Translation: from english

ron|do|let|to

 • 1 let

  {let}
  I. 1. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позволявам, разрешавам, пускам
  to LETthe fire (go) out оставям огъня да загасне
  his father won't LET him smoke баща му не му разрешава да пуши
  they LET themselves be swindled оставиха се да ги изиграят
  to LET someone have something давам някому нещо
  2. imp за 1 и 3 л. да, нека (да), хайде да
  LETs start at once да тръгнем веднага
  don't LETs start yet нека да не тръгваме още
  LET me see чакай да си помисля
  LET AВ be equal to CD мат. нека АВ да е равно на CD
  3. в конструкцията let (n) inf. без to
  to LET someone be оставям някого на мира, не закачам някого
  to LET something be оставям/не се занимавам с нещо
  to LET fall (из) пускам, пускам (завеса, котва)
  to LET someone /something go пускам някого/нещо
  to LET someone know съобщавам/известявам някому, уведомявам някого
  to LET oneself go отпускам се, давам воля на чувствата си и пр.
  to LET oneself go on a subject разпростирам се/говоря надълго и нашироко по даден въпрос
  to LET something pass не обръщам внимание на нещо
  to LET (something) slip изпускам (нещо), пропускам (възможност и пр.), издавам (без да искам) (тайна)
  he LET fly a volley of oaths той изсипа залп ругатни
  4. с прил. оставям (в дадено състояние)
  to LET someone alone оставям някого на мира/сам да се справи
  to LET something alone не пипам/не се бъркам в нещо
  5. давам под наем
  to LET дава се под наем (обява)
  LET alone да не говорим за, камо ли (пък) да
  he couldn't get up, LET alone walk не можеше да стане, камо ли да ходи
  to LET it go at that не говоря повече по даден въпрос
  to LET loose вж. loose
  let by пускам (някого) да мине
  let down спускам, смъквам (и прен.), удължавам (рокля и пр.), понижавам (преценка и пр.), изпускам въздуха от (гума и пр.), ав. спускам се (преди кацане), разг. разочаровам, измамвам, изневерявам на (за помет), оставям (някого) на сухо
  to LET the side down разочаровам приятелите си. семейството и пр.
  разг. обик. pass потискам, угнетявам
  to LET someone down gently отнасямсе меко/тактично/снизходително с някого
  let in вкарвам, пускам да влезе, отварям (някому) вратата, прен. широко отварям вратите за (нередности и пр.)
  to LET oneself in отключвам си вратата, влизам си вкъщи, пускам, пропускам (въздух, вода и пр.), изигравам, измамвам
  to LET in for разг. насаждам, натоварвам
  to LET oneself in for навличам си (неприятности и пр.)
  you've LET me in for a bill of nearly USD 20 насади ме да плащам сметка за почти 20 долара
  to LET someone in on разг. посвещавам някого в, поверявам някому (тайна и пр.), стеснявам (дреха)
  let into пускам да влезе, вкарвам в, вграждам в (стена и пр.), посвещавам в (тайна)
  let off изстрелвам (куршум, стрела и пр.), пускам да слезе, свалям (пътник), изпускам (пара и пр.)
  прен. изсипвам (нападки, подигравки и пр.) (at върху), давам (част от къца) под наем
  пускам без наказание, освобождавам от задължение (from и с ger), прощавам
  to be LET off with a fine отървавам се само с глоба
  to LET someone off the fine опрощавам някому глобата
  to LET someone off the hook разг. освобождавам някого от неприятно задължение, измъквам някого от неудобно положение, вулг. пръдвам
  let on разг. давам да се разбере, издавам (тайна), правя се на, преструвам се (че)
  he LET on to be ill престори се на болен
  let out пускам да излезе, пускам на свобода, изпускам, пускам (вода, въздух и пр.), надавам (вик и пр.), изригвам, отпускам, разширявам (дреха), давам под наем, издавам, разкривам, разг. освобождавам от неприятно задължение
  to LET out at someone нахвърлям се върху някого (и прен.)
  let through пускам да мине
  let up разг. намалявам (за дъжд, болка и пр.), намалявам усилията, поотпускам се
  II. v (letted, let) ост. попречвам на, възпрепятствувам
  III. n пречка
  without LET or hindrance безпрепятствено
  * * *
  {let} v (let) 1. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позв(2) {let} v (letted, let {letid, let}) ост. попречвам на, възпр{3} {let} n пречка; without let or hindrance безпрепятствено.
  * * *
  Я; оставям; разрешавам; пускам; нека;
  * * *
  1. don't lets start yet нека да не тръгваме още 2. he couldn't get up, let alone walk не можеше да стане, камо ли да ходи 3. he let fly a volley of oaths той изсипа залп ругатни 4. he let on to be ill престори се на болен 5. his father won't let him smoke баща му не му разрешава да пуши 6. i. с inf без to или с изпуснат глагол оставям, позволявам, разрешавам, пускам 7. ii. v (letted, let) ост. попречвам на, възпрепятствувам 8. iii. n пречка 9. imp за 1 и 3 л. да, нека (да), хайде да 10. let alone да не говорим за, камо ли (пък) да 11. let aВ be equal to cd мат. нека АВ да е равно на cd 12. let by пускам (някого) да мине 13. let down спускам, смъквам (и прен.), удължавам (рокля и пр.), понижавам (преценка и пр.), изпускам въздуха от (гума и пр.), ав. спускам се (преди кацане), разг. разочаровам, измамвам, изневерявам на (за помет), оставям (някого) на сухо 14. let in вкарвам, пускам да влезе, отварям (някому) вратата, прен. широко отварям вратите за (нередности и пр.) 15. let into пускам да влезе, вкарвам в, вграждам в (стена и пр.), посвещавам в (тайна) 16. let me see чакай да си помисля 17. let off изстрелвам (куршум, стрела и пр.), пускам да слезе, свалям (пътник), изпускам (пара и пр.) 18. let on разг. давам да се разбере, издавам (тайна), правя се на, преструвам се (че) 19. let out пускам да излезе, пускам на свобода, изпускам, пускам (вода, въздух и пр.), надавам (вик и пр.), изригвам, отпускам, разширявам (дреха), давам под наем, издавам, разкривам, разг. освобождавам от неприятно задължение 20. let through пускам да мине 21. let up разг. намалявам (за дъжд, болка и пр.), намалявам усилията, поотпускам се 22. lets start at once да тръгнем веднага 23. they let themselves be swindled оставиха се да ги изиграят 24. to be let off with a fine отървавам се само с глоба 25. to let (something) slip изпускам (нещо), пропускам (възможност и пр.), издавам (без да искам) (тайна) 26. to let fall (из) пускам, пускам (завеса, котва) 27. to let in for разг. насаждам, натоварвам 28. to let it go at that не говоря повече по даден въпрос 29. to let loose вж. loose 30. to let oneself go on a subject разпростирам се/говоря надълго и нашироко по даден въпрос 31. to let oneself go отпускам се, давам воля на чувствата си и пр 32. to let oneself in for навличам си (неприятности и пр.) 33. to let oneself in отключвам си вратата, влизам си вкъщи, пускам, пропускам (въздух, вода и пр.), изигравам, измамвам 34. to let out at someone нахвърлям се върху някого (и прен.) 35. to let someone /something go пускам някого/нещо 36. to let someone alone оставям някого на мира/сам да се справи 37. to let someone be оставям някого на мира, не закачам някого 38. to let someone down gently отнасямсе меко/тактично/снизходително с някого 39. to let someone have something давам някому нещо 40. to let someone in on разг. посвещавам някого в, поверявам някому (тайна и пр.), стеснявам (дреха) 41. to let someone know съобщавам/известявам някому, уведомявам някого 42. to let someone off the fine опрощавам някому глобата 43. to let someone off the hook разг. освобождавам някого от неприятно задължение, измъквам някого от неудобно положение, вулг. пръдвам 44. to let something alone не пипам/не се бъркам в нещо 45. to let something be оставям/не се занимавам с нещо 46. to let something pass не обръщам внимание на нещо 47. to let the side down разочаровам приятелите си. семейството и пр 48. to let дава се под наем (обява) 49. to letthe fire (go) out оставям огъня да загасне 50. without let or hindrance безпрепятствено 51. you've let me in for a bill of nearly $20 насади ме да плащам сметка за почти 20 долара 52. в конструкцията let (n) inf. без to 53. давам под наем 54. прен. изсипвам (нападки, подигравки и пр.) (at върху), давам (част от къца) под наем 55. пускам без наказание, освобождавам от задължение (from и с ger), прощавам 56. разг. обик. pass потискам, угнетявам 57. с прил. оставям (в дадено състояние)
  * * *
  let [let] I. v ( let) 1. оставям; to \let alone, \let be оставям на мира; не пипам (не се бъркам); \let alone да не говорим за, камо ли да; 2. aux оставям, позволявам, разрешавам, пускам (с int без to или с изпуснат глагол); to \let blood пускам кръв, разкървавявам; to \let the fire (go) out изпускам (оставям да загасне) огъня; to \let s.o. know осведомявам някого, съобщавам новина; \let me hear from you пиши ми, обади ми се; she wanted to go but we didn't \let her тя искаше да отиде, но не я пуснахме; to \let fall/drop изпускам; пускам (завеса, котва); прен. споменавам (уж) случайно; изтърсвам; to \let s.th. разг. не обръщам внимание на; to \let go 1) пускам, оставям, пускам котва; 2) уволнявам; 3) давам воля на чувствата си, отпускам се; to \let it go at that не питам повече; задоволявам се с това; to \let s.o. have it 1) ругая (гълча) някого, разправям се с; 2) ликвидирам, очиствам, убивам; to \let o.s. go загубвам самообладание, избухвам; \let loose 1) освобождавам, пускам; 2) издавам, изпускам, надавам ( вик), изтървам ( забележка); 3) хокам, гълча; to \let slip 1) пропускам възможност; 2) откривам случайно; to \let well enough ( alone) избягвам да се забърквам, оставям нещата каквито са; 3. imp (1, 3 л.) да, нека (да), хайде да; \let us (\let's) go at once да тръгнем веднага; \let AB be equal to CD мат. нека АВ да е равна на CD; \let me see чакай да видим, да си помисля; 4. (от)давам под наем (къща, стая); дава се под наем; ам. възлагам ( работа); дава се под наем ( къща); this flat \lets for 100 a year този апартамент се дава под наем за 100 лири годишно ; II. let v ( letted, let[´letid, let]) ост. попречвам на, възпрепятствам; III. n пречка; without \let or hindrance безпрепятствено.

  English-Bulgarian dictionary > let

 • 2 let

  let [let]
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
  2. noun
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
  (preterite, past participle let)
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ► When let is part of a fixed expression such as let alone, let go, look up the other word.
  ━━━━━━━━━━━━━━━━━
     a. ( = allow) laisser
  let me tell you, you're making a mistake je vais vous dire, vous faites une erreur
  when can you let me have it? quand pourrais-je l'avoir ?
  let him have it! ( = give) donne-le-lui ! ; ( = shoot) (inf) règle-lui son compte ! (inf)
  let him be! laisse-le (tranquille) !
  let me catch you stealing again! (inf) que je t'y prenne encore à voler !
  let me see... voyons...
  let's
  let's go! allons-y !
  let's get out of here! fichons le camp ! (inf)
     c. (used to form imperative of 3rd person) if he wants the book, let him come and get it himself s'il veut le livre, qu'il vienne le chercher lui-même
  let him say what he likes, I don't care qu'il dise ce qu'il veut, ça m'est égal
  just let them try! qu'ils essaient un peu !
     d. ( = hire out) louer
  "flat to let" « appartement à louer »
  "to let" « à louer »
  2. noun
  let! filet !
  ( = decrease) diminution f ; ( = stop) arrêt m ; ( = respite) répit m
     a. [+ window] baisser ; [+ one's hair] dénouer ; [+ dress] rallonger ; [+ tyre] dégonfler ; (on rope) descendre
     b. ( = disappoint) décevoir
  we're expecting you on Sunday, don't let us down nous vous attendons dimanche, ne nous faites pas faux bond
  [+ person, cat] laisser entrer
  can you let him in? pouvez-vous lui ouvrir ?
  to let in water [shoes, tent] prendre l'eau ; [roof] laisser entrer la pluie
  see what you've let me in for now! tu vois dans quelle situation tu m'as mis !
     a. [+ bomb] faire exploser ; [+ firework] tirer ; [+ firearm] faire partir
     b. ( = release) dégager
     c. ( = allow to leave) laisser partir
     d. ( = excuse) dispenser
  if you don't want to do it, I'll let you off si tu ne veux pas le faire, je t'en dispense
     e. ( = not punish) ne pas punir
  don't let on! motus !
  to let on that... dire que... let out separable transitive verb
     a. [+ person, cat] laisser sortir ; [+ prisoner] relâcher ; [+ cattle, caged bird] lâcher
  let me out! laissez-moi sortir !
     b. [+ secret, news] révéler
     c. [+ shout, cry] laisser échapper
     d. [+ dress] élargir
  [+ person, vehicle] laisser passer
  [+ vehicle, person, light] laisser passer
  [rain] diminuer ; [cold weather] s'adoucir
  what a talker she is, she never lets up! quelle bavarde, elle n'arrête pas !
  * * *
  I 1. [let]
  transitive verb (p prés - tt-; prét, pp let)
  1) (when making suggestion, expressing command)

  let's not ou don't let's GB talk about that! — n'en parlons pas!

  let's see if... — voyons si...

  let's pretend that... — faisons comme si...

  let me see —

  let's see... — voyons...

  it's more complex than, let's say, a computer — c'est plus compliqué que, disons, un ordinateur

  if he wants tea, let him make it himself! — s'il veut du thé, qu'il le fasse lui-même!

  let me tell you... — crois-moi, croyez-moi...

  2) ( allow)

  let me see —

  let me have a look — fais voir, fais-moi voir

  let me introduce you to... — laissez-moi vous présenter à...

  to let somebody on/off the bus — laisser quelqu'un monter dans/descendre de l'autobus

  to let the air out ofdégonfler [tyre, balloon]

  2.
  let alone conjunctional phrase à plus forte raison
  Phrasal Verbs:
  II 1. [let]
  1) GB ( lease) bail m
  2) Sport let m, balle f let
  2.
  transitive verb (p prés - tt-; prét, pp let) ( also GB let out) ( lease) louer (to à)

  ‘to let’ — ‘à louer’

  English-French dictionary > let

 • 3 LET

  let let verb (let∙ting, let, let) ›› ALLOW 允许 1. [no passive] to allow sb to do sth or sth to happen without trying to stop it • 允许;让: ▪ [VN inf]
  »Let them splash around in the pool for a while.
  让他们在水池里扑腾一会儿吧。
  »Donˈt let her upset you.
  别让她搅得你心烦。
  »Let your body relax.
  让你的身体放松。
  ▪ [VN]
  »Heˈd eat chocolate all day long if I let him.
  我要是不拦着,他会整天不停地吃巧克力。
  2. to give sb permission to do sth • 准许;许可;同意: ▪ [VN inf]
  »They wonˈt let him leave the country.
  他们不许他离开这个国家。
  ▪ [VN]
  »She wanted to lend me some money but I wouldnˈt let her.
  她想借给我一些钱,可我不同意。
  3. [VN +adv. / prep.] to allow sb / sth to go somewhere • 允许(去某处):
  »to let sb into the house
  »Iˈll give you a key so that you can let yourself in.
  我把钥匙给你,你可以自己开门进去。
  »Please let me past.
  请让我过去。
  »The cat wants to be let out.
  那只猫想要出去。
  ›› MAKING SUGGESTIONS 提出建议 4. letˈs [no passive] used for making suggestions • (提出建议时说) ▪ [VN inf]
  »Letˈs go to the beach.
  咱们去海滩吧。
  »Letˈs not tell her what we did.
  咱们干的事可别告诉她。
  »( BrE) Donˈt letˈs tell her what we did.
  咱们干的事可别告诉她。
  »I donˈt think weˈll make it, but letˈs try anyway.
  我不认为我们会成功,但不管怎样还是试一试吧。
  ▪ [VN]
  »ˈShall we check it again?ˈ ˈYes, letˈs.ˈ
  "我们再检查一下好吗?" "好的。"
  ›› OFFERING HELP 提供帮助 5. [VN inf] [no passive] used for offering help to sb • (提出帮助时说)让,由:
  »Here, let me do it.
  喂,让我来吧。
  »Let us get those boxes down for you.
  让我们帮你把那些箱子搬下来吧。
  ›› MAKING REQUESTS 提出要求 6. [VN inf] [no passive] used for making requests or giving instructions • (提出请求或布置任务时说)要:
  »Let me have your report by Friday.
  星期五以前要把你的报告交给我。
  ›› CHALLENGING 挑战 7. [VN inf] [no passive] used to show that you are not afraid or worried about sb doing sth • (表示不害怕或担忧某人做某事)让:
  »If he thinks he can cheat me, just let him try!
  要是他以为能够骗过我,就让他来试一下吧!
  ›› WISHING 祝愿 8. [VN inf] [no passive] (literary) used to express a strong wish for sth to happen • (表达强烈的愿望)让:
  »Let her come home safely!
  让她平平安安回家吧!
  ›› INTRODUCING STH 引出某事 9. [VN inf] [no passive] used to introduce what you are going to say or do • (引出要讲或要做的事)让:
  »Let me give you an example.
  让我来举一个例子吧。
  »Let me just finish this and then Iˈll come.
  让我把这个弄完,随后就来。
  ›› IN CALCULATING 计算 10. [VN inf] [no passive] (technical 术语) used to say that you are supposing sth to be true when you calculate sth • (计算时说)假设,设:
  »Let line AB be equal to line CD.
  设 AB 线与 CD 线等长。
  ›› HOUSE / ROOM 房屋;房间 11. [VN] let sth (out) (to sb) ( especially BrE) to allow sb to use a house, room, etc. in return for regular payments • 出租(房屋、房间等):
  »I let the spare room.
  我把那间空房出租了。
  »They decided to let out the smaller offices at low rents.
  他们决定以低租金把那些较小的办公室租出去。
  --› note at rent 【IDIOMS】Most idioms containing let are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example let alone is at alone. • 大多数含 let 的习语,都可在该等习语中的名词及形容词相关词条找到,如 let alone 在词条 alone 下。 ˌlet ˈfall sth • to mention sth in a conversation, by accident or as if by accident • 无意中提及;脱口说出 【SYN】 drop:
  »She let fall a further heavy hint.
  她似乎无意中又说出了一个明显的提示。
  ˌlet sb ˈgo 1. to allow sb to be free • 放,释放(某人) 【SYN】 free:
  »Will they let the hostages go?
  他们是否会释放人质?
  2. to make sb have to leave their job • 解雇;开除:
  »Theyˈre having to let 100 employees go because of falling profits.
  由于利润下降他们将不得不解雇 100 名人员。
  ˌlet sb / sth ˈgo | ˌlet ˈgo (of sb / sth) 1. to stop holding sb / sth • 放开;松手:
  »Donˈt let the rope go.
  别松开绳子。
  »Donˈt let go of the rope.
  别松开绳子。
  »Let go! Youˈre hurting me!
  放手!你把我弄疼了。
  2. to give up an idea or an attitude, or control of sth • 放弃,摒弃(想法、态度或控制):
  »Itˈs time to let the past go.
  该忘掉过去了。
  »Itˈs time to let go of the past.
  该忘掉过去了。
  ˌlet sth ˈgo • to stop taking care of a house, garden, etc. • 不再照管,撒手不管(房屋、花园等):
  »Iˈm afraid Iˈve let the garden go this year.
  恐怕我今年没有照看好园子。
  ˌlet yourself ˈgo 1. to behave in a relaxed way without worrying about what people think of your behaviour • 放松;随心所欲:
  »Come on, enjoy yourself, let yourself go!
  来吧,尽情地玩,玩个痛快吧!
  2. to stop being careful about how you look and dress, etc. • 不注重仪表;不修边幅:
  »He has let himself go since he lost his job.
  他失业后就不修边幅了。
  let sb ˈhave it •(informal) to attack sb physically or with words • 打,揍,用语言攻击(某人) let it ˈgo (at ˈthat) • to say or do no more about sth • 不再多说(或多做);就到此为止:
  »I donˈt entirely agree, but Iˈll let it go at that.
  我不完全同意,但也就这样吧。
  »I thought she was hinting at something, but I let it go.
  我想她在暗示什么,然而我也没再多问。
  ˌlet me ˈsee / ˈthink • used when you are thinking or trying to remember sth • 让我想一想;让我思考一下:
  »Now let me see—where did he say he lived?
  现在让我想想——他说他住在哪里呢?
  let us ˈsay • used when making a suggestion or giving an example • (提建议或举例)譬如说,比方说,例如:
  »I can let you have it for, well letˈs say £100.
  我可以把这东西卖给你,嗯,比如说给我 100 英镑吧。
  【PHR V】 ˌlet sb∽down • to fail to help or support sb as they had hoped or expected • 不能帮助,不能支持(某人);使失望:
  »Iˈm afraid she let us down badly.
  很遗憾,她让我们大失所望。
  »This machine wonˈt let you down.
  你尽管放心,这台机器不会出毛病。
  »He trudged home feeling lonely and let down.
  他步履艰难地往家走,感到孤独而沮丧。
  --› related noun let-down ˌlet sb / sth∽ˈdown • to make sb / sth less successful than they / it should be • (使)略逊一筹,美中不足:
  »She speaks French very fluently, but her pronunciation lets her down.
  她法语讲得很流利,但美中不足的是发音不大好。
  ˌlet sth∽ˈdown 1. to let or make sth go down • 放下;降低;降下:
  »We let the bucket down by a rope.
  我们用绳子把吊桶放下去。
  2. to make a dress, skirt, coat, etc. longer, by reducing the amount of material that is folded over at the bottom • (把衣服、裙子、外套等)放长;放出(褶边) 【OPP】 take up 3. ( BrE) to allow the air to escape from sth deliberately • (故意地)放气:
  »Some kids had let my tyres down.
  几个小孩子故意把我的轮胎放了气。
  ˌlet sb / yourself ˈin for sth (informal) • to involve sb / yourself in sth that is likely to be unpleasant or difficult • 使陷入;使卷入;牵涉:
  »I volunteered to help, and then I thought ˈOh no, what have I let myself in for!ˈ
  我自告奋勇要帮忙,然后又一想:"啊,不好,我干吗把自己卷进去呢!"
  ˌlet sb ˈin on sth | ˌlet sb ˈinto sth (informal) • to allow sb to share a secret • 告知,透露(秘密):
  »Are you going to let them in on your plans?
  你是不是打算让他们知道你的计划呀?
  ˌlet sth ˈinto sth • to put sth into the surface of sth so that it does not stick out from it • 把…置入,把…嵌进(某物的表层):
  »a window let into a wall
  ˌlet sb ˈoff (with sth) • to not punish sb for sth they have done wrong, or to give them only a light punishment • 不惩罚;放过;宽恕;从轻处罚:
  »They let us off lightly.
  他们轻易地放过了我们。
  »She was let off with a warning.
  她没被处罚,只是受了个警告。
  ˌlet sb ˈoff sth ( BrE) • to allow sb not to do sth or not to go somewhere • 允许(某人)不做;准许(某人)不去(某处):
  »He let us off homework today.
  他今天免了我们的家庭作业。
  ˌlet sth ˈoff • to fire a gun or make a bomb, etc. explode • 放(枪等);使爆炸:
  »The boys were letting off fireworks.
  那些男孩在放花炮。
  ˌlet ˈon (to sb) (informal) • to tell a secret • (对某人)说出秘密,泄密:
  »Iˈm getting married next week, but please donˈt let on to anyone.
  我下周就要结婚了,但这事请对谁都不要说。
  ▪ [+ that ]
  »She let on that she was leaving.
  她透露说她要离开。
  ˌlet ˈout ( NAmE) (of school classes, films / movies, meetings, etc. 课堂、电影、会议等) • to come to an end, so that it is time for people to leave • 结束;下课;散场;散会:
  »The movie has just let out.
  电影刚刚散场。
  ˌlet sb ˈout • to make sb stop feeling that they are involved in sth or have to do sth • 使某人解脱:
  »They think the attacker was very tall—so that lets you out.
  他们认为歹徒是个高个子,这样就没你什么事儿了。
  --› related noun let-out ˌlet sth ˈout 1. to give a cry, etc. • 发出(叫声等):
  »to let out a scream of terror
  »to let out a gasp of delight
  【OPP】 hold in 2. to make a shirt, coat, etc. looser or larger • (把衬衣、外套等)放大,放长,加宽 【OPP】 take in ˌlet ˈup (informal) 1. to become less strong • 减弱;减轻:
  »The pain finally let up.
  疼痛终于减轻了。
  2. to make less effort • 放松(努力);松劲:
  »We mustnˈt let up now.
  我们现在可不能放松啊。
  --› related noun let-up noun ›› IN TENNIS 网球 1. a serve that lands in the correct part of the court but must be taken again because it has touched the top of the net • (发球时的)擦网球 ›› HOUSE / ROOM 房屋;房间 2. ( BrE) an act of renting a home, etc. • 出租;租借:
  »a long-term / short-term let
  长期/短期出租
  without ˌlet or ˈhindrance •(formal or law 律) without being prevented from doing sth; freely • 毫无阻碍;顺畅地;自由地
  * * *
  =Linear Energy Transfer 能量線性傳遞

  English-Chinese dictionary > LET

 • 4 let

  let let verb (let∙ting, let, let) ›› ALLOW 允许 1. [no passive] to allow sb to do sth or sth to happen without trying to stop it • 允许;让: ▪ [VN inf]
  »Let them splash around in the pool for a while.
  让他们在水池里扑腾一会儿吧。
  »Donˈt let her upset you.
  别让她搅得你心烦。
  »Let your body relax.
  让你的身体放松。
  ▪ [VN]
  »Heˈd eat chocolate all day long if I let him.
  我要是不拦着,他会整天不停地吃巧克力。
  2. to give sb permission to do sth • 准许;许可;同意: ▪ [VN inf]
  »They wonˈt let him leave the country.
  他们不许他离开这个国家。
  ▪ [VN]
  »She wanted to lend me some money but I wouldnˈt let her.
  她想借给我一些钱,可我不同意。
  3. [VN +adv. / prep.] to allow sb / sth to go somewhere • 允许(去某处):
  »to let sb into the house
  »Iˈll give you a key so that you can let yourself in.
  我把钥匙给你,你可以自己开门进去。
  »Please let me past.
  请让我过去。
  »The cat wants to be let out.
  那只猫想要出去。
  ›› MAKING SUGGESTIONS 提出建议 4. letˈs [no passive] used for making suggestions • (提出建议时说) ▪ [VN inf]
  »Letˈs go to the beach.
  咱们去海滩吧。
  »Letˈs not tell her what we did.
  咱们干的事可别告诉她。
  »( BrE) Donˈt letˈs tell her what we did.
  咱们干的事可别告诉她。
  »I donˈt think weˈll make it, but letˈs try anyway.
  我不认为我们会成功,但不管怎样还是试一试吧。
  ▪ [VN]
  »ˈShall we check it again?ˈ ˈYes, letˈs.ˈ
  "我们再检查一下好吗?" "好的。"
  ›› OFFERING HELP 提供帮助 5. [VN inf] [no passive] used for offering help to sb • (提出帮助时说)让,由:
  »Here, let me do it.
  喂,让我来吧。
  »Let us get those boxes down for you.
  让我们帮你把那些箱子搬下来吧。
  ›› MAKING REQUESTS 提出要求 6. [VN inf] [no passive] used for making requests or giving instructions • (提出请求或布置任务时说)要:
  »Let me have your report by Friday.
  星期五以前要把你的报告交给我。
  ›› CHALLENGING 挑战 7. [VN inf] [no passive] used to show that you are not afraid or worried about sb doing sth • (表示不害怕或担忧某人做某事)让:
  »If he thinks he can cheat me, just let him try!
  要是他以为能够骗过我,就让他来试一下吧!
  ›› WISHING 祝愿 8. [VN inf] [no passive] (literary) used to express a strong wish for sth to happen • (表达强烈的愿望)让:
  »Let her come home safely!
  让她平平安安回家吧!
  ›› INTRODUCING STH 引出某事 9. [VN inf] [no passive] used to introduce what you are going to say or do • (引出要讲或要做的事)让:
  »Let me give you an example.
  让我来举一个例子吧。
  »Let me just finish this and then Iˈll come.
  让我把这个弄完,随后就来。
  ›› IN CALCULATING 计算 10. [VN inf] [no passive] (technical 术语) used to say that you are supposing sth to be true when you calculate sth • (计算时说)假设,设:
  »Let line AB be equal to line CD.
  设 AB 线与 CD 线等长。
  ›› HOUSE / ROOM 房屋;房间 11. [VN] let sth (out) (to sb) ( especially BrE) to allow sb to use a house, room, etc. in return for regular payments • 出租(房屋、房间等):
  »I let the spare room.
  我把那间空房出租了。
  »They decided to let out the smaller offices at low rents.
  他们决定以低租金把那些较小的办公室租出去。
  --› note at rent 【IDIOMS】Most idioms containing let are at the entries for the nouns and adjectives in the idioms, for example let alone is at alone. • 大多数含 let 的习语,都可在该等习语中的名词及形容词相关词条找到,如 let alone 在词条 alone 下。 ˌlet ˈfall sth • to mention sth in a conversation, by accident or as if by accident • 无意中提及;脱口说出 【SYN】 drop:
  »She let fall a further heavy hint.
  她似乎无意中又说出了一个明显的提示。
  ˌlet sb ˈgo 1. to allow sb to be free • 放,释放(某人) 【SYN】 free:
  »Will they let the hostages go?
  他们是否会释放人质?
  2. to make sb have to leave their job • 解雇;开除:
  »Theyˈre having to let 100 employees go because of falling profits.
  由于利润下降他们将不得不解雇 100 名人员。
  ˌlet sb / sth ˈgo | ˌlet ˈgo (of sb / sth) 1. to stop holding sb / sth • 放开;松手:
  »Donˈt let the rope go.
  别松开绳子。
  »Donˈt let go of the rope.
  别松开绳子。
  »Let go! Youˈre hurting me!
  放手!你把我弄疼了。
  2. to give up an idea or an attitude, or control of sth • 放弃,摒弃(想法、态度或控制):
  »Itˈs time to let the past go.
  该忘掉过去了。
  »Itˈs time to let go of the past.
  该忘掉过去了。
  ˌlet sth ˈgo • to stop taking care of a house, garden, etc. • 不再照管,撒手不管(房屋、花园等):
  »Iˈm afraid Iˈve let the garden go this year.
  恐怕我今年没有照看好园子。
  ˌlet yourself ˈgo 1. to behave in a relaxed way without worrying about what people think of your behaviour • 放松;随心所欲:
  »Come on, enjoy yourself, let yourself go!
  来吧,尽情地玩,玩个痛快吧!
  2. to stop being careful about how you look and dress, etc. • 不注重仪表;不修边幅:
  »He has let himself go since he lost his job.
  他失业后就不修边幅了。
  let sb ˈhave it •(informal) to attack sb physically or with words • 打,揍,用语言攻击(某人) let it ˈgo (at ˈthat) • to say or do no more about sth • 不再多说(或多做);就到此为止:
  »I donˈt entirely agree, but Iˈll let it go at that.
  我不完全同意,但也就这样吧。
  »I thought she was hinting at something, but I let it go.
  我想她在暗示什么,然而我也没再多问。
  ˌlet me ˈsee / ˈthink • used when you are thinking or trying to remember sth • 让我想一想;让我思考一下:
  »Now let me see—where did he say he lived?
  现在让我想想——他说他住在哪里呢?
  let us ˈsay • used when making a suggestion or giving an example • (提建议或举例)譬如说,比方说,例如:
  »I can let you have it for, well letˈs say £100.
  我可以把这东西卖给你,嗯,比如说给我 100 英镑吧。
  【PHR V】 ˌlet sb∽down • to fail to help or support sb as they had hoped or expected • 不能帮助,不能支持(某人);使失望:
  »Iˈm afraid she let us down badly.
  很遗憾,她让我们大失所望。
  »This machine wonˈt let you down.
  你尽管放心,这台机器不会出毛病。
  »He trudged home feeling lonely and let down.
  他步履艰难地往家走,感到孤独而沮丧。
  --› related noun let-down ˌlet sb / sth∽ˈdown • to make sb / sth less successful than they / it should be • (使)略逊一筹,美中不足:
  »She speaks French very fluently, but her pronunciation lets her down.
  她法语讲得很流利,但美中不足的是发音不大好。
  ˌlet sth∽ˈdown 1. to let or make sth go down • 放下;降低;降下:
  »We let the bucket down by a rope.
  我们用绳子把吊桶放下去。
  2. to make a dress, skirt, coat, etc. longer, by reducing the amount of material that is folded over at the bottom • (把衣服、裙子、外套等)放长;放出(褶边) 【OPP】 take up 3. ( BrE) to allow the air to escape from sth deliberately • (故意地)放气:
  »Some kids had let my tyres down.
  几个小孩子故意把我的轮胎放了气。
  ˌlet sb / yourself ˈin for sth (informal) • to involve sb / yourself in sth that is likely to be unpleasant or difficult • 使陷入;使卷入;牵涉:
  »I volunteered to help, and then I thought ˈOh no, what have I let myself in for!ˈ
  我自告奋勇要帮忙,然后又一想:"啊,不好,我干吗把自己卷进去呢!"
  ˌlet sb ˈin on sth | ˌlet sb ˈinto sth (informal) • to allow sb to share a secret • 告知,透露(秘密):
  »Are you going to let them in on your plans?
  你是不是打算让他们知道你的计划呀?
  ˌlet sth ˈinto sth • to put sth into the surface of sth so that it does not stick out from it • 把…置入,把…嵌进(某物的表层):
  »a window let into a wall
  ˌlet sb ˈoff (with sth) • to not punish sb for sth they have done wrong, or to give them only a light punishment • 不惩罚;放过;宽恕;从轻处罚:
  »They let us off lightly.
  他们轻易地放过了我们。
  »She was let off with a warning.
  她没被处罚,只是受了个警告。
  ˌlet sb ˈoff sth ( BrE) • to allow sb not to do sth or not to go somewhere • 允许(某人)不做;准许(某人)不去(某处):
  »He let us off homework today.
  他今天免了我们的家庭作业。
  ˌlet sth ˈoff • to fire a gun or make a bomb, etc. explode • 放(枪等);使爆炸:
  »The boys were letting off fireworks.
  那些男孩在放花炮。
  ˌlet ˈon (to sb) (informal) • to tell a secret • (对某人)说出秘密,泄密:
  »Iˈm getting married next week, but please donˈt let on to anyone.
  我下周就要结婚了,但这事请对谁都不要说。
  ▪ [+ that ]
  »She let on that she was leaving.
  她透露说她要离开。
  ˌlet ˈout ( NAmE) (of school classes, films / movies, meetings, etc. 课堂、电影、会议等) • to come to an end, so that it is time for people to leave • 结束;下课;散场;散会:
  »The movie has just let out.
  电影刚刚散场。
  ˌlet sb ˈout • to make sb stop feeling that they are involved in sth or have to do sth • 使某人解脱:
  »They think the attacker was very tall—so that lets you out.
  他们认为歹徒是个高个子,这样就没你什么事儿了。
  --› related noun let-out ˌlet sth ˈout 1. to give a cry, etc. • 发出(叫声等):
  »to let out a scream of terror
  »to let out a gasp of delight
  【OPP】 hold in 2. to make a shirt, coat, etc. looser or larger • (把衬衣、外套等)放大,放长,加宽 【OPP】 take in ˌlet ˈup (informal) 1. to become less strong • 减弱;减轻:
  »The pain finally let up.
  疼痛终于减轻了。
  2. to make less effort • 放松(努力);松劲:
  »We mustnˈt let up now.
  我们现在可不能放松啊。
  --› related noun let-up noun ›› IN TENNIS 网球 1. a serve that lands in the correct part of the court but must be taken again because it has touched the top of the net • (发球时的)擦网球 ›› HOUSE / ROOM 房屋;房间 2. ( BrE) an act of renting a home, etc. • 出租;租借:
  »a long-term / short-term let
  长期/短期出租
  without ˌlet or ˈhindrance •(formal or law 律) without being prevented from doing sth; freely • 毫无阻碍;顺畅地;自由地
  * * *
  [let]
  vt. 假設, 出租, 允許, 排放, 讓...進入(或通過), 妨礙
  vi. 出租, (工程等)被承包
  n. 出租屋, 障礙

  English-Chinese dictionary > let

 • 5 let

  1. let [let] n
  sports Netzball m
  PHRASES:
  without \let or hindrance jur ungehindert
  2. let [let] n ( esp Brit) Vermietung f;
  to sign a five-year \let einen Mietvertrag für fünf Jahre unterschreiben vt <-tt-, let, let>
  to \let sb do sth jdn etw tun lassen, jdm erlauben, etw zu tun;
  she wanted to go but her parents wouldn't \let her sie wollte gehen, aber ihre Eltern ließen sie nicht ( fam)
  I'm \letting you stay up late just this once dieses eine Mal darfst du länger aufbleiben
  2) ( allow)
  to \let sb/ sth do sth jdn/etw etw tun lassen;
  don't \let it worry you mach dir [darüber mal] keine Sorgen ( fam)
  \let me first ask you... lassen Sie mich zuerst fragen,... ( form)
  to \let one's hair grow sich dat das Haar [lang] wachsen lassen;
  to \let one's shoes dry seine Schuhe trocknen lassen;
  to \let sb alone [or ( fam) sb be] jdn in Ruhe [o Frieden] lassen;
  \let him be! lass ihn in Ruhe!, lass ihn gehen! ( ÖSTERR), ( SÜDD) ( fam)
  to \let sth alone [or (fam: sth be] not touch) etw nicht angreifen;
  ( not talk about) nicht über etw akk sprechen;
  to \let fall [or drop] [or slip] that... ( mention unintentionally) versehentlich sagen, dass...;
  ( mention as if unintentionally) [nebenbei] die Bemerkung fallen lassen, dass...;
  to \let sb know sth jdn etw wissen lassen, jdm Bescheid geben ( fam)
  \let us know when you get there geben Sie uns Bescheid, wenn Sie dort ankommen;
  \let me know if you need any help sage [es] mir, wenn ich dir behilflich sein kann;
  to \let it be known that... alle wissen lassen, dass..., deutlich machen [o klarmachen], dass...;
  to \let sth pass [or go] etw durchgehen lassen
  \let's go out to dinner lass uns Essen gehen, gehen wir essen!;
  don't \let us argue lass uns nicht streiten;
  \let's face it! sehen wir den Tatsachen ins Auge!;
  \let's say he didn't think it was funny sagen wir einfach, er fand es nicht lustig;
  \let us consider all the possibilities wollen wir einmal alle Möglichkeiten ins Auge fassen
  \let's see;
  \let me see Moment, also;
  \let me think lassen Sie mich [mal] nachdenken
  \let sb do sth soll [doch] jd etw tun;
  \let them do what they like sollen doch sie machen, was sie wollen;
  \let it rain von mir aus kann es ruhig regnen;
  if he needs money, \let him earn it wenn er Geld braucht, dann soll er doch arbeiten;
  \let there be no doubt about it! das möchte ich [doch] einmal klarstellen!
  \let there be light es werde Licht;
  \let us pray lasset uns beten
  just \let me hear you say such a thing again and you'll be sorry! sag so etwas noch einmal und du wirst es [bitter] bereuen;
  don't \let me catch you in here again! dass ich dich hier nicht noch einmal erwische!
  8) math
  \let a = 4 [es] sei a gleich 4;
  if we \let the angle x = 70º... wenn der Winkel x gleich 70º ist,...
  9) (esp Brit, Aus) ( rent out)
  to \let a house/ flat/ room ein Haus/eine Wohnung/einen Raum vermieten;
  “to \let” „zu vermieten“
  PHRASES:
  to \let one's hair down sich akk gehen lassen, die Sau rauslassen (sl)
  \let alone... geschweige denn...;
  to \let it all hang out (dated) (sl) mal so richtig einen drauf machen (sl), über die Stränge schlagen ( fam)
  to \let sb have it es jdm mal [ordentlich] geben ( fam)
  to \let sth lie etw nicht beachten [o ignorieren];
  to \let a matter lie for some time eine Angelegenheit eine Zeit lang ruhen lassen;
  to \let fly [or rip] ausflippen (sl)
  to \let rip ( do sth to extremes) alle Register ziehen, es [mal] krachen lassen (sl) ( drive very fast) es laufen lassen ( fam)

  English-German students dictionary > let

 • 6 let

  [lɛt] 1. pt, pp let, vt
  ( allow) pozwalać (pozwolić perf); ( BRIT) ( lease) wynajmować (wynająć perf)

  to let sb do sthpozwalać (pozwolić perf) komuś coś robić

  "to let" — "do wynajęcia"

  to let go —

  2. vi
  ( release one's grip) puszczać się (puścić się perf)
  3. vt

  to let o.s. go — ( relax) rozluźniać się (rozluźnić się perf); (neglect o.s.) zaniedbywać się (zaniedbać się perf)

  Phrasal Verbs:
  * * *
  I [let] present participle - letting; verb
  1) (to allow or permit: She refused to let her children go out in the rain; Let me see your drawing.) pozwolić
  2) (to cause to: I will let you know how much it costs.) spowodować że
  3) (used for giving orders or suggestions: If they will not work, let them starve; Let's (= let us) leave right away!) niech
  - let someone or something alone/be
  - let alone/be
  - let down
  - let fall
  - let go of
  - let go
  - let in
  - out
  - let in for
  - let in on
  - let off
  - let up
  - let well alone
  II [let] present participle - letting; verb
  (to give the use of (a house etc) in return for payment: He lets his house to visitors in the summer.) wynajmować, odnajmować

  English-Polish dictionary > let

 • 7 let

  [let] I 1. гл.; прош. вр., прич. прош. вр. let
  1) выпускать; проливать (слёзы, кровь)
  Syn:
  2)
  Syn:

  There was some reason to suppose that all the mortgaged houses would speedily let. — Были причины полагать, что все заложенные дома будут быстро сданы.

  3)
  а) позволять, разрешать (кому-л. что-л.)

  I was not let see him. — Мне не дали его повидать.

  He was right in letting Newman have the funds. — Он оказался прав, позволив Ньюману получить деньги.

  Syn:
  б) давать возможность, допускать

  It was best to let them alone to think quietly over their own position. — Лучше всего было оставить их в покое, чтобы они спокойно обдумали своё положение.

  Live and let live. — Живи и дай жить другим.

  A break in the clouds let us see the summit. — Просвет в облаках позволил нам увидеть вершину.

  The weak student was let through the examination, but warned to improve his work. — Слабого студента допустили к экзамену, но предупредили, чтобы он подтянулся.

  - let loose
  4) пропускать (кого-л. / что-л. куда-л. в пространстве)

  She didn't let him into the house. — Она не пускала его в дом.

  The ship stops at the next port to let passengers off. — Пароход останавливается у следующей пристани, чтобы высадить пассажиров.

  Open the gates and let the crowd through. — Открой ворота и пропусти толпу.

  Open the door, and let the cat out. — Открой дверь и выпусти кошку.

  The public are usually let in half an hour before the performance begins. — Зрителей обычно начинают пускать в зал за полчаса до начала представления.

  These cheap boots let the rain in. — Эти дешёвые ботинки промокают в дождь.

  - let smb. know
  - let drop
  - let fall
  - let smb. be
  5) (let me / him / her / it etc)
  а) позволь(те), разреши(те)

  Let me by, I'm a doctor. — Пропустите меня, я доктор.

  Let them through. — Разрешите им пройти.

  Let him speak. — Дай ему сказать.

  б) (let us + do smth.) давай(те) (сделаем что-л. вместе)

  Let us pray. — Давай(те) помолимся.

  Let's take the bus. — Давай(те) сядем на автобус.

  в) пусть, пускай (произойдёт что-л.)
  г) допустим, предположим; будем исходить из того, что
  д) пусть только, пусть у меня (для выражения угрозы, шутливого предостережения)
  6) ( let into)
  а) допускать на (какое-л. мероприятие)

  Students are let into most concerts for half price. — Студенты допускаются на большинство концертов за полцены.

  No visitors are let into the committee meetings. — Никакие гости не допускаются на заседания комитета.

  в) разг. ругать, бранить; избить (кого-л.)

  The politician let into the government for its recent inaction. — Политик ругал правительство за бездействие.

  - let down
  - let in
  - let off
  - let on
  - let out
  - let through
  - let up
  ••

  to let smb. down gently — постепенно подготавливать кого-л. к плохим известиям

  2. сущ.

  The reason the stair was not included in the lease was that the executors wanted to utilise it for the empty rooms, and make a separate let of it. — Лестница не была включена в арендную плату, так как душеприказчики решили сделать из неё отдельные комнаты и сдавать за отдельную плату.

  II 1. гл.; прош. вр., прич. прош. вр. letted [-ɪd], let; уст.
  мешать, препятствовать
  Syn:
  2. сущ.
  1) уст. помеха, барьер, преграда, препятствие
  Syn:
  2) спорт. незасчитанный мяч ( в теннисе и некоторых других играх с мячом)

  Англо-русский современный словарь > let

 • 8 let

  /let/ * danh từ - (từ cổ,nghĩa cổ) sự ngăn cản, sự cản trở =without let or hindrance+ (pháp lý) không có gì cản trở, hoàn toàn tự do * ngoại động từ - (từ cổ,nghĩa cổ) ngăn cản, cản trở * ngoại động từ let - để cho, cho phép =I let him try once more+ tôi để cho nó thử một lần nữa - cho thuê =house to let+ nhà cho thuê * nội động từ - để cho thuê !to let by - để cho đi qua !to let down - hạ thấp xuống, buông thõng, bỏ rơi =she lets down her hair+ cô ta bỏ xoã tóc !to let in - cho vào, đưa vào - (từ lóng) lừa, bịp, đánh lừa !to let into - để cho vào =to let someone into some place+ cho ai vào nơi nào - cho biết =to let someone into the secret+ để cho ai hiểu biết điều bí mật !to let off - tha, không trừng phạt; phạt nhẹ; tha thứ - bắn ra =to let off a gun+ nổ súng =to let off an arrow+ bắn một mũi tên - để chảy mất, để bay mất (hơi...) !to let on - (từ lóng) mách lẻo, để lộ bí mật - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giả vờ, làm ra vẻ !to let out - để cho đi ra, cho chạy thoát, để lọt ra ngoài, cho chảy ra ngoài =to let the water out of the bath-tub+ để cho nước ở bồn tắm chảy ra - tiết lộ, để cho biết =to let out a secret+ tiết lộ điều bí mật - nới rộng, làm cho rộng ra - cho thuê rộng rãi !to let out at - đánh đấm dữ, xỉ vả và chửi tục tằn !to let up - (thông tục) dịu đi, bớt đi, yếu đi - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng lại !to let alone - không nói đến, bỏ mặc, không dính vào, không đụng chạm đến !to let somebody alone to do something - giao phó cho ai làm việc gì một mình !to let be - bỏ mặc, để mặc như vậy không dính vào =let me be+ kệ tôi, để mặc tôi !to let blood - để cho máu chảy, trích máu; cắt tiết !let bygones be bygones - (xem) bygone !to let the cat out of the bag - để lộ bí mật !to let somebody down gently (easity) - khoan thứ với một người nào; không xỉ vả làm nhục ai !to let fall - bỏ xuống, buông xuống, ném xuống - nói buông, nói vô tình, nói thiếu trách nhiệm =to let fall a remark on someone+ buông ra một lời nhận xét về ai - (toán học) kẻ (một đường thẳng góc) xuống (một cạnh) !to let fly - bắn (súng, tên lửa...) - ném, văng ra, tung ra =to let fly a torrent of abuse+ văng ra những tràng chửi rủa !to let go - buông ra, thả ra, bỏ lỏng ra, không nghĩ đến nữa !to let oneself go - không tự kìm được để cho tình cảm lôi cuốn đi !to let somebody know - bảo cho ai biết, báo cho ai biết !to let loose - (xem) loose !to let loose the dogs of war - tung ra tất cả các lực lượng tàn phá của chiến tranh !to let pass - bỏ qua, không để ý !let sleeping dogs lie - (xem) dog !to let slip - để cho trốn thoát, bỏ lỡ, để mất =to let slip an opportunity+ bỏ lỡ mất nột cơ hội !to lets one's tongue run away with one - nói vong mạng, nói không suy nghĩ * trợ động từ lời mệnh lệnh - hây, để, phải =let me see+ để tôi xem =let it be done at onece+ phải làm xong ngay việc này =let us go to the cinema+ chúng ta hây đi xi nê

  English-Vietnamese dictionary > let

 • 9 let

  ( let)
  1) дава́ть; позволя́ть; пуска́ть

  let me do it — позво́льте, я сде́лаю

  let me show you the way — разреши́те, я провожу́ вас

  let me think it over — да́йте мне поду́мать

  2) сдава́ть внаём

  do you let rooms? — вы сдаёте ко́мнаты?

  offices to let — сдаю́тся о́фисы (помеще́ния)

  let us do it — дава́йте так и сде́лаем

  let AB equal CD — пусть AB бу́дет равно́ CD

  - let in
  - let off
  - let off steam
  - let on
  - let out
  - let up
  - let alone
  - let be
  - let drop
  - let George do it
  - let go
  - let smb know
  - let loose
  - let slip
  - let me/us see
  - let sleeping dogs lie
  - let the cat out of the bag
  - let the matter ride
  - let the chips fall where they may
  - let the grass grow under one's feet

  The Americanisms. English-Russian dictionary. > let

 • 10 let

  [lɛt]
  (pt, pp - let); vt
  1)

  * to let sb do sth — (give permission) 允许某人做某事 [yǔnxǔ mǒurén zuò mǒushì]

  My parents wouldn't let me go out with boys. — 我父母不许我与男孩子们一起交往。

  2)

  * to let sth happen — 让某事发生 [ràng mǒushì fāshēng]

  People here let everyone else do the work. — 这里的人让别人做工作。

  3) ( BRIT) also: let out (lease) 出租 [chūzū]

  She is thinking of letting her house to an American serviceman. — 她在想把房子租给一个美国军人。 美 = rent

  * to let sb know that... — 告诉某人...

  4)

  * to let sb in/out — 让某人进去/出去 [ràng mǒurén jìnqù/chūqù]

  * let's go/eat — 我们走/吃吧

  I'm bored. Let's go home. — 我觉得无聊,我们回家吧。

  * let me explain/help — 让我来解释/帮忙

  * he can't afford his rent, let alone a holiday — 他付不起房租,更别提度假了

  * "to let" — "现房待租"

  * to let go — (release one's grip) 松开

  * to let go of — (stop holding) 松开...

  * to let sb/sth go — (release) 放走某人/某物

  Eventually I let the frog go. — 最后,我放走了青蛙。

  * to let o.s. go — (relax) 放得开; (neglect o.s.) 不修边幅

  Phrasal Verbs:

  English-Chinese new dictionary > let

 • 11 let

  [let] v թույլատրել, թույլ տալ, թողնել. let me pass թույլ տվեք անցնել. let be ուշադրություն չդարձնել, չխառնվել. let drop/fall վայր գցել. let hear/know տեղեկացնել, իմաց տալ. let smb/smth go բաց թողնել. He let drop a hint Նա ակ նարկ թույլ տվեց. let it pass! Դե լավ, մոռա նանք. let blood արյուն առնել. The house is to let Տունը վարձով է տրվում. They let rooms Սենյակներ են վարձով տրվում. ‘To let ‘ Վարձով է տրվում¦ let a contract պայմանագիր կնքել. let him wait Թող սպասի. Just let him try! Թող միայն փորձի. let‘s go/ begin Եկեք գնանք/սկսենք. let AB = CD Ընդունենք, որ let AB = CD let me see Սպասեք (թողեք մտածեմ). let smb alone հանգիստ թողնել, ձեռք չտալ. let alone Էլ չասած, Մի կողմ թողնենք. refl. prn Don’t let yourself fall Չընկնես. He has let himself go completely Նա լրիվ բարոյալքվել է/ընկել է. let down իջեցնել. The weather lets us down Եղա նա կը տապալում է մեր ծրագրերը. let in/into ներս թողնել. The roof lets in rain Տանիքը կաթում է. let off բաց թողնել, ներել, կրակել. let me off at the next stop Ինձ հաջորդ կան գա ռում իջեցրեք. let off the gun հրացանը կրա կել. let off the steam շոգին բաց թողնել. let on ձևանալ. let out դուրս թողնել. հագուստը եր կա րացնել. let the cat out of the bag փխբ. գաղտնիքը դուրս տալ

  English-Armenian dictionary > let

 • 12 let out

  v.
  alargar v.
  ensanchar v.
  1) v + o + adv, v + adv + o
  ( disclose) \<\<secret\>\> revelar

  she inadvertently let out the fact that... — se le escapó sin darse cuenta que...

  2) ( rent out) (esp BrE) alquilar
  3) ( make wider) \<\<skirt/dress\>\> ensanchar, agrandar
  4) v + o + adv, v + adv + o v + o + adv (+ prep + o)
  a) ( allow to leave) dejar salir

  let me out of here! — ábreme!, déjame salir de aquí!

  who let the canary out? — ¿quién soltó al canario?

  I'll let myself out — no me acompañes, salgo solo

  b) ( allow to get out - from bus) dejar bajar; (- from taxi) dejar
  c) ( allow to escape) \<\<water/smoke\>\> dejar salir
  5) v + adv + o ( utter) \<\<scream/yell\>\> soltar*, pegar*; \<\<guffaw\>\> soltar*
  6) v + adv ( be dismissed) (AmE colloq) \<\<school\>\> terminar
  VT + ADV
  1) (=allow to leave) [+ visitor] acompañar a la puerta; [+ prisoner] poner en libertad; [+ penned animal] dejar salir

  let me out! — ¡déjenme salir!

  can you let yourself out? — ¿hace falta que te acompañe a la puerta?

  to let the air out of a tyredesinflar or deshinchar un neumático

  - let the cat out of the bag
  2) (=reveal) [+ secret, news] contar, revelar

  don't let it out that... — no digas que..., no cuentes que...

  3) (=release) dispensar, eximir

  they won't let me out of the contractno me van a dispensar or eximir de las obligaciones contractuales

  4) (=enlarge) [+ dress, skirt] ensanchar
  5) (esp Brit) (=rent out) alquilar
  6) (=utter)

  to let out a cry/sigh — dar un grito/un suspiro

  7) (Aut) [+ clutch] soltar
  * * *
  1) v + o + adv, v + adv + o
  ( disclose) \<\<secret\>\> revelar

  she inadvertently let out the fact that... — se le escapó sin darse cuenta que...

  2) ( rent out) (esp BrE) alquilar
  3) ( make wider) \<\<skirt/dress\>\> ensanchar, agrandar
  4) v + o + adv, v + adv + o v + o + adv (+ prep + o)
  a) ( allow to leave) dejar salir

  let me out of here! — ábreme!, déjame salir de aquí!

  who let the canary out? — ¿quién soltó al canario?

  I'll let myself out — no me acompañes, salgo solo

  b) ( allow to get out - from bus) dejar bajar; (- from taxi) dejar
  c) ( allow to escape) \<\<water/smoke\>\> dejar salir
  5) v + adv + o ( utter) \<\<scream/yell\>\> soltar*, pegar*; \<\<guffaw\>\> soltar*
  6) v + adv ( be dismissed) (AmE colloq) \<\<school\>\> terminar

  English-spanish dictionary > let out

 • 13 let in

  let in [sth.], let [sth.] in [roof, window] fare entrare [ rain]; [ shoes] lasciare passare [ water]; [ curtains] lasciare passare [ light]; let [sb.] in, let in [sb.]
  1) (show in) fare entrare; (admit) lasciare entrare
  2)

  to let oneself in for — cacciarsi in [ trouble]; cercarsi [ disappointment]

  3)

  to let sb. in on to let sb. into — mettere qcn. al corrente di [secret, joke]

  * * *
  (to allow to come in, go out: Let me in!; I let the dog out.) lasciare entrare/uscire, fare entrare/uscire
  * * *
  vt + adv
  far or lasciar entrare, far or lasciar passare

  to let sb infar or lasciar entrare qn

  to let sb in for a lot of troubleprocurare or dare un mucchio di fastidi a qn

  what have you let yourself in for?in che guai or pasticci sei andato a cacciarti?

  to let sb in on a secretrivelare or confidare un segreto a qn

  * * *
  let in [sth.], let [sth.] in [roof, window] fare entrare [ rain]; [ shoes] lasciare passare [ water]; [ curtains] lasciare passare [ light]; let [sb.] in, let in [sb.]
  1) (show in) fare entrare; (admit) lasciare entrare
  2)

  to let oneself in for — cacciarsi in [ trouble]; cercarsi [ disappointment]

  3)

  to let sb. in on to let sb. into — mettere qcn. al corrente di [secret, joke]

  English-Italian dictionary > let in

 • 14 let on

  let on vi
  1) admit: reconocer
  don't let on!: ¡no digas nada!
  2) pretend: fingir
  1) v + adv v + adv + o ( reveal)

  don't let on! — no digas nada, no levantes la liebre or (RPl) la perdiz

  to let on about something (to somebody): you mustn't let on about this to Jim no le vayas a decir nada de esto a Jim; to let on (that): don't let on (that) you know me! — no digas que me conoces

  2) v + o + adv, v + adv + o \<\<passenger\>\> dejar subir
  1.
  VI + ADV (=say)

  don't let on! — ¡no digas nada!, ¡no te vayas de la lengua! *

  2. VT + ADV
  1)

  to let on that —

  a) (=reveal) decir que
  b) (=pretend) fingir que
  2) (=allow on board) dejar subir
  * * *
  1) v + adv v + adv + o ( reveal)

  don't let on! — no digas nada, no levantes la liebre or (RPl) la perdiz

  to let on about something (to somebody): you mustn't let on about this to Jim no le vayas a decir nada de esto a Jim; to let on (that): don't let on (that) you know me! — no digas que me conoces

  2) v + o + adv, v + adv + o \<\<passenger\>\> dejar subir

  English-spanish dictionary > let on

 • 15 let down

  let [sb.] down
  1) (disappoint) deludere

  it has never let me down — [technique, machine] non mi ha mai dato problemi

  2) (embarrass) mettere in imbarazzo; let [sth.] down, let down [sth.]
  3) BE (deflate) sgonfiare [ tyre]
  4) (lower) calare, fare scendere [ bucket]; abbassare [ window]
  5) (lengthen) allungare [ garment]
  6) sciogliere [ hair]
  * * *
  1) (to lower: She let down the blind.) abbassare
  2) (to disappoint or fail to help when necessary etc: You must give a film show at the party - you can't let the children down (noun let-down); She felt he had let her down by not coming to see her perform.) deludere
  3) (to make flat by allowing the air to escape: When he got back to his car, he found that some children had let his tyres down.) sgonfiare
  4) (to make longer: She had to let down the child's skirt.) allungare
  * * *
  vt + adv
  1) (lower) abbassare, (dress) allungare, (hem) allungare, lasciar giù, (Brit: tyre) sgonfiare, (one's hair) sciogliersi, (on rope) calare (giù)
  2) (disappoint) deludere
  * * *
  let [sb.] down
  1) (disappoint) deludere

  it has never let me down — [technique, machine] non mi ha mai dato problemi

  2) (embarrass) mettere in imbarazzo; let [sth.] down, let down [sth.]
  3) BE (deflate) sgonfiare [ tyre]
  4) (lower) calare, fare scendere [ bucket]; abbassare [ window]
  5) (lengthen) allungare [ garment]
  6) sciogliere [ hair]

  English-Italian dictionary > let down

 • 16 let out

  let out AE [movie, school] finire (at a); let out [sth.]
  1) (emit) emettere [cry, sigh]
  2) BE (reveal) lasciarsi sfuggire; let [sth.] out, let out [sth.]
  3) (release) liberare, fare uscire [ animal]
  4) dare sfogo a [grief, anger]
  5) sart. allargare [garment, waistband]; let [sb.] out
  6) (release) fare uscire, liberare [ prisoner]; fare uscire [pupils, employees]
  7) (show out) fare uscire

  I'll let myself out — non scomodatevi, posso uscire da solo

  * * *
  vt + adv
  1) (gen) far or lasciare uscire, (secret) spifferare, (news) divulgare

  don't get up, I'll let myself out — non occorre che mi accompagni alla porta

  to let out a cry/sigh/scream — emettere un grido/un sospiro/un urlo

  2) (dress, seam) allargare
  3) (rent out) affittare, dare in affitto
  * * *
  let out AE [movie, school] finire (at a); let out [sth.]
  1) (emit) emettere [cry, sigh]
  2) BE (reveal) lasciarsi sfuggire; let [sth.] out, let out [sth.]
  3) (release) liberare, fare uscire [ animal]
  4) dare sfogo a [grief, anger]
  5) sart. allargare [garment, waistband]; let [sb.] out
  6) (release) fare uscire, liberare [ prisoner]; fare uscire [pupils, employees]
  7) (show out) fare uscire

  I'll let myself out — non scomodatevi, posso uscire da solo

  English-Italian dictionary > let out

 • 17 let

  Large English-Russian phrasebook > let

 • 18 let off

  let off [sth.] fare esplodere [ bomb]; sparare un colpo di [ gun]; let [sb.] off
  1) BE scol. fare uscire [ pupils]

  to let sb. off — esentare o esonerare qcn. da [ homework]

  3) (leave unpunished) lasciare andare [ culprit]

  to be let off with — cavarsela con [fine, caution]

  to let sb. off lightly — chiudere un occhio o essere clemente con qcn

  * * *
  1) (to fire (a gun) or cause (a firework etc) to explode: He let the gun off accidentally.) (sparare un colpo di), (far esplodere)
  2) (to allow to go without punishment etc: The policeman let him off (with a warning).) lasciare andare/libero
  * * *
  vt + adv
  1) (explode) far esplodere, (fireworks) accendere, lasciar partire, (smell etc) emettere

  to let off steam fig fam — sfogarsi, scaricarsi

  2) (allow to go) lasciar andare or uscire, (not punish) non punire
  3) (subj: taxi driver, bus driver) far scendere
  * * *
  let off [sth.] fare esplodere [ bomb]; sparare un colpo di [ gun]; let [sb.] off
  1) BE scol. fare uscire [ pupils]

  to let sb. off — esentare o esonerare qcn. da [ homework]

  3) (leave unpunished) lasciare andare [ culprit]

  to be let off with — cavarsela con [fine, caution]

  to let sb. off lightly — chiudere un occhio o essere clemente con qcn

  English-Italian dictionary > let off

 • 19 let's

  let's vb vamos a
  let's play cards! ¡juguemos a cartas!
  tr[lets]
  1→ link=let let{ us
  let's ['lɛts] contraction of let us let
  lets
  ( let us) see let II 3)
  [lets]
  see let
  * * *
  [lets]
  ( let us) see let II 3)

  English-spanish dictionary > let's

 • 20 let

  [let]
  (let; let) 1) icazə vermək; yol vermək (imkan mənasında); buraxmaq; let him speak qoy danışsın; let go buraxmaq, azad etmək; let slip the chance imkanı əldən vermək; let's go gəl gedək; 2) kirayə vermək; let in içəri buraxmaq; let out bayıra çıxarmaq; let smb. know xəbər vermək; let alone yalnız buraxmaq, tək qoymaq

  English-Azerbaijanian dictionary for pupils > let

Look at other dictionaries:

 • ron|de|let — «RON duh leht», noun. a short poem similar to the rondel. It has a stanza of five or seven lines on two rhymes, with the opening words or word used as an unrhymed refrain. ╂[< Old French rondelet (diminutive) < rondel rondel] …   Useful english dictionary

 • ron|do|let|to — «RON duh LEHT oh», noun. = rondino. (Cf. ↑rondino) …   Useful english dictionary

 • let — let·o·vic·ite; let·ta·ble; let·tered; let·ter·er; let·ter·et; let·ter·gae; let·ter·less; let·ter·man; let·tic; let·tre; let·tuce; lobe·let; lord·let; lor·i·let; lu·nu·let; mag·a·zine·let; man·tel·let·ta; mart·let; mil·let·tia; miq·ue·let;… …   English syllables

 • Let's Take It to the Stage — Album par Funkadelic Sortie avril 1975 Durée 35:57 Genre Funk Soul Rock Producteur George Clinton …   Wikipédia en Français

 • ron — aa·ron·ic; aa·ron·ite; ac·ron; ad·i·aph·o·ron; ad·i·ron·dack; ag·ro·py·ron; ai·le·ron; ak·ron; al·do·bi·u·ron·ic; am·phith·y·ron; an·ti·do·ron; apei·ron; ar·ron·di; ar·ron·disse·ment; as·a·ron; bi·be·ron; bo·di·e·ron; bo·ron; bo·ron·ic;… …   English syllables

 • Let's Take It to the Stage — Infobox Album | Name = Let s Take It to the Stage Type = Studio Artist = Funkadelic Released = April 1975 Recorded = Genre = Funk Length = 35:57 Label = Westbound Producer = George Clinton Reviews = *Allmusic Rating|3.5|5… …   Wikipedia

 • Let's Elope — Thoroughbred racehorse infobox horsename = Let s Elope caption = sire = Nassipour grandsire = Blushing Groom dam = Sharon Jane damsire = Battle Waggon sex = Filly foaled = 1987 country = NewZealand colour = Chestnut breeder = Highview Stud owner …   Wikipedia

 • Ron Wood — à Atlanta, en 2005 Ron Wood (né le 1er juin 1947 à Hillingdon, Angleterre) est un guitariste de rock britannique. Bassiste du Jeff Beck Group et guitariste des Faces …   Wikipédia en Français

 • Let My Children Hear Music — Studioalbum von Charles Mingus Veröffentlichung 1972 Label Columbia …   Deutsch Wikipedia

 • Ron Thal — Surnom Bumblefoot (en français : po …   Wikipédia en Français

 • Ron Hardy — Born May 8, 1958 (died 1991) was an instrumental figure and DJ in the development of house music. An innovator and originator of the genre, he is highly regarded not only for his iconic performances at the Music Box, a Chicago house music club,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.