Translation: from english to albanian

from albanian to english

lily

 • 1 water lily

  ['wotë: lili] n. zambak uji

  English-Albanian dictionary > water lily

 • 2 friendly

  ['fren(d)li] I adj. miqësor; i mikut (prej) miku; a friendly country vend mik; friendly match sport. ndeshje miqësore; piece of friendly advice këshillë miqësore; to do s.o. a friendly turn i bëj një të mirë dikujt; to be on friendly terms with s.o. e kam mirë me dikë; they are no longer friendly ata e kanë prishur miqësinë.
  ● i mirë; dashamirës.
  ● i volitshëm; i mbarë; friendly wind erë e mbarë (për lundrim).
  ● i gjindshëm; i gatshëm.
  II. n. sport. ndesgje miqësore
  III. adv. miqësisht; si mik; në mënyrë miqësore. - lily ndajf. miqësisht; si mik
  Derivatives
  friendlily ['fren(d)lili] ndajf. miqësisht; si mik
  friendliness ['fren(d)linis] n. miqësi, dashamirësi, mirësi, shpirtmirësi
  * * *
  miqësor

  English-Albanian dictionary > friendly

 • 3 water

  ['wotë:] n.,v. -n 1. ujë; it won't hold water rrjedh, nuk e mban ujët; under the water nën ujë. 2. hapësirë ujore. 3. pl. ujëra territoriale; in Albanian waters në ujërat territoriale të Shqipërisë. 4. pl. ujëra termale; take the waters a) pi ujë mineral; b) bëj banja termale. 5. baticë; zbaticë; high/low water baticë; zbaticë. 6. lëng, ujë; rose water ujë trëndafili. 7. ujë e hollë, urinë; make/pass water bëj ujët 8. mjek. ujëra (të gruas që lind); her waters broke i plasën ujërat. 9. mjek. ujë; water on the knee/on the brain ujë në gju; ujë në kokë, hidrocefali. 10. ujëra, kthjelltësi (e gurit të çmuar). 11. fin. aksione (të reja) të pambuluara.
  back water a) i jap mbrapsht (varkës); b) fig. tërhiqem; by water me rrugë ujore, me anije; hold water / fig. qëndron (argumenti etj); keep one's head above water fig. dal mbi ujë, shpëtoj nga belaja; like water ujë, lumë, përrua (derdhet); make water a) bëj ujët, urinoj, shurroj; b) det. fut ujë (anija); of the first water a) i cilësisë/i shkallës më të lartë, i përkryer; b) i mbaruar, me vulë; throw/pour cold water on frenoj, dekurajoj; tread water bëj not qeni.
  - v 1. loton (syri). 2. shkon goja lëng: it made my mouth water më bëri të më shkonte goja lëng. 3. ujis. 4. i jap të pijë (kafshës). 5. holloj me ujë (qumështin, verën etj). 6. tekst. ndris, i krijoj tallaze; watered silk mëndafsh me tallaze. 7. lag (lumi një territor etj). 8. det. furnizohet me ujë (anija). 9. pi ujë (kafsha). 10. fin. shtoj numrin e aksioneve artificialisht. [ Chemical formula Formula kimike: H2O]
  water down ['wotë: daun] a) holloj me ujë (qumështin etj); b) fig. sheqeros, zbukuroj (një histori); c) fig. zbus, dobësoj (efektin)
  water bucket ['wotë: 'bakit] kovë uji
  water bailiff ['wotë: ‘beilif] n. rojtar ujërash (kundër peshkimit të paligjshëm)
  water bed ['wotë: bed] n. dyshek me ujë
  water bird ['wotë: bë:d] n. zog uji
  water biscuit ['wotë: 'biskit] n. biskotë me qumësht
  water blister ['wotë: 'blistë:] n. mjek. flluskë, fshikë
  waterborne ['wotë:bo:n] adj 1. notues, pluskues. 2. i transportuar me rrugë ujore. 3. me prejardhje nga ujët (sëmundje) ( also. water-borne)
  water bottle ['wotë:'botël] n 1. shishe plastike. 2. pagure. 3. calik uji
  water butt ['wotë: bat] n. sternë (për ujët e shiut)
  Water Carrier ['wotë: 'kærië:] n. astr. Ujori, Shtëmbari (yllësi)
  water carrier ['wotë: 'kærië:] n 1. ujëmbartës. 2. bidon uji
  water cart ['wotë: ka:t] n 1. makinë uji, rnakinë për larjen e rrugeve. 2. makinë e shitësit të ujit
  water chestnut ['wotë: 'çestnat, 'çestnët] n. gështenjë uji
  water clock ['wotë: klok] n. orë me ujë
  water closet ['wotë: 'klozit] n 1. banjë, nevojtore, WC. 2. vaskë WC-je
  water colo ( u) r ['wotë: kalë:] n 1. bojë uji. 2. pikturë me bojëra uji, akuarel
  water-colo ( u) r ['wotë:kalë:] adj. me bojëra uji
  water-cooled ['wotë:ku:ld] adj. me ftohje me ujë (motor etj)
  water cure ['wotë: kjuë:] hidroterapi
  water craft ['wotë: kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also watercraft)
  water-drop ['wotë: drop] n. lot; një pikë uji
  waterage ['wo:t(ë)rixh] transportim i mallrave mbi ujë (from WATER noun + - AGE.)
  watercourse ['wotë:ko:s] n 1. rrjedhë; vijë uji; përrua; lumë. 2. shtrat (lumi); kanal
  watercraft ['wotë:kraft] n 1. art i vozitjes. 2. lundër; anije ( also water craft)
  watercress ['wotërkres] n. bot. lakërishtë
  water dog ['wotër dog] n 1. zagar për kënetë. 2. gj.fol. njeri i rrahur me detin, detar i vjetër; notar
  watered ['woti:d] adj 1. i holluar me ujë (qumësht etj). 2. me tallaze (mëndafsh). 3. e ngopur me ujë (kafsha para peshimit). 4. fin. aksione të fryra, aksione të pambuluara
  waterfall ['wotë:fo:l] n. ujëvarë
  waterfowl ['wotë:foul] n. zog uji; pl. shpendë uji
  waterfree ['wotë:fri:] adj. kim. pa ujë, anhidër
  waterfront ['wotë:frant] n 1. skelë. 2. buzë e ujit
  Watergate ['wotë:geit] n. portë, shluzë
  water glass ['wotë:gla:s] n 1. kupë, gotë qelqi. 1. silikat natriumi/ kaliumi
  water hole ['wotë:hëul] n. grope me ujë; pellg
  watering ['wotëring] ['wotëring] n. vaditje, lotim, hollim me ujë; - adj. Vaditës
  watering can ['wotëring cæn] n. ujitëse
  watering place ['wotëring pleis] n 1. vend ku pinë ujë kafshët. 2. gj.fol. pijetore, tavernë. 3. Br. llixha, vend me ujëra termale. 4. Br. vend pushimi buzë detit
  watering pot ['wotëring pot] n. ujitëse
  water heater ['wotë: ‘hi:të:(r] n. ujëngrohës
  water ice ['wotë: pla:ntl] n. akullore me fruta
  water jacket ['wotë: 'xhækit] n. aut. këmishë uji
  water jump ['wotë: xhamp] n. përrua; lumë
  waterless ['wotë:lis] adj 1. i thatë, pa ujë. 2. që nuk përdor ujë
  water level ['wotë: 'levël] n 1. sipërfaqe ujore. 2. aut. nivel i ujit (në radiator). 3. thellësi e tokës së ngopur me ujë, nivel i mbledhjes së ujit
  water lily ['wotë: lili] n. zambak uji
  waterline ['wotë:lain] n. det. 1. vijë lundrimi (e anijes). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës) ( also water line)
  waterlogged ['wotë:logd] adj 1. i nginjur me ujë (dru). 2. e mbushur me ujë (këpucë, varkë). 3. i mbytur në ujë, i përmbytur (vend, tokë)
  water main ['wotë: mein] n. qyngj kryesor
  waterman ['wotë:.men] n 1. varkar; qiradhënës varkash. 2. rremtar
  watermark ['wotë:ma:k] n 1. ujëra, vizatim i padukshëm (në kartëmonedha etj). 2. vijë e nivelit maksimal të ujit (të lumit, baticës)
  watermelon ['wotë:melën] n. shalqi
  water meter ['wotë: 'mi:të:(r)] n. sahat uji, kontator uji
  water mill ['wotë: mil] n. mulli me ujë
  water nymph ['wotë: nimf] n. mit. floçkë, najadë, nuse e ujërave
  water parting ['wotë: 'pa:ting] n. kurriz ujëndarës
  water pipe ['wotë: 'paip] n 1. tub uji. 2. nargjile
  water pistol ['wotë: 'pistël] n. revole me ujë (lodër)
  water plant ['wotë: pla:ntl] n. algë leshterik
  water point ['wotë: pointl] n. qendër e furnizimit me ujë
  water polo ['wotë: 'pëulëu] n. sport. vaterpol
  water power ['wotë: 'pauë:(r)] n 1. energji hidraulike. 2. ujëvarë
  water puddle ['wotë: 'padl] n. Llogaçe
  waterproof ['wotë:pru:f] adj.,n.,v. -adj. kundër ujit, i papërshkueshëm nga uji; hermetik /-n 1. material i papërshkueshëm nga uji. 2. Br. mushama, pardesy /-vt. bëj të papërshkueshëm nga uji
  water rat ['wotë: ræt] n 1. mi uji. 2. zhrg. hajdut porti
  water rate ['wotë: reit] n. Br. taksë uji
  water-repellent ['wotë: ri'pelënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  water-resistant ['wotë: rizistënt] adj. i qëndrueshëm ndaj ujit
  waterlog ['wotë:log] v. mbush me ujë, përmbyt
  waterscape ['wotërskeip] n. pamje deti
  watershed ['wotë:shed] n 1. gjeog. kurriz ujëndarës. 2. fig. çast vendimtar, pikë kthese
  waterside ['wotë:said] n., adj. -n. buzë uji; breg liqeni; breg lumi; bregdet /-adj. buzë ujit (park); bregujëse (bimë)
  water service ['wotë: 'së:vis] n. furnizim me ujë
  water-ski ['wotë:ski:] vi. bëj ski mbi ujë
  water-skiing ['wotë:skiing] n. sport. ski mbi ujë
  water snake ['wotë: sneik] n. gjarpër uji
  water softener ['wotë: 'softë:(r):] zbutës uji
  water-soluble ['wotë: 'saljëbl / 'soljubël] adj. që shkrihet në ujë
  waterspout ['wotë:spaut] n 1. ulluk çatie. 2. meteo. vorbull uji
  water supply ['wotë: së'plai] n 1. furnizim me ujë. 2. rezervë uji (për udhëtim)
  water system ['wotë: 'sistëm] n. lumë dhe mëngët; furnizim me ujë
  water tap ['wotë: tæp] n. rubinet
  water table ['wotë: 'teibël] n. thellësi e ujit nëntokësor
  water tank ['wotë: tænk] cisternë, rezervuar uji
  water the flowers ['wotë: dhë ‘flauë:(r] v. lag lulet, ujis lulet
  watertight ['wotë:tait] i papërshkueshëm nga uji. 2. fig. i plotë, i përkryer, i patëmetë
  water tower ['wotë: 'tauë:(r)] n. kullë uji
  water vole ['wotë: vëul] mi uji
  water wag(g)on ['wotë: 'wægën] n. autocisternë
  waterway ['wotë:wei] lumë/kanal i lundrueshëm
  waterwheel ['wotë:wi:l] n. rrotë hidraulike
  waterworks ['wotë:wë:ks] n 1. sistem fumizimi me ujë. 2. stacion pompimi. 3. zhrg. shpërthim lotësh; turn on the waterworks më plasin lotët; have something wrong with one's waterworks kam probleme me fshikëzën e urines
  watery ['wotëri] adj 1. i ujshëm, me ujë. 2. i qullët. 3. i përlotur (sy). 4. i hollë, i holluar (me ujë). 5. fig. i zbetë, i dobët
  * * *
  ujë

  English-Albanian dictionary > water

Look at other dictionaries:

 • Lily — Lil y (l[i^]l [y^]), n.; pl. {Lilies} (l[i^]l [i^]z). [AS. lilie, L. lilium, Gr. lei rion. Cf. {Flower de luce}.] 1. (Bot.) A plant and flower of the genus {Lilium}, endogenous bulbous plants, having a regular perianth of six colored pieces, six… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Lily — est un prénom féminin. Sommaire 1 Sens et origine du prénom 2 Nom de scène 3 Prénom de personnes célèbres 4 Prénom d …   Wikipédia en Français

 • Lily — bezeichnet: Lily (Band) eine Band Lily (South Dakota)eine Gemeinde in den USA Lily (Kurzfilm) ein kurzfilm aus dem Jahr 2010 Lily ist ein weiblicher Vorname und der Name von: Lily Jackson (* 1998), US amerikanische Schauspielerin Lily Allen (*… …   Deutsch Wikipedia

 • Lily Ho — autres noms : He Lili, Ho Li Li, Lily Ho, Hoh Lee Lee est née en 1947 à Taïwan, est une actrice chinoise. Sommaire 1 Biographie 2 Filmographie 2.1 de 1965 à 1970 2.2 de 1971 à 1974 …   Wikipédia en Français

 • Lily — puede referirse: Al nombre femenino de origen inglés. A la revista femenina española Lily y su serie de cabecera, ambas creadas en 1970; Al programa televisivo Lily, estrenado en 1973 en la cadena estadounidense CBS; A alguna de las siguientes… …   Wikipedia Español

 • Lily's E.P. — «Lily s E.P.» Sencillo de Dragon Ash del álbum Lily of Da Valley Género(s) J Rock Duración 16:00 Discográfica Victor Entertainment …   Wikipedia Español

 • lily — (n.) O.E. lilie, from L. lilia, pl. of lilium a lily, cognate with Gk. leirion, both perhaps borrowed from a corrupted pronunciation of an Egyptian word. Used in O.T. to translate Heb. shoshanna and in N.T. to translate Gk. krinon. The lily of… …   Etymology dictionary

 • lily — [lil′ē] n. pl. lilies [ME lilie < OE < L lilium] 1. any of a large genus (Lilium) of perennial plants of the lily family, grown from a bulb and having typically trumpet shaped flowers, white or colored 2. the flower or the bulb of any of… …   English World dictionary

 • Lily — Lily, SD U.S. town in South Dakota Population (2000): 21 Housing Units (2000): 14 Land area (2000): 0.303393 sq. miles (0.785785 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.303393 sq. miles (0.785785 sq.… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Lily, SD — U.S. town in South Dakota Population (2000): 21 Housing Units (2000): 14 Land area (2000): 0.303393 sq. miles (0.785785 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 0.303393 sq. miles (0.785785 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • -lily — Few adjectives in ly form adverbs in lily because they are too awkward to use. As Fowler noted (1926), ‘it is always possible to say in a masterly manner, at a timely moment, and the like, instead of masterlily, timelily’. Some adjectives in ly… …   Modern English usage

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.