Translation: from english to albanian

muz

 • 1 accompany

  [ë'kampëni] vt 1. shoqëroj; fever accompanied with delirium - ethe të shoqëruara me përçart
  2. bashkërendis, shoqëroj; accompany one's words with blows i shoqëroj fjalët me goditje
  3. muz. shoqëroj (në piano etj)
  * * *
  shoqëroj

  English-Albanian dictionary > accompany

 • 2 accord

  [ë'ko:d] n. 1. pëlqim; of one's own accord - vullnetarisht; with one accord - njëzëri; In accord with - në përputhje me
  2. marrëveshje ndërshtetërore
  3. muz. akord
  -vt ( with) 1. merrem vesh; pajtohem(me); përkon (me);
  his behavior does not accord with his principles - sjellja e tij nuk u përgjigjet parimeve të tij
  2. jap, akordoj;
  he was accorded a warm welcome - atij i bënë/i rezervuan një pritje të ngrohtë
  he has been accorded this privilege - atij ia kanë dhënë këtë privilegj
  of one's own accord - me dëshirën e vet, vullnetarisht
  with one accord - njëzëri
  * * *
  akord; marrëveshje

  English-Albanian dictionary > accord

 • 3 b

  [bi:] n 1. b, B. 2. muz. 'si'. 3. nota "mirë" (në shkollë)
  B-girl amer.gj.fol. ftuese, ndjellëse, femër joshëse (në bare, taverna)
  * * *
  b

  English-Albanian dictionary > b

 • 4 bar

  [ba:] n., v. -n 1. shufër; thupër (hekuri, druri); kallëp (sapuni, çokollate). 2. shufër, hekur (dritareje etj). 3. ledh, breg (nëgrykëderdhje të lumitetj). 4. fig. pengesë; a bar to success in life pengesë për sukses në jetë. 5. shirit (drite, ngjyre). 6. muz. masë. 7. parmak, banak (në sallën e gjyqit); be tried at the Bar gjykohem në seancë të hapur, me dyer të hapura. 8. the Bar a) avokati; b) avokatët; be called to the Bar studioj per avokat. 9. kafe, bar, bufe. 10. banak (në lokale). 11. usht. shirit, gajtan.
  - vt 1. mbyll me lloz. 2. mbyll brenda. 3. zë, bllokoj. 4. ndaloj, nuk lejoj, përjashtoj ( from nga); bar sb from a competition përjashtoj dike nga gara. 5. ndaj, vizoj; a sky barred with clouds qiell i prerë nga retë
  * * *
  shufër; kallëp; bufe

  English-Albanian dictionary > bar

 • 5 beat

  [bi:t] v., n. v. ( beat, beaten) 1. rrah, godas; beat a way through çaj, hap rrugë përmes; beat at/upon the door trokas në derë, i bie derës; beat a retreat a) usht. jap sinjalin e tërheqjes; b) fig. prapsohem, tërhiqem. 2. rreh (shiu), fshikullon (era); the rain was beating against the window shiu rrihte dritaren. 3. rrah, përziej (vezë, brumë etj). 4. rrah, farkëtoj. 5. mund (kundërshtarin); he beat me at chess ai më mundi në shah; beat the record thyej rekordin. 6. lodh, mundoj; this problem has beaten me ky problem më ka rraskapitur. 7. rreh (krahët etj); her heart was beating with joy zemra i rrihte nga gëzimi; beat time mas kohën (në muzikë).
  beat about the bush i bie rrotull, nuk futem në temë; beat it! ik tutje!, largohu!, mbathja! dead beat i rraskapitur
  • beat back [bi:t bæk] prapësoj
  beat down [bi:t daun] a) ul çmimin (që kërkon); b) rrëzon (shiu grurin); c) bie me rrëshekë (shiu)
  beat in [bi:t in] a) shkallmoj (derën); b) thyej (kokën dikujt)
  beat off [bi:t of] zmbraps
  beat out [bi:t aut] a) shuaj (një zjarr etj); b) rrah,shtyp(me çekan); c) fig. shtrydh (trutë); beat one's brains vras mendjen; that/it beats me kjo më habit, më lë pa mend; beats me s'e kam idenë; d) muz. mbaj (ritmin)
  -n 1. goditje, rrahje; trokitje. 2. muz. temp. 3. rrahje (zemre). 4. xhiro (e patrullës); zonë (që ruan polici). 5. gj.fol. njeri që sfidon rregullat (në veshje etj)
  * * *
  rrah; godas; mposht

  English-Albanian dictionary > beat

 • 6 big

  [big] adj 1. i madh; big game a) gjuajtja e kafshëve të mëdha për sport(laun, elefant etj.); egërsira të mëdha; b) fig. llokme e madhe; have big ideas jam ambicioz; talk big mburrem; get/grow too big for one's boots fryhem, krekosem. 2. i rritur; when he is big kurtë rritet. 3. i madh, me rëndësi; big news lajme të rëndësishme. 4. (zë) i plotë, i lartë. 5. bujar; a big heart zemër e madhe/bujare. 6. i fryrë, mburracak; big talk fjalë të mëdha, mburrje.
  big with child me barrë; big deal! punë e madhe!
  bigamy [bigëmi] n. bigami, martesë me dy gra a dy burra njëherësh
  big band [big bænd] n. muz. orkestër e madhe
  Big Ben [big ben] n. Br. Sahati i Madh, Kulla e Sahatit (në Londër)
  Big Bertha [big bë:ta] n 1. top gjigand (në Luftën I Botërore). 2. artileri e rëndë. 3. fig. armë e fuqishme
  Big Brother [big bradhë:] n. tiran, diktator; shtet policor
  Big Dipper [big 'dipë:] n. amer.astr. Arusha e Madhe
  big dipper [big 'dipë:] n. amer. tren i çmendur (në parqe lodrash)
  big end [big end] n. aut. kokë bjelle
  big game [big geim] n. Br. egërsira të mëdha; gjuajtja e kafshëve të mëdha për sport(laun, elefant etj.)
  big gun ['biggan] n. gj.fol. person me rëndësi, peco
  big head [big hed] n. kapadai
  big-hearted ['bighartid] adj. zemërgjerë, me zemër të madhe
  big mouth 'bigmauth] n. llafazan
  big-mouthed ['bigmautht] adj. llafazan
  big noise [big nois] n. zhrg. njeri me rëndësi; peco
  big shot [big shot] n. zhrg. shih bigwig [bigwig] n. gj.fol. person me rëndësi, peco
  big wheel [big wi:l] n. zhrg. shih bigwig [bigwig] n. gj.fol. person me rëndësi, peco
  * * *
  i madh

  English-Albanian dictionary > big

 • 7 colour

  ['kalë:] n 1. ngjyrë. 2. bojë, ngjyrë; oil colours bojëra vaji. 3. çehre, ngjyrë (e fytyrës); she has no colour i ka ikur çehrja.. 4. skuqje (e fytyrës). 5. nuancë, ngjyrim, hije; a colour of truth një hije të vërtetë. 6. muz. kolorit. 7. pl. a) shirit, distinktiv; b) flamur.
  change colour a) zverdhem; b) skuqem; ndërroj çehre; give /lend colour to i jap vërtetësi; lose colour zverdhem; show one's true colours a) shfaqem siç jam; b) shpall mendimin tim/planin tim; with flying colours fitimtar, triumfator; me shumë sukses.
  - v 1. ngjyej; ngjyros. 2. skuqem (në fytyrë). 3. fig. zbukuroj. 4. ndikoj, i jap një karakter të caktuar (njëshkrimi)
  • colouration [kalë'reishën] n. ngjyrim, ngjyrë
  coloured [kalë:d] adj. me ngjyrë
  colourful ['kalë:ful] adj 1. gjithë ngjyra. 2. i gjallë, piktoresk
  colouring [kalëring] n. ngjyrosje; lyerje
  colourless [kalëlis] adj 1. i pangjyrë. 2. fig. i shpëlarë
  * * *
  ngjyrë

  English-Albanian dictionary > colour

 • 8 concert

  ['konsë:t] n.,v. -n 1. koncert. 2. kor; voices raised in concert disa zëra njëherësh, në kor. 3. marrëveshje, ujdi; in concert with bashkë me, në bashkëpunim me /-vt. bashkërendoj, merrem vesh (me të tjerë)
  concerted [kën'së:tid] adj. i përbashkët, i bashkërenduar
  concerto [kën'çeë:tou] n. muz. koncert
  * * *
  koncert; bëj marrveshje

  English-Albanian dictionary > concert

 • 9 key

  key I [ki:] n., adj. -n 1. çelës, kyç. 2. hapëse, grep (kutie konservash). 3. tek. çelës. 4. fig. kyç, zgjidhje (e problemit). 5. person kyç. 6. kunj. 7. muz. çelës (i solit etj). 8. poet. notë, ton.
  be in/off key mbaj tonalitetin/stonoj; change key ndryshoj tonalitetin /-adj. kryesor, kyç /-vt 1. kyç, mbyll, ndryj. 2. tek. shtrengoj me çelës; fiksoj me kunj. 3. muz. akordoj (pianon).
  key up i jap zemër, inkurajoj
  key II [ki:] n. shkëmb nënujor
  keyboard ['ki:bo:d] n. tastierë
  keyed [ki:d] adj 1. muz. me çelësa (instrument). 2. muz. i akorduar. 3. tek. i shtërnguar me çelës. 4. ark. me gurkyç (qemer)
  be all keyed up jam tepër nervoz
  keyhole ['ki:houl] n. vrimë e çelësit
  keynote ['ki:nout] n.,v.-n 1. muz. notë dominuese, notë bazë. 2. fig. ide kryesore, kyç /-vi. mbaj fjalimin kryesor (në një konferencë); jap tonin
  keynote speech ['ki:nout spi:ç] n. fjalim kryesor
  keystone ['ki:stoun] n 1. ark. gurkyç qemeri. 2. fig. parim bazë; ide qendrore
  * * *
  çelës; akordoj

  English-Albanian dictionary > key

 • 10 keyed

  [ki:d] adj 1. muz. me çelësa (instrument). 2. muz. i akorduar. 3. tek. i shtërnguar me çelës. 4. ark. me gurkyç (qemer)
  be all keyed up jam tepër nervoz
  * * *
  i kyçur; me çels

  English-Albanian dictionary > keyed

 • 11 quarter

  ['kwo:të:] n.,v. -n 1. çerek, një e katërt; a quarter full/empty e mbushur deri në çerek/deri në treçerek; for (a) quarter (of) the price për çerekun e çmimit. 2. çerek ore; a quarter to 3, amer. a quarter of 3 3 pa (një) çerek; a quarter past 5, amer. a quarter after 5 5 e një çerek. 3. tremujor, trimestër; pay by the quarter paguaj me këste tremujore. 4. amer., knd. çerek dollari, 25 centë. 5. (peshë) kuortër (Br = 28 funt, ose 12,7 kg; amer. 25 paund, ose 11,34 kg). 6. drejtim, anë; in what quarters is the wind? nga fryn era? det. on the port/starboard quarter nga ana e majtë /e djathtë (e anijes); from all quarters nga të katër anët; at close quarters nga afër. 7. fig. vend; report sth to the proper quarters njoftoj (për) diçka aty ku duhet; in responsible quarters te personat e autorizuar. 8. lagje. 9. pl. banesë; shtëpi; usht. kazermë; (strehim i përkohshëm) kamp; we're living in very cramped quarters jemi shumë ngushtë me shtëpi. 10. mëshirë; falje; cry/give quarter lyp mëshirë; jap falje. 11. muz. notë 1/4. 12. sport. çereklojë.
  - v 1. ndaj katërsh. 2. strehoj, vë, vendos. 3. rri; jetoj (diku). 4. çaj/copëtoj në katërsh (qingjin etj)
  quarterback ['kwo:të:bæk] n.,v. amer. sport. -n. qendërmbrojtës, organizator loje /-v 1. organizoj lojën. 2. fig. drejtoj
  quarter day ['kwo:të: dei] n. adm. ditë e parë e tremujorit
  quarterdeck ['kwo:të:dek] n. det. kuvertë e pasme; kuvertë e oficerëve
  quartered ['kwo:të:d] adj 1. i ndarë më katërsh/në çerekë. 2. me dhoma, me kthina banimi. 3. i sharruar së gjati në katërsh (trung)
  quarterfinal ['kwo:të:'fainël] n. sport. çerekfinale
  quarter-hour ['kwo:të:'auë:] n. çerek ore; çerek (në fushë të sahatit)
  quartering ['kwo:tëring] n 1. ndarje në katërsh. 2. usht. kazermim; strehim, ndarje (e ushtarëve) nëpër baraka etj.
  quarter light ['kwo:të: lait] n. aut. xham i vogël anësor (për qarkullimin e ajrit)
  quarterly ['kwo:të:li] adj., adv.,n. -adj. tremujor, i tremuajshëm, trimestral /-adv. çdo tre muaj, një here në tremujor /-n. botim tremujor
  quartermaster ['kwo:të:ma:stë:] n 1. usht. intendent; shkrues. 2. det. timonier
  quarter mile ['kwo:të: mail] n. sport. vrapim çerek milje (400-metërsh)
  quartern ['kwo:të:n] n 1. çerek. 2. Br. çerek pinte (= 0,142 l)
  quarter note ['kwo:të: nëut] n. muz. notë çerekëshe
  quartersaw ['kwo:të:so:] vt. sharroj (trungun) në katërsh (së gjati)
  quarter section ['kwo:të: 'sekshën] n. ngastër katrore rreth 65 ha
  quarter sessions ['kwo:të: 'seshën] n. drejt 1. seanca tremujore. 2. gjyq i instances së lartë
  quarter window ['kwo:të: 'windëu] n. amer. aut. xham i vogël anësor (shih edhe quarter light)
  * * *
  çerek; tremujor

  English-Albanian dictionary > quarter

 • 12 sharp

  [sha:p] adj., adv.,n. - adj 1. i mprehtë; the sharp edge tehu (i thikës etj). 2. me majë (hundë, mjekërr). 3. e fortë (kthesë). 4. e rrëpirë, thikë (zbritje). 5. i acartë (mot). 6. therëse (fjalë, zë). 7. e mprehtë, shpuese, therëse (dhimbje, aromë); pikante (shije). 8. i beftë (ndryshim). 9. i spikatur, i dukshëm, i qartë (kontur, kontrast). 10. i shpejtë (hap, veprim); that was sharp work! shumë të shpejtë u treguat! look/be sharp (about it)! luaj vendit!, tundu!. 11. muz. e lartë (notë); diez. 12. i zgjuar; finok (njeri); she is as sharp as a needle asaj nuk i shpëton as gjë. 13. i mprehtë (vesh, sy). 14. i paskrupull, i paftyrë, i pandershëm. 15. gram. e pazëshme; fishkëlluese (bashkëtingëllore). 16. zhrg. elegant, i hijshëm (kostum, automobil).
  - adv 1. muz. shumë lart (këndoj, e marr). 2. saktësisht, tamam, fiks, egzakt; at 2 o'clock sharp në ora 2 fiks. 3. me beft; me shumë vëmendje; look sharp! hap sytë! 4. befas; në mënyrë të prerë; take sharp left prite plotësisht majtas (timonin), merr majtas. ( Adjective sharp, Comparative sharper, Superlative sharpest)
  - n. muz. diez
  sharp-eared ['sha:pië:d] adj. i mprehtë nga veshët, me veshët pipëz
  sharpen ['sha:pën] v 1. mpreh. 2. tv. sqaroj (figurën); theksoj (kontrastin). 3. acaroj (dhimbjen). 4. fig. shkryth, shpij (mendjen). 5. hollohet, bëhet më i mprehtë (zëri). 6. shtohet (dëshira)
  sharpener ['sha:pnë:(r)] v. mprehëse (thikash, lapsi)
  sharpening ['sha:pning] n. mprehje
  sharper ['sha:pë:] n 1. batakçi, mashtrues. 2. kumarxhi profesionist hileqar
  sharp-eyed ['sha:paid] adj. symprehtë; që si shpëton gjë
  sharp-faced, sharp-featured ['sha:pfeist, 'sha:pfi:çë:d] adj. fytyrëmprehtë, me tipare të mprehta
  sharpie ['sha:pi:] n., amer 1. lundër e gjatë. 2. gj.fol. qerrata, dreqi vetë; batakçi
  sharply ['sha:pli] adv 1. befas (kthehem, ndryshon). 2. ashpër (qortoj). 3. qartas; dallueshëm, në mënyrë të spikatur. 4. me interesim, me shumë vëmendje. 5. fort; mprehtë; sharply poined me majucë (hundë)
  sharpness ['sha:pnis] n 1. mprehtësi. 2. ashpërsi. 3. befasi. 4. gjallëri; interesim
  sharp-shooter ['sha:pshu:të:] n. nishantar, snajper
  sharp-sighted ['sha:psaitid] adj 1. symprehtë. 2. mendjemprehtë
  sharp-tempered ['sha:ptempë:d] adj. idhnak, zemërak; i rrëmbyer
  sharp-tongued ['sha:ptangd] adj. gjuhëbrisk; gjuhëshpatë
  sharp-witted ['sha:p'witid] adj. mendjemprehtë
  * * *
  i mprehtë

  English-Albanian dictionary > sharp

 • 13 valve

  [vælv] n.,v. -n 1. mek. valvul, flegër. 2. rubinet; saraçineskë. 3. anat. kllapë, flegër, valvul, membranë. 4. rad. llampë radioje. 5. muz. piston (instrumenti frymor). 6. kamerdare /-vt 1. i vë valvul. 2. hap; mbyll (rubinetin). 3. lëshoj gazin (e ballonit)
  valvular ['vælvjëlë:] adj 1. mjek. i valvulës (së zemrës). 2. me valvul
  * * *
  valvul; mekanizëm që kontrollon rrjedhjen e një lëngu

  English-Albanian dictionary > valve

 • 14 variation

  [væri'eishën] n 1. ndryshim; luhatje. 2. ndryshesë, variacion. 3. muz. variacion
  * * *
  variacion

  English-Albanian dictionary > variation

 • 15 vibes

  [vaibz] n. pl. gj.fol. 1. ndjenjë. 2. fig. atmosferë. 3. muz. vibrafon
  * * *
  ndjenja; vibrime

  English-Albanian dictionary > vibes

 • 16 vibrant

  ['vaibrënt] adj 1. kumbues; prekës (zë). 2. i gjallë, plot jetë. 3. dridhës, luhatës
  vibraphone ['vaibrëfoun] n. muz. vibrafon
  vibrate ['vaibreit, vai'breit] v 1. dridhet. 2. lëkund. 3. shënon (sekondat lavjerrësi). 4. kumbon (zëri). 5. fig. dridhet (zemra); ngazëllej
  vibration [vai'breishën] n 1. dridhje; lëkundje. 2. fig. drithërim; ngazëllim
  vibrator ['vaibreitë:] n. el., fiz. dridhës, vibrator
  vibratory ['vaibrëtori] adj. dridhës; luhatës; lëkundës
  vibe [vaib] vibrim, dridhje, drithërimë (zhargon); parandjenjë e keqe, paralajmërim
  vibes [vaibz] n. pl. gj.fol. 1. ndjenjë. 2. fig. atmosferë. 3. muz. vibrafon
  * * *
  i gjallërishëm

  English-Albanian dictionary > vibrant

 • 17 voice

  [vois] n.,v. -n 1.zë; at the top of one's voice me sa kam në kokë, sa më ha zëri; in a loud/soft voice me zë të lartë/të butë; give voice to shpreh; lower/raise one's voice ul/ngre zërin; the voice of God/of reason zëri i perëndisë/i arsyes; bass/tenor voice zë basi/tenori. 2. gram. diatezë, trajtë; active/passive voice trajta veprore/pësore. 3. gjuh. tingull. 4. fig. përfaqësues, zëdhënës, zë (i popullit etj). 5. fig. shprehje; opinion, mendim; e drejtë fjale; we have no voice in the matter neve nuk na dëgjohet fjala për këtë çështje.
  in voice me zërin në rregull, në gjendje (për të kënduar, folur); lift up one's voice a) ngre zërin, bërtas; b) ngre zërin, kundërshtoj, protestoj; with one voice njëzëri /-n 1. shpreh (ndjenja, mendime). 2. gjuh. shqiptoj të zëshme (bashkëtingëlloren). 3. muz. akordoj
  voice box ['vois boks] n. anat. gurmaz, laring
  voiced [voist] adj 1. me zë; deep-voiced me zë të thellë. 2. gjuh. e zëshme (bashkëtingëllore)
  voiceless ['voislis] adj 1. pa zë; pa gojë. 2. fig. pa të drejtë fjale. 3. gjuh. i pazëshëm
  voicing ['voising] n. gjuh. zëshmim, sonorizim
  * * *

  English-Albanian dictionary > voice

 • 18 wind

  wind I [wind] n.,v. -n 1. erë; high wind erë efortë; where/which way is the wind? nga fryn era? see how the wind blows/lies a) det. gjej drejtimin e erës; b) fig. shoh nga fryn era. 2. tufan. 3. frymë; frymëmarrje; knock the wind out of sb i marr frymën dikujt; get one's wind back më vjen fryma, marr frymë sërish. 4. fjalë boshe; it's all wind janë fjalë boshe. 5. fig. fryrje, vetëkënaqësi. 6. erë; nuhatje. 7. mjek. gazra; bring up wind kam gromësima. 8. muz. vegla fryme.
  before the wind në drejtimin e erës; between wind and water a) det. afër vijës së lundrimit të anijes; b) fig. në një vend të rrezikshëm; down the wind në drejtimin për ku fryn era; get wind of a) marr vesh, bie në erë; b) nuhat; in the eye/teeth of the wind përballë erës; in the wind po ndodh; pritet të ndodhë; po përgatitet /po gatuhet; into the wind në drejtimin prej ku fryn era; off the wind me erën në shpinë; on the wind sa më afër drejtimit nga fryn era; sail close to the wind fig. a) tregohem shumë i kujdesshëm/i matur; b) gati sa nuk bëj diçka të paligjshme; c) për pak sa nuk kaloj në banalitete; take the wind out of sb's sails i heq përkrahjen dikujt; ia ha arrat dikujt; to the wind drejt erës, kundër erës; up the wind përballë erës.
  -vt 1. lë pa frymë (dikë). 2. i zë/i merr frymën (e përpjeta). 3. çlodh, lë të marrë frymë (kalin). 4. bie në erë, nuhas. 5. nxjerr në ajër, ajris.
  wind II [waind] v.,n. -v. ( wound) 1. gjarpëroj, dredhoj. 2. mbështjell, mbledh (fillin etj); wind one's arms round sb përqafoj dikë. 3. kurdis (orën). 4. mbështillet, kacavirret (hardhia). 5. ngre me çikrik. 6. muz. akordoj (instrumentin) /-n 1. kthesë, bërryl (i lumit); dredhë. 2. kurdisje.
  wind down ['wind daun] a) gjarpëron, zbret me dredha; b) çlodhem, qetësohem; c) fig. shkon drejt fundit; d) fig. bie (vrulli); e) zbres, ul (me çikrik); f) ul (xhamin e makinës); g) fig. ul, pakësoj
  wind off ['wind of] shpështjell
  wind on ['wind on] mbështjell
  wind up ['wind ap] a) gjarpëron, ngjitet me dredha (rruga); b) mbaron, përfundon (me); c) bëj përmbledhjen, e mbyll (diskutimin) me; d) ngre (me litar, çikrik); e) mbyll, likuidoj (biznesin, llogarinë); f) ngre, mbyll (xhamin e makinës); g) kurdis (orën); h) fig. tensionoj
  wind-up ['waindap] n. mbyllje, përfundim, konkluzion
  wind III [waind, wind] v. fryj, i bie (bririt)
  windage ['windixh] n 1. av. fuqi e erës; shmangie nga kursi (e raketës nga era). 2. av. korrigjim trajektoreje për shkak të erës. 3. det. pjesë mbi ujë e anijes. 4. lejesë, ulje në diameter (të plumbit kundrejt tytës)
  windbag ['windbæg] n. zhrg. llafazan, mulli i prishur
  wind-bells ['windbellz] n. sahat me muzikë
  windblown [''windblëun] adj 1. i rrahur nga era. 2. flokëshprishur; me flokët drizë
  wind-borne ['windbo:n] adj. që e merr era
  windbreak ['windbreik] n 1. ledh erëpritës. 2. strehë kundër erës
  windbreaker ['windbreikë:] n. knd. xhakaventë
  windbroken ['windbrouken] adj. astmatik, shpirraq (kalë)
  windcharger ['windça:xhë:] n. knd. 1. turbinë me erë. 2. gjenerator turbine me erë
  windcheater [windçi:të:] n. shih windbreaker
  wind chill factor ['wind çil 'fæktë(r)] n. meteo. ulje e temperatures per llogari të erës
  wind deflector ['wind di'flektë:(r) ] n. aut. xham anësor
  winded ['windid] adj 1. pafrymë. 2. short-winded astmatik
  winder ['waindë:] n 1. zemberek. 2. aut. dorezë e xhamave. 3. shpështjellës (peri etj)
  windfall ['windfo:l] n 1. frut i rrëzuar nga era. 2. fig. dhuratë nga qielli, fat i papritur. 3. pemë e rrëzuar nga era
  windflower ['windflauë:] n. bot. luletaçe, anemonë
  windigo ['windigou] n. knd., mit. kukudh
  windgauge ['windgeixh] n. erëmatës
  winding ['wainding] n., adj. -n 1. mbështjellje. 2. bërryl, dredhë (e lumit etj). 3. lëmsh. 4. el. pështjellim; bobinë /-adj. gjarpërues, dredha-dredha
  winding sheet ['wainding shi:t] n. qefin
  wind instrument [wind 'instrëmënt] n. muz. vegël fryme
  windjammer ['windxhæmë:(r)] n. gj.fol. 1. anije me vela. 2. detar anijesh me vela
  windlass [windlës] n. tek. çikrik, argano
  windless ['windlis] adj. pa erë (mot)
  windmill ['windmil] n 1. rrotë/turbinë me erë. 2. mulli me erë. 3. gj.fol. heiikopter.
  tilt at/fight windmills luftoj me mullinjtë e erës
  windmill service ['windmil 'së:vis] n. sport. shërbim me hark
  windpipe ['windpaip] n. laring, gabzherr, kanal i frymëmarrjes, trake
  windrow ['windrou] n. sërë bari/degësh të lëna në diell
  windscreen ['windskri:n] n. shih windshield
  windscreen washer ['windskri:n 'woshë:(r)] n. aut. larës i xhamave (të makinës)
  windshield ['winshi:ld] n 1. aut. xham i përparmë (i makinës). 2. xham mbrojtës (motoskafi, motoçiklete)
  windshield wiper ['winshi:ld 'waipë:(r)] n. aut. fshirëse xhamash (makine)
  windstorm ['windsto:m] n. tufan
  windsurfing ['windsë:fing] n. rrëshqitje në ajër (me krahë pëlhure)
  wind tunnel [wind 'tanël] n 1. fiz. tunel aerodinamik. 2. korent ajri i fuqishëm
  windward ['windwë:d] adj., adv.,n. -adj., adv, nga fryn era, nga ana e erës /-n. drejtimi nga fryn era, anë e erës
  windy ['windi] adj 1. që e rreh era (vend). 2. me erë (mot). 3. Br.fig. i trembur; be/get windy më kap paniku. 4. amer. fjalëshumë; me ujë (raport)
  * * *
  erë; nuhat; dredhoj; kurdis

  English-Albanian dictionary > wind

 • 19 wood

  [wud] n.,v. -n 1. dru. 2. pyll; a pine wood një pyll pishe. 3. lëndë druri. 4. fuçi, kade, vozë. 5. polig. bllok druri; klishe në dru. 6. muz veglafryme prej druri. 7. attr. druri, prej druri; a wood house shtëpi prej druri.
  be out of the woods jam jashtë rrezikut; jam kaluar; saw wood gj.fol. a) hutohem mbas punës; b) fle top; touch wood!, amer. knock on wood! larg qoftë!, në gur e në dru!/-v 1. furnizohem me dru. 2. pyllëzoj.
  wood alcohol ['wud 'ælkëhol] n. alkool druri, metanol
  woodbine ['wudbain] n. bot. luleblete, dorëzonjë
  wood block ['wud blok] n 1. bllok druri. 2. polig. klishe në dru
  wood-burning stove ['wud 'bë:ning stëuv] n. sobë me dru
  woodcarving ['wudka:ving] n 1. gdhendje në dru. 2. skulpturë në dru
  woodchuck ['wudçak] n. zool. marmotë amerikane
  woodcock ['wudkok] n. zool. shapkë
  woodcraft ['wudkræft] n 1. njohje e pyllit; aftësi për të rrojtur në pyje. 2. punim druri
  woodcut ['wudkat] n. polig. 1. klishe në dru. 2. riprodhim nga klishe në dru
  woodcutter ['wudkatë:] n. druvar
  wooded ['wudid] adj. me pemë, me drurë; i pyllëzuar
  wooden ['wudën] adj 1. i drunjtë, prej druri. 2. fig. i ngurtë; i ngathët (gjest). 3. gdhë, i trashë
  wood engraving ['wudën in'greiving] n. gdhendje në dru
  wooden-headed [wudënhedid] adj., gj.fol. i trashë, kokëtul
  wooden horse ['wudën ho:s] n. fig. kalë Troje
  woodenware ['wudënweë:] n. sende prej druri, vegla/enë druri
  woodland ['wudleend] n. zonë pyjore
  woodlander ['wudlændë:] n. banori pyllit
  woodlark ['wudla:k] n. zool. laureshë pylli
  woodlouse ['wudlaus] n. zool. buburrec
  woodman ['wudmën] n 1. druvar. 2. banor i pyllit
  wood nymph [wud nimf] n 1. mit. zanë. 2. zool. flutur e hardhisë
  woodpecker ['wudpekë:(r)] n. qukapik
  wood pigeon [wud 'pixhin] n. pëllumb i egër
  woodpile ['wudpail] n. dru zjarri, turrë drush
  wood pulp [wud palp] n. brumë druri (për prodhim letre)
  wood shavings [wud 'sheivings] n. ashkla (Copë e vogël dhe e hollë që shkëputet nga një dru kur e çajmë a e presim me sëpatë; copë e vogël, rrip i ngushtë që del nga një send prej metali, kur e përpunojmë me vegla prerëse. Ashkla druri. Ashkla metali ( gize, çeliku, bakri). Mbledh ( djeg) ashkla. Bëj ashkla.)
  woodshed ['wudshed] n. plevicë e druve të zjarrit
  woodsman ['wudzmën] n. banor pylli
  woodsy ['wudsi] adj. i drunjtë, prej druri; si dru
  wood tar ['wudën ta:(r)] n. katran druri
  wood trim ['wudën trim] n. amer. qereste, lëndë druri
  wood wool ['wudën wul] n. tallash druri
  woodwind ['wudwind] n. muz. vegla fryme prej dru­ri
  woodwork ['wudwë:k] n 1. zdrukthtari; punim druri. 2. trarë. 3. dyer e dritare. 4. sport. shtyllë (e portës)
  woodworker ['wudwë:kë:] n. zdrukthëtar, marangoz
  woodworking ['wudwë:king] n. zdrukthtari
  woodworm ['wudwë:m] n. krimb druri
  woody ['wudi] adj 1. me drurë, me pemë, i pyllëzuar. 2. bot drusore (bimë). 3. i drunjtë
  * * *
  dru; pyllishtë

  English-Albanian dictionary > wood

 • 20 write

  [rait] v. ( wrote; written) 1. shkruaj; how is it written? si shkruhet kjo (fjalë)? 2. let. shkruaj (libër etj); hartoj, bëj (fjalor); he writes for 'The Guardian' ai shkruan për gazetën 'The Guardian'. 3. muz. kompozoj. 4. ( for) shkruaj letër (për të kërkuar diçka); we had written for a form patëm kërkuar me letër të na dërgonin një formular.
  write away for [rait ë'wei fo:] treg. etj. porosis me letër, dërgoj porosi me shkrim (për një mall, formular)
  write back [rait bæk] kthej përgjigje
  write down [rait daun] a) shkruaj; b) shënoj, mbaj shënim; c) fig. quaj, konsideroj; d) treg. i ul çmimin
  write in [rait in] a) përfshij, fus, shtoj (në listë); b) amer. pol. shënoj emrin e një kandidati (që nuk figuron në fletën e votimit); c) dërgoj (letër) për një ankesë, kërkesë, sugjerim)
  write-in ['raitin] adj.,n. amer. pol. -adj. i shtuar në fletën e votimit./-n. kandidat i shtuar në fletën e votimit (nga vetë votuesi)
  write off [rait of] a) porosis me letër; kërkoj me letër; b) shkruaj shpejt-e-shpejt; c) fin. shlyej, i heq vizë, kaloj në humbjet (një borxh); d) fig. e quaj të humbur, i heq vizë; e) gj.fol. shpartalloj, bëj rrangallë (makinën etj. në një aksident)
  write-off [raitof] n 1. treg. humbje, para të humbura; b) fin. zbritje nga taksat; c) rrangallë; d) fig. humbje kohe: the whole day was a write-off e gjithë dita shkoi dëm
  write out [rait aut] a) shkruaj (emrin, adresën, faturën); b) mbush (çekun); c) kopjoj, hedh në të pastër
  write up [rait ap] a) kërkoj/porosis me letër; b) freskoj, azhurnoj (shënimet); c) bëj relacion, relatoj; d) bëj një shkrim lavdërues
  write-up ['raitap] n 1. përshkrim. 2. raport, relacion. 3. reçensë, shkrim kritik; the film got a good write-up u botua një shkrim vlerësues për filmin
  writer ['raitë:] n 1. autor; shkrimtar. 2. letërshkrues. 3. artikullshkrues.
  be a good writer a) jam shkrimtar i mirë; b) kam shkrim të mirë
  writing [raiting] n.,adj. -n 1. shkrim; I couldn't read your writing s'ta mora dot vesh shkrimin; put something in writing hedh në letër diçka; get sb's permission in writing ia marr me shkrim lejën dikujt. 2. shënim, shkrim (në mur etj). 3. shkrime; punë shkrimtari; earn a lot from writing fitoj mjaft nga shkrimet. 4. shkrime, vepra; the writings of Barletti veprat e Barletit. 5. të shkruar, shkrim (i një libri etj)./-adj. shkrimi
  writing case [raiting] n. Br. takëm shkrimi
  writing desk [raiting desk] n. tryezë shkrimi, tavolinë pune
  writing pad [raiting pæd] n. bllok shënimesh
  writing paper [raiting 'peipë:(r)] n. letër shkrimi
  writing table [raiting teibël] n. tryezë shkrimi, tavolinë pune
  written ['ritën] adj 1. i shkruar; written English anglishte e shkruar. 2. me shkrim
  written exam ['ritën ig'zæm] n. provim me shkrim
  written evidence ['ritën 'evidëns] n. prova, dokumente
  * * *
  shkruaj

  English-Albanian dictionary > write

Look at other dictionaries:

 • Muz-TV — МУЗ ТВ Launched 1996 Owned by UTH Russia[1] Picture format 4:3 (576i, SDTV) Slogan The whole range of entertainment(rus.Весь спектр развлечений) Country Russia …   Wikipedia

 • Muz-TV — МУЗ ТВ Création 1996 Propriétaire UTH Russia Langue Russe Pays …   Wikipédia en Français

 • muž — mȗž m DEFINICIJA 1. <N mn mȕževi> oženjen čovjek u odnosu na suprugu; suprug 2. arh. čestit i viđen čovjek, onaj koji je ugledan u svojoj sredini 3. <N mn mȗži> reg. arh. jez. knjiž. pov. seljak FRAZEOLOGIJA Bog na nebu muž na zemlji… …   Hrvatski jezični portal

 • muz — muz·zi·ly; muz·zi·ness; muz·zler; muz·zy; tam·muz; muz·zle; …   English syllables

 • mȗž — m 1. {{001f}}〈N mn m‹ževi〉 oženjen čovjek u odnosu na suprugu; suprug 2. {{001f}}arh. čestit i viđen čovjek, onaj koji je ugledan u svojoj sredini 3. {{001f}}〈mn mȗži〉 reg. arh. jez. knjiž. pov. seljak ⃞ {{001f}}Bog na nebu ∼ na zemlji posl. žena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • muz|zi|ly — «MUHZ uh lee», adverb. Informal. in a muzzy manner; confusedly: »He would sit at home every night reading…, brooding muzzily at last over his book (Edmund Wilson) …   Useful english dictionary

 • muz|zy — «MUHZ ee», adjective, zi|er, zi|est. Informal. 1. befuddled; muddled; confused: »The whole company stared at me with a whimsical, muzzy look, like men whose senses were a little obfuscated by beer ( …   Useful english dictionary

 • MUZ.RU — Интернет магазин Muz.ru URL: muz.ru Коммерческий: да Тип сай …   Википедия

 • müzəyyən — sif. <ər.> Zinətlənmiş, bəzənmiş, bəzək verilmiş; zinətli, bəzəkli. Rəngarəng gül, giyah ilə müzəyyən çəməndə iki çadır qurulmuşdur. M. F. A.. Otağın iki üzbəüz tərəfi döşəklərlə müzəyyən idi. T. Ş. S.. Müzəyyən qılmaq – bax müzəyyən etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • MuZ — MZ Logo MZ Motorrad und Zweiradwerk GmbH ist ein Motorradhersteller aus Zschopau im Erzgebirge in Sachsen. Abgekürzt wird die Firmenbezeichnung mit MZ. Vorübergehend lautete die abgekürzte Firmenbezeichnung von 1992 bis 1998 MuZ, da ein Prokurist …   Deutsch Wikipedia

 • müzəffər — sif. <ər.> tənt. Üstün gələn (gəlmiş), zəfər qazanan (qazanmış), qələbə çalan (çalmış); qalib, qalibiyyətli. Müzəffər qoşun. Müzəffər yürüş. – Müzəffər ordumuz hər gün dənizlər, dağlar aşdıqca; Yerin qəlbində tufanlar, təlatümlər qopub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.