Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 101 reason

  {'ri:zən}
  I. 1. причина, основание (for), довод, аргумент
  by REASON of поради, по причина на
  with (good) REASON с основание, не без основание, основателно
  for REASONs of state/health по държавни/здравословни причини
  for REASONs best known to myself по причини, които само аз си знам
  for a very good REASON съвсем/напълно основателно
  all the more REASON for (c ger) още едно (важно) основание да
  2. здрав разум, разсъдък
  to listen to/hear REASON вслушвам се в добри/разумни съвети
  to bring someone to REASON вразумявам някого
  in/within REASON разумно, приемливо
  I'll do anything in/within REASON ще направя всичко, което може да се иска от мен
  the price of meat is out of all REASON цената на месото e невероятна
  it stands to REASON очевидно/естествено e
  II. 1. разсъждавам, мисля
  обмислям (и с out)
  2. доказвам, аргументирам, заключавам
  REASONed statement аргументирано изказване/твърдение
  3. обсъждам, разисквам
  reason into убеждавам/скланям да (и с ger), to REASON someone into coming убеждавам някого да дойде
  to REASON someone into a sensible course of action убеждавам някого да постъпи разумно
  to REASON oneself into perplexity обърквам се от много разсъждения
  reason out of разубеждавам, отклонявам от, убеждавам в неправилността на
  reason with увещавам, мъча се да убедя
  * * *
  {'ri:zъn} n 1. причина, основание (for), довод, аргумент; by reason(2) {'ri:zъn} v 1. разсъждавам, мисля; обмислям (и с out); 2.
  * * *
  съображение; убеждавам; увещавам; обмислям; обсъждам; основание; причина; аргумент; аргументирам; разисквам; разсъдък; разсъждавам; разум; довод; доказвам; заключавам се;
  * * *
  1. all the more reason for (c ger) още едно (важно) основание да 2. by reason of поради, по причина на 3. for a very good reason съвсем/напълно основателно 4. for reasons best known to myself по причини, които само аз си знам 5. for reasons of state/health по държавни/здравословни причини 6. i'll do anything in/within reason ще направя всичко, което може да се иска от мен 7. i. причина, основание (for), довод, аргумент 8. ii. разсъждавам, мисля 9. in/within reason разумно, приемливо 10. it stands to reason очевидно/естествено e 11. reason into убеждавам/скланям да (и с ger), to reason someone into coming убеждавам някого да дойде 12. reason out of разубеждавам, отклонявам от, убеждавам в неправилността на 13. reason with увещавам, мъча се да убедя 14. reasoned statement аргументирано изказване/твърдение 15. the price of meat is out of all reason цената на месото e невероятна 16. to bring someone to reason вразумявам някого 17. to listen to/hear reason вслушвам се в добри/разумни съвети 18. to reason oneself into perplexity обърквам се от много разсъждения 19. to reason someone into a sensible course of action убеждавам някого да постъпи разумно 20. with (good) reason с основание, не без основание, основателно 21. доказвам, аргументирам, заключавам 22. здрав разум, разсъдък 23. обмислям (и с out) 24. обсъждам, разисквам
  * * *
  reason[´ri:zən] I. n 1. разум, разсъдък; здрав разум; to refuse to listen to ( hear) \reason не желая да се вслушвам в здравия разум разумни съвети, да бъда убеден); to bring s.o. to \reason накарвам някого да се осъзнае; as \reason was както повеляваше здравият разум; in \reason разумно, приемливо; without rhyme or \reason без всякакъв смисъл, чиста безсмислица, глупости; it stands to \reason ( that) логично е, съвсем ясно е, (че); 2. причина, основание, довод, аргумент; by \reason of поради, по причина на; to give \reasons for представям аргумент за; out of all \reason невероятно, без причина; to have good \reason to имам основание да; имам основателни причини да ...; for \reasons of State ( health) по държавни (здравословни) причини; the \reason why разг. причината; II. v 1. разсъждавам, мисля, обмислям; заключавам; доказвам; аргументирам; a \reasoned statement добре аргументирано твърдение (изложение); his speech was admirably \reasoned речта му беше изумително логична; to \reason the question обмислям добре въпроса; to \reason out the answer измислям (откривам) отговора; to \reason about (of, upon) разсъждавам, обмислям; 2. обсъждам, разисквам ( over); 3. увещавам, убеждавам ( with).

  English-Bulgarian dictionary > reason

 • 102 reverend

  {'revərənd}
  I. 1. (досто) почтен
  2. църк. преподобен
  Very REVEREND негово преподобие
  Right REVEREND негово преосвещенство (титла на владика)
  Most REVEREND негово високо преосвещенство (титла на архиепископ, на католически епископ)
  REVEREND Mother (майка-) игуменка
  II. n pl свещеници, духовни лица
  * * *
  {'revъrъnd} I. a 1. (досто)почтен; 2. цьрк. преподобен; Very
  * * *
  преподобен;почтен;
  * * *
  1. i. (досто) почтен 2. ii. n pl свещеници, духовни лица 3. most reverend негово високо преосвещенство (титла на архиепископ, на католически епископ) 4. reverend mother (майка-) игуменка 5. right reverend негово преосвещенство (титла на владика) 6. very reverend негово преподобие 7. църк. преподобен
  * * *
  reverend[´revərənd] I. adj 1. почтен; 2. (R.) преподобен (титла на свещеник); Very R. преподобен (за дякон); Right R. преосвещенство (за епископ); Most R. високопреосвещенство (за архиепископ); II. n разг. свещеник.

  English-Bulgarian dictionary > reverend

 • 103 sailor

  {'seilə}
  1. моряк, матрос, мореплавател
  SAILOR s' home пансион за моряци
  to be a good/bad SAILOR не страдам/страдам от морска болеет, добре/зле понасям пътуване по море
  2. плоска дамска/детска шапка (и SAILOR hat)
  * * *
  {'seilъ} n 1. моряк, матрос; мореплавател; sailor s' home пансион з
  * * *
  n моряк;sailor; n 1. моряк, матрос; мореплавател; sailor s' home пансион за моряци; to be a good/bad sailor
  * * *
  1. sailor s' home пансион за моряци 2. to be a good/bad sailor не страдам/страдам от морска болеет, добре/зле понасям пътуване по море 3. моряк, матрос, мореплавател 4. плоска дамска/детска шапка (и sailor hat)
  * * *
  sailor[´seilə] n моряк, матрос; мореплавател; he is a very bad \sailor той много трудно понася пътуване по море; \sailor hat плоска дамска (детска) сламена шапка; \sailor's knot моряшки възел на вратовръзка.

  English-Bulgarian dictionary > sailor

 • 104 same

  {seim}
  I. 1. a, pron обик. с the, this, that, these, those същ (и), еднакъв, идентичен
  he is the SAME age as той e на същата възраст като
  at the SAME time по същото време, същевременно, при това
  the very SAME точно същият, точно такъв
  one and the SAME един и същи
  2. същото
  it is all/just the SAME to me все ми e едно, безразлично ми e
  much the SAME почти/непроменен/какъвто си беше, в същото състояние, почти същото
  SAME here разг. (и аз) също
  3. търг. юр. (често без the) същият, гореказаният, споменатият
  II. adv (с the) също (така), по същия начин
  all/just the SAME въпреки това/всичко
  * * *
  {seim} a, pron обик. с the, this, that, these, those 1. същ(и), (2) {seim} adv (с the) също (така); по същия начин; all/just the
  * * *
  същ; равен; еднакъв; идентичен;
  * * *
  1. all/just the same въпреки това/всичко 2. at the same time по същото време, същевременно, при това 3. he is the same age as той e на същата възраст като 4. i. a, pron обик. с the, this, that, these, those същ (и), еднакъв, идентичен 5. ii. adv (с the) също (така), по същия начин 6. it is all/just the same to me все ми e едно, безразлично ми e 7. much the same почти/непроменен/какъвто си беше, в същото състояние, почти същото 8. one and the same един и същи 9. same here разг. (и аз) също 10. the very same точно същият, точно такъв 11. същото 12. търг. юр. (често без the) същият, гореказаният, споменатият
  * * *
  same [seim] adj 1. същ, същи; еднакъв, идентичен; непроменен; the \same as същият (така), както; of the \same nature от подобно естество; all the \same 1) все пак; 2) predic все едно и също; just the \same 1) точно същия, точно такъв; 2) почти непроменен, в същото състояние (и all the \same; much the \same); to come ( amount) to the \same thing имам един и същ резултат или значение; the very \same точно този, точно такъв; 2. юрид., търг. същия, гореказания, гореспоменатия; 3. рядко еднообразен; ( the) \same here! също и аз! the \same to you! и на теб! да ти се връща! (в отговор на благопожелание); \same here! и какво от това!, все тая!

  English-Bulgarian dictionary > same

 • 105 self

  {self}
  I. 1. собствена личност, (собствено) аз
  my own/very SELF самият/именно аз
  to be one's own SELF again съвсем съм се възстановил, пак съм такъв както преди
  one's former SELF това, което съм бил някога
  one's better/worse SELF по-добрата/по-лошата страна на характера ми
  one's second/other SELF моят най-добър/найблизък приятел, моето второ аз
  2. егоизъм, лична изгода
  3. същност, същина
  4. едноцветно цвете/животно
  5. рет. самият
  Caesar's SELF самият Цезар
  6. търг., ост., шег. самият аз/мен и пр
  pay to SELF да се плати на подписалия (за чек)
  your good selves вие самите, вас самите
  for SELF and wife за мен и жена ми
  let us drink to our noble selves да пием за нас самите/за себе си
  II. 1. еднакъв, от същия цвят/материал
  2. едноцветен
  3. чист, без примес
  III. pref само-, себе-, на/в себе си
  * * *
  {self} n 1. собствена личност, (собствено) аз; my own/very self сам(2) {self} а 1. еднакъв, от същия цвят/материал; 2. едноцветен;{3}self- {self} pref само-, себе-; на/в себе си.
  * * *
  I n (pl -ves) сам, себе си;II pref само-;self; n 1. собствена личност, (собствено) аз; my own/very self самият/именно аз; to be o.'s own
  * * *
  1. caesar's self самият Цезар 2. for self and wife за мен и жена ми 3. i. собствена личност, (собствено) аз 4. ii. еднакъв, от същия цвят/материал 5. iii. pref само-, себе-, на/в себе си 6. let us drink to our noble selves да пием за нас самите/за себе си 7. my own/very self самият/именно аз 8. one's better/worse self по-добрата/по-лошата страна на характера ми 9. one's former self това, което съм бил някога 10. one's second/other self моят най-добър/найблизък приятел, моето второ аз 11. pay to self да се плати на подписалия (за чек) 12. to be one's own self again съвсем съм се възстановил, пак съм такъв както преди 13. your good selves вие самите, вас самите 14. егоизъм, лична изгода 15. едноцветен 16. едноцветно цвете/животно 17. рет. самият 18. същност, същина 19. търг., ост., шег. самият аз/мен и пр 20. чист, без примес
  * * *
  self [self] I. n (pl selves [selvz]) 1. сам, собствената личност, собственото аз; the study of the \self самоанализ; my own ( my very) \self самият аз, лично аз; he is quite his own \self again той вече съвсем се е възстановил; вече е, както преди; o.'s former \self това, което съм бил някога; o.'s better \self по-добрата страна на някого; my second ( other) \self мое второ аз, мой най-близък приятел (помощник); your good selves търг. вие (самите); pay to \self търг. платете ми (на мен); for \self and partner търг. от свое име и от името на съдружника ми; 2. същност, същина, есенция; 3. цвете с един цвят; II. adj 1. еднакъв, от същия цвят (материал и пр.); velvet hat with \self trimming търг. кадифена шапка с гарнитура от същия материал; 2. едноцветен (за цвете и пр.); 3. чист, без примес (за питие).

  English-Bulgarian dictionary > self

 • 106 shame

  {ʃeim}
  I. 1. срам, свян
  quite without SHAME, dead/lost to SHAME без срам, загубил всякакъв срам
  2. срам, позор
  (for) SHAME! срамота! SHAME on you! засрами се! как не те е срам! to bring SHAME on опозорявам, посрамвам
  to cover oneself with SHAME посрамвам се, опозорявам се
  to put to SHAME засрамвам (и с no-добро постижение)
  to think it a SHAME to do something смятам за срамно да извърша нещо
  I cannot do it for very SHAME просто ме е срам да го направя
  to cry SHAME on someone обвинявам някого, че е постъпил подло
  3. разг. безобразие, неприятност
  what a SHAME! какво безобразие! колко жалко!
  II. v срамя, засрамвам, посрамвам, позоря, опозорявам
  to SHAME someone into/out of doing something засрамвам някого и го принуждавам да направи/да не направи нещо
  to SHAME someone into silence накарвам някого да се засрами и да млъкне
  * * *
  {sheim} n 1. срам; свян; quite without shame, dead/lost to shame без ср(2) {sheim} v срамя, засрамвам, посрамвам; позоря, опозорявам; t
  * * *
  срамота; срам;
  * * *
  1. (for) shame! срамота! shame on you! засрами се! как не те е срам! to bring shame on опозорявам, посрамвам 2. i cannot do it for very shame просто ме е срам да го направя 3. i. срам, свян 4. ii. v срамя, засрамвам, посрамвам, позоря, опозорявам 5. quite without shame, dead/lost to shame без срам, загубил всякакъв срам 6. to cover oneself with shame посрамвам се, опозорявам се 7. to cry shame on someone обвинявам някого, че е постъпил подло 8. to put to shame засрамвам (и с no-добро постижение) 9. to shame someone into silence накарвам някого да се засрами и да млъкне 10. to shame someone into/out of doing something засрамвам някого и го принуждавам да направи/да не направи нещо 11. to think it a shame to do something смятам за срамно да извърша нещо 12. what a shame! какво безобразие! колко жалко! 13. разг. безобразие, неприятност 14. срам, позор
  * * *
  shame[ʃeim] I. n 1. срам, свян; срамота, позор; \shame on you! засрами се! не те е срам! out of \shame от срам; to the \shame of за срам на; to bring \shame on посрамвам, опозорявам; to cover o.s. with \shame опозорявам се; to put to \shame посрамвам, засрамвам; 2. разг. безобразие; неприятност; what a \shame! колко жалко! какво безобразие! II. v срамя, засрамвам, посрамвам, позоря, опозорявам; изнудвам някого за нещо поради страх от опозоряване ( into, out of doing).

  English-Bulgarian dictionary > shame

 • 107 shirt

  {ʃə:t}
  1. риза (мъжка)
  2. шемизета (и SHIRT blouse)
  to put one's SHIRT on залагам всичките си пари на
  to lose one's SHIRT претърпявам голяма загуба, загубвам много пари
  * * *
  {shъ:t} n 1. риза (мьжка); 2. шемизета (и shirt blouse); to put o.'s
  * * *
  n риза;keep your SHIRT on sl не се вълнувай;put one's SHIRT on a horse залагам последния си грош;in SHIRT-sleeves по ръкави;shirt; n 1. риза (мьжка); 2. шемизета (и shirt blouse); to put o.'s shirt on залагам всичките си
  * * *
  1. to lose one's shirt претърпявам голяма загуба, загубвам много пари 2. to put one's shirt on залагам всичките си пари на 3. риза (мъжка) 4. шемизета (и shirt blouse)
  * * *
  shirt[ʃə:t] n 1. риза ( мъжка); not to have a \shirt on o.'s back прен. нямам риза на гърба си; to give the very \shirt off o.'s back събличам ризата от гърба си (за да я подаря някому); 2. шемизетка, блуза; to get o.'s \shirt off ( out) разсърдвам се, разлютявам се; to keep o.'s \shirt on запазвам спокойствие, не проявявам нервност, не се вълнувам; to put o.'s \shirt on залагам всичките си пари на.

  English-Bulgarian dictionary > shirt

 • 108 sight

  {sait}
  I. 1. зрение
  short/long SIGHT късогледство/далекогледство
  2. поглед, обсег на погледа, зрително поле
  to catch SIGHT of, to have/get a SIGHT of виждам, зървам, съзирам, забелязвам
  to lose SIGHT of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид
  to keep something /someone in SIGHT не изпускам нещо/някого от погледа си
  to keep in SIGHT of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си
  to come in SIGHT появявам се
  at (the) SIGHT of при вида на, като видя
  at first SIGHT от/на пръв поглед
  to be in/within SIGHT виждам (се), съзирам (се)
  близо съм (of до)
  out of SIGHT невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен
  to be out of SIGHT не се виждам/съзирам
  to go/pass out of SIGHT изгубвам се от погледа, изчезвам
  to keep out of SIGHT крия се, не се мяркам
  to keep out of someone's SIGHT не се мяркам пред очите на някого
  to put out of SIGHT скривам, пренебрегвам
  out of SIGHT, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето
  out of my SIGHT! махай се! да ми се махаш от очите! payable on SIGHT търг. платим при представяне (за полица и пр.)
  to play/translate at SIGHT свиря/превеждам прима виста
  to know someone by SIGHT зная някого (без да сме се запознавали)
  I can't bear the SIGHT of him не мога да гo търпя/понасям/гледам
  3. гледна точка, преценка
  in my SIGHT по моя преценка
  in the SIGHT of God в очите на бога
  4. гледка
  рl забележителности, природни красоти, туристически обекти
  to see the SIGHTs разглеждам забележителностите
  5. разг. смешна гледка, посмешище
  to make a SIGHT of oneself правя ce на карикатура
  what a SIGHT you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a SIGHT! цяло плашило/карикатура e
  6. воен. мерник, визир
  front SIGHT мушка, визиране
  to take a SIGHT прицелвам се, визирам
  7. воен. прицел
  to set one's SIGHTs on прен. имам/избирам си за цел
  8. разг. много, куп, безброй
  a SIGHT of money луди пари
  a long SIGHT better далеч по-добър/добре
  he is a SIGHT too clever твърде хитър e
  not by a long SIGHT съвсем не, никак
  II. 1. виждам, съзирам, забелязвам
  2. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп
  3. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се
  4. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления
  * * *
  {sait} n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2(2) {sait} v 1. виждам, съзирам, забелязвам; 2. наблюдавам (зве
  * * *
  1 n зрение; гледка; поглед; обсег;at first SIGHT на пръв поглед;SIGHT bill (draft) менителница с определен падеж;at SIGHT при представяне;after SIGHT след представяне;at 30 days SIGHT 30 дни след представяне;to draw a bill at SIGHT издавам менителница (срочна);second SIGHT дарба за познаване на бъдещето;catch SIGHT of съзирам;lose SIGHT of губя от погледа си;at SIGHT прима виста; щом се появи;at first SIGHT на пръв поглед;long (short) SIGHT далеко (късо)гледство;прен. карикатура;SIGHTs забележителности; мушка; мерник (на пушка);2 v съзирам, наблюдавам; прицелвам се;sight; n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2. поглед; обсег на погледа,
  * * *
  1. a long sight better далеч по-добър/добре 2. a sight of money луди пари 3. at (the) sight of при вида на, като видя 4. at first sight от/на пръв поглед 5. front sight мушка, визиране 6. he is a sight too clever твърде хитър e 7. i can't bear the sight of him не мога да гo търпя/понасям/гледам 8. i. зрение 9. ii. виждам, съзирам, забелязвам 10. in my sight по моя преценка 11. in the sight of god в очите на бога 12. not by a long sight съвсем не, никак 13. out of my sight! махай се! да ми се махаш от очите! payable on sight търг. платим при представяне (за полица и пр.) 14. out of sight невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен 15. out of sight, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето 16. short/long sight късогледство/далекогледство 17. to be in/within sight виждам (се), съзирам (се) 18. to be out of sight не се виждам/съзирам 19. to catch sight of, to have/get a sight of виждам, зървам, съзирам, забелязвам 20. to come in sight появявам се 21. to go/pass out of sight изгубвам се от погледа, изчезвам 22. to keep in sight of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си 23. to keep out of sight крия се, не се мяркам 24. to keep out of someone's sight не се мяркам пред очите на някого 25. to keep something /someone in sight не изпускам нещо/някого от погледа си 26. to know someone by sight зная някого (без да сме се запознавали) 27. to lose sight of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид 28. to make a sight of oneself правя ce на карикатура 29. to play/translate at sight свиря/превеждам прима виста 30. to put out of sight скривам, пренебрегвам 31. to see the sights разглеждам забележителностите 32. to set one's sights on прен. имам/избирам си за цел 33. to take a sight прицелвам се, визирам 34. what a sight you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a sight! цяло плашило/карикатура e 35. близо съм (of до) 36. воен. мерник, визир 37. воен. прицел 38. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления 39. гледка 40. гледна точка, преценка 41. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп 42. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се 43. поглед, обсег на погледа, зрително поле 44. рl забележителности, природни красоти, туристически обекти 45. разг. много, куп, безброй 46. разг. смешна гледка, посмешище
  * * *
  sight [sait] I. n 1. зрение; to have short ( near) \sight късоглед съм; to lose o.'s \sight ослепявам; загубвам зрението си; 2. поглед, обсег на погледа; to catch ( gain, get, have) \sight of съзирам, зървам, забелязвам, виждам; to lose \sight of изпускам от очи, изгубвам от погледа; прен. загубвам дирите на, нямам новини от; забравям, не вземам пред вид; at the \sight of us he ran away като ни видя, той избяга; at first \sight на пръв поглед; love at first \sight любов от пръв поглед; in ( within) \sight видим; to be ( with)in \sight виждам се; прен. близо съм до; предстоящ съм; to come in(to) \sight появявам се; it happened in my \sight това стана пред очите ми (пред мен самия, в мое присъствие); out of \sight невидим, скрит от погледа; разг., ам. недостъпен (за цена); out of \sight, out of mind далече от очите, далече от сърцето; out of my \sight! да ми се махаш от очите! вън! да те няма! payable at \sight търг. платима при представяне (за полица); to play ( translate) at \sight свиря (превеждам) на прима виста; to know s.o. by \sight зная някого (без да сме се запознавали); I hate the very \sight of him не мога да го понасям (гледам, търпя); to have (s.th.) in o.'s \sights стремя се към, домогвам се до; на крачка съм от постигането на нещо; to buy s.th. \sight unseen купувам нещо, без да съм го видял; 3. гледна точка; виждане, преценка; in my \sight според мен, по моему, в моите очи, по моя преценка; to find favour in s.o.'s \sight ползвам се от нечие благоразположение; 4. гледка; pl забележителности, природни красоти; a \sight for sore eyes гледка, която радва очите, приятен изглед; to make a \sight of o.s. ставам за посмешище; 5. прицелно приспособление, мерник; визьор; to keep o.'s \sights low задоволявам се с малко, нямам високи изисквания; to raise o.'s \sights повишавам изискванията си; to set o.'s \sights on s.th. поставям си за цел да направя нещо; 6. воен. прицелване, насочване (на пушка); line of \sight линия на прицелване; 7. мерник (и back-\sight), мушка (и fore-\sight), визьор; 8. разг. извънредно много, безброй, куп; a \sight of money луди пари; a long \sight better далеч по-добре; къде-къде по-добре! not by a long \sight далече не; никак; II. v 1. виждам, забелязвам, съзирам; 2. наблюдавам (звезда и пр.); 3. насочвам ( оръдие); 4. снабдявам (пушка и под.) с прицелни приспособления; 5. прицелвам се в; нагласявам ( визьор).

  English-Bulgarian dictionary > sight

 • 109 slick

  {slik}
  I. 1. гладък, хлъзгав
  2. ловък, изкусен
  3. повърхностен
  повърхностно привлекателен, лек (за автор, cписание и пр.), повърхностно убедителен
  4. ам. sl. отличен, екстра
  II. v изглаждам, приглаждам, оглаждам, намазвам (с брилянтин и пр.)
  to SLICK oneself (up) подокарвам се
  III. 1. разлят бензин/нефт и пр., хлъзгаво място (на път)
  2. ам. разг. луксозно/лъскаво списание
  IV. 1. право, направо, точно
  2. гладко, плавно
  3. ловко, умело
  * * *
  {slik} а рaзг. 1. гладък; хлъзгав; 2. ловък, изкусен; З. повърх(2) {slik} v изглаждам, приглаждам, оглаждам; намазвам (с бриля{3} {slik} n 1. разлят бензин/нефт и пр.; хлъзгаво място (на пь{4} {slik} adv 1. право, направо, точно; 2. гладко, плавно; З.
  * * *
  хитър; убедителен; скопосан; оглаждам; олизан; омазвам; гладя; бърз; гладко; ловък; намазвам; направо;
  * * *
  1. i. гладък, хлъзгав 2. ii. v изглаждам, приглаждам, оглаждам, намазвам (с брилянтин и пр.) 3. iii. разлят бензин/нефт и пр., хлъзгаво място (на път) 4. iv. право, направо, точно 5. to slick oneself (up) подокарвам се 6. ам. sl. отличен, екстра 7. ам. разг. луксозно/лъскаво списание 8. гладко, плавно 9. ловко, умело 10. ловък, изкусен 11. повърхностен 12. повърхностно привлекателен, лек (за автор, cписание и пр.), повърхностно убедителен
  * * *
  slick [slik] разг. I. adj 1. хитър, изкусен; убедителен; 2. ловък, бърз; 3. олизан, мазен; хлъзгав; 4. ам. sl разкошен, царски, екстра; a \slick show добре спретнато шоу; FONT face=Times_Deutsch◊ adv slickly; II. adv 1. ловко; гладко, плавно; без засечки; the machine runs very \slick машината върви като часовник; 2. право, направо; \slick in the middle точно по средата; look \slick about it побързай; III. n 1. петно (от масло, нефт и пр.) на пътя или в морето; an oil \slick нефтено петно; 2. ам. sl разкошно списание (и \slick-paper); 3. леяр. гладилка, ланцетка; IV. v 1. гладя, изглаждам; оглаждам; подреждам; to \slick (o.s.) up издокарвам се, нагласям се; 2. омазвам, намазвам.

  English-Bulgarian dictionary > slick

 • 110 small

  {smɔ:l}
  I. 1. малък, неголям, дребен, ситен
  the SMALL hours малките часове, часовете след полунощ
  SMALL capitals/разг. caps печ. капители
  SMALL craft лодка
  SMALL waist тънка талия
  the SMALL screen малкият екран, телевизията
  2. дребен, малък, незначителен
  SMALL shopkeeper/farmer дребен търговец/земеделец
  SMALL talk банален/дребен/светски разговор
  3. скромен (и за произход)
  in a SMALL way скромно, в малък мащаб, безпретенциозно
  4. почти никакъв
  to have SMALL cause for почти нямам причина/повод за
  and SMALL wonder и нищо чудно
  to pay SMALL attention to не обръщам почти никакво внимание на
  no SMALL немалък, доста голям
  he has SMALL Latin почти не знае латински
  5. дребнав, прен. дребен, ограничен
  6. слаб, разреден (за питие)
  SMALL beer слаба бира, дребни/празни работи, дреболии
  to think no SMALL beer of oneself мисля се за много нещо, имам голямо мнение за себе си
  to be SMALL beer не съм/не представлявам нищо особено
  7. тих (за глас)
  to feel SMALL чувствувам се засрамен/унижен
  to make someone feel SMALL засрамвам/унижавам някого, смачквам някому фасона
  II. adv дребно, на дребни/малки парчета, ситно, със ситни букви/почерк
  to sing SMALL разг. прен. пея/запявам друга песен, снемам мерника, ставам поскромен
  III. 1. най-тясна/тънка част
  the SMALL of the back кръстът
  2. pl разг. дребни неща (за пране)
  3. рl първи университетски изпит (в Оксфорд)
  * * *
  {smъ:l} а 1. малък, неголям; дребен; ситен; the small hours малките(2) {smъ:l} adv дребно, на дребни/малки парчета; ситно; със сит{3} {smъ:l} n 1. най-тясна/тънка част; the small of the back кръстъ
  * * *
  чуден; ситен; слаб; дребнав; дребен; немногочислен; незначителен;
  * * *
  1. and small wonder и нищо чудно 2. he has small latin почти не знае латински 3. i. малък, неголям, дребен, ситен 4. ii. adv дребно, на дребни/малки парчета, ситно, със ситни букви/почерк 5. iii. най-тясна/тънка част 6. in a small way скромно, в малък мащаб, безпретенциозно 7. no small немалък, доста голям 8. pl разг. дребни неща (за пране) 9. small beer слаба бира, дребни/празни работи, дреболии 10. small capitals/разг. caps печ. капители 11. small craft лодка 12. small shopkeeper/farmer дребен търговец/земеделец 13. small talk банален/дребен/светски разговор 14. small waist тънка талия 15. the small hours малките часове, часовете след полунощ 16. the small of the back кръстът 17. the small screen малкият екран, телевизията 18. to be small beer не съм/не представлявам нищо особено 19. to feel small чувствувам се засрамен/унижен 20. to have small cause for почти нямам причина/повод за 21. to make someone feel small засрамвам/унижавам някого, смачквам някому фасона 22. to pay small attention to не обръщам почти никакво внимание на 23. to sing small разг. прен. пея/запявам друга песен, снемам мерника, ставам поскромен 24. to think no small beer of oneself мисля се за много нещо, имам голямо мнение за себе си 25. дребен, малък, незначителен 26. дребнав, прен. дребен, ограничен 27. почти никакъв 28. рl първи университетски изпит (в Оксфорд) 29. скромен (и за произход) 30. слаб, разреден (за питие) 31. тих (за глас)
  * * *
  small[smɔ:l] I. adj 1. малък, дребен; неголям; незначителен; he was rather \small in stature той беше доста нисък; the \small hours малките часове, часовете след полунощ; \small craft лодки; \small waist тънка талия; \small owners дребни собственици; \small voice тих глас; \small matter дреболия; he has \small English and less French той знае лошо английски и още по-лошо френски; she is a \small drinker тя пие много малко; on the \small side недостатъчно голям; in a \small way скромно, в малък мащаб; 2. слаб; the still \small voice прен. съвестта; 3. дребнав, тесногръд, ограничен; it is very \small of you това е много дребнаво от ваша страна; 4. малоброен; 5. непродължителен, кратък; a \small and early тържество в интимен кръг; to feel \small чувствам се засрамен (дребен); to look \small имам глуповат вид; to make s.o. look \small смачквам някому фасона; II. n 1. най-тясна част; the \small of the back кръстът; 2. pl бельо, долни дрехи; 3. pl (S.) първи университетски изпит (в Оксфорд); III. adv на дребно, на дребни парчета; (пиша) с дребни букви, със ситен почерк; to sink \small прен. пея друга песен, скромнича.

  English-Bulgarian dictionary > small

 • 111 so

  {sou}
  I. 1. за степен толкова, така
  not SO big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като
  he was not SO much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан
  be SO kind as to бъди така добър да
  SO sorry! извинете! he was SO ill that беше така болен/зле, че
  he is not SO clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си
  ever SO (толкова) много
  2. за начин така, тъй, по този/такъв начин
  quite/just SO точно така, съвършено вярно, именно
  is that SO? така ли? нима? must it be SO? така ли трябва (да бъде)? if SO ако е така, в такъв случай
  why/how SO? защо/как така? as X is to Y, SO Y is to Z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z
  as a man sows SO he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш
  SO that така че
  SO as to за да, така че да
  and SO on and SO forth и така нататък
  SO to say/speak така да се каже
  or SO приблизително, около
  in a month or SO след около един месец
  3. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
  he is twenty and SO am I той e на двайсет години и аз също
  I liked the film and SO did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също
  4. за изразяване на съгласие
  he is an excellent actor. SO he is той e отличен актъор. -вярно, така e
  she works very hard. -SO she does тя работи много (усърдно). вярно, така е
  5. замества дума, фраза
  I told you SO казах ти
  I believe/think SO, SO I believe/think мисля, че да, така мисля
  I don't think SO не ми се вярва, не мисля, че е така
  you don't say SO? нима? наистина ли? хайде де
  6. в съчет.
  SO far дотук, толкова далеч, досега, до този момент
  SO far as I know доколкото знам
  SO far, SO good дотук добре
  SO far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше
  SO long as при условие че, ако
  SO much/many толкова (и толкова)
  he didn't SO much as ask me to sit down дори не ме покани да седна
  this is SO much nonsense това ca просто глупости
  SO much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието
  they are poor, SO much SO that те са бедни дотолкова, че
  II. cj така че, и така, следователно, значи
  SO you're back значи си се върнал
  she asked me to go SO I went тя ме покани да отида и аз отидох
  it costs a lot of money SO use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно
  * * *
  {sou} adv 1. за степен толкова, така; not so big, etc. as не толков(2) {sou} cj така че; и така, следователно, значи; so you're back з
  * * *
  такъв; толкова; тъй; така; дотолкова;
  * * *
  1. and so on and so forth и така нататък 2. as a man sows so he shall reap каквото посееш, такова ще пожънеш 3. be so kind as to бъди така добър да 4. ever so (толкова) много 5. he didn't so much as ask me to sit down дори не ме покани да седна 6. he is an excellent actor. so he is той e отличен актъор. -вярно, така e 7. he is not so clever a boy as his brother не e толкова интелигентен като брат си 8. he is twenty and so am i той e на двайсет години и аз също 9. he was not so much angry as disappointed не беше толкова ядосан, колкото разочарован, по-скоро беше разочарован, отколкото ядосан 10. i believe/think so, so i believe/think мисля, че да, така мисля 11. i don't think so не ми се вярва, не мисля, че е така 12. i liked the film and so did my husband филмът ми хареса и на мъжа ми също 13. i told you so казах ти 14. i. за степен толкова, така 15. ii. cj така че, и така, следователно, значи 16. in a month or so след около един месец 17. is that so? така ли? нима? must it be so? така ли трябва (да бъде)? if so ако е така, в такъв случай 18. it costs a lot of money so use it carefully скъпо е, така че употребявай го внимателно 19. not so big, etc. as не толкова/така голям и пр., колкото/като 20. or so приблизително, около 21. quite/just so точно така, съвършено вярно, именно 22. she asked me to go so i went тя ме покани да отида и аз отидох 23. she works very hard. -so she does тя работи много (усърдно). вярно, така е 24. so as to за да, така че да 25. so far as i know доколкото знам 26. so far from being a help he was a hindrance не само че не помагаше, ами пречеше 27. so far дотук, толкова далеч, досега, до този момент 28. so far, so good дотук добре 29. so long as при условие че, ако 30. so much for his manners това са маниерите му, толкова му е възпитанието 31. so much/many толкова (и толкова) 32. so sorry! извинете! he was so ill that беше така болен/зле, че 33. so that така че 34. so to say/speak така да се каже 35. so you're back значи си се върнал 36. they are poor, so much so that те са бедни дотолкова, че 37. this is so much nonsense това ca просто глупости 38. why/how so? защо/как така? as x is to y, so y is to z мат. както x се отнася към у, така у се отнася към z 39. you don't say so? нима? наистина ли? хайде де 40. в съчет 41. за изразяване на съгласие 42. за начин така, тъй, по този/такъв начин 43. замества дума, фраза 44. също и (аз, ти и пр.), и (аз, ти и пр.) също
  * * *
  so [sou] I. adv 1. така, тъй, по такъв начин; quite \so, just \so точно така, съвършено вярно, именно; is that \so? така ли? нима? \so be it така да бъде; if \so ако е така; в такъв случай; as X is to Y \so Y is to Z мат. както х се отнася към у, така и у към z; as a man sows, \so shall he reap каквото си посял, това ще пожънеш; \so help me God Боже помози! and \so on, and \so forth и така нататък, и пр., и пр.; \so to speak ( say) така да се каже, един вид; 2. така и, също (и) (в положителни изречения); I like coffee, - So do I обичам кафе, - и аз също; I have a car and \so has my husband имам кола, а също така и моят съпруг има; \so that; \so as така, че да; за да; he has to work hard \so that he can buy his children nice clothes той трябва да работи много за да купи на децата си хубави дрехи; they went on foot, \so as not to be heard вървяха пеша за да не ги чуят; 3. толкова, дотолкова; (in) \so far as (дотолкова) доколкото; in \so distant a place толкова надалече; would you be \so kind as to... ще бъдете ли така любезен да ...; \so far дотук; досега, до този момент; \so far \so good дотук всичко е добре; \so long! довиждане! всичко хубаво! \so long as при положение, че; \so many ( much) също толкова; още толкова; \so much \so that още повече, че; \so much the better толкова по-добре; \so sorry! много се извинявам! 4.: or \so приблизително, около; three days or \so около три дни; 5. в съчет.: \so called така (тъй) наречен, иже нарицаем; 6.: \so(-)\so горе-долу, средна работа; II. cj 1. и така, значи, следователно; та; \so you are back again значи ти се върна; \so that's that разг. значи така; \so what? и какво от това? е и (какво)? 2. наистина; we can go there, - \so we can! можем да отидем, - наистина! III. pron 1. това; така; тъй; he said \so, \so he said той така (това) каза; you don't say \so нима! наистина ли? it wasn't \so very long ago не беше чак толкова отдавна; fold the paper over, like \so! сгъни хартията, ето така! 2.: \so and \so еди-кой (какво) си; еди-как си.

  English-Bulgarian dictionary > so

 • 112 spit

  {spit}
  I. 1. шиш
  2. дълга, вдадена в морето ивица земя, дълъг подводен бряг
  II. v (-tt-) набождам на/пробождам с шиш/сабя и пр
  III. 1. плюя, храча
  to SPIT on/upon прен. плюя на
  2. фуча (за котка)
  3. съскам, цвъркам, цвъртя, пращя (за кипящи води, нещо, което се пържи, свещ и пр.)
  4. пращя, пускам искри (за дърво, въглен в огън)
  5. изричам ядно/злобно, сипя заплахи/клетви и пр
  6. ръмя, рося, припръсквам, пръскам (за дъжд, сняг)
  7. пускам мастило (за nucалка)
  to SPIT at someone заплювам някого
  to SPIT it out разг. изплювам камъчето, казвам си го
  to be the SPIT ting image of to be the dead SPIT and image of (вж. spit4 4.)
  IV. 1. плюене, храчене
  2. плюнка, храчка
  3. леко преваляване
  4. голяма/пълна прилика
  to be the (dead/very) SPIT (and image) of образ и подобие съм на, приличаме си като две капки вода с
  SPIT and polish вoeн. почистване на оръжието, мор. идеална чистота, прен. лустросване, прокалена чистота и ред
  V. 1. права лопата, бел
  2. дълбочина един бел
  * * *
  {spit} n 1. шиш; 2. дълга, вдадена в морето ивица земя; дълъг по(2) {spit} v (-tt-) набождам на/пробождам с шиш/сабя и пр.{3} {spit} v (spat {spat}) 1. плюя, храча; to spit on/upon прен. {4} {spit} n 1. плюене, храчене; 2. плюнка, храчка; З. леко прев{5} {spit} n 1. права лопата, бел; 2. дълбочина един бел.
  * * *
  шиш; храча; ръжен; пръска;
  * * *
  1. i. шиш 2. ii. v (-tt-) набождам на/пробождам с шиш/сабя и пр 3. iii. плюя, храча 4. iv. плюене, храчене 5. spit and polish вoeн. почистване на оръжието, мор. идеална чистота, прен. лустросване, прокалена чистота и ред 6. to be the (dead/very) spit (and image) of образ и подобие съм на, приличаме си като две капки вода с 7. to be the spit ting image of to be the dead spit and image of (вж. spit4) 8. to spit at someone заплювам някого 9. to spit it out разг. изплювам камъчето, казвам си го 10. to spit on/upon прен. плюя на 11. v. права лопата, бел 12. голяма/пълна прилика 13. дълбочина един бел 14. дълга, вдадена в морето ивица земя, дълъг подводен бряг 15. изричам ядно/злобно, сипя заплахи/клетви и пр 16. леко преваляване 17. плюнка, храчка 18. пращя, пускам искри (за дърво, въглен в огън) 19. пускам мастило (за nucалка) 20. ръмя, рося, припръсквам, пръскам (за дъжд, сняг) 21. съскам, цвъркам, цвъртя, пращя (за кипящи води, нещо, което се пържи, свещ и пр.) 22. фуча (за котка)
  * * *
  spit [spit] I. v ( spat[spæt]) 1. плюя, храча; to \spit in s.o.'s face, to \spit at s.o. заплювам някого лицето); to \spit upon прен. плюя на; прен. облизвам, излъсквам (за чистене); 2. фучи (за котка); 3. съска, цвърти, цвърка, пращи (за кипяща вода; нещо, което се пържи; свещ и пр.); пращи, пуска искри (за огън); 4. пръска, ръми, роси; it's \spitting ( with rain) вали слабо, препръсква; \spitout изплювам; произнасям ядосано (злобно); \spit it out! казвай каквото имаш да казваш!, изплюй камъчето!, говори! to \spit chips ( tacks) австр. sl бесен съм; II. n 1. плюене, храчене; 2. плюнка, храчка; 3. преваляване; to be the \spitting image of, to be the \spit and image of прен. одрал съм кожата на; отрязал съм главата на; within \spitting distance of съвсем (много) близо до; \spit and polish основно почистване, търкане, лъскане; \spit and sawdust разг. predic мръсен, мизерен; долнопробен; III. spit I. n 1. шиш; 2. дълга ивица земя, вдадена в морето; дълъг подводен бряг; IV. v (- tt-) набождам на (пробождам с) шиш; набождам като на шиш; V. spit n 1. провинц. лопата; бел; 2. (колкото побира) една лопата; 3. дълбочина една лопата.

  English-Bulgarian dictionary > spit

 • 113 sporting

  {'spɔ:tiŋ}
  1. спортен, занимаващ се с/интересуващ се от спорт
  a SPORTINGing man любител на спорта, спортуващ, спортист
  2. спортсменски, честен, великодушен
  3. рискован, готов да поеме риск, криещ известен риск
  4. биол. проявяващ тенденция за отклонение от типа
  * * *
  {'spъ:tin} а 1. спортен; занимаващ се с/интересуващ се от сп
  * * *
  честен; спортсменски; спортен; предприемчив;
  * * *
  1. a sportinging man любител на спорта, спортуващ, спортист 2. биол. проявяващ тенденция за отклонение от типа 3. рискован, готов да поеме риск, криещ известен риск 4. спортен, занимаващ се с/интересуващ се от спорт 5. спортсменски, честен, великодушен
  * * *
  sporting[´spɔ:tiʃ] adj 1. спортен; който се занимава със спорт (обича спорта); a \sporting man любител на спорта, запалянко; спортист; маниак на тема конни състезания и пр.; 2. спортсменски, честен, благороден; it is very \sporting of him разг. това е много хубаво (честно) от негова страна; 3. предприемчив; готов да поеме риск; a \sporting chance рискована игра с известни изгледи за успех; a \sporting offer предложение, от което човек не губи нищо, но няма и големи изгледи да спечели; FONT face=Times_Deutsch◊ adv sportingly.

  English-Bulgarian dictionary > sporting

 • 114 stand

  {stænd}
  I. 1. стоя, стоя прав, държа се на краката си
  to STAND fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам
  to STAND in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого
  2. ставам (обик. с up)
  3. спирам се, заставам
  to STAND still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам
  STAND and deliver! горе ръцете! парите или живота
  4. висок cъм...
  she STANDs five foot three тя e висока пет фута и три инча
  5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям
  this paint will STAND тази боя няма да избелее/да се изтрие
  the house still STANDs къщата e още там/още стои
  to be left STANDing оцелявам (за сграда)
  6. оставам в сила, валиден съм (и to STAND good)
  the order STANDs заповедта e още в сила
  this translation may STAND този превод може да остане и така
  7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на
  to STAND fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки
  to STAND the test of time издържам проверката на времето
  8. съм/намирам се в дадено положение/място
  to STAND alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си
  to STAND guard стоя на пост
  to STAND clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и)
  to STAND first пръв съм (на списък и пр.)
  to STAND someone's friend проявявам се като приятел на някого
  to STAND corrected признавам/приемам, че съм сбъркал
  9. слагам, поставям, турям, изправям
  to STAND someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание)
  10. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to)
  to STAND a drink черпя, плащам за пиенето
  11. лов. правя стойка (за куче)
  12. мор. насочвам се, отправям се (for към)
  to STAND to gain/win имам всички изгледи за успех
  to STAND to lose очаква ме сигурен неуспех
  stand about вися/стоя без работа, мотая се
  stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на
  stand around stand about
  stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам
  stand away отдръпвам се, отмествам се
  stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана
  stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам
  II. 1. спиране
  to come/be brought to a STAND спирам се, бивам спрян
  to be at a STAND объркан съм, недоумявам
  2. съпротива, отпор
  to make a STAND съпротивлявам се, противопоставям се (against на)
  to make a STAND for застъпвам се за, защищавам
  3. място, (твърда) позиция, становище
  to take a/one's STAND заставам, изправям се, основавам се, базирам се
  вземам становище (on)
  4. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.)
  5. сергия, щанд
  6. пиаца (за таксита и пр.)
  7. тех. стенд
  8. естрада (за оркестър)
  9. трибуна (на стадион)
  10. посев, насаждение
  a good STAND of clover гъста детелина
  a STAND of trees група дървета, горичка
  11. театр. място, където гастролираща трупа спира за представление
  12. ам. свидетелско място
  STAND of arms въоръжение на войник
  STAND of colours знамена на полк
  * * *
  {stand} v (stood {stud}) 1. стоя; стоя прав, държа се на кра(2) {stand} n 1. спиране; to come/be brought to a stand спирам се,
  * * *
  уста; щанд; стойка; ставам; стърча; становище; стоя; стойка; търпя; слагам; понасям; пиедестал; поставям; претърпявам; дюкянче; етажерка; изтърпявам; крепя се; конзола;
  * * *
  1. 1 ам. свидетелско място 2. 1 лов. правя стойка (за куче) 3. 1 мор. насочвам се, отправям се (for към) 4. 1 театр. място, където гастролираща трупа спира за представление 5. a good stand of clover гъста детелина 6. a stand of trees група дървета, горичка 7. i. стоя, стоя прав, държа се на краката си 8. ii. спиране 9. she stands five foot three тя e висока пет фута и три инча 10. stand about вися/стоя без работа, мотая се 11. stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на 12. stand and deliver! горе ръцете! парите или живота 13. stand around stand about 14. stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам 15. stand away отдръпвам се, отмествам се 16. stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана 17. stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам 18. stand of arms въоръжение на войник 19. stand of colours знамена на полк 20. the house still stands къщата e още там/още стои 21. the order stands заповедта e още в сила 22. this paint will stand тази боя няма да избелее/да се изтрие 23. this translation may stand този превод може да остане и така 24. to be at a stand объркан съм, недоумявам 25. to be left standing оцелявам (за сграда) 26. to come/be brought to a stand спирам се, бивам спрян 27. to make a stand for застъпвам се за, защищавам 28. to make a stand съпротивлявам се, противопоставям се (against на) 29. to stand a drink черпя, плащам за пиенето 30. to stand alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си 31. to stand clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и) 32. to stand corrected признавам/приемам, че съм сбъркал 33. to stand fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам 34. to stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки 35. to stand first пръв съм (на списък и пр.) 36. to stand guard стоя на пост 37. to stand in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого 38. to stand someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание) 39. to stand someone's friend проявявам се като приятел на някого 40. to stand still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам 41. to stand the test of time издържам проверката на времето 42. to stand to gain/win имам всички изгледи за успех 43. to stand to lose очаква ме сигурен неуспех 44. to take a/one's stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се 45. вземам становище (on) 46. висок cъм.. 47. естрада (за оркестър) 48. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на 49. място, (твърда) позиция, становище 50. оставам в сила, валиден съм (и to stand good) 51. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям 52. пиаца (за таксита и пр.) 53. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.) 54. посев, насаждение 55. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to) 56. сергия, щанд 57. слагам, поставям, турям, изправям 58. спирам се, заставам 59. ставам (обик. с up) 60. съм/намирам се в дадено положение/място 61. съпротива, отпор 62. тех. стенд 63. трибуна (на стадион)
  * * *
  stand[stænd] I. v ( stood [stud]) 1. стоя; стоя прав, стоя (държа се) на краката си; to \stand fast ( firm) държа се здраво на краката си; не се клатя; прен. държа се, запазвам позициите си, не отстъпвам; не се отказвам (on) (и to \stand o.' s ground); to \stand in s.o.'s light тъмнея (на); преча, попречвам, бъркам (на); to \stand in o.'s own light пречка съм за (вредя на) самия себе си, вървя срещу собствените си интереси; to \stand on end щръквам, настръхвам (за коса); стоя изправен (за предмет); not to have a leg to \stand on нямам никакво извинение (оправдание); to \stand on o.'s own two feet разчитам на себе си в живота; живея без да получавам помощ от никого; 2. ставам (обикн. с up); to \stand erect стоя изправен; изправям се; 3. заставам, спирам се (обикн. със still); to \stand still стоя на едно място; не мърдам (не остарявам); \stand and deliver! горе ръцете! парите или живота! 4. висок съм (на ръст); he \stands about six feet ( tall) той е висок около шест фута; 5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се; the house still \stands къщата е още цяла; very few buildings were left \standing after the earthquake много малко къщи оцеляха след земетресението; 6. оставам в сила; в сила (валиден) съм (и to \stand good); our offer \stands предложението ни е още в сила; this text may \stand този текст не се нуждае от поправки; 7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, претърпявам, изтрайвам, устоявам (на), подложен съм (на); to \stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля; прен. издържам на изпитание; he can't \stand jazz той не понася джаз; 8. съм, намирам се (в дадено положение); to \stand idle бездействам, не работя (за машини и пр.); \stand clear отдръпвам (отмествам) се; to \stand corrected признавам грешката си; to \stand s.o. in good stead свършвам добра работа на някого; to \stand well with добре добри отношения) съм с; гледан съм с добро око от, радвам се на благоразположението на; corn \stands higher than ever житото е по-скъпо от когато и да било преди; as matters \stand както стоят работите, при сегашното положение на нещата; how ( where) do you \stand on...? какво мислиш за ...? какво ти е мнението за ...? how do you \stand financially? как си с парите? as it \stands както си е (без никаква промяна); 9. слагам, поставям, турям, изправям; to \stand a bicycle against a wall изправям велосипед до стена; to \stand s.o. in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание); 10. разглежда ми се ( дело); he's going to \stand trial on a murder charge ще го съдят за убийство; 11. разг. черпя с, почерпвам с, угощавам (и с to); to \stand a treat черпя, плащам; let me \stand you a drink! нека те почерпя с едно питие! 12. заемам стойка (за ловно куче); 13. кандидатирам се, кандидат съм; to \stand to do s.th. вероятно, съществува вероятност да; she \stands to inherit 10 000 dollars тя вероятно ще наследи 10 000 долара; to \stand a chance имам шансове (изгледи) за успех; to do s.th. \standing on o.'s head правя нещо с лекота (без никакви трудности); II. n 1. стойка, стоеж (воен., сп.); 2. спиране, преминаване в неподвижно състояние; to come to a \stand спирам се; to bring ( put) to a \stand спирам; to be at a \stand ост. объркан недоумение) съм, недоумявам; 3. съпротива; to make a \stand съпротивлявам се, противопоставям се ( against); to make a \stand for застъпвам се за, защитавам; 4. позиция, място, становище; to take o.'s \stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се (on); вземам становище (on); to take a strong \stand заемам твърда позиция; to take the \stand on гарантирам за; 5. пиедестал, подставка, подпора, конзола; етажерка; закачалка (и hat-\stand); music \stand пулт (пюпитър; статив, етажерка) за ноти; 6. сергия, щанд; 7. пиаца (за файтони, таксита); 8. естрада (за оркестър); 9. трибуна (на хиподрум); 10. посев; a good \stand of clover гъста детелина; 11. театр. място, където спира странстваща трупа; 12. ам. свидетелско място в съд; 13. стенд, уредба за изпитване.

  English-Bulgarian dictionary > stand

 • 115 stir

  {stə:}
  I. 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), размърдвам (се), помръдвам (се), шавам, разшавам (се)
  not to STIR an eyelid не ми трепва окото
  to be STIRring на крак/станал/в движение съм
  he never STIRs out of the house той никога не излиза/не пoмръдва от къщи
  2. нарушавам покоя на, бъркам, разбърквам, размесвам, мъгя, размътвам
  to STIR the fire стъквам огъня
  to STIR (up) one's tea/coffee разбърквам чая/кафето си
  3. вълнувам, раздвижвам, възбуждам, трогвам
  to STIR someone's blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг/ентусиазъм у някого
  my blood STIRs at the very thought of it само при мисълта за това всичко в мен кипва
  to STIR pity in someone възбуждам съжаление у някого
  to STIR the gorge предизвиквам отвращение/погнуса
  to STIR to activity раздвижвам/карам (някого) да се раздвижи/размърда
  4. пораждам (се), възниквам
  pity STIR red in his heart в сърцето му се пробуди жалост
  stir up разбърквам/размесвам добре, разклащам, разтърсвам, размътвам, възбуждам, пораждам, предизвиквам (любопитство, недоволство и пр.), раздухвам, подклаждам
  подбуждам, подтиквам (to към)
  to STIR up trouble интригувам, сея раздори, раздвижвам, съживявам, оживявам, ободрявам
  he wants STIR-ring up той трябва да бъде изваден от инертност/да бъде раздвижен
  II. 1. движение
  not a STIR нищо не помръдва, пълен покой
  2. бъркане, ръчкане
  to give the fire a STIR стъквам огъня
  3. раздвижване, суетене, шетня
  4. объркване, уплаха, вълнение, възбуда, шум, врява, дандания, сензация
  to create/make a STIR причинявам вълнение, предизвиквам сензация
  to make a STIR in the world вдигам голям шум около себе си
  to create little STIR не намирам широк отклик, минавам почти незабелязано
  III. n sl. затвор, дранголник, пандиз
  * * *
  {stъ:} v (-rr-) 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), раз(2) {stъ:} n 1. движение; not a stir нищо не помръдва, пълен покой;{3} {stъ:} n sl. затвор, дранголник, пандиз.
  * * *
  шавам; стъквам; ръчкам; объркване; помръдвам; пораждам; бъркам; разнежвам; раздвижвам; размърдвам; раздвижване; разбърквам; размътвам; движение; движа; забърквам;
  * * *
  1. he never stirs out of the house той никога не излиза/не пoмръдва от къщи 2. he wants stir-ring up той трябва да бъде изваден от инертност/да бъде раздвижен 3. i. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), размърдвам (се), помръдвам (се), шавам, разшавам (се) 4. ii. движение 5. iii. n sl. затвор, дранголник, пандиз 6. my blood stirs at the very thought of it само при мисълта за това всичко в мен кипва 7. not a stir нищо не помръдва, пълен покой 8. not to stir an eyelid не ми трепва окото 9. pity stir red in his heart в сърцето му се пробуди жалост 10. stir up разбърквам/размесвам добре, разклащам, разтърсвам, размътвам, възбуждам, пораждам, предизвиквам (любопитство, недоволство и пр.), раздухвам, подклаждам 11. to be stirring на крак/станал/в движение съм 12. to create little stir не намирам широк отклик, минавам почти незабелязано 13. to create/make a stir причинявам вълнение, предизвиквам сензация 14. to give the fire a stir стъквам огъня 15. to make a stir in the world вдигам голям шум около себе си 16. to stir (up) one's tea/coffee разбърквам чая/кафето си 17. to stir pity in someone възбуждам съжаление у някого 18. to stir someone's blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг/ентусиазъм у някого 19. to stir the fire стъквам огъня 20. to stir the gorge предизвиквам отвращение/погнуса 21. to stir to activity раздвижвам/карам (някого) да се раздвижи/размърда 22. to stir up trouble интригувам, сея раздори, раздвижвам, съживявам, оживявам, ободрявам 23. бъркане, ръчкане 24. вълнувам, раздвижвам, възбуждам, трогвам 25. нарушавам покоя на, бъркам, разбърквам, размесвам, мъгя, размътвам 26. объркване, уплаха, вълнение, възбуда, шум, врява, дандания, сензация 27. подбуждам, подтиквам (to към) 28. пораждам (се), възниквам 29. раздвижване, суетене, шетня
  * * *
  stir[stə:] I. v (- rr-) 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), помръдвам (се), размърдвам (се), шавам, разшавам (се); to \stir a finger мърдам си пръста (обикн. в отриц. изреч.); not to \stir an eyelid не мърдам; to be \stirring на крак движение, станал) съм; he is not \stirring yet той още лежи (не е станал); he never \stirs out of the house той не излиза никога от къщи; \stir your stumps! размърдай(те) се! по-живо! 2. бъркам, разбърквам, размесвам; мътя, размътвам; to \stir the fire бъркам (ръчкам) огъня; to \stir the milk бъркам млякото; 3. вълнувам, развълнувам, раздвижвам, възбуждам; покъртвам, трогвам; to \stir s.o.'s blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг у някого; to \stir s.o.'s pulses развълнувам някого; to \stir to activity раздвижвам ( човек); 4. пораждам се, възниквам; pity \stirred in his heart в сърцето му се надигна милост; II. n 1. движение; 2. бъркане, ръчкане; to give the fire a \stir разбърквам огъня; 3. раздвижване; шетня, суетене, щуране; уплаха, объркване; вълнение, възбуда; сензация, шум; врява, дандания; to create a \stir предизвиквам сензация; to make a \stir вдигам шум, предизвиквам общ интерес; III. stir n sl пандиз; дранголник; \stir-crazy полудял от дълъг престой в затвора.

  English-Bulgarian dictionary > stir

 • 116 story

  {'stɔ:ri}
  I. 1. история, предание, легенда, слух
  the STORY goes (that) казват (че)
  it's the (same) old STORY пак старата история, все същото
  2. разказ, кратка повеcт, приказка
  short STORY разказ
  long short STORY повеcт, новела
  funny STORY смешна/весела история, анекдот, смешно/глупаво положение
  to cut/make a long STORY short накратко казано
  it is quite another/a very different STORY now нещата много се промениха, сега положението е съвсем друго
  they all tell the same STORY всички казват едно и също нещо
  he can tell a good STORY той е добър разказвач/умее да разказва
  3. сюжет, фабула
  4. дребна лъжа, измишлъотина
  to tell stories измислям си, съчинявам си
  oh, you STORY! рaзг. дет. ах, ти, лъжецо/лъжлъо
  5. жyр. вестникарска статия, материал за вестник
  II. вж. storey
  * * *
  {'stъ:ri} n 1. история; предание, легенда; слух; the story goes (th(2) {'stъ:ri} storey.
  * * *
  фабула; сказание; предание; приказка; разказ; етаж; легенда; лъжа;
  * * *
  1. funny story смешна/весела история, анекдот, смешно/глупаво положение 2. he can tell a good story той е добър разказвач/умее да разказва 3. i. история, предание, легенда, слух 4. ii. вж. storey 5. it is quite another/a very different story now нещата много се промениха, сега положението е съвсем друго 6. it's the (same) old story пак старата история, все същото 7. long short story повеcт, новела 8. oh, you story! рaзг. дет. ах, ти, лъжецо/лъжлъо 9. short story разказ 10. the story goes (that) казват (че) 11. they all tell the same story всички казват едно и също нещо 12. to cut/make a long story short накратко казано 13. to tell stories измислям си, съчинявам си 14. дребна лъжа, измишлъотина 15. жyр. вестникарска статия, материал за вестник 16. разказ, кратка повеcт, приказка 17. сюжет, фабула
  * * *
  story[´stɔ:ri] I. n 1. история; легенда; предание; слух; the \story goes that разказва се, че; it's the ( same) old \story все старата история; a tall \story невероятна история; 2. разказ; повест; приказка; short \story разказ; long short \story повест, новела; according to his own \story (по) според неговите думи; he can tell a good \story той умее да разказва; to make a long \story short накратко казано; quite another ( a very different) \story съвсем друга работа; they all tell the same \story всички разказват едно и също, плюли са си в устата; 3. фабула, сюжет; but that is another \story за това обаче ще стане дума друг път; 4. анекдот, виц; 5. лъжа, измислица, измишльотина; to tell stories измислям; съчинявам; oh, you \story! ах ти, лъжльо! (на дете); 6. журн. вестникарска статия, материал за вестник; II. story = storey.

  English-Bulgarian dictionary > story

 • 117 suggestive

  {sə'dʒestiv}
  1. показващ, сочещ, указващ
  подтикващ (of)
  this book is very SUGGESTIVE тази книга те подтиква към размисъл
  SUGGESTIVE question юр. насочващ въпрос
  2. извикващ/събуждащ неприлични представи/асоциации
  * * *
  {sъ'jestiv} а 1. показващ, сочещ, указващ; подтикващ (o
  * * *
  порнографски; неприличен;
  * * *
  1. suggestive question юр. насочващ въпрос 2. this book is very suggestive тази книга те подтиква към размисъл 3. извикващ/събуждащ неприлични представи/асоциации 4. подтикващ (of) 5. показващ, сочещ, указващ
  * * *
  suggestive[sə´dʒestiv] adj 1. който показва (указва), предизвиква размисъл (of); this play is very \suggestive тази пиеса те кара да се размислиш; 2. неприличен, порнографски, непристоен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv suggestively.

  English-Bulgarian dictionary > suggestive

 • 118 suit

  {su:t}
  I. 1. молба, искане, просба, прошение
  to grant someone's SUIT удовлетворявам нечия молба
  2. ухажване
  to press/plead/push one's SUIT моля настоятелно, ухажвам упорито, пламенно
  3. юр. иск, тъжба, съдебен процес, дело
  to be at SUIT водя дело, съдя се
  4. комплект, ансамбъл, сет
  in SUIT with заедно с, в хармония/съгласие с
  5. костюм (мъжки, дамски)
  a two/three-piece SUIT костюм от две/три части/парчета, специално облекло (за работа, спорт и пр.)
  in one's birthday SUIT шег. гол-голеничък, както ме е майка родила
  6. картu цвят
  long/short/strong SUIT дълъг/къс/силен цвят
  to follow SUIT отговарям на боята/цвета, прен. последвам примера, постъпвам както постъпва някой преди мен, и аз правя това, което правят другите
  II. 1. удобен/подходящ съм, прилягам/съответствувам на, хармонирам с
  the day/hour doesn't SUIT me този ден/час не ми е удобен
  they are perfectly SUITed for each other те ca родени един за друг
  he is not SUITed for/to be a teacher не го бива/не е за учител
  2. приличам, отивам, подхождам, подобавам
  the new part SUITs him новата роля му подхожда
  her new hat does not SUIT her новата и шапка не и отива
  3. задоволявам, допадам/харесвам на, понасям на, полезен/благоприятен съм за, изгоден съм за
  nothing SUITs her today днес не може да и се угоди
  strong coffee doesn't SUIT him силното кафе му вреди
  SUIT yourself избери си по вкус, направи/постъпи, както ти е удобно/приятно/както намериш за добре
  4. приспособявам, пригодявам, съгласувам
  to SUIT oneself to нагаждам се към/по
  to SUIT the action to the word изпълнявам веднага обещанието/заканата си
  5. обезпечавам, снабдявам
  to SUIT oneself with something снабдявам се/запасявам се с нещо
  to be SUITed with a situation имам работа, на служба съм
  * * *
  {su:t} n 1. молба, искане, просба, прошение; to grant s.o.'s suit у(2) {su:t} v 1. удобен/подходящ съм; прилягам/съответствувам на,
  * * *
  ухажване; цвят; сюита; стоя; съответствам; удобен; тъжба; понравям се; пригодявам; приспособявам; прилягам; приличам; боя; гарнитура; прошение; процес; допадам; дело; ескорт; задоволявам; изнася ми; костюм; комплект;
  * * *
  1. a two/three-piece suit костюм от две/три части/парчета, специално облекло (за работа, спорт и пр.) 2. he is not suited for/to be a teacher не го бива/не е за учител 3. her new hat does not suit her новата и шапка не и отива 4. i. молба, искане, просба, прошение 5. ii. удобен/подходящ съм, прилягам/съответствувам на, хармонирам с 6. in one's birthday suit шег. гол-голеничък, както ме е майка родила 7. in suit with заедно с, в хармония/съгласие с 8. long/short/strong suit дълъг/къс/силен цвят 9. nothing suits her today днес не може да и се угоди 10. strong coffee doesn't suit him силното кафе му вреди 11. suit yourself избери си по вкус, направи/постъпи, както ти е удобно/приятно/както намериш за добре 12. the day/hour doesn't suit me този ден/час не ми е удобен 13. the new part suits him новата роля му подхожда 14. they are perfectly suited for each other те ca родени един за друг 15. to be at suit водя дело, съдя се 16. to be suited with a situation имам работа, на служба съм 17. to follow suit отговарям на боята/цвета, прен. последвам примера, постъпвам както постъпва някой преди мен, и аз правя това, което правят другите 18. to grant someone's suit удовлетворявам нечия молба 19. to press/plead/push one's suit моля настоятелно, ухажвам упорито, пламенно 20. to suit oneself to нагаждам се към/по 21. to suit oneself with something снабдявам се/запасявам се с нещо 22. to suit the action to the word изпълнявам веднага обещанието/заканата си 23. задоволявам, допадам/харесвам на, понасям на, полезен/благоприятен съм за, изгоден съм за 24. картu цвят 25. комплект, ансамбъл, сет 26. костюм (мъжки, дамски) 27. обезпечавам, снабдявам 28. приличам, отивам, подхождам, подобавам 29. приспособявам, пригодявам, съгласувам 30. ухажване 31. юр. иск, тъжба, съдебен процес, дело
  * * *
  suit [s(j)u:t] I. n 1. костюм, кат ( дрехи); (за жена) ансамбъл; a \suit of dittos търг., шег. цял костюм жилетка) от един и същ плат; dress \suit фрак; in o.'s birthday \suit прен. гол, както го е майка родила; 2. комплект (мебели); мебелна гарнитура; in \suit в хармония (съгласие); 3. юрид. иск, тъжба, процес, дело (и lawsuit); to bring ( file) a \suit against предявявам иск срещу; nullity \suit юрид. дело за признаване недействителен ( документ, сделка и пр.); to be at \suit съдя се, водя дело; 4. молба, искане, прошение; to make \suit to прося (моля) смирено; 5. ухажване; to press ( plead) o.'s \suit with ухажвам пламенно някое момиче; ост. опитвам се да спечеля нечие благоволение; 6. карти цвят, боя; to follow \suit играя със същия цвят карта, отговарям на боята; прен. следвам примера, подражавам; long ( strong) \suit карти силна боя; short \suit карти слаба боя; politeness is not his long \suit разг. хич не го бива да е учтив, хич не е по учтивостта; II. v 1. удобен (подходящ) съм; полезен съм; понася ми; прилягам, подхождам; the climate \suits her ( very well) климатът ѝ понася; they are exactly \suited to each other те са родени един за друг, те са си лика-прилика; would Monday \suit you? в понеделник удобно ли ти е? понеделник, устройва ли те? 2. приляга ми, подхожда ми, стои ми; long hair \suits her дългата коса ѝ отива; to \suit down to the ground изцяло подхождам (прилягам) (за дреха, мода); 3. задоволявам; to \suit o.s. избирам по вкуса си; \suit yourself! прави каквото искаш! articles to \suit every taste артикули, които ще задоволят всички вкусове; 4. приспособявам, пригодявам; подкрепям думите с дела; върша на дело това, което приказвам.

  English-Bulgarian dictionary > suit

 • 119 sweet

  {swi:t}
  I. 1. сладък, приятен, вкусен
  to have a SWEET tooth обичам да си похапвам сладки неща
  2. преceн, свеж, чист (за вода, въздух и пр.)
  SWEET water хубава/пивка вода
  is the butter/milk SWEET? прясно ли е маслото/млякото? (не е ли гранясало, прокиснало)
  3. благоуханен, ароматен
  the air is SWEET with thyme въздухът ухае на мащерка
  the rose smells SWEET розата има сладък мирис
  4. сладък, звучен, мелодичен
  5. мил, приветлив, прелестен, очарователен, благ, ласкав, нежен (за характер и пр.)
  to be SWEET on рaзг. обичам много, влюбен съм в, много ми харесва
  that's very SWEET of you много мило от твоя страна
  at one's own SWEET will когато/както аз искам/намеря за добре
  SWEET one sl. силен удар с юмрук и пр.
  SWEET going приятно/леко пътуване
  SWEET and twenty хубаво двадесетгодишно момиче
  II. 1. бонбон (че)
  2. сладкиш, десерт
  3. обик. рl удоволствия, наслади, сладости
  4. мил (а), любим (а), възлюблен (а)
  5. обик. рl (благо) ухания, аромати
  * * *
  {swi:t} а 1. сладък; приятен, вкусен; to have a sweet tooth обичам (2) {swi:t} n 1. бонбон(че); 2. сладкиш, десерт; З. обик. рl уд
  * * *
  чист; удоволствие; сладък; свеж; сладкиш; пресен; приятен; приветлив; бонбон; бонбонче; благоуханен; благ; ароматичен; благозвучен; ласкав;
  * * *
  1. at one's own sweet will когато/както аз искам/намеря за добре 2. i. сладък, приятен, вкусен 3. ii. бонбон (че) 4. is the butter/milk sweet? прясно ли е маслото/млякото? (не е ли гранясало, прокиснало) 5. sweet and twenty хубаво двадесетгодишно момиче 6. sweet going приятно/леко пътуване 7. sweet one sl. силен удар с юмрук и пр 8. sweet water хубава/пивка вода 9. that's very sweet of you много мило от твоя страна 10. the air is sweet with thyme въздухът ухае на мащерка 11. the rose smells sweet розата има сладък мирис 12. to be sweet on рaзг. обичам много, влюбен съм в, много ми харесва 13. to have a sweet tooth обичам да си похапвам сладки неща 14. благоуханен, ароматен 15. мил (а), любим (а), възлюблен (а) 16. мил, приветлив, прелестен, очарователен, благ, ласкав, нежен (за характер и пр.) 17. обик. рl (благо) ухания, аромати 18. обик. рl удоволствия, наслади, сладости 19. преceн, свеж, чист (за вода, въздух и пр.) 20. сладкиш, десерт 21. сладък, звучен, мелодичен
  * * *
  sweet [swi:t] I. adj 1. сладък; to have a \sweet tongue обичам сладки работи; 2. пресен; свеж, чист (за вода, въздух и пр.); is the milk \sweet? прясно ли е млякото? 3. ароматен, благоуханен; the air is \sweet with lime въздухът ухае на липа; the rose smells \sweet розата ухае (мирише хубаво); 4. сладък, мелодичен, благозвучен; 5. мил, приятен, любим, приветлив; благ, ласкав; сладък; to be \sweet on s.o. влюбен съм в някого; I'm not very \sweet on the idea разг. не ми допада особено тази идея; to keep s.o. \sweet угаждам на някого; доставям удоволствие; омилостивявам; \sweet nothings нежности, нежни думи; a \sweet one sl силен удар с юмрук и пр.; at o.'s own \sweet will както ми скимне, както ми попадне (наслуки); \sweet running добро (гладко) функциониране (на машина и пр.); \sweet going приятно пътуване, пътуване по хубав път хубава кола); \sweet and twenty хубаво двадесетгодишно момиче; to cop it \sweet понасям наказание (малтретиране) смирено; 6. несъдържащ сяра (за нефт); \sweetly pretty сладък, очарователен; II. n 1. бонбон(че); 2. сладкиш; десерт; 3. pl сладости, наслади, удоволствия; наслаждения; 4. мил(а), любим(а), възлюбен(а); 5. обикн. pl аромати, ухания.

  English-Bulgarian dictionary > sweet

 • 120 swell

  {swel}
  I. 1. v (swelled, swollen, swelled) издувам (се), надувам (се), подувам се, отичам, набъбвам
  2. увеличавам (се), разраствам (се), нараствам, усилвам (се) (и за звук), прен. надувам (цифри и пр.)
  3. прииждам (за река), правя да придойде
  4. издигам се, надигам се, извисявам се (за повърхност, вълна и пр.)
  5. разпростирам (се), разширявам (се) (за очертания и пр.)
  6. надигам се (за чувство)
  to SWELL with преливам от, преизпълвам се с (радост, гордост и пр.), пукам се, кипя (от яд и пр.)
  to SWELL like a turkey-cock надувам се като пуяк
  to SWELL with importance надувам се, важнича
  to SWELL the chorus of присъединявам се към общото възхищение/протест и пр.
  SWELLed/swollen head sl. caмомнителност, гордост, надменност
  II. 1. мъртво вълнение (след буря и пр.)
  2. възвишение, издатина
  3. подуване, подутина
  4. муз. (знак за) кресчендо и диминуендо
  5. разг. ост. конте, франт
  6. разг. видна/важна личност, богат/високопоставен човек
  7. отличен играч и пр., майстор, компетентен/способен човек
  III. a разг. моден, елегантен, шик, първокласен, отличен, превъзходен
  SWELL society висше/модно общество, елегантен свят
  * * *
  {swel} v (swelled {sweld}; swollen {'swouln}, swelled) 1. и(2) {swel} n 1. мъртво вълнение (след буря и пр.); 2. възвишени{3} {swel} а разг. моден, елегантен, шик; първокласен; отличен,
  * * *
  1. i. v (swelled, swollen, swelled) издувам (се), надувам (се), подувам се, отичам, набъбвам 2. ii. мъртво вълнение (след буря и пр.) 3. iii. a разг. моден, елегантен, шик, първокласен, отличен, превъзходен 4. swell society висше/модно общество, елегантен свят 5. swelled/swollen head sl. caмомнителност, гордост, надменност 6. to swell like a turkey-cock надувам се като пуяк 7. to swell the chorus of присъединявам се към общото възхищение/протест и пр 8. to swell with importance надувам се, важнича 9. to swell with преливам от, преизпълвам се с (радост, гордост и пр.), пукам се, кипя (от яд и пр.) 10. възвишение, издатина 11. издигам се, надигам се, извисявам се (за повърхност, вълна и пр.) 12. муз. (знак за) кресчендо и диминуендо 13. надигам се (за чувство) 14. отличен играч и пр., майстор, компетентен/способен човек 15. подуване, подутина 16. прииждам (за река), правя да придойде 17. разг. видна/важна личност, богат/високопоставен човек 18. разг. ост. конте, франт 19. разпростирам (се), разширявам (се) (за очертания и пр.) 20. увеличавам (се), разраствам (се), нараствам, усилвам (се) (и за звук), прен. надувам (цифри и пр.)
  * * *
  swell [swel] I. v ( swelled [sweid]; swollen[´swoulən], swelled [sweld]) 1. издувам (се), надувам (се), подувам (се), отичам; набъбвам; 2. увеличавам (се), разраствам; (се), нараствам (и за звук); усилвам ( звук); прен. надувам (цифри и пр.); 3. прииждам ( река); 4. издигам се, надигам се (за повърхност, вълна и пр.); разширявам се (за очертания); 5. надигам се (за чувство); to be a \swelled head имам високо мнение за себе си; to \swell with importance, разг. to \swell like a turkey-cook надувам се (като пуяк); to \swell the chorus of admiration присъединявам се към общото възхищение; to \swell with indignation едва сдържам негодуванието си; II. n 1. мъртво вълнение; голяма вълна, която не се разлива на брега; 2. възвишение; 3. муз. кресчендо и диминуендо; усилване; педал на орган за получаване на кресчендо и диминуендо; 4. конте, франт; 5. разг. туз, важна клечка; светски човек; 6. разг. отличен играч (познавач и пр.) (at на); 7. рядко издуване, надуване, подуване; 8. издута (изпъкнала) част; изпъкналост; III. adj разг. 1. шикозен, контешки, елегантен; you look very \swell много си шик; 2. отличен, превъзходен, чудесен, забележителен.

  English-Bulgarian dictionary > swell

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.