Translation: from greek to english

from english to greek

receive the priestly office

 • 1 ἱερατεία

  ἱερατεία, ας, ἡ (s. two next entries; Aristot., Pol. 7, 8 p. 1328b, 12f; Dionys. Hal. 2, 73; ins fr. before 335 B.C. [IPriene 139, 7], cp. OGI 90, 52; SIG index IV p. 390a; PTebt 298, 14; LXX, Test12Patr) priestly office/service κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱ. according to the custom of the priestly office Lk 1:9. τὴν ἱ. λαμβάνειν receive the priestly office (cp. Dionys. Hal. loc. cit. παραλαμβάνει τὴν ἱερατείαν ὁ δοκιμασθείς) Hb 7:5. Priesthood Rv 5:10 v.l.—Frisk s.v. ἱερός. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἱερατεία

 • 2 ἱερατεία

  -ας + N 1 9-2-1-4-1=17 Ex 29,9; 35,19; 39(41),18; 40,15; Nm 3,10
  priesthood, priestly office Ex
  29,9
  ἱερατεία λαοῦ priesthood among the people Sir 45,7 Cf. LE BOULLUEC 1989, 281; →TWNT

  Lust (λαγνεία) > ἱερατεία

 • 3 λαυκελαρχέω

  A hold a priestly office, IG14.716, al. ([place name] Naples).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > λαυκελαρχέω

 • 4 λειτουργία

  λειτουργία, ας, ἡ (s. prec. entry; Pla.+; ins, pap, LXX, ParJer 3; ApcSed 14, 3 and 11; EpArist, Philo, Joseph., loanw. in rabb.) prim. ‘public service’, the usual designation for a service performed by an individual for the state or public cult (oft. free of charge, s. lit. under λειτουργέω 2), in our lit. almost always used w. some sort of relig. connotation. As with the use of the verb λειτουργέω NT writers suggest an aura of high status for those who render any type of service.
  service of a formal or public type, service
  of ritual and cultic services (Diod S 1, 21, 7; SIG 1109, 111; UPZ 17, 17 [163 B.C.] λ. τῷ θεῷ; 40, 19 [161 B.C.]; PTebt 302, 30 [s. Dssm. B 138=BS 141]; Ex 37:19; Num 8:22; 16:9; 18:4; 2 Ch 31:2; EpArist; Philo, Virt. 54 al.; Jos., Bell. 1, 26, Ant. 3, 107 al.; Hippol., Ref. 9, 30, 4) service as priest Lk 1:23. τὰς προσφορὰς καὶ λειτουργίας ἐπιτελεῖσθαι bring offerings and perform (other) ceremonial services 1 Cl 40:2. τὰ σκεύη τῆς λ. the vessels used in priestly service Hb 9:21 (ParJer 3:9, 11, 18). Of the high priest’s service 1 Cl 40:5. Fig., of the high-priestly office of Christ Hb 8:6.
  of other kinds of service to God 1 Cl 20:10. Of Noah 1 Cl 9:4. Of Paul (w. θυσία, q.v. 1; cp. BGU 1201, 7 [2 A.D.] πρὸς τὰς λιτουργείας καὶ θυσείας τῶν θεῶν) sacrificial service Phil 2:17.—Of officials in Christian congregations (ἡ τῆς ἐπισκοπῆς λ. Iren. 3, 3, 3 [Harv. II 10, 3]) διαδέχεσθαι τὴν λ. αὐτῶν succeed to their office 1 Cl 44:2; ἡ αὐτοῖς τετιμημένη λ. the office held in honor by them 44:6; ἀποβάλλεσθαι τῆς λ. be removed from office 44:3. On D 15:1 cp. λειτουργέω 1a.—Also of the activities of a nonofficial pers. in the church service μὴ παρεκβαίνειν τὸν ὡρισμένον τῆς λ. αὐτοῦ κανόνα not overstepping the fixed boundaries of his service 1 Cl 41:1. Of acts that show forth Christian charity and other virtues that are beyond the call of ordinary duty and are therefore more like those rendered by public-spirited citizens and thus evoke God’s special approval: αἱ λ. αὗται these services Hs 5, 3, 3; cp. 5, 3, 8 (λ. ἐκκλησίας θεοῦ ἐπὶ σωτηρίᾳ ἀνθρώπων Orig., C. Cels. 8, 75, 18).—Of angels: λ. τῆς κτίσεως ‘service to the creation’ Hippol., Ref. 9, 30, 2.
  service of a personal nature, help, assistance, service transf. sense of the primary mng. and mng. 1: of Epaphroditus’ services to Paul ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας in order that he might supply what was lacking in your service to me Phil 2:30. W. ref. to the collection ἡ διακονία τῆς λ. ταύτης 2 Cor 9:12.—ESchweizer, D. Leben d. Herrn in d. Gemeinde u. ihren Diensten, ’46, 19–23; AHillorst, Filología Neotestamentaria 1, ’88, 27–34.—DELG s.v. λαός. M-M. EDNT. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > λειτουργία

 • 5 τιμή

  τιμή, ῆς, ἡ (s. τιμάω; Hom.+; loanw. in rabb.).
  the amount at which someth. is valued, price, value (s. ApcMos 18 νόησον τὴν τιμήν τοῦ ξύλου Eden’s tree) esp. selling price (Hdt. et al.; O. Wilck II, 318, 3; POxy 1382, 18 [II A.D.]) συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν (s. συμψηφίζω) Ac 19:19. Also concrete the price received in selling someth. 5:2. W. the gen. of that for which the price is paid (Is 55:1; Jos., Vi. 153, Ant. 4, 284; TestZeb 3:2) ἡ τιμὴ τοῦ χωρίου the price paid for the piece of ground vs. 3. ἡ τιμὴ τοῦ τετιμημένου (τιμάω 1) Mt 27:9. τιμὴ αἵματος the money paid for a bloody deed (αἷμα 2a), blood money vs. 6. Pl. (Diod S 5, 71, 3; 6=prize, price, reward) τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων Ac 4:34. τὰς τιμὰς αὐτῶν the prices that they received for themselves 1 Cl 55:2.—W. the gen. of price ᾧ (by attr. of the rel. for ὅ) ὠνήσατο Ἀβραὰμ τιμῆς ἀργυρίου which Abraham had bought for a sum of silver Ac 7:16. Abs. τιμῆς at or for a price, for cash (Hdt. 7, 119; PTebt 5, 185; 194; 220 [118 B.C.]; BGU 1002, 13 δέδωκά σοι αὐτὰ τιμῆς.—B-D-F §179, 1; Rob. 510f; Dssm., LO 275f [LAE 323f]) ἠγοράσθητε τιμῆς 1 Cor 6:20; 7:23 (ἀγοράζω 2).—οὐκ ἐν τιμῇ τινι Col 2:23 may be a Latinism (cp. Ovid, Fasti 5, 316 nec in pretio fertilis hortus; Livy 39, 6, 9; Seneca, Ep. 75, 11. See Lohmeyer ad loc.) are of no value (NRSV). See also s.v. πλησμονή.—GBornkamm, TLZ 73 ’48, col. 18, 2 observes that τ. here has nothing to do with ‘honor’, as it does in the expr. ἐν τιμῇ εἶναι X., An. 2, 5, 38; Herodian 4, 2, 9; Arrian, Anab. 4, 21, 10; Lucian, De Merc. Cond. 17.
  manifestation of esteem, honor, reverence
  act., the showing of honor, reverence, or respect as an action (X., Cyr. 1, 6, 11; Diod S 17, 76, 3; Herodian 4, 1, 5; 2 Macc 9:21; Just., A I, 13, 1; Tat. 32, 1; Ath. 30, 2; Theoph. Ant. 1, 11 [p. 82, 5]; usually as a commendation for performance; s. Reader, Polemo 280) 1 Ti 6:1. ταύτῃ τῇ τιμῇ τιμήσωμεν τ. υἱὸν τοῦ θεοῦ GPt 3:9. So perh. τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι Ro 12:10 (s. προηγέομαι 3). Pl. οἵ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς Ac 28:10 (cp. Diod S 11, 38, 5 τιμαῖς ἐτίμησε τὸν Γέλωνα; OGI 51, 13 τοὺς τοιούτους τιμᾶν ταῖς πρεπούσαις τιμαῖς; Jos., Ant. 20, 68. In 1 Th 4:4 τιμή may well be understood in this sense, if σκεῦος refers to a female member of the household; s. also c.—For the τιμαί that belong to the physician, s. Sir 38:1; s. 3 below). Of the demonstrations of reverence that characterize polytheistic worship (OGI 56, 9 αἱ τιμαὶ τῶν θεῶν; Himerius, Or. 8 [=23], 11 ἡ θεῶν τιμή.—S. Orig., C. Cels. 8, 57, 29) Dg 2:8; Judean worship 3:5a.
  pass. the respect that one enjoys, honor as a possession. The believers are promised τιμή 1 Pt 2:7 (it is given them w. Christ, the λίθος ἔντιμος vs. 6) but see 4 below; cp. IMg 15. τιμὴν ἔχειν be honored (Hdt. 1, 168) J 4:44; Hb 3:3. τιμήν τινι (ἀπο)διδόναι Ro 13:7; 1 Cor 12:24; Rv 4:9 (w. δόξαν). τιμήν τινι ἀπονέμειν (Ath. 32, 3) 1 Pt 3:7; 1 Cl 1:3; MPol 10:2. τιμήν τινι περιτιθέναι 1 Cor 12:23. λαβεῖν τιμήν (w. δόξαν) 2 Pt 1:17; (w. δόξαν and δύναμιν; cp. FPfister, Philol 84, 1929, 1–9) Rv 4:11; 5:12 (w. δύναμις, as Plut., Mor. 421e: the divinity grants both of them if it is addressed by its various names). τ. τιμῆς μεταλαβεῖν Dg 3:5b. ἑαυτῷ τιμὴν περιποιεῖσθαι Hm 4, 4, 2 (w. δόξαν).—εἰς τιμήν for honor=to be honored σκεῦος, a vessel that is honored (or dishonored) by the use to which it is put Ro 9:21; 2 Ti 2:20f. εἰς τιμήν τινος for someone’s honor=that the pers. might be honored (Cornutus 28 p. 55, 7 εἰς τιμὴν τῆς Δήμητρος; OGI 111, 26 εἰς τιμὴν Πτολεμαίου; εἰς τιμὴν τῶν Αἰώνων Iren. 1, 5, 1 [Harv. I 42, 16]; εἰς τ. γονέων Did., Gen. 50, 21) IEph 2:1; 21:1, 2; IMg 3:2; ITr 12:2; ISm 11:2; IPol 5:2b; cp. vs. 2a (εἰς τιμὴν τῆς σαρκὸς τοῦ κυρίου). On εἰς λόγον τιμῆς IPhld 11:2 s. λόγος 2c.—An outstanding feature of the use of τ., as already shown in several passages, is its combination w. δόξα (Dio Chrys. 4, 116; 27 [44], 10; Appian, Bell. Civ. 3, 18 §68; Arrian, Ind. 11, 1; Plut., Mor. 486b; Jos., Ant. 12, 118; Iren. 1, 2, 6 [Harv. I 23, 8]): of earthly possessions τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν Rv 21:26 (τιμή concr.=an object of value: Ezk 22:25). Of the unique, God-given position of the ruler 1 Cl 61:1, 2 (in the latter pass. w. ἐξουσία). Mostly of heavenly possessions: Ro 2:7 (w. ἀφθαρσία), vs. 10 (w. εἰρήνη); 1 Pt 1:7 (w. ἔπαινος); 1 Cl 45:8. Christ is (acc. to Ps 8:6) crowned w. δόξα and τιμή Hb 2:7, 9. God is called (amid many other predicates) φῶς, τιμή, δόξα, ἰσχύς, ζωή Dg 9:6.—Hence esp. in the doxological formulas (God as the recipient of τ.: Eur., Bacch. 323 θεῷ τιμὴν διδόναι; Paus. 9, 13, 2; Ps 28:1 [w. δόξα]; 95:7 [w. δόξα]; TestAbr B 14 p. 119, 3 [Stone p. 86]; ApcEsdr 7:16 [w. δόξα, κράτο]; Philo; Jos., C. Ap. 2, 206) 1 Ti 1:17 (w. δόξα); 6:16 (w. κράτος αἰώνιον); w. δόξα and κράτος Jd 25 v.l.; Rv 5:13 (w. δόξα et al.); 7:12 (w. δόξα et al.); 1 Cl 64 (w. δόξα et al.); 65:2 (w. δόξα et al.); MPol 20:2; 21 (both w. δόξα et al.).
  as a state of being, respectability (cp. τίμιος 1c) 1 Th 4:4 (w. ἁγιασμός). If τιμή is here to be understood as a nomen actionis, the pass. belongs in a.
  place of honor, (honorable) office (Hom. et al. [s. FBleek on Hb 5:4]; pap. In Joseph. of the high-priestly office: Ant. 12.42 Ἐλεαζάρῳ τῷ ἀρχιερεῖ ταύτην λαβόντι τὴν τιμήν; 157 and oft.) οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν no one takes the office of his own accord Hb 5:4.
  honor conferred through compensation, honorarium, compensation (testament of Lycon [III B.C.] Fgm. 15 W., in Diog. L. 5, 72, a physician’s honorarium; Sir 38:1; s. 2a above), so prob. 1 Ti 5:17 (MDibelius, Hdb. ad loc. and see s.v. διπλοῦς).—Mng. 2b is also poss. In that case cp. Ael. Aristid. 32, 3 K.=12 p. 134 D.: διπλῇ τιμῇ τιμῆσαι.—MGreindl (s. δόξα, end).
  a right that is specially conferred, privilege 1 Pt 2:7 (FDanker, ZNW 58, ’67, 96), difft. REB ‘has great worth’; NRSV ‘is precious’.—B. 825; 1143. DELG. M-M. EDNT. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > τιμή

 • 6 ἔθος

  ἔθος, ους, τό (Trag.+).
  a usual or customary manner of behavior, habit, usage καθὼς ἔ. τισίν (EpArist 311; Jos., Ant. 20, 28; Iren. 1, 20, 1 [Harv. I 177, 9]) as the habit of some people is Hb 10:25; cp. J 19:40; Ac 25:16. ἔθος ἔχειν be accustomed w. inf. foll. (Philo, Deus Imm. 167) 19:14 D. ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔ. he went, as usual, as was his wont Lk 22:39 (cp. Lucian, Alex. 54; POxy 370; PLond II, 171b, 19 p. 176 [III A.D.]; Bel 15 Theod.). ὡς ἔθος αὐτοῖς λέγειν (cp. 1 Macc 10:89; 2 Macc 13:4; PFay 125, 5 ὡς ἔθος ἐστί σοι) as they are accustomed to say MPol 9:2. cp. 13:1. 18:1; cp. 9:2 ἕτερα, ὧν ἔ. αὐτοῖς λέγειν.
  long-established usage or practice common to a group, custom τὰ ἔ. τὰ πατρῷα the customs of the fathers Ac 28:17 (Just., D. 63, 5; SIG 1073, 20f κατὰ τὸ πάτριον ἔθος; Jos., Bell. 7, 424; 4 Macc 18:5 v.l.; Just., D. 87, 3 κατὰ τὸ παλαιὸν ἔ.). τὰ ἔ. ἃ παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς the customs that Moses handed down 6:14; cp. 15:1 (on the dat. τῷ ἔθει cp. PHolm 2, 18 τῇδε τάξει=acc. to this recipe); 16:21 (ἤθη v.l.); τοῖς ἔ. περιπατεῖν live acc. to our customs (way of life) 21:21 (DBalch, ‘… you teach all the Jews’ etc.: SBLSP ’93, 369–83); τὰ κατὰ Ἰουδαίους ἔ. customs of the Judeans (cp. Jos., Ant. 15, 286) 26:3 (ἠθῶν v.l.); κατὰ τὸ ἔ. τῆς ἱερατείας as the custom is in the priestly office Lk 1:9; cp. GJs 24:1; κατὰ τὸ ἔ. τῆς ἑορτῆς acc. to the custom (prevailing) at the festival 2:42 (on κατὰ τὸ ἔ. cp. pap in Dssm., NB 79 [BS 251f]; ins in SIG, index). τὰ ἐγχώρια ἔθη the customs of the country Dg 5:4; w. country and language 5:1.—B. 1358. Schmidt, Syn. IV 570–75, s. λαός. DELG s.v. εἴωθα; Frisk s.v. ἔθος and ἔθων (also s. LfgrE s.v. ἔθων). M-M. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἔθος

 • 7 ἱερωσύνη

  ἱερωσύνη, ης, ἡ priestly office, priesthood (s. ἱερός; Hdt.+; Pla., Demosth.; Diod S 5, 58, 2; Plut. et al.; ins; PBrem 70, 6; LXX; Test12Patr; Philo; Jos., Ant. 2, 216, C. Ap. 1, 31; Ath. 28, 3. On the word-formation s. Mayser 15; 154, 11 [lit.]; Mlt-H. 358.) 1 Cl 43:2; ἡ Λευιτικὴ ἱ. the Levitic priesthood Hb 7:11; μετατιθεμένης τῆς ἱ. when the priesthood changes vs. 12; ἀπαράβατον ἔχειν τὴν ἱ. vs. 24 (Ps.-Aristot., Mirabilia 137 τ. ἱερωσύνην ἔχειν=‘hold the priestly office’).—DELG s.v. ἱερός. M-M.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἱερωσύνη

 • 8 μεταπαραλαμβάνω

  A receive a thing from another, οἱ παρ' ἐμοῦ -λημψόμενοι my successors in title, PAmh.2.68.23 (i A. D.), cf. IG42(1).88.19 (Epid., ii A.D.), PMag.Par.1.525, Vett.Val.219.3; take over an office, BGU1192.8 (i B.C.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > μεταπαραλαμβάνω

 • 9 παραδέχομαι

  παραδέχομαι, [dialect] Ion. [suff] παραδεκ-δέκομαι, [tense] fut.
  A

  - ξομαι Pl.Tht. 155c

  :— receive from another,

  σῆμα Il.6.178

  ; [

  Γαῖα] σταγόνας παραδεξαμένη τίκτει θνητούς E.Fr.839.4

  (anap.);

  τὰ φερόμενα γράμματα X.Cyr.8.6.17

  , etc.; of children, receive by inheritance,

  σοφώτατα νοήματα Pi.O.7.72

  ;

  τὴν ἀρχήν Hdt.1.102

  ; π. τὸν πόλεμον παρὰ τοῦ πατρός ib.18; but μάχην π. take up and continue the battle, Id.9.40; receive by way of rumour or tradition,

  π. φήμην Pl.Lg. 713c

  ;

  ἀκοήν τινος Id.Ti. 23d

  ; of magistrates or others, receive articles entered in an inventory, etc., IG12.91.21, al., PHib.1.32.4 (iii B. C.), etc.; of pupils, receive lessons from a master,

  τοὺς μετὰ πόνου.. παραδεχομένους Plu.Cat.Mi.1

  .
  b take over an office or function, BGU1199.3, al. (i B. C.).
  2 c. inf., π. τινὶ πράττειν τι take upon oneself or engage to another to do a thing, D.58.38.
  3 admit,

  εἰς τὴν πόλιν Pl.R. 394d

  , 399d, 605b; εἰς [τὴν οἰκίαν] D.40.2;

  εἰς τοὺς ἀγῶνας Aeschin.1.178

  ; admit to citizenship,

  τῶν περιοίκων τινάς Arist.Pol. 1303a7

  ; admit as a pupil, Pl.Euthd. 304b; π. τὸ ἔθνος admit to friendly relations, Plb.38.9.8.
  4 admit, allow,

  τὴν ἀπαγωγήν Lys.13.86

  , cf. Pl.Tht. 155c, Lg. 935d;

  π. σκῆψιν Hyp. Eux.7

  ; π. τὸν λόγον accept the definition, Pl.Chrm. 162e, cf. Arist. Cat. 4a28; recognize as correct, agree to,

  συντίμησιν BGU1119.54

  (i B. C.);

  τὸ δαπανηθέν PFay.125.10

  (ii A. D.).
  5 signify,

  κτῆσιν A.D. Synt.171.6

  .
  II in later writers the [tense] aor. παρεδέχθην takes also a pass. sense, Luc.VH2.21, Gloss.;

  ἀξιῶ παραδεχθῆναί τινα εἰς τοὺς ἐφήβους

  to be admitted,

  POxy.477.24

  (ii A. D.); also, to be credited as a set-off, BGU831.15 (iii A. D.): so [tense] fut.

  - δεχθήσομαι PAmh.2.86.13

  (i A. D.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > παραδέχομαι

 • 10 παραλαμβάνω

  παραλαμβάνω (Cret. [full] παλλαμβάνω Riv.Fil.58.472 (Gortyn, iii B.C.)), [tense] fut. - λήψομαι, [dialect] Ion.
  A

  - λάμψομαι Hdt.2.120

  :— receive from another, esp. of persons succeeding to an office, etc., [ τὴν βασιληΐην] Hdt.l.c., cf. Th.1.9 ;

  τὴν βασιλείαν παρὰ τοῦ πατρός OGI90.1

  (Rosetta, ii B.C.); τοῖς παραλαμβάνουσι (sc. τὴν βασιλείαν ) the successors, Arist.Pol. 1285b8 ;

  π. τὴν ἀρχήν Pl.Lg. 698e

  ;

  τῆς πόλεως τὰ πράγματα Ar.Ec. 107

  ;

  τὴν ἐπιμέλειάν τινος Aeschin.1.143

  ;

  τὴν τριηραρχίαν D.47.32

  ;

  π. πόλιν ἀνάστατον And.1.108

  , cf. Th.1.9, etc.; νόμον ὄντα παραλαβόντες, opp. θέντες, Id.5.105, cf. Isoc.8.102 ; of inherited rites or customs, Hdt.2.51 ; of persons succeeding by inheritance, E. Ion 814, Lys. 10.5, etc. ;

  οἱ μὴ κτησάμενοι ἀλλὰ -λαβόντες τὴν οὐσίαν Arist.EN 1120b12

  ; παρὰ τοῦ πατρὸς πολλὴν οὐσίαν π. D.21.157 ; opp. ἐπικτᾶσθαι, Pl.R. 330a ; π. ἀράς inherit curses, E.Ph. 1611 ; of officers, receive things as stated in an inventory from their predecessors, IG12.301.5, al.;

  τὰ μὲν παρειληφότα τὰ δ' αὐτὸν εὑρηκότα Isoc.15.208

  : Astrol., take over, [ χρονοκρατορίαν] Vett.Val.171.16 : generally, receive,

  ἔρια παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι X.Oec.7.6

  ; of cargo, POxy.276.13 (i A.D.), etc.
  2 take upon oneself, undertake,

  πρᾶγμά τι Ar.Eq. 345

  ; τὰ παραλαμβανόμενα undertakings, Hdt.1.38 ; take to oneself, admit, employ,

  π. ἐν ταῖς μάχαις τὸν θυμόν Plu.2.988e

  :—[voice] Pass., π. πρὸς τὴν σύστασιν τῆς ψυχῆς ib.1027d.
  3 take in pledge, Hdt.3.136 ; take by force or treachery, seize,

  οὐδὲν ἐδυνέατο π. τῆς ἐσόδου Id.7.211

  ;

  ναῦς παραλαβόντες Th.1.19

  , 4.16, And.3.39 ; π. τὰ πράγματα get control of affairs, Plu.Alc.26 :—in [voice] Med., lay hold of,

  ἄκρων τῶν χειρῶν Paus.6.4.1

  (s.v.l.).
  4 receive by hearing or report, ascertain,

  παρὰ τῶν Αἰγυπτίων Hdt.2.19

  ;

  π. ἀληθείην Id.1.55

  ;

  π. ἀκοῇ Id.2.148

  ;

  π. τὰ περὶ Ἀλκμέωνα Th.2.102

  ;

  τι περί τινος Plb.12.22.5

  ; receive by way of lesson,

  σοφίαν παρά τινος Pl.La. 197d

  :—[voice] Pass., to be received, accepted, τὰ παρειλημμένα the received or traditionary doctrines, Arist.Mete. 365a16 ;

  οἱ π. μῦθοι Id.Po. 1453b22

  ;

  [λόγοι] ἔνιοι π. ὡς Ἀριστογείτονος Plu.2.850e

  .
  5 take, receive, or use as a substitute or equivalent, τὸν ἀριθμὸν ἀντὶ τοῦ νοῦ π. Placit.4.2.3:—[voice] Pass.,

  ὑμέτερον ἀντὶ τοῦ ὑμεῖς παρείληπται D.H.Amm.2.14

  .
  b Gramm. and Medic., simply, use, employ, D.H.Comp.25 ;

  εἰς λόγον A.D.Synt.250.3

  ; θλῖψιν, βοηθήματα, Antyll. ap. Orib.8.6.37,8.10.1 ([voice] Pass.):—freq. in [voice] Pass., to be found, used, D.H.Comp.14, 17, A.D.Synt.83.2,al.; π. ἐκ κοινοῦ, δεικτικῶς, ib.123.1, Pron.10.17.
  6 take up, catch up,

  τὸ οὔνομα τοῦτο Hdt. 1.122

  , cf. 126 ;

  τὸν λόγον Plb.33.18.9

  ; π. ἐπὶ βραχύ give a résumé of, Id.6.58.1.
  7 compare, Porph.in Cat.97.8 ([voice] Pass.).
  8 [voice] Pass., to be derived, ἔκ τινος v.l. in A.D.Pron.32.16.
  II c. acc. pers., take to oneself, associate with oneself, as a wife or mistress, Hdt.4.155 ; as an adopted son, Id.1.113 ; as a partner, auxiliary, or ally, ib.76, 7.150, Th.1.111, etc.;

  παραλαμβάνων ἄλλος ἄλλον ἐπ' ἄλλου.. χρείᾳ Pl.R. 369b

  ; συμβούλους π. Arist.EN 1112b10 ; get control of, Pl.Ap. 18b, R. 460b, 541a, Alc.1.121e ; μάρτυρας π. call in witnesses, D.47.67 : c.inf.,

  τὴν αἴσθησιν ὑπουργεῖν Jul.Or.8.248a

  .
  3 receive, take over in succession, Hdt.4.203 ;

  Λυκοῦργος π. τοὺς Σπαρτιάτας οἴκοι σκηνοῦντας X.Lac.5.2

  .
  4 take prisoner, Plb.3.69.2 ([voice] Pass.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > παραλαμβάνω

 • 11 φέρω

  φέρω ([dialect] Locr. [full] φάρω [ᾰ], IG9(1).334.5 (Oeanthea, v. B.C.)), only [tense] pres. and [tense] impf. (late 1 [tense] aor. [ per.] 3pl.
  A

  ἤφεραν IG3.1379

  ), Il.21.458, etc.: [dialect] Ep. forms, [ per.] 2pl. imper.

  φέρτε Il.9.171

  ; [ per.] 2sg. subj.

  φέρῃσθα Call.Dian. 144

  ; [ per.] 3sg. subj.

  φέρῃσι Il.18.308

  , Od.5.164, al.; [dialect] Ep. inf.

  φερέμεν Il.9.411

  , al.: [tense] impf. ἔφερον, [dialect] Ep.

  φέρον 3.245

  ; also φέρεσκε, φέρεσκον ([ per.] 3pl.), Od.9.429, 10.108.
  II [tense] fut.

  οἴσω Il.7.82

  , etc.; [dialect] Dor.

  οἰσῶ Theoc.3.11

  ; [ per.] 1pl.

  οἰσεῦμες Id.15.133

  ; [ per.] 3pl. ηοίσοντι Tab.Heracl.1.150: the foll. act. forms are not [tense] fut. in sense, imper.

  οἶσε Od.22.106

  , 481, Ar.Ach. 1099, 1101, 1122, Ra. 482;

  οἰσέτω Il.19.173

  , Od.8.255; [ per.] 3pl.

  οἰσόντων Antim.15

  ; inf.

  οἴσειν Pi.P.4.102

  , [dialect] Ep.

  οἰσέμεν Od.3.429

  ,

  οἰσέμεναι Il.3.120

  , Od.8.399, etc.: [tense] aor. 1 inf.

  οἶσαι Ph.1.611

  codd. ( ἀν-οῖσαι is prob. in Hdt.1.157):—[voice] Med., [tense] fut.

  οἴσομαι Il.22.217

  , S.El. 969, etc. (in pass. sense, E.Or. 440, X.Oec.18.6; so [dialect] Dor.

  οἰσεῖται Archim.Fluit.1.7

  , al.): [tense] fut. [voice] Pass.

  οἰσθήσομαι D.44.45

  , Arist. Ph. 205a13, Archim.Fluit.1.3, al., ([etym.] ἐξ-) E.Supp. 561:—[voice] Pass., [tense] pf.

  προοῖσται Luc.Par.2

  ; cf. οἰστέον, οἰστός ([etym.] ἀν-οιστός).
  III from ἐνεγκ- (not found in Hom. or Hdt., exc. as v.l. in Il.19.194, but in Pi.O.13.66, I.8(7).21, ([etym.] προς-) Id.P.9.36, also B.16.62, and normal in [dialect] Att. and Trag., also in codd.Hp., Epid.1.1.2, al.) come [tense] aor. 1 ἤνεγκα, and [tense] aor. 2 ἤνεγκον:—Indic., [ per.] 1sg.

  ἤνεγκον S.OC 521

  (lyr.), 964, Ar.Ra. 1299, Th. 742, Lys. 944, ([etym.] δι-) Isoc.18.59, but

  ἤνεγκα S.El. 13

  , E. Ion38, Aeschin.2.4, and in compos. with Preps.; [ per.] 2sg. always

  ἤνεγκας Ar.Av. 540

  (lyr.), ([etym.] ἐξ-) S.Tr. 741 (in Ar.Th. 742, δέκα μῆνας αὔτ' ἐγὼ ἤνεγκον is answd. by ἤνεγκας σύ;); [ per.] 3sg. ἤνεγκε, common to both forms; dual

  δι-ηνεγκάτην Pl.Lg. 723b

  ; pl. always ἠνέγκαμεν, -ατε, -αν ([ per.] 3pl.

  ἀπ-ήνενκαν IG22.1620.37

  , al., once ἀπ-ήνεγκον ib. 1414.2; δι-ηνέγκομεν is f.l. in X.Oec.9.8): imper., [ per.] 2sg.

  ἔνεγκε E. Heracl. 699

  , Ar.Eq. 110, X.Mem.3.6.9 ( ἔνεγκον cj. Pors. in Anaxipp. 8); [ per.] 3sg.

  ἐνεγκάτω Ar. Pax 1149

  (troch.), Th. 238, Pl.Phd. 116d, ([etym.] προς-) X.Smp.5.2; but

  ἐξ-ενεγκέτω IG12.63.33

  , 76.61; [dialect] Dor. [ per.] 3pl. ἐνεγκόντω ib.5 (1).26.16 (Amyclae, ii/i B. C.); [ per.] 2pl.

  ἐξ-ενέγκατε Ar.Ra. 847

  : subj. ἐνέγκω common to both forms: opt., [ per.] 1sg.

  ἐνέγκαιμι E.Hipp. 393

  , Pl.Cri. 43c: [ per.] 3sg. ἐνέγκαι (cod.A, but - κοι cod.Laur.) S.Tr. 774, but

  ἐνέγκοι Id.Fr.84

  (anap.), Pl.R. 330a, ([etym.] ξυν-) Th.6.20, etc.; [ per.] 2pl. ἐνέγκαιτε ( ἐνέγκατε codd.) E.Heracl. 751 (lyr.): inf.

  ἐνεγκεῖν A.Supp. 766

  , S.OC 1599, IG22.40.18, etc., ([etym.] προς-) Pi.P.9.36, Hp.VM15; Hellenistic

  ἐνέγκαι Arist.Oec. 1349a27

  ([etym.] εἰς-), PAmh.2.30.35 (ii B. C.), Ev.Marc. 2.4 ([etym.] προς-), etc., found also in codd.Hp., Aff.3 ([etym.] προς-), Nat.Mul.19 ([etym.] δι-): part.

  ἐνεγκών Pi.I.8(7).21

  , S.El. 692, Th.6.56, etc.,

  ἐνέγκας IG22.1361.21

  ([etym.] εἰς-), 333.4, D.49.51 (and later, Demetr.Com.Nov.1.10 ([etym.] εἰς-), Arist.Oec. 1351a14, etc.; in X. we find

  ἐξ-ενεγκόντες Mem.1.2.53

  , and δι-ενεγκοῦσα, συν-ενεγκόντες, vv. ll. in ib.2.2.5, An.6.5.6):— [voice] Med., only ἠνεγκάμην, Ar.Ec.76 ([etym.] ἐξ-), etc. (exc. imper.

  ἐνεγκοῦ S.OC 470

  ); [ per.] 2sg.

  ἠνέγκω E.Supp. 583

  , X.Oec.7.13; [ per.] 3sg.

  ἠνέγκατο S.Tr. 462

  , Pl.R. 406b, etc.; [ per.] 1pl.

  ἠνεγκάμεθα Id. Ion 530b

  , ([etym.] προ-) Phlb. 57a; inf.

  εἰς-ενέγκασθαι Isoc.15.188

  : part.

  ἐνεγκάμενος Aeschin.1.131

  , ([etym.] ἀπ-) X.Ages.6.2.
  IV from ἐνεικ- comes [tense] aor. 1 ἤνεικα, found mostly in [dialect] Ion. (but not in codd. Hp.), [dialect] Ep. and Lyr., also at Cos (v. infr.) and implied elsewh. in pass. forms (v. infr. v):—the endings are those of [tense] aor. 1, exc. in imper.

  ἔνεικε Od.21.178

  , inf. ἐνεικέμεν (v.l. ἐνεγκέμεν) Il.19.194, ἐνείκην (v. infr.), and part. μετ-ενεικών, ἐξενικοῦσι (v. infr.), cf. συνενείκομαι:—[ per.] 1sg.

  ἀν-ένεικα Od.11.625

  ; [ per.] 2sg.

  ἀπ-ένεικας Il.14.255

  ; [ per.] 3sg.

  ἤνεικε Od.18.300

  , al., Hdt.2.146, [dialect] Ep.

  ἔνεικε Il.15.705

  , al.; [ per.] 1pl.

  ἐνείκαμεν Od.24.43

  ; [ per.] 3pl.

  ἤνεικαν Hdt.3.30

  , [dialect] Ep.

  ἔνεικαν Il.9.306

  ; imper. [ per.] 2sg.

  ἔνεικον Anacr.62.3

  ; [ per.] 2pl.,

  ἐνείκατε Od. 8.393

  ; [ per.] 3pl.

  ἐνεικάντων Schwyzer 688

  B 3 (Chios, v B. C.); inf.

  ἐνεῖκαι Il.18.334

  , Pi.P.9.53, Hdt.1.32; ἐνεικέμεν (v. supr.); [dialect] Aeol.

  ἐνείκην Alc.Oxy.1788

  Fr.15ii 20; part.

  ἐνείκας Il.17.39

  , ([etym.] ἀν-) Hdt.2.23;

  μετ-ενεικών Abh.Berl.Akad.1928(6).22

  (Cos, iii B. C.):—[voice] Med., [ per.] 3sg.

  ἀν-ενείκατο Il.19.314

  ; [ per.] 3pl.

  ἠνείκαντο 9.127

  , Hdt.1.57, ([etym.] ἐς-) 7.152; part.

  ἐνεικάμενος Alc.35.4

  .
  2 [tense] aor. 1 ἤνῐκα is found in the foll. dialect forms: [ per.] 3sg.

  ἤνικε IG42(1).121.110

  (Epid., iv B. C.);

  ἤνικεν SIG239

  Bi11 (Delph., iv B. C.);

  ἀν-ήνικε IG4.757A12

  , al. (Troezen, ii B. C.); ἀπ-ήνικε ib.42(1).103.16, al. (Epid., iv B. C.); but ἤνῑκε is prob. written for ἤνεικε in IG4.801.3 (Troezen, vi B. C.); [ per.] 1pl. ἀν-ηνίκαμες [ῐ] GDI 3591b21 ([place name] Calymna); [ per.] 3pl.

  ἤνικαν SIG239

  Bi 17 (Delph., iv B. C.), IG 12(2).15.15 (Mytil., iii B. C.); [ per.] 3sg. subj.

  ἐνίκει Berl.Sitzb.1927.161

  ([place name] Cyrene); ἐς-ενίκη, and inf. ἐς-ένικαι, IG12(2).645b43,39 (Nesus, iv B. C.); part. (dat. pl.)

  ἐξ-ενικοῦσι IG4.823.49

  (Troezen, iv B. C.); so in later Gr.,

  εἰς-ήνικα Supp.Epigr.7.381

  ,382 (Dura-Europos, iii A. D.); ἤνιγκα ib.383 (ibid., iii A. D.):—[voice] Med., part.

  ἐξ-ε[νικ]άμενος IG12

  (2).526a5 (Eresus, iv B. C.).
  b [dialect] Boeot. [tense] aor. 1 in [ per.] 3pl.

  εἴνιξαν IG7.2418.24

  (Thebes, iv B. C.); [ per.] 1sg. ἤνειγξα Hdn.Gr.2.374.
  V other tenses: [tense] pf.

  ἐνήνοχα D.21.108

  , 22.62, ([etym.] ἐξ-) Luc.Pr.Im.15,17, ([etym.] μετ-) Pl.Criti. 113a, ([etym.] συν-) v. l. in X.Mem.3.5.22:—[voice] Pass., [tense] fut.

  ἐνεχθήσομαι Arist.Ph. 205b12

  , Archim.Fluit.2.2, al., ([etym.] ἐπ-) Th.7.56, ([etym.] κατ-) Isoc.13.19: [tense] aor.

  ἠνέχθην X.An.4.7.12

  and freq. in compds.; [dialect] Ion.

  ἀπ-ηνείχθην Hdt.1.66

  , etc.; ([etym.] περι-) ib.84; [ per.] 3pl. written ἠνείχτθησαν in Schwyzer 707B9 (Ephesus, vi B. C.); [dialect] Dor. part.

  ἐξ-ενειχθείς IG42(1).121.115

  (Epid., iv B. C.); Hellenistic

  ἐνεγχθείς PCair.Zen.327.42

  (iii B. C.), ([etym.] συμπερι-) IPE12.32A31,78, B70 (Olbia, iii B. C.); in dialects, [ per.] 3sg. indic.

  ἀπ-ηνίχθη IG42(1).103.111

  (Epid., iv B. C.); [ per.] 3sg. subj. ἐξενιχθῇ ib.12(5).593 A23 (Ceos, v B. C.), Abh.Berl.Akad.1928(6).21 (Cos, iii B. C.); [dialect] Boeot.

  ἐν-ενιχθεῖ IG7.3172.150

  (Thespiae, iii B. C.); part. (neut.)

  ἐπ-ενιχθέν Abh.Berl.Akad.1928(6).53

  (Telos, iv B. C., ined.); [dialect] Att. [tense] pf.

  ἐνήνεγμαι, ἐνήνεκται Pl.R. 584d

  ,

  εἰς-ενήνεκται E. Ion 1340

  ;

  ἀν-ενήνεγκται IG12.91.4

  ; ἐπαν-ενήνειγκται ib.22.1607a7; [dialect] Ion.

  ἐξ-ενηνειγμένος Hdt.8.37

  ; [dialect] Att. [tense] plpf.

  προς-ενήνεκτο X.HG4.3.20

  ; part.

  κατ-, μετ-ενηνεγμένος Plb.10.30.2

  , Str.13.1.12. (With φέρω cf. Lat.fero, OE. beran, Skt. bhárati 'bear'; οἴσω is of uncertain origin; ἐνεγκ- is prob. redupl. ἐγκ- ( ἐνεκ- in [voice] Pass. forms and in δουρηνεκής, etc.), cogn. with Skt. náśati 'attain,' Lat. nanciscor, Lith. nèšti 'carry, bear'; ἐνεικ- ([etym.] ἐνῐκ-) is of uncertain origin; the glosses ἐνέεικαν· ἤνεγκαν, and ἐνεείκω· ἐνέγκω (Hsch.) are not corroborated.)
  A [voice] Act.,
  I bear or carry a load,

  ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν Il.18.568

  ;

  μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ' ἄνδρε φέροιεν 5.303

  ;

  ἦγον μὲν μῆλα, φέρον δ' εὐήνορα οἶνον Od.4.622

  ;

  χοάς A.Ch.15

  ;

  φ. ἐπ' ὤμοις S.Tr. 564

  ;

  χερσὶν φ. Id.Ant. 429

  ;

  φ. ὅπλα βραχίονι E.Hec.14

  ; bear (as a device) on one's shield, A.Th. 559, etc.; γαστέρι κοῦρον φ., of a pregnant woman, Il.6.59; φ. ὑπὸ ζώνην or ζώνης ὕπο, A.Ch. 1000(992), E.Hec. 762: in Trag. stronger than ἔχω, ἁγνὰς αἵματος χεῖρας φ. to have hands clean from blood, E.Hipp. 316 (v.l. φορεῖς)

  ; ἀλαὸν ὄμμα φέρων Id.Ph. 1531

  (lyr.);

  γλῶσσαν εὔφημον φ. A.Ch. 581

  , cf. Supp. 994;

  καλὸν φ. στόμα S.Fr. 930

  codd. (nisi leg. φορῇ) ; ἄψοφον

  βάσιν φ. Id.Tr. 967

  (lyr.).
  II bear, convey, with collat. notion of motion, freq. in Hom.,

  πῇ δὴ.. τόξα φέρεις; Od.21.362

  ; πρόσω φ. ib. 369;

  εἴσω φέρω σ' ἐντεῦθεν Ar.V. 1444

  , cf. Pl.Lg. 914b;

  πόδες φέρον Il.6.514

  ;

  πέδιλα τά μιν φέρον 24.341

  , etc.; of horses, 2.838;

  ἵππω.. ἅρμα οἴσετον 5.232

  , etc.; of ships, Od.16.323, cf. Il.9.306;

  τὰ σώματα τῶν ζῴων συνέστηκεν ἐκ τοῦ φέροντος καὶ τοῦ φερομένου Diocl. Fr.17

  .
  b of persons, bring to bear, μένος or μένος χειρῶν ἰθύς τινος φέρειν hurl one's strength right upon or against him, Il.16.602, 5.506; φ. τὴν ὀργήν, τὴν αἰτίαν ἐπί τινα, Plb.21.31.8, 33.11.2.
  c lead, direct,

  τὴν πόλιν Plu.Luc.6

  .
  2 of wind, bear along, [

  πνοιὴ Ζεφύρου] φ. νῆάς τε καὶ αὐτούς Od.10.26

  ; [

  σχεδίην] ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ ἔνθα 5.330

  , cf. 4.516, Il.19.378, etc.;

  ἐπέλασσε φέρων ἄνεμος Od.3.300

  , 7.277, cf. 5.111, etc.: abs., ὁ βορέας ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ἑλλάδα φέρει is fair for Greece, X.An.5.77: metaph.,

  ὅπῃ ἂν ὁ λόγος ὥσπερ πνεῦμα φ. Pl.R. 394d

  ;

  φ. τινὰ φρένες δύσαρκτοι A.Ch. 1023

  , cf. Th. 687 (lyr.):—[voice] Pass., v. infr. B.
  III endure, suffer,

  λυγρά Od.18.135

  ;

  ἄτην Hdt.1.32

  ; χαλινόν, ζυγόν, A.Ag. 1066, 1226; πημονάς, τύχας, Id.Pers. 293, E.Or. 1024;

  ξυμφοράς Th.2.60

  ;

  τὰς οὐ προσηκούσας ἁμαρτίας Antipho 3.2.10

  ; also of food,

  ἐσθίουσι πλείω ἢ δύνανται φ. X.Cyr.8.2.21

  ; of strong wine, bear, admit, καὶ τὰ τρία φέρων καλῶς, i.e. three parts of water, instead of ἴσον ἴσῳ, Ar.Eq. 1188, cf. Ach. 354; so τὰς ἐπιδείξεις.. φέρουσιν αὐτοῦ (sc. Ἰσοκράτους)

  οἱ λόγοι, τοὺς δὲ ἐν ἐκκλησίαις.. ἀγῶνας οὐχ ὑπομένουσι D.H.Isoc.2

  : metaph.,

  ᾗ φέρειν πέφυκε Pl.Ti. 48a

  .
  2 freq. with modal words,

  πήματα κόσμῳ φ. Pi.P.3.82

  ;

  σιγῇ κακά E.Hec. 738

  ;

  ὀργῇ τὸν πόλεμον Th.1.31

  ;

  θυμῷ φ. Id.5.80

  ;

  χαρᾷ φ. τι J.AJ19.1.13

  : esp. with an Adv., [

  ὕβριν] ῥηϊδίως φ. Hes.Op. 215

  ; δεινῶς, βαρέως, πικρῶς, χαλεπῶς φέρειν τι, bear a thing impatiently, take it ill or amiss, Hdt.2.121.γ, 5.19, E. Ion 610, Pl.R. 330a, etc.; δυσπετῶς, βαρυστόνως φ., A.Pr. 752, Eu. 794; προθύμως φέρειν τὸν πόλεμον to be zealous about the war, Hdt.9.18,40;

  προθύμως τὰ τοῦ πολέμου ἔφερον Th.8.36

  ;

  αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα A.Pr. 104

  ;

  συμφορὴν ὡς κουφότατα φ. Hdt.1.35

  ;

  ῥᾳδίως φ. Pl.Grg. 522d

  , al.;

  εὐπετῶς φ. S.Fr. 585

  , X.Mem.2.1.6; εὐπόρως ( εὐφόρως Brunck)

  ἐνεγκεῖν S.Ph. 873

  ; εὐμενῶς, εὐχερῶς φ., D.Ep. 3.45, Pl.R. 474e; these phrases are used mostly c. acc. rei; also c. part.,

  βαρέως ἤνεικε ἰδών Hdt.3.155

  , cf. Ar.Th. 385, etc.;

  φ. ἐλαφρῶς.. λαβόντα ζυγόν Pi.P.2.93

  ;

  ῥᾳδίως φέρεις ἡμᾶς ἀπολείπων Pl. Phd. 63a

  : c. gen.,

  τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φ. Th.1.77

  , cf. 2.62;

  ἐπί τινι, χαλεπῶς φ. ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ X.HG7.4.21

  , cf. Isoc.12.232;

  πράως ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις φ. D.58.55

  : c. dat. only, βαρέως φέρειν τοῖς παροῦσι, τῇ ἀτιμίᾳ, X.An.1.3.3, HG3.4.9, cf. 5.1.29; later, χαλεπῶς φ. διά τι, πρός τι, D.S.17.111, Jul.Or.1.17c codd.
  IV bring, fetch,

  εἰ.. θεὸς αὐτὸν ἐνείκαι Od.21.196

  ;

  φ. ἄποινα Il.24.502

  ;

  ἄρνε 3

  , 120, cf. Sapph.95; ὕδωρ, οἶνον, Anacr.62.1;

  ἔντεα Il.18.191

  ;

  τόξα Od.21.359

  ;

  κνημῖδας A.Th. 675

  ;

  δᾷδα Ar.Nu. 1490

  , etc.;

  γῆν τε καὶ ὕδωρ Hdt.7.131

  :—[voice] Med., carry or bring with one, or for one's own use,

  ποδάνιπτρα Od.19.504

  ;

  οἶνον Alc.35

  , cf. Hdt.4.67, 7.50, X. Mem.3.14.1;

  φερνὰς δόμοις E.Andr. 1282

  ; fetch, Od.2.410;

  χοὰς ἐκ κρήνης S.OC 470

  .
  2 bring, offer, present,

  δῶρα Od.8.428

  , etc.;

  μέλος Pi.P.2.3

  ;

  χοάς τινι A.Ch. 487

  ;

  φ. πέπλον δώρημά τινι S.Tr. 602

  ;

  πρός τινα δῶρα X.An.7.3.31

  ; χάριν τινὶ φ. grant any one a favour, do him a kindness, Il.5.211, Od.5.307, al.;

  ἐπὶ ἦρα φ. τινί Il.1.572

  , Od.3.164, etc.; φ. τισὶ εὐνοίας, ὄνησιν ἀστοῖς, A.Supp. 489, S.OC 287; but after Hom., χάριν τινὶ φ. show gratitude to him, Pi.O.10(11).17; μῆνιν φ. τινί cherish wrath against.. A.Niob. in PSI11.1208.12.
  b = ἄγω iv. 1,

  ἄχρι νῦν καθ' ὥραν ἔτους λέγονται πένθος ἐπὶ Μελεάγρῳ φέρειν Ant.Lib.2.7

  ; Ἰάλεμος· ὁ ἐπὶ τοῖς ἀπολωλόσιν ἀνίαν φέρων, Suid.:—[voice] Med.,

  τοῦ γονέως ἐφ' ᾧ γε τὸ πένθος φέρεσθε Phalar.Ep.103.1

  .
  3 bring, produce, cause, [

  ἀστὴρ] φέρει πυρετὸν βροτοῖσιν Il.22.31

  ;

  ὄσσαν.. ἥ τε φ. κλέος ἀνθρώποισι Od.1.283

  , cf. 3.204; φ. κακόν, πῆμα, ἄλγεα, etc., work one woe, Il.8.541, Od.12.231, 427, etc.; δηϊοτῆτα φ. bring war, 6.203;

  ἐπ' ἀλλήλοισι φ. Ἄρηα Il.3.132

  , cf. 8.516;

  πόλεμον Hes.Sc. 150

  ;

  θάνατον φ. B.5.134

  ;

  τοῦτο εὐδοξίαν σοι οἴσει Pl.Ep. 312c

  ;

  τὸ σωθῆναι τὸ ψεῦδος φέρει S.Ph. 109

  ;

  τέχναι.. φόβον φέρουσιν μαθεῖν A.Ag. 1135

  (lyr.); ὥσπερ τὸ δίκαιον ἔφερε as justice brought with it, brought about, i.e. as was just, no more than just, Hdt.5.58;

  ἀν' ὄ κα φέρῃ ὁ λόγος ὁ ταμία Φιλοκλέος IG42(1).77.13

  (Epid., ii B. C.); of a calculation, yield a result, Vett.Val.349.27; produce, adduce, bring forward,

  παραδείγματα Isoc.7.6

  , etc.;

  πάσας αἰτίας D.58.22

  ;

  ἁρμόττουσαν εἰκόνα Id.61.10

  :—[voice] Pass.,

  εἰς τὴν συνηγορίαν.. τοιαῦτά τινα φέρεται Sor.2.3

  .
  b bring or carry with one, involve,

  τὸ πᾶν ἡμῖν τοῦ πολέμου φέρουσιν αἱ νέες Hdt.8.62

  ; οὐ ξύλων ἀγὼν ὁ τὸ πᾶν φέρων ἐστὶ ἡμῖν, ἀλλ' ἀνδρῶν ib. 100.
  4 μῦθον φ. τινί bring one word, Il.10.288, 15.202; ἀγγελίην φ. bring a message, ib. 175, Od.1.408;

  λόγον Pi.P.8.38

  ;

  ἐπιστολὰς φ. τινί S.Aj. 781

  , cf. Tr. 493;

  ἐπιστολήν X.Ages.8.3

  : hence, tell, announce, πευθώ, φάτιν, A.Th. 370, Ag.9;

  σαφές τι πρᾶγος Id.Pers. 248

  (troch.), cf. Ag. 639, etc.; report, ἀγήν (breakages) PCair.Zen. 15r27 (iii B. C.); φ. κεχωνευκώς reports that he has.., ib.741.26, cf. 147.4, 268.24 (all iii B. C.); enter, book a payment made, PBaden47.12:—[voice] Med.,

  λόγους φ. E.Supp. 583

  ; but also ἀγγελίας ἔπος οἴσῃ thou shalt have it brought thee, receive, Id.Ph. 1546 (lyr.);

  μαντήϊα.. φέρονται Hes.Fr.134.9

  :—[voice] Pass., θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου the death of the testator must be announced, Ep.Heb.9.16.
  5 pay something due or owing, φόρον τέσσαρα τάλαντα φ. pay as a tax or tribute, Th.4.57, cf. IG12.57.9, Pl.Plt. 298a, PCair.Zen.467.7 (iii B. C.);

  δασμόν X.An.5.5.10

  ; σύνοδον φ. subscribe to the expense of a meeting, IG22.1012.14, 1326.6;

  χρήματα πᾶσι τάξαντες φ. Th.1.19

  ;

  μισθὸν φ. X.Cyr.1.6.12

  (but usu., receive, draw, pay,

  μισθὸν δύο δραχμὰς τῆς ἡμέρας Ar.Ach.66

  ;

  τέτταρας τῆς ἡμέρας ὀβολοὺς φέρων Men.357

  ;

  αἱ νῆες μισθὸν ἔφερον Th. 3.17

  , cf. X.An.1.3.21, Oec.1.6);

  φ. ἐννέα ὀβολοὺς τῆς μνᾶς τόκους Lys.Fr.1.2

  , cf. Lycurg.23; also of property, bring in, yield as rent,

  φ. μίσθωσιν τοῦ ἐνιαυτοῦ Is.5.35

  .
  6 apply, refer,

  τι ἐπί τι Pl. Ti. 37e

  , Chrm. 163d, R. 478b, cf. Plb.3.36.7, al.; φ. τὰ πράγματα ἐπί τινα confer powers upon, Id.2.50.6.
  7 ψῆφον φ. give one's vote, A.Eu. 674, 680, And.1.2, Is.11.18; ψῆφος καθ' ἡμῶν οἴσεται ([voice] Pass.) E.Or. 440;

  περὶ ταύτης ἡ ψῆφος οἰσθήσεται D.44.45

  ;

  ὑπὲρ ἀγῶνος Lycurg.7

  , cf. 11: hence φ. τινά appoint or nominate to an office,

  φ. χορηγόν D.20.130

  , 39.7, cf. Pl.Lg. 753d, Arist.Pol. 1266a10:—[voice] Pass., ibid.;

  ὅπως φέρηται ἐν τῷ στρατιωτικῷ UPZ15.10

  (ii B. C.);

  τῶν φερομένων ἐν Κλεοπάτρᾳ κληρούχων PRein.10.13

  , al. (ii B. C.); φερομένου μου ἐν τῇ συνοχῇ since I am enrolled in prison, i.e. am in prison, BGU1821.21 (i B. C.):—[voice] Med., choose, adopt,

  ταύταν φ. βιοτάν E.Andr. 785

  (lyr.).
  V bring forth, produce, whether of the earth or of trees,

  φ. ἄρουρα φάρμακα Od.4.229

  ;

  ἄμπελοι φ. οἶνον 9.110

  ; [νῆσος] φ. ὥρια πάντα ib. 131, cf. Hes.Op. 117; [

  οὐ] γῆ καρπὸν ἔφερε Hdt.6.139

  ;

  γύαι φ. βίοτον A.Fr.196.5

  , cf. Pi.N.11.41, E.Hec. 593, etc.: abs., bear fruit, be fruitful,

  εὖτ' ἂν τάδε πάντα φέρῃσι h.Merc.91

  ; ἡ γῆ ἔφερε ( καρπόν add. codd. quidam) Hdt.5.82;

  αἱ ἄμπελοι φέρουσιν X.Oec.20.4

  ; also of living beings,

  τόπος ἄνδρας φ. Pl.Ti. 24c

  ;

  ἤνεγκεν αὐτὸν Λαοδίκεια Philostr. VS1.25.1

  ;

  ἡ ἐνεγκοῦσα

  one's country,

  Hld.2.29

  , Lib.Or. 2.66, al., Chor.p.81 B., Lyd.Mag.3.26, dub. in Supp.Epigr.4.439 (Milet.) without Art. (also

  ἡ ἐνεγκαμένη Jul.Ep. 202

  ); or Mother Earth, M.Ant.4.48: generally, create, form,

  Πηνειὸς Τέμπη φ. Philostr.Im.1.25

  ; [

  τὰ βρέφη] ἄρχεται φέρειν τοὺς ὀδόντας Aët.4.9

  ;

  φ. τοὺς κυνόδοντας Gp.16.1.14

  .
  VI carry off or away,

  Κῆρες ἔβαν θανάτοιο φέρουσαι Il.2.302

  ;

  φ. τινὰ ἐκ πόνου 14.429

  , 17.718, etc.; of winds, [ἔπος] φέροιεν ἀναρπάξασαι ἄελλαι may the winds sweep away the word, Od.8.409; of a river, Hdt.1.189:—[voice] Med., carry off with one, Od.15.19.
  2 carry away as booty or prize, ἔναρα, τεύχεα, Il.6.480, 17.70;

  αἶγα λέοντε φ. 13.199

  ; δεῖπνον φ., of Harpies, A.Eu.51;

  ἐνέχυρα βίᾳ φ. Antipho 6.11

  ; in the phrase φέρειν καὶ ἄγειν (cf.

  ἄγω 1.3

  ), IG12.69.19; φέροντα ἢ ἄγοντα Lex ap.D.23.60;

  αἴ κα.. ἄγῃ ἢ φέρῃ Leg.Gort.5.37

  ;

  ἥρπαζον καὶ ἔφερον Lys.20.17

  ;

  κείρων ἢ φέρων IG12(9).90.10

  (Tamynae, iv B. C.);

  αἴ τίς κα.. φέρει τι τῶν ἐν τᾷ ἱαρᾷ γᾷ Tab.Heracl.1.128

  ; of a divorced wife,

  αἰ δέ τι ἄλλο φέροι τῶ ἀνδρός, πέντε στατῆρανς καταστασεῖ κὤτι κα φέρῃ αὐτόν Leg.Gort.3.2

  ; φέρειν alone, rob, plunder,

  θεῶν ἱερά E.Hec. 804

  ;

  ἀλλήλους Th.1.7

  ; abs., SIG38.23 (Teos, v B. C.):—[voice] Pass.,

  φερόμενοι Βακχῶν ὕπο E.Ba. 759

  :—[voice] Med. in same sense,

  ἔναρα Il.22.245

  ;

  πελέκεας οἶκόνδε φ. 23.856

  ;

  ἀτερπέα δαῖτα Od.10.124

  , cf. 15.378.
  3 carry off, gain, esp. by toil or trouble, win, achieve, both [voice] Act. and [voice] Med.,

  ἤ κε φέρῃσι μέγα κράτος ἦ κε φεροίμην Il.18.308

  ;

  φέρειν τρίποδα Hes.Op. 657

  ;

  τἀπινίκια S.El. 692

  ;

  τιμήν Ar. Av. 1278

  ; τἀριστεῖα, τὰ νικητήρια, Pl.R. 468c, Lg. 657e;

  πέρα.. οὐδὲν φ. S.OC 651

  ;

  ἐκ σοῦ πάντ' ἄνευ φόβου φ. Id.OT 590

  ; τίς.. πλέον τᾶς εὐδαιμονίας φέρει ἤ .. ; ib. 1190 (lyr.), cf. El. 1088 (lyr.); in bad sense,

  μείζω τὴν αἰσχύνην φ. Pl.Lg. 671e

  : also, receive one's due,

  φ. χάριν S.OT 764

  ;

  ὡς τοῦτό γ' ἔρξας δύο φέρῃ δωρήματα Id.Ph. 117

  ; μισθὸν φέρειν (v. supr. iv.5); of a priest's perquisites,

  φέρει ὁ ἱαρεὺς γέρη σκέλη κτλ. BMus.Inscr.968

  A 9 ([place name] Cos), cf. IG12.24.10, al., SIG56.35 (Argos, v B. C.):—[voice] Med. (v. ad init.), win for oneself,

  κῦδος οἴσεσθαι Il.22.217

  ; δέπας, τεύχεα, carry off as a prize, 23.663, 809, al.; ἀέθλια or ἄεθλον φ. carry off, win a prize, 9.127, 23.413; τὰ πρῶτα φέρεσθαι (sc. ἄεθλα) 23.275, 538;

  οὐ σμικρὸν ἆθλον τῆς ἐρωτικῆς μανίας φέρονται Pl.Phdr. 256d

  ; of perquisites, τὸ.. σκέλος τοὶ ἱαρομνάμονες φερόσθω (i. e. φερούσθω from Φερόνσθω) IG42(1).40.13 (Epid., v/iv B. C.): hence

  οὐ τὰ δεύτερα Hdt.8.104

  ; πλέον φέρεσθαι get more or a larger share for onself, gain the advantage over any one, τινος Hdt.7.211, cf. S.OT 500 (lyr.), E.Hec. 308; ταῦτα ἐπὶ σμικρόν τι ἐφέροντο τοῦ πολέμου this they received as a small help towards the war, Hdt.4.129;

  ἠνείκατο παρὰ Ἐγεσταίων τὰ οὐδεὶς ἄλλος 5.47

  ;

  ἴδια κέρδεα προσδεκόμενοι παρὰ τοῦ Πέρσεω οἴσεσθαι 6.100

  ;

  χάριν φέρεσθαι παρ' ὑμῶν And.2.9

  ;

  φ. τὴν ἀπέχθειαν αὐτῶν Antipho 3.4.2

  ;

  ὀνείδη Pl.Lg. 762a

  ;

  εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς οἴσῃ S.El. 969

  ;

  δάκρυ πρὸς τῶν κλυόντων A.Pr. 638

  ;

  ἀπό τινος βοσκάν Id.Eu. 266

  (lyr.);

  ἐξ ἀνανδρίας τοὔνομα Aeschin.1.131

  : generally, get for one's own use and profit, take and carry away, esp. to one's own home,

  τοῦ.. πάμπρωτα παρ' ἀγλαὰ δῶρα φέροιο Il.4.97

  : hence φέρειν or φέρεσθαι is often used pleon., v. infr. xi.
  VII abs., of roads or ways, lead to a place,

  ὁδὸν φέρουσαν ἐς ἱρόν Hdt.2.122

  , cf. 138; τὴν φέρουσαν ἄνω (sc. ὁδόν) Id.9.69;

  τῆς μὲν ἐς ἀριστερὴν ἐπὶ Καρίης φ., τῆς δὲ ἐς δεξιὴν ἐς Σάρδις Id.7.31

  ;

  ἐπὶ Σοῦσα X.An.3.5.15

  ;

  ἁπλῆ οἶμος εἰς Ἅιδου φέρει A.Fr. 239

  ;

  ἡ ἐς Θήβας φέρουσα ὁδός Th.3.24

  (but ἡ ἐπ' Ἀθηνῶν φέρουσα ibid.); also ἡ θύρα ἡ εἰς τὸν κῆπον φ. the door leading to the garden, D.47.53; αἱ εἰς τὴν πόλιν φ. πύλαι, αἱ ἐπὶ τὸ τεῖχος φ. κλίμακες, X.HG7.2.7, cf. PMich.Zen.38.27 (iii B. C.), Plb.10.12.3.
  b of time,

  τῇ νυκτὶ τῇ φερούσῃ εἰς τὴν β τοῦ Παχών PPetr.3p

  .x (iii B. C.), cf. PTeb.61 (b) 288 (ii B. C.), BGU1832.5 (i B. C.), etc.
  3 metaph., lead to or towards, be conducive to,

  ἐς αἰσχύνην φέρει Hdt.1.10

  ;

  τὰ ἐς ἄκεσιν φέροντα Id.4.90

  ; ἐς βλάβην, ἐς φόβον φέρον, S.OT 517, 991;

  εἰς ὄκνον E.Supp. 295

  : esp. in good sense, tend, conduce to one's interest, ἐπ' ἀμφότερά τοι φέρει (impers.)

  ταῦτα ποιέειν Hdt.3

  . 134; so

  τὰ πρὸς τὸ ὑγιαίνειν φέροντα X.Mem.4.2.31

  ;

  τροφαὶ μέγα φ. εἰς ἀρετάν E.IA 562

  (lyr.); μέγα τι οἰόμεθα φέρειν (sc. κοινωνίαν γυναικῶν τε καὶ παίδων)

  εἰς πολιτείαν Pl.R. 449d

  ; τὰ καλὰ ἐπιτηδεύματα εἰς ἀρετῆς κτῆσιν φ. ib. 444e, cf. X.Cyr.8.1.42; τοῦτο ἔφερεν αὐτῷ was for his good, M.Ant.5.8.
  b point to, refer to a thing,

  ἐς τί ὑμῖν ταῦτα φαίνεται φέρειν; Hdt.1.120

  ; φωνὴ φέρουσα πρός τινα addressed to him, Id.1.159;

  ἐς ἀρηΐους ἀγῶνας φέρον τὸ μαντήϊον Id.9.33

  , cf. 6.19; [ὄψις] φέρει ἐπὶ πᾶσαν γῆν refers to.., extends over.., Id.7.19; τὰ ἴχνη τῆς ὑποψίας εἰς τοῦτον φ. point to him, Antipho 2.3.10;

  πρός τινας Pl.R. 538c

  ;

  ταύτῃ <ὁ> νόος ἔφερε Hdt.9.120

  ; ἡ τοῦ δήμου φέρει γνώμη, ὡς .., the people's opinion inclines to this, that.., Id.4.11;

  ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Th.1.79

  : c. inf., τῶν ἡ γνώμη ἔφερε συμβάλλειν whose opinion inclined to giving battle, Hdt.6.110, cf. 5.118; πλέον ἔφερέ οἱ ἡ γνώμη κατεργάσεσθαι his opinion inclined rather to the view.., Hdt.8.100, cf. 3.77.
  VIII carry or have in the mouth, i. e. speak of,

  πολύν τινα ἐν ταῖς διαβολαῖς φέρειν Aeschin.3.223

  ; use a word,

  οὐκ οἶδα καθ' ὁποτέρου τούτων οἱ παλαιοὶ τὸ τῆς ζειᾶς ἔφερον ὄνομα Gal.Vict.Att.6

  , cf. 7.644, 15.753, 876; record an event,

  οἱ δευτέρῳ μετὰ τὴν ἔξοδον.. ἔτει φέροντες αὐτήν D.H.1.63

  : more freq. in [voice] Pass., πονηρῶς, εὖ, φέρεσθαι, to be ill or well spoken of, X.HG1.5.17, 2.1.6;

  ἀτίμως ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων φ. Pl.Ep. 328e

  ; abs., φέρεται [the report] is carried about, i.e. it is said, c. acc. et inf.,

  τοιόνδε φέρεται πρῆγμα γίνεσθαι Hdt.8.104

  (v.l.); ἐν χρόνοις φέρεται μνημονευομένοις is recorded as occurring within historical times, Str.1.3.15;

  ὅτε καὶ Δημόκριτος φέρεται τελευτήσας Sor.Vit.Hippocr.11

  ;

  κρίνομεν.. τὰ γραφέντα ὑφ' ἡμῶν προστάγματα ἐν τοῖς ἱεροῖς νόμοις φέρεσθαι παρ' ὑμῖν OGI331.60

  (Pergam., ii B. C.);

  ὧν τὰ ὀνόματα φέρεται

  are in use,

  Ptol.Geog.7.4.11

  ; of literary works, to be in circulation,

  ἐπιστόλιον αὐτοῦ τοιοῦτον φέρεται Plu.2.808a

  , cf. 209e, 832d, 833c, al., Jul.Or.6.189b, Gp.2.35.8, Eun.VSp.456 B.; πρόλογοι διττοὶ φέρονται Arg.E.Rh.; ὁ στίχος οὗτος ἔν τισιν οὐ φέρεται Sch.E. Ph. 377, cf. Sch.Il.8.557.
  2 of words, φέρεσθαι ἐπί τι to refer to something, A.D.Pron.61.5, Synt.21.14, al.
  IX imper. φέρε like ἄγε, as Adv., come, now, well,
  1 before another imper.,

  φέρε γὰρ σήμαινε A.Pr. 296

  (anap.);

  φέρ' εἰπὲ δή μοι S.Ant. 534

  ;

  φ. δή μοι τόδε εἰπέ Pl.Cra. 385b

  ; so

  φέρετε.. πειρᾶσθε Hdt.4.127

  .
  2 before [ per.] 1sg. or pl. of subj. used imperatively, φέρε ἀκούσω, φέρε στήσωμεν, Hdt.1.11,97;

  φ. δὲ νῦν.. φράσω Id.2.14

  ;

  φέρ' ἴδω, τί δ' ἥσθην; Ar.Ach.4

  ;

  φέρε δὴ κατίδω Id. Pax 361

  , cf. 959; φ. δὴ ἴδωμεν, φ. δὴ σκεψώμεθα, Pl.Grg. 455a, Prt. 330b, cf. E.Or. 1281 (lyr.), Ph. 276, etc.: less freq. before 2 pers.,

  φέρε.. μάθῃς S.Ph. 300

  .
  3 before a rhetorical question,

  φέρε.. τροπαῖα πῶς ἀναστήσεις; E.Ph. 571

  ;

  φ. δὴ νῦν.. τί γαμεῖθ' ἡμᾶς; Ar.Th. 788

  (anap.), cf. Ach. 541, Pl.R. 348c; φ. μῶν οὐκ ἀνάγκη .. ; Id.Lg. 805d; φ. πρὸς θεῶν πῶς .. ; Id.Grg. 514d; freq. in phrase

  φέρε γάρ, φέρε τίς γὰρ οὗτος; Ar.Nu. 218

  ;

  φ. γὰρ πρὸς τίνας χρὴ πολεμεῖν; Isoc.4.183

  , cf. Antipho 5.36; also

  φ. δή Pl.Grg. 455a

  , al.: usu. first in a sentence, but

  τὴν ἀνδρείαν δὲ φ. τί θῶμεν; Id.Lg. 633c

  , etc.
  4 φέρε δή, ἐάν πῃ διαλλαχθῶμεν .. come let us see if we can.., Id.Cra. 430a.
  5 φέρε c. inf., suppose, grant that..

  φ. λέγειν τινά Plu.2.98b

  ; φ. εἰπεῖν let us say, D.Chr.31.93, 163, Porph.Abst.3.3;

  οἷον φ. εἰ. Iamb. in Nic.p.47

  P., al. ( οἷον φέρε alone, Hierocl. in CA11p.439M.).
  X part. neut. τὸ φέρον, as Subst., destiny, fate, τὸ φ. ἐκ θεοῦ [καλῶς] φέρειν [χρή] ye must bear nobly what heaven bears to you, awards you, S.OC 1693 (lyr., codd., sed secl. καλῶς, χρή)

  ; εἰ τὸ φερον σε φέρει, φέρε καὶ φέρου AP 10.73

  (Pall.).
  2 part. φέρων in all genders freq. joined with another Verb:
  a to express a subsidiary action, φέρων ἔδωκε he brought and gave, Od.22.146; δὸς τῷ ξείνῳ ταῦτα φέρων take this and give it him, 17.345; ἔγχος ἔστησε φέρων brought the spear and placed it, 1.127; σῖτον παρέθηκε φέρουσα ib. 139, al., cf. S.Tr. 622;

  τοῦτο ἐλθὼν οἴκαδε φέρων τῷ πατρὶ ἔδωκα Pl.Hp.Ma. 282e

  , cf. R. 345b; so

  ὁ μὲν Ἐπίχαρμον.. εἰς δέκα τόμους φέρων συνήγαγεν Porph.Plot. 24

  ; ἑκάστῃ ἐννεάδι τὰ οἰκεῖα φέρων συνεφόρησα ibid., etc.; sts. translatable by with,

  ᾤχοντο φέροντες τὰ γράμματα Th.7.8

  .
  b intr., in pass. sense, to denote unrestrained action,

  νῦν σε μάλ' οἴω.. φέροντα.. φιλητεύσειν h.Merc. 159

  ; φέρουσα ἐνέβαλε νηΐ φιλίῃ she went and rammed, rammed full tilt, Hdt.8.87; ὅταν ἐπὶ θάτερ' ὥσπερ εἰς τρυτάνην ἀργύριον προσενέγκῃς, οἴχεται φέρον down it sinks, D.5.12;

  τὰ μὲν ἄλλα μέρη τοῦ πολέμου παρῆκαν, φέροντες δὲ παντὶ τῷ στρατεύματι πρὸς αὐτὸν Ἀκράγαντα προσήρεισαν

  hurling themselves,

  Plb.1.17.8

  ;

  εἰς τοῦτο φέρων περιέστησε τὰ πράγματα Aeschin.3.82

  ; ὑπέβαλεν ἑαυτὸν φέρων Θηβαίοις ib.90, cf. 1.175, 3.143,146; in the foll. passages φέρων accompanies a Verb of throwing, giving, entrusting, or dedicating, and expresses wholehearted action, whether wise or unwise; there is always an accus., freq. of the reflex. Pron., governed by the principal Verb (or perh. by φέρων): ἐπεὶ ἐς τοὺς κρατῆρας ἐμαυτὸν φέρων ἐνέβαλον (sc. ὁ Ἐμπεδοκλῆς ) when I went (or took) and threw myself.., Luc.Icar.13, cf. Fug.1, Plu.Comp.Arist. Cat.1, Fab.6, Per.12, Paus.1.30.1, Ael.VH8.14, Frr.10,69, Philostr. VA3.4;

  τὴν κατασκευὴν.. φέρων ἐδωρήσατο τῇ μητρί D.S.31.27

  , cf. Ach.Tat.1.7;

  σεαυτὸν.. φέρων ἀπημπόληκας Luc.Merc.Cond.24

  ;

  τί παθόντες.. τοῖς ἀτέκνοις τῶν γερόντων ἐσποιεῖτε φέροντες αὑτούς; Luc. DMort.6.3

  , cf. Ind.19, Laps.22; ταύτῃ (sc. τῇ ὀργῇ)

  φέρων ὑπέθηκεν ἑαυτόν Plu.Them.24

  , cf. Per.7;

  τούτῳ φέροντες ὑποβάλλουσι τοὺς υἱούς Id.2.4b

  , cf. Luc.6, Pomp.27, Ael.VH6.1, Max.Tyr.1.2;

  προσέθετο φέρων ἑαυτὸν ἐκείνῳ Eun.VS p.456

  B., cf.pp.461,465 B., Dam. ap. Suid. s.v. Σεβηριανός; ἀλλὰ σοὶ μὲν, ὦ θεῶν πάτερ, ἐμαυτὸν φέρων ἀναθήσω Jul.Or.7.231b.
  3 ἔκκρισις.. ἐκ μικρῶν φέρουσα διαστημάτων occurring at short intervals, Sor.2.45.
  XI φέρειν, φέρεσθαι are freq. added epexegetically to δίδωμι and similar Verbs,

  δῶκεν.. τρίποδα φέρειν Il.23.513

  , cf. 16.665, 17.131;

  τεύχεα.. δότω φέρεσθαι 11.798

  , cf. Od.21.349, E.Tr. 419, 454(troch.).
  B [voice] Pass. is used in most of the above senses:—special cases:
  I to be borne or carried involuntarily, esp. to be borne along by waves or winds, to be swept away, φέρεσθαι ἀνέμοισι, θυέλλῃ, Od.9.82, 10.54, cf. A.Pers. 276 (lyr.), etc.; πᾶν δ' ἦμαρ φερόμην, of Hephaestus falling from Olympus, Il.1.592; ἧκε φέρεσθαι he sent him flying, 21.120; ἧκα πόδας καὶ χεῖρε φέρεσθαι I let go my hands and feet, let them swing free [in the leap], Od.12.442, cf. 19.468; μέγα φέρεται πὰρ σέθεν, of a word uttered, comes with weight, Pi.P.1.87;

  βίᾳ φέρεται Pl.Phdr. 254a

  ;

  πνεῦμα φερόμενον Id.R. 496d

  ;

  τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς ἀναπνοὰς εἴσω τε καὶ ἔξω φέρεται Gal.16.520

  ;

  ῥεῖν καὶ φέρεσθαι Pl.Cra. 411c

  ;

  φ. εἰς τὸν Τάρταρον Id.Phd. 114b

  ; simply, move, go,

  ποῖ γᾶς φέρομαι; S.OT 1309

  (anap.);

  οὐκ οἶσθ' ὅποι γῆς οὐδ' ὅποι γνώμης φέρῃ Id.El. 922

  , cf. E.Hec. 1076 (anap.), etc.; of the excreta,

  τὰ φερόμενα.. εἰ μὲν αὐτομάτως φέροιτο Philum.

  ap. Aët.9.12;

  πρὸς κοιλίαν φερομένην Aët.4.19

  : metaph.,

  εἰς τὸ λοιδορεῖν φέρῃ E.Andr. 729

  ;

  πρὸς τὴν τοῦ κάλλους φύσιν Pl.Phdr. 254b

  , cf. X.Mem.2.1.4; ἐπὶ ταὐτὸ φέρονται have the same tendency, Phld.Vit.p.42 J.;

  ἀπὸ δογμάτων καὶ ἀπὸ θεωρημάτων φ. Vett.Val.238.30

  ; of veins, to be conveyed, Gal.15.531; also ἡ φερομένη οὐσία (the doctrine of) universal motion, Pl.Tht. 177c; οἱ φερόμενοι θεοί the moving gods, i. e. the stars and planets, Plot.2.3.9.
  2 freq. in part. with another Verb of motion, φερόμενοι ἐσέπιπτον ἐς τοὺς Αἰγινήτας they fell into their hands with a rush, at full speed, Hdt.8.91;

  ἀπὸ.. ἐλπίδος ᾠχόμην φερόμενος Pl.Phd. 98b

  ;

  ἧκε φερόμενος εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν Aeschin.3.89

  .
  3 of voluntary and impulsive motion,

  ἰθὺς φέρεται μένει Il.20.172

  ; ὁμόσε τινὶ φέρεσθαι come to blows with him, X.Cyn.10.21;

  δρόμῳ φ. πρός τινα Id.HG4.8.37

  ;

  φυγῇ εἰς ἑαυτοὺς φ. Id.Cyr.1.4.23

  ;

  ἥξει ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λόγον φερόμενος Lycurg.59

  ;

  φερόμενος ὑπ' ὀργῆς D.H.Comp.18

  .
  II metaph., καλῶς, κακῶς φέρεσθαι, of things, schemes, etc., turn out, prosper well or ill, succeed or fail,

  οὔτ' ἂν.. νόμοι καλῶς φέροιντ' ἄν S.Aj. 1074

  ;

  κακῶς φ. τὰ ἑαυτοῦ X.HG3.4.25

  ;

  εὖ φέρεται ἡ γεωργία Id.Oec.5.17

  ; ὀλιγώρως ἔχειν καὶ ἐᾶν ταῦτα φέρεσθαι to neglect things and let them take their course, D.8.67; less freq. of persons, fare well or ill, εὖ φερόμενος ἐν στρατηγίαις being generally successful.., Th.5.16, cf. 15;

  καλῶς φερόμενος τὸ καθ' ἑαυτόν Id.2.60

  ;

  φ. ἐν προτιμήσει παρά τινι D.S.33.5

  ;

  χεῖρον φερομένη παρὰ τἀδελφῷ J.AJ16.7.6

  ; of euphonious writing,

  σύνθεσις καλῶς φερομένη Phld.Po.5.26

  .
  2 behave, ὑποκριτικῶς, ἀστάτως, etc., Vett.Val.38.20, 197.8, al.
  C [voice] Med.: for its chief usages, v. supr. A. VI. 3.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > φέρω

 • 12 χρέος

  χρέος, τό [dialect] Ep. [full] χρεῖος Hom. (who also uses χρέος, but only in Od., v. infr. 1.1): [dialect] Att. [full] χρέως Phryn.370, Moeris p.403 P., Choerob.in Theod.1.360H. (and this form appears in codd. of D.25.69, 33.24, 38.14, 40.37, 42.5; but χρέος in Pl.Plt. 267a, Lg. 958b): gen.
  A

  χρείους E.IA 373

  (troch., s. v.l.),

  χρέους Lys.17.5

  codd.,

  χρέως D.49.18

  (and so Choerob.l.c.); no dat. occurs in [dialect] Ep. forms:—pl., nom. and acc.

  χρέᾰ Hes.Op. 647

  ,

  χρέᾱ Ar.Nu.39

  , 443 (anap.), cf. Isoc.21.13, Pl.Lg. 684e, etc.; Arc. χρήατα (but Schwyzer [665] χρῆα τά) IG5(2).343.20, 27 (Orchom., iv B. C.); gen.

  χρεῶν Ar.Nu.13

  , 117, Pl.R. 566a, etc.; [dialect] Ep.

  χρειῶν Hes.Op. 404

  ( χρεέων cj. Rzach); [dialect] Ep. dat.

  χρέεσι Man. 4.135

  ;

  χρήεσσι A.R.3.1198

  : ([etym.] χράομαι, χρή):
  I that which one needs must pay, obligation, debt,

  Ἄρης.. χρέος καὶ δεσμὸν ἀλύξας Od. 8.353

  , cf. 355; χρεῖος ἀποστήσασθαι, i.e. pay it in full, Il.13.746: esp. of the obligation to restore or pay for 'lified' cattle and plunder, so the heralds of the Pylians summoned to share in booty all οἷσι χρεῖος ὀφείλετ'·.. πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον (where Sch. A, τὰ περιελασθέντα ἐκ τῆς Πύλου ὑπὸ τῶν Ἐπειῶν θρέμματα χρέως καλεῖ) Il. 11.686, cf. Od.3.367, 21.17; later simply, debt,

  αὐτὸς ἔτεισε.. χρέος Thgn.205

  ; ἀρᾶς τίνει χ. pays the debt demanded by the curse, A.Ag. 457 (lyr.); μή τι πέρα χρέος.. πόλει προσάψῃς debt, i. e. guilt, S.OC 235 (lyr.); χ. πράσσειν τινά exact payment of a debt from one, Pi.O.3.7; ἐμὸν καταίσχυνε χ. dishonoured my debt, i.e. dishonoured me for not paying my debt, for not keeping my promise, ib.10(11).8; τεὸν χ. the debt due to thee, Id.P.8.33: in Com. and Prose, χ. ἀποδιδόναι repay a debt, Hdt.2.136 (where also we have χ. διδόναι to give a loan, and χ. λαμβάνειν to receive a loan), cf. Ar.Nu. 117, Pl.Plt. 267a; ἔχω χ. ὡς εἰπεῖν οὐδὲν ἀνδρὸς Ἕλληνος I know of nothing that 1 owe to any man of Greece, Hdt.3.140;

  χ. ἀπαιτεῖν Plu.Oth.2

  ;

  τὰ ὑπάρχοντα τῶν χ. ἀνεῖσθαι Id.Sol.15

  ; τὸ ἐπὶ τὴν τράπεζαν χρέως (sc. ὀφειλόμενον) D.33.24; ὢ καλὸν εἰς ἄλοχον θέμενος χ., like χάριν θέσθαι (v.

  τίθημι A. 11.7

  fin.), Epigr. in Arch.Pap.1.220 ([place name] Ptolemaic);

  ἔχειν εἴς τι χ. Plu.Caes.48

  : pl., debts, Hes.Op. 647, Ar.Nu.13, etc.;

  χρειῶν λύσις Hes.Op. 404

  ;

  χρέα ἀπολαβεῖν And.3.15

  ;

  χρέα ἐπὶ τόκοις ὀφειλόμενα Is.11.42

  ; τὴν οὐσίαν ἅπασαν χρέα κατέλιπον left all the property in outstanding debts, D.38.7; εἰσπραχθέντα χρέα ibid.; ἐκπληρῶσαι τὸ χ. ἅπαν pay it, Pl.Lg. 958b;

  τὸ χ. διαλυέτω SIG306.46

  (Tegea, iv B. C.), cf. Plu.Luc.20 ([voice] Pass.);

  πρὸς τὰ χ. ἀπάγεσθαι Plb.38.11.10

  , D.H.4.9:—cf. ἀποκοπή.
  2 metaph., the debt that all must pay, fate, death,

  οὐκ ἔστι τὸ χ. φυγεῖν Alciphr.1.25

  ;

  τὸ τῆς ψυχῆς ἀπαιτηθεὶς χ. LXXWi.15.8

  ; also

  ἂν μή τις θᾶττον ὡς χ. ἀποδιδῷ τὸ ζην Pl.Ax. 367b

  ; ὁπότε εἰς τὸν ἀέρα ἀναδράμῃ τὸ χ. (sc. ἡ ψυχή, regarded as lent to the body) Vett.Val.330.33.
  II in Poets, business, affair, matter,

  ἑὸν αὐτοῦ χρεῖος ἐελδόμενος Od.1.409

  , cf. 2.45; χρέος πᾶν ἐπικραίνεις, of Pelasgos, A.Supp. 374 (lyr.); purpose, object, εἰ μὲν γὰρ ὑμῖν μὴ τόδ' ἐκπράξω χρέος ib. 472, cf. S.OT 156 (lyr.);

  πᾶν ὃ θέλεις.. χ. ἐκτετέλεσται Theoc.25.53

  : c. gen., σὸν οὐκ ἔλασσον ἢ κείνης χ. your affair, E.Hec. 892.
  2 almost = χρῆμα, thing, τί χρέος; = τί χρῆμα; A.Ag.85 (anap.), E.Heracl.95 (lyr.), cf. S.OC 251 (lyr.);

  ἐφ' ὅ τι χ. ἐμόλετε E.Or. 150

  (lyr);

  τί χ. ἔβα δωμα; Id.Fr. 1011

  (lyr.);

  τί καινὸν ἦλθε δώμασιν χ.; Id.HF 530

  , cf. Ar. Nu.30 (with play on signf.1), Theoc.24.66.
  3 ἐλάφους, μέγα τι χ. (cf.

  χρῆμα 11.3

  ) Call.Dian. 100.
  III in Od.11.479, ἦλθον Τειρεσίαο κατὰ χρέος seems to be = Τειρεσίᾳ χρησόμενος (10.492) to consult him.
  2 elsewh. κατὰ χρέος means according to what is needful, in due fashion, h.Merc. 138, A.R.3.189, Arat.343.
  IV duty, task, charge, office,

  ἦλθε τωὔτ' ἐπὶ χρέος Pi.O.1.45

  , cf. 7.40;

  οἷς τόδ' ἦν χρέος A.Pers. 777

  , cf. Th.20;

  τὸ σὸν μελέσθω.. φρουρῆσαι χρέος S.El.74

  , cf. E.Or. 1253 (lyr.), IT 883 (lyr.).
  V τὸ συνδρῶν χ. the circumstance of being an accomplice, E.Andr. 337.
  VI anything useful or serviceable,

  χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι Hp.

  Jusj.; δέκα στατῆρανς καταστασεῖ, τῶ δὲ χρήϊος ( = χρέους)

  διπλεῖ ὄτι κ' ὀ δικαστὰς ὀμόσει συνεσσάκσαι Leg.Gort.3.14

  , cf. 11, GDI5100.11 ([place name] Malla).
  2 value, validity, υηδὲν ἐς χρῆος (or χρέος) ἤμην τὰν δόσιν the gift shall be of no value, i. e. invalid, Leg.Gort.10.24, cf. 31.
  VII παρὰ χρέος, = παραχρῆμα, Call.Aet.Oxy.2080.14 ( παραχρῆμ' ap.Stob.), Nic.Al. 614 (prob. orig. = signf. VIII).
  VIII = χρεία, χρεώ, need, τί δ', ὦ τάλας, σε τοῦδ' ἔχει πλέκους χρέος; Answ.

  χ. μὲν οὐδέν, βούλομαι δ' ὅμως λαβεῖν Ar.Ach. 454

  , cf. Bion Fr.2.2.

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > χρέος

 • 13 ἐπιτροπή

  A reference, esp. to an arbiter in decision of a law-suit,

  ἠξίουν δίκης ἐπιτροπὴν σφίσι γενέσθαι ἢ ἐς πόλιν τινὰ ἢ ἰδιώτην Th.5.41

  ; ἡ ἐ.

  τούτῳ πρὸς Παρμένοντα γέγονε D.33.23

  ; εἰς ἐ. ἔρχεσθαι ib.14 ; ἡ ἐ. ἐγένετό μοι ib.16 ; τὴν ἐ. λῦσαι ibid.; ἀνέντες τὴν ἐ. having declined it, Th. 5.31.
  2 generally, power to decide,

  ἐ. διδόναι τινὶ περί τινος Hp. Decent.17

  , cf. Schwyzer 195.10 (Crete (from Delos), ii B.C.);

  διδόναι τῇ συγκλήτῳ τὴν ἐ. Plb.18.39.5

  ; διδόναι ἑαυτοὺς εἰς ἐ., or τὴν ἐ. διδόναι περὶ σφῶν αὐτῶν, Lat. dedere se in fidem, to surrender absolutely, Id.2.11.8,15.8.14, etc.; ἐ. λαβεῖν εἰς τὸ διαλῦσαι to receive full powers to treat, Id.3.15.7, cf. D.H.2.45, D.S.17.47 ;

  μετ' ἐξουσίας καὶ ἐ. Act.Ap.26.12

  .
  II guardianship, Pl.Lg. 924b, etc.; ἐπιτροπῆς κατάστασις, διαδικασία, Arist.Ath.56.6 ;

  ἀποχὴ τῆς ἐ. POxy.898.24

  (ii A.D.); ἐπιτροπῆς δικάζεσθαι, of an action brought by a ward against a guardian, Lys.Fr.27 ;

  καταγιγνώσκειν τὴν ἐ. D.29.58

  ;

  ἐπιτροπῆς κρίνειν τινά Plu.2.844c

  .
  2 office of a Roman procurator,

  ἡ τοῦ ἰδίου λόγου ἐ. BGU16.8

  (ii A.D.): generally, stewardship, PLond.2.454.10 (iv A.D.).

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἐπιτροπή

 • 14 διαδέχομαι

  διαδέχομαι fut. ptc. τὸν διαδεξόμενον (2 Macc. 9:23 v.l.); 1 aor. διεδεξάμην; fut. pass. 3 sg. διαδεχθήσεται (Sir 14:20 cod. A) (Hdt. et al.; Just., Ath.) to receive in turn from a former possessor, receive in turn, succeed to freq. as t.t. in reference to one who succeeds another either in manifestation of character exhibited by the predecessor: ‘inherit’ in the sense of reception by genetic transmission (SIG 495, 6 [Protogenes manifests the goodwill of his father]) or in public office (Polyb. 9, 28, 8 [Alexander succeeds Philip] et al.; SIG 700, 32; OGI 335, 132; 210, 2f τὴν ἀρχιερωσύνην; PTebt 489; PHamb 27, 14; POxy 495, 11; 13; 4 Macc 4:15; TestSol D 4:6; Philo, Mos. 1, 207; Jos., Ant. 7, 337; Just., D. 139, 4; Ath. 37, 1) the sense used 1 Cl 44:2: τὴν λειτουργίαν ministry—Abs. (as Hdt. 8, 142; s. Field, Notes 116) of the Israelites’ tabernacle in turn Ac 7:45.—M-M.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > διαδέχομαι

 • 15 διακονία

  διακονία, ας, ἡ (s. διακονέω, διάκονος; Thu. et al.; IG XII/5, 600, 14 [III B.C.]; PFouad 25 verso I, 1 [II A.D.]; 1 Macc 11:58; Esth 6:3, 5 [both v.l.]; TestJob 11:1ff, 15:1; Joseph.)
  service rendered in an intermediary capacity, mediation, assignment, δ. τῆς λειτουργίας mediation of this public obligation 2 Cor 9:12; cp. 13. ἡ δ. ἡ εἰς Ἰερουσαλήμ my embassy in behalf of J. (=my role as delivery agent [for the gift] for J. The v.l. δωροφορία indicates that δ. denotes intermediary function; the context informs the reader that the mission involves the bringing of a gift) Ro 15:31; cp. 2 Cor 8:4; 9:1.—On the ‘collection’: ELombard, RTP 35, 1902, 113–39; 262–81; MGoguel, RHPR 4, 1925, 301–18; KNickle, The Collection ’66.—πνεύματα εἰς δ. ἀποστελλόμενα spirits sent out on assignment Hb 1:14.
  gener. service πρὸς τὸν καταρτισμὸν τ. ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας to prepare God’s people for productive service Eph 4:12 (the rendering [as later edd. of RSV, also NRSV, REB] assumes that no comma, as in KJV, RV, RSV1, JB et al., is to be placed before εἰς [difft. 3 below]); δ. τοῦ λόγου Ac 6:4; ἡ ὑμῶν δ. service to you 2 Cor 11:8.—1 Cor 16:15; 2 Ti 4:11; Rv 2:19.
  specif. engagement in preparations for a social event, such as a meal (s. Plut., Philopoem. 357 [2, 3]: a Megarian hostess mistakes the statesman P. for one of his aides and sets him to chop wood as part of the διάκονια or preparations for a meal; Jos., Ant. 2, 65; 11, 163 διακονεῖν τινι τὴν ἐπὶ τοῦ πότου διακονίαν) περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν δ. (Martha) was distracted w. many preparations Lk 10:40.
  functioning in the interest of a larger public, service, office of the prophets and apostles 1 Ti 1:12; κλῆρος τῆς δ. Ac 1:17; τόπος τῆς δ. vs. 25. Of the service of the Levites 1 Cl 40:5; the office of an ecclesiastical overseer IPhld 1:1; 10:2; ISm 12:1; Hs 9, 27, 2; δ. λαμβάνειν receive a ministry Ac 20:24. διαιρέσεις διακονιῶν 1 Cor 12:5; δ. τοῦ θανάτου ministry of death: of the OT law 2 Cor 3:7. Also δ. τῆς κατακρίσεως min. of condemnation vs. 9. Opp. δ. τῆς δικαιοσύνης min. of righteousness ibid.; δ. τοῦ πνεύματος min. of the Spirit vs. 8 of service in behalf of the Gospel; cp. Ac 21:19; Ro 11:13; 2 Cor 4:1; 6:3; Col 4:17; 2 Ti 4:5; δ. τῆς καταλλαγῆς ministry of reconciliation 2 Cor 5:18; τὴν δ. τελέσαι carry out this assignment Hm 2:6; concerning obedience and exhortation 12, 3, 3; Hs 1:9; 2:7. τελειῶσαι … τὴν δʼ discharge … my responsibility Ac 20:34.—Eph 4:12 belongs here if, with KJV, RV, RSV1 et al. and contrary to N. and other edd., a comma is placed before εἰς (s. Collins [at 5, end, below] 233f).
  rendering of specific assistance, aid, support (Arrian, Peripl. 3, 1 εἰς διακονίαν=for support), esp. of alms and charitable giving (AcThom 59 [Aa II/2, 176, 2] χρήματα πολλὰ εἰς διακονίαν τῶν χηρῶν=much money to take care of the widows) Ac 6:1. εἰς δ. πέμψαι τί τινι send someone someth. for support 11:29; cp. 12:25.
  an administrative function, service as attendant, aide, or assistant (Eng. loanw. ‘deacon’; Hippol., Ref. 7, 36, 3) Ro 12:7 (Ltzm., ZWT 55, 1913, 110); IMg 6:1; IPhld 10:2; Hs 9, 26, 2.—PAbbing, Diakonia, diss. Utrecht ’50; BReicke, Diakonie, Festfreude u. Zelos usw. ’51, 19–164; RAC III 909–17; WBrandt, Dienst u. Duienen im NT ’31 (diss. Münster: Diakonie u. das NT, 1923); JCollins, Diakonia ’90.—DELG s.v. διάκονος. M-M. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > διακονία

 • 16 καλέω

  καλέω impf. ἐκάλουν; fut. καλέσω (LXX; JosAs 17:5; 20:6; Jos., Ant. 11, 266.—W-S. §13, 5; B-D-F §74, 1; Mlt-H. 242); 1 aor. ἐκάλεσα; pf. κέκληκα. Mid.: fut. 3 sg. καλέσεται (Just., D. 43, 5). Pass. 1 fut. κληθῆσομαι (W-S. §15); 2 fut. 3 sg. κεκλήσεται Lev 13:45; Hos 12:1; 1 aor. ἐκλήθην; pf. κέκλημαι (Hom.+).
  to identify by name or attribute, call, call by name, name
  call (to someone) abs., with naming implied (opp. ὑπακούειν; cp. PHamb 29, 3 [89 A.D.] κληθέντων τινῶν καὶ μὴ ὑπακουσάντων; Just., D. 136, 2 οὔτε καλοῦντος αὐτοῦ ἀνέχεσθε οὔτε λαλοῦντος ἀκούετε) of God ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε 1 Cl 57:4 (Pr 1:24); w. obj. τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατʼ ὄνομα J 10:3 v.l.
  call, address as, designate as w. double acc. (Just., D. 3, 5 θεὸν σὺ τί καλεῖς; Hippol., Ref. 6, 20, 1) αὐτὸν καλῶμεν κύριον 2 Cl 4:1; cp. Mt 22:43, 45; 23:9 (here the sense supplies the second acc.: you are to call no one your father); Lk 20:44; Ac 14:12; Ro 9:25; Hb 2:11; 1 Pt 1:17 P72; 3:6. A voc. can take the place of the second acc. τί με καλεῖτε κύριε, κύριε; Lk 6:46. Pass. καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων ῥαββί Mt 23:7. ὑμεῖς μὴ κληθῆτε ῥαββί you are not to have people call you ‘rabbi’ vs. 8; vs. 10. Cp. Lk 22:25; Js 2:23. ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται Mt 21:13; Mk 11:17 (both Is 56:7). κληθήσονται υἱοὶ θεοῦ Ro 9:26 (Hos 2:1).
  name, provide with a name w. double acc. (Iren. 1, 1, 1 [Harv. I 8, 3]) ἐκάλουν αὐτὸ … Ζαχαρίαν they were for naming him Z. Lk 1:59 (on ἐπὶ τῷ ὀνόματι τ. πατρός after his father[’s name] cp. 1 Esdr 5:38; Sir 36:11 and s. Hs 9, 17, 4).—Pass. be given a name, be named (Jos., Ant. 1, 34) κληθήσεται Ἰωάννης his name is to be John Lk 1:60; cp. vs. 62. σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς J 1:42. Also of localities Mt 27:8; Ac 1:19; ApcPt Rainer (s. Ἀχερουσία).—Have as a name, be called (Lucian, Jud. Voc. 7 Λυσίμαχος ἐκαλεῖτο; Just., D. 1, 3 Τρύφων…καλοῦμαι; 63, 5 Χριστιανοὶ … καλούμεθα) ὸ̔ς καλεῖται τ. ὀνόματι τούτῳ who bears this name Lk 1:61. Also of localities (Appian, Bell. Civ. 3, 70 §289; 3, 91 §374; SIG 599, 5 τὸ φρούριον ὸ̔ καλεῖται Κάριον; Just., A I, 59, 6 τὸ καλούμενον Ἔρεβος) πόλις Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλέεμ Lk 2:4. Cp. Ac 28:1; Rv 11:8.—Lk, Ac, Rv, GPt add to a pers. or thing the name or surname which he, she, or it bears, by means of the pres. pass. ptc. (cp. SIG 685, 39 νῆσον τὴν καλουμένην Λεύκην; 826e 22; 1063, 5; PPetr II, 45 II, 20; BGU 1000, 6; PCairGoodsp 9, 4; O. Wilck II, 1210, 4). The name: ἀδελφὴ καλουμένη Μαριάμ a sister named Mary Lk 10:39 (PCairMasp 23, 16 τ. ἀδελφὴν καλουμένην Πρόκλαν; TestJob 48:1 ἡ καλουμένη Ἡμέρα). Cp. 19:2; Ac 7:58; Rv 19:11, also 12:9. πόλις καλουμένη Ν. Lk 7:11; cp. 9:10; 19:29; 21:37; 23:33; Ac 1:12; 3:11; 8:10; 9:11; 10:1; 27:8, 14, 16; Rv 1:9; 16:16; GPt 6:24. The surname (2 Macc 10:12 Πτολεμαῖος ὁ καλούμενος Μάκρων; 1 Macc 3:1; Jos., Ant. 13, 367; TestJob 1:1 Ιωβ τοῦ καλουμένου Ιωβαβ): Σίμων ὁ κ. ζηλωτής Simon the Zealot Lk 6:15. Cp. 1:36; 8:2; 22:3 (s. ἐπικαλέω 2); Ac 1:23; 13:1; 15:22 (s. ἐπικαλέω), 37.—The example of the OT (Gen 17:19; 1 Km 1:20; Hos 1:9; 1 Macc 6:17) has influenced the expr. καλεῖν τὸ ὄνομά τινος, w. the name added in the acc. καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν Mt 1:21; GJs 11:3; 14:2. Cp. Mt 1:23 (Is 7:14), 25; Lk 1:13, 31. Pass. Lk 2:21; Rv 19:13.
  Very oft. the emphasis is to be placed less on the fact that names are such and such, than on the fact that the bearers of the name actually are what the name says about them. The pass. be named thus approaches closely the mng. to be, and it must be left to the sensitivity of the interpreter whether this transl. is to be attempted in any individual case (Quint. Smyrn. 14, 434 οὔτʼ ἔτι σεῖο κεκλήσομαι=I do not wish any longer to be yours, i.e. your daughter). Among such pass. are these: Ναζωραῖος κληθήσεται he is to be a Nazarene Mt 2:23. υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται 5:9; cp. vs. 19ab. υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται (in parallelism w. ἔσται μέγας) Lk 1:32; so GJs 11:3, but without the ref. to greatness; cp. Lk 1:35, 76; 2:23. οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου 15:19, 21. οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος 1 Cor 15:9. ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καί ἐσμέν that we should be called children of God; and so we really are 1J 3:1 (sim. Eur., Ion 309 τ. θεοῦ καλοῦμαι δοῦλος εἰμί τε; cp. Just., D. 123, 9; καλεῖσθαι beside εἶναι as Plut., Demetr. 900 [25, 6]). οἱ κεκλημένοι ἐν ὀνόματι κυρίου those who are identified by the Lord’s name i.e. as Christians Hs 8, 1, 1. ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται as long as it is called ‘today’, as long as ‘today’ lasts Hb 3:13 (WLorimer, NTS 12, ’66, 390f, quoting Pla., Phd. 107c).—Here we may also class ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα in (through) Isaac you are to have your descendants Ro 9:7 and Hb 11:18 (Gen 21:12).
  to request the presence of someone at a social gathering, invite (Hom. et al.; pap; 2 Km 13:23; Esth 5:12; ISardRobert 1, ’64, p. 9, lines 1–4) τινά someone εἰς (τοὺς) γάμους to the wedding (Diod S 4, 70, 3; POxy 1487, 1 καλεῖ σε Θέων εἰς τοὺς γάμους) Mt 22:9; Lk 14:8, cp. vs. 10 (Syn. ἐρωτάω; s. three texts, invitations to the κλινή of Sarapis [ZPE 1, ’67, 121–26], two w. ἐ. and one w. καλέω New Docs 1, 5–9; on Luke’s compositional use of the meal context, s. XdeMeeûs, ETL 37, ’61, 847–70; cp. J 2:2; Rv 19:9. Abs. invite τινά someone 1 Cor 10:27 (Diog. L. 7, 184 of Chrysippus: ἐπὶ θυσίαν [sacrificial meal] ὑπὸ τῶν μαθητῶν κληθῆναι); priests to a child’s birthday GJs 6:2. Cp. Lk 7:39; 14:9, 12f, 16. οἱ κεκλημένοι the invited guests (Damox. Com. [IV/III B.C.] Fgm. 2, 26 K. in Athen. 3, 59, 102c τ. κεκλημένον; Jos., Ant. 6, 48; 52); Mt 22:3b (οἱ κεκλημένοι εἰς τ. γάμους as Diphilus Com. [IV/III B.C.] Fgm. 17, 1), 4, 8; Lk 14:7, 17; cp. vs. 24. ὁ κεκληκώς, the host 14:10 (s. above).—If αὐτοῦ Mk 2:15 refers to Jesus’ home, κ. in vs. 17 registers the double sense of an invitation to dinner and receipt of Messianic benefits, w. Jesus as host (s. AMcNeile, Mt ’57, 118); difft. Lk 5:27–32, s. 4 below. Of a follow-up invitation to guests upon completion of banquet preparations Mt 22:3a (cp. 3b below).
  to use authority to have a person or group appear, summon
  call together τινάς people: Workers to be paid Mt 20:8. Slaves to receive orders 25:14; Lk 19:13. Shepherds GJs 4:3. τὰς θυγατέρας τῶν Ἑβραίων for Mary’s diversion 6:1; 7:2. τὰς παρθένους Ox 404 recto, 21 (Hs 113, 5); GJs 10:1. Guests Mt 22:3a (s. 2 end).
  summon τινά someone (Appian, Bell. Civ. 4, 82 §347; 4, 86 §362; 1 Macc 1:6) ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν they sent to him to summon him Mk 3:31. Cp. Mt 2:7; 22:3a. Of Joseph ἐκάλεσεν αὐτήν GJs 13:2 (for the context cp. Mt 1:18f). Of God: the Israelites fr. Egypt (as a type of Christ) Mt 2:15. Call upon (Himerius, Or. 48 [=Or. 14], 10; 4 Macc 3:19) Hb 11:8.
  a legal t.t. call in, summon before a court (oft. pap) τινά someone (Jos., Ant. 14, 169) Ac 4:18; 24:2.—The transition to mng. 4 is well illustrated by Mt 4:21; Mk 1:20; Papias (8), where the summons is also a call to discipleship.
  From the mngs. ‘summon’ and ‘invite’ there develops the extended sense choose for receipt of a special benefit or experience, call (Paus. 10, 32, 13 οὓς ἂν ἡ ῏Ισις καλέσῃ διʼ ἐνυπνίων; Ael. Aristid. 30, 9 K.=10 p. 116 D.: ὑπὸ τοῦ θεοῦ κληθείς) καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ Hb 5:4. τινὰ εἴς τι someone to someth., in the usage of the NT, as well as that of the LXX, of the choice of pers. for salvation: God (much more rarely Christ) calls εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν καὶ δόξαν 1 Th 2:12; εἰς τὴν αἰώνιον αὐτοῦ δόξαν 1 Pt 5:10. εἰς ζωὴν αἰώνιον 1 Ti 6:12. εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ to fellowship with his son 1 Cor 1:9. ἐκ σκότους εἰς τὸ αὐτοῦ φῶς from darkness to his light 1 Pt 2:9. ἀπὸ σκότους εἰς φῶς 1 Cl 59:2. διὰ τ. χάριτος αὐτοῦ Gal 1:15. for this God called you through our proclamation, namely to obtain the glory 2 Th 2:14; cp. 1 Th 2:12. καλέσαντι … εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρους τῶν ἁγίων Col 1:12 v.l. (for ἱκανώσαντι). Without further modification Ro 8:30; 9:24; 1 Cor 7:17f, 20–22, 24; Eph 1:11 v.l.; 2 Cl 9:5; 10:1.—κ. κλήσει ἁγίᾳ call with a holy calling 2 Ti 1:9. ἀξίως τῆς κλήσεως ἧς (attraction, instead of ἣν) ἐκλήθητε worthily of the calling by which you were called Eph 4:1 (on the constr. s. W-S. §24, 4b; Rob. 478). Of God: ὁ καλῶν τινά Gal 5:8; 1 Th 5:24. Abs. ὁ καλῶν Ro 9:12. ὁ καλέσας τινά Gal 1:6; 1 Pt 1:15; 2 Pt 1:3. Likew. of Christ ὁ καλέσας τινά 2 Cl 5:1 (Just., A I, 15, 7). Pass. οἱ κεκλημένοι those who are called Hb 9:15. κεκλημένοι ὑπὸ τοῦ θεοῦ διʼ αὐτοῦ (=Ἰ. Χρ.) 1 Cl 65:2. οἱ κεκλημένοι ὑπʼ αὐτοῦ (=υἱοῦ τ. θεοῦ) Hs 9, 14, 5. οἱ κληθέντες Hm 4, 3, 4. S. also 1d.—More closely defined: ἐν δικαιοσύνῃ B 14:7 (Is 42:6). ἐπʼ ἐλευθερίᾳ (s. ἐλευθερία) Gal 5:13. οὐκ ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλʼ ἐν ἁγιασμῷ not for impurity, but in consecration 1 Th 4:7. ἐν εἰρήνῃ in peace 1 Cor 7:15. ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν you were called in the one hope that you share in your call Eph 4:4. ἡμεῖς διὰ θελήματος αὐτου (=θεοῦ) ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κληθέντες 1 Cl 32:4. εἰς εἰρήνην τοῦ Χριστοῦ ἐν ἐνὶ σώματι Col 3:15. ἐν τῇ σαρκί 2 Cl 9:4. ἐν Ἰσαάκ Hb 11:18 (=Ro 9:7). πόθεν ἐκλήθημεν καὶ ὑπὸ τίνος καὶ εἰς ὸ̔ν τόπον 2 Cl 1:2. εἰς τοῦτο ἵνα for this reason, that 1 Pt 3:9; cp. 2:21. Of Christ: οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς (+ εἰς μετάνοιαν v.l.) Mt 9:13; Mk 2:17 (on a prob. double sense in this pass. s. 2); 2 Cl 2:4; cp. vs. 7 (cp. Just., A I, 40, 7 εἰς μετάνοιαν καλεῖ πάντας ὁ θεός); Lk 5:32 (ἐλήλυθα … εἰς μετάνοιαν). Of God: ἐκάλεσεν ἡμᾶς οὐκ ὄντας he called us when we did not exist 2 Cl 1:8. ὁ καλῶν τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα the one who calls into being what does not exist Ro 4:17 (Philo, Spec. Leg. 4, 187 τὰ μὴ ὄντα ἐκάλεσεν εἰς τὸ εἶναι; cp. Is 41:4; 48:13).—Of the call to an office by God Hb 5:4.—JHempel, Berufung u. Bekehrung (also GBeer Festschr.) ’35; HWildberger, Jahwes Eigentumsvolk ’60.—B. 1276. DELG. EDNT. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > καλέω

 • 17 παραλαμβάνω

  παραλαμβάνω (Eur., Hdt.+) 2 aor. παρέλαβον, 1 pl. παρελάβαμεν (AcPlCor 1:5), 3 pl. παρελάβοσαν 2 Th 3:6 v.l. (B-D-F §84, 2; 14; Mlt-H. 209); 1 aor. inf. παραλάβαι (GJs 9:1); pf. inf. παρειληφέναι Papias (2, 2); fut. mid. παραλήμψομαι (on the spelling with μ s. Mayser p. 194f; Thackeray p. 108ff; B-D-F §101 p. 53; §Mlt-H. 246f; Reinhold 46f; WSchulze, Orthographica 1894.—On the mid. s. B-D-F §77; Rob. 356). Pass.: 1 fut. παραλημφθήσομαι Lk 17:34f (on the spelling with μ s. above on the fut. mid.); 1 aor. ptc. acc. sg. fem. παραλημφθεῖσαν Wsd 16:14; pf. παρείλημμαι Num 23:20.
  to take into close association, take (to oneself), take with/along (Gen 47:2; 2 Macc 5:5; TestAbr A 15 p. 95, 8f [Stone p. 38]; Jos., Vi. 66) Mt 2:13f, 20f; 17:1; 26:37; Mk 4:36; 5:40; 9:2; Lk 9:28; Ac 15:39; 16:33; 21:24, 26, 32 (v.l. λαβών); 23:18; Ox 840, 7; Hs 6, 3, 3. παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα ἑπτά (the evil spirit) brings along seven other spirits (to help him) Lk 11:26 (Menand., Col. 123 S. [112 Kö.] ἑξήκονθʼ ἑταίρους παραλαβών). Pass. (Diod S 2, 40, 2) εἷς παραλαμβάνεται καὶ εἷς ἀφίεται the one is taken (by angels s. Mt 24:31), the other is left Mt 24:40; cp. vs. 41; Lk 17:34f. π. τινὰ μεθʼ ἑαυτοῦ (μετὰ σοῦ, μετʼ αὐτοῦ. Cp. Gen 22:3) Mt 12:45; 18:16; Mk 14:33. W. acc. of pers., and w. goal indicated by εἰς take (along) to, into (Aelian, VH 2, 18; Num 23:27; Just., D. 99, 2) Mt 4:5, 8; 27:27. παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν I will take you to myself J 14:3 (s. Dssm., LO 144 [LAE 166]; with me to my home AHumphries, ET 53, ’41/42, 356). π. τινὰ κατʼ ἰδίαν take someone aside Mt 20:17. Also without κατʼ ἰδίαν w. the same purpose of private instruction Mk 10:32; Lk 9:10 (here κατʼ ἰδίαν does not belong grammatically with παραλ.); 18:31.—Of one’s wife: take (her) into one’s home Mt 1:20, 24 (cp. Hdt. 4, 155; Lucian, Toxar. 24; SSol 8:2; Jos., Ant 1, 302; 17, 9). Joseph takes Mary from the temple and brings her into his own house GJs 9:1, 3; 13:1; 15:2; 16:1, 3.—Take into custody, arrest Ac 16:35 D. Pass., GPt 1:2 παρ[αλη]μφθῆναι (another poss. restoration: παρ[απε]μφθῆναι, s. app. and παραπέμπω).
  to gain control of or receive jurisdiction over, take over, receive
  τινά someone, a prisoner J 19:16b (cp. παρέδωκεν ibid. vs. 16a.—Both verbs in this sense in Appian, Bell. Civ. 6, 76 §310f).
  τὶ someth.
  α. τὴν διακονίαν Col 4:17 (SIG 663, 12 [c. 200 B.C.] the office of priest). τὶ ἀπό τινος Hs 6, 2, 6.
  β. βασιλείαν ἀσάλευτον receive a kingship that cannot be shaken Hb 12:28 (βας. π.: Hdt. 2, 120; OGI 54, 5ff [III B.C.]; 56, 6; 90, 1; 8; 47; 2 Macc 10:11; Da 6:1, 29; Jos., Ant. 15, 16, C. Ap. 1, 145; Just., D. 32, 1. Of the ἅγιοι ὑψίστου Da 7:18).
  γ. of a mental or spiritual heritage (Hdt., Isocr., Pla. et al., esp. of mysteries and ceremonies that one receives by tradition [s. παραδίδωμι 3]: Theon Smyrn., Expos. Rer. Math. p. 14 Hiller τελετὰς παραλ. Cp. Plut., Demetr. 900 [26, 1]; Porphyr., Abst. 4, 16; Herm. Wr. 1, 26b; CIA III 173; also the rabbinic term קִבֵּל) τὶ someth. 1 Cor 15:3 (w. παραδίδωμι, as Jos., Ant. 19, 31). B 19:11; D 4:13. παρελάβετε τὸν λόγον you received the pronouncement or teaching AcPl Ha 8, 25=Ox 1602, 38 and BMM recto 32 (on variations in the textual tradition s. Sander’s note p. 85). παρʼ ὸ̔ παρελάβετε (=παρὰ τοῦτο ὅ) Gal 1:9. τὰ νόμιμα τοῦ θεοῦ Hv 1, 3, 4. τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Hs 9, 25, 2. ἃ παρέλαβον κρατεῖν things that have come down to them to observe Mk 7:4 (s. B-D-F §390, 3). τί παρά τινος (Pla., Lach. 197d, Euthyd. 304c σοφίαν παρά τινος. The constr. w. παρά is common in ins and pap; cp. Philo, Cher. 68) Gal 1:12; 1 Th 2:13; 2 Th 3:6 (παράδοσιν παραλ.). AcPlCor 1:5. παρελάβετε παρʼ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ περιπατεῖν. you have learned from us how you ought to comport yourselves 1 Th 4:1. παρὰ τῶν ἐκείνοις γνωρίμων Papias (2, 2). ὡς παρέλαβεν παρὰ τοῦ ἁγίου EpilMosq 2 (w. παραδίδωμι). παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὸ̔ καὶ παρέδωκα ὑμῖν 1 Cor 11:23 (s. ἀπό 5d). ἀπὸ (ὑπὸ) τῶν θυγατέρων Φιλίππου Papias (11:2; cp. 2:9). ὑπὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλων AcPlCor 2:4 (w. παραδίδωμι).—παραλ. τὸν Χριστὸν Ἰης. accept Christ Jesus, i.e. the proclamation of him as Lord Col 2:6.
  Somet. the emphasis lies not so much on receiving or taking over, as on the fact that the word implies agreement or approval, accept
  w. regard to persons: οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον his own people did not accept him J 1:11.
  w. regard to teaching and preaching (Just., A I, 13, 1 μόνην ἀξίαν αὐτοῦ τιμὴν ταύτην παραλαβόντες) accept: τὸ εὐαγγέλιον ὸ̔ εὐηγγελισάμην ὑμῖν ὸ̔ καὶ παρελάβετε 1 Cor 15:1. ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε Phil 4:9.—M-M. EDNT. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > παραλαμβάνω

 • 18 χάρις

  χάρις, ιτος, ἡ (Hom.+) acc. quite predom. χάριν, but χάριτα Ac 24:27; 25:9 v.l.; Jd 4 and pl. χάριτας Ac 24:27 v.l.; 1 Cl 23:1 (Eur., Hel. 1378; Hdt. 6, 41; X., Hell. 3, 5, 16; ins, pap; Zech 4:7; 6:14; EpArist 272, pl. 230.—B-D-F §47, 3; W-S. §9, 7; Mayser 271f; Thackeray 150; Helbing 40f; Mlt-H. 132.—It seems that χάρις is not always clearly differentiated in mng. fr. χαρά; Apollodorus [II B.C.]: 244 Fgm. 90 Jac. says in the second book περὶ θεῶν: κληθῆναι δὲ αὐτὰς ἀπὸ μὲν τ. χαρᾶς Χάριτας• καὶ γὰρ πολλάκις … οἱ ποιηταὶ τ. χάριν χαρὰν καλοῦσιν ‘the [deities] Charites are so called from χαρά [joy], for poets freq. equate χάρις with χαρά’. Cp. the wordplay AcPl Ha 8, 7 χαρᾶς καὶ χάριτος the house was filled with gaiety and gratitude.).
  a winning quality or attractiveness that invites a favorable reaction, graciousness, attractiveness, charm, winsomeness (Hom.+; Jos., Ant. 2, 231) of human form and appearance παῖς λίαν εὐειδής ἐν χάριτι an exceptionally fine-looking and winsome youth AcPl Ha 3, 13. Of speech (Demosth. 51, 9; Ps.-Demetr. [I A.D.], Eloc. §127; 133; 135 al.; Eccl 10:12; Sir 21:16; Jos., Ant. 18, 208) οἱ λόγοι τῆς χάριτος (gen. of quality) the gracious words Lk 4:22. ὁ λόγος ὑμῶν πάντοτε ἐν χάριτι let your conversation always be winsome Col 4:6 (cp. Plut., Mor. 514f; s. also HAlmqvist, Plut. u. das NT ’46, 121f; Epict. 3, 22, 90). τὸ πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦτο MPol 12:1 can also be placed here in case χάρις means nothing more than graciousness (s. 4 below); prob. also GJs 7:3 (s. 3b).
  a beneficent disposition toward someone, favor, grace, gracious care/help, goodwill (almost a t.t. in the reciprocity-oriented world dominated by Hellenic influence [cp. e.g. OGI 669, 29] as well as by the Semitic sense of social obligation expressed in the term חֶסֶד [NGlueck, Das Wort ḥesed in alttestamentlichen Sprachgebrauche etc. 1927]. Of a different order and spirit is the subset of reciprocity known as Roman patronage, in which superiority of the donor over the client is clearly maintained)
  act., that which one grants to another, the action of one who volunteers to do someth. not otherwise obligatory χάρις θεοῦ ἦν ἐπʼ αὐτό Lk 2:40. ἡ χάρις τοῦ θεοῦ (cp. τῇ τοῦ θεοῦ Κλαυδίου χάριτι OGI 669, 29) Ac 11:2 D; 14:26. τοῦ κυρίου 15:40.—Esp. of the beneficent intention of God (cp. χ. in reference to God: Apollon. Rhod. 3, 1005 σοὶ θεόθεν χάρις ἔσσεται; Dio Chrys. 80 [30], 40 χ. τῶν θεῶν; Ael. Aristid. 13 p. 320 D.; 53 p. 620; Sextus 436b; likew. in LXX, Philo, Joseph.; SibOr 4, 46=189; 5, 330; Ezk. Trag. 162 [Eus., PE 9, 29, 12].—χ. to denote beneficent dispensations of the emperor: OGI 669, 44 [I A.D.]; BGU 19 I, 21 [II A.D.] χάρ. τοῦ θεοῦ Αὐτοκράτορος; 1085 II, 4) and of Christ, who give (undeserved) gifts to people; God: δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι Ro 3:24. Cp. 5:15a, 20f; 6:1; 11:5 (ἐκλογή 1), 6abc; Gal 1:15 (διά A 3e); Eph 1:6f (KKuhn, NTS 7, ’61, 337 [reff. to Qumran lit.]); 2:5, 7, 8; cp. Pol 1:3; 2 Th 1:12; 2:16; 2 Ti 1:9; Tit 2:11 (ἡ χάρ. τοῦ θεοῦ σωτήριος; s. Dibelius, Hdb. exc. after Tit 2:14); 3:7; Hb 2:9 (χωρίς 2aα); 4:16a (DdeSilva, JBL 115, ’96, 100–103); 1 Cl 50:3; ISm 9:2; IPol 7:3. ἐν χάρ[ιτι θεοῦ] AcPl Ha 7, 23 (restoration uncertain). κατὰ χάριν as a favor, out of goodwill (cp. Pla., Leg. 740c; schol. on Soph., Oed. Col. 1751 p. 468 Papag.) Ro 4:4 (opp. κατὰ ὀφείλημα), 16.—The beneficence or favor of Christ: διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ πιστεύομεν σωθῆναι Ac 15:11. Cp. Ro 5:15b; 2 Cor 8:9; 1 Ti 1:14; IPhld 8:1. On Ac 2:47 in this sense s. TAnderson, NTS 34, ’88, 604–10.
  pass., that which one experiences fr. another (Arrian, Anab. Alex. 3, 26, 4) χάριν ἔχειν have favor 3J 4 v.l. πρός τινα with someone=win his respect Ac 2:47 (cp. 2a end; cp. Pind., O. 7, 89f χάριν καὶ ποτʼ ἀστῶν καὶ ποτὶ ξείνων grant him respect in the presence of his townfolk as well as strangers); παρά τινι (Appian, Bell. Civ. 2, 89 §376) Hm 10, 3, 1, cp. 5, 1, 5. εὑρεῖν χάριν παρά τινι (Philo, Leg. All. 3, 77, end) Lk 1:30; Hs 5, 2, 10; ἐνώπιόν τινος Ac 7:46; GJs 11:2 (JosAs 15:14). ἐν τοῖς μέλλουσι μετανοεῖν among those who are about to repent Hm 12, 3, 3. Ἰησοῦς προέκοπτεν χάριτι παρὰ θεῷ καὶ ἀνθρώποις Lk 2:52 (an indication of exceptional ἀρετή, cp. Pind. above). Cp. Ac 4:33; 7:10 (ἐναντίον Φαραώ); Hb 4:16b.—ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; what credit is that to you? Lk 6:32–34; s. D 1:3; 2 Cl 13:4. Cp. 1 Cor 9:16 v.l. In these passages the mng. comes close to reward (s. Wetter [5 below] 209ff w. reff.).—Also by metonymy that which brings someone (God’s) favor or wins a favorable response fr. God 1 Pt 2:19, 20.
  In Christian epistolary lit. fr. the time of Paul χάρις is found w. the sense (divine) favor in fixed formulas at the beginning and end of letters (Zahn on Gal 1:3; vDobschütz on 1 Th 1:1; ELohmeyer, ZNW 26, 1927, 158ff; APujol, De Salutat. Apost. ‘Gratia vobis et pax’: Verb. Dom. 12, ’32, 38–40; 76–82; WFoerster, TW II ’34, 409ff; Goodsp., Probs. 141f. S. also the lit. s.v. χαίρω 2b). At the beginning of a letter χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη (sc. εἴη; New Docs 8, 127f) Ro 1:7; 1 Cor 1:3; 2 Cor 1:2; Gal 1:3; Eph 1:2; Phil 1:2; Col 1:2; 1 Th 1:1; 2 Th 1:2; Phlm 3; Rv 1:4; without ὑμῖν Tit 1:4. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη 1 Pt 1:2; 2 Pt 1:2; 1 Cl ins. χάρις, ἔλεος, εἰρήνη 1 Ti 1:2; 2 Ti 1:2; 2J 3 (on the triplet cp. En 5:7 φῶς καὶ χάρις καὶ εἰρήνη).—At the end ἡ χάρις (τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ etc.) μεθʼ ὑμῶν (or μετὰ πάντων ὑμῶν etc.) Ro 16:20, 23 (24) v.l.; 1 Cor 16:23; 2 Cor 13:13; Gal 6:18; Eph 6:24; Phil 4:23; Col 4:18; 1 Th 5:28; 2 Th 3:18; 1 Ti 6:21; 2 Ti 4:22; Tit 3:15; Phlm 25; Hb 13:25; Rv 22:21; 1 Cl 65:2. ἔσται ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον GJs 25:2. ὁ κύριος τῆς δόξης καὶ πάσης χάριτος μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν B 21:9. χάρις ὑμῖν, ἔλεος, εἰρήνη, ὑπομονὴ διὰ παντός ISm 12:2. ἔρρωσθε ἐν χάριτι θεοῦ 13:2.
  practical application of goodwill, (a sign of) favor, gracious deed/gift, benefaction
  on the part of humans (X., Symp. 8, 36, Ages. 4, 3; Appian, Bell. Civ. 1, 49 §213; Dionys. Hal. 2, 15, 4) χάριν (-ιτα) καταθέσθαι τινί (κατατίθημι 2) Ac 24:27; 25:9. αἰτεῖσθαι χάριν 25:3 (in these passages from Ac χ. suggests [political] favor, someth. one does for another within a reciprocity system. Cp. Appian, Bell. Civ. 1, 108 §506 ἐς χάριν Σύλλα=as a favor to Sulla; ApcSed 8:1 οὐκ ἐποίησάς μοι χάριν=you did me no favor). ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε that you might have a second proof of my goodwill 2 Cor 1:15 (unless χάρις here means delight [so in poetry, Pind. et al., but also Pla., Isocr.; L-S-J-M s.v. χάρις IV; cp. also the quot. fr. Apollodorus at the beg. of the present entry, and the fact that χαρά is v.l. in 2 Cor 1:15]; in that case δευτέρα means double; but s. comm.). Of the collection for Jerusalem (cp. Appian, Bell. Civ. 3, 42 §173 χάριτας λαμβάνειν=receive gifts) 1 Cor 16:3; 2 Cor 8:4, 6f, 19 (DdeSilva, JBL 115, ’96, 101). Cp. B 21:7.—Eph 4:29 may suggest a demonstration of human favor (cp. Plut., Mor. 514e χάριν παρασκευάζοντες ἀλλήλοις), but a ref. to the means by which divine grace is mediated is not to be ruled out (s. b below).
  on the part of God and Christ; the context will show whether the emphasis is upon the possession of divine favor as a source of blessings for the believer, or upon a store of favor that is dispensed, or a favored status (i.e. standing in God’s favor) that is brought about, or a gracious deed wrought by God in Christ, or a gracious work that grows fr. more to more (so in contrast to the old covenant Mel., P. 3, 16 al.). God is called ὁ θεὸς πάσης χάριτος 1 Pt 5:10, i.e. God, who is noted for any conceivable benefit or favor; cp. B 21:9.—χάριν διδόναι τινί show favor to someone (Anacr. 110 Diehl; Appian, Ital. 5 §10): τὸν δόντα αὐτῷ τὴν χάριν GJs 14:2. ταπεινοῖς δίδωσι χάριν (Pr 3:34) Js 4:6b; 1 Pt 5:5; 1 Cl 30:2; without a dat. Js 4:6a (Menand., Epitr. 231 S. [55 Kö.]). Perh. καὶ ἔβαλλε κύριος … χάριν ἐπʼ αὐτήν GJs 7:3 (but s. 1 above). The Logos is πλήρης χάριτος J 1:14. Those who belong to him receive of the fullness of his grace, χάριν ἀντὶ χάριτος vs. 16 (ἀντί 2). Cp. vs. 17. τὴν χάριν ταύτην ἐν ᾗ ἑστήκαμεν this favor (of God) we now enjoy Ro 5:2 (Goodsp.).—5:17; 1 Cor 1:4; 2 Cor 4:15 (divine beneficence in conversion); cp. Ac 11:23; 6:1; Gal 1:6 (by Christ’s gracious deed); 2:21; 5:4; Col 1:6; 2 Ti 2:1; Hb 12:15; 13:9; 1 Pt 1:10, 13; 3:7 (συνκληρονόμοι χάριτος ζωῆς fellow-heirs of the gift that spells life; s. ζωή 2bα); 5:12; 2 Pt 3:18; Jd 4; IPhld 11:1; ISm 6:2. Christians stand ὑπὸ χάριν under God’s gracious will as expressed in their release from legal constraint Ro 6:14f, or they come ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς χάριτος αὐτοῦ 1 Cl 16:17 (ζυγός 1). The proclamation of salvation is the message of divine beneficence τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ Ac 20:24 or ὁ λόγος τῆς χάριτος αὐτοῦ (=τοῦ κυρίου) 14:3; 20:32. Even the gospel message can be called ἡ χάρις τοῦ θεοῦ 13:43; cp. 18:27; MPol 2:3. τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος the Spirit from or through whom (God’s) favor is shown Hb 10:29 (AArgyle, Grace and the Covenant: ET 60, ’48/49, 26f).—Pl. benefits, favors (Diod S 3, 2, 4; 3, 73, 6; Sb 8139, 4 [ins of I B.C.] of Isis; Jos., C. Ap. 2, 190) 1 Cl 23:1.—Nelson Glueck, Das Wort ḥesed etc. 1927, but s. FAndersen, ‘Yahweh, the Kind and Sensitive God’: God Who is Rich in Mercy, ed. PO’Brien/DPeterson ’86.
  exceptional effect produced by generosity, favor. Of effects produced by divine beneficence which go beyond those associated with a specific Christian’s status (ins μεγάλαι χάριτες τοῦ θεου: FCumont, Syria 7, 1926, 347ff), in the congregations of Macedonia 2 Cor 8:1 and Corinth 9:14; cp. vs. 8; in Rome AcPl Ha 7, 8. The Christian confessor is in full possession of divine grace ISm 11:1. Paul knows that through the χάρις of God he has been called to be an apostle, and that he has been fitted out w. the powers and capabilities requisite for this office fr. the same source: Ro 1:5; 12:3; 15:15; 1 Cor 3:10; 15:10ab (for the subject matter cp. Polyb. 12, 12b, 3 αὐτὸν [Alex. the Great] ὑπὸ τοῦ δαιμονίου τετευχέναι τούτων ὧν ἔτυχεν=whatever he has received he has received from what is divine. [For this reason he does not deserve any divine honors.]); 2 Cor 12:9; Gal 2:9; Eph 3:2, 7f; Phil 1:7.—The χάρις of God manifests itself in various χαρίσματα: Ro 12:6; Eph 4:7; 1 Pt 4:10. This brings into view a number of passages in which χάρις is evidently to be understood in a very concrete sense. It is hardly to be differentiated fr. δύναμις (θεοῦ) or fr. γνῶσις or δόξα (q.v. 1b. On this subj. s. Wetter [5 below] p. 94ff; esp. 130ff; pap in the GLumbroso Festschr. 1925, 212ff: χάρις, δύναμις, πνεῦμα w. essentially the same mng.; PGM 4, 2438; 3165; Herm. Wr. 1, 32; Just., D. 87, 5 ἀπὸ χάριτος τῆς δυνάμεως τοῦ πνεύματος). οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ ἀλλʼ ἐν χάριτι θεοῦ 2 Cor 1:12. οὐκ ἐγὼ δὲ ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ σὺν ἐμοί 1 Cor 15:10c. αὐξάνετε ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου 2 Pt 3:18; cp. 1 Cl 55:3; B 1:2 (τῆς δωρεᾶς πνευματικῆς χάρις). Stephen is said to be πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως Ac 6:8. Divine power fills the Christian confessor or martyr w. a radiant glow MPol 12:1 (but s. 1 above). As the typical quality of the age to come, contrasted w. the κόσμος D 10:6.
  response to generosity or beneficence, thanks, gratitude (a fundamental component in the Gr-Rom. reciprocity system; exx. fr. later times: Diod S 11, 71, 4 [χάριτες=proofs of gratitude]; Appian, Syr. 3, 12; 13. Cp. Wetter [below] p. 206f) χάριν ἔχειν τινί be grateful to someone (Eur., Hec. 767; X., An. 2, 5, 14; Pla., Phlb. 54d; Ath. 2, 1; PLips 104, 14 [I B.C.] χάριν σοι ἔχω) foll. by ὅτι (Epict. 3, 5, 10; Jos., C. Ap. 1, 270; 2, 49) Lk 17:9 (ERiggenbach, NKZ 34, 1923, 439–43); mostly of gratitude to God or Christ; χάρις in our lit. as a whole, in the sense gratitude, refers to appropriate respone to the Deity for benefits conferred (Hom., Pind., Thu. et al.; ins, pap, LXX; Jos., Ant. 7, 208) χάριν ἔχω τῷ θεῷ (POxy 113, 13 [II A.D.] χάριν ἔχω θεοῖς πᾶσιν.—Epict. 4, 7, 9) 2 Ti 1:3; foll. by ὅτι because 1 Ti 1:12 (Herm. Wr. 6, 4 κἀγὼ χάριν ἔχω τῷ θεῷ …, ὅτι; Jos., Ant. 4, 316); χάριν ἔχειν ἐπί τινι be grateful for someth. Phlm 7 v.l. (to humans). ἔχωμεν χάριν let us be thankful (to God) Hb 12:28 (the reason for it is given by the preceding ptc. παραλαμβάνοντες). Elliptically (B-D-F §128, 6; cp. Rob. 1201f) χάρις (ἔστω) τῷ θεῷ (X., Oec. 8, 16 πολλὴ χάρις τοῖς θεοῖς; Epict. 4, 4, 7 χάρις τῷ θεῳ; BGU 843, 6 [I/II A.D.] χάρις τοῖς θεοῖς al. in pap since III B.C..—Philo, Rer. Div. Her. 309) Ro 7:25; MPol 3:1. Foll. by ὅτι (X., An. 3, 3, 14 τοῖς θεοῖς χάρις ὅτι; PFay 124, 16 τοῖς θεοῖς ἐστιν χάρις ὅτι; Epict. 4, 5, 9) Ro 6:17. Foll. by ἐπί τινι for someth. (UPZ 108, 30 [99 B.C.]) 2 Cor 9:15. The reason for the thanks is given in the ptc. agreeing w. τῷ θεῷ 2:14; 8:16; 1 Cor 15:57 (cp. Jos., Ant. 6, 145; Philo, Somn. 2, 213). Thankfulness (Appian, Bell. Civ. 3, 15 §51 πρός τινα=toward someone) χάριτι in thankfulness 10:30. So prob. also ἐν τῇ χάριτι in a thankful spirit Col 3:16 (Dibelius, Hdb. ad loc.). πλησθῆναι χαρᾶς καὶ χάριτος AcPl Ha 8, 7. S. εὐχαριστέω, end. Also PSchubert, Form and Function of the Pauline Thanksgivings ’39.—OLoew, Χάρις, diss., Marburg 1908; GWetter, Charis 1913; AvHarnack, Sanftmut, Huld u. Demut in der alten Kirche: JKaftan Festschr. 1920, 113ff; NBonwetsch, Zur Geschichte des Begriffs Gnade in der alten Kirche: Harnack Festgabe 1921, 93–101; EBurton, Gal ICC 1921, 423f; WWhitley, The Doctrine of Grace ’32; JMoffatt, Grace in the NT ’31; RWinkler, D. Gnade im NT: ZST 10, ’33, 642–80; RHomann, D. Gnade in d. Syn. Ev.: ibid. 328–48; JWobbe, D. Charisgedanke b. Pls ’32; RBultmann, Theologie des NT ’48, 283–310 (Paul); HBoers, Ἀγάπη and Χάρις in Paul’s Thought: CBQ 59, ’97, 693–713; on 2 Cor 8: FDanker, Augsburg Comm. 2 Cor, 116–34; PRousselot, La Grâce d’après St. Jean et d’après St. Paul: SR 18, 1928, 87–108, Christent. u. Wissensch. 8, ’32, 402–30; JMontgomery, Hebrew Hesed and Gk. Charis: HTR 32, ’39, 97–102; Dodd 61f; TTorrance, The Doctrine of Grace in the Apost. Fathers, ’48; JRenié, Studia Anselmiana 27f, ’51, 340–50; CRSmith, The Bible Doctrine of Grace, ’56; EFlack, The Concept of Grace in Bibl. Thought: Bibl. Studies in Memory of HAlleman, ed. Myers, ’60, 137–54; DDoughty, NTS 19, ’73, 163–80.—B. 1166. DELG. M-M. EDNT. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > χάρις

 • 19 ἀποστολή

  ἀποστολή, ῆς, ἡ (s. ἀποστέλλω; Eur., Thu., et al. in var. mngs.; Diod S 36, 1 [ἀ. στρατιωτῶν=‘sending out’ of troops]; ins, pap, LXX; TestNapht 2:1; EpArist 15; Jos., Ant. 20, 50, Vi. 268) in our lit. only of God’s elite emissaries for the Christian message office of a special emissary, apostleship, office of an apostle, assignment w. διακονία Ac 1:25. Used esp. by Paul to designate his position: ἡ σφραγίς μου τ. ἀποστολῆς the seal (official confirmation) of my apostleship 1 Cor 9:2. ἐνεργεῖν τινι εἰς ἀ. make someone capable of being an apostle Gal 2:8. λαμβάνειν ἀποστολὴν εἰς ὑπακοὴν πίστεως receive apostleship, to bring about obedience that is consonant with faith Ro 1:5.—DELG s.v. στέλλω A. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἀποστολή

 • 20 ὄνομα

  ὄνομα, ατος, τό (Hom.+).
  proper name of an entity, name
  gener. τῶν ἀποστόλων τὰ ὀνόματα ἐστιν ταῦτα Mt 10:2; cp. Rv 21:14. τῶν παρθένων τὰ ὀν. Hs 9, 15, 1. τὸ ὄνομα τοῦ πατρός Lk 1:59. ὄν. μοι, sc. ἐστίν, my name is (Od. 9, 366) Mk 5:9b. τί ὄν. σοι; what is your name? vs. 9a; w. copula Lk 8:30.—The expressions ᾧ (ᾗ) ὄν., οὗ τὸ ὄν., καὶ τὸ ὄν. αὐτοῦ (αὐτῆς), ὄν. αὐτῷ (parenthetic) are almost always without the copula (B-D-F §128, 3; Rob. 395): ᾧ (ᾗ) ὄν. (Sb 7573, 13 [116 A.D.]; Demetr.: 722 Fgm. 1, 5 Jac.; Just., A I, 53, 8 ᾧ ὄν. Λώτ) Lk 1:26, 27a; 2:25; 8:41; 24:13, 18 v.l.; Ac 13:6.—οὗ τὸ ὄν. (without a verb as BGU 344, 1) Mk 14:32. Cp. ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς Phil 4:3 (ὧν τὰ ὀν. is a formula [Dssm., LO 95=LAE 121]. S. esp. BGU 432 II, 3 ὧν τὰ ὀν. τῷ βιβλιδίῳ δεδήλωται).—καὶ τὸ ὄν. αὐτῆς Lk 1:5b. καὶ τὸ ὄν. τῆς παρθένου Μαριάμ vs. 27b.—ὄν. αὐτῷ (Demosth. 32, 11 Ἀριστοφῶν ὄνομʼ αὐτῷ; Dionys. Hal. 8, 89, 4; Aelian, NA 8, 2 γυνὴ … Ἡρακληὶς ὄν. αὐτῇ; LXX) J 1:6; 3:1. ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ (i.e. τοῦ ἵππου), ὄν. αὐτῷ (ὁ) θάνατος Rv 6:8; cp. 9:11a.—W. the copula ἦν δὲ ὄν. τῷ δούλῳ Μάλχος J 18:10 (POxy 465, 12 ὁ δὲ κραταιὸς αὐτοῦ, ὄν. αὐτῷ ἐστιν Νεβύ, μηνύει; Jos., Ant. 19, 332). ἄγγελος …, οὗ τὸ ὄν. ἐστιν Θεγρί Hv 4, 2, 4.—The dat. is quite freq. ὀνόματι named, by name (X., Hell. 1, 6, 29 Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς; Tob 6:11 BA; 4 Macc 5:4; Just., D. 85, 6; 115, 3; B-D-F §160; 197; Rob. 487) ἄνθρωπον ὀν. Σίμωνα Mt 27:32; cp. Mk 5:22; Lk 1:5a; 5:27; 10:38; 16:20; 23:50; 24:18; Ac 5:1, 34; 8:9; 9:10–12, 33, 36; 10:1; 11:28; 12:13; 16:1, 14; 17:34; 18:2, 7, 24; 19:24; 20:9; 21:10; 27:1; 28:7; MPol 4. Also the acc. τοὔνομα (on the crasis s. B-D-F §18; Mlt-H. 63; FPreisigke, Griech. Urkunden des ägypt. Mus. zu Kairo [1911] 2, 6 γυνὴ Ταμοῦνις τοὔνομα; Diod S 2, 45, 4 πόλιν τοὔνομα Θ.; Lucian, Dial. Deor. 3; Philo, Leg. All. 1, 68; Jos., Ant. 7, 344, Vi. 382) named, by name (the acc. as X. et al., also 2 Macc 12:13; Demetr.: 722 Fgm. 1, 5 Jac. υἱὸν ὄ. Δάν.—B-D-F §160; Rob. 487) Mt 27:57. (Cp. ὄν. gener. as ‘mode of expression’ εἰ καὶ διάφορα ὀνόματα ἐστιν, ἀλλʼ … οἰκείαν … δέχεται τὴν νόησιν although there are various ways of expressing it, it nevertheless has a definite sense Did., Gen. 86, 22 [of various metaphors and images for the soul].)
  used w. verbs
  α. as their obj.: ὄν. ἔχειν Did., Gen. 29, 6 bear the name or as name, be named ὄν. ἔχει Ἀπολλύων Rv 9:11b (in this case the name Ἀ. stands independently in the nom.; B-D-F §143; Rob. 458). καλεῖν τὸ ὄν. τινος w. the name foll. in the acc. (after the Hb.; B-D-F §157, 2; Rob. 459) καλέσεις τὸ ὄν. αὐτοῦ Ἰησοῦν you are to name him Jesus Mt 1:21; Lk 1:31.—Mt 1:25. καλέσεις τὸ ὄν. αὐτοῦ Ἰωάννην Lk 1:13. καλέσουσιν τὸ ὄν. αὐτοῦ Ἐμμανουήλ Mt 1:23 (Is 7:14). διδόναι GJs 6:2. Pass. w. the name in the nom. (cp. GrBar 6:10 Φοῖνιξ καλεῖται τὸ ὄν. μου) ἐκλήθη τὸ ὄν. αὐτοῦ Ἰησοῦς Lk 2:21; cp. Rv 19:13. Also τὸ ὄν. τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎ Αψινθος Rv 8:11.—ἐπιθεῖναι ὄν. τινι w. acc. of the name Mk 3:16f; cp. 12:8f; κληρονομεῖν ὄν. receive a name Hb 1:4=1 Cl 36:2. κληροῦσθαι τὸ αὐτὸ ὄν. obtain the same name (s. κληρόω 2) MPol 6:2.—τὰ ὀν. ὑμῶν ἐγγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς Lk 10:20.—Rv 13:8; 17:8. ἐξαλείψω τὸ ὄν. αὐτῶν 1 Cl 53:3 (Dt 9:14); Rv 3:5a (perh. to be placed in 4 below); s. ἐξαλείφω.
  β. in another way (εἰ δέ τις ὀνόματι καλέσει but if anyone is so named Hippol., Ref. 6, 20, 2): ὸ̔ς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ who is so named Lk 1:61. ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος a man whose name was Zacchaeus 19:2. καλεῖν τι (i.e. παιδίον) ἐπὶ τῷ ὀνόματί τινος name someone after someone 1:59. Cp. IMg 10:1. This leads to
  used w. prepositions: ἐξ ὀνόματος (Ctesias, Ind. p. 105 M.: Diod S 13, 15, 1; 37, 15, 2; Appian, Mithrid. 59, §243, Bell. Civ. 3, 21 §77; 4, 73 §310; PGM 4, 2973; Jos., Ant. 2, 275) by name, individually, one by one (so that no one is lost in the crowd) ἐξ ὀν. πάντας ζήτει IPol 4:2. ἀσπάζομαι πάντας ἐξ ὀνόματος 8:2. πάντες ἐξ ὀν. συνέρχεσθε (parallel to κατʼ ἄνδρα) IEph 20:2.—κατʼ ὄν. by name, individually (Diod S 16, 44, 2; Gen 25:13; EpArist 247; Jos., Bell. 7, 14) J 10:3 (New Docs 3, 77f; animals called individually by name: Ps.-Aristot., Mirabil. 118.—HAlmqvist, Plut. u. das NT ’46, 74). Esp. in greetings (BGU 27, 18 [II A.D.] ἀσπάζομαι πάντας τοὺς φιλοῦντάς σε κατʼ ὄν.; POxy 1070, 46; pap in Dssm., LO 160/1, ln. 14f [LAE 193, ln. 15, note 21]; New Docs 3, 77f) 3J 15; ISm 13:2b. ῥάβδους ἐπιγεγραμμένας ἑκάστης φυλῆς κατʼ ὄν. staffs, each one inscribed with the name of a tribe 1 Cl 43:2b.
  used in combination with God and Jesus. On the significance of the Divine Name in history of religions s. FGiesebrecht, Die atl. Schätzung des Gottesnamens 1901; Bousset, Rel.3 309ff; ADieterich, Eine Mithrasliturgie 1903, 110ff; FConybeare, JQR 8, 1896; 9, 1897, esp. 9, 581ff; JBoehmer, Das bibl. ‘im Namen’ 1898, BFCT V 6, 1901, 49ff, Studierstube 2, 1904, 324ff; 388ff; 452ff; 516ff; 580ff; BJacob, Im Namen Gottes 1903;WHeitmüller, ‘Im Namen Jesu’ 1903; WBrandt, TT 25, 1891, 565ff; 26, 1892, 193ff; 38, 1904, 355ff; RHirzel, Der Name: ASG 36, 2, 1918; Schürer III4 409–11; HObbink, De magische betekenis van den naam inzonderheid in het oude Egypte 1925; OGrether, Name u. Wort Gottes im AT ’34; HHuffman, Name: 1148–52.—The belief in the efficacy of the name is extremely old; its origin goes back to the most ancient times and the most primitive forms of intellectual and religious life. It has exhibited an extraordinary vitality. The period of our lit. also sees—within as well as without the new community of believers—in the name someth. real, a piece of the very nature of the personality whom it designates, expressing the person’s qualities and powers. Accordingly, names, esp. holy names, are revered and used in customary practices and ritual (σέβεσθαι θεῶν ὀνόματα Theoph. Ant., 1, 9 [p. 76, 7]), including magic. In Israelite tradition the greatest reverence was paid to the holy name of God and to its numerous paraphrases or substitutes; the names of angels and patriarchs occupied a secondary place. The syncretistic practices of the period revered the names of gods, daemons, and heroes, or even magic words that made no sense at all, but had a mysterious sound. The Judeo-Christians revere and use the name of God and, of course, the name of Jesus. On magic in Jewish circles, s. Schürer III 342–79; for the NT period in general s. MSmith, Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark ’73, 195–230.—The names of God and Jesus
  α. in combination w. attributes: διαφορώτερον ὄν. a more excellent name Hb 1:4=1 Cl 36:2 (διάφορος 2). ἅγιον τὸ ὄν. αὐτοῦ Lk 1:49 (cp. Ps 110:9; Lev 18:21; 22:2; PGM 3, 570; 627; 4, 1005; 3071; 5, 77; 13, 561 μέγα κ. ἅγιον). τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἅγιον ὄν. αὐτοῦ 1 Cl 64; τὸ μέγα καὶ ἔνδοξον ὄν. Hv 4, 1, 3; 4, 2, 4 (on ἔνδοξον ὄν., cp. EPeterson, Εἷ θεός 1926, 282.—ὄν. μέγα κ. ἅγ. κ. ἔνδ.: PGM 13, 183f; 504f). τὸ μέγα καὶ θαυμαστὸν καὶ ἔνδοξον ὄν. Hs 9, 18, 5; τὸ πανάγιον καὶ ἔνδοξον ὄν. 1 Cl 58:1a; τοῦ παντοκράτορος καὶ ἐνδόξου ὄν. Hv 3, 3, 5; τὸ πανάρετον ὄν. 1 Cl 45:7; τῷ παντοκράτορι καὶ ἐνδόξῳ ὀνόματι 60:4; τὸ ὁσιώτατον τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ ὄν. 58:1b. τὸ ὄν. μου θαυμαστὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι D 14:3 (cp. Mal 1:14). The words ὄν. θεοπρεπέστατον IMg 1:2 are difficult to interpret (s. Hdb. ad loc.; θεοπρεπής b).
  β. in combination w. verbs: ἁγιάζειν τὸ ὄν. Mt 6:9 (AFridrichsen, Helligt vorde dit naun: DTT 8, 1917, 1–16). Lk 11:2; D 8:2 (ἁγιάζω 3). βλασφημεῖν (q.v. bγ) τὸ ὄν. Rv 13:6; 16:9; pass. βλασφημεῖται τὸ ὄν. (Is 52:5) Ro 2:24; 2 Cl 13:1f, 4; ITr 8:2. βλασφημίας ἐπιφέρεσθαι τῷ ὀν. κυρίου bring blasphemy upon the name of the Lord 1 Cl 47:7. πφοσέθηκαν κατὰ ὄν. τοῦ κυρίου βλασφημίαν Hs 6, 2, 3; βεβηλοῦν τὸ ὄν. 8, 6, 2 (s. βεβηλόω). ἀπαγγελῶ τὸ ὄν. τ. ἀδελφοῖς μου Hb 2:12 (cp. Ps 21:23). ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄν. μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ Ro 9:17 (Ex 9:16). δοξάζειν τὸ ὄν. (σου, τοῦ κυρίου, τοῦ θεοῦ etc.) Rv 15:4; 1 Cl 43:6; IPhld 10:1; Hv 2, 1, 2; 3, 4, 3; 4, 1, 3; Hs 9, 18, 5 (s. δοξάζω 1; cp. GJs 7:2; 12:1[w. ref. to name of Mary]). ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄν. τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 2 Th 1:12. ἐλπίζειν τῷ ὀν. Mt 12:21 (vv.ll. ἐν or ἐπὶ τῷ ὀν.; the pass. on which it is based, Is 42:4, has ἐπὶ τῷ ὀν.). ἐπικαλεῖσθαι τὸ ὄν. κυρίου (as PsSol 6:1) or αὐτοῦ, σου etc. (w. ref. to God or Christ) call on the name of the Lord Ac 2:21 (Jo 3:5); 9:14, 21; 22:16; Ro 10:13 (Jo 3:5); 1 Cor 1:2. ψυχὴ ἐπικεκλημένη τὸ μεγαλοπρεπὲς καὶ ἅγιον ὄν. αὐτοῦ a person who calls upon his exalted and holy name 1 Cl 64.—Pass. πάντα τὰ ἔθνη ἐφʼ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄν. μου ἐπʼ αὐτούς Ac 15:17 (Am 9:12). τὸ καλὸν ὄν. τὸ ἐπικληθὲν ἐφʼ ὑμᾶς Js 2:7 (on καλὸν ὄν. cp. Sb 343, 9 and the Pompeian graffito in Dssm., LO 237 [LAE 276]). πάντες οἱ ἐπικαλούμενοι τῷ ὀν. αὐτοῦ all those who are called by (the Lord’s) name Hs 9, 14, 3; cp. οἱ κεκλημένοι τῷ ὀν. κυρίου those who are called by the name of the Lord 8, 1, 1. ἐπαισχύνεσθαι τὸ ὄν. κυρίου τὸ ἐπικληθὲν ἐπʼ αὐτούς be ashamed of the name that is named over them 8, 6, 4. ὁμολογεῖν τῷ ὀν. αὐτοῦ praise his name Hb 13:15 (cp. PsSol 15:2 ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι σου). ὀνομάζειν τὸ ὄν. κυρίου 2 Ti 2:19 (Is 26:13). ψάλλειν τῷ ὀν. σου Ro 15:9 (Ps 17:50). οὐ μὴ λάβῃς ἐπὶ ματαίῳ τὸ ὄν. κυρίου 19:5 (Ex 20:7; Dt 5:11).—Although in the preceding examples the name is oft. practically inseparable fr. the being that bears it, this is perh. even more true of the foll. cases, in which the name appears almost as the representation of the Godhead, as a tangible manifestation of the divine nature (Quint. Smyrn. 9, 465 Polidarius, when healing, calls on οὔνομα πατρὸς ἑοῖο ‘the name of his father’ [Asclepius]; τοσοῦτον … δύναται τὸ ὄ. τοῦ Ἰησοῦ κατὰ τῶν δαιμόνων Orig., C. Cels. 1, 56, 11; Dt 18:7; 3 Km 8:16; Ps 68:37; Zech 13:2 ἐξολεθρεύσω τὰ ὀν. τῶν εἰδώλων; Zeph 1:4; PsSol 7:6; Just., D. 121, 3 ὑποτάσσεσθαι αὐτοῦ ὀν.): the ‘name’ of God is ἀρχέγονον πάσης κτίσεως 1 Cl 59:3. Sim. τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ μέγα ἐστὶ καὶ τὸν κόσμον ὅλον βαστάζει Hs 9, 14, 5. λατρεύειν τῷ παναρέτῳ ὀν. αὐτοῦ worship the most excellent name (of the Most High) 1 Cl 45:7. ὑπακούειν τῷ παναγίῳ καὶ ἐνδόξῳ ὀν. αὐτοῦ be obedient to his most holy and glorious name 58:1a. ὑπήκοον γενέσθαι τῷ παντοκρατορικῷ καὶ παναρέτῳ ὀν. 60:4. κηρύσσειν τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ Hs 9, 16, 5. ἐπιγινώσκειν τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ 9, 16, 7. φοβεῖσθαι τὸ ὄν. σου Rv 11:18. φανεροῦν τινι τὸ ὄν. σου J 17:6. γνωρίζειν τινὶ τὸ ὄν. σου vs. 26. πιστεύειν τῷ ὀν. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ believe in the name of (God’s) son 1J 3:23. Also πιστεύειν εἰς τὸ ὄν. (s. γב below and s. πιστεύω 2aβ).—Of the name borne by followers of Jesus Christ (cp. Theoph. Ant. 1, 1 [p. 58, 13]): κρατεῖς τὸ ὄν. μου you cling to my name Rv 2:13. The same mng. also holds for the expressions: λαμβάνειν τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Hs 9, 12, 4; 8; 9, 13, 2a; 7. τοῦ βαστάσαι τὸ ὄν. μου ἐνώπιον ἐθνῶν to bear my name before (the) Gentiles Ac 9:15. τὸ ὄν. ἡδέως βαστάζειν bear the name gladly Hs 8, 10, 3; cp. 9, 28, 5b. τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ φορεῖν 9, 13, 3; 9, 14, 5f; 9, 15, 2; cp. 9, 13, 2b. Christians receive this name at their baptism: πρὶν φορέσαι τὸν ἄνθρωπον τὸ ὄν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ νεκρός ἐστιν before a person bears the name of God’s Son (which is given the candidate at baptism), he is dead 9, 16, 3. Of dissemblers and false teachers ὄν. μὲν ἔχουσιν, ἀπὸ δὲ τῆς πίστεως κενοί εἰσιν they have the (Christian) name, but are devoid of faith 9, 19, 2. Of Christians in appearance only ἐν ὑποκρίσει φέροντες τὸ ὄν. τοῦ κυρίου who bear the Lord’s name in pretense Pol 6:3. δόλῳ πονηρῷ τὸ ὄν. περιφέρειν carry the name about in wicked deceit (evidently of wandering preachers) IEph 7:1. τὸ ὄν. ἐπαισχύνονται τοῦ κυρίου αὐτῶν they are ashamed of their Lord’s name Hs 9, 21, 3. More fully: ἐπαισχύνονται τὸ ὄν. αὐτοῦ φορεῖν 9, 14, 6.
  γ. used w. prepositions
  א. w. διά and the gen. διὰ τοῦ ὀνόματός μου πιστεύειν PtK 3 p. 15 ln. 12; σωθῆναι διὰ τοῦ μεγάλου καὶ ἐνδόξου ὀν. be saved through the great and glorious name Hv 4, 2, 4. εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν διὰ τοῦ ὀν. τοῦ υἱοῦ (τοῦ θεοῦ) Hs 9, 12, 5. ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀν. αὐτοῦ Ac 10:43 (cp. Just., D. 11, 4 al.). σημεῖα … γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀν. … Ἰησοῦ by the power of the name 4:30. Differently παρακαλεῖν τινα διὰ τοῦ ὀν. τοῦ κυρίου appeal to someone by the name (= while calling on the name) of the Lord 1 Cor 1:10.—W. διά and the acc. μισούμενοι … διὰ τὸ ὄν. μου hated on account of my name (i.e., because you bear it) Mt 10:22; 24:9; Mk 13:13; Lk 21:17 (Just., A I, 4, 2 al.). ποιεῖν τι εἴς τινα διὰ τὸ ὄν. μου J 15:21. ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄν. αὐτοῦ your sins are forgiven on account of (Jesus’) name 1J 2:12. βαστάζειν διὰ τὸ ὄν. μου bear (hardship) for my name’s sake Rv 2:3 (s. βαστάζω 2bβ). πάσχειν διὰ τὸ ὄν. (also w. a gen. like αὐτοῦ) Pol 8:2; Hv 3, 2, 1b; Hs 9, 28, 3.
  ב. w. εἰς: somet. evidently as rendering of rabb. לְשֵׁם with regard to, in thinking of δέχεσθαί τινα εἰς ὄν. Ἰ. Χρ. receive someone in deference to Jesus Christ IRo 9:3. δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄν. two or three gathered and thinking of me, i.e., so that I am the reason for their assembling Mt 18:20; but here the other mng. (s. ג below) has had some influence: ‘while naming’ or ‘calling on my name’. τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄν. αὐτοῦ (i.e. θεοῦ) Hb 6:10 is either the love that you have shown with regard to him, i.e. for his sake, or we have here the frequently attested formula of Hellenistic legal and commercial language (s. Mayser II/2 p. 415; Dssm. B 143ff, NB 25, LO 97f [BS 146f; 197; LAE 121]; Heitmüller, op. cit. 100ff; FPreisigke, Girowesen im griech. Ägypt. 1910, 149ff. On the LXX s. Heitmüller 110f; JPsichari, Essai sur le Grec de la Septante 1908, 202f): εἰς (τὸ) ὄν. τινος to the name=to the account (over which the name stands). Then the deeds of love, although shown to humans, are dedicated to God.—The concept of dedication is also highly significant, in all probability, for the understanding of the expr. βαπτίζειν εἰς (τὸ) ὄν. τινος. Through baptism εἰς (τὸ) ὄν. τ. those who are baptized become the possession of and come under the dedicated protection of the one whose name they bear. An additional factor, to a degree, may be the sense of εἰς τὸ ὄν.=‘with mention of the name’ (cp. Herodian 2, 2, 10; 2, 13, 2 ὀμνύναι εἰς τὸ ὄν. τινος; Cyranides p. 57, 1 εἰς ὄν. τινος; 60, 18=εἰς τὸ ὄν. τ.; 62, 13. Another ex. in Heitmüller 107): Mt 28:19; Ac 8:16; 19:5; D 7:1, (3); 9:5; Hv 3, 7, 3; cp. 1 Cor 1:13, 15. S. βαπτίζω 2c and Silva New, Beginn. I/5, ’33, 121–40.—πιστεύειν εἰς τὸ ὄν. τινος believe in the name of someone i.e. have confidence that the person’s name (rather in the sense of a title, cp. Phil 2:9) is rightfully borne and encodes what the person really is J 1:12; 2:23; 3:18; 1J 5:13.
  ג. with ἐν: ἐν ὀνόματι of God or Jesus means in the great majority of cases with mention of the name, while naming or calling on the name (PsSol 11:8; JosAs 9:1; Just., D. 35, 2 al.; no corresponding use has been found in gener. Gk. lit.; but cp. ἐν ὀν. τοῦ μεγάλου καὶ ὑψίστου θεοῦ Hippol., Ref. 9, 15, 6.—Heitmüller p. 13ff, esp. 44; 49). In many pass. it seems to be a formula. ἐν τῷ ὀν. Ἰησοῦ ἐκβάλλειν δαιμόνια Mk 9:38; 16:17; Lk 9:49. τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀν. σου the demons are subject to us at the mention of your name 10:17. ποιεῖν τι ἐν τῷ ὀνόματι Ac 4:7; cp. Col 3:17. Perh. J 10:25 (but s. below). ἐν τῷ ὀν. Ἰησοῦ … οὗτος παρέστηκεν ὑγιής Ac 4:10. ὄν. … ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς vs. 12. παραγγέλλω σοι ἐν ὀν. Ἰ. Χρ. 16:18; cp. 2 Th 3:6; IPol 5:1. σοὶ λέγω ἐν τῷ ὀν. τοῦ κυρίου Ac 14:10 D. Peter, in performing a healing, says ἐν τῷ ὀν. Ἰησοῦ Χρ. περιπάτει 3:6 (s. Heitmüller 60). The elders are to anoint the sick w. oil ἐν τῷ ὀν. τοῦ κυρίου while calling on the name of the Lord Js 5:14.—Of prophets λαλεῖν ἐν τῷ ὀν. κυρίου 5:10. παρρησιάζεσθαι ἐν τῷ ὀν. Ἰησοῦ speak out boldly in proclaiming the name of Jesus Ac 9:27f. βαπτίζεσθαι ἐν τῷ ὀν. Ἰ. Χ. be baptized or have oneself baptized while naming the name of Jesus Christ Ac 2:38 v.l.; 10:48. At a baptism ἐν ὀν. χριστοῦ Ἰησοῦ AcPl Ha 3, 32. αἰτεῖν τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀν. μου (=Ἰησοῦ) ask the Father, using my name J 15:16; cp. 14:13, 14; 16:24, 26. W. the latter pass. belongs vs. 23 (ὁ πατὴρ) δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀν. μου (the Father) will give you, when you mention my name. τὸ πνεῦμα ὸ̔ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀν. μου the Spirit, whom the Father will send when my name is used 14:26. To thank God ἐν ὀν. Ἰησοῦ Χρ. while naming the name of Jesus Christ Eph 5:20. ἵνα ἐν τῷ ὀν. Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ that when the name of Jesus is mentioned every knee should bow Phil 2:10. χαίρετε, υἱοί, ἐν ὀν. κυρίου greetings, my sons, as we call on the Lord’s name 1:1. ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀν. κυρίου whoever comes, naming the Lord’s name (in order thereby to give evidence of being a Christian) D 12:1. ἀσπάζεσθαι ἐν ὀν. Ἰ. Χρ. greet, while naming the name of J. Chr. w. acc. of pers. or thing greeted IRo ins; ISm 12:2. Receive a congregation ἐν ὀν. θεοῦ IEph 1:3. συναχθῆναι ἐν τῷ ὀν. τοῦ κυρίου Ἰ. meet and call on the name of the Lord Jesus=as a Christian congregation 1 Cor 5:4. μόνον ἐν τῷ ὀν. Ἰ. Χρ. only (it is to be) while calling on the name of J. Chr. ISm 4:2.—Not far removed fr. these are the places where we render ἐν τῷ ὀν. with through or by the name (s. ἐν 4c); the effect brought about by the name is caused by its utterance ἀπελούσασθε, ἡγιάσθητε, ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀν. τοῦ κυρίου Ἰ. Χρ. 1 Cor 6:11. ζωὴν ἔχειν ἐν τῷ ὀν. αὐτοῦ (=Ἰησοῦ) J 20:31. τηρεῖν τινα ἐν τῷ ὀν. (θεοῦ) 17:11f.—ἐν τῷ ὀν. at the command (of), commissioned by ἔργα ποιεῖν ἐν τῷ ὀν. τοῦ πατρός J 10:25 (but s. above). ἔρχεσθαι ἐν τῷ ὀν. τοῦ πατρός 5:43a; in contrast ἔρχ. ἐν τῷ ὀν. τῷ ἰδίῳ vs. 43b. εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀν. κυρίου 12:13 (Ps 117:26). The Ps-passage prob. has the same sense (despite Heitmüller 53f) in Mt 21:9; 23:39; Mk 11:9; Lk 13:35; 19:38.—OMerlier, Ὄνομα et ἐν ὀνόματι dans le quatr. Év.: RevÉtGr 47, ’34, 180–204; RBratcher, BT 14, ’63, 72–80.
  ד. w. ἕνεκα (and the other forms of this word; s. ἕνεκα 1): of persecutions for one’s Christian faith ἀπάγεσθαι ἐπὶ βασιλεῖς ἕνεκεν τοῦ ὀν. μου Lk 21:12. πάσχειν or ὑποφέρειν εἵνεκα τοῦ ὀνόματος Hv 3, 1, 9; 3, 2, 1; Hs 9, 28, 5. ἕνεκεν τοῦ ὀν. (τοῦ) κυρίου v 3, 5, 2; Hs 9, 28, 6. ἀφιέναι οἰκίας … ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀν. for my name’s sake Mt 19:29. ἔκτισας τὰ πάντα ἕνεκεν τοῦ ὀν. σου you created all things for your name’s sake, i.e. that God’s name might be praised for the benefits which the works of creation bring to humankind D 10:3.
  ה. w. ἐπί and the dat.: ἐπὶ τῷ ὀν. τινος when someone’s name is mentioned or called upon, or mentioning someone’s name (LXX; En 10:2; Just., D. 39, 6; Ath. 23, 1; s. Heitmüller 19ff; 43ff; s. also 47ff; 52ff; 87ff) in the NT only of the name of Jesus, and only in the synoptics and Ac. ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀν. μου they will come using my name Mt 24:5; Mk 13:6; Lk 21:8. κηρύσσειν ἐπὶ τῷ ὀν. αὐτοῦ μετάνοιαν 24:47. λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀν. τούτῳ to speak using this name Ac 4:17; 5:40. διδάσκειν 4:18; 5:28. ποιεῖν δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀν. μου Mk 9:39. ἐπὶ τῷ ὀν. σου ἐκβάλλειν δαιμόνια Lk 9:49 v.l. ἐπὶ τῷ σῷ ὀν. τὰς θεραπείας ἐπετέλουν GJs 20:2 (codd.). Of the (spiritual) temple of God: οἰκοδομηθήσεται ναὸς θεοῦ ἐνδόξως ἐπὶ τῷ ὀν. κυρίου the temple of God will be gloriously built with the use of the Lord’s name 16:6f, 8 (quot. of uncertain orig.). βαπτίζεσθαι ἐπὶ τῷ ὀν. Ἰ. Χρ. Ac 2:38. Baptism is also referred to in καλεῖσθαι ἐπὶ τῷ ὀν. τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ receive a name when the name of God’s son is named Hs 9, 17, 4. The words δέχεσθαι (παιδίον) ἐπὶ τῷ ὀν. μου can also be classed here receive (a child) when my name is confessed, when I am called upon Mt 18:5; Mk 9:37; Lk 9:48 (s. Heitmüller 64); but s. also 3 below.—ἐπί w. acc.: πεποιθέναι ἐπὶ τὸ ὁσιώτατον τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ ὄν. have confidence in (the Lord’s) most sacred and majestic name 1 Cl 58:1b; ἐλπίζειν ἐπὶ τὸ ὄν. hope in the name (of the Lord) 16:8b.
  ו. w. περί and the gen.: εὐαγγελίζεσθαι περὶ τοῦ ὀν. Ἰ. Χ. bring the good news about the name of J. Chr. Ac 8:12.—(W. acc.: ἔχομεν δέος τὸ ὄ. τοῦ θεοῦ Orig., C. Cels. 4, 48, 34).
  ז. w. πρός and acc.: πρὸς τὸ ὄν. Ἰησοῦ … πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι do many things in opposing the name of Jesus Ac 26:9.
  ח. w. ὑπέρ and gen.: ὑπὲρ τοῦ ὀν. (Ἰησοῦ) ἀτιμασθῆναι Ac 5:41. πάσχειν 9:16; Hs 9, 28, 2. Cp. Ac 15:26; 21:13. The activity of the apostles takes place ὑπὲρ τοῦ ὀν. αὐτοῦ to the honor of (Jesus’) name Ro 1:5. Cp. 3J 7. Of thankful praying at the Lord’s Supper εὐχαριστοῦμεν σοι … ὑπὲρ τοῦ ἁγίου ὀν. σου, οὗ κατεσκήνωσας ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν we thank you … for your holy name, which you caused to dwell in our hearts D 10:2.
  δ. ὄν. w. ref. to God or Christ not infreq. stands quite alone, simply the Name: Ac 5:41; Phil 2:9 (cp. Diod S 3, 61, 6); 3J 7; 2 Cl 13:1, 4; IEph 3:1; 7:1; IPhld 10:1; Hv 3, 2, 1; Hs 8, 10, 3; 9, 13, 2; 9, 28, 3; 5.
  a person (Phalaris, Ep. 128; POxy 1188, 8 [13 A.D.]; BGU 113, 11; Jos., Ant. 14, 22; other exx. in Dssm., NB 24f [BS 196f]; LXX) τὸ ποθητόν μοι ὄν. my dear friend: Alce ISm 13:2; IPol 8:3; Crocus IRo 10:1. Pl. (PThéad 41, 10; PSI 27, 22; Num 1:18 al.) people Ac 1:15; Rv 3:4. ὀνόματα ἀνθρώπων 11:13 (cp. Ael. Aristid. 50, 72 K.=26 p. 523 D.: ὀνόματα δέκα ἀνδρῶν). This is prob. the place for περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου about teaching and persons and (the) law Ac 18:15.
  the classification under which one belongs, noted by a name or category, title, category (cp. Cass. Dio 38, 44; 42, 24 καὶ ὅτι πολλῷ πλείω ἔν τε τῷ σχήματι καὶ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ τῆς στρατηγίας ὢν καταπράξειν ἤλπιζε=he hoped to effect much more by taking advantage of his praetorial apparel and title; ins: Sb 7541, 5 [II A.D.] Νύμφη ὄνομʼ ἐστί σοι; POxy 37 I, 17 [49 A.D.] βούλεται ὀνόματι ἐλευθέρου τὸ σωμάτιον ἀπενέγκασθαι=she claims to have carried off the infant on the basis of its being free-born; Jos., Ant. 12, 154 φερνῆς ὀνόματι; 11, 40; Just., A II, 6, 4 καὶ ἀνθρώπου καὶ σωτῆρος ὄνομα. Other exx. in Heitmüller 50); the possibility of understanding ὄν. as category made it easier for Greeks to take over rabb. לְשֵׁם (s. 1dγב above) in the sense with regard to a particular characteristic, then simply with regard to, for the sake of ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄν. προφήτου whoever receives a prophet within the category ‘prophet’, i.e. because he is a prophet, as a prophet Mt 10:41a; cp. vss. 41b, 42.—ὸ̔ς ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ἐν ὀνόματι, ὄτι Χριστοῦ ἐστε whoever gives you a drink under the category that you belong to Christ, i.e. in your capacity as a follower of Christ Mk 9:41. εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀν. Χριστοῦ if you are reviled for the sake of Christ 1 Pt 4:14. δοξαζέτω τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀν. τούτῳ let the person praise God in this capacity (=ὡς Χριστιανός) vs. 16. δέδεμαι ἐν τῷ ὀν. I am imprisoned for the sake of the Name IEph 3:1.—δέχεσθαι (παιδίον) ἐπὶ τῷ ὀν. μου for my (name’s) sake Mt 18:5; Mk 9:37; Lk 9:48 (cp. Heitmüller 113. But s. 1dγה above).
  recognition accorded a person on the basis of performance, (well-known) name, reputation, fame (Hom. et al.; 1 Ch 14:17; 1 Macc 8:12) φανερὸν ἐγένετο τὸ ὄν. αὐτοῦ his fame was widespread Mk 6:14. ὄν. ἔχειν (Pla., Apol. 38c, Ep. 2, 312c) w. ὅτι foll. have the reputation of Rv 3:1 perh. also 3:5 (s. 1bα; JFuller, JETS 26, ’83, 297–306).
  name in terms of office held, office (POxy 58, 6) στασιαζουσῶν τ. φυλῶν, ὁποία αὐτῶν εἴη τῷ ἐνδόξῳ ὀνόματι κεκοσμημένη when the tribes were quarreling as to which one of them was to be adorned with that glorious office 1 Cl 43:2. τὸ ὄν. τῆς ἐπισκοπῆς the office of supervision 44:1.—B. 1263f. OEANE IV 91–96 on Mesopotamian practices. Schmidt, Syn. I 113–24. DELG. M-M. EDNT. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ὄνομα

Look at other dictionaries:

 • The Sacrament of Penance —     The Sacrament of Penance     † Catholic Encyclopedia ► The Sacrament of Penance     Penance is a sacrament of the New Law instituted by Christ in which forgiveness of sins committed after baptism is granted through the priest s absolution to… …   Catholic encyclopedia

 • The Seal of Confession —     The Law of the Seal of Confession     † Catholic Encyclopedia ► The Law of the Seal of Confession     In the Decretum of the Gratian who compiled the edicts of previous councils and the principles of Church law which he published about 1151,… …   Catholic encyclopedia

 • The Church —     The Church     † Catholic Encyclopedia ► The Church     The term church (Anglo Saxon, cirice, circe; Modern German, Kirche; Sw., Kyrka) is the name employed in the Teutonic languages to render the Greek ekklesia (ecclesia), the term by which… …   Catholic encyclopedia

 • The Society of Jesus —     The Society of Jesus     † Catholic Encyclopedia ► The Society of Jesus     (Company of Jesus, Jesuits)     See also DISTINGUISHED JESUITS, JESUIT APOLOGETIC, EARLY JESUIT GENERALS, and fou …   Catholic encyclopedia

 • The Jesuits (The Society of Jesus) —     The Society of Jesus     † Catholic Encyclopedia ► The Society of Jesus     (Company of Jesus, Jesuits)     See also …   Catholic encyclopedia

 • Priestly Society of the Holy Cross — Seal of the Prelature of Opus Dei and the Priestly Society of the Holy Cross The Priestly Society of the Holy Cross is an association of clergy within the Roman Catholic Church intrinsically united to Opus Dei. According to the Annuario… …   Wikipedia

 • St. John the Baptist —     St. John the Baptist     † Catholic Encyclopedia ► St. John the Baptist     The principal sources of information concerning the life and ministry of St. John the Baptist are the canonical Gospels. Of these St. Luke is the most complete,… …   Catholic encyclopedia

 • Jerusalem during the Second Temple Period — The Temple Mount …   Wikipedia

 • Ordination of women in the Anglican Communion — The ordination of women in the Anglican Communion has become increasingly accepted in recent years. Contents 1 Introduction 2 First ordinations 3 First woman bishop and primate 4 …   Wikipedia

 • Sacrifice of the Mass — • The word Mass (missa) first established itself as the general designation for the Eucharistic Sacrifice in the West after the time of Pope Gregory the Great, the early Church having used the expression the breaking of bread (fractio panis) or… …   Catholic encyclopedia

 • Irish Colleges on the Continent —     Irish Colleges, on the Continent     † Catholic Encyclopedia ► Irish Colleges, on the Continent     The religious persecution under Elizabeth and James I lead to the suppression of the monastic schools in Ireland in which the clergy for the… …   Catholic encyclopedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.