Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 121 take up

  вдигам; заангажирам;
  * * *
  take up 1) вдигам, повдигам; to \take up up a sleeve скъсявам ръкав; повдигам ръкав на рамото; 2) заемам се с (за); започвам да се занимавам; разглеждам, проучвам, запознавам се с (въпрос); 3) заемам, ангажирам (време, място, внимание и пр.); I am very much \take upn up now сега съм много зает; 4) вземам (пътници, за превозно средство); 5) арестувам, затварям, задържам; 6) вземам под покровителството си; 7) връщам се към, подновявам, подемам (прекъснат разказ и пр.); 8) прекъсвам, апострофирам ( говорител); 9) поемам, попивам ( вода); 10) улавям, хващам (изпусната бримка, артерия); 11) търг. изплащам; 12) приемам (бас и пр.); 13) обсъждам (план и др.), повдигам ( въпрос); 14) изисквам обяснение или доказателства; although she was unusually quiet, he did not \take up her up on it макар че тя бе необичайно тиха, той не я разпитва; 15) обирам хлабина; to \take up up shocks амортизирам удари; • to \take up s.o. up on приемам нечие предложение или покана; since she's offered to buy me a beer, I took her up on it след като тя предложи да ми купи бира, аз приех; to \take up up with s.o. сближавам се с, сприятелявам се с, тръгвам с; to \take up up with s.th. развивам интерес към; to be taken up with увличам се по, харесвам; to \take up up residence заселвам се, установявам се на постоянен адрес;

  English-Bulgarian dictionary > take up

 • 122 tend

  {tend}
  I. 1. грижа се за, отглеждам, паса (овце и пр.)
  2. гледам, обслужвам (болен, машина и пр.), наглеждам, надзиравам
  to TEND (up) on someone прислужвам някому (особ. при ядене)
  II. 1. клоня, насочен съм (to, towards към)
  2. клоня, имам склонност/тенденция, склонен съм (to, towards към)
  prices are TENDing upwards цените се покачват
  it TENDs to become cold захлажда се
  he TENDs to exaggerate той e склонен да преувеличава
  * * *
  {tend} v 1. грижа се за, отглеждам; паса (овце и пр.); 2. гледам(2) {tend} v 1. клоня, насочен съм (to, towards към); 2. клоня,
  * * *
  съпровождам; паса; клоня;
  * * *
  1. he tends to exaggerate той e склонен да преувеличава 2. i. грижа се за, отглеждам, паса (овце и пр.) 3. ii. клоня, насочен съм (to, towards към) 4. it tends to become cold захлажда се 5. prices are tending upwards цените се покачват 6. to tend (up) on someone прислужвам някому (особ. при ядене) 7. гледам, обслужвам (болен, машина и пр.), наглеждам, надзиравам 8. клоня, имам склонност/тенденция, склонен съм (to, towards към)
  * * *
  tend [tend] I. v 1. клоня, предпочитам, симпатизирам, насочен съм (to, towards към); 2. клоня, имам склонност (тенденция), склонен съм (to, towards); it \tends to become very cold at nights now напоследък започва да става много студено нощем; too much smoking \tends to injure the voice прекаленото пушене често поврежда гласа; 3. водя към (в) определено направление (за път, курс); II. tend v 1. книж. грижа се за, гледам; паса (овце и пр.); 2. обслужвам; to \tend (up)on s.o. прислужвам някому (особ. при ядене); to \tend shop ам. обслужвам купувачи; to \tend to the success of допринасям за успеха на; 3. мор. стоя готов да обслужвам (въже при закотвяне и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > tend

 • 123 then

  {ðen}
  I. 1. тогава, по това/онова време
  I was still a student THEN тогава бях още ученик
  the THEN existing laws съществуващите по онова време закони
  THEN and there, there and THEN още там, на самото място, на момента, веднага
  before THEN преди това, по-рано
  I shall wait till THEN ще чакам дотогава
  I shall be there by THEN ще бъда вече там дотогава
  2. после, след това
  I had a week in Venice and THEN went to Rome прекарах една седмица във Венеция и после отидох в Рим
  II. 1. тогава, в такъв случай, следователно, значи
  take it THEN if you need it so much вземи го тогава, щом толкова ти трябва
  if he read it THEN he knows ако го e чел, значи знае
  THEN why did he do it? в такъв случай защо го e направил
  2. освен това, също така, а/пък и
  THEN there is my sister-you must not forget her и после сестра ми-не бива да забравяш за/и нея
  (and) THEN you must remember it won't be easy for me пък и не трябва да забравяш, че няма да ми е лесно
  3. all right/ (very) well THEN добре тогава, добре де
  very well THEN have it your own way! добре де, прави каквото искаш/както знаеш
  now THEN и тъй/така...
  now THEN, let's begin our lesson и така, да започнем урока
  е-е! (изразява протест, недоволство, предупреждение)
  now THEN, stop talking, please? е, (хайде) престанете да разговаряте, моля!
  III. a тогавашен, от онова време
  the THEN secretary тогавашният секретар
  * * *
  {­en} adv 1. тогава, по това/онова време; I was still a student (2) {­en} cj 1. тогава, в такъв случай; следователно, значи; tak{3} {­en} а тогавашен, от онова време; the then secretary тогавашни
  * * *
  тогавашен; то; тогава; после; значи;
  * * *
  1. (and) then you must remember it won't be easy for me пък и не трябва да забравяш, че няма да ми е лесно 2. all right/ (very) well then добре тогава, добре де 3. before then преди това, по-рано 4. i had a week in venice and then went to rome прекарах една седмица във Венеция и после отидох в Рим 5. i shall be there by then ще бъда вече там дотогава 6. i shall wait till then ще чакам дотогава 7. i was still a student then тогава бях още ученик 8. i. тогава, по това/онова време 9. if he read it then he knows ако го e чел, значи знае 10. ii. тогава, в такъв случай, следователно, значи 11. iii. a тогавашен, от онова време 12. now then и тъй/така.. 13. now then, let's begin our lesson и така, да започнем урока 14. now then, stop talking, please? е, (хайде) престанете да разговаряте, моля! 15. take it then if you need it so much вземи го тогава, щом толкова ти трябва 16. the then existing laws съществуващите по онова време закони 17. the then secretary тогавашният секретар 18. then and there, there and then още там, на самото място, на момента, веднага 19. then there is my sister-you must not forget her и после сестра ми-не бива да забравяш за/и нея 20. then why did he do it? в такъв случай защо го e направил 21. very well then have it your own way! добре де, прави каквото искаш/както знаеш 22. е-е! (изразява протест, недоволство, предупреждение) 23. освен това, също така, а/пък и 24. после, след това
  * * *
  then[ðen] I. adv 1. тогава, по това (онова) време; в този (онзи) случай; there and \then в същия момент, веднага, на часа, в момента; на място; now and \then от време на време, понякога; before \then преди, по-рано; from \then оттогава; between now and \then междувременно, дотогава; 2. после, тогава; след това; what \then? и после? II. cj 1. освен това, също, а и; I havent't the time, and \then it isn't my business нямам време, а и (пък и) не е моя работа; 2. значи; в такъв случай, тогава; oh, all right \then е добре тогава ( неохотно); you knew all the while \then? значи ти си знаел? ( but) \then why didn't you take it ? ами тогава такъв случай) защо не го взе? now \then изразява недоволство, предупреждение; now \then, let's see what you're up to я да видим сега какво си намислил; III. adj тогавашен.

  English-Bulgarian dictionary > then

 • 124 too

  {tu:}
  1. също и, освен това, при това, и то
  did he come TOO? и той ли дойде? and very nice TOO и то много хубав
  2. извънредно много, прекалено, прекомерно, твърде
  we were none TOO soon for the train съвсем не бяхме подранили за влака (едва не го изпуснахме)
  to have one TOO many напивам се, пия повече, отколкото мога да нося
  to have one ticket TOO many имам един билет в повече
  I am afraid we are one TOO many боя се, че между нас има един излишен
  he was TOO much/разг. one TOO many for me не можах да се справя с него, той излезе по-силен/по-хитър и пр. от мен
  TOO good to be true твърде хубаво, за да е истина, невероятно
  all TOO soon/quickly прекалено скоро/бързо
  TOO much (of a good thing) това е вече прекалено/нетърпимо
  I'll he only TOO glad ще се радвам извънредно много
  you are TOO kind много сте любезен
  TOO-TOO разг. прекалено, крайно
  * * *
  {tu:} adv 1. също и, освен това; при това, и то; did he come too ?
  * * *
  също; твърде; прекомерно; прекалено; да;
  * * *
  1. all too soon/quickly прекалено скоро/бързо 2. did he come too? и той ли дойде? and very nice too и то много хубав 3. he was too much/разг. one too many for me не можах да се справя с него, той излезе по-силен/по-хитър и пр. от мен 4. i am afraid we are one too many боя се, че между нас има един излишен 5. i'll he only too glad ще се радвам извънредно много 6. to have one ticket too many имам един билет в повече 7. to have one too many напивам се, пия повече, отколкото мога да нося 8. too good to be true твърде хубаво, за да е истина, невероятно 9. too much (of a good thing) това е вече прекалено/нетърпимо 10. too-too разг. прекалено, крайно 11. we were none too soon for the train съвсем не бяхме подранили за влака (едва не го изпуснахме) 12. you are too kind много сте любезен 13. извънредно много, прекалено, прекомерно, твърде 14. също и, освен това, при това, и то
  * * *
  too [tu:] adv 1. също и; освен това; и то; did he come \too? и той ли дойде? and very nice \too и то много хубав; 2. прекалено, прекомерно; твърде (много), извънредно много; \too hard a task прекалено трудна задача; I have a ticket \too many имам един билет повече (излишен); I'm afraid I'm one \too many страхувам се, че съм излишен; he was \too much (разг. one \too many) for me не можах да се справя с него, той излезе по-силен (по-хитър) от мен; \too good to be true твърде хубаво, за да бъде истина; it's \too much of a good thing това е прекалено, това е вече върхът; I'll be only \too glad (извънредно) много ще се радвам; it's quite \too (\too \too) ( delightful) превзето това е просто чудесно! none \too good лош, далеч от желаното; \too bad много жалко; 3. пък (при спор); you don't know - I do \too ти не знаеш - знам пък; 4.: \too right sl наистина! вярно! няма лъжа!

  English-Bulgarian dictionary > too

 • 125 under

  {'ʌndə}
  I. 1. под, отдолу под
  UNDER the tree/sun под дървото/слънцето
  2. под (в подножието на-стена, укрепление и пр.)
  3. при (в процеса на)
  he died UNDER an operation той умря при операция
  to confess UNDER torture признавам при изтезание
  4. при, в, съгласно, в съответствие с
  UNDER the circumstances/conditions при тези обстоятелства/условия
  UNDER international law съгласно международното право
  5. при (през времето на, под управлението, властта на)
  England UNDER the Stuarts Англия при/по времето на Стюартите
  6. под, към (дадена рубрика, класификация и пр.)
  (it falls) UNDER (the head of) incidental expenses (това спада) към (графата) непредвидени разходи
  7. под (по-ниско, по-долу, по-малко от), books for the UNDER-tens книги за деца под десетгодишна възраст
  to sell UNDER cost продавам под костуемата цена
  8. за изразяване на различни състояния
  UNDER discussion разискван, обсъждан и пр.
  UNDER repair в ремонт
  to be UNDER the impression that имам впечатление/струва ми се, че
  UNDER wheat/rice, etc. засят с пшеница/ориз и пр
  II. 1. долу, надолу, отдолу
  2. по-долу по ранг и пр., в по-ниско/подчинено положение
  L5 or UNDER пет или по-малко от/под пет лири
  III. 1. долен, по-нисък
  UNDER layers по-долни пластове
  UNDER jaw долна челюст
  2. нисш, подчинен
  UNDER servants нисша прислуга
  3. по-малък, неотговарящ на стандарта/нормата
  4. тих, приглушен (за звук)
  IV. 1. в, на, към, от по-ниска позиция/положение
  2. недостатъчно
  3. по-малък по ранг, значение и пр
  * * *
  {'^ndъ} prep 1. под, отдолу под; under the tree/sun под дървото/слъ(2) {'^ndъ} adv 1. долу, надолу, отдолу; 2. по-долу по ранг и п{3} {'^ndъ} а 1. долен, по-нисък; under layers по-долни пластове; under{4} {'^ndъ} pref 1. в, на, към, от по-ниска позиция/положение;
  * * *
  съгласно; отдолу; долен; долу; надолу;
  * * *
  1. (it falls) under (the head of) incidental expenses (това спада) към (графата) непредвидени разходи 2. england under the stuarts Англия при/по времето на Стюартите 3. he died under an operation той умря при операция 4. i. под, отдолу под 5. ii. долу, надолу, отдолу 6. iii. долен, по-нисък 7. iv. в, на, към, от по-ниска позиция/положение 8. l5 or under пет или по-малко от/под пет лири 9. to be under the impression that имам впечатление/струва ми се, че 10. to confess under torture признавам при изтезание 11. to sell under cost продавам под костуемата цена 12. under discussion разискван, обсъждан и пр 13. under international law съгласно международното право 14. under jaw долна челюст 15. under layers по-долни пластове 16. under repair в ремонт 17. under servants нисша прислуга 18. under the circumstances/conditions при тези обстоятелства/условия 19. under the tree/sun под дървото/слънцето 20. under wheat/rice, etc. засят с пшеница/ориз и пр 21. за изразяване на различни състояния 22. недостатъчно 23. нисш, подчинен 24. по-долу по ранг и пр., в по-ниско/подчинено положение 25. по-малък по ранг, значение и пр 26. по-малък, неотговарящ на стандарта/нормата 27. под (в подножието на-стена, укрепление и пр.) 28. под (по-ниско, по-долу, по-малко от), books for the under-tens книги за деца под десетгодишна възраст 29. под, към (дадена рубрика, класификация и пр.) 30. при (в процеса на) 31. при (през времето на, под управлението, властта на) 32. при, в, съгласно, в съответствие с 33. тих, приглушен (за звук)
  * * *
  under[´ʌndə] I. prep 1. под, отдолу под; \under o.'s ( very) eyes под носа ми; пред очите ми; под око; \under cover закрит, прибран под покрив; \under the assumption ( that) допускайки (че), предполагайки (че); 2. в подножието на; 3. при, в процеса на; he died \under operation умря при операция; 4. при, в; съгласно, в съответствие с; \under the circumstances ( conditions) при тези обстоятелства (условия); \under international law в съгласие с международното право; \under the agreement съгласно съответствие с) договора; 5. при, през времето на, под управлението (властта на); the budget was drawn up \under the Labour government бюджетът бе изготвен при управлението на лейбъристите (когато на власт бе правителството на лейбъристите); \under socialism при социализма; 6. под, към (дадена рубрика); it falls \under the overheads това спада към режийните (разноски); 7. под, по-ниско, по-малко, за по-малко от; the medicine is not for children \under 3 years лекарството не е за деца до 3 години; he was well \under retirement age съвсем малко му оставаше до пенсия; \under age малолетен; to sell \under cost продавам под костуемата цена; 8. в резултат на, от; the glass may crack \under the hot tap чашата може да се пукне от горещата вода; the plastic loses its strength \under heat от горещината пластмасата губи здравината си; II. adv 1. долу; надолу; to bring \under подчинявам; to keep s.o. \under потискам; не позволявам да се разпространява; 2. държа в безсъзнание (за лекарство, упойка и пр.); to go \under 1) падам, изпадам в по-ниско положение; 2) потъвам, загивам, изчезвам; 3) разорявам се; 4) умирам; to knuckle \under разг. предавам се; III. adj 1. долен; по-нисък; \under jaw долна челюст; 2. подчинен, низш; \under servants по-нискостояща прислуга; \under-gardener помощник-градинар.

  English-Bulgarian dictionary > under

 • 126 useful

  {'ju:sful}
  1. полезен, от полза (to, for за)
  USEFUL load полезен товар (на самолет и пр.)
  to make oneself USEFUL разшетвам се, помагам, върша нещо полезно
  2. разг. добър, ценен, сръчен, оправен
  3. резултатен, успешен
  * * *
  {'ju:sful} а 1. полезен, от полза (to, for за); useful load полезен
  * * *
  a полезен;come in USEFUL влизам в работа;useful; а 1. полезен, от полза (to, for за); useful load полезен товар(на самолет и пр.); to
  * * *
  1. to make oneself useful разшетвам се, помагам, върша нещо полезно 2. useful load полезен товар (на самолет и пр.) 3. полезен, от полза (to, for за) 4. разг. добър, ценен, сръчен, оправен 5. резултатен, успешен
  * * *
  useful[´ju:sful] adj 1. полезен, от полза (to, for), ефективен; the \useful arts полезните изкуства; \useful effect тех. полезно действие; to make o.s. \useful разшетвам се; it will come in very \useful ще влезе в работа; 2. sl добър, способен, сръчен, похватен; modern aeroplanes travel at a pretty \useful speed най-новите самолети се движат с доста голяма скорост; to be pretty \useful with зная да си служа с; FONT face=Times_Deutsch◊ adv usefully.

  English-Bulgarian dictionary > useful

 • 127 vague

  {veig}
  a неясен, смътен, неопределен, неясно формулиран/изразен/почувстван, съмнителен, двусмислен
  VAGUE resemblance далечна/едва доловима прилика
  I haven't the VAGUEst notion of нямам ни най-малка представа за
  he was very VAGUE on this point той не каза нищо определено по този въпрос
  * * *
  {veig} а неясен, смътен, неопределен; неясно формулиран/изразен
  * * *
  смътен; съмнителен; двусмислен; двусмислен; затъмнен; неясен; неопределен;
  * * *
  1. a неясен, смътен, неопределен, неясно формулиран/изразен/почувстван, съмнителен, двусмислен 2. he was very vague on this point той не каза нищо определено по този въпрос 3. i haven't the vaguest notion of нямам ни най-малка представа за 4. vague resemblance далечна/едва доловима прилика
  * * *
  vague [veig] adj неопределен, неясен, неустановен, смътен, съмнителен, несигурен, двусмислен, двузначен; \vague hopes неопределени надежди; \vague rumours неясни слухове; \vague resemblance далечна прилика; I have not the \vaguest notion нямам никаква представа за; FONT face=Times_Deutsch◊ adv vaguely.

  English-Bulgarian dictionary > vague

 • 128 way

  {wei}
  1. път, пътека, шосе, място за преминаване
  WAY in вход
  WAY out изход (и прен.)
  WAY through пасаж
  the broad WAY прен. пътят на наслажденията
  the narrow/straight WAY прен. трудният път към добродетелта
  the WAY of the Cross рел. Голгота (и прен.)
  on one's WAY to на път/по пътя за
  across/over the WAY отсреща, насреща, оттатък пътя
  by the WAY на/край пътя, между другото, между прочем
  out of the WAY настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен
  to be/stand in the WAY преча
  to get in the WAY of стоя на пътя/преча на
  to get out of someone's WAY отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого
  to keep out of someone's WAY отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него
  to clear/pave/smoothe the WAY for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за
  to make WAY for давам път/отстъпвам място на
  to make the best of one's WAY бързам, колкото мога
  to make one's WAY in the world пробивам си път в живота, правя кариера
  the WAY of all flesh участта на всичко живо/смъртно
  to go the WAY of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят
  to go the WAY of all good things пропадам, отивам по дяволите
  to feel/grope one's WAY вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена
  to find one's/its/the WAY попадам, прониквам
  to go one's WAY тръгвам (си), потеглям
  to get/go/take/have one's own WAY действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам
  to go all the WAY with someone съгласявам се изцяло с някого
  to go someone's WAY отивам в същата посока с някого
  everything goes his WAY разг. върви му
  to go the right WAY на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.)
  to go the wrong WAY сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна)
  to go the whole WAY върша нещо изоснови/докрай/както трябва
  to make one's WAY to/toward запътвам се/тръгвам към
  something comes/falls one's way попада ми
  to take one's WAY to/towards тръгвам, вървя, отивам
  to go out one's WAY to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно
  2. разстояние
  a little WAY недалеч, наблизо
  a long/good WAY (off) много далеч, надалеч
  to have come/gone a long WAY стигнал съм далеч, напреднал съм
  it's (a long) WAY off perfection далеч не e съвършено
  better by a long WAY далеч по-добър
  this will go a long WAY това ще допринесе много
  to be (a long) WAY above далеч надхвърлям
  to go a long WAY имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм
  not by a long WAY съвсем не
  you are a long WAY out много се лъжеш
  3. направление, посока, курс
  this WAY насам
  that WAY натам
  to look someone's WAY гледам към някого
  every which WAY по всички посоки/направления
  to look the other WAY извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам
  to put someone in the WAY of помагам на/подпомагам някого в (нещо)
  the other WAY (a) round/about (точно) обратно (то)
  4. начин, способ, метод, маниер
  (in) this/that WAY така, по този начин
  in every WAY всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение
  all/quite/very much the other WAY съвсем другояче/иначе
  WAYs and means начини, средства, възможности
  committee of WAYs and means бюджетна комисия
  it's not his WAY to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр.
  it's disgraceful the WAY he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр
  to have a WAY with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето
  don't take offence-it's only his WAY не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв
  to my WAY of thinking според мен, по моему
  there are no two WAYs about it няма две мнения по въпроса
  one WAY or another така или иначе
  to go the right/wrong WAY about something подхващам нещо правилно/неправилно
  hi a WAY до известна степен, в известно отношение/смисъл
  in no WAY в никакво отношение, никак
  no WAY няма начин, невъзможно
  to see one's WAY (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо
  5. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  to get under WAY отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам
  to be under WAY плувам (за кораб), прен. в ход съм
  preparations are under WAY извършват се приготовления
  to gather/lose WAY набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода
  to make WAY напредвам (и прен.)
  to make one's (own) WAY (in the world) напредвам, преуспявам
  6. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия
  that's the WAY things are така стоят работите
  to be in a good/bad WAY в добро/лошо състояние съм
  in a small WAY скромно, на дребно, в малки мащаби
  to be in a small/large WAY of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия
  7. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода
  by WAY of via, като, вместо
  by WAY of a joke, etc. на шега и пр.
  by WAY of a weapon катo/вместо оръжие
  to be by WAY of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр.
  * * *
  {wei} n 1. път, пътека, шосе; място за преминаване; way in вход; way
  * * *
  ход; способ; път; начин;
  * * *
  1. (in) this/that way така, по този начин 2. a little way недалеч, наблизо 3. a long/good way (off) много далеч, надалеч 4. across/over the way отсреща, насреща, оттатък пътя 5. all/quite/very much the other way съвсем другояче/иначе 6. better by a long way далеч по-добър 7. by the way на/край пътя, между другото, между прочем 8. by way of a joke, etc. на шега и пр 9. by way of a weapon катo/вместо оръжие 10. by way of via, като, вместо 11. committee of ways and means бюджетна комисия 12. don't take offence-it's only his way не се засягай-той си е такъв/маниерът му е такъв 13. every which way по всички посоки/направления 14. everything goes his way разг. върви му 15. hi a way до известна степен, в известно отношение/смисъл 16. in a small way скромно, на дребно, в малки мащаби 17. in every way всячески, по всякакъв начин, във всяко отношение 18. in no way в никакво отношение, никак 19. it's (a long) way off perfection далеч не e съвършено 20. it's disgraceful the way he drinks, etc. безобразно e как/дето толкова пие и пр 21. it's not his way to be jealous, etc. не му e свойствено/присъщо да завижда и пр 22. no way няма начин, невъзможно 23. not by a long way съвсем не 24. on one's way to на път/по пътя за 25. one way or another така или иначе 26. out of the way настрани от/не на пътя, отдалечен, затънтен, забутан, необикновен, необичаен, особен 27. pl мор. стапел за спускане на кораб във вода 28. preparations are under way извършват се приготовления 29. something comes/falls one's way попада ми 30. that way натам 31. that's the way things are така стоят работите 32. the broad way прен. пътят на наслажденията 33. the narrow/straight way прен. трудният път към добродетелта 34. the other way (a) round/about (точно) обратно (то) 35. the way of all flesh участта на всичко живо/смъртно 36. the way of the cross рел. Голгота (и прен.) 37. there are no two ways about it няма две мнения по въпроса 38. this way насам 39. this will go a long way това ще допринесе много 40. to be (a long) way above далеч надхвърлям 41. to be by way of a poet, etc. съм нещо като/пиша се за/минавам за поет и пр 42. to be in a good/bad way в добро/лошо състояние съм 43. to be in a small/large way of business върша/занимавам се с дребна/едра търговия 44. to be under way плувам (за кораб), прен. в ход съм 45. to be/stand in the way преча 46. to clear/pave/smoothe the way for разчиствам/откривам пътя за, подготвям почвата за 47. to feel/grope one's way вървя пипнешком, прен. действувам предпазливо, опитвам терена 48. to find one's/its/the way попадам, прониквам 49. to gather/lose way набирам/губя скорост, ускорявам/забавям хода 50. to get in the way of стоя на пътя/преча на 51. to get out of someone's way отстранявам се от пътя на/преставам да преча на някого 52. to get under way отплувам, тръгвам на път (за кораб), прен. започвам 53. to get/go/take/have one's own way действувам самостоятелно, не се вслушвам в съвети, правя каквото/както си искам 54. to go a long way имам голямо влияние/значение, стигам задълго, спорен съм 55. to go all the way with someone съгласявам се изцяло с някого 56. to go one's way тръгвам (си), потеглям 57. to go out one's way to do something полагам особени усилия/старания да направя нещо, правя всичко възможно 58. to go someone's way отивам в същата посока с някого 59. to go the right way на прав път съм, не съм се заблудил (и прен.) 60. to go the right/wrong way about something подхващам нещо правилно/неправилно 61. to go the way of all flesh/of nature/of all the earth/of all things умирам, отивам си от този свят 62. to go the way of all good things пропадам, отивам по дяволите 63. to go the whole way върша нещо изоснови/докрай/както трябва 64. to go the wrong way сбърквам пътя, попадам в кривото гърло (за храна) 65. to have a way with one умея да привличам/да се харесвам/да постигам своето 66. to have come/gone a long way стигнал съм далеч, напреднал съм 67. to keep out of someone's way отбягвам някого, гледам да не се мяркам пред него 68. to look someone's way гледам към някого 69. to look the other way извръщам поглед, прен. правя се, че не виждам/не забелязвам 70. to make one's (own) way (in the world) напредвам, преуспявам 71. to make one's way in the world пробивам си път в живота, правя кариера 72. to make one's way to/toward запътвам се/тръгвам към 73. to make the best of one's way бързам, колкото мога 74. to make way for давам път/отстъпвам място на 75. to make way напредвам (и прен.) 76. to my way of thinking според мен, по моему 77. to put someone in the way of помагам на/подпомагам някого в (нещо) 78. to see one's way (clear) to doing something ясно ми е/зная как да направя нещо/как да постъпя, намирам/считам за възможно/виждам възможност да направя нещо 79. to take one's way to/towards тръгвам, вървя, отивам 80. way in вход 81. way out изход (и прен.) 82. way through пасаж 83. ways and means начини, средства, възможности 84. you are a long way out много се лъжеш 85. направление, посока, курс 86. начин, способ, метод, маниер 87. път, пътека, шосе, място за преминаване 88. разстояние 89. състояние, положение, начин на живот, разг. занимание, занятие, търговия 90. ход, движение, напредване, напредък, инерция
  * * *
  way [wei] n 1. начин, способ, метод, маниер; in a \way донякъде, в известен смисъл; in every \way всячески, по всякакъв начин; във всяко отношение; you can't have it both \ways не може и вълкът да е сит, и агнето да е цяло; не може хем едното, хем другото; ( there are) no two \ways about it няма две мнения по този въпрос; one \way or another (either \way) така или иначе; she has a \way with children тя умее да общува (да се оправя) с деца; the other \way иначе; to get ( have) o.'s own \way, to follow ( hold, keep) o.'s own \way правя (постъпвам) по своему, постигам своето, вървя по собствен път, отстоявам своето; to be set in o.'s \ways имам установени навици (характер); to mend o.'s \ways променям се, влизам в правия път; to my \way of thinking по моему, по мое мнение; според мен; where there is a will there is a \way когато има добра воля (желание), начин (разрешение) се намира; No \way! абсурд! невъзможно! the W. християнската религия; Committee of W.s and Means англ., ам. полит. бюджетна комисия; начини за постигане на цел; 2. път, пътека; шосе, място за преминаване; the W. of the Cross рел. Голгота (и прен.); cross ( over) \way отсреща, насреща; \way through пасаж; \way in вход; \way out изход; прен. изход от положението; the broad \way прен. пътят на наслажденията; the narrow \way прен. пътят на добродетелта; the Milky W. астр. Млечният път; on the \way 1) предстоящ, на път; 2) по пътя (to към); across the \way насреща, отсреща (през пътя); to be in the \way 1) преча, стоя на пътя, представлявам препятствие; 2) под ръка съм; на разположение съм; by the \way 1) по пътя; 2) между другото; впрочем; to get in the \way of преча на, стоя на пътя на; to come s.o.'s \way предоставям се на (за шанс, възможност); to get into the \way of привиквам (пристрастявам се) към; to get out of s.o.'s \way отстранявам се, махам се, отдръпвам се от пътя на някого; прен. преставам да преча на някого; to clear ( pave, smooth) the \way for разчиствам (откривам) пътя на, подготвям почвата за; to make \way for давам път на, отстъпвам място на; to know o.'s \way about ( around) наясно съм с; to make the best of o.'s \way бързам, колкото мога; to make o.'s \way in the world правя кариера, пробивам си път в живота, завоювам си място в обществото; to see o.'s \way разбирам как трябва да действам; out of the \way 1) не в (на) пътя, настрана; 2) необикновен, необичаен, забележителен; особен; 3) отдалечен, далечен; затънтен, забутан; to go the \way of all flesh ( of nature, of all the earth) умирам, отивам си от този свят; to be in a fair \way to s.th.; to be ( well) on o.'s \way to на път съм (имам шанс) да постигна (сполуча) нещо; to blaze the \way пробивам (проправям) си път през гората; прен. новатор съм; to fight o.'s \way насила си пробивам път; to feel ( grope) o.'s \way вървя пипнешком, опипом търся пътя си; прен. действам предпазливо, опипвам терена; to find o.'s ( the) \way намирам пътя; прен. прониквам, попадам; постигам с труд нещо, пробивам (прен.); to go all the \way with изцяло, напълно се съгласявам с; to go the whole \way върша нещо из основи, както трябва, не се спирам наполовина; to go the wrong \way сбърквам пътя; (за храна) попада в кривото гърло; to keep out of harm's \way избягвам опасността; държа се настрана от греха; to lead the \way оглавявам, вървя начело; to meet s.o. half \way правя компромис за (отстъпвам на) някого; 3. направление, курс, посока; this \way насам; the other \way round обратно; to cut both \ways нож с две остриета съм (и прен.); every which \way по всички направления, в разни посоки; on the \way out разг. 1) излизащ от мода; 2) умиращ; замиращ; to look the other \way правя се, че нищо не виждам; отвръщам, извръщам поглед; to rub s.o. (up) the wrong \way дразня някого, лазя по нервите на някого; to go out of o.'s \way to давам си специален труд да, полагам извънредни (особени) усилия да; 4. разстояние; a little \way (s) недалеко, наблизо; we go \way back, we go back a long \way отдавна сме заедно, връзката ни е от дълго време; to go a long \way towards допринасям много за, спомагам за; his name goes a long \way той има голямо влияние, думата му тежи; вслушват се в мнението му; you are a long \way out много се лъжете; 5. разг. състояние, положение; начин на живот; to live in a great \way живея на широко (широка нога); to be in a bad \way 1) ост. много ми е зле; 2) разтревожен съм; in a big \way силно, с ентусиазъм, решително; to get that \way разг. попадам в лошо положение, изпадам в неприятност; in a family \way по семейному, домашному, свойски, интимно; to be in the family \way бременна съм; to pay o.'s \way живея според средствата си смисъл - без дългове); 6. ход, движение, инерция; to get under \way (за кораб) отплувам, заминавам, тръгвам на път; прен. започвам, пускам в ход, осъществявам; to gather ( lose) \way ускорявам (забавям) хода; набирам (губя) скорост; 7. (употребява се за усилване): the worst \way много, крайно, необикновено; \way above много над; \way ahead далеко напред; 8. pl тех. плази за спускане на кораб във водата; the Great White W. булевард Бродуей в Ню Йорк; by \way of 1) през; 2) като, за; вместо; by \way of an introduction вместо въведение, като увод; 3) за да (с ger); 4) по отношение на, що се отнася до (и in the \way of) a country without much in the \way of natural resources страна, сравнително бедна по отношение на природни богатства; to give \way 1) отстъпвам, поддавам се; сменявам се, изчезвам, разсейвам се; 2) давам воля (на чувства и пр.) (to); 3) (за разсъдък) размътвам се; 4) (за крака) подкосявам се; 5) фин. (за акции) спадам, намалявам ми цената; 6) мор. налягам на веслата; to go a little ( good) \way with s.o. имам незначително (голямо) влияние върху някого; to take o.'s \way отивам; right of \way юрид. право на преминаване.

  English-Bulgarian dictionary > way

 • 129 well

  {wel}
  I. 1. кладенец, извор
  pl минерални бани
  2. сонда
  3. стр. шахта
  4. прен. извор, източник
  5. част от съдебна зала, отделена за адвокати и пр
  6. рибник (в риболовен кораб)
  7. помещение в трюма на кораб около помпите
  8. вдлъбнатина
  9. inkwell
  II. 1. бликам, избликвам (често с up, out, forth)
  2. WELL over преливам, преизпълвам се
  3. to WELL up надигам се, бликвам (за чувства, сълзи и пр.), лея се, струя
  III. 1. добре, задоволително
  to go WELL (together) вървя добре/подхождам си (с)
  to take it WELL не се засягам/тревожа
  to be WELL out of it, to be WELL rid of someone отървавам се благополучно от нещо/някого
  WELL met добра среща
  WELL and good много добре
  you might as WELL say that he is a fool все едно да кажеш, че той е глупак
  WELL enough доста добре
  2. напълно, съвсем
  it is WELL worth the price напълно си заслужава парите
  WELL and truly съвсем, решително (победен и пр.)
  to be WELL away напредвам бързо
  sl. нафиркал съм се
  3. доста
  WELL past forty доста над 40-те
  WELL on/advanced in years в напреднала възраст
  WELL into the (night) до късно през (нощта)
  it may WELL be (that) напълно e възможно (да/че)
  I couldn't WELL refuse не вървеше/нямаше как да откажа
  as WELL също, освен това и, също така добре, по-добре
  we may as WELL begin няма да е зле да почнем, да бяхме почнали
  you might as WELL защо (пък) не
  that's just as WELL много добре/хубаво, добре, че стана така
  as WELL as също така добре, както, така както, както и
  she works as WELL as he/разг. him тя работи толкова добре, колкото и той, и тя работи, както и той
  you may WELL ask с право/не току-тъй/ненапразно питаш
  it may WELL be true може и да е вярно/истина
  she may WELL afford a new car тя може преспокойно да си позволи нова кола
  her name is WELL up in the list тя e на едно от първите места в списъка
  to be WELL up in добър съм по, добре осведомен/подготвен съм по
  IV. 1. здрав
  to be/feel/look WELL чувствувам се/изглеждам добре
  a WELL man здрав човек (не бoлен)
  2. задоволителен, добър
  all's WELL that ends WELL всичко е добре/наред, щом свърши добре
  I am very WELL where I am много ми е добре, където съм
  that's all very WELL but обик. /ирон./много добре/хубаво, ама
  3. желателен, препоръчителен
  it will be WELL to добре/желателно е да
  4. успешен, благополучен, щастлив
  it was WELL for you that nobody saw you имал си късмет, че никой не те е видял
  V. 1. като въвеждаща частица е, е добре, и тъй
  WELL, here we are e, пристигнахме/ето ни
  WELL then? е, и? WELL, perhaps you're right а може и да си/може би си прав
  very WELL then, we'll talk it over again е добре, пак ще поговорим за това
  2. учудване, изненада бре! и таз добра
  3. при подновяване на прекъснат разказ и пр. и така
  * * *
  {wel} n 1. кладенец; извор; pl минерални бани; 2. сонда; 3. стр.(2) {wel} v 1. бликам, избликвам (често с up, out, forth); 2. well {3} {wel} adv 1. добре; задоволително; to go well (together) вървя {4} {wel} а главно predic 1. здрав; to be/feel/look well чувствувам{5} {wel} int 1. като вьвеждаща частица е, е добре; и тъй; well, he
  * * *
  хубаво; шахта; сонда; бликвам; добре; кладенец;
  * * *
  1. a well man здрав човек (не бoлен) 2. all's well that ends well всичко е добре/наред, щом свърши добре 3. as well as също така добре, както, така както, както и 4. as well също, освен това и, също така добре, по-добре 5. her name is well up in the list тя e на едно от първите места в списъка 6. i am very well where i am много ми е добре, където съм 7. i couldn't well refuse не вървеше/нямаше как да откажа 8. i. кладенец, извор 9. ii. бликам, избликвам (често с up, out, forth) 10. iii. добре, задоволително 11. inkwell 12. it is well worth the price напълно си заслужава парите 13. it may well be (that) напълно e възможно (да/че) 14. it may well be true може и да е вярно/истина 15. it was well for you that nobody saw you имал си късмет, че никой не те е видял 16. it will be well to добре/желателно е да 17. iv. здрав 18. pl минерални бани 19. she may well afford a new car тя може преспокойно да си позволи нова кола 20. she works as well as he/разг. him тя работи толкова добре, колкото и той, и тя работи, както и той 21. sl. нафиркал съм се 22. that's all very well but обик. /ирон./много добре/хубаво, ама. 23. that's just as well много добре/хубаво, добре, че стана така 24. to be well away напредвам бързо 25. to be well out of it, to be well rid of someone отървавам се благополучно от нещо/някого 26. to be well up in добър съм по, добре осведомен/подготвен съм по 27. to be/feel/look well чувствувам се/изглеждам добре 28. to go well (together) вървя добре/подхождам си (с) 29. to take it well не се засягам/тревожа 30. to well up надигам се, бликвам (за чувства, сълзи и пр.), лея се, струя 31. v. като въвеждаща частица е, е добре, и тъй 32. very well then, we'll talk it over again е добре, пак ще поговорим за това 33. we may as well begin няма да е зле да почнем, да бяхме почнали 34. well and good много добре 35. well and truly съвсем, решително (победен и пр.) 36. well enough доста добре 37. well into the (night) до късно през (нощта) 38. well met добра среща 39. well on/advanced in years в напреднала възраст 40. well over преливам, преизпълвам се 41. well past forty доста над 40-те 42. well then? е, и? well, perhaps you're right а може и да си/може би си прав 43. well, here we are e, пристигнахме/ето ни 44. you may well ask с право/не току-тъй/ненапразно питаш 45. you might as well say that he is a fool все едно да кажеш, че той е глупак 46. you might as well защо (пък) не 47. вдлъбнатина 48. доста 49. желателен, препоръчителен 50. задоволителен, добър 51. напълно, съвсем 52. помещение в трюма на кораб около помпите 53. прен. извор, източник 54. при подновяване на прекъснат разказ и пр. и така 55. рибник (в риболовен кораб) 56. сонда 57. стр. шахта 58. успешен, благополучен, щастлив 59. учудване, изненада бре! и таз добра 60. част от съдебна зала, отделена за адвокати и пр
  * * *
  well [wel] I. adv 1. добре; задоволително; правилно; \well done ( said) добре свършено, сторено (казано, речено); to stand \well with в добри отношения съм с, близък съм с; to go \well together подхождаме си с; to be \well out of s.th. добре се отървавам от нещо; to do \well out of извличам голяма полза от, правя голяма далавера с (от); to be \well up in (on) s.th. спец съм по, добре съм запознат с; let \well alone (\well enough) добре е (остави го), както си е; 2. напълно, съвсем; оправдано; уместно; заслужено; you may very \well say that напълно си прав; it is \well worth a visit напълно си заслужава да се посети (види); 3. доста; \well past forty доста над 40-те; \well on ( advanced) in years в напреднала възраст, не много млад; \well into the night до късно през (нощта); \well over a million доста над милион; \well away напреднал, бързо постигнал успех; \well and truly определено, решително (победен и пр.) 4. вероятно, възможно; it may \well be that напълно е възможно, че; as \well също, освен това; as \well as not също така добре, по-добре; we may as \well begin няма да е зле да почнем, можем преспокойно да почваме; that's just as \well добре, че стана така; as \well (it) might, as \well (it) may както и можеше да се очаква, и нищо чудно; you might as \well защо не; as \well as също така добре, както; така, както; както и; II. adj predic 1. здрав; to be ( look, feel) \well изглеждам (чувствам се) добре; all's \well всичко е наред; \well enough доста добре, определено добре; 2. задоволителен, добър; all's \well that ends \well всичко е наред (добре), щом свърши добре; 3. желателен, препоръчителен; 4. успешен, благополучен; III. int 1. (като уводна частица без особено значение) е, е добре; \well, here we are at last е, ето ни най-после; \well thеn? а, после? е, и? и какво от това? \well, that can easily be rectified е, това лесно може да се поправи; 2. (за промяна на темата) \well, let' s press on както и да е, да продължаваме; 3. (за смекчаване на отрицателен коментар) \well, I thought... всъщност, аз мислех, че...; 4. (за учудване) (и \well, \well!) и таз хубава! бре! леле! ами! нима? \well! to be sure! ти ли си, бре? нима! възможно ли е? \well! I never! леле Боже! леле мале! не бих си помислил даже; 5. (за подкана към отговор) \well? what is it? е? какво има? ; IV. n добро; I wish him \well желая му доброто. II. n 1. претегляне, измерване; 2. вдигане на котва, отплуване; under \well мор. на път (обикн. way); V. n 1. кладенец; дълбока яма; 2. сондаж; 3. асансьорна шахта; стълбищна клетка; 4. колба (на термометър); VI. v 1. бликам, излизам на повърхността (за течност); tears \welled in her eyes очите ѝ се напълниха със сълзи; 2. надигам се, заливам (за чувство).

  English-Bulgarian dictionary > well

 • 130 whale

  {weil}
  I. n кит
  a WHALE at/on/for много добър/вещ в
  he is a regular WHALE for work той работи за двама, много е работлив
  a WHALE of a много голям, чудесен, екстра
  II. v ходя на лов за китове
  III. v ам. разг. бия, шибам, напердашвам (и прен.)
  * * *
  {weil} n кит; a whale at/on/for много добър/вещ в; he is a regular (2) {weil} v ходя на лов за китове.{3} {weil} v ам. разг. бия, шибам; напердашвам (и прен.).
  * * *
  кит;
  * * *
  1. a whale at/on/for много добър/вещ в 2. a whale of a много голям, чудесен, екстра 3. he is a regular whale for work той работи за двама, много е работлив 4. i. n кит 5. ii. v ходя на лов за китове 6. iii. v ам. разг. бия, шибам, напердашвам (и прен.)
  * * *
  whale [weil] I. n кит; bull \whale мъжки кит; cow \whale женски кит; very like a \whale ирон. да, разбира се; he is a regular \whale for work той е много работлив, той работи за двама; to have a \whale of a time разг. прекарвам чудесно; a \whale at, for, on много добър в; запален по; II. v 1. ходя на лов за китове; 2. разг. бия, троша, удрям, напердашвам (и to \whale the shit/ piss/tar out of s.o.); шибам (с камшик).

  English-Bulgarian dictionary > whale

 • 131 when

  {wen}
  I. 1. inter кога? WHEN did it happen? кога се случи това? since WHEN? откога? till WHEN? докога
  I wonder WHEN it was питам се кога беше това
  2. rel когато
  at the very time WHEN в момента/точно, когато, и тогава, след което
  he stayed till ten WHEN he said he must go той стоя до десет часа и тогава каза, че трябва да си ходи
  II. 1. когато, след като
  WHEN he entered когато той влезе
  come WHEN you like ела, когато искаш
  WHEN I had finished когато/след като свърших
  say WHEN кажи кога/докъде да спра, кажи колко да сипвам (при наливане на напитки)
  2. тогава/времето, когато
  do you remember WHEN we were young? помниш ли времето, когато бяхме млади
  3. елиптично като, докато, в същото време, когато, въпреки че, макар че, като се има предвид, че и пр.
  WHEN at school когато съм/бях на училище
  he walks WHEN he might take a taxi той върви пеша, въпреки че би могъл да вземе такси
  why use it WHEN it is no good защо го употребяваш, като (знаеш, че) не струва
  how can he buy it WHEN he has no money? как да го купи, щом като няма пари? WHEN asking/speaking питайки, говорейки
  III. n време, дата
  tell me the WHEN and the how кажи ми кога и как
  have you fixed the where and WHEN? уточнихте ли къде и кога/мястото и времето? the hows and WHENs of life начинът, по който се случват/стават нещата в живота
  * * *
  {wen} adv 1. inter кога? when did it happen? кога се случи това? si(2) {wen} cj 1. когато; след като; when he entered когато той влезе{3} {wen} n време, дата; tell me the when and the how кажи ми кога
  * * *
  при; кога;
  * * *
  1. at the very time when в момента/точно, когато, и тогава, след което 2. come when you like ела, когато искаш 3. do you remember when we were young? помниш ли времето, когато бяхме млади 4. have you fixed the where and when? уточнихте ли къде и кога/мястото и времето? the hows and whens of life начинът, по който се случват/стават нещата в живота 5. he stayed till ten when he said he must go той стоя до десет часа и тогава каза, че трябва да си ходи 6. he walks when he might take a taxi той върви пеша, въпреки че би могъл да вземе такси 7. how can he buy it when he has no money? как да го купи, щом като няма пари? when asking/speaking питайки, говорейки 8. i wonder when it was питам се кога беше това 9. i. inter кога? when did it happen? кога се случи това? since when? откога? till when? докога 10. ii. когато, след като 11. iii. n време, дата 12. rel когато 13. say when кажи кога/докъде да спра, кажи колко да сипвам (при наливане на напитки) 14. tell me the when and the how кажи ми кога и как 15. when at school когато съм/бях на училище 16. when he entered когато той влезе 17. when i had finished когато/след като свърших 18. why use it when it is no good защо го употребяваш, като (знаеш, че) не струва 19. елиптично като, докато, в същото време, когато, въпреки че, макар че, като се има предвид, че и пр 20. тогава/времето, когато
  * * *
  when [wen] I. adv 1. inter кога; \when did you leave? кога тръгнахте? since \when? откога? till \when? докога? 2. rel 1) когато; the day \when денят, в който; 2) и тогава; he stayed till late \when he said he must go стоя до късно и тогава каза, че трябва да си ходи; II. cj 1. когато; след като; come \when you like ела, когато искаш; \when I had done когато (след като) свърших; say \when кажи кога (ти стига), колко да ти сипя (при наливане на напитки); 2. тогава ( времето), когато; I remember \when I met Gill помня времето, когато срещнах Джил; 3. в елипт. обрати в същото време; когато, докогато; he looked in \when passing той погледна, минавайки; \when at school когато съм (бях) на училище; \when asking ( speaking) питайки (говорейки); 4. като, докато; въпреки че, макар че; като се има предвид; като се има предвид, че; how did you pass the exam \when you didn' t study? как си взe изпита, като (се има предвид) че не учи? III. n рядко време, дата; the \when and the how кога и как; have you fixed the where and \when? уговорихте ли (уточнихте ли) къде и кога (времето и мястото)?

  English-Bulgarian dictionary > when

 • 132 work out

  смятам; разработвам;
  * * *
  work out 1) изчислявам (at на); излиза, възлиза (за сума, задача) (at на); 2) изчерпвам, източвам (мина, човек, чувство, тема и пр.); 3) постигам с мъка; 4) to \work out out o.'s time свършвам си чиракуването, излежавам (отработвам) си наказанието; 5) разработвам (идея, проект); 6) излизам (измъквам се) постепенно (напр. за игла и пр.); 7) упражнявам се, тренирам; 8) случвам се, ставам; довеждам до (някакъв резултат); I don't know how the situation will \work out out не знам как ще свърши (какво ще излезе от) това положение; it \work outed out very well for him всичко излезе (се нареди) много добре за него;

  English-Bulgarian dictionary > work out

 • 133 wrong

  {rɔŋ}
  I. 1. нереден, лош, несправедлив, неморален, грешен
  lying is WRONG не е хубаво да се лъже
  it was WRONG of you to... не беше редно от твоя страна да
  2. не в ред, повреден, в лошо/ненормално състояние
  what's WRONG with you? какво ти е? какво ти се е случило? something is WRONG with my eyes очите ми нещо не са в ред
  my watch has gone WRONG часовникът ми се е повредил
  what's WRONG with рaзг. че какво не ти харесва в, какъв кусур намираш на, какво лошо има, много си е хубаво
  3. неправилен, неверен, погрешен (зa отговор, постъпка, метод и пр.), друг (не който трябва)
  WRONG fount печ. буква и пр. с погрешен шрифт
  he came on the WRONG day тoй дойде не на уречения ден
  in the WRONG box прен. в неудобно/неизгодно/трудно положение, не на място
  to take the WRONG road/train, etc. сбърквам пътя/влака и пр.
  to have/get hold of the WRONG end of the stick прен. разбирам съвсем погрешно, напълно греша
  4. неподходящ, неподобаващ, нежелан
  that was the WRONG thing to say това не биваше да казваш
  5. неточен, противоречащ на фактите, лъжлив, неправ, грешащ
  to be WRONG сбърквам, греша, не съм прав, лъжа се, заблуждавам се
  to prove someone WRONG доказвам, че някой греши/не е прав
  6. обратен, опаков, прен. неподхождащ, не за показване
  the WRONG side of a fabric, etc. опаковата страна на тъкан и пр.
  WRONG side out наопаки, откъм опакото
  WRONG'un разг. лош/опак човек
  WRONG side up с главата надолу, наопаки
  II. adv неправилно, погрешно (обик. в крайна позиция)
  to get someone /something WRONG разбирам някого/нещо погрешно
  to get in WRONG with someone ам. разг. навличам си неприязънта/гнева на някого
  to get someone in WRONG ставам причина някой да изпадне в немилост
  to go WRONG сбърквам пътя, прен. отклонявам се от правия път, пропадам, разг. повреждам се (за машина и пр.), не давам резултат, обърквам се, провалям се, пропадам (за планове и пр.)
  III. n неправда, беззаконие, злина, зло, лоша постъпка, обида
  to do WRONG греша, прегрешавам, извършвам нарушение
  to do someone WRONG постъпвам зле/несправедливо с/оскърбявам някого
  to be in the WRONG нося вината/виновен съм за (грешка, кавга и пр.), заблуждавам се, греша
  to put someone in the WRONG прехвърлям вината върху някого, изкарвам някого виновен
  to right a WRONG поправям зло, оправям нередност/несправедливост
  IV. 1. постъпвам несправедливо към, напакостявам/навреждам на, оклеветявам, набеждавам
  2. обиждам, наскърбявам, причинявам зло на
  * * *
  {rъn} a 1. нереден, лош; несправедлив; неморален, грешен; lying(2) {rъn} adv неправилно, погрешно (обик. в крайна позиция); to{3} {rъn} n неправда, беззаконие; злина, зло; лоша постъпка;{4} {rъn} v 1. постъпвам несправедливо към; напакостявам/навреж
  * * *
  увреждане; сбъркан; обидa; крив; невярно; неправилен; несправедливост; нереден;
  * * *
  1. he came on the wrong day тoй дойде не на уречения ден 2. i. нереден, лош, несправедлив, неморален, грешен 3. ii. adv неправилно, погрешно (обик. в крайна позиция) 4. iii. n неправда, беззаконие, злина, зло, лоша постъпка, обида 5. in the wrong box прен. в неудобно/неизгодно/трудно положение, не на място 6. it was wrong of you to... не беше редно от твоя страна да 7. iv. постъпвам несправедливо към, напакостявам/навреждам на, оклеветявам, набеждавам 8. lying is wrong не е хубаво да се лъже 9. my watch has gone wrong часовникът ми се е повредил 10. that was the wrong thing to say това не биваше да казваш 11. the wrong side of a fabric, etc. опаковата страна на тъкан и пр 12. to be in the wrong нося вината/виновен съм за (грешка, кавга и пр.), заблуждавам се, греша 13. to be wrong сбърквам, греша, не съм прав, лъжа се, заблуждавам се 14. to do someone wrong постъпвам зле/несправедливо с/оскърбявам някого 15. to do wrong греша, прегрешавам, извършвам нарушение 16. to get in wrong with someone ам. разг. навличам си неприязънта/гнева на някого 17. to get someone /something wrong разбирам някого/нещо погрешно 18. to get someone in wrong ставам причина някой да изпадне в немилост 19. to go wrong сбърквам пътя, прен. отклонявам се от правия път, пропадам, разг. повреждам се (за машина и пр.), не давам резултат, обърквам се, провалям се, пропадам (за планове и пр.) 20. to have/get hold of the wrong end of the stick прен. разбирам съвсем погрешно, напълно греша 21. to prove someone wrong доказвам, че някой греши/не е прав 22. to put someone in the wrong прехвърлям вината върху някого, изкарвам някого виновен 23. to right a wrong поправям зло, оправям нередност/несправедливост 24. to take the wrong road/train, etc. сбърквам пътя/влака и пр 25. what's wrong with you? какво ти е? какво ти се е случило? something is wrong with my eyes очите ми нещо не са в ред 26. what's wrong with рaзг. че какво не ти харесва в, какъв кусур намираш на, какво лошо има, много си е хубаво 27. wrong fount печ. буква и пр. с погрешен шрифт 28. wrong side out наопаки, откъм опакото 29. wrong side up с главата надолу, наопаки 30. wrong'un разг. лош/опак човек 31. не в ред, повреден, в лошо/ненормално състояние 32. неподходящ, неподобаващ, нежелан 33. неправилен, неверен, погрешен (зa отговор, постъпка, метод и пр.), друг (не който трябва) 34. неточен, противоречащ на фактите, лъжлив, неправ, грешащ 35. обиждам, наскърбявам, причинявам зло на 36. обратен, опаков, прен. неподхождащ, не за показване
  * * *
  wrong[rɔʃ] I. adj 1. погрешен; не който трябва, друг, неподходящ; on the \wrong track на крив (погрешен) път; \wrong fount (съкр. w.f.) буква от друг шрифт; the \wrong side of a cloth опако на плат; \wrong side out наопаки; \wrong side up с главата надолу; on the \wrong side of 40 прехвърлил четиридесетте; to get hold of the \wrong end of the stick прен. разбирам (тълкувам) криво; to go down the \wrong way (за храна) отивам в кривото гърло; to get out of bed on the \wrong side ставам накриво (със задника нагоре); to get on the \wrong side of s.o., ам. to get in \wrong with s.o. навличам си нечия враждебност (неблагоразположение); to be barking up the \wrong tree не се моля на когото трябва, не съм намерил човека; 2. неправилен, погрешен, неверен, крив, неправ; my watch is \wrong часовникът ми не е верен; to be \wrong греша, бъркам, лъжа се, заблуждавам се (in в); to get a name \wrong сбърквам име; 3. нереден, осъдителен, неморален, лош; it is very \wrong of him to... много лошо прави, дето ...; there is nothing \wrong about it в това няма нищо нередно; 4. не в ред, в лошо състояние; there is s.th. \wrong somewhere нещо не е наред, нещо куца; I hope there is nothing \wrong дано да не се е случило нещо лошо; what's \wrong with...? какво му е лошото на (какво му липсва), какъв кусур има? защо да не? II. adv неправилно, невярно, погрешно, криво, накриво, не накъдето трябва; to get it \wrong 1) изтълкувам погрешно; не разбирам правилно; 2) отговарям неправилно, давам неверен отговор; to go \wrong сбърквам, сгрешавам; тръгвам по крив път (и прен.); не успявам, пропадам (за планове); III. n 1. неправда, беззаконие; зло; to do \wrong върша зло (неправда); to be in the \wrong не съм прав, неправ съм, греша, лъжа се, заблуждавам се; two \wrongs don't make a right злото не се поправя със зло; 2. несправедливост, злина, обида, оскърбление; to do s.o. a \wrong постъпвам несправедливо с (нанасям обида на, онеправдавам) някого; to put in the \wrong изкарвам крив, стоварвам вината върху; to right a \wrong поправям зло (несправедливост); IV. v 1. онеправдавам, постъпвам несправедливо (към), пакостя, напакостявам (на), вредя (на), увреждам; 2. несправедлив съм към, съдя погрешно, имам погрешно мнение за, приписвам погрешно лоши подбуди на.

  English-Bulgarian dictionary > wrong

 • 134 top-drawer

  {'tɔpdrɔ:}
  1. n най-висок ранг/обществено положение, елит
  2. attr високопоставен, виден
  she's out of the TOP-DRAWER/is very TOP-DRAWER тя e от много виден произход/с висок ранг/от голяма класа
  * * *
  {'tъpdrъ:} n най-висок ранг/обществено положение; елит; 2.
  * * *
  първокласен; елитен;
  * * *
  1. attr високопоставен, виден 2. n най-висок ранг/обществено положение, елит 3. she's out of the top-drawer/is very top-drawer тя e от много виден произход/с висок ранг/от голяма класа

  English-Bulgarian dictionary > top-drawer

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.