Translation: from greek

passage returning

 • 1 ἐπῳδός

  ἐπῳδ-ός, όν, (ἐπᾴδω)
  A singing to or over, using songs or charms to heal wounds,

  ἐπῳδοὶ μῦθοι Pl.Lg. 903b

  .
  b Subst., enchanter,

  ἐ. καὶ γόης E.Hipp. 1038

  (but

  γόης ἐ. Ba. 234

  ): c. gen., a charm for or against,

  ἔθυσεν αὑτοῦ παῖδα ἐπῳδὸν Θρῃκίων ἀημάτων A.Ag. 1418

  ; ἐ. τῶν τοιούτων one to charm away such fears, Pl.Phd. 78a.
  c c. dat., assisting, profitable,

  ἐ. γίγνεσθαι νέοις πρὸς ἀρετήν Id.Lg. 671a

  ;

  δυσπραξίᾳ ληφθεὶς ἐ. ἐστι τῷ πειρωμένῳ Trag.Adesp.364.4

  .
  2 [voice] Pass., sung to music,

  φωναί Plu.2.622d

  ; fit for singing,

  ποιητικὴν ἐ. παρέχειν S.E.M.6.16

  .
  b sung or said after, μορφῆς ἐπῳδόν called after this form, E. Hec. 1272.
  II in Metre, as Subst.,
  1 ἐπῳδός, , Sch.metr. Pi.O.4 (, Gal.UP17.3, dub. in D.H.Comp.19), epode, part of a lyric ode sung after the strophe and antistrophe, ib.26, Gal. l.c., Sch.metr. Pi.l.c., etc.
  2 ἐπῳδός, , verse or passage returning at intervals, in Alcaics and Sapphics, D.H.Comp.19 ; chorus, burden, refrain, Ph. 1.312 : metaph., ὁ κοινὸς ἁπάσης ἀδολεσχίας ἐ. the 'old story', Plu.2.507e.
  b shorter verse of a couplet, as in the metres invented by Archilochus, Hermog.Inv.4.4 : hence of short poems written in such metres,

  ἐπῳδοί Heph.

  Poëm.7.2 ;

  ἐπῳδά Plu.2.1141a

  .

  Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό) > ἐπῳδός

 • 2 οἰκοδομέω

  οἰκοδομέω (οἰκοδόμος; Hdt.; ins, pap, LXX, En, EpArist, Philo, Joseph., Test12Patr) impf. ᾠκοδόμουν; fut. οἰκοδομήσω; 1 aor. ᾠκοδόμησα also without augment οἰκοδόμησα (ApcMos 40; on the augment s. W-S. §12, 5a; Mlt-H. 191); pf. ᾠκοδόμηκα LXX; plpf. 3 sg. ᾠκοδομήκει (Just., D. 127, 3). Pass.: impf. 3 sg. ᾠκοδομεῖτο; 1 fut. οἰκοδομηθήσομαι; 1 aor. ᾠκοδομήθην (v.l.) or οἰκοδομήθην (other edd., J 2:20); perf. inf. ᾠκοδομῆσθαι (οἰ-Lk 6:48b); ptc. οἰκοδομημένος (Ox 1 recto, 15f [GTh 32]); ᾠκοδομημένος Hv 3, 2, 6; plpf. 3 sg. ᾠκοδόμητο.
  to construct a building, build
  w. obj. acc. build, erect (oft. pap [Mayser II/2 p. 315, 30ff]; Jos., Ant. 15, 403 al.; Did., Gen 29, 7) οἰκίαν (Diod S 14, 116, 8; Lucian, Charon 17) Lk 6:48a. τὰς οἰκοδομάς GJs 9:3; pass. (Sb 5104, 2 [163 B.C.] οἰκία ᾠκοδομημένη; PAmh 51, 11; 23) Lk 6:48b. πύργον (Is 5:2) Mt 21:33; Mk 12:1; Lk 14:28; Hs 9, 3, 1; 4; 9, 12, 6; pass. Hv 3, 2, 4ff; 3, 3, 3; 3, 5, 5; 3, 8, 9; Hs 9, 3, 2; 9, 5, 2; 9, 9, 7; cp. 9, 9, 4. ναόν Mk 14:58; 16:3 (Is 49:17); pass. J 2:20 (Heliodorus Periegeta of Athens [II B.C.]: 373 Fgm. 1 Jac. says of the Acropolis: ἐν ἔτεσι ε̄ παντελῶς ἐξεποιήθη; Orig., C. Cels. 5, 33, 13); 16:6 (cp. below; the ‘scripture’ pass. is interpreted spiritually). ἀποθήκας Lk 12:18 (opp. καθαιρεῖν; s. this 2aα). τοὺς τάφους τῶν προφητῶν the tombs of the prophets Mt 23:29 (s. EKlosterman2 ad loc.). τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν the monuments for the prophets Lk 11:47 (μνημεῖον 1).—οἰκ. τινί τι build someth. for someone (Gen 8:20; Ex 1:11; Ezk 16:24) συναγωγὴν οἰκ. τινί Lk 7:5. οἰκ. τινὶ οἶκον Ac 7:47, 49; 16:2 (the last two Is 66:1).—W. the obj. acc. and foll. by ἐπί w. acc. or w. gen: τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν build the house on the rock Mt 7:24. ἐπὶ τὴν ἄμμον on the sand vs. 26 (proverbial: Plut. VII p. 463, 10 Bern. εἰς ψάμμον οἰκοδομεῖς). πόλις ἐπὶ τ. ὄρους Lk 4:29 (cp. Jos., Ant. 8, 97). ἐπὶ τὴν γῆν 6:49. πόλις οἰκοδομημένη ἐπʼ ἄκρον ὄρους ὑψηλοῦ a city that is built on the top of a high mountain Ox 1 recto, 15f (GTh 32). πύργος ἐπὶ ὑδάτων Hv 3, 3, 5; ἐπὶ τὴν πέτραν Hs 9, 14, 4 (opp. χαμαὶ οὐκ ᾠκοδόμηται).
  abs.
  α. when the obj. can be supplied fr. the context (Did., Gen. 33, 27) Lk 11:48; 14:30.—Cp. Hv 3, 1, 7; 3, 4, 1a; 3, 10, 1; Hs 9, 4, 1.
  β. but also entirely without an obj. (Theoph. Ant. 2, 13 [p. 132, 4f]) ᾠκοδόμουν they erected buildings Lk 17:28. οἱ οἰκοδομοῦντες the builders, the masons (after Ps 117:22) Mt 21:42; Mk 12:10; Lk 20:17; Ac 4:11 v.l.; 1 Pt 2:7; 6:4. Also with no ref. to the Ps passage: Hs 9, 4, 4; 9, 6, 6.
  γ. οἱ λίθοι οἱ ἤδη ᾠκοδομημένοι the stones already used in the building Hv 3, 5, 2; cp. Hs 9, 6, 3.
  build up again, restore, a sense that οἰκ. can receive fr. the context (Josh 6:26; Ps 50:20; 68:36) Mt 26:61; 27:40; Mk 15:29; 16:3 (Is 49:17).—S. also 2.
  to construct in a transcendent sense (as in Hermas passages given under 1, where the tower is a symbol of the church) build: of the building up of the Christian congregation/church (cp. Ruth 4:11; θεμελιώσαντες καὶ οἰκοδομήσαντες οἱ μακάριοι ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν Iren. 3, 3, 3 [Harv. II 10, 1]) ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν on this rock I will build my congregation/church Mt 16:18. ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικός like living stones let yourselves be built up (pass.) or build yourselves up (mid., so Goodsp., Probs. 194f) into a spiritual house 1 Pt 2:5. Paul refers to missionary work where another Christian has begun activities as ἐπʼ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκ. building on another’s foundation Ro 15:20. He also refers to his negative view of law in relation to the Christ-event as a building, and speaks of its refutation as a tearing down (καταλύειν), and of returning to it as a rebuilding (s. 1c above) Gal 2:18. This is prob. where 11:1 belongs, where (followed by citations of Scripture) it is said of the Israelites that they do not accept the baptism that removes sin, but ἑαυτοῖς οἰκοδομήσουσιν will build up someth. for themselves. In another pass. B calls the believer a πνευματικὸς ναὸς οἰκοδομούμενος τῷ κυρίῳ a spiritual temple built for the Lord 16:10; cp. vs. 6f.—Hermas’ temple-building discourse mentions angels entrusted by God with οἰκοδομεῖν building up or completion of his whole creation Hv 3, 4, 1b.—(In this connection cp. Orig., C. Cels. 4, 38, 16 γυνὴ οἰκοδομηθεῖσα ὑπὸ τοῦ θεοῦ [of Eve]).
  to help improve ability to function in living responsibly and effectively, strengthen, build up, make more able. οἰκ. is thus used in a nonliteral sense and oft. without consciousness of its basic mng. (Straub p. 27), somewhat like edify in our moral parlance (this extended use is found as early as X., Cyr. 8, 7, 15 and in LXX: Ps 27:5; Jer 40:7. Also TestBenj 8:3.—JWeiss on 1 Cor 8:1). Of the Lord, who is able to strengthen the believers Ac 20:32. Of the congregation, which was being built up 9:31.—Esp. in Paul: ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ love builds up (in contrast to γνῶσις, which ‘puffs up’) 1 Cor 8:1 (=Dg 12:5). πάντα ἔξεστιν, ἀλλʼ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ everything is permitted, but not everything is beneficial 10:23. ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ• ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ 14:4; cp. vs. 17. οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα strengthen one another 1 Th 5:11. In 1 Cor 8:10 the apostle is prob. speaking ironically, w. ref. to the ‘strong’ party at Corinth, who declare that by their example they are benefiting the ‘weak’: οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; will not his conscience be ‘strengthened’ so that he will eat meat offered to idols? (difft. MargaretThrall, TU 102, ’68, 468–72).—Of Paul’s letters, by which δυνηθήσεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν you will be able to build yourselves up in the faith that has been given you Pol 3:2.—HCremer, Über den bibl. Begriff der Erbauung 1863; HScott, The Place of οἰκοδομή in the NT: PT 2, 1904, 402–24; HBassermann, Über den Begriff ‘Erbauung’: Zeitschr. für prakt. Theol. 4 1882, 1–22; CTrossen, Erbauen: ThGl 6, 1914, 804ff; PVielhauer, Oikodome (d. Bild vom Bau vom NT bis Clem. Alex.), diss. Hdlbg. ’39; PBonnard, Jésus-Christ édifiant son Église ’48.—B. 590. DELG s.v. δέμω. M-M. TW. Sv.

  Ελληνικά-Αγγλικά παλαιοχριστιανική Λογοτεχνία > οἰκοδομέω

 • 3 άπορα

  ἄπορος
  without passage: neut nom /voc /acc pl

  Morphologia Graeca > άπορα

 • 4 άπορε

  ἄπορος
  without passage: masc /fem voc sg

  Morphologia Graeca > άπορε

 • 5 άποροι

  ἄπορος
  without passage: masc /fem nom /voc pl

  Morphologia Graeca > άποροι

 • 6 άπορον

  ἄπορος
  without passage: masc /fem acc sg
  ἄπορος
  without passage: neut nom /voc /acc sg

  Morphologia Graeca > άπορον

 • 7 άπορος

  ἄπορος
  without passage: masc /fem nom sg

  Morphologia Graeca > άπορος

 • 8 έμφραξε

  ἐμφράσσω
  bar a passage: aor ind act 3rd sg (homeric ionic)
  ἐμφράσσω
  bar a passage: aor ind act 3rd sg (homeric ionic)

  Morphologia Graeca > έμφραξε

 • 9 έμφραξον

  ἐμφράσσω
  bar a passage: aor imperat act 2nd sg
  ἐμφράσσω
  bar a passage: aor imperat act 2nd sg

  Morphologia Graeca > έμφραξον

 • 10 έμφρασσε

  ἐμφράσσω
  bar a passage: pres imperat act 2nd sg
  ἐμφράσσω
  bar a passage: pres imperat act 2nd sg
  ἐμφράσσω
  bar a passage: imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
  ἐμφράσσω
  bar a passage: imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)

  Morphologia Graeca > έμφρασσε

 • 11 έμφραττε

  ἐμφράσσω
  bar a passage: pres imperat act 2nd sg (attic)
  ἐμφράσσω
  bar a passage: pres imperat act 2nd sg (attic)
  ἔμφρασσε, ἐμφράσσω
  bar a passage: imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)
  ἔμφρασσε, ἐμφράσσω
  bar a passage: imperf ind act 3rd sg (homeric ionic)

  Morphologia Graeca > έμφραττε

 • 12 έξοδα

  ἔξοδος 2
  promoting the passage: neut nom /voc /acc pl

  Morphologia Graeca > έξοδα

 • 13 έξοδοι

  ἔξοδος 1
  going out: fem nom /voc pl
  ἔξοδος 2
  promoting the passage: masc /fem nom /voc pl

  Morphologia Graeca > έξοδοι

 • 14 έξοδον

  ἔξοδος 1
  going out: fem acc sg
  ἔξοδος 2
  promoting the passage: masc /fem acc sg
  ἔξοδος 2
  promoting the passage: neut nom /voc /acc sg

  Morphologia Graeca > έξοδον

 • 15 έξοδος

  ἔξοδος 1
  going out: fem nom sg
  ἔξοδος 2
  promoting the passage: masc /fem nom sg

  Morphologia Graeca > έξοδος

 • 16 ανακαμπτικός

  ἀνακαμπτικός
  returning: masc nom sg

  Morphologia Graeca > ανακαμπτικός

 • 17 αναυλεί

  ἀναυλεί
  without passage-money: indeclform (adverb)

  Morphologia Graeca > αναυλεί

 • 18 ανδρωνίτιν

  ἀνδρών
  men's apartment: fem acc sg
  ἀνδρωνῖτις
  passage between two courts of a house: fem acc sg

  Morphologia Graeca > ανδρωνίτιν

 • 19 ανδρωνίτις

  ἀνδρών
  men's apartment: fem nom sg
  ἀνδρωνῖτις
  passage between two courts of a house: fem nom sg

  Morphologia Graeca > ανδρωνίτις

 • 20 ανδρωνίτιδα

  ἀνδρωνί̱τιδα, ἀνδρών
  men's apartment: fem acc sg
  ἀνδρωνί̱τιδα, ἀνδρωνῖτις
  passage between two courts of a house: fem acc sg

  Morphologia Graeca > ανδρωνίτιδα

Look at other dictionaries:

 • Passage of the Red Sea — The Passage of the Red Sea is the account of the march of Moses, leading the Hebrews (Israelites) on their escape out of Egypt and the alleged crossing of the Red Sea as described in the Biblical Exodus , chapters 13:17 to 15:21, so they would be …   Wikipedia

 • Torin's Passage — Infobox VG title = Torin s Passage developer = Sierra On Line publisher = Sierra On Line distributor = designer = Al Lowe engine = version = released = 1995 genre = Adventure modes = Single player ratings = ESRB: K A platforms = MS DOS, Windows 3 …   Wikipedia

 • Northwest Passage (film) — Northwest Passage Directed by King Vidor Produced by Hunt Stromberg …   Wikipedia

 • Northwest Passage — For other uses, see Northwest Passage (disambiguation). Northwest Passage routes The Northwest Passage is a sea route through the …   Wikipedia

 • New Passage — is a small hamlet in South Gloucestershire, England located on the banks of the Severn estuary near the village of Pilning. It derives its name from the ferry service which operated between there and South Wales before the late 19th century, when …   Wikipedia

 • Operation Passage to Freedom — Up to a million refugees left the communist North Vietnam during Operation Passage to Freedom after the country was partitioned. Operation Passage to Freedom was the term used by the United States Navy to describe its transportation in 1954–55 of …   Wikipedia

 • To work a passage — Work Work (w[^u]rk), v. t. 1. To labor or operate upon; to give exertion and effort to; to prepare for use, or to utilize, by labor. [1913 Webster] He could have told them of two or three gold mines, and a silver mine, and given the reason why… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • USS Chateau Thierry (AP-31) — Chateau Thierry was a troop transport that served with the US Army and US Navy. Originally built for service during the First World War, the ship arrived too late to see service in that war, but operated as an army transport, USAT Chateau Thierry …   Wikipedia

 • USS Hunt (DD-674) — was a Fletcher class destroyer of the United States Navy, the second Navy ship named for William H. Hunt, Secretary of the Navy under President James A. Garfield. Hunt was launched by the Federal Shipbuilding Drydock Co., Kearny, N.J., 1 August… …   Wikipedia

 • USS Asterion (AK-100) — USS Asterion (AK 100, AK 63, WAK 123) was a Q ship of the United States Navy named for Asterion, a star in the constellation Canes Venatici. Civilian merchant ship Evelyn , a steel hulled, single screw steamer, was laid down on 17 January 1912,… …   Wikipedia

 • Schubert's last sonatas — The three piano sonatas numbered 958 through 960 in Deutsch s catalogue of Franz Schubert s complete works, are the composer s last major compositions for the piano, often referred to in short simply as Schubert s last sonatas. They were written… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.