lady, to set up for a \lady играя на голяма дама; ladies' tailor дамски шивач; 2. (L.) лейди (титла на благородничка по-ниска от херцогиня); L. Mayoress жена на кмет; my \lady начин на обръщане към носителка на титлата "lady"; 3. господарка, домакиня, стопанка, чорбаджийка; \lady of the manor господарка на замък; Our Sovereign L. нашата господарка (за английска кралица); 4. жена, съпруга; officers and their ladies офицери и техните жени; how is your good \lady? ост. как е госпожата ви? come on, old \lady хайде, жено; 5. ост. обожаема; 6. attr женски; \lady author писателка; \lady cashier касиерка; \lady doctor лекарка; \lady dog превз. кучка; Our L. Дева Мария, Богородица.

  English-Bulgarian dictionary > lady

 • 9 lady-in-waiting

  {,leidiin'weitiŋ}
  n (pl. ladies-in-waiting) придворна дама
  * * *
  {,leidiin'weitin} n (pl. ladies-in-waiting) придворна
  * * *
  дама;
  * * *
  n (pl. ladies-in-waiting) придворна дама
  * * *
  lady-in-waiting[´leidiin¸weitiʃ] n (pl ladies-in waiting) почетна дама, фрейлина.

  English-Bulgarian dictionary > lady-in-waiting

 • 10 man

  {mæn}
  I. 1. човек, мъж
  pl хора
  family MAN семеен човек
  one's MAN of business личен агент, представител, личен адвокат
  MAN of God свят човек, духовно лице
  MAN of law правник, юрист
  MAN of the day герой на деня
  city MAN лондонски търговец/финансист
  MAN about town светски човек
  no MAN никой
  red MAN индианец, червенокож
  to a MAN (всички) до един, до последния човек
  2. човечество, човешки род
  3. човек, кой да е, всеки
  a MAN has the right to speak човек/всеки има право да говори
  4. мъж, мъжествен/смел човек
  to be a/to play the MAN проявавам смелост, държа се като мъж/мъжки
  to be MAN enough to имам куража да
  5. слуга, прислужник, воен. ординарец
  6. съпруг, мъж
  7. обик. рl работници, служещи
  8. воен., мор. рl войници, редници, моряци
  9. ист. васал
  10. сп. играч
  11. шахм. фигура
  12. човече, драги, приятелю (при обръщение)
  MAN! бе човек! my good MAN приятелю (снизходително)
  13. attr мъжки
  MAN cook готвач
  MAN and boy от дете, от детинството си
  MAN to MAN откровен (о)
  I'm your MAN! дадено! съгласен съм! на твое разположение съм! he's just the MAN for me тъкмо такъв човек ми трябва
  good MAN! браво! to be one's own MAN господар съм на себе си, независим съм, имам свобода на действие, с ума си съм
  II. 1. попълвам състава/екипажа на, набирам работна ръка за, поставям хора при, заемам мястото си/заставам при
  2. насърчавам, окуражавам
  to MAN oneself давам си кураж, събирам смелост
  * * *
  {man} n (pl men {men}) 1. човек, мъж; pl хора; family man семеен (2) {man} v (-nn-) 1. попълвам състава/екипажа на; набирам работн
  * * *
  човек; съпруг; слуга; опитомявам; любим;
  * * *
  1. 1 attr мъжки 2. 1 човече, драги, приятелю (при обръщение) 3. 1 шахм. фигура 4. a man has the right to speak човек/всеки има право да говори 5. city man лондонски търговец/финансист 6. family man семеен човек 7. good man! браво! to be one's own man господар съм на себе си, независим съм, имам свобода на действие, с ума си съм 8. i'm your man! дадено! съгласен съм! на твое разположение съм! he's just the man for me тъкмо такъв човек ми трябва 9. i. човек, мъж 10. ii. попълвам състава/екипажа на, набирам работна ръка за, поставям хора при, заемам мястото си/заставам при 11. man about town светски човек 12. man and boy от дете, от детинството си 13. man cook готвач 14. man of god свят човек, духовно лице 15. man of law правник, юрист 16. man of the day герой на деня 17. man to man откровен (о) 18. man! бе човек! my good man приятелю (снизходително) 19. no man никой 20. one's man of business личен агент, представител, личен адвокат 21. pl хора 22. red man индианец, червенокож 23. to a man (всички) до един, до последния човек 24. to be a/to play the man проявавам смелост, държа се като мъж/мъжки 25. to be man enough to имам куража да 26. to man oneself давам си кураж, събирам смелост 27. воен., мор. рl войници, редници, моряци 28. ист. васал 29. мъж, мъжествен/смел човек 30. насърчавам, окуражавам 31. обик. рl работници, служещи 32. слуга, прислужник, воен. ординарец 33. сп. играч 34. съпруг, мъж 35. човек, кой да е, всеки 36. човечество, човешки род
  * * *
  man[mæn] I. n (pl men [men]) 1. човек; all men всички (хора); any \man който и да е, всеки (човек); best \man кум; broken \man юрид., шотл. разбойник; career \man ам. професионален дипломат; city \man търговец, финансист; confidence ( con) \man измамник, мошеник; dead \man мъртвец; every \man всички, всеки (хора); every \man Jack всички до един; family \man семеен човек, домошар; fancy \man любовник; four-minute \man ам. ост. оратор, който произнася кратки, но увлекателни речи; head \man главатар; шеф; heavy \man актьор трагик; hold-up \man бандит; ladies \man кавалер; ухажор; донжуан; a \man's \man мъжко момче, истински мъж; made \man човек с осигурено бъдеще; undercover \man ам. sl таен агент, доносник; white \man порядъчен, честен, почтен човек; wild \man полит. екстремист, краен реакционер; \man about town светски човек; гуляйджия; o.'s \man of business личен агент, представител; личен адвокат; \man of God свят човек, духовно лице; \man of law правник, юрист; \man of letters писател, литератор; учен; \man of mark известна личност, човек с положение в обществото; \man of motley ост. шут; \man of office чиновник; \man of straw подставено, фиктивно лице; въображаем противник; \man on horseback ам. (военен) диктатор; medical \man лекар; \man of the day герой на деня; the next \man кой да е, първият срещнат; no \man никой; old \man старец, старик; разг. баща, "стария"; другар, друже; разг., воен., мор. капитан (на кораб), командир; ам. разг. началство; домакин (противоп. на гост); old-clothes \man вехтошар; plain-clothes \man таен полицай, таен агент, детектив; red \man индианец, червенокож; the \man in the street обикновеният, средният човек; to a \man (всички) до един, до последния човек; ( all) to a \man; to the last \man всички до един, без изключение; the iron \man sl долар; so's your old \man sl кому ги разправяш? не ми минават такива; the inner \man "Аз", душата; шег. стомах; to satisfy the inner \man хапвам си добре, наяждам се; 2. човечество, човешки род; 3. човек, всеки, кой да е; 4. мъж; мъжествен човек; to be a \man проявявам смелост; to play the \man държа се мъжки; to be \man enough to имам куража да; to be o.'s own \man господар съм на себе си, независим съм, имам свобода на действие; between \man and \man като мъж на мъж; по мъжки; he's just the \man for me той не ми допада; good \man! браво! here, take it \man! вземи го, бе човек! I'm your \man съгласен съм; на ваше разположение съм; дадено! \man and boy от момче, от детинство; 5. слуга, прислужник; воен. ординарец; адм. служещ; like master, like \man какъвто господарят, такъв и слугата; to see a \man about a dog отивам по работа (когато умишлено не желаеш да даваш подробности); 6. съпруг, любим; \man and wife мъж и жена (съпрузи); 7. (обикн. pl) работници; служещи; 8. pl воен., мор. войници, редници, моряци; 9. ист. васал; 10. сп. играч; шахматна фигура; 11. attr мъжки; \man-cook готвач; \manmidwife акушер; II. v 1. воен., мор. попълвам състава (екипажа) на; поставям хора при, заемам; заставам при; 2. набирам работна ръка за; 3. прен. насърчавам, окуражавам, обикн. to \man o.s. давам си кураж, събирам смелост; 4. опитомявам.

  English-Bulgarian dictionary > man

 • 11 precedence

  {'presidəns}
  1. предимcтво, преднина
  to have/take PRECEDENCE over имам предимство пред, превъзхождам, предхождам
  ladies have PRECEDENCE най-напред дамите
  2. първенство, старшинство, чин, ранг
  * * *
  {'presidъns} n 1. предимcтво; преднина; to have/take precedence ove
  * * *
  старшинство; ранг; първенство;
  * * *
  1. ladies have precedence най-напред дамите 2. to have/take precedence over имам предимство пред, превъзхождам, предхождам 3. предимcтво, преднина 4. първенство, старшинство, чин, ранг
  * * *
  precedence, precedendy[pri(:)´si:dəns(i), ´presidəns(i)] n 1. предимство; преднина; to have ( take) the \precedence превъзхождам; имам предимство пред; предхождам; ladies have \precedence най напред дамите; 2. първенство; старшинство; ранг, чин.

  English-Bulgarian dictionary > precedence

Look at other dictionaries:

 • (the) Ladies — the Ladies UK [ˈleɪdiz] US noun [plural] british informal a room with a toilet for women in a restaurant, hotel etc. A toilet for men is called the Gents . Thesaurus: rooms in theatres, restaurants and other public buildingshyponym …   Useful english dictionary

 • the Ladies — UK [ˈleɪdɪz] / US noun [plural] British informal a room with a toilet for women in a restaurant, hotel etc. A toilet for men is called the Gents …   English dictionary

 • The Ladies of Grace Adieu and Other Stories — (ISBN 0 7475 8703 5) is a collection of 8 short stories, some of which are set in the same world as the novel of magic, Jonathan Strange Mr Norrell . It is Susanna Clarke s second book, although some of the stories were previously published in… …   Wikipedia

 • The Ladies of Missalonghi — is a 1987 short novel by Australian writer Colleen McCullough commissioned for the Hutchinson Novellas series and published in the United States in the Harper Short Novel series. Set in the small town of Byron in the Blue Mountains of Australia… …   Wikipedia

 • The Ladies' Diary — The Ladies Diary: or, Woman s Almanack appeared annually in London from 1704 to 1841. It featured material relating to calendars etc. including sunrise and sunset times and phases of the moon, as well as important dates (eclipses, holidays,… …   Wikipedia

 • The Ladies' Bras — is a song by Jonny Trunk and Wisbey. At 36 seconds, it is the shortest song ever to enter the UK charts reaching number 27 in September 2007. Coincidentally, it took this record just a few weeks after the song Spider Pig had taken it. Previously …   Wikipedia

 • The Ladies' Alpine Club — wurde 1907, ursprünglich unter dem Namen Lyceum Alpine Club als Interessensgemeinschaft des „Lyceum Club für berufstätige Frauen“, in London gegründet. Der Hauptgrund für die Gründung des Ladies Alpine Club (LAC) war der Umstand, dass sich der… …   Deutsch Wikipedia

 • The Ladies’ Alpine Club — The Ladies Alpine Club wurde 1907, ursprünglich unter dem Namen Lyceum Alpine Club als Interessensgemeinschaft des „Lyceum Club für berufstätige Frauen“, in London gegründet. Der Hauptgrund für die Gründung des Ladies Alpine Club (LAC) war der… …   Deutsch Wikipedia

 • The Ladies' Defence — The Ladies Defence, Or, a Dialogue Between Sir John Brute, Sir William Loveall, Melissa, and a Parson , is an essay in verse published by Lady Mary Chudleigh in 1701. The piece was written in response to a wedding sermon, The Bride Woman s… …   Wikipedia

 • The Ladies Who Lunch — Infobox Television episode Title = The Ladies Who Lunch Series = Desperate Housewives Caption = Gabrielle shaves her legs as Carlos shaves his face. Season = 1 Episode = 16 Airdate = March 27, 2005 Production = 115 Writer = Alexandra Cunningham… …   Wikipedia

 • The Ladies Man (2000 film) — Infobox Film name = The Ladies Man image size = caption = DVD cover of The Ladies Man director = Reginald Hudlin producer = Lorne Michaels writer = Tim Meadows Dennis McNicholas Andrew Steele narrator = starring = Tim Meadows Karyn Parsons Billy… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.