Translation: from greek to english

from english to greek

priesthood among the people

 • 1 ἱερατεία

  -ας + N 1 9-2-1-4-1=17 Ex 29,9; 35,19; 39(41),18; 40,15; Nm 3,10
  priesthood, priestly office Ex
  29,9
  ἱερατεία λαοῦ priesthood among the people Sir 45,7 Cf. LE BOULLUEC 1989, 281; →TWNT

  Lust (λαγνεία) > ἱερατεία

 • 2 γῆ

  γῆ, γῆς, ἡ (Hom.+)
  surface of the earth as the habitation of humanity, earth (as heavenly body: Tat. 27, 2 τῷ λέγοντι … τὴν σελήνην γῆν ‘one who says … the moon is an earth’)
  in contrast to heaven (Heracl. Sto. 34, p. 50, 4 ἀπὸ γῆς εἰς οὐρ.; Ael. Aristid. 24, 44 K.=44 p. 838 D.: ἐκ θεῶν ἥκειν ἐπὶ γῆν; Maximus Tyr. 16, 6d ἐκ γῆς ἐπʼ οὐρανόν; Ar. 3, 1 τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς) Mt 5:18, 35; 6:10, 19; 16:19; Lk 2:14; 21:25; Col 1:16; Hb 1:10 (Ps 101:26); 11:13; 2 Pt 3:5, 7, 10; AcPl Ha 1, 7; AcPlCor 2:9, 19. τὰ ἐπὶ τῆς γῆς earthly things (TestJob 48:1 τὰ τῆς γῆς φρονεῖν; Ocellus Luc. 36 γῆ κ. πάντα τὰ ἐπὶ γῆς; Ps.-Aristot., De Mundo 6, 5; Lucian, Vit. Auct. 18) Col 3:2, 5 (Maximus Tyr. 25, 6b: in contrast to the ἄνω the γῆ is the seat of all earthly weakness and inferiority). αἷμα δίκαιον ἐξ̣[έχεας ἐπὶ] τ̣ῆς γῆς on earth AcPl Ha 11, 8; s. also b below. Established on the waters Hv 1, 3, 4. Vanishing w. heaven at the end of time 2 Cl 16:3 and replaced by a new earth 2 Pt 3:13; Rv 21:1 (Is 65:17; 66:22).
  as the inhabited planet (Ar. 12, 1 τῶν ἐθνῶν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς; Just., A I, 54, 9 τὴν πᾶσαν γῆν; Appian, Mithrid. 57 §234 γῆς ἄρξειν ἁπάσης) Lk 21:35; Ac 10:12; 11:6; 17:26 et al. ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς to the remotest parts of the earth 1:8 (PsSol 1:4) difft. OSchwartz, JBL 105, ’86, 669–76 (limited to Palestine). Hence
  the inhabitants of the earth, people, humanity, associative sense Mt 5:13; 10:34; Lk 12:49, 51; cp. Rv 13:3. ἐπὶ τῆς γῆς on earth=among people Lk 18:8; J 17:4; Ro 9:28; Eph 6:3 (Ex 20:12; Dt 5:16; En 102:5; PsSol 17:2); Js 5:5; Hs 5, 6, 6; s. also 1b. ἀπὸ τῆς γῆς from the earth=from the midst of humanity Ac 8:33 (Is 53:8; cp. PsSol 2:17; 4:22; 17:7); 22:22; Rv 14:3.
  portions or regions of the earth, region, country Ac 7:3f (Gen 12:1); vs. 6 (Gen 15:13). In a territorial sense (X., An. 1, 3, 4) Israel Mt 2:20f; Gennesaret 14:34; Midian Ac 7:29; Judah Mt 2:6 (where ENestle in his critical apparatus [s. e.g. N25] listed the conjecture of JDrusius van den Driessche [†1616], γῆς, accepted by PSchmiedel, as indicated in Zürcher Bibel ’31, appendix to NT, p. 5); Zebulon and Naphtali 4:15 (Is 9:1); Judea J 3:22; AcPl Ha 8, 14; Canaan Ac 13:19; AcPl Ha 8, 14; Egypt Ac 7:36, 40; 13:17; Hb 8:9 (Jer 38:32); of the Chaldaeans Ac 7:4; native land vs. 3. The inhabitants included Mt 10:15; 11:24. ἡ γῆ abs.=Palestine Mt 27:45; Mk 15:33; Lk 4:25. On κληρονομεῖν τ. γῆν Mt 5:5; D 3:7 s. κληρονομέω 2.
  dry land as opposed to sea, land (X., An. 1, 1, 7; Dio Chrys. 63 [80], 12; Sb 5103, 6 ἐν γῇ κʼ ἐν θαλάσσῃ; BGU 27, 5; PsSol 2:26, 29; Jos., Ant. 4, 125; 11, 53) Mk 4:1; 6:47; Lk 5:3, 11; J 6:21; 21:8f, 11; Ac 27:39, 43f.
  earth-like surface that forms the bottom of a body of water, ground, bottom of the sea B 10:5.
  earth w. ref. to limited areas and the material that forms its surface
  of earth-surface: ground Mt 10:29 (πίπτειν ἐπὶ τ. γῆν as Jos., Ant. 7, 381); 15:35; 25:18, 25 (Artem. 2, 59 οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ τὴν γῆν ἀνασκαφῆναι θησαυρὸς εὑρίσκεται); Mk 8:6; 9:20; 14:35; Lk 22:44; 24:5; J 8:6, 8 (writing on it as Ael. Aristid. 50, 21 K.=26 p. 508 D.); Ac 9:4, 8; GPt 6:21a. οἰκοδομεῖν οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου build a house on the ground without any foundation Lk 6:49. The earth opens in the service of a divinity in order to swallow something (Quint. Smyrn. 13, 548f, a person; cp. En 99:2 ἐν τῇ γῇ καταποθήσονται; ParJer 3:19) Rv 12:16.
  of ground for agricultural use soil, earth, receiving seed (Just., A I, 55, 3 γῆ … ἀροῦται) Mt 13:5, 8, 23; Mk 4:5, 8, 20, 26, 28, 31; J 12:24; AcPlCor 2:26; watered by rain Hb 6:7; yielding fruit (Jos., Ant. 18, 22) Js 5:7: 1 Cl 20:4. καταργεῖν τ. γῆν waste, use up the ground Lk 13:7.—Dalman, Arbeit II.—B. 17. Schmidt, Syn. III 55–69. DELG. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > γῆ

 • 3 δόκιμος

  δόκιμος, ον (s. four prec. entries; Pre-Socr., Hdt.+; superlative: Tat. 1, 1; 38, 1) CArbenz, Die Adj. auf-ιμος, diss. Zürich ’33, 38ff; Schwyzer I 494f.
  pert. to being genuine on the basis of testing, approved (by test), tried and true, genuine (Alcaeus 6, 12 L-P [119 + 120 + 122 Diehl] of a man: νῦν τις ἀνὴρ δόκιμος γενέσθω; TestJos 2:7) Js 1:12; 2 Cor 10:18; 13:7; 2 Ti 2:15. δ. τραπεζῖται approved money changers (who put genuine money or legal tender [cp. Epict. 1, 7, 6 δραχμὰς δοκίμους κ. ἀδοκίμους; Socrat., Ep. 6, 12] in circulation) Agr 11. ὁ δ. ἐν Χριστῷ the approved one in Christ= the tried and true Christian Ro 16:10; οἱ δ. 1 Cor 11:19.
  pert. to being considered worthy of high regard, respected, esteemed (Hdt., al.; Philo, Op. M. 128, De Jos. 201; Jos., C. Ap. 1, 18) δ. τοῖς ἀνθρώποις among people (in contrast to God) Ro 14:18.
  pert. to being valuable, precious comp. of Polycarp’s bones more precious than gold (cp. 1 Pt 1:7 v.l.) MPol 18:2.—DELG s.v. δοκάω etc. III p. 291. M-M. TW. Spicq. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > δόκιμος

 • 4 νομοθετέω

  νομοθετέω (νόμος, θέσις [τίθημι]) fut. νομοθετήσω LXX; 1 aor. ἐνομοθέτησα; perf. νενομοθέτηκα (Tat.). Pass.: aor. subj. 3 sg.; νομοθετηθῇ Dt 17:10; pf. νενομοθέτημαι; ptc. νενομοθετημένος (Lysias, X., Pla. et al.; ins, pap, LXX, EpArist; Aristob. in Eus., PE 8, 10, 12 [Denis p. 219, 36]; Philo, Joseph., Just., Tat., Mel.)
  to function as a lawgiver, legislate (of God, Orig., C. Cels. 5, 37, 2; of the Logos: Hippol., Ref. 8, 9, 8; of human lawgivers: Theoph. Ant. 3, 23 [p. 250, 11]) of Moses (Philo, Mos. 2, 9; Jos., C. Ap. 1, 284f, Ant. 1, 19) καλῶς ν. 10:11. Pass. receive laws ὁ λαὸς ἐπʼ αὐτῆς (i.e. τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης) νενομοθέτηται on the basis of it (i.e. the Levit. priesthood) the people received the law Hb 7:11 (νομοθετεῖν τινα is found only Ps.-Galen [HWagner, Galeni qui fertur libellus Εἰ ζῷον τὸ κατὰ γαστρός, diss. Marburg 1914] p. 17, 8 v.l. ἐνομοθέτησε Ἀθηναίους ἡ Πάλλας and in LXX Ps 24:8; 26:11; 118:33. Elsewh. in Gk. νομοθετεῖν τινι; but this constr. can also yield a personal passive: Kühner-G. I 124).
  to enact on the basis of legal sanction, ordain, found by law (IAndrosIsis, Kyme 4 [=New Docs 1 p. 18 ln. 8]; Tat. 8, 2 ἀποτμήσεις αἰδοίων) μηδὲν ὁρίζοντες μηδὲ νομοθετοῦντες GMary 463, 30 (s. ὁρίζω 2aα). Pass. (Appian, Bell. Civ. 4, 2 §6 καινὴν ἀρχὴν νομοθετηθῆναι=a new magistracy is to be established by law; 4, 7 §27; νομοθετούμενον ἦθος Hippol., Ref. 9, 30, 18) διαθήκη ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται a covenant which has been (legally) enacted on the basis of better promises Hb 8:6 (cp. Philo, Migr. Abr. 91 τὰ ἐπʼ αὐτῇ νομοθετηθέντα). τὰ ὑπʼ αὐτοῦ νενομοθετημένα what was legally ordained by him (OGI 329, 13 [II B.C.] τὰ νενομοθετημένα ὑπὸ τ. βασιλέων.—τὰ νομοθετηθέντα: Philo, Spec. Leg. 1, 198 al.; Jos., Ant. 3, 317 ὑπʼ αὐτοῦ]) 1 Cl 43:1.—On Hb 7:11; 8:6 s. HHollander, BT 30, ’79, 244–47.—DELG s.v. τίθημι. M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > νομοθετέω

 • 5 ἐν

  ἐν prep. w. dat. (Hom.+). For lit. s. ἀνά and εἰς, beg. For special NT uses s. AOepke, TW II 534–39. The uses of this prep. are so many and various, and oft. so easily confused, that a strictly systematic treatment is impossible. It must suffice to list the main categories, which will help establish the usage in individual cases. The earliest auditors/readers, not being inconvenienced by grammatical and lexical debates, would readily absorb the context and experience little difficulty.
  marker of a position defined as being in a location, in, among (the basic idea, Rob. 586f)
  of the space or place within which someth. is found, in: ἐν τῇ πόλει Lk 7:37. ἐν Βηθλέεμ Mt 2:1. ἐν τῇ ἐρήμῳ 3:1 (Just., D. 19, 5, cp. A I, 12, 6 ἐν ἐρημίᾳ) ἐν τῷ ἱερῷ Ac 5:42. ἐν οἴκῳ 1 Ti 3:15 and very oft. ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου in my Father’s house Lk 2:49 and perh. Mt 20:15 (cp. Jos., Ant. 16, 302, C. Ap. 1, 118 ἐν τοῖς τοῦ Διός; PTebt 12, 3; POxy 523, 3; Tob 6:11 S; Goodsp., Probs. 81–83). ἐν τῇ ἀγορᾷ Mt 20:3. ἐν (τῷ) οὐρανῷ in heaven (Arat., Phaen. 10; Diod S 4, 61, 6; Plut., Mor. 359d τὰς ψυχὰς ἐν οὐρανῷ λάμπειν ἄστρα; Tat. 12, 2 τὰ ἄστρα τὰ ἐν αὐτῷ) Ac 2:19 (Jo 3:3); Rv 12:1; IEph 19:2.—W. quotations and accounts of the subject matter of literary works: in (Ps.-Demetr. c. 226 ὡς ἐν τῷ Εὐθυδήμῳ; Simplicius in Epict. p. 28, 37 ἐν τῷ Φαίδωνι; Ammon. Hermiae in Aristot. De Interpret. c. 9 p. 136, 20 Busse ἐν Τιμαίῳ παρειλήφαμεν=we have received as a tradition; 2 Macc 2:4; 1 Esdr 1:40; 5:48; Sir 50:27; Just., A I, 60, 1 ἐν τῷ παρὰ Πλάτωνι Τιμαίῳ) ἐν τῇ ἐπιστολῇ 1 Cor 5:9. ἐν τῷ νόμῳ Lk 24:44; J 1:45. ἐν τοῖς προφήταις Ac 13:40. ἐν Ἠλίᾳ in the story of Elijah Ro 11:2 (Just., D. 120, 3 ἐν τῷ Ἰούδα). ἐν τῷ Ὡσηέ 9:25 (Just., D. 44, 2 ἐν τῷ Ἰεζεκιήλ). ἐν Δαυίδ in the Psalter ( by David is also prob.: s. 6) Hb 4:7. ἐν ἑτέρῳ προφήτῃ in another prophet B 6:14. Of inner life φανεροῦσθαι ἐν ταῖς συνειδήσεσι be made known to (your) consciences 2 Cor 5:11. ἐν τῇ καρδίᾳ Mt 5:28; 13:19; 2 Cor 11:12 et al.
  on ἐν τῷ ὄρει (X., An. 4, 3, 31; Diod S 14, 16, 2 λόφος ἐν ᾧ=a hill on which; Jos., Ant. 12, 259; Just., D. 67, 9 ἐν ὄρει Χωρήβ) J 4:20f; Hb 8:5 (Ex 25:40). ἐν τῇ ἀγορᾷ in the market Mt 20:3. ἐν τῇ ὁδῷ on the way Mt 5:25. ἐν πλαξίν on tablets 2 Cor 3:3. ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν on the street corners Mt 6:5.
  within the range of, at, near (Soph., Fgm. 37 [34 N.2] ἐν παντὶ λίθῳ=near every stone; Artem. 4, 24 p. 217, 19 ἐν Τύρῳ=near Tyre; Polyaenus 8, 24, 7 ἐν τῇ νησῖδι=near the island; Diog. L. 1, 34; 85; 97 τὰ ἐν ποσίν=what is before one’s feet; Jos., Vi. 227 ἐν Χαβωλώ) ἐν τῷ γαζοφυλακείῳ (q.v.) J 8:20. ἐν τῷ Σιλωάμ near the pool of Siloam Lk 13:4. καθίζειν ἐν τῇ δεξιᾷ τινος sit at someone’s right hand (cp. 1 Esdr 4:29) Eph 1:20; Hb 1:3; 8:1.
  among, in (Hom.+; PTebt 58, 41 [111 B.C.]; Sir 16:6; 31:9; 1 Macc 4:58; 5:2; TestAbr B 9 p. 13, 27 [Stone p. 74]; Just., A I, 5, 4 ἐν βαρβάροις) ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ in the generation now living Mk 8:38. ἐν τῷ γένει μου among my people Gal 1:14 (Just., D. 51, 1 al. ἐν τῷ γένει ὑμῶν). ἐν ἡμῖν Hb 13:26. ἐν τῷ ὄχλῳ in the crowd Mk 5:30 (cp. Sir 7:7). ἐν ἀλλήλοις mutually (Thu. 1, 24, 4; Just., D. 101, 3) Ro 1:12; 15:5. ἐν τοῖς ἡγεμόσιν (=among the commanding officers: Diod S 18, 61, 2; Appian, Bell. Civ. 5, 21 §84) Ἰούδα Mt 2:6 et al. ἐν ἀνθρώποις among people (as Himerius, Or. 48 [14], 11; Just., A I, 23, 3, D. 64, 7) Lk 2:14; cp. Ac 4:12.
  before, in the presence of, etc. (cp. Od. 2, 194; Eur., Andr. 359; Pla., Leg. 9, 879b; Demosth. 24, 207; Polyb. 5, 39, 6; Epict. 3, 22, 8; Appian, Maced. 18 §2 ἐν τοῖς φίλοις=in the presence of his friends; Sir 19:8; Jdth 6:2; PPetr. II, 4 [6], 16 [255/254 B.C.] δινὸν γάρ ἐστιν ἐν ὄχλῳ ἀτιμάζεσθαι=before a crowd) σοφίαν λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις in the presence of mature (i.e. spiritually sophisticated) adults 1 Cor 2:6 (cp. Simplicius in Epict. p. 131, 20 λέγειν τὰ θεωρήματα ἐν ἰδιώταις). ἐν τ. ὠσὶν ὑμῶν in your hearing Lk 4:21 (cp. Judg 17:2; 4 Km 23:2; Bar 1:3f), where the words can go linguistically just as well w. πεπλήρωται as w. ἡ γραφὴ αὕτη (this passage of scripture read in your hearing). ἐν ὀφθαλμοῖς τινος in someone’s eyes, i.e. judgment (Wsd 3:2; Sir 8:16; Jdth 3:4; 12:14; 1 Macc 1:12) Mt 21:42 (Ps 117:23). ἔν τινι in the same mng. as early as Trag. (Soph., Oed. C. 1213 ἐν ἐμοί=in my judgment, Ant. 925 ἐν θεοῖς καλά; also Pla., Prot. 337b; 343c) ἐν ἐμοί 1 Cor 14:11; possibly J 3:21 (s. 4c below) and Jd 1 belong here.—In the ‘forensic’ sense ἔν τινι can mean in someone’s court or forum (Soph., Ant. 459; Pla., Gorg. 464d, Leg. 11, 916b; Ael. Aristid. 38, 3 K.=7 p. 71 D.; 46 p. 283, 334 D.; Diod S 19, 51, 4; Ps.-Heraclit., Ep. 4, 6; but in several of these pass. the mng. does not go significantly beyond ‘in the presence of’ [s. above]) ἐν ὑμῖν 1 Cor 6:2 ( by you is also tenable; s. 6 below).
  esp. to describe certain processes, inward: ἐν ἑαυτῷ to himself, i.e. in silence, διαλογίζεσθαι Mk 2:8; Lk 12:17; διαπορεῖν Ac 10:17; εἰδέναι J 6:61; λέγειν Mt 3:9; 9:21; Lk 7:49; εἰπεῖν 7:39 al.; ἐμβριμᾶσθαι J 11:38.
  marker of a state or condition, in
  of being clothed and metaphors assoc. with such condition in, with (Hdt. 2, 159; X., Mem. 3, 11, 4; Diod S 1, 12, 9; Herodian 2, 13, 3; Jdth 10:3; 1 Macc 6:35; 2 Macc 3:33) ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς dressed in soft clothes Mt 11:8. περιβάλλεσθαι ἐν ἱματίοις Rv 3:5; 4:4. ἔρχεσθαι ἐν ἐνδύμασι προβάτων come in sheep’s clothing Mt 7:15. περιπατεῖν ἐν στολαῖς walk about in long robes Mk 12:38 (Tat. 2, 1 ἐν πορφυρίδι περιπατῶν); cp. Ac 10:30; Mt 11:21; Lk 10:13. ἐν λευκοῖς in white (Artem. 2, 3; 4, 2 ἐν λευκοῖς προϊέναι; Epict. 3, 22, 1) J 20:12; Hv 4, 2, 1. Prob. corresp. ἐν σαρκί clothed in flesh (cp. Diod S 1, 12, 9 deities appear ἐν ζῴων μορφαῖς) 1 Ti 3:16; 1J 4:2; 2J 7. ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ in all his glory Mt 6:29 (cp. 1 Macc 10:86). ἐν τ. δόξῃ τοῦ πατρός clothed in his Father’s glory 16:27; cp. 25:31; Mk 8:38; Lk 9:31.
  of other states and conditions (so freq. w. γίνομαι, εἰμί; Attic wr.; PPetr II, 11 [1], 8 [III B.C.] γράφε, ἵνα εἰδῶμεν ἐν οἷς εἶ; 39 [g], 16; UPZ 110, 176 [164 B.C.] et al.; LXX; Just., A I, 13, 2 πάλιν ἐν ἀφθαρσίᾳ γενέσθαι; 67, 6 τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι; Tat. 20, 1f οὐκ ἔστι γὰρ ἄπειρος ὁ οὐρανός, … πεπερασμένος δὲ καὶ ἐν τέρματι; Mel., HE 4, 26, 6 ἐν … λεηλασίᾳ ‘plundering’): ὑπάρχων ἐν βασάνοις Lk 16:23. ἐν τῷ θανάτῳ 1J 3:14. ἐν ζωῇ Ro 5:10. ἐν τοῖς δεσμοῖς Phlm 13 (Just., A II, 2, 11 ἐν δ. γενέσθαι). ἐν πειρασμοῖς 1 Pt 1:6; ἐν πολλοῖς ὢν ἀστοχήμασι AcPlCor 2:1. ἐν ὁμοιώματι σαρκός Ro 8:3. ἐν πολλῷ ἀγῶνι 1 Th 2:2. ἐν φθορᾷ in a state of corruptibility 1 Cor 15:42. ἐν ἑτοίμῳ ἔχειν 2 Cor 10:6 (cp. PEleph 10, 7 [223/222 B.C.] τ. λοιπῶν ἐν ἑτοίμῳ ὄντων; PGen 76, 8; 3 Macc 5:8); ἐν ἐκστάσει in a state of trance Ac 11:5 (opp. Just., D, 115, 3 ἐν καταστάσει ὤν). Of qualities: ἐν πίστει κ. ἀγάπῃ κ. ἁγιασμῷ 1 Ti 2:15; ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ Tit 3:3; ἐν πανουργίᾳ 2 Cor 4:2; ἐν εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι 1 Ti 2:2; ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ Ro 3:26; ἐν μυστηρίῳ 1 Cor 2:7; ἐν δόξῃ Phil 4:19.
  marker of extension toward a goal that is understood to be within an area or condition, into: ἐν is somet. used w. verbs of motion where εἰς would normally be expected (Diod S 23, 8, 1 Ἄννων ἐπέρασε ἐν Σικελίᾳ; Hero I 142, 7; 182, 4; Paus. 7, 4, 3 διαβάντες ἐν τῇ Σάμῳ; Epict. 1, 11, 32; 2, 20, 33; Aelian, VH 4, 18; Vett. Val. 210, 26; 212, 6 al., s. index; Pel.-Leg. 1, 4; 5; 2, 1; PParis 10, 2 [145 B.C.] ἀνακεχώρηκεν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ; POxy 294, 4; BGU 22, 13; Tob 5:5 BA; 1 Macc 10:43; TestAbr B 2 p. 106, 23=Stone p. 60 [s. on the LXX Thackeray 25]; πέμψον αὐτοὺς ἐν πολέμῳ En 10:9; TestAbr A 6 p. 83, 22 [Stone p. 14] δάκρυα … ἐν τῷ νιπτῆρι πίπτοντα): εἰσέρχεσθαι Lk 9:46; Rv 11:11; ἀπάγειν GJs 6:1; ἀνάγειν 7:1; εἰσάγειν 10:1; καταβαίνειν J 5:3 (4) v.l.; ἀναβαίνειν GJs 22:13; ἀπέρχεσθαι (Diod S 23, 18, 5) Hs 1:6; ἥκειν GJs 5:1; ἀποστέλλειν 25:1. To be understood otherwise: ἐξῆλθεν ὁ λόγος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ the word went out = spread in all Judaea Lk 7:17; likew. 1 Th 1:8. The metaphorical expr. ἐπιστρέψαι ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων turn the disobedient to the wisdom of the righteous Lk 1:17 is striking but consistent w. the basic sense of ἐν. S. also γίνομαι, δίδωμι, ἵστημι, καλέω, and τίθημι. ἐν μέσῳ among somet. answers to the question ‘whither’ (B-D-F §215, 3) Mt 10:16; Lk 10:3; 8:7.
  marker of close association within a limit, in
  fig., of pers., to indicate the state of being filled w. or gripped by someth.: in someone=in one’s innermost being ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα in him dwells all the fullness Col 2:9. ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα (prob. to be understood as local, not instrumental, since ἐν αὐ. would otherwise be identical w. διʼ αὐ. in the same vs.) everything was created in association with him 1:16 (cp. M. Ant. 4, 23 ἐν σοὶ πάντα; Herm. Wr. 5, 10; AFeuillet, NTS 12, ’65, 1–9). ἐν τῷ θεῷ κέκρυπται ἡ ζωὴ ὑμῶν your life is hid in God 3:3; cp. 2:3. Of sin in humans Ro 7:17f; cp. κατεργάζεσθαι vs. 8. Of Christ who, as a spiritual being, fills people so as to be in charge of their lives 8:10; 2 Cor 13:5, abides J 6:56, lives Gal 2:20, and takes form 4:19 in them. Of the divine word: οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν 1J 1:10; μένειν ἔν τινι J 5:38; ἐνοικεῖν Col 3:16. Of God’s spirit: οἰκεῖν (ἐνοικεῖν) ἔν τινι Ro 8:9, 11; 1 Cor 3:16; 2 Ti 1:14. Of spiritual gifts 1 Ti 4:14; 2 Ti 1:6. Of miraculous powers ἐνεργεῖν ἔν τινι be at work in someone Mt 14:2; Mk 6:14; ποιεῖν ἔν τινι εὐάρεστον Hb 13:21. The same expr. of God or evil spirits, who somehow work in people: 1 Cor 12:6; Phil 2:13; Eph 2:2 al.
  of the whole, w. which the parts are closely joined: μένειν ἐν τῇ ἀμπέλῳ remain in the vine J 15:4. ἐν ἑνὶ σώματι μέλη πολλὰ ἔχομεν in one body we have many members Ro 12:4. κρέμασθαι ἔν τινι depend on someth. Mt 22:40.
  esp. in Paul. or Joh. usage, to designate a close personal relation in which the referent of the ἐν-term is viewed as the controlling influence: under the control of, under the influence of, in close association with (cp. ἐν τῷ Δαυιδ εἰμί 2 Km 19:44): of Christ εἶναι, μένειν ἐν τῷ πατρί (ἐν τῷ θεῷ) J 10:38; 14:10f (difft. CGordon, ‘In’ of Predication or Equivalence: JBL 100, ’81, 612f); and of Christians 1J 3:24; 4:13, 15f; be or abide in Christ J 14:20; 15:4f; μένειν ἐν τῷ υἱῷ καὶ ἐν τῷ πατρί 1J 2:24. ἔργα ἐν θεῷ εἰργασμένα done in communion with God J 3:21 (but s. 1e above).—In Paul the relation of the individual to Christ is very oft. expressed by such phrases as ἐν Χριστῷ, ἐν κυρίῳ etc., also vice versa (FNeugebauer, NTS 4, ’57/58, 124–38; AWedderburn, JSNT 25, ’85, 83–97) ἐν ἐμοὶ Χριστός Gal 2:20, but here in the sense of a above.—See, e.g., Dssm., D. ntl. Formel ‘in Christo Jesu’ 1892; EWeber, D. Formel ‘in Chr. Jesu’ u. d. paul. Christusmystik: NKZ 31, 1920, 213ff; LBrun, Zur Formel ‘in Chr. Jesus’ im Phil: Symbolae Arctoae 1, 1922, 19–37; MHansen, Omkring Paulus-Formeln ‘i Kristus’: TK 4/10, 1929, 135–59; HBöhlig, ʼΕν κυρίῳ: GHeinrici Festschr. 1914, 170–75; OSchmitz, D. Christusgemeinschaft d. Pls2 ’56; AWikenhauser, D. Christusmystik d. Pls2 ’56; KMittring, Heilswirklichkeit b. Pls; Beitrag z. Verständnis der unio cum Christo in d. Plsbriefen 1929; ASchweitzer, D. Mystik d. Ap. Pls 1930 (Eng. tr., WMontgomery, The Myst. of Paul the Ap., ’31); WSchmauch, In Christus ’35; BEaston, Pastoral Ep. ’47, 210f; FBüchsel, ‘In Chr.’ b. Pls: ZNW 42, ’49, 141–58. Also HKorn, D. Nachwirkungen d. Christusmystik d. Pls in den Apost. Vätern, diss. Berlin 1928; EAndrews, Interpretation 6, ’52, 162–77; H-LParisius, ZNW 49, ’58, 285–88 (10 ‘forensic’ passages); JAllan, NTS 5, ’58/59, 54–62 (Eph), ibid. 10, ’63, 115–21 (pastorals); FNeugebauer, In Christus, etc. ’61; MDahl, The Resurrection of the Body ( 1 Cor 15) ’62, 110–13.—Paul has the most varied expressions for this new life-principle: life in Christ Ro 6:11, 23; love in Christ 8:39; grace, which is given in Christ 1 Cor 1:4; freedom in Chr. Gal 2:4; blessing in Chr. 3:14; unity in Chr. vs. 28. στήκειν ἐν κυρίῳ stand firm in the Lord Phil 4:1; εὑρεθῆναι ἐν Χ. be found in Christ 3:9; εἶναι ἐν Χ. 1 Cor 1:30; οἱ ἐν Χ. Ro 8:1.—1 Pt 5:14; κοιμᾶσθαι ἐν Χ., ἀποθνῄσκειν ἐν κυρίῳ 1 Cor 15:18.—Rv 14:13; ζῳοποιεῖσθαι 1 Cor 15:22.—The formula is esp. common w. verbs that denote a conviction, hope, etc. πεποιθέναι Gal 5:10; Phil 1:14; 2 Th 3:4. παρρησίαν ἔχειν Phlm 8. πέπεισμαι Ro 14:14. ἐλπίζειν Phil 2:19. καύχησιν ἔχειν Ro 15:17; 1 Cor 15:31. τὸ αὐτὸ φρονεῖν Phil 4:2. ὑπακούειν Eph 6:1. λαλεῖν 2 Cor 2:17; 12:19. ἀλήθειαν λέγειν Ro 9:1. λέγειν καὶ μαρτύρεσθαι Eph 4:17. But also apart fr. such verbs, in numerous pass. it is used w. verbs and nouns of the most varied sort, often without special emphasis, to indicate the scope within which someth. takes place or has taken place, or to designate someth. as being in close assoc. w. Christ, and can be rendered, variously, in connection with, in intimate association with, keeping in mind ἁγιάζεσθαι 1 Cor 1:2, or ἅγιος ἐν Χ. Phil 1:1; ἀσπάζεσθαί τινα 1 Cor 16:19. δικαιοῦσθαι Gal 2:17. κοπιᾶν Ro 16:12. παρακαλεῖν 1 Th 4:1. προσδέχεσθαί τινα Ro 16:2; Phil 2:29. χαίρειν 3:1; 4:4, 10. γαμηθῆναι ἐν κυρίῳ marry in the Lord=marry a Christian 1 Cor 7:39. προϊστάμενοι ὑμῶν ἐν κυρίῳ your Christian leaders (in the church) 1 Th 5:12 (but s. προί̈στημι 1 and 2).—εὐάρεστος Col 3:20. νήπιος 1 Cor 3:1. φρόνιμος 4:10. παιδαγωγοί vs. 15. ὁδοί vs. 17. Hence used in periphrasis for ‘Christian’ οἱ ὄντες ἐν κυρίῳ Ro 16:11; ἄνθρωπος ἐν Χ. 2 Cor 12:2; αἱ ἐκκλησίαι αἱ ἐν Χ. Gal 1:22; 1 Th 2:14; νεκροὶ ἐν Χ. 4:16; ἐκλεκτός Ro 16:13. δόκιμος vs. 10. δέσμιος Eph 4:1. πιστὸς διάκονος 6:21; ἐν Χ. γεννᾶν τινα become someone’s parent in the Christian life 1 Cor 4:15. τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ 9:1.—The use of ἐν πνεύματι as a formulaic expression is sim.: ἐν πν. εἶναι be under the impulsion of the spirit, i.e. the new self, as opposed to ἐν σαρκί under the domination of the old self Ro 8:9; cp. ἐν νόμῳ 2:12. λαλεῖν speak under divine inspiration 1 Cor 12:3. ἐγενόμην ἐν πνεύματι I was in a state of inspiration Rv 1:10; 4:2; opp. ἐν ἑαυτῷ γενόμενος came to himself Ac 12:11 (cp. X., An. 1, 5, 17 et al.).—The expr. ἐν πν. εἶναι is also used to express the idea that someone is under the special infl. of a good or even an undesirable spirit: Mt 22:43; Mk 12:36; Lk 2:27; 1 Cor 12:3; Rv 17:3; 21:10. ἄνθρωπος ἐν πν. ἀκαθάρτῳ (ὤν) Mk 1:23 (s. GBjörck, ConNeot 7, ’42, 1–3).—ἐν τῷ πονηρῷ κεῖσθαι be in the power of the evil one 1J 5:19. οἱ ἐν νόμῳ those who are subject to the law Ro 3:19. ἐν τῷ Ἀδὰμ ἀποθνῄσκειν die because of a connection w. Adam 1 Cor 15:22.—On the formula ἐν ὀνόματι (Χριστοῦ) s. ὄνομα 1, esp. dγג. The OT is the source of the expr. ὀμνύναι ἔν τινι swear by someone or someth. (oft. LXX) Mt 5:34ff; 23:16, 18ff; Rv 10:6; παραγγέλλομέν σοι ἐν Ἰησοῦ Ac 19:14 v.l. The usage in ὁμολογεῖν ἔν τινι acknowledge someone Mt 10:32; Lk 12:8 (s. ὁμολογέω 4b) is Aramaic.
  marker introducing means or instrument, with, a construction that begins w. Homer (many examples of instrumental ἐν in Radermacher’s edition of Ps.-Demetr., Eloc. p. 100; Reader, Polemo p. 258) but whose wide currency in our lit. is partly caused by the infl. of the LXX, and its similarity to the Hebr. constr. w. בְּ (B-D-F §219; Mlt. 104; Mlt-H. 463f; s. esp. M-M p. 210).
  it can serve to introduce persons or things that accompany someone to secure an objective: ‘along with’
  α. pers., esp. of a military force, w. blending of associative (s. 4) and instrumental idea (1 Macc 1:17; 7:14, 28 al.): ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι meet, w. 10,000 men Lk 14:31 (cp. 1 Macc 4:6, 29 συνήντησεν αὐτοῖς Ἰούδας ἐν δέκα χιλιάσιν ἀνδρῶν). ἦλθεν ἐν μυριάσιν αὐτοῦ Jd 14 (cp. Jdth 16:3 ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεως αὐτοῦ).
  β. impers. (oft. LXX; PTebt 41, 5 [c. 119 B.C.]; 16, 14 [114 B.C.]; 45, 17 al., where people rush into the village or the house ἐν μαχαίρῃ, ἐν ὅπλοις). (Just., D. 86, 6 τῆς ἀξίνης, ἐν ἧ πεπορευμένοι ἦσαν … κόψαι ξύλα) ἐν ῥάβδῳ ἔρχεσθαι come with a stick (as a means of discipline) 1 Cor 4:21 (cp. Lucian, Dial. Mort. 23, 3 Ἑρμῆν καθικόμενον ἐν τῇ ῥάβδῳ; Gen 32:11; 1 Km 17:43; 1 Ch 11:23; Dssm., B 115f [BS 120]). ἐν πληρώματι εὐλογίας with the full blessing Ro 15:29. ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ Mt 16:28. ἐν αἵματι Hb 9:25 (cp. Mi 6:6). ἐν τῷ ὕδατι καὶ ἐν τῷ αἵματι 1J 5:6. ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει τοῦ Ἠλίου equipped w. the spirit and power of Elijah Lk 1:17. φθάνειν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ come with the preaching of the gospel 2 Cor 10:14. μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ not burdened w. old leaven 1 Cor 5:8.
  it can serve to express means or instrumentality in terms of location for a specific action (cp. TestAbr A 12 p. 91, 5f [Stone p. 30] κρατῶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ζυγόν; Tat. 9, 2 οἱ ἐν τοῖς πεσσοῖς ἀθύροντες ‘those who play w. gaming pieces’ [as, e.g., in backgammon]): κατακαίειν ἐν πυρί Rv 17:16 (cp. Bar 1:2; 1 Esdr 1:52; 1 Macc 5:5 al.; as early as Il. 24, 38; cp. POxy 2747, 74; Aelian, HA 14, 15. Further, the ἐν Rv 17:16 is not textually certain). ἐν ἅλατι ἁλίζειν, ἀρτύειν Mt 5:13; Mk 9:50; Lk 14:34 (s. M-M p. 210; WHutton, ET 58, ’46/47, 166–68). ἐν τῷ αἵματι λευκαίνειν Rv 7:14. ἐν αἵματι καθαρίζειν Hb 9:22. ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν kill with the sword Rv 6:8 (1 Esdr 1:50; 1 Macc 2:9; cp. 3:3; Jdth 16:4; ἀπολεῖ ἐν ῥομφαίᾳ En 99:16; 4 [6] Esdr [POxy 1010] ἐν ῥ. πεσῇ … πεσοῦνται ἐν μαχαίρῃ; cp. Lucian, Hist. Conscrib. 12 ἐν ἀκοντίῳ φονεύειν). ἐν μαχαίρῃ πατάσσειν Lk 22:49 (διχοτομήσατε … ἐν μ. GrBar 16:3); ἐν μ. ἀπόλλυσθαι perish by the sword Mt 26:52. ποιμαίνειν ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ Rv 2:27; 12:5; 19:15 (s. ποιμαίνω 2aγ and cp. PGM 36, 109). καταπατεῖν τι ἐν τοῖς ποσίν tread someth. w. the feet Mt 7:6 (cp. Sir 38:29). δύο λαοὺς βλέπω ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου I see two peoples with my eyes GJs 17:2 (ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὀρᾶν=see with the eyes: cp. Il. 1, 587; Od. 8, 459; Callinus [VII B.C.], Fgm. 1, 20 Diehl2). ποιεῖν κράτος ἐν βραχίονι do a mighty deed w. one’s arm Lk 1:51 (cp. Sir 38:30); cp. 11:20. δικαιοῦσθαι ἐν τῷ αἵματι be justified by the blood Ro 5:9. ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος 2 Th 2:13; 1 Pt 1:2; ἐν τ. παρακλήσει 2 Cor 7:7. εὐλογεῖν ἐν εὐλογίᾳ Eph 1:3. λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν ψάλμοις 5:19. ἀσπάσασθαι … ἐν εὐχῇ greet w. prayer GJs 24:1. Of intellectual process γινώσκειν ἔν τινι know or recognize by someth. (cp. Thuc. 7, 11, 1 ἐν ἐπιστολαῖς ἴστε; Sir 4:24; 11:28; 26:29) J 13:35; 1J 3:19; cp. ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου in the breaking of bread Lk 24:35 (s. 10c).—The ἐν which takes the place of the gen. of price is also instrumental ἠγόρασας ἐν τῷ αἵματί σου Rv 5:9 (cp. 1 Ch 21:24 ἀγοράζω ἐν ἀργυρίῳ).—ἐν ᾧ whereby Ro 14:21.—The idiom ἀλλάσσειν, μεταλλάσσειν τι ἔν τινι exchange someth. for someth. else Ro 1:23, 25 (cp. Ps 105:20) is not un-Greek (Soph., Ant. 945 Danaë had to οὐράνιον φῶς ἀλλάξαι ἐν χαλκοδέτοις αὐλαῖς=change the heavenly light for brass-bound chambers).
  marker of agency: with the help of (Diod S 19, 46, 4 ἐν τοῖς μετέχουσι τοῦ συνεδρίου=with the help of the members of the council; Philostrat., Vi. Apoll. 7, 9 p. 259, 31 ἐν ἐκείνῳ ἑαλωκότες) ἐν τῷ ἄρχοντι τ. δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια Mt 9:34. ἐν ἑτερογλώσσοις λαλεῖν 1 Cor 14:21. κρίνειν τ. οἰκουμένην ἐν ἀνδρί Ac 17:31 (cp. SIG2 850, 8 [173/172 B.C.] κριθέντω ἐν ἄνδροις τρίοις; Synes., Ep. 91 p. 231b ἐν ἀνδρί); perh. 1 Cor 6:2 (s. 1e); ἀπολύτρωσις ἐν Χρ. redemption through Christ Ro 3:24 (cp. ἐν αὐτῷ σωθήσεσθε Just., A I, 60, 3).
  marker of circumstance or condition under which someth. takes place: ἐν ᾧ κρίνεις Ro 2:1 (but s. B-D-F §219, 2); ἐν ᾧ δοκιμάζει 14:22; ἐν ᾧ καυχῶνται 2 Cor 11:12; ἐν ᾧ τις τολμᾷ 11:21; ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν whereas they slander 1 Pt 2:12, cp. 3:16 (on these Petrine pass. s. also ὅς 1k); ἐν ᾧ ξενίζονται in view of your changed attitude they consider it odd 4:4. ἐν ᾧ in 3:19 may similarly refer to a changed circumstance, i.e. from death to life (WDalton, Christ’s Proclamation to the Spirits, ’65, esp. 135–42: ‘in this sphere, under this influence’ [of the spirit]). Other possibilities: as far as this is concerned: πνεῦμα• ἐν ᾧ spirit; as which (FZimmermann, APF 11, ’35, 174 ‘meanwhile’ [indessen]; BReicke, The Disobedient Spirits and Christian Baptism, ’46, 108–15: ‘on that occasion’=when he died).—Before a substantive inf. (oft. LXX; s. KHuber, Unters. über den Sprachchar. des griech. Lev., diss. Zürich 1916, 83): in that w. pres. inf. (POxy 743, 35 [2 B.C.] ἐν τῷ δέ με περισπᾶσθαι οὐκ ἠδυνάσθην συντυχεῖν Ἀπολλωνίῳ; Just., D. 10, 3 ἐν τῷ μήτε σάββατα τηρεῖν μήτε …) βασανιζομένους ἐν τῷ ἐλαύνειν as they were having rough going in the waves=having a difficult time making headway Mk 6:48. ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν … αὐτόν they marveled over his delay Lk 1:21. ἐν τῷ τὴν χεῖρα ἐκτείνειν σε in that you extend your hand Ac 4:30; cp. 3:26; Hb 8:13. W. aor. inf. ἐν τῷ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα Hb 2:8. Somet. the circumstantial and temporal (s. 7 and 10) uses are so intermingled that it is difficult to decide between them; so in some of the pass. cited above, and also Hv 1, 1, 8 et al. (B-D-F §404, 3; Rob. 1073).—WHutton, Considerations for the Translation of ἐν, Bible Translator 9, ’58, 163–70; response by NTurner, ibid. 10, ’59, 113–20.—On ἐν w. article and inf. s. ISoisalon-Soininen, Die Infinitive in der LXX, ’65, 80ff.
  marker denoting the object to which someth. happens or in which someth. shows itself, or by which someth. is recognized, to, by, in connection with: ζητεῖν τι ἔν τινι require someth. in the case of someone 1 Cor 4:2; cp. ἐν ἡμῖν μάθητε so that you might learn in connection w. us vs. 6. Cp. Phil 1:30. ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί that this may be done in my case 1 Cor 9:15 (Just., D. 77, 3 τοῦτο γενόμενον ἐν τῷ ἡμετέρῳ Χριστῷ). ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν perh. they glorified God in my case Gal 1:24, though because of me and for me are also possible. μήτι ἐν ἐμοὶ ἀνεκεφαλαιώθη ἡ ἱστορία GJs 13:1 (s. ἀνακεφαλαιόω 1). ποιεῖν τι ἔν τινι do someth. to (with) someone (Epict., Ench. 33, 12; Ps.-Lucian, Philopatr. 18 μὴ ἑτεροῖόν τι ποιήσῃς ἐν ἐμοί; Gen 40:14; Jdth 7:24; 1 Macc 7:23) Mt 17:12; Lk 23:31. ἐργάζεσθαί τι ἔν τινι Mk 14:6. ἔχειν τι ἔν τινι have someth. in someone J 3:15 (but ἐν αὐτῷ is oft. constr. w. πιστεύων, cp. v.l.); cp. 14:30 (s. BNoack, Satanas u. Soteria ’48, 92). ἵνα δικαιοσύνης ναὸν ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι ἀναδείξῃ AcPlCor 2:17 (s. ἀναδείκνυμι 1).—For the ordinary dat. (Diod S 3, 51, 4 ἐν ἀψύχῳ ἀδύνατον=it is impossible for a lifeless thing; Ael. Aristid. 49, 15 K.=25 p. 492 D.: ἐν Νηρίτῳ θαυμαστὰ ἐνεδείξατο=[God] showed wonderful things to N.; 53 p. 629 D.: οὐ γὰρ ἐν τοῖς βελτίστοις εἰσὶ παῖδες, ἐν δὲ πονηροτάτοις οὐκέτι=it is not the case that the very good have children, and the very bad have none [datives of possession]; 54 p. 653 D.: ἐν τ. φαύλοις θετέον=to the bad; EpJer 66 ἐν ἔθνεσιν; Aesop, Fab. 19, 8 and 348a, 5 v.l. Ch.) ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοί Gal 1:16. φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς Ro 1:19 (Aesop 15c, 11 Ch. τ. φανερὸν ἐν πᾶσιν=evident to all). ἐν ἐμοὶ βάρβαρος (corresp. to τῷ λαλοῦντι βάρβ.) 1 Cor 14:11 (Amphis Com. [IV B.C.] 21 μάταιός ἐστιν ἐν ἐμοί). δεδομένον ἐν ἀνθρώποις Ac 4:12. θεῷ … ἐν ἀνθρώποις Lk 2:14.—Esp. w. verbs of striking against: προσκόπτω, πταίω, σκανδαλίζομαι; s. these entries.
  marker of cause or reason, because of, on account of (PParis 28, 13=UPZ 48, 12f [162/161 B.C.] διαλυόμενοι ἐν τῷ λιμῷ; Ps 30:11; 1 Macc 16:3 ἐν τῷ ἐλέει; 2 Macc 7:29; Sir 33:17)
  gener. ἁγιάζεσθαι ἔν τινι Hb 10:10; 1 Cor 7:14. ἐν τ. ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν Ro 1:24; perh. ἐν Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα 9:7; Hb 11:18 (both Gen 21:12). ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν because of their many words Mt 6:7. ἐν τούτῳ πιστεύομεν this is the reason why we believe J 16:30; cp. Ac 24:16; 1 Cor 4:4 (Just., D. 68, 7 οὐχὶ καὶ ἐν τούτῳ δυσωπήσω ὑμᾶς μὴ πείθεσθαι τοῖς διδασκάλοις ὑμῶν=‘surely you will be convinced by this [argument] to lose confidence in your teachers, won’t you?’); perh. 2 Cor 5:2. Sim., of the occasion: ἔφυγεν ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ at this statement Ac 7:29; cp. 8:6. W. attraction ἐν ᾧ = ἐν τούτῳ ὅτι for the reason that = because Ro 8:3; Hb 2:18; 6:17.
  w. verbs that express feeling or emotion, to denote that toward which the feeling is directed; so: εὐδοκεῖν (εὐδοκία), εὐφραίνεσθαι, καυχᾶσθαι, χαίρειν et al.
  marker of a period of time, in, while, when
  indicating an occurrence or action within which, at a certain point, someth. occurs Mt 2:1. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 3:1. ἐν τῷ ἑξῆς afterward Lk 7:11. ἐν τῷ μεταξύ meanwhile (PTebt 72, 190; PFlor 36, 5) J 4:31. in the course of, within ἐν τρισὶν ἡμέραις (X., Ages. 1, 34; Diod S 13, 14, 2; 20, 83, 4; Arrian, Anab. 4, 6, 4 ἐν τρισὶν ἡμέραις; Aelian, VH 1, 6; IPriene 9, 29; GDI 1222, 4 [Arcadia] ἰν ἁμέραις τρισί; EpArist 24; Demetr.: 722 Fgm. 1:3 Jac.) Mt 27:40; J 2:19f.
  point of time when someth. occurs ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως Mt 11:22 (En 10:6; Just., D. 38, 2; Tat. 12, 4). ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ J 6:44; 11:24; 12:48; cp. 7:37. ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ Mt 8:13; 10:19; cp. 7:22; J 4:53. ἐν σαββάτῳ 12:2; J 7:23. ἐν τῇ ἡμέρᾳ J 11:9 (opp. ἐν τῇ νυκτί vs. 10). ἐν τῷ δευτέρῳ on the second visit Ac 7:13. ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ in the new age Mt 19:28. ἐν τῇ παρουσίᾳ 1 Cor 15:23; 1 Th 2:19; 3:13; Phil 2:12 (here, in contrast to the other pass., there is no reference to the second coming of Christ.—Just., D. 31, 1 ἐν τῇ ἐνδόξῳ γινομένῃ αὐτοῦ παρουσίᾳ; 35, 8; 54, 1 al.); 1J 2:28. ἐν τῇ ἀναστάσει in the resurrection Mt 22:28; Mk 12:23; Lk 14:14; 20:33; J 11:24 (Just., D. 45, 2 ἐν τῇ τῶν νεκρῶν ἀναστάσει). ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι at the last trumpet-call 1 Cor 15:52. ἐν τῇ ἀποκαλύψει at the appearance of Jesus/Christ (in the last days) 2 Th 1:7; 1 Pt 1:7, 13; 4:13.
  to introduce an activity whose time is given when, while, during (Diod S 23, 12, 1 ἐν τοῖς τοιούτοις=in the case of this kind of behavior) ἐν τῇ προσευχῇ when (you) pray Mt 21:22. ἐν τῇ στάσει during the revolt Mk 15:7. ἐν τῇ διδαχῇ in the course of his teaching Mk 4:2; 12:38. If Lk 24:35 belongs here, the sense would be on the occasion of, when (but s. 5b). ἐν αὐτῷ in it (the preaching of the gospel) Eph 6:20. γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ (τῇ προσευχῇ) while you are watchful in it Col 4:2. Esp. w. the pres. inf. used substantively: ἐν τῷ σπείρειν while (he) sowed Mt 13:4; Mk 4:4; cp. 6:48 (s. 7 above and βασανίζω); ἐν τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους while people were asleep Mt 13:25; ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτόν during the accusations against him 27:12. W. the aor. inf. the meaning is likewise when. Owing to the fundamental significance of the aor. the action is the focal point (s. Rob. 1073, opp. B-D-F §404) ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν Lk 9:36. ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτόν 19:15. ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτούς 9:34.—W. ἐν ᾦ while, as long as (Soph., Trach. 929; Cleanthes [IV/III B.C.] Stoic. I p. 135, 1 [Diog. L. 7, 171]; Demetr.: 722 Fgm. 1, 11 Jac.; Plut., Mor. 356c; Arrian, Anab. 6, 12, 1; Pamprepios of Panopolis [V A.D.] 1, 22 [ed. HGerstinger, SBWienAk 208/3, 1928]) Mk 2:19; Lk 5:34; 24:44 D; J 5:7.
  marker denoting kind and manner, esp. functioning as an auxiliary in periphrasis for adverbs (Kühner-G. I 466): ἐν δυνάμει w. power, powerfully Mk 9:1; Ro 1:4; Col 1:29; 2 Th 1:11; ἐν δικαιοσύνῃ justly Ac 17:31; Rv 19:11 (cp. Just., A II, 4, 3 and D. 16, 3; 19, 2 ἐν δίκῃ). ἐν χαρᾷ joyfully Ro 15:32. ἐν ἐκτενείᾳ earnestly Ac 26:7. ἐν σπουδῇ zealously Ro 12:8. ἐν χάριτι graciously Gal 1:6; 2 Th 2:16. ἐν (πάσῃ) παρρησίᾳ freely, openly J 7:4; 16:29; Phil 1:20. ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ Ac 5:23. ἐν τάχει (PHib 47, 35 [256 B.C.] ἀπόστειλον ἐν τάχει) Lk 18:8; Ro 16:20; Rv 1:1; 22:6. ἐν μυστηρίῳ 1 Cor 2:7 (belongs prob. not to σοφία, but to λαλοῦμεν: in the form of a secret; cp. Polyb. 23, 3, 4; 26, 7, 5; Just., D. 63, 2 Μωυσῆς … ἐν παραβολῇ λέγων; 68, 6 εἰρήμενον … ἐν μυστηρίῳ; Diod S 17, 8, 5 ἐν δωρεαῖς λαβόντες=as gifts; 2 Macc 4:30 ἐν δωρεᾷ=as a gift; Sir 26:3; Polyb. 28, 17, 9 λαμβάνειν τι ἐν φερνῇ). Of the norm: ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους acc. to the measure of each individual part Eph 4:16. On 1 Cor 1:21 s. AWedderburn, ZNW 64, ’73, 132–34.
  marker of specification or substance: w. adj. πλούσιος ἐν ἐλέει Eph 2:4; cp. Tit 2:3; Js 1:8.—of substance consisting in (BGU 72, 11 [191 A.D.] ἐξέκοψαν πλεῖστον τόπον ἐν ἀρούραις πέντε) τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν Eph 2:15. ἐν μηδενὶ λειπόμενοι Js 1:4 (contrast Just., A I, 67, 6 τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι). Hb 13:21a.— amounting to (BGU 970, 14=Mitt-Wilck. II/2, 242, 14f [177 A.D.] προσηνενκάμην αὐτῷ προοῖκα ἐν δραχμαῖς ἐννακοσίαις) πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε Ac 7:14.—Very rarely for the genitive (Philo Mech. 75, 29 τὸ ἐν τῷ κυλίνδρῳ κοίλασμα; EpArist 31 ἡ ἐν αὐτοῖς θεωρία = ἡ αὐτῶν θ.; cp. 29; Tat. 18, 1 πᾶν τὸ ἐν αὐτῇ εἶδος) ἡ δωρεὰ ἐν χάριτι the free gift in beneficence or grace Ro 5:15.—DELG. LfgrE s.v. ἐν col. 569 (lit. esp. early Greek). M-M. TW.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἐν

 • 6 ἐνοικέω

  ἐνοικέω fut. ἐνοικήσω; 1 aor. ἐνῴκησα (3 sg. ἐνοίκησεν TestSim 5:1) (Eur., Hdt.+) live, dwell (in) in our lit.—except for Lk 13:4 v.l.—always w. ἔν τινι (PEnteux 14, 4f [III B.C.]; UPZ 162 II, 18f [II B.C.] and s. pap [e.g. BASP XXXII p. 124 ln. 7]) and of God or of nonphysical entities that ‘make their home’ in or among people: ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς I will live among them 2 Cor 6:16. Of the Holy Spirit, which makes its home in people Ro 8:11; 2 Ti 1:14. Of the word of Christ Col 3:16. Of faith 2 Ti 1:5. Of sin Ro 7:17 v.l. (cp. TestSim 5:1). V.l. for κατοικέω B 16, 10.—DELG s.v. οἶκος IIc. M-M.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ἐνοικέω

 • 7 ὄνειδος

  ὄνειδος, ους, τό (Hom.+; Diod S 1, 93, 1; PCairMasp 97 II, 76; LXX; TestReub 4:7; 6:3; TestLevi 10:4; 15:2; EpArist 249; SibOr 3, 607; Philo; Jos., C. Ap. 1, 285 al.; Just.) loss of standing connected with disparaging speech, disgrace, reproach, insult ἀφελεῖν ὄν. μου ἐν ἀνθρώποις take away my disgrace among people Lk 1:25 (cp. Gen 30:23; ViJon 3 [Sch. p. 83, 8; cp. 56, 22; 100, 10]).— Object of reproach (Ps.-Callisth. 2, 18, 4) ὄν. ἀνθρώπων καὶ ἐξουθένημα λαοῦ 1 Cl 16:15 (Ps 21:7).—B. 1187. DELG. M-M. TW. Spicq.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > ὄνειδος

 • 8 επεδήμευσαν

  ἐπιδημεύω
  live among the people: aor ind act 3rd pl

  Morphologia Graeca > επεδήμευσαν

 • 9 επιδημεύειν

  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres inf act (attic epic)
  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres inf act (attic epic)

  Morphologia Graeca > επιδημεύειν

 • 10 επιδημεύεις

  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres ind act 2nd sg
  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres ind act 2nd sg

  Morphologia Graeca > επιδημεύεις

 • 11 επιδημεύων

  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres part act masc nom sg
  ἐπιδημεύω
  live among the people: pres part act masc nom sg

  Morphologia Graeca > επιδημεύων

 • 12 επιδημίοις

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem /neut dat pl
  ἐπιδημέω
  to be at home: pres opt act 2nd sg (doric)
  ἐπιδημέω
  to be at home: pres opt act 2nd sg (doric)

  Morphologia Graeca > επιδημίοις

 • 13 επιδημίου

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem /neut gen sg

  Morphologia Graeca > επιδημίου

 • 14 επιδημίους

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem acc pl

  Morphologia Graeca > επιδημίους

 • 15 επιδημίων

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem /neut gen pl
  ἐπιδημέω
  to be at home: pres part act masc nom sg (doric)
  ἐπιδημέω
  to be at home: pres part act masc nom sg (doric)

  Morphologia Graeca > επιδημίων

 • 16 επιδημίως

  ἐπιδήμιος
  among the people: adverbial
  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem acc pl (doric)

  Morphologia Graeca > επιδημίως

 • 17 επιδήμια

  ἐπιδήμιος
  among the people: neut nom /voc /acc pl

  Morphologia Graeca > επιδήμια

 • 18 επιδήμιοι

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem nom /voc pl

  Morphologia Graeca > επιδήμιοι

 • 19 επιδήμιον

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem acc sg
  ἐπιδήμιος
  among the people: neut nom /voc /acc sg
  ἐπιδημέω
  to be at home: imperf ind act 3rd pl (doric)
  ἐπιδημέω
  to be at home: imperf ind act 1st sg (doric)
  ἐπιδημέω
  to be at home: imperf ind act 3rd pl (doric)
  ἐπιδημέω
  to be at home: imperf ind act 1st sg (doric)

  Morphologia Graeca > επιδήμιον

 • 20 επιδήμιος

  ἐπιδήμιος
  among the people: masc /fem nom sg

  Morphologia Graeca > επιδήμιος

Look at other dictionaries:

 • Priesthood — • Brief yet thorough examination of this sacrament Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Priesthood     Priesthood     † …   Catholic encyclopedia

 • The Reformation —     The Reformation     † Catholic Encyclopedia ► The Reformation     The usual term for the religious movement which made its appearance in Western Europe in the sixteenth century, and which, while ostensibly aiming at an internal renewal of the …   Catholic encyclopedia

 • Priesthood (Catholic Church) — The ministerial orders of the Catholic Church includes both the orders of bishops and presbyters, which in Latin is sacerdos . [Catechism 1547] The ordained priesthood and common priesthood (or priesthood of the all the baptized) are different in …   Wikipedia

 • The Religion of Russia —     The Religion of Russia     † Catholic Encyclopedia ► The Religion of Russia     A. The Origin of Russian Christianity     There are two theories in regard to the early Christianity of Russia; according to one of them, Russia was Catholic from …   Catholic encyclopedia

 • The Slavs in America —     The Slavs in America     † Catholic Encyclopedia ► The Slavs in America     The Slavic races have sent large numbers of their people to the United States and Canada, and this immigration is coming every year in increasing numbers. The… …   Catholic encyclopedia

 • The Age of Reason — The Age of Reason: Being an Investigation of True and Fabulous Theology , a deistic treatise written by eighteenth century British radical and American revolutionary Thomas Paine, critiques institutionalized religion and challenges the inerrancy… …   Wikipedia

 • The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints — Classification Latter Day Saint movement Theology Nontrinitarian, Mormonism Governance …   Wikipedia

 • The Church —     The Church     † Catholic Encyclopedia ► The Church     The term church (Anglo Saxon, cirice, circe; Modern German, Kirche; Sw., Kyrka) is the name employed in the Teutonic languages to render the Greek ekklesia (ecclesia), the term by which… …   Catholic encyclopedia

 • The Irish (in Countries Other Than Ireland) —     The Irish (in countries other than Ireland)     † Catholic Encyclopedia ► The Irish (in countries other than Ireland)     I. IN THE UNITED STATES     Who were the first Irish to land on the American continent and the time of their arrival are …   Catholic encyclopedia

 • Priesthood of all believers — The universal priesthood or the priesthood of all believers, as it would come to be known in the present day, is a Christian doctrine believed to be derived from several passages of the New Testament. It is a foundational concept of Protestantism …   Wikipedia

 • The Machabees —     The Machabees     † Catholic Encyclopedia ► The Machabees     (Gr. Hoi Makkabaioi; Lat. Machabei; most probably from Aramaic maqqaba= hammer ).     A priestly family which under the leadership of Mathathias initiated the revolt against the… …   Catholic encyclopedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.