Translation: from turkish

rivayet birleşik zamanı

 • 501 trikrotizm

  Bir ürək döyünməsi zamanı üç nəbz dalğasının hiss edilməsi; ürəyin hər döyünməsində sfiqmoqramda üç dalğa izlənməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > trikrotizm

 • 502 triyaj

  Müharibə zamanı yaralanan şəxslərin vəziyyətlərinin ağırlığına görə bölüşdürülməsi və bu qruplaşmaya görə müalicə öncəliklərinin təşkil edilməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > triyaj

 • 503 ulodermatit

  Zədələnmənin yaxşılaşması zamanı iltihablanmış çapıq əmələ gəlməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > ulodermatit

 • 504 ululasyon

  İsteriya zamanı xəstələrin bağırtısı

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > ululasyon

 • 505 üridroz

  Tərdə dəri üzərində kristallar yaradacaq qədər sidik turşusu və duzlarının artması (uremiya zamanı rastlanır)

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > üridroz

 • 506 ürokriz

  1. Bel quruması (Tabes dorsales) zamanı dizuriya və sistalgiya
  2. Xəstəliyin gedişində ağır dövrün keçdiyini göstərən poliuriya

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > ürokriz

 • 507 vaginizmus

  Vaginizm; cinsi əlaqə zamanı uşaqlıq yolu əzələlərinin ağrılı spazmı

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vaginizmus

 • 508 vantilometre

  Spirometr; tənəffüs hərəkətləri zamanı ağciyərə daxil olan və ağciyərdən xaric olan hava miqdarını – Ağciyərin hava tutumunu ölçən alət

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vantilometre

 • 509 vektörkardiyografi

  Vektorokardioqrafiya; ürək fəaliyyəti zamanı yaranan elektrik aktivliyinin yön və genişliyinin qrafik şəklində çəkilməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vektörkardiyografi

 • 510 ventriküloatriyostomi

  Ventrikuloatriostomiya; ventrikulokardioanostomoz; hidrosefaliya zamanı beynin yan mədəciyi ilə ürəyin sol qulaqcığı arasında anostomoz qoyulması

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > ventriküloatriyostomi

 • 511 vertigo

  Baş dönməsi
  II
  Vertiqo; başgicəllənmə; başdönməsi; statik vəziyyətdə və ya xəfif hərəkət zamanı müvazinətin itirilməsi şəklində vestibulyar sistemin çatışmazlığı
  Psikojenik vertigo – Nevrozlarda rastlanan baş dönməsi
  Travmatik vertigo – Baş beyin travması zamanı qulaq labirintinin sarsılmasına bağlı baş dönməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vertigo

 • 512 vibrokardiyogram

  Vibrokardioqram; ürək döyünməsi zamanı döş qəfəsi titrəşimlərinin qeydindən əldə edilən qrafik

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vibrokardiyogram

 • 513 vikaryöz menstrüasyon

  Vikar menstruasiya; menstruasiya zamanı hər hansı orqan və ya boşluqdan qan gəlməsi

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > vikaryöz menstrüasyon

 • 514 viviparite

  Hamiləlik zamanı uşaq doğmaq qabiliyyəti

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > viviparite

 • 515 viviparöz

  Hamiləlik zamanı uşaq doğan

  Türkcə-Azərbaycanca İzahlı Tibb lüğəti > viviparöz

 • 516 Amerika

  = Amerika Birleşik Devletleri Аме́рика

  Büyük Türk-Rus Sözlük > Amerika

 • 517 çocukluk

  (-ğu)
  1) младе́нчество; де́тство; де́тские го́ды

  çocukluktan — с де́тства

  çocukluk arkadaşı — друг де́тства

  çocukluk zamanı — пора́ де́тства

  2) ребя́чество, мальчи́шество; несерьёзность

  bırakın çocukluku! — оста́вьте ребя́чества!

  çocukluk etmek — проявля́ть ребя́чество, вести́ себя́ по-де́тски; ребя́читься, дура́читься

  çocukluk etme! — не будь ребёнком!

  Büyük Türk-Rus Sözlük > çocukluk

 • 518 gayret

  (-ti)
  1) уси́лие; усе́рдие, стара́ние; напряже́ние

  gayretle — усе́рдно, стара́тельно; напряжённо, уси́ленно

  gayretle çalışmak — стара́тельно рабо́тать, прилага́ть уси́лия, усе́рдствовать

  büyük bir gayretle çalışmak — рабо́тать с больши́м рве́нием

  gayreti batıla — напра́сные стара́ния, напра́сный труд

  gayreti cahiliye — глу́пые уси́лия, смешны́е поту́ги

  gayrete gelmek — а) стать стара́тельным (усе́рдным); прояви́ть стара́ние (рве́ние); б) нача́ть что, приня́ться за что; нача́ть де́йствовать; прийти́ в де́йствие; раскача́ться

  gayrete getirmek — привести́ в движе́ние (в де́йствие), взбудора́жить, всколыхну́ть; раскача́ть, расшевели́ть; подзадо́рить

  gayret harcamak или gayret sarfetmek — затра́чивать уси́лия; прилага́ть уси́лия

  - a bütün gayretini sarfetmek или için bütün gayretini sarfetmek — приложи́ть всё своё стара́ние (усе́рдие); затра́тить мно́го сил и трудо́в; лезть из ко́жи вон

  az bir gayret или cüzî bir gayret — незначи́тельное уси́лие

  birleşik gayretler — совме́стные (объединённые) уси́лия

  boşuna gayretler — бесполе́зные (тще́тные) уси́лия, напра́сный труд

  bütün gayretleri boşunadır — все их (его́) труды́ (уси́лия) ни к чему́

  büyük gayret isteyen çalışmalar — напряжённый труд; трудоёмкие рабо́ты

  insanüstü gayretler — сверхчелове́ческие уси́лия

  müşterek gayretle — совме́стными уси́лиями

  nafile gayretler = boşuna gayretler, muazzam gayretler — колосса́льные (неимове́рные) уси́лия

  sahibi gayret — а) усе́рдный, стара́тельный; энерги́чный; б) сме́лый, му́жественный, отва́жный

  şahsî gayretler — ли́чная инициати́ва, ли́чный почи́н

  yaratıcı gayretler — тво́рческие уси́лия; созида́тельные си́лы

  2) ре́вностное отноше́ние (к интересам родины, семьи и т. п.); стра́стная пре́данность; фанати́зм

  gayreti islâmiye, islâmlık gayreti — исла́мское (мусульма́нское) рве́ние, исла́мский (мусульма́нский) фанати́зм

  hemşerilik gayreti — чу́вство земля́чества; забо́та о свои́х сооте́чественниках

  3) терпе́ние, вы́держка, самооблада́ние, сто́йкость; насто́йчивость, упо́рство

  gayreti elden bırakmamak — а) не выпуска́ть инициати́вы [из рук]; б) не теря́ть самооблада́ния

  gayret göstermek — прояви́ть усе́рдие (стара́ние, рве́ние, энтузиа́зм); стара́ться, усе́рдствовать

  4) воодушевле́ние; бо́дрость; си́ла; эне́ргия

  gayret almak — че́рпать си́лы, вдохновля́ться, воодушевля́ться; приободря́ться

  gayretten düşmek — а) потеря́ть терпе́ние (вы́держку, самооблада́ние); б) сни́кнуть, утра́тить бо́дрость; потеря́ть си́лы

  gayret vermek — вдохновля́ть, воодушевля́ть, ободря́ть, подбодря́ть; придава́ть си́лы

  gayret ve şevke gelmek — бодри́ться

  gayret ve şevk vermek — бодри́ть

  büyük bir gayretle işe sarılmak — энерги́чно взя́ться за де́ло

  gayret etmek — стара́ться, си́литься, усе́рдствовать; усе́рдно добива́ться; прилага́ть уси́лия (стара́ния); проявля́ть усе́рдие

  gayretet! — де́йствуй!

  boşuna gayret ediyorsun! — зря стара́ешься!

  ha gayret! — а ну, нажми́ (подда́й)!

  haydi arkadaşlar! gayret edin! a — ну́-ка, друзья́, поднажмём (поднату́жимся)!

  iki gemi kaçmağa gayret ediyordu — два су́дна пыта́лись скры́ться

  pek gayret etmeden — без осо́бого напряже́ния; без осо́бого труда́

  gayret dayıya düştü —

  gayretine dokunmak — заде́ть за живо́е, уязви́ть

  Büyük Türk-Rus Sözlük > gayret

 • 519 kadim

  а дре́вний, ста́рый; анти́чный

  kadimden beri — испоко́н ве́ку

  kadim dünya — анти́чный мир

  zamanı kadimde — в ста́рые времена́

  Büyük Türk-Rus Sözlük > kadim

 • 520 kayıp

  (-ybı) а
  1.
  поте́ря; исчезнове́ние; отсу́тствие

  - dan kayıpı çıkarmak — возмести́ть поте́рю, возмести́ть убы́ток

  kayıplara karışmak — пропа́сть [бе́з вести], исче́знуть

  kayıp vermek — нести́ поте́ри

  acı bir kayıp — тяжёлая утра́та

  can ve mal kayıpı — людски́е и материа́льные поте́ри

  iş zamanı kayıpı — поте́ря рабо́чего вре́мени

  2.
  поте́рянный, пропа́вший

  Büyük Türk-Rus Sözlük > kayıp

Look at other dictionaries:

 • rivayet birleşik zamanı — is., dbl. Yalın zamanlı bir kiple miş ekinin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik zaman: Gelmişmiş, gelecekmiş gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birleşik — sf., ği Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit Birleşik Sözler birleşik ad birleşik cümle birleşik fiil birleşik isim birleşik kap birleşik kelime bir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • rivayet — is., Ar. rivāyet 1) Söylenti O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti. F. R. Atay 2) Bir olay, bir haber veya sözü nakletme Rivayete göre, iğrenç, akla gelmez uğursuzluklar işlemişler. R. H. Karay Birleşik Sözler rivayet… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • birleşik zaman — is., dbl. Yalın zamanlı ve çekimli bir fiilin di (i di), miş (i miş,), se (i se) gibi ek fiil eklerinden birini alarak bildirdiği zaman: Sevdiydi (sevdi y di <sevdi+i di), sevecekmiş (sev ecek miş < sev ecek + i miş) sev er se (sev erse… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • zaman — is., Ar. zamān 1) Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım. Ö. Seyfettin 2) Bu sürenin belirli bir parçası, vakit Efendiler,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.