Translation: from english

laid-up

 • 1 laid

  laid laid pt, pp of lay
  * * *
  [leid]
  vbl. lay的過去式和過去分詞

  English-Chinese dictionary > laid

 • 2 laid

  laid [leɪd]
  past tense, past participle of  lay
  * * *
  [leɪd]
  prét, pp lay

  English-French dictionary > laid

 • 3 laid-up

  laid-up adj LOGIS stillgelegt (shipping)

  Englisch-Deutsch Fachwörterbuch der Wirtschaft > laid-up

 • 4 laid

  laid e класть см. также lay

  Персональный Сократ > laid

 • 5 laid

  laid prét, pplay.

  Big English-French dictionary > laid

 • 6 laid

  laid [leɪd] pt & pp of lay

  Un panorama unique de l'anglais et du français > laid

 • 7 laid

  laid отложенный (об икре)

  English-Russian dictionary of biology and biotechnology > laid

 • 8 laid

  [leɪd]
  passato, participio passato lay IV
  * * *
  * * *
  laid /leɪd/
  A pass. e p. p. di to lay
  B a. ( slang USA)
  2 drogato; fatto (pop.)
  ● ( slang) laid-back, disteso (fig.); rilassato; tranquillo □ (ind. cartaria) laid line, vergatura □ (econ.) laid-off, sospeso temporaneamente dal lavoro; ( USA) licenziato □ ( slang USA) laid-out, intontito ( dall'alcol o dalla droga) □ laid paper, carta vergata □ laid-up, ( di nave) in disarmo, disarmata; (fam.) infermo, incapace di muoversi, costretto a letto □ laid wool, lana sucida □ laid work, punto piatto ( nel ricamo).
  * * *
  [leɪd]
  passato, participio passato lay IV

  English-Italian dictionary > laid

 • 9 laid

  laid vb
  tr[leɪd]
  past & past participle
  1→ link=lay lay{ 2
  1 familiar guardar cama
  \
  SMALLIDIOMATIC EXPRESSION/SMALL
  to get laid taboo echar un polvo
  so she meets this guy and gets laid and... así que conoce a un tío y echan un polvo y...
  laid pp lay
  adj.
  acostado, -a adj.
  colocado, -a adj.
  recostado, -a adj.
  pret., p.p.
  (Preterito definido y participio pasivo de "to lay")
  leɪd
  past & past p of lay II
  [leɪd]
  PT PP of lay I, 1., 1)
  * * *
  [leɪd]
  past & past p of lay II

  English-spanish dictionary > laid

 • 10 laid

  English-Spanish technical dictionary > laid

 • 11 laid

  ------------------------------------------------------------
  [English Word] be laid
  [Swahili Word] -tagwa
  [Part of Speech] verb
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] something laid down (e.g. a log across a stream)
  [Swahili Word] ulalo
  [Swahili Plural] malalo
  [Part of Speech] noun
  [Class] 11/6
  ------------------------------------------------------------
  [English Word] something laid down (e.g. a log across a stream)
  [Swahili Word] uraro
  [Part of Speech] noun
  ------------------------------------------------------------

  English-Swahili dictionary > laid

 • 12 laid

  adj AmE sl
  1)

  Man, did I get myself laid — Ну я и нажрался, твою мать

  You look laid all right — Ты доволен как слон. Значит, трахнулся

  If you come home laid, don't say I didn't warn you — Если тебя трахнут, то не говори, что я тебя не предупреждала

  The new dictionary of modern spoken language > laid

 • 13 laid

  /lei/ * danh từ - bài thơ ngắn, bài vè ngắn - (thơ ca) bài hát, bài ca, bài thơ - (thơ ca) tiếng chim, hót - vị trí, phương hướng - đường nét (của bờ sông bờ biển) - (từ lóng) công việc =that doesn't belong to my lay+ cái đó không phải việc của tôi * ngoại động từ laid - xếp, để, đặt; sắp đặt, bố trí =to lay one's hand on someone's shouldder+ để tay lên vai ai =to lay a child to sleep+ đặt đứa bé nằm ngủ =to lay the foundation of socialism+ đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội =to lay a plant+ bố trí một kế hoạch =to lay a plot+ sắp đặt một âm mưu - bày, bày biện =to lay the table for dinner+ bày bàn ăn - làm xẹp xuống, làm lắng xuống, làm mất, làm hết =the rains has laid the dust+ mưa làm lắng bụi xuống =to lay someone's doubts+ làm ai hết nghi ngờ - làm rạp xuống (cây cối), phá hỏng =the storm laid the corps+ bão là rạp cả hoa màu, bão phá hỏng hoa màu - đặt vào, dẫn đến, đưa đến (một hoàn cảnh, một tình trạng) =his bad behaviour lays me under the necessity of punishing him+ cách xử sự xấu của hắn buộc tôi phải phạt hắn - trình bày, đưa ra =to lay the facts before the Commitee+ trình bày sự việc trước uỷ ban - quy (tội), đỗ (lỗi) =to lay all the blame on someone+ quy tất cả lỗi (trách nhiệm) vào ai - bắt phải chịu, đánh (thuế) =to lay heavy taxes on something+ đánh thuế nặng vào cái gì - trải lên, phủ lên =to lay a floor with a carpet+ trải thảm lên sàn - đánh, giáng (đòn) =to lay hard blows+ giáng những đòn nặng nề - đánh cược =to lay that...+ đánh cược răng... - hướng (đại bác) về phía - đẻ (chim) =hens lay eggs+ gà mái đẻ trứng - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn nằm với, giao hợp với * nội động từ - nằm - đánh cược - đẻ trứng (gà) !to lay aside - gác sang một bên, không nghĩ tới =to lay aside one's sorrow+ gác nỗi buồn riêng sang một bên - dành dụm, để dành =to lay aside money for one's old age+ dành dụm tiền cho đến lúc tuổi già - bỏ, bỏ đi =to lay aside one's old habits+ bỏ những thói quen cũ đi !to lay away !to lay aside to lay before - trình bày, bày tỏ !to lay by !to lay aside to lay down - đặt nằm xuống, để xuống - cất (rượu) vào kho - hạ bỏ =to lay down one's arms+ hạ vũ khí, đầu hàng - chuyển (một miếng đất) thành đồng cỏ (để chăn nuôi) =to lay down land in (to, under, with) grass+ chuyển một miếng đất thành cánh đồng cỏ - hy sinh =to lay down one's life for the fatherland+ hy sinh tính mệnh cho tổ quốc - đánh cược, cược =to lay down on the result of the race+ đánh cược về kết quả cuộc chạy đua - sắp đặt, dự kiến, bắt đầu xây dựng =to lay down a railway+ bắt đầu xây dựng một đường xe lửa - đề ra, tuyên bố; xác nhận, thừa =I lay it down that this is a very intricate question+ tôi xác nhận đó là một vấn đề rất phức tạp !to lay for - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nằm đợi !to lay in - dự trữ, để dành - (thông tục) đánh, quai, đấm tới tấp !to lay off - (hàng hải) lái ra xa bờ, tránh !ngừng (làm việc) - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thải, đuổi, giãn (thợ) !to lay on - đánh, giáng đòn =to lay on hard blows+ giáng cho những đòn nặng nề - rải lên, phủ lên, quét lên =to lay on plaster+ phủ một lượt vữa, phủ vữa lên - đặt ống (dẫn hơi, dẫn nước...); đặt đường dây (điện) !to lay out - sắp đặt, bố trí (theo sơ đồ) - trình bày, phơi bày, đưa ra - trải ra - liệm (người chết) - tiêu (tiền) - (từ lóng) giết - dốc sức làm =to lay oneself out+ nổ lực, dốc hết sức làm (cái gì) !to lay over - trải lên, phủ lên !to lay up - trữ, để dành !to lay about one - đánh tứ phía !to lay bare - (xem) bare !to lay one's bones - gửi xương, gửi xác ở đâu !to lay somebody by the heels - (xem) heel !to lay captive - bắt giữ, cầm tù !to lay one's card on the table - (xem) card !to lay fast - nắm chặt, giữ chặt, không cho chạy thoát !to laythe fire - xếp củi để đốt !to lay great store upon (on) someone - đánh giá cao ai !to lay hands on - (xem) hand !to lay heads together - (xem) head !to lay hold of (on) - nắm chặt, giữ chặt, tóm, bắt - lợi dụng !to lay it on thick - (xem) thick !to lay an information agaisnt somebody - đệ đơn kiện ai !to lay one's hope on - đặt hy vọng vào !to lay open - tách vỏ ra !to lay siege to - bao vây !to lay under contribution - (xem) contribution !to lay stress on - nhấn mạnh !to lay something to heart - (xem) heart !to lay to rest (to sleep) - chôn !to lay under an obligation - làm cho (ai) phải chịu ơn !to lay under necessity - bắt buộc (ai) phải !to lay waste - tàu phá * tính từ - không theo giáo hội, phi giáo hội, thế tục - không chuyên môn =lay opinion+ ý kiến của người không chuyên môn * thời quá khứ của lie

  English-Vietnamese dictionary > laid

 • 14 laid

  leɪd заложенный, настильный - be laid on past и p.p. от lay as ~ down by как изложено laid past u p. p. от lay

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > laid

 • 15 laid

  сложенный, заложенный

  * * *
  сложенный, заложенный
  * * *

  Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности > laid

 • 16 laid up

  (ill in bed: When I caught flu, I was laid up for a fortnight.) sengeliggende
  * * *
  (ill in bed: When I caught flu, I was laid up for a fortnight.) sengeliggende

  English-Danish dictionary > laid up

 • 17 laid up

  (ill in bed: When I caught flu, I was laid up for a fortnight.) acamado
  * * *
  laid up
  [leid'∧p] adj 1 armazenado, acamado. 2 Naut desmantelado, desmastreado.

  English-Portuguese dictionary > laid up

 • 18 laid

  вж. lay
  * * *
  вж. lay
  * * *
  вж. lay
  * * *
  laid [leid] pp от lay; \laid paper хартия герипт (с резки).

  English-Bulgarian dictionary > laid

 • 19 laid

  [leid]
  past tense, past participle; = lay I
  * * *
  [léid]
  preterite & past participle
  od to lay 1
  laid up with flu — bolan, v postelji zaradi influence

  English-Slovenian dictionary > laid

 • 20 laid

  see academic.ru/42047/lay">lay II 1.
  * * *
  * * *
  [leɪd]
  pt, pp of lay
  * * *
  [leɪd] pret, ptp See: of lay
  * * *
  laid [leıd] prät und pperf von lay1
  * * *
  see lay II 1.
  * * *
  adj.
  gelegt adj.

  English-german dictionary > laid

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.