Translation: from azerbaijani

razılıq əlaməti olaraq

 • 1 razılıq

  I
  【名】
  同意、 承諾、 許諾
  [ドウイ、 ショウダク、 キョダク]

  Divan üzvləri başlarını tərpətməklə öz razılıqlarını bildirirdilər. — ディーワーンのメンバーは、 首を振ることで同意を示したものだった。

  II
  【名】
  満足感、 充実感
  [マンゾクカン、 ジュウジツカン]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > razılıq

 • 2 əlamət

  【名】
  しるし、 表れ、 あかし
  [シルシ、 アラワレ、 アカシ]

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > əlamət

 • 3 əlamət

  I
  сущ.
  1. признак, примета:
  1) отличительное свойство, качество. Əsas ələmətlər основные признаки, birinci ələmət первый признак, diferensial ələmət дифференциальный признак, bahar ələməti примета весны, yağış ələməti признак дождя, yorğunluq ələməti признак усталости
  2) признак, предвещающий что-л. (в суеверных представлениях). Bu pis ələmətdir это дурная примета
  2. знак (свидетельство, признак чего-л.). Təşəkkür ələməti olaraq в знак благодарности, susmaq razılıq ələmətidir молчание – знак согласия
  3. симптом (характерное проявление, признак болезни). Xəstəliyin ələmətləri симптомы болезни
  II
  прил. диал. особенный, необычный. Əlamət adam особенный человек

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əlamət

 • 4 razılıq

  сущ.
  1. согласие:
  1) положительный ответ на что-л. Razılıq ələməti olaraq в знак согласия, kimin razılığı lazım idi нужно было согласие чьё, razılığını almaq kimin получить согласие чьё
  2) единодушие, солидарность в чём-л., с чем-л. Razılığını bildirmək nə ilə выражать согласие с ч ем
  2. удовлетворение (чувство довольства от испольнения запросов, желания, от успешного завершения чего-л. и т.д.). Razılıq hissi ilə с чувством удовлетворения, razılıqla qeyd etmək istəyirəm ki, … с удовольствием хочу отметить, что …; razılıq eləmək, etmək выражать признательность; razılığını bildirmək изъявлять своё согласие; razılığa gəlmək прийти к согласию; razılığa gətirmək kimi добиться чьего согласия

  Azərbaycanca-rusca lüğət > razılıq

 • 5 razılıq

  1) согласие, лад, удовлетворенность; 2) благодарность. razılıq eləmək (etmək) благодарить, поблагодарить, отблагодарить.

  Азербайджанско-русский словарь > razılıq

 • 6 kəlam

  сущ.
  1. изречение, афоризм. El kəlamı народное изречение, Nizaminin kəlamları изречения Низами, məşhur kəlamlar известные афоризмы
  2. речь, слово. Xeyirxah kəlamlar добрые слова, hikmətli kəlamlar мудрые слова, zərif (incə) kəlamlar нежные слова
  3. беседа, разговор. Əvvəl təam, sonra kəlam сначала еда, потом разговор
  4. устар. священное писание

  Azərbaycanca-rusca lüğət > kəlam

 • 7 lam

  I
  прил. диал. тихий, небурный (о течении реки). Lam çay тихая река
  II
  нареч. диал. тихо, не бурно

  Azərbaycanca-rusca lüğət > lam

 • 8 əlamətdar

  прил.
  1. знаменательный (важный, выдающийся по значению) Əlamətdar hadisə занимательное событие, ələmətdar tarix знаменательная дата, ələmətdar gün знаменательный день, ələmətdar bir vaxtda в знаменательное время
  2. примечательный, заслуживающий внимания. Şəhərin ələmətdar yerləri примечательные места города, ələmətdar keyfiyyətlər примечательные качества

  Azərbaycanca-rusca lüğət > əlamətdar

 • 9 razılıq

  1) satisfaction
  2) agreement
  qarşılıqlı razılıq – mutual content
  razılıq etmək – thank
  razılıq bildirmək – express satisfaction
  razılıq(ğ)a gəlmək – come to an agreement

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > razılıq

 • 10 başlıca olaraq

  【副】
  主に、 主として
  [オモニ、 オモトシテ]

  XVIII-XIX əsrlərə kimi dağ yəhudiləri əsasən kəndlərdə, həm də başlıca olaraq dağ kəndlərində yaşayırdılar, əkinçilikdə və qismən də maldarlıqla məşğul olurdular. — 18~19世紀まで、 山岳ユダヤ人は基本的に村、 主に山村で暮らし、 農業に、 また一部で畜産に従事していた。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > başlıca olaraq

 • 11 faktik olaraq

  【副】
  実際に、 現実に、 事実、 事実上
  [ジッサイニ、 ゲンジツニ、 ジジツ、 ジジツジョウ]

  Sonuncu Səlcuq hökmdarı Sultan Səncərin hakimiyyəti dövründə imperiya faktik olaraq parçalandı. — 最後のセルジューク朝君主、 スルタン・サンジャルの統治年代には、 帝国は実際には分裂していた。

  メモ: faktiki olaraqとも

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > faktik olaraq

 • 12 faktiki olaraq

  【副】
  実際に、 現実に、 事実、 事実上
  [ジッサイニ、 ゲンジツニ、 ジジツ、 ジジツジョウ]

  Azərbaycan bu gün faktiki olaraq təklənib. — 今日、 アゼルバイジャンは事実上孤立してしまった。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > faktiki olaraq

 • 13 ilk dəfə olaraq

  【副】
  初めて、 最初に
  [ハジメテ、 サイショニ]

  Yusuf Akçuranın həyatı və yaradıçılığı haqqında da Azərbaycanda ilk dəfə olaraq elmi məlumat vermişdik. — 筆者は、 ユースフ・アクチュラの生涯と作品に関するアゼルバイジャンで初めての学術的情報を提供した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > ilk dəfə olaraq

 • 14 könüllü olaraq

  【副】
  自発的に、 自ずから
  [ジハツテキニ、 オノズカラ]

  Sadiq köpək yiyəsinə yardım etmək üçün, könüllü olaraq suya atıldı. — 忠実なるオス犬は、 主人を助けるために、 自ら水に飛び込んだ。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > könüllü olaraq

 • 15 misal olaraq

  【副】
  例えば、 例として
  [タトエバ、 レイトシ]

  Buna misal olaraq,... — その例として、 ・・・

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > misal olaraq

 • 16 olaraq

  【後】
  ~として
  [トシテ]

  Bir yapon olaraq fikirləşirəm ki, bu hal azadlığa ziddir. — 日本人として私が思うのは、 この状況は自由からは程遠いということです。

  メモ: ** olaraq

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > olaraq

 • 17 paralel olaraq

  【副】
  平行して、 同時に
  [ヘイコウシテ、 ドウジニ]

  Kərim xanın adına kəsilən pullarla paralel olaraq artıq vəfat etmiş Nadir şahın adına da pullar kəsilirdi. — キャリーム・ハーンの名が打刻された貨幣と平行して、 既に死亡しているナーデル・シャーの名が刻まれた貨幣が打刻されていた。

  Paralel olaraq, özünü “xan” elan etməsi güman edilir. — 同時に、 彼は自らを「ハーン」と宣言したと思われる。

  メモ: **ə / ~と平行して

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > paralel olaraq

 • 18 razılıq vermək

  I
  【動】
  承認する、 許可を与える
  [ショウニンスル、 キョカヲアタエル]
  II
  【動】
  同意する、 承諾する
  [ドウイスル、 ショウダクスル]
  メモ: **ə razılıq vermək

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > razılıq vermək

 • 19 uyğun olaraq

  【後】
  ~によると、 ~に従うと、 ~のため
  [ヨルト、 シタガウト、 タメ]
  メモ: **ə uyğun olaraq

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > uyğun olaraq

 • 20 əlaqədar olaraq

  【副】
  関連して、 関係して
  [カンレンシテ、 カンケイシテ]

  Rusiyanın xam ipəyə tələbatının artması ilə əlaqədar olaraq... — ロシアの生糸需要の増加に関連して・・・

  メモ: ** ilə əlaqədar olaraq / ~に関連して

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > əlaqədar olaraq

Look at other dictionaries:

 • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • şükranə — <ər. şükr və fars. . . . anə> klas. 1. Bax şükran. <Divanbəyi:> Bari bu işin şükranəsinə nizama tabe olun, əyərçi heç nizamı və zabitəni anlamırsınız! M. F. A.. // Şükranla şəklində – minnətdarlıqla, təşəkkürlə, dərin razılıq hissi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • təmənni — ə. 1) 1) salam, təşəkkür, razılıq əlaməti olaraq sağ əli aşağı tərəfdən dodağa toxundurub alına qoyma; 2) m. xahiş, istək, dilək; 3) arzu olunan şey, mətləb; 3) dua …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • dünya — is. <ər.> 1. Bir küll olaraq maddənin bütün formalarının məcmusu; kainat. Dünyanın əmələ gəlməsi. 2. Yer kürəsi, yer üzü, aləm. Dünyanın qitələri. Dünyanı dolaşmaq. Dünyada elə bir qüvvə yoxdur ki, bizə qalib gəlsin. – Bütün dünyanı gəzsən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.