Translation: from english to albanian

hist

 • 1 case

  case I [keis] n 1. rast; shembull; a case of poor work shembull pune të dobët. 2. rrethanë, situate. 3. realitet, e vërtetë; that was not the case e vërteta nuk ishte ashtu. 4. pacient, i sëmurë. 5. çështje (gjyqësore). 6. tip, rast i veçantë, person. 7. gram. rasë.
  in any case sidoqoftë; in case në rast se, nëse; in case of (fire) në rast (zjarri); in no case në asnjë mënyrë, kurrsesi; just in case gjithsesi, po qe se vjen rasti; a case in point një shembull i mirë; as/whatever the case may be sipas rastit, si të qëllojë.
  case II [keis] n.,v. -n 1. kuti; arkë. 2. këllëf (shpate). 3. karkasë, trup, skelet. 4. kornizë. 5. valixhe. 6. kapakë (libri). 7. polig. kasë; lower case gërmat e vogla; upper case gërmat e mëdha/kapitale./-vt 1. fus në arkë; ambalazhoj. 2. zhrg. shqyrtoj, këqyr.
  casebook ['keisbuk] n. regjistër i rasteve/i personave (që trajtohen nga shërbimet sociale)
  case-bound ['keisbaund] adj. me lidhje speciale, me kapakë kartoni (libër)
  case file ['keisfail] n. drejt., mjek. dosje (e personit)
  casefy ['keisëfai] v.mpiks, bëj si djathë; mpikset, bëhet si djathë
  caseharden ['keis'ha:dën] vt 1. met. alis. 2. fig. forcoj, kalis
  case history ['keis'histëri] n 1. evoluim i personit. 2. mjek. epikrizë, të dhëna për pacientin. 3. mjek. evoluim i sëmundjes
  casein ['keisiin] n. kazeinë, proteinë e qumështit
  case knife ['keisnaif] n. thikë kuzhine
  case law ['keislo:] n. drejt. e drejtë e mbështetur në praktikat e mëparshme
  casemate [keismeit] n 1. strehim, sallë e mbrojtur (nga bombardimet). 2. det. rrethojë topash (në luftanije)
  casement ['keismënt] n. 1. dritare me kanata. 2. kornizë dritareje
  case papers ['keis'peipë:] n. drejt., mjek. dokumente të dosjes
  case study ['keis'stadi] n. studim i dosjes/i rastit
  casern(e) [kë'zë:n] n. hist. kazerma
  case-shot [keisshot] n. saçme të mëdha
  casework ['keiswë:k] n. studim i dosjes/i gjendjes së të asistuarve socialë
  caseworker ['keis'wë:kë:] n. punonjës social, agjent i shërbimeve sodale
  * * *
  rast; kuti; paketoj

  English-Albanian dictionary > case

 • 2 consulate

  ['konsjulit] n 1. konsullatë. 2. hist. qeverisje me konsuj
  * * *
  konsullatë

  English-Albanian dictionary > consulate

 • 3 knight

  [nait] n 1. hist. kalorës. 2. fisnik, kalorës (edhe fig.). 3. kalë (në shah)
  knight errant ['nait'erënt] n. hist., let. kalorës endacak, kalorës i arratisur
  knighthood ['naithud] n 1. kalorësi. 2. usht. kalorësi. 3. fig. fisnikëri, kalorësi
  knightly ['naitli] adj., adv. -adj. fisnik, bujar, kalorësiak /-adv. me fisnikëri, me kalorësi
  * * *
  kalorës

  English-Albanian dictionary > knight

 • 4 song

  [song] n 1. këngë; give us a song na këndo diçka. 2. fig. hiçgjë, çikërrimë; I bought it for a song e bleva për një copë bukë/fare lirë/gati falas.
  song and dance amer., zhrg. a). justifikim; she gave him the same old song and dance ajo i përsëriti të njëjtin justifikim bajat; b). zhurmë, poterë; he made a great song and dance about... bëri shumë zhurmë për punën e...
  songbird ['songbë:d] n. zog këngëtar
  songbook ['songbuk] n. libër/përmbledhje këngësh
  song hit ['song hit] n. këngë e suksesshme
  Song of Solomon, Song of Songs ['song ëv 'solëmën, song ëv songs] n., hist. Këngë e mbretit Solomon (libër i veçant i Biblës)
  song thrush ['song thrash] n., zool. mullibardhë
  song writer ['song 'raitë:(r)] n. autor këngësh (poet, kompozitor); këngëtar-autor
  songfest ['songfest] n., amer. festival i këngës
  songless ['songlis] adj. jokëngëtar, që nuk këndon (zog)
  songster ['songstë:] n 1. këngëtar. 2.autor këngësh. 3. zog këngëtar
  songstress ['songstris] n. këngëtare
  for a song [fo: ë song] shumë lirë, gati falas, për një copë buke, fare xhaba, fare lirë, badiava. ( BADIHAVA ndajf. bised. 1. Falas. Merrte ( jepte) badihava. Hante badihava. Punonte badihava. 2. Shumë lirë, gati falas. E bleu ( e shiti) badihava. 3. fig. Pa dobi, kot së koti, kot; pa e marrë me gjithë mend dhe pa ndier përgjegjësi; në erë, në tym. Fliste ( bluante) badihava. Dëgjonte badihava. 4. përd. mb. Që kushton shumë lirë; që jepet falas ose pothuaj falas. Mall ( plaçkë) badihava.)
  * * *
  këngë

  English-Albanian dictionary > song

 • 5 wheel

  wheel [wi:l] n.,v. -n 1. rrotë. 2. timon; at the wheel det. në timon; behind the wheel aut. në timon. 3. gj.fol. biçikletë. 4. fig. ingranazh, mekanizëm (i pushtetit etj). 5. rrotullim. 6. usht. kthesë; make a left wheel kthehet majtas (kolona etj). 7. gj.fol. karusel. 8. hist. rrotë e torturës. 9. zhrg. makinë, mjet; are you on wheels? me mjet je?
  at the wheel fig. në timon, në drejtim; wheels within wheels rrethana të komplikuara; ndërhyrje e gjithfarë faktorëve /-v 1. shtyj (karron etj). 2. rrotullohem, vërtitem. 3. gj.fol. eci me biçikletë. 4. i vë rrota. 5. kthehet, rrotullohet; right wheel! djathtas rrotullohu!
  wheel and deal [wi:l ænd di:l] zhrg. jap e marr; sajoj diçka; bëj biznes
  wheelbarrow ['wi:lbærou] n. karrocë dore
  wheelbase ['wi:lbeis] n. aut. interaks
  wheelchair ['wi:lçeë:] n. karrocë invalidësh
  wheeled [wi:ld] adj. me rrota
  wheeler ['wi:lë:] n 1. gj.fol. qen i punës. 2. keq. afarist i shkathët
  wheeler-dealer ['wi:lë:'di:lë:] n. z hrg. afarist i shkathët
  wheel horse [wi:l ho:s] n 1. kalë i mbrehur pranë rrotave (të karrocës). 2. gj.fol. qen i punës
  wheelhouse ['wi:lhaus] n. kabinë e timonit
  wheeling ['wi:ling] n. keq. wheeling and dealing punë të dyshimta; marifete; dallavere
  wheelwright ['wi:lrait] n. karrondreqës
  * * *
  rrotë

  English-Albanian dictionary > wheel

 • 6 white

  [hwait /wait] n., adj. -n 1. e bardhë. 2. bardhësi. 3. bojë e bardhë. 4. të bardha; rrobë e bardhë; dressed in white veshur me të bardha. 5. i bardhë, njeri i racës së bardhë. 6. e bardhë veze. 7. polig. bardhësi, boshllëk (në tekst). 8. hist. pol. reaksionar; monarkist. 9. gurët e bardhë (në shah) /-adj 1. i bardhë. 2. i zbetë, dyllë i verdhë (nga frika etj). 3. i bardhë, i racës së bardhë. 4. polig. bosh, i pashkruar, pa tekst. 5. fig. i paster, i papërlyer. 6. gj.fol. i ndershëm; i drejtë. 7. hist. pol. reaksionar; monarkist.
  bleed white [bli:d hwait /wait] i nxjerr fundin (parave etj)
  white ant ['hwait /'wait ænt] n. zool. termit
  whitebait ['hwaitbeit /'waitbeit] n. sardele; peshk i vockël (si karrem)
  white blood cell ['hwait /'wait blad sel] n. anat. rruazë e bardhë
  whitecap ['hwaitkæp /'waitkæp] n. dallgë me kreshtë/me shkumë
  white coal ['hwait /'wait këul] n. qymyr i bardhë, energji ujore
  whitecoat ['hwaitkout /'waitkout] n 1. fokë e re. 2. lëkurë foke
  white-collar ['hwaitkolë: /'waitkolë:] adj. nëpunësi; a white-collar job/worker punë nëpunësi; punonjës zyre
  white corpuscle ['hwait /'wait 'ko:pasël] n. anat. rruazë e bardhë
  whited sepulchre ['hwait /'wait 'sep(ë)lkë] n. fig. hipokrit
  white elephant ['hwait /'wait 'elifënt] n. fig 1. gjë e çmuar që të hap telashe. 2. objekt i kushtueshëm pa shumë dobi. 3. send që nuk hyn në punë
  white-faced ['hwaitfeist /'waitfeist] adj 1. i zbetë, i zbehur. 2. bardhosh (kalë)
  white feather ['hwait /'wait 'feðë(r)] n. shenjë paburrërie
  white flag ['hwait /'wait flæg] n. flamur i bardhë
  white gold ['hwait /'wait gëuld] n. aliazh ari me zink e bakër, platin i rremë
  Whitehall ['hwaitho:l /'waitho:l] n 1. rruga e ministrive (në Londër). 2. fig. qeveria britanike
  white heat ['hwait /'wait hi:t] n 1. nxehtësi e madhe; inkandeshencë. 2. fig. kohë aktiviteti të ethshëm
  white hope ['hwait /'wait hëup] n. zhrg. shpresa e së ardhmes ( also great white hope)
  white-hot ['hwaithot /'waithot] adj 1. inkandeshent. 2. fig. tepër entuziast; i eksituar
  White House ['hwait /'wait haus] n. amer. Shtëpia e Bardhë; Presidenca (e SHBA)
  white lie ['hwait /'wait lai] n. gënjeshtër e vockël
  white-livered ['hwaitlivë:d /'waitlivë:d] adj 1. frikacak 2. i zbetë; me çehre të sëmurë
  whiten ['hwaitën /'hwaitën] v 1. zbardh. 2. zbardhet
  whitener ['hwaitënë: 'waitënë:] n. zbardhues, zbardhës
  whiteness ['hwaitnis /'waitnis] n 1. bardhësi. 2. zbetësi
  whitening ['hwaitning /'waitning] n 1. zbardhje. 2. çngjyrosje. 3. zbardhës
  whiteout ['hwaitaut /'waitaut] n. knd. bardhësi verbuese (e ambientit arktik); verbim nga bardhësia
  white pepper ['hwait /'wait 'pepë:(r)] n. piper i bardhë
  white pine ['hwait /'wait pain] n. pishë e butë
  white plague ['hwait /'wait pleig] n. tuberkuloz
  White Russia ['hwait /'wait 'rashë] n. gjeog. Biellorusi (republikë në Evropën lindore, ish republik Sovjetike që fitoi pavarsinë në vitin 1991)
  White Russian ['hwait /'wait 'rashën] n., adj 1. biellorus. 2. hist. pol. rus i Bardhë
  white sauce ['hwait /'wait so:s] n. salcë e bardhë, beshamel
  white slave ['hwait /'wait sleiv] n. prostitutë e detyruar
  white trash ['hwait /'wait træsh] n. amer.keq. i bardhë varfanjak
  whitewash ['hwaitwosh /'hwaitwosh] n.,v.-n 1. sherbet gëlqereje. 2. fig. mbulim i gabimeve; furçë, lustër. 3. sport. gj.fol. humbje e thellë/me zero /-vt 1. lyej me gëlqere, zbardh. 2. fig. mbuloj gabimet, shfajësoj; lustroj, i jap një furçë. 3. sport. gj.fol. shpartalloj, mund keqas
  white waters ['hwait /'wait 'wotë:(r)s] n. pragje, ujëra të shkumëzuara (në lumë)
  whitey ['hwaiti /'waiti] n. amer.keq. i bardhë; të bardhët
  whitish ['hwaitish /'w-] adj. i bardhëllemë
  whiting II ['hwaiting /'w-] n. amer. bojë e bardhë
  * * *
  i bardhë

  English-Albanian dictionary > white

 • 7 wild

  [waild] adj.,n., adv. -adj 1. e egër (bimë, kafshë. 2. i shkretë, pa njeri (vend). 3. i egër, i paqytetëruar, primitiv (fis); the call of the wild kushtrimi i të parëve. ( Adjective wild, Comparative wilder, Superlative wildest). 4. fig. i shfrenuar (inat); i çmendur, i marrë (plan). 5. i tërbuar (tufan). 6. gj.fol. i etur, i papërmbajtur. 7. i pashtruar; i panënshtruar.
  be wild with anger tërbohem nga inati; be wild about sth fig. rrëmbehem nga diçka; drive sb wild e luaj nga mendtë; run wild harliset; harbohet; wild and woolly gdhë, i pagdhendur /-n. shkretëtirë; vend i shkretë / -adv. egërsisht, me egërsi.
  wild boar [waild bo:] n. derr i egër
  wildcat ['waildkæt] n.,v. -n 1. mace e egër. 2. fig. njeri i sertë; egërsirë. 3. amer. pus prove (në vend të paeksploruar). 4. ndërmarrje me rrezik. 5. lokomotivë pa vagona. 6. attr. i marrë, i dyshimtë (projekt) /-vi. shpoj në terren të paeksploruar
  wildebeest ['wildëbi:st] n. antilopë afrikane
  wilder ['wildë:] vi 1. hutoj, shastis. 2. hutohem, shastisem
  wilderness ['wildë:nis] n 1. vend i shkretë. 2. labirinth; lëmsh
  wild-eyed ['waildaid] adj. me vështrim prej të marri
  wildfire ['waildfajë:(r)] n 1. hist. lëndë e djegshme (e përdorur në luftë). 2. sëmundje infektive delesh.
  spread like wildfire përhapet me shpejtësi (lajmi)
  wildflower ['waildflauë:] n. lule e egër
  wildfowl ['waildfaul] n. shpezë, shpendë të egër
  wild-goose chase ['waild gu:z çeis] n. kontroll i pafrytshëm; ndjekje e kotë
  wildlife ['waildlaif] n. kafshët e egra; wildlife sanc­tuary rezervat natyror
  wild oat [waild ëut] n 1. bot. bar i keq. 2. pl. fig. jetë e shthurur
  Wild West ( the) [waild west] n. amer.gjeog. Perëndimi i Largët
  wildwood ['waildwud] n. pyll
  * * *
  i egër

  English-Albanian dictionary > wild

 • 8 work

  [wë:k] n.,v. -n 1. punë; start work, set to work filloj punën; set sb to work vë në punë dikë; a good piece of work punë e bërë mirë; good work! të lumtë! 2. punësim, punë; put/throw sb out of work nxjerr/heq/pushoj nga puna dikë; be looking for work kërkoj punë; she's off work today ajo e ka pushim sot. 3. vend i punës; zyrë; ndërmarrje; punë; on her way to work rrugës për në punë. 4. vepër, punë; the works of God punët e Zotit; be judged by one's works vlerësohem nga veprat. 5. art., let. vepër(artistike); punim; works of fiction vepra artistike; the complete works of Fan Noli veprat e plota të Fan Nolit. 6. pl., adm., usht. punime; fortifikime; road works punime për mirëmbajtje rrugësh; Ministry Of Works Ministria e Shërbimeve Komunale / e Punëve Botore. 7. pl. tek. mekanizëm. 8. pl. shih works. 9. qëndisje; punë me grep. vat work në punë; duke punuar; në veprim; give sb the works zhrg. a) e përpunoj mirë, e rregulloj paq dikë (me dru); b) i rrjep lëkurën, e qëroj, e vras; in the works gj.fol. në projekt; në pritje; lose the works i humbas të gjitha; make short work of heq qafe pa vonesë, nuk ia bëj të gjatë; out of work pa punë; i papunë; put in the works zhrg. i vë të gjitha (paratë) në lojë; the whole works e më the të thashë, e kallam kusuri.
  -vi. punoj; work hard punoj shumë; work on the car for two hours merrem dy ore me rregullimin e makinës; I'm working on it po vazhdoj të merrem me të (me problemin). 2. punon, funksionon (makina, plani etj); the plan worked like a charm plani funksionoi për mrekulli; that works both ways kjo është thikë me dy presa. 3. vepron (ilaçi, majaja). 4. shfrytëzoj, zhvilloj aktivitet (në një zonë). 5. vë në funksionim. 6. vë të punojnë, lodh; she's working herself too hard/to death ajo po i merr shpirtin vetes në punë. 7. punoj, mbruj (brumin). 8. bëj, arrij me përpjekje; work wonders bëj mrekullira; they worked their way through college ata punuan për të paguar studimet; can you work it so that... e rregullon dot që... 9. sforcohet (fytyra). 10. sjell, shkakton. 11. lëviz me mundim; manovroj; work the hook carefully out of the cloth e heq me kujdes grepin nga rroba; work one's way round towards sth/sb i afrohem dikujt /diçkaje pak nga pak. 12. bëhet; these shoes have worked loose këpucët janë zgjeruar/hapur shumë. 13. bind; ndikoj mbi. 14. zgjidh (një problem). 15. gj.fol. ia bëj mendjen dhallë. 16. vjen (brumi).
  work away ['wë:k ë'wei] punoj, e kaloj me punë
  work down ['wë:k daun] heq, ul (çorapet)
  work in ['wë:k in] a) futet (pluhuri etj); b) bashkëpunoj; c) bashkëvepron; funksionon: that'll work in quite well kjo do të shkojë për mrekulli; d) fus (një vidë); e) hedh me marifet (një fjalë)
  work off ['wë:k of] a) del, hiqet (doreza, dadoja); b) shlyej (borxhin); c) ul (peshën); d) fig. zbraz (inatin); shkarkoj (energjitë)
  work out ['wë:k aut] a) ecën; funksionon (plani); shkon mirë (martesa); b) zgjidhet (problemi); c) rezulton (shuma); d) stërvitem; e) zgjidh (ekuacionin); f) gjej përgjigjen); g) zbërthej; përpunoj (planin); h) shteroj, shfrytëzoj deri në fund; i) shfryj (inatin)
  workout ['wë:kaut] n. sport. seancë stërvitjeje
  work over ['wë:k 'ouvë:(r)] i jap dajak, shqep në dru
  work round ['wë:k raund] i shkoj anës; dua të dal
  work to rule ['wë:k tu: ru:l] nuk i kërkoj më shumë se ç'i takon (punëtorëve)
  work up ['wë:k ap] a) zhvillohet; b) përgatitet; c) kërkoj të arrij: what is he working up to? ku kërkon të dale ai? d) ngre (pantallonat, fundin); e) fig. ngre, ndërtoj; work one's way up to the top arrij të çaj/të ngrihem në nivelet drejtuese; f) shtyj, nxis: work the crowd up into a fury nxis zemërimin e njerëzve; don't get all worked up! mos u nxeh kaq shumë!
  workable ['wë:këbël] adj 1. i realizueshëm, i zbatueshëm (plan). 2. e shfrytëzueshme (minierë)
  workaday ['wë:këdei] adj 1. pune, për gjatë javës (veshje). 2. e zakonshme, e rëndomtë (ngjarje)
  workaholic [wë:kë'holik] adj. gj.fol. qen i punës, njeri që i merr shpirtin vetes
  workbag ['wë:kbæg] n. çantë veglash/pune
  workbench ['wë:kbenç] n. bankë/tavolinë pune
  workbook ['wë:kbuk] n 1. fletore ushtrimesh. 2. manual. 3. bllok shënimesh
  workbox ['wë:kboks] n. kuti veglash
  workcamp ['wë:kkæmp] n 1. kamp pune për të burgosurit. 2. kaniier pune (vullnetare)
  workday ['wë:kdei] n.,adj. -n. ditë pune./-adj. pune, për ditë jave (rroba)
  work desk ['wë:k desk] n. tryezë pune
  worker ['wë:kë:] n 1. punëtor. 2. punonjës; nëpunës; research worker punonjës shkencor
  worker ant/bee ['wë:kë: ænt/bi:] n. zool. punëtore, milingonë/bletë punëtore.
  worker director ['wë:kë: di'rektë] n. punëtor anëtar i këshillit drejtues
  worker participation ['wë:kë: pa:'tisipeishën] n. pjesëmarrje e punëtorëve në marrjen e vendimeve
  work experience ['wë:k ik'spiëriëns] n. përvojë pune, vjetërsi në punë
  work file ['wë:k fail] n. kmp. dosje/dokument pune
  workforce ['wë:kfo:s] n. fuqi punëtore
  workhorse ['wë:kho:s] n 1. kalë pune. 2. fig. qen i punës, kafshë pune. 3. fig. makinë me rendiment të lartë
  workhouse ['wë:khaus] n 1. Br. hist. shtëpi e të varfërve, shtëpi pune, strehë vorfnore. 2. amer. drejt. shtëpi korrektimi
  work-in ['wë:kin] n., ind. pushtim i ndërmarrjes nga punëtorët
  working ['wë:king] adj.,n. -adj 1. pune (rroba, ditë, drekë). 2. aktive, e punësuar (popullsi); punëtor; the working class klasa punëtore, punëtorët; the working classes proletariat!./-n 1. pl. mekanizëm; fig. funksionim; ingranazhe (të shtetit etj). 2. min. kantier shfrytëzimi. 3. punë; punim, funksionim. 4. fermentim. 5. shfrytëzim (toke, miniere). 6. përpunim (materialesh). 7. qepje; qëndisje.
  working capital ['wë:king 'kæpitël] n. fin. kapital aktiv
  working drawing ['wë:king 'dro:ing] n. tek. skicë pune
  working expenses ['wë:king ik'spens] n. shpenzime operacionale
  working hypothesis ['wë:king hai'pothisis] n. hipotezë pune
  workingman ['wë:kingmën] n. punëtor
  working party ['wë:king 'pa:ti] n. Br 1. grup pune. 2. komision hetimor. 3. usht. skuadër
  working stiff ['wë:king stif] n. zhrg. punëtor
  workingwoman ['wë:kingwumën] n. punëtore
  workload ['wë:kloud] n. ngarkesë pune
  workman ['wë:kmën] n. pl. workmen 1. punëtor. 2. mjeshtër, usta.
  a bad workman blames his tools ustai i keq ua hedh fajin veglave
  workmanlike ['wë:kmënlaik] adj 1. prej profesionisti (qëndrim). 2. mjeshtëror, prej ustai. 3. fig. serioze (për pjekje)
  workmanship [wë:kmënship] n 1. mjeshtri; art. 2. cilësi; of fine workmanship i cilësisë së lartë
  workmate ['wë:kmeit] n. shok pune
  workmen's compensation ['wë:kmens kompën'seishën] n. adm. pension invaliditeti/për paaftësi të përhershme për punë
  work of art ['wë:k ëv a:t] n 1. vepër arti. 2. punë prej mjeshtri
  workpeople ['wë:kpi:pël] n. Br. punëtori, njerëz të punës; punonjës
  work permit [wë:k pë:'mit] n. adm. lejë pune
  workplace ['wë:kpleis] n. vend i punës; ndërmarrje
  work prospects ['wë:k 'prospekts] n. perspektiva pune
  workroom ['wë:kru:m] n. dhomë pune; punishte e vogël (në shtëpi)
  work-rule ['wë:kru:l] vt. amer. u kërkoj (punëtorëve) brenda normave të punës
  works [wë:ks] n.pl 1. uzinë; steel works uzinë çeliku; price ex works fin. çmim i mallit në fabrikë. 2. impiant; stacion; water works stacion/impiant pastrimi uji
  workshop ['wë:kshop] n 1. punishte; repart. 2. mbledhje/takim pune
  workshy ['wë:kshai] adj. dembel, që ia përton punës
  work-study student n. amer. student i punësuar (nga universiteti)
  worktable ['wë:kteibël] n. tryezë/tavolinë pune
  workwoman ['ë:kwumën] n. punëtore
  work-worn ['wë:kwo:n] adj. i ngrënë nga përdorimi, i konsumuar nga puna
  * * *
  pune

  English-Albanian dictionary > work

 • 9 world

  [wë:ld] n 1. botë; all over the world, all the world over në të gjithë botën; around-the-world tour udhëtim rreth botës; the New World Amerika; the Third World pol. Bota e Tretë; the insect world bota e insekteve. 2. fig. fushë, sferë, botë; the world of arts bota e artit. 3. jetë e gjallë; jetë shoqërore/ekonomike, botë; ready to go out into the world gati për t'u futur në jetën e gjallë; she's not long for this world ajo nuk e ka të gjatë. 4. raca njerëzore, njerëzimi; njerëzit, bota; the whole world knows it e dinë të gjithë, e di gjithë bota. 5. gjithësia. 6. gj.fol. (në shprehje emfatike) pafundësi; a world of shumë, pa masë; how/what/where/ why in the world...? si/çfarë/ku/pse dreqin/të shkretën..? 7. attr. botëror; i botës; i përbotshëm; universal.
  all the world and his wife soji e sorollopi, i madh e i vogël; bring into the world sjell në jetë, lind; come into the world vij në jetë, lind; for all the world pikërisht; ngado që ta marrësh; in the world a) gjëkundi; b) gjësendi; nowhere in the world asgjëkundi; nothing in the world asgjë në botë; on a world scale në shkallë botërore; on top of the world me fletë, fluturoj; out of this world gj.fol. a) madhështor; i paarritshëm; i mrekullueshëm; b) hyjnor; world without end përgjithmonë.
  World Bank (the) [wë:ld bænk] n., fin., pol. Banka Botërore
  world-beater ['wë:ld bi:të:] n.,gj.fol. sukses i bujshëm/i jashtëzakonshëm
  world champion ['wë:ld 'çæmpiën] n. kampion botëror/i botës
  world championship ['wë:ld 'çæmpiënship] n. kampionat botëror
  World Court (the) ['wë:ld ko:t] n. Gjyqi Ndërkombëtar
  World Cup (the) ['wë:ld kap] n. Kupa e Botës
  world fair [wë:ld feë] n. panair ndërkombëtar
  world-famous ['wë:ld feimës] adj. me famë botërore
  World Health Organization (the) [wë:ld helth,o:gënai'zeishën] n. Organizata Botërore e Shëndetit
  worldliness [wë:ldlinis] n. natyrë materialiste (e njeriut); natyrë tokësore/johyjnore
  worldly ['wë:ldli] adj 1. tokësor; i kësaj bote. 2. ma­terialist. 3. me përvojë; me këmbë në tokë. 4. lëndor, material; worldly goods të mira materiale
  worldly-minded ['wë:ldli 'maindid] adj. materialist; me këmbë në tokë
  worldly wisdom ['wë:ldli 'wizdëm] n. përvojë jetësore
  worldly-wise ['wë:ldli uaiz] adj. i rrahur, me përvojë
  World Series ['wë:ld 'siëri:z/'siri:z ] n., amer. Kampionati Kombëtar i Beisbollit
  world-shaking ['wë:ld 'sheiking] adj. i mahnitshëm
  World title (the) [wë:ld 'taitël] n. titulli kampion i botës; the World title fight ndeshje për titullin e kampionit të botës (në boks)
  World War One/Two [wë:ld wo:(r) uan/tu:] n. hist. Lufta l/ll Botërore
  world-weariness ['wë:ld wië:(r)nis] n. neveri nga bota/ nga jeta
  world-weary ['wë:ld wiëri] adj. i lodhur/i mërzitur nga jeta
  worldwide ['wë:ldwaid] adj. i përbotshëm, botëror
  * * *
  bota

  English-Albanian dictionary > world

 • 10 yellow

  ['jelou] adj.,n.,v. - adj 1. i verdhë; yellow races racat e verdha. 2. fig. frikacak. 3. sensacionesh (revistë etj) /-n 1. e verdhë, ngjyrë e verdhë. 2. e verdhë veze /v 1. zverdhet. 2. zverdh
  yellowback ['jeloubæk] n. keq. roman sensacionesh
  yellowbelly ['jeloubeli] n. keq. frikacak
  yellow card ['jelouka:d] n. sport. karton i verdhë
  yellow-dog contract ['jelou dog 'kontrækt] n. amer. hist. kontratë pune që ndalon futjen në sindikatë
  yellowish ['jellouish] adj. verdhosh, i verdhemë
  yellow metal ['jelou 'metl] n 1. flori. 2. tunxh
  yellowness ['jelounis] n 1. e verdhë, ngjyrë e verdhë. 2. çehre e verdhë. 3. gj.fol. keq. burracakëri
  yellow pages (the) ['jelou peixhis] n. numratori telefonik i ndërmarrjeve/i firmave/i bizneseve
  yellow press (the) ['jelou pres] n. keq. shtypi i verdhë, shtypi i sensacioneve
  Yellow River ['jelou rivë:(r)] n. gjeog. Lumi i Verdhë
  Yellow Sea ['jelou si:] n. gjeog. Deti i Verdhë
  yellow spot ['jelou spot] n. anat. njollë e verdhë (në sy)
  yellowy ['jeloui] adj. shih yellowish
  yellow races ['jelou reisis] racat e verdha
  * * *
  e verdhë

  English-Albanian dictionary > yellow

 • 11 abolizionismo

  teoria që hoqi skllavërinë (hist. amer.)

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > abolizionismo

 • 12 abolizionista

  mbështetes i teorisë që hoqi skllavërinë (hist. amer.)

  Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese > abolizionista

 • 13 accolade

  ['ækëleid] n 1. hist. dhëriie e titullit të kalorësit. 2. fig. vlerësim, lëvdatë; the accolades of the critics - vlerësimet e kritikëve

  English-Albanian dictionary > accolade

 • 14 bedlam

  ['bedlëm] n. vjet. 1. hist. çmendinë. 2. fig. poterë, shamatë; çmenduri

  English-Albanian dictionary > bedlam

 • 15 benevolence

  [bi'nevëlëns] n 1. mirëdashje, dashamirësi. 2. bujari; bamirësi. 3. dhuratë. 4. hist. dhuratë e detyruar (që i bëhej sovranit)

  English-Albanian dictionary > benevolence

 • 16 bill

  bill I [bil] n. sqep
  bill II [bil] n 1. faturë. 2. afishe; head/top the bill e kam emrin në krye të afishes; bill of fare meny, listë gjellësh. 3. drejt., pol. projektligj. 4. kartëmonedhë; bills receivable bankënotë e pagueshme mbajtësit. 5. dëshmi; bill of entry vërtetim i doganës. 6. ( bill of exchange) kambial.• post no bills! ndalohet ngjitja e afisheve!; fill the bill plotësoj kërkesat.
  bill III [bil] vt 1. afishoj. 2. i faturoj, i çoj faturë; the store bills me on the first of the month dyqani m'i dërgon faturat më date një të çdo muaji
  bill of exchange n. fin. kambial
  bill of fare n. meny
  bill of goods n. dërgesë, ngarkesë malli
  sell a bill of goods zhrg. çorodis, përpiqem të mashtroj
  bill of lading n. det. policë-ngarkesë, listë e mallrave (për t'u transportuar)
  Bill of Rights n. hist. Deklaratë e Të Drejtave
  bill of sale n. dëshmi shitjeje

  English-Albanian dictionary > bill

 • 17 Bill of Rights

  [bil ëv raits] n. hist. Deklaratë e Të Drejtave

  English-Albanian dictionary > Bill of Rights

 • 18 Bujar

  emër mashkulli (në gjuhën shqipe)
  BUJAR m. sh. hist. Pronar i madh tokash, përfaqësues i shtresës më të lartë e të privilegjuar të klasës shfrytëzuese në shoqërinë feudale; fisnik.
  BUJAR mb. 1. Që është dorëdhënë e zemërgjerë; i ndershëm e shpirtgjerë, fisnik. Njeri bujar. Zemër bujare. Popull bujar. Sjellje bujare. Ndihmë bujare. Sa bujar je, aq miq ke. fj. u. 2. hist. Që ka të bëjë me shtresën e bujarëve, që lidhet me
  aristokracinë feudale, i bujarëve. Familje bujare. 3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të mbiemrit. Bujar i madh. Shtëpia e bujarit është e mikut dhe e shtegtarit. fj. u.
  BUJARESHË f. sh. Vajzë a grua dorëdhënë e zemërgjerë, grua bujare.
  BUJARI f. 1. Të qenët bujar e i pritur, vetia e njeriut dorëdhënë e zemërbardhë; zemërgjerësi, shpirtmadhësi, fisnikëri shpirtërore. Bujaria e shqiptarit. Pres me bujari. 2. hist. Shtresa më e lartë dhe e privilegjuar e klasës shfrytëzuese, shtresa e aristokracisë në shoqërinë feudale; tërësia e bujarëve, bujarët, fisnikëria; parësia, shtresa më e lartë në një fis. Bujaria feudale. Bujaria e lartë. Bujaria e fisit. Shtresa e bujarisë.

  English-Albanian dictionary > Bujar

 • 19 buzz

  [baz] n.,v. -n 1. zukatje; gumëzhimë. 2. murmurimë. 3. gj.fol. telefonatë. 4. lëvizje, aktivitet. 5. rad. ndërhyrje, zhurmë. 6. amer. zhrg. sensacion, bujë./-v 1. zukas; gumëzhij. 2. murmuris, pëshpëris; gumëzhin (qyteti nga llafet). 3. i bie ziles. 4. telefonoj; I'll buzz you when I find out do të të bëj një telefonatë kur ta marrvesh. 5. fshik, i shkoj ngjitur
  buzz about/around [baz ë'baut / ë'raund] lëviz, jam në aktivitet
  buzz off [baz of] Br. zhrg. fryj, ua mbath
  buzzard ['bazë:d] n. zool. qift
  buzz bomb [baz bom] n. hist. bombëraketë, raketë v1.
  buzz saw [baz so:] n. sharrë elektrike, sharrë disk
  buzz word [baz wë:d] n. gj.fol. fjalë në modë

  English-Albanian dictionary > buzz

 • 20 buzz bomb

  [baz bom] n. hist. bombëraketë, raketë v1.

  English-Albanian dictionary > buzz bomb

Look at other dictionaries:

 • hist- — hist(o) ♦ Élément, du gr. histos « tissu ». ⇒HIST(O) , HISTIO , (HIST , HISTO )élém. formant Élém. tiré du gr. « tissu » ou « voile, rideau » et entrant dans la constr. de mots sav. appartenant au domaine de la biol., à l exception de… …   Encyclopédie Universelle

 • hist — hist·ie; elo·hist; hist; …   English syllables

 • hist — /hɪst/ (say hist) Archaic –interjection 1. (a sibilant exclamation used to attract attention, command silence, etc.) –verb (t) 2. to use the exclamation hist to. {variant of whist1. Compare hush1} …   Australian English dictionary

 • hist — adv.; hist og her; hist og pist …   Dansk ordbog

 • Hist — Hist, interj. [Cf. Dan. hys. ?. Cf. {Hush}, {Whist}.] Hush; be silent; a signal for silence. Milton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • hist- — Hist , vor Konsonanten auch histo , Histo , [griech. histós = Webstuhl, Gewebe]: Bestimmungswort von Zus. mit der Bed. »Körpergewebe« …   Universal-Lexikon

 • hist... — hist..., Hist... vgl. ↑histo..., Histo …   Das große Fremdwörterbuch

 • hist — hist1 [st; hist ] interj. Informal used to attract attention, usually in an unobtrusive way hist2 abbrev. 1. historian 2. historical 3. history …   English World dictionary

 • hist- — [hist] combining form HISTO : used before a vowel …   English World dictionary

 • hist... — hist...,   Wortbildungselement, histo …   Universal-Lexikon

 • hist. — hist. abbreviation history …   Usage of the words and phrases in modern English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.