Translation: from spanish

sustituyendo a otro verbo