Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

state of health

 • 1 reason

  {'ri:zən}
  I. 1. причина, основание (for), довод, аргумент
  by REASON of поради, по причина на
  with (good) REASON с основание, не без основание, основателно
  for REASONs of state/health по държавни/здравословни причини
  for REASONs best known to myself по причини, които само аз си знам
  for a very good REASON съвсем/напълно основателно
  all the more REASON for (c ger) още едно (важно) основание да
  2. здрав разум, разсъдък
  to listen to/hear REASON вслушвам се в добри/разумни съвети
  to bring someone to REASON вразумявам някого
  in/within REASON разумно, приемливо
  I'll do anything in/within REASON ще направя всичко, което може да се иска от мен
  the price of meat is out of all REASON цената на месото e невероятна
  it stands to REASON очевидно/естествено e
  II. 1. разсъждавам, мисля
  обмислям (и с out)
  2. доказвам, аргументирам, заключавам
  REASONed statement аргументирано изказване/твърдение
  3. обсъждам, разисквам
  reason into убеждавам/скланям да (и с ger), to REASON someone into coming убеждавам някого да дойде
  to REASON someone into a sensible course of action убеждавам някого да постъпи разумно
  to REASON oneself into perplexity обърквам се от много разсъждения
  reason out of разубеждавам, отклонявам от, убеждавам в неправилността на
  reason with увещавам, мъча се да убедя
  * * *
  {'ri:zъn} n 1. причина, основание (for), довод, аргумент; by reason(2) {'ri:zъn} v 1. разсъждавам, мисля; обмислям (и с out); 2.
  * * *
  съображение; убеждавам; увещавам; обмислям; обсъждам; основание; причина; аргумент; аргументирам; разисквам; разсъдък; разсъждавам; разум; довод; доказвам; заключавам се;
  * * *
  1. all the more reason for (c ger) още едно (важно) основание да 2. by reason of поради, по причина на 3. for a very good reason съвсем/напълно основателно 4. for reasons best known to myself по причини, които само аз си знам 5. for reasons of state/health по държавни/здравословни причини 6. i'll do anything in/within reason ще направя всичко, което може да се иска от мен 7. i. причина, основание (for), довод, аргумент 8. ii. разсъждавам, мисля 9. in/within reason разумно, приемливо 10. it stands to reason очевидно/естествено e 11. reason into убеждавам/скланям да (и с ger), to reason someone into coming убеждавам някого да дойде 12. reason out of разубеждавам, отклонявам от, убеждавам в неправилността на 13. reason with увещавам, мъча се да убедя 14. reasoned statement аргументирано изказване/твърдение 15. the price of meat is out of all reason цената на месото e невероятна 16. to bring someone to reason вразумявам някого 17. to listen to/hear reason вслушвам се в добри/разумни съвети 18. to reason oneself into perplexity обърквам се от много разсъждения 19. to reason someone into a sensible course of action убеждавам някого да постъпи разумно 20. with (good) reason с основание, не без основание, основателно 21. доказвам, аргументирам, заключавам 22. здрав разум, разсъдък 23. обмислям (и с out) 24. обсъждам, разисквам
  * * *
  reason[´ri:zən] I. n 1. разум, разсъдък; здрав разум; to refuse to listen to ( hear) \reason не желая да се вслушвам в здравия разум разумни съвети, да бъда убеден); to bring s.o. to \reason накарвам някого да се осъзнае; as \reason was както повеляваше здравият разум; in \reason разумно, приемливо; without rhyme or \reason без всякакъв смисъл, чиста безсмислица, глупости; it stands to \reason ( that) логично е, съвсем ясно е, (че); 2. причина, основание, довод, аргумент; by \reason of поради, по причина на; to give \reasons for представям аргумент за; out of all \reason невероятно, без причина; to have good \reason to имам основание да; имам основателни причини да ...; for \reasons of State ( health) по държавни (здравословни) причини; the \reason why разг. причината; II. v 1. разсъждавам, мисля, обмислям; заключавам; доказвам; аргументирам; a \reasoned statement добре аргументирано твърдение (изложение); his speech was admirably \reasoned речта му беше изумително логична; to \reason the question обмислям добре въпроса; to \reason out the answer измислям (откривам) отговора; to \reason about (of, upon) разсъждавам, обмислям; 2. обсъждам, разисквам ( over); 3. увещавам, убеждавам ( with).

  English-Bulgarian dictionary > reason

 • 2 health

  {helθ}
  1. здраве
  to have/enjoy good HEALTH радвам се на добро здраве
  to be in good HEALTH здрав съм
  to be in poor/bad HEALTH не съм здрав
  2. здравеопазване, хигиена
  HEALTH centre здравенцентър, детска консултация
  HEALTH insurance здравна застраховка
  HEALTH certificate медицинско свидетелство
  World HEALTH Organization Световна здравна организация (към ООН)
  3. наздравица, тост
  (to) your HEALTH! наздраве! за ваше здраве
  4. attr здравен
  * * *
  {held} n 1. здраве; to have/enjoy good health радвам се на добро зд
  * * *
  хигиена; тост; здраве; здравеопазване; здравен; наздравица;
  * * *
  1. (to) your health! наздраве! за ваше здраве 2. attr здравен 3. health centre здравенцентър, детска консултация 4. health certificate медицинско свидетелство 5. health insurance здравна застраховка 6. to be in good health здрав съм 7. to be in poor/bad health не съм здрав 8. to have/enjoy good health радвам се на добро здраве 9. world health organization Световна здравна организация (към ООН) 10. здраве 11. здравеопазване, хигиена 12. наздравица, тост
  * * *
  health[helu] n 1. здраве; to be in ( good) \health здрав съм; to be in poor ( bad) \health не съм здрав; to be broken in \health с разклатено здраве съм; in a delicate state of \health (за жена) бременна; good \health! to your \health! наздраве! за ваше здраве! 2. здравеопазване; хигиена; public \health обществена хигиена (здравеопазване); the \health service здравна служба; \health centre здравен център; детска консултация; \health insurance застраховка срещу болест; the Ministry of H. Министерство на здравеопазването; \health certificate медицинско свидетелство; \health bill мор. свидетелство за санитарното състояние (на кораб), карантинно свидетелство; a clean ( fowl) bill of свидетелство за удовлетворително (неудовлетворително) санитарно състояние (на кораб); \health resort курорт; 3. тост, реч на празненство; наздравица; to drink (to) the \health of пия за здравето на; to propose the \health of s.o. вдигам тост (наздравица, чаша) за здравето на някого; to drink \healths пия (вдигам) наздравица.

  English-Bulgarian dictionary > health

 • 3 state

  {steit}
  I. 1. състояние, положение, условия
  married STATE задоменост
  single STATE незадоменост, ергенство, моминство
  STATE of affairs/things (сегашното) положение на нещaта, ситуация, обстановка
  STATE of emergency извънредно положение
  STATE of health здравословно състояние
  STATE of mind душевно състояние
  STATE of war положение на война
  in a bad STATE of repair съвсем разнебитен
  in a STATE разг. в крайно неспретнат вид, раздърпан, мръсен, развълнуван, разтревожен, извън себе си, не на себе си
  2. (високо) социално положение, ранг, класа
  in a style befitting his STATE както подобава на човек с неговото положение/от неговия ранг
  3. стадий, състояние
  larval STATE ларвовиден стадий
  gaseous STATE газообразно състояние
  STATE of play крикет резултат
  прен. съотношение на силите (между две спорещи и пр. странu)
  4. великолепие, пищност, разкош, тържественост, помпозност
  in (great) STATE (много) тържествено
  occasion of STATE тържествен случай
  to lie in STATE изложен съм за поклонение (за мъртвец)
  II. a официален, тържествен, параден, церемониален
  STATE ceremony/visit официално тържество/посещение
  STATE opening тържествено откриване (на парламент и пр.)
  STATE coach кралска каляска
  STATE call разг. официално посещение/визита
  III. 1. излагам, изразявам, казвам, изявявам, заявявам, обявявам, съобщавам, формулирам
  to STATE one's case излагам доводите си
  it is STATEd that казва се/твърди се, че
  2. определям, посочвам, уточнявам, упоменавам
  3. мат. изразявам с условни знаци
  IV. 1. STATE държава
  matters of STATE държавни работи
  2. щат
  STATE s General ист. Генералните щати
  V. 1. държавен
  STATE trial политически процес
  STATE Department Министерството на външните работи на САЩ
  STATE prisoner, prisoner of STATE политически затворник
  STATE service държавна служба
  2. ам. отнасящ се до отделен щат
  STATE's Rights автономия на отделните сев. ам. щати
  * * *
  {steit} n 1. състояние, положение, условия; married state задоменос(2) {steit} а официален, тържествен, параден, церемониален; state c{3} {steit} v 1. излагам, изразявам, казвам; изявявам; заявявам{4} {steit} n 1. S. държава; matters of S. държавни работи; 2. {5} {steit} а 1. държавен; state trial политически процес; S. Depar
  * * *
  хал; форма; чин; щат; състояние; уговарям; тържественост; ранг; обявявам; определям; официален; посочвам; апарат; разкош; заявявам; държава; казвам;
  * * *
  1. (високо) социално положение, ранг, класа 2. gaseous state газообразно състояние 3. i. състояние, положение, условия 4. ii. a официален, тържествен, параден, церемониален 5. iii. излагам, изразявам, казвам, изявявам, заявявам, обявявам, съобщавам, формулирам 6. in (great) state (много) тържествено 7. in a bad state of repair съвсем разнебитен 8. in a state разг. в крайно неспретнат вид, раздърпан, мръсен, развълнуван, разтревожен, извън себе си, не на себе си 9. in a style befitting his state както подобава на човек с неговото положение/от неговия ранг 10. it is stated that казва се/твърди се, че 11. iv. state държава 12. larval state ларвовиден стадий 13. married state задоменост 14. matters of state държавни работи 15. occasion of state тържествен случай 16. single state незадоменост, ергенство, моминство 17. state call разг. официално посещение/визита 18. state ceremony/visit официално тържество/посещение 19. state coach кралска каляска 20. state department Министерството на външните работи на САЩ 21. state of affairs/things (сегашното) положение на нещaта, ситуация, обстановка 22. state of emergency извънредно положение 23. state of health здравословно състояние 24. state of mind душевно състояние 25. state of play крикет резултат 26. state of war положение на война 27. state opening тържествено откриване (на парламент и пр.) 28. state prisoner, prisoner of state политически затворник 29. state s general ист. Генералните щати 30. state service държавна служба 31. state trial политически процес 32. state's rights автономия на отделните сев. ам. щати 33. to lie in state изложен съм за поклонение (за мъртвец) 34. to state one's case излагам доводите си 35. v. държавен 36. ам. отнасящ се до отделен щат 37. великолепие, пищност, разкош, тържественост, помпозност 38. мат. изразявам с условни знаци 39. определям, посочвам, уточнявам, упоменавам 40. прен. съотношение на силите (между две спорещи и пр. странu) 41. стадий, състояние 42. щат
  * * *
  state [steit] I. n 1. състояние, положение, условия; married \state задоменост; single \state незадоменост, ергенство, моминство; \state of affairs ( play) положение (на нещата), ситуация; \state of health здравословно състояние; \state of mind душевно състояние; \state of war състояние на война; военно положение; in a \state of в състояние на; what a \state you are in! на какво си заприличал; he was in quite a \state about it той бе много развълнуван (угрижен, обезпокоен) от това; not in a fit \state to не в състояние да; прекалено разстроен (болен), за да; 2. положение, пост, чин, сан, ранг; 3. великолепие, разкош, пищност, блясък, церемониалност, тържественост; in ( great) \state много тържествено; to lie in \state изложен съм за поклонение (за мъртвец); to receive in \state уреждам тържествен прием; 4. ост. трон (и chair of \state); балдахин над трон; II. adj официален, тържествен, параден; \state ceremony ( visit) официално тържество (посещение); \state occasion, occasion of \state тържествен случай; III. v 1. излагам, изказвам, предлагам, изразявам, казвам, изявявам, заявявам, представям, обявявам, съобщавам, формулирам; to \state o.'s case казвам каквото имам да казвам; излагам доводите си; to \state o.'s view излагам гледището си (on); 2. определям, посочвам, уговарям, уточнявам; please, \state your name and address моля, посочете вашето име и адрес; 3. мат. формулирам, изразявам с условни знаци; VI. state n 1. (S.) държава; matters of S. държавни дела; 2. щат; the United States of America Съединените (северноамерикански) американски щати; States General ист. Генералните щати; 3. pl законодателно тяло в Джърси и Гърнзи; V. adj 1. държавен; \state criminal политически престъпник; S. Department Държавен департамент, министерството на външните работи на САЩ; \state prisoner лице, арестувано за углавно престъпление; политически престъпник; \state service държавна служба; \state trial съдене на политически престъпник; 2. (в САЩ) който се отнася до отделен щат (за разлика от federal); S. rights автономията на отделните северноамерикански щати.

  English-Bulgarian dictionary > state

 • 4 Empire State

  Empire State[´empaiə¸steit] n щат Ню Йорк.

  English-Bulgarian dictionary > Empire State

 • 5 Free State

  {'fri:steit}
  n ам. ист. свободен щат (в който робството е било забранено)
  * * *
  {'fri:steit} n ам.. ист. свободен щат (в който робството е
  * * *
  n ам.. ист. свободен щат (в който робството е било забранено)
  * * *
  Free State[´fri:¸steit] n ам. ист. щат, в който робството е било забранено.

  English-Bulgarian dictionary > Free State

 • 6 buffer state

  {'bʌfəsteit}
  n малка неутрална държава между две и повече враждуващи държави, буферна държава
  * * *
  {'b^fъsteit} n малка неутрална държава между две и повеч
  * * *
  n малка неутрална държава между две и повече враждуващи държави, буферна държава
  * * *
  buffer state[´bʌfə´steit] n буферна държава (намираща се между воюващи страни).

  English-Bulgarian dictionary > buffer state

 • 7 city-state

  {'sitisteit}
  n ист. град държава
  * * *
  {'sitisteit} n ист. град държава.
  * * *
  n ист. град държава
  * * *
  city-state[´siti¸steit] n ист. град държава (в древна Гърция).

  English-Bulgarian dictionary > city-state

 • 8 client state

  client state[´klaiənt¸steit] n зависима (подчинена) държава.

  English-Bulgarian dictionary > client state

 • 9 health centre

  health centre[´helu¸sentə] n (районна) поликлиника.

  English-Bulgarian dictionary > health centre

 • 10 health farm

  health farm[´helu¸fa:m] n здравен център; хотел, предлагащ медицински услуги; санаториум.

  English-Bulgarian dictionary > health farm

 • 11 health food

  health food[´helu¸fud] n натурални хранителни продукти; екологично чисти продукти; хранителни продукти, които се считат полезни за здравето.

  English-Bulgarian dictionary > health food

 • 12 health visitor

  health visitor[´helu¸vizitə] n медицинска сестра, която посещава по домовете и разяснява здравословния начин на живот (предимно англ.).

  English-Bulgarian dictionary > health visitor

 • 13 health-officer

  {'helθ,θfisə}
  n (лекар) хигиенист
  * * *
  {'held,dfisъ} n (лекар) хигиенист.
  * * *
  хигиенист; санитар;
  * * *
  n (лекар) хигиенист
  * * *
  health-officer[´helu¸ɔfisə] n 1. санитар, здравен работник с елементарни медицински умения; хигиенист; 2. лекар хигиенист.

  English-Bulgarian dictionary > health-officer

 • 14 ill-health

  {,il'helθ}
  n крехко здраве, болест
  * * *
  {,il'held} n крехко здраве, болест.
  * * *
  n крехко здраве, болест
  * * *
  ill-health[´il¸helu] n лошо, недобро, нестабилно (слабо) здраве, болест.

  English-Bulgarian dictionary > ill-health

 • 15 mint-state

  mint-state[´mint¸steit] n чисто, непокътнато състояние на току-що сечена монета (или нова гравюра, пощенска марка).

  English-Bulgarian dictionary > mint-state

 • 16 mis-state

  mis-state[¸mis´steit] v предавам (излагам) неточно; преиначавам.

  English-Bulgarian dictionary > mis-state

 • 17 nanny state

  nanny state[´næni¸steit] n правителство, което раздава прекалено много социални помощи и по този начин се стимулира инициативността.

  English-Bulgarian dictionary > nanny state

 • 18 state affair

  state affair[´steitə¸fɛə] n държавна работа.

  English-Bulgarian dictionary > state affair

 • 19 state council

  state council[´steit¸kaunsl] n държавен съвет.

  English-Bulgarian dictionary > state council

 • 20 state-aided

  {'steit,eidid}
  a субсидиран от държавата
  * * *
  {'steit,eidid} а субсидиран от държавата.
  * * *
  a субсидиран от държавата
  * * *
  state-aided[´steit¸eidid] adj субсидиран от държавата.

  English-Bulgarian dictionary > state-aided

Look at other dictionaries:

 • State of Health — (SOH, может быть переведено как степень работоспособности аккумулятора) это величина, отражающая текущее состояние аккумулятора (или аккумуляторной ячейки, или аккумуляторной батареи) по сравнению с его идеальным состоянием. Единицами измерения… …   Википедия

 • state of health — index health Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • Ohio State University Health Sciences Center for Global Health — Health Sciences Center for Global Health John A Prior Health Sciences Library 376 W 10th Ave, Suite 165 Columbus, OH 43210 1280 The Health Sciences Center for Global Health (HSCGH) at The Ohio State University (OSU) is a collaborative program… …   Wikipedia

 • Secretary of State for Health — Arms of Her Majesty s Government Department of Health …   Wikipedia

 • Model State Emergency Health Powers Act — The Model State Emergency Health Powers Act (MSEHPA) is a proposal by the Center for Law and the Public s Health, a joint venture of Georgetown University and Johns Hopkins University, to aid America s state legislatures in revising their public… …   Wikipedia

 • Louisiana State University Health Sciences Center Shreveport — (LSUHSC Shreveport) is the academic center for medicine and medical research in North Louisiana. It is located in Shreveport and is part of the Louisiana State University System. The medical school opened in 1969. One of its founders was Dr. Joe… …   Wikipedia

 • Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans — The Louisiana State University Health Sciences Center New Orleans is located in New Orleans, Louisiana. It is the home of six schools (including one of two LSU medical schools), twelve Centers of Excellence, and two patient care clinics. Due to… …   Wikipedia

 • Shadow Secretary of State for Health — The Shadow Secretary of State for Health is an office within British politics held by a member of Her Majesty s Loyal Opposition. The duty of the office holder is to scrutinise the actions of the government s Secretary of State for Health and… …   Wikipedia

 • National Association of State Public Health Veterinarians — The National Association of State Public Health Veterinarians, or NASPHV, is a U.S. organization whose purpose is to draft uniform public health procedures involving animal borne disease. It works in close cooperation with the Centers for Disease …   Wikipedia

 • Health insurance — is insurance against the risk of incurring medical expenses among individuals. By estimating the overall risk of health care expenses among a targeted group, an insurer can develop a routine finance structure, such as a monthly premium or payroll …   Wikipedia

 • Health care in Nigeria — Health care provision in Nigeria is a concurrent responsibility of the three tiers of government in the country. [Rais Akhtar; Health Care Patterns and Planning in Developing Countries, Greenwood Press, 1991. pp 264] However, because Nigeria… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.