Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 81 moment

  {'moumənt}
  1. момент, миг (и прен.)
  half a MOMENT (една) минутка
  in a MOMENT веднага, незабавно
  this very MOMENT веднага, още сега
  just/only this MOMENT току-що
  at the MOMENT в момента, засега
  at odd MOMENTs между другото, когато мога
  men of the MOMENT силни на деня
  the MOMENT I saw him щом го видях
  not for a MOMENT! никога! за нищо на света! MOMENT of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент
  2. физ., тех. момент
  3. важност, значение
  it is of no/little MOMENT няма значение, не е важно
  decision of great MOMENT важно решение
  of the first MOMENT от най-голяма важност/значение
  * * *
  {'moumъnt} n 1. момент, миг (и прен.); half a moment (една) минутка
  * * *
  секунда; важност; значение;
  * * *
  1. at odd moments между другото, когато мога 2. at the moment в момента, засега 3. decision of great moment важно решение 4. half a moment (една) минутка 5. in a moment веднага, незабавно 6. it is of no/little moment няма значение, не е важно 7. just/only this moment току-що 8. men of the moment силни на деня 9. not for a moment! никога! за нищо на света! moment of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент 10. of the first moment от най-голяма важност/значение 11. the moment i saw him щом го видях 12. this very moment веднага, още сега 13. важност, значение 14. момент, миг (и прен.) 15. физ., тех. момент
  * * *
  moment[´moument] n 1. момент, миг; прен. минута; half a \moment минутка, секунда; in a \moment завчас, веднага, незабавно, тутакси; at the same \moment едновременно; go there this very \moment! иди веднага там! to the very \moment на минутката (секундата), точно навреме; I have nothing to do at ( for) the \moment засега нямам какво да правя; at odd \moments между другото, в свободното време; a man of the \moment силен на деня; at a \moment's notice веднага; по всяко време; при (първо) поискване; ally of the \moment временен (случаен) съюзник; the \moment of truth критичен (решаващ) момент; I have just ( only) this \moment heard of it току-що чух за това; not for one \moment! никога! за нищо на света! 2. физ., тех. момент; bending \moment момент на огъване; 3. важност, значение; it is of no \moment това няма значение, това не е важно; of the first \moment от най-голяма важност (значение).

  English-Bulgarian dictionary > moment

 • 82 moral

  {'mɔrəl}
  I. 1. морален, нравствен
  MORAL philosophy етика
  2. поучителен (за книга и пр.)
  3. морален, нематериален, духовен
  4. способен да разграничава доброте от злото
  man is a MORAL agent човекът е способен да разграничава добротo от злото
  5. вероятен, макар и недоказан
  MORAL certainty почти пълна увереност/несъмнен факт
  II. 1. поука, морал
  2. рl нравственост, нрави, морал, етика
  * * *
  {'mъrъl} I. a 1. морален, нравствен; moral philosophy етика; 2. поу
  * * *
  явен; олицетворение; поука; духовен; морален; нравственост; нравствен; нрави;
  * * *
  1. i. морален, нравствен 2. ii. поука, морал 3. man is a moral agent човекът е способен да разграничава добротo от злото 4. moral certainty почти пълна увереност/несъмнен факт 5. moral philosophy етика 6. вероятен, макар и недоказан 7. морален, нематериален, духовен 8. поучителен (за книга и пр.) 9. рl нравственост, нрави, морал, етика 10. способен да разграничава доброте от злото
  * * *
  moral[´mɔrəl] I. adj 1. морален, етичен, нравствен; \moral philosophy етика; \moral sense усет за добро и зло; \moral hazard риск (на осигурително дружество) относно почтеността на осигуряемия; 2. морален, нематериален, духовен; \moral victory морална победа, победа на духа (справедливостта); 3. явен, интуитивно възприет (доказан); \moral certainty почти пълна увереност, почти несъмнен факт; II. n 1. поука, морал; 2. pl нравственост, нрави; етика; 3. разг. олицетворение; голяма прилика (сходство); the boy is the very \moral of his father прен. момчето е одрало кожата на баща си; 4. рядко = morale.

  English-Bulgarian dictionary > moral

 • 83 much

  {mʌtʃ}
  I. 1. много
  how MUCH? колко? колко струва?
  very MUCH много
  MUCH he cares upoн. много го e грижа/го интересува
  2. със сравн. cm. много, значително
  MUCH better много по-добре
  so MUCH the better толкова по-добре
  3. приблизително, горе-долу
  MUCH (about) the same приблизително същият
  pretty MUCH alike горе-долу еднакви
  MUCH of a size почти толкова голям
  MUCH the best/theworst далеч най-добър/най-лош
  MUCH as колкото и да
  MUCH as I tried колкото и да се опитвах
  MUCH to my surprise/regret, etc. за мое голямо учудваие/съжалениеи пр.
  he is MUCH the worse for this fall into the canal тойпострада много от падането си в канала
  oceansdon't so MUCH divide the world as unite it океаните по-скоро обединяват света, отколкото да го разделят
  not a single contemporary so MUCH as hints at нито единсъвременник дори и не намеква за
  II. a (more, most) много
  MUCH food/rain многохрана/дъжд
  MUCH difficulty/trouble много/големи затруднения
  he never eats MUCH breakfast той не яде многона закуска
  not MUCH of a... неособено добър/голям...
  he's not MUCH of a scholar той не e бог знае какъв учен
  I'm not MUCH of a cinemagoer рядко ходя на кино
  to betoo MUCH for много труден съм за, по-силен/по-опитен/по-хитър съм от
  that book was too MUCH for meтази книга ми беше прекалено трудна
  the schoolchampion was too MUCH for me шапмионът на училищетобеше далеч по-силен от мен
  III. n много
  MUCH of whatyou say is true голяма част от това, което казвате, е вярно
  how MUCH a kilo is that beef? колко e килототова говеждо? I don't think the film is up to MUCH смятам, че филмът не струва
  this/that MUCH толкова
  that MUCHis certain това (поне) /едно e сигурно
  I'll say this MUCHin his favour това мога да кажа в негва полза
  tomake MUCH of разбирам, проумявам, отдавам голямо значение на, преувеличавам, обръщам голямо внимание на, приемам (някого) много радушно, разшетвам се за (някого), лаская
  you havealways helped me and I'll always do as MUCH for you винагиси ми помагал и аз винаги ще ти помогна
  it's asMUCH your responsibility as mine това e колкото твоя, толкова и моя отговорност
  it was as MUCH as he coulddo to keep from laughing едва се сдържаше да не сеизсмее
  that is as MUCH as to say все едно да кажеш
  withnot/without so MUCH as saying good-bye без дори да сесбогува
  * * *
  {m^tsh} adv (more {mъ:}); most {moust}) 1. много; how much ? 1) (2) {m^tsh} I. a (more; most) много; much food/rain много храна/дъжд
  * * *
  1 a много, голямо количество;2 adv много, до голяма степен;how MUCH колко;make MUCH of ценя високо; угаждам на;so MUCH the better толкова по-добре;much; adv (more;{mЈ:}); most;{moust}) 1. много; how much ? 1) колко? 2) колко струва? very much
  * * *
  1. he is much the worse for this fall into the canal тойпострада много от падането си в канала 2. he never eats much breakfast той не яде многона закуска 3. he's not much of a scholar той не e бог знае какъв учен 4. how much a kilo is that beef? колко e килототова говеждо? i don't think the film is up to much смятам, че филмът не струва 5. how much? колко? колко струва? 6. i'll say this muchin his favour това мога да кажа в негва полза 7. i'm not much of a cinemagoer рядко ходя на кино 8. i. много 9. ii. a (more, most) много 10. iii. n много 11. it was as much as he coulddo to keep from laughing едва се сдържаше да не сеизсмее 12. it's asmuch your responsibility as mine това e колкото твоя, толкова и моя отговорност 13. much (about) the same приблизително същият 14. much as i tried колкото и да се опитвах 15. much as колкото и да 16. much better много по-добре 17. much difficulty/trouble много/големи затруднения 18. much food/rain многохрана/дъжд 19. much he cares upoн. много го e грижа/го интересува 20. much of a size почти толкова голям 21. much of whatyou say is true голяма част от това, което казвате, е вярно 22. much the best/theworst далеч най-добър/най-лош 23. much to my surprise/regret, etc. за мое голямо учудваие/съжалениеи пр 24. not a single contemporary so much as hints at нито единсъвременник дори и не намеква за 25. not much of a... неособено добър/голям.. 26. oceansdon't so much divide the world as unite it океаните по-скоро обединяват света, отколкото да го разделят 27. pretty much alike горе-долу еднакви 28. so much the better толкова по-добре 29. that book was too much for meтази книга ми беше прекалено трудна 30. that is as much as to say все едно да кажеш 31. that muchis certain това (поне) /едно e сигурно 32. the schoolchampion was too much for me шапмионът на училищетобеше далеч по-силен от мен 33. this/that much толкова 34. to betoo much for много труден съм за, по-силен/по-опитен/по-хитър съм от 35. tomake much of разбирам, проумявам, отдавам голямо значение на, преувеличавам, обръщам голямо внимание на, приемам (някого) много радушно, разшетвам се за (някого), лаская 36. very much много 37. withnot/without so much as saying good-bye без дори да сесбогува 38. you havealways helped me and i'll always do as much for you винагиси ми помагал и аз винаги ще ти помогна 39. приблизително, горе-долу 40. със сравн. cm. много, значително
  * * *
  much[mʌtʃ] I. adv ( more, most [mo:, moust]) 1. много; how \much? колко? \much pleased много доволен; \much he cares ирон. много го е грижа; 2. (при сравн. ст.) много, значително; \much better много по-добре; 3. приблизително, горе-долу; \much ( about) the same приблизително същият; pretty \much alike доста еднакви; \much of a size почти толкова голям; \much of a \much от един дол дренки; so \much the better толкова по-добре; \much will have more пари при пари отиват; not \much разг. малко вероятно е, едва ли; II. adj ( more, most) много; \much trouble голямо безпокойство; III. n голямо количество, много; to gain \much печеля много; to make \much of представям (третирам) като важен; приемам радушно, разшетвам се за; not \much of a cook не е кой знае какъв готвач; be not ( nothing) \much to look at разг. не се отличава с особена красота, не е нещо особено; I don't think \much of нямам особено добро мнение за; not up to \much разг. лошо качество, нищо особено; I thought ( guessed) as \much така си и мислех; not to be \much on ( for) s.th. не съм във възторг от, не ми харесва особено; \much as макар че, въпреки че, \much as she likes him she won' t marry him въпреки че го харесва, тя няма да се омъжи за него; not \much of a one for s.th. разг. не обичам много, не ми допада; I am not \much of a one for scotch не си падам по шотландското уиски.

  English-Bulgarian dictionary > much

 • 84 near

  {niə}
  I. 1. близко, наблизо (по време и място)
  to come/draw NEAR приближавам се, наближавам (to)
  NEARer and NEARer все по-близо (и по-близо)
  NEAR at hand съвсем близо, под ръка
  NEAR (up) on почти, около
  NEAR to близо до
  NEAR to where he was sitting близо до мястото, където седеше той
  as NEAR as I can guess доколкото мога да преценя/отгатна
  that is as NEAR as you can get по-близо не може да стигнете/отидете, по-точно от това не може, по-добро няма да намерите
  I came NEAR to crying едва не се разплаках
  2. мор. към вятъра, по посока на вятъра
  3. ост. разг. икономично, пестеливо
  4. nearly
  5. приблизително, почти
  he was as NEAR as he could to getting drowned той едва не се удави
  as NEAR as makes no difference почти еднакви
  that will go NEAR to killing him това почти ще го убие
  II. prep близо до, недалеч от (по място, време, вид)
  NEAR death на прага на смъртта
  it is NEAR 12 o'clock близо/към 12 часа e
  the sun is NEAR setting слънцето скоро ще залезе
  the time draws NEAR New Year наближава Нова година
  who comes NEAR him in wit? кой може да се сравни/мери с него по остроумие?
  III. 1. близък (по място, ред, време, степен)
  the NEAR distance средният план (между предния и задния-на природна гледка, декор и пр.)
  NEAR work работа, изискваща взиране
  in the NEAR future в близко бъдеще
  the NEARest heir to the throne най-прекият наследник на престола
  2. кратък, пряк (за път)
  3. близък, интимен
  those NEAR and dear to us тези, които ни са близки и скъпи
  4. засягащ някого отблизо
  that is a very NEAR concern of mine това e въпрос, който ме засяга твърде много
  5. почти точен, приблизителен, точен, буквален (за превод), голям (за прилика)
  NEAR guess почти правилна догадка
  NEAR miss почти точно попадение (на бомба), прен. достатъчно точен удар, за да има въздействие
  6. който замества/прилича на/имитира
  NEAR beer безалкохолна бира
  NEAR seal имитация на тюленова кожа
  7. който виси на косъм
  it was a NEAR thing/escape/squeak/touch положениeто висеше на косъм, едва се отървахме
  8. ляв (спрямо водача-за кон, колело и пр.)
  the NEAR side front wheel лявото/ам. дясното предно колело
  the NEAR, the NEAR side лявата/ам. дясната страна (на път, кон. кола)
  9. пестелив, стиснат
  he's very NEAR with his money много e стиснат
  IV. v приближавам се до, наближавам
  he is NEARing his end той e на умиране
  * * *
  {niъ} adv 1. близко, наблизо (по време и място); to come/draw near (2) {niъ} prep близо до, недалеч от (по място, време, вид); near de{3} {niъ} а 1. близък (по място, ред, време, степен); the near dist{4} {niъ} v приближавам се до, наближавам; he is nearing his end то
  * * *
  стиснат; пестелив; при; приближавам; приблизителен; близък; близко; близо до; къс; кратък; наближавам; наблизо;
  * * *
  1. as near as i can guess доколкото мога да преценя/отгатна 2. as near as makes no difference почти еднакви 3. he is nearing his end той e на умиране 4. he was as near as he could to getting drowned той едва не се удави 5. he's very near with his money много e стиснат 6. i came near to crying едва не се разплаках 7. i. близко, наблизо (по време и място) 8. ii. prep близо до, недалеч от (по място, време, вид) 9. iii. близък (по място, ред, време, степен) 10. in the near future в близко бъдеще 11. it is near 12 o'clock близо/към 12 часа e 12. it was a near thing/escape/squeak/touch положениeто висеше на косъм, едва се отървахме 13. iv. v приближавам се до, наближавам 14. near (up) on почти, около 15. near at hand съвсем близо, под ръка 16. near beer безалкохолна бира 17. near death на прага на смъртта 18. near guess почти правилна догадка 19. near miss почти точно попадение (на бомба), прен. достатъчно точен удар, за да има въздействие 20. near seal имитация на тюленова кожа 21. near to where he was sitting близо до мястото, където седеше той 22. near to близо до 23. near work работа, изискваща взиране 24. nearer and nearer все по-близо (и по-близо) 25. nearly 26. that is a very near concern of mine това e въпрос, който ме засяга твърде много 27. that is as near as you can get по-близо не може да стигнете/отидете, по-точно от това не може, по-добро няма да намерите 28. that will go near to killing him това почти ще го убие 29. the near distance средният план (между предния и задния-на природна гледка, декор и пр.) 30. the near side front wheel лявото/ам. дясното предно колело 31. the near, the near side лявата/ам. дясната страна (на път, кон. кола) 32. the nearest heir to the throne най-прекият наследник на престола 33. the sun is near setting слънцето скоро ще залезе 34. the time draws near new year наближава Нова година 35. those near and dear to us тези, които ни са близки и скъпи 36. to come/draw near приближавам се, наближавам (to) 37. who comes near him in wit? кой може да се сравни/мери с него по остроумие? 38. близък, интимен 39. засягащ някого отблизо 40. който виси на косъм 41. който замества/прилича на/имитира 42. кратък, пряк (за път) 43. ляв (спрямо водача-за кон, колело и пр.) 44. мор. към вятъра, по посока на вятъра 45. ост. разг. икономично, пестеливо 46. пестелив, стиснат 47. почти точен, приблизителен, точен, буквален (за превод), голям (за прилика) 48. приблизително, почти
  * * *
  near(-)by[´niə¸bai] I. adv наблизо; II. prep (близо) до, в съседство с; III. adj особ. ам. съседен.
  ————————
  near[niə] I. adv 1. близко, наблизко, наблизо; to come ( draw)
  ear
  приближавам се, наближавам (to);
  ear at hand
  съвсем близо; под ръка; it is
  ear upon midnight
  вече е почти полунощ;
  ear to
  близо до; почти;
  ear to where I saw him
  близо до мястото, където го видях; far and
  ear
  близо и далеч, навсякъде; he was as
  ear as he could to falling down
  той едва не падна; that will go
  ear to killing him
  това почти ще го убие; as
  ear as I can remember
  доколкото мога да си спомня; that is as
  ear as you can get
  по-близо не може да стигнете; прен. по-точно от това не може; по-добро няма да намерите; 2. мор. към вятъра, в посока на вятъра; 3. разг. икономично, пестеливо; 4. провинц. почти, насмалко; he is not
  ear as clever as you
  той съвсем (далеч) не е тъй умен като теб; II. prep 1. близо до, до; в съседство с; 2. към (за време) it is
  ear 6 o'clock
  към 6 часа е; 3. на прага на, почти до;
  ear death experience
  необясними видения (преживявания) на хора, изпаднали в кома; his ideas were
  ear fulfilment
  идеите му бяха почти осъществени; it is the same or
  ear it
  същото или нещо подобно; nobody can come anywhere
  ear her
  никой не може да се сравнява (мери) с нея; the hall was nowhere
  ear full
  залата изобщо не беше пълна;
  ear the bone
  циничен, неприличен; безцеремонен; III. adj 1. близък (по място и време); to get a
  earer view of s.th
  разглеждам нещо по-отблизо; on a
  ear day
  в един от близките дни; the
  earest heir to the throne
  най-прекият наследник на престола; 2. кратък, къс (за път); 3. близък, интимен;
  ear est and dearest
  най-близките (хора); 4. който засяга някого отблизо; that is a very
  ear concern of mine
  това е един въпрос, който ме засяга твърде много; 5. почти точен, приблизителен; точен, буквален (за превод); голям (за прилика); a
  ear guess
  почти правилна догадка;
  ear work
  работа, която изисква голямо внимание и точност; 6. ам. търг. имитация (на);
  ear beer
  безалкохолна бира;
  ear seal
  имитация на тюленова кожа;
  ear silk
  изкуствена коприна; 7. който виси на косъм; it was a
  ear thing
  ( escape, miss) на косъм висеше, едва се отървахме, едва се размина; 8. пестелив, стиснат; he is very
  ear with money
  той е много стиснат; 9. ляв (ам. десен) (при каране); the
  ear side
  лявата (ам. дясната) страна (на кон, път, кола); the
  ear horse
  конят от лявата (ам. дясната) страна; the
  ear front wheel
  предното ляво колело (на колата); IV. v приближавам се до, наближавам; the ship was
  earing the harbour
  корабът наближаваше пристанището.

  English-Bulgarian dictionary > near

 • 85 nearly

  {'niəli}
  1. почти, току-речи, приблизително, едва не
  we are NEARLY there now почти стигнахме
  pretty NEARLY equal почти/приблизително равни
  not NEARLY съвсем/далеч не
  2. близко, тясно, отблизо, интимно
  we are NEARLY related ние сме близки роднини
  to be NEARLY acquainted with добре се познавам с
  this concerns you very NEARLY това те засяга отблизо
  * * *
  {'niъli} adv 1. почти, току-речи, приблизително; едва не; we a
  * * *
  тясно; почти; приблизително; близо до; интимно;
  * * *
  1. not nearly съвсем/далеч не 2. pretty nearly equal почти/приблизително равни 3. this concerns you very nearly това те засяга отблизо 4. to be nearly acquainted with добре се познавам с 5. we are nearly related ние сме близки роднини 6. we are nearly there now почти стигнахме 7. близко, тясно, отблизо, интимно 8. почти, току-речи, приблизително, едва не
  * * *
  nearly[´niəli] adv 1. почти, току-речи, приблизително; едва не; pretty
  early equal
  почти (приблизително) равни; she very
  early kissed him
  тя само дето не го целуна; not
  early
  съвсем не, далеч не; 2. близко; интимно; тясно; много; they are
  early related
  те са близки роднини; те са тясно свързани.

  English-Bulgarian dictionary > nearly

 • 86 nice

  {nais}
  1. придирчив, взискателен, предвзет
  to beNICE in/about one's food придирчив съм към ядене, злоядсъм
  to speak with a NICE accent говоря предвзето
  heis not too NICE about the means той не подбира твърде средствата
  2. тънък, деликатен, изискващ умение, такт и внимание
  that's a very NICE point това е деликатен/щекотлив въпрос
  NICE shades of meaning тънки различия в значението
  3. остър, тънък, чувствителен (за слух и пр.), тънък, фин, изящен, изискан (за вкус)
  4. внимателен, подробен, грижлив, акуратен
  5. мил, добър, приятен, любезен, симпатичен, хубав
  man of a NICE disposition любезен/мил човек
  he was as NICE as could be той беше много/извънреднолюбезен
  it is NICE of you to много мило от ваша страна, че
  NICE chap симпатичен човек, симпатяга
  NICE dinner/garden/dress хубава вечеря/градина/рокля
  6. приличен, порядъчен
  NICE people порядъчни хора
  it is not a NICE story не е много прилична история
  7. разг. ирон. хубав
  NICE state of affairs хубава работа
  that's a NICE way to talk и таз хубава, може ли така да се приказва
  8. NICE and разг. с друго прил. доста, много, достатъчно
  it is NICE and warm топличко e
  the house stands NICE and high къщата има хубаво разположение-на високо
  you'll be NICE and ill in the morning хубавичко ще се разболееш утре
  here's a NICElong one ето тази е достатъчно дълга
  * * *
  {nais} a 1. придирчив, взискателен; предвзет; to benice in/about o.
  * * *
  фин; харен; чувствителен; хубав; остър; порядъчен; приятен; приличен; придирчив; акуратен; внимателен; добър; грижлив; деликатен; любезен;
  * * *
  1. he was as nice as could be той беше много/извънреднолюбезен 2. heis not too nice about the means той не подбира твърде средствата 3. here's a nicelong one ето тази е достатъчно дълга 4. it is nice and warm топличко e 5. it is nice of you to много мило от ваша страна, че 6. it is not a nice story не е много прилична история 7. man of a nice disposition любезен/мил човек 8. nice and разг. с друго прил. доста, много, достатъчно 9. nice chap симпатичен човек, симпатяга 10. nice dinner/garden/dress хубава вечеря/градина/рокля 11. nice people порядъчни хора 12. nice shades of meaning тънки различия в значението 13. nice state of affairs хубава работа 14. that's a nice way to talk и таз хубава, може ли така да се приказва 15. that's a very nice point това е деликатен/щекотлив въпрос 16. the house stands nice and high къщата има хубаво разположение-на високо 17. to benice in/about one's food придирчив съм към ядене, злоядсъм 18. to speak with a nice accent говоря предвзето 19. you'll be nice and ill in the morning хубавичко ще се разболееш утре 20. внимателен, подробен, грижлив, акуратен 21. мил, добър, приятен, любезен, симпатичен, хубав 22. остър, тънък, чувствителен (за слух и пр.), тънък, фин, изящен, изискан (за вкус) 23. придирчив, взискателен, предвзет 24. приличен, порядъчен 25. разг. ирон. хубав 26. тънък, деликатен, изискващ умение, такт и внимание
  * * *
  nice [nais] adj 1. мил, добър, приятен, приветлив, любезен; симпатичен; a man of
  ice disposition
  любезен (мил) човек; he was as
  ice as could be
  той беше много (извънредно) любезен; it was
  ice of you to...
  много мило от ваша страна да...; a
  ice chap
  симпатичен човек, симпатяга; 2. остър, тънък, чувствителен (за слух и пр.); тънък, фин, изящен, изискан (за вкус); внимателен, подробен; грижлив, акуратен; 3. тънък, деликатен; който изисква умение, такт и внимание; that's a very
  ice point
  това е деликатен (щекотлив) въпрос (въпрос, който изисква такт и внимание);
  ice shades of meaning
  тънки различия в значението; 4. придирчив, взискателен; мъчен, капризен (на когото трудно се угажда); to be
  ice in o.'s clothes
  обръщам голямо внимание на облеклото си; to be
  ice in
  ( about) o.'s food придирчив съм към храната, капризен съм към храната; he is not too
  ice about the means
  той не подбира твърде средствата; 5. хубав, добър; приятен; a
  ice dinner
  хубав обед; 6. приличен, благоприличен; порядъчен;
  ice people
  порядъчни хора; it is not a
  ice story
  не е много прилична история; 7. ирон. хубав; a
  ice state of affairs
  хубава работа; that's a
  ice talk
  и таз хубава, може ли така да се приказва; 8.
  ice and
  (с друго прил.) доста, много, достатъчно; it is
  ice and warm
  топличко е; the house stands
  ice and high
  къщата е добре разположена доста нависоко; how
  ice and early you are
  колко хубаво, че идвате тъй рано; you will be
  ice and ill in the morning
  хубавичко ще се разболееш утре; here is a
  ice long one
  ето тази е достатъчно дълга.

  English-Bulgarian dictionary > nice

 • 87 nicely

  {'naisli}
  1. добре, хубаво
  to be doing NICELY добре съм, добре работя, имам успех в работата си
  2. точно, внимателно, грижливо
  that'll suit me NICELY това е тъкмо което търся, това ми е удобно
  3. мило, любезно
  he spoke very NICELY about you той каза много хубави неща за вас
  * * *
  {'naisli} adv 1. добре, хубаво; to be doing nicely 1)добре съм; 2)
  * * *
  хубаво; точно; приятно; внимателно; грижливо; добре; любезно; мило;
  * * *
  1. he spoke very nicely about you той каза много хубави неща за вас 2. that'll suit me nicely това е тъкмо което търся, това ми е удобно 3. to be doing nicely добре съм, добре работя, имам успех в работата си 4. добре, хубаво 5. мило, любезно 6. точно, внимателно, грижливо
  * * *
  nicely[´naisli] adv 1. добре, хубаво; she is doing
  icely
  тя е добре; 2. точно, внимателно, грижливо; съвсем добре; that'll suit me
  icely
  това ми харесва, точно това търся; 3. мило, любезно; he spoke very
  icely about you
  той се изказа много любезно за вас.

  English-Bulgarian dictionary > nicely

 • 88 nose

  {nouz}
  I. 1. нос
  NOSE to NOSE лице срещу лице
  under your very NOSE, right under your NOSE прен. под носа ти
  to hold one's NOSE запушвам си носа
  2. обоняние, усет, нюх, проницателност, прозорливост
  to have a good NOSE (for) имам тънък усет (за)
  to have a bad NOSE (for) нямам усет (за)
  3. аромат, букет (на чай и пр.)
  4. предна част, нос (на кола, кораб и пр.)
  5. отвор, отвърстие (на духало и пр.), струйник (на маркуч)
  6. sl. шпионин, доносник
  before one's NOSE право пред себе си
  to bite/cut off one's NOSE to spite one's face от злоба към някого навреждам на себе си
  to follow one's NOSE вървя право пред себе си, вървя наслуки/където ми видят очите, водя се по усета/инстинкта си
  to look down/turn up one's NOSE at гледам отвисоко на
  to make/pull a long NOSE at правя дълъг нос на
  to measure NOSEs блъсваме се един в друг
  to pay through the NOSE плащам скъпо и прескъпо, излиза ми през носа
  to poke/put/thrust/stick one's NOSE in someone's affairs пъхам си носа/гагата/меся се в работите на някого
  to keep one's NOSE out of не се бъркам в, не си навирам носа в
  to keep one's NOSE clean държа се прилично, избягвам неприятности
  to put someone's NOSE out of Joint измествам някого, смачквам му фасона (като го измествам)
  to rub someone's NOSE in it натривам носа на някого
  to wipe someone's NOSE измамвам/изигравам някого
  with one's NOSE in the air с вирнат нос
  on the NOSE sl. съвсем точно
  II. 1. мириша, душа, надушвам, подушвам (и прен.)
  2. вра се, навирам се, пъхам си носа навсякъде
  търся, диря (after, for)
  3. надушвам, откривам, узнавам, досещам се, обяснявам си, отгатвам
  4. трия/търкам носа си в, пъхам си носа в
  5. мор. пробивам си път, напредвам, плавам (за кораб)
  nose about/around душа (и прен.), навирам си носа
  nose out надушвам, подушвам (и прен.), проследявам, откривам, придвижвам се/измъквам се бавно/рнимателно
  * * *
  {nouz} n 1. нос; nose to nose лице срещу лице; under your very nose, rig(2) {nouz} v 1. мириша, душа, надушвам, подушвам (и прен.); 2. в
  * * *
  шпионин; усет; откривам; отгатвам; отвор; обоняние; аромат; прозорливост; проследявам; проницателност; доносник; душа; мириша; надушвам; нос;
  * * *
  1. before one's nose право пред себе си 2. i. нос 3. ii. мириша, душа, надушвам, подушвам (и прен.) 4. nose about/around душа (и прен.), навирам си носа 5. nose out надушвам, подушвам (и прен.), проследявам, откривам, придвижвам се/измъквам се бавно/рнимателно 6. nose to nose лице срещу лице 7. on the nose sl. съвсем точно 8. sl. шпионин, доносник 9. to bite/cut off one's nose to spite one's face от злоба към някого навреждам на себе си 10. to follow one's nose вървя право пред себе си, вървя наслуки/където ми видят очите, водя се по усета/инстинкта си 11. to have a bad nose (for) нямам усет (за) 12. to have a good nose (for) имам тънък усет (за) 13. to hold one's nose запушвам си носа 14. to keep one's nose clean държа се прилично, избягвам неприятности 15. to keep one's nose out of не се бъркам в, не си навирам носа в 16. to look down/turn up one's nose at гледам отвисоко на 17. to make/pull a long nose at правя дълъг нос на 18. to measure noses блъсваме се един в друг 19. to pay through the nose плащам скъпо и прескъпо, излиза ми през носа 20. to poke/put/thrust/stick one's nose in someone's affairs пъхам си носа/гагата/меся се в работите на някого 21. to put someone's nose out of joint измествам някого, смачквам му фасона (като го измествам) 22. to rub someone's nose in it натривам носа на някого 23. to wipe someone's nose измамвам/изигравам някого 24. under your very nose, right under your nose прен. под носа ти 25. with one's nose in the air с вирнат нос 26. аромат, букет (на чай и пр.) 27. вра се, навирам се, пъхам си носа навсякъде 28. мор. пробивам си път, напредвам, плавам (за кораб) 29. надушвам, откривам, узнавам, досещам се, обяснявам си, отгатвам 30. обоняние, усет, нюх, проницателност, прозорливост 31. отвор, отвърстие (на духало и пр.), струйник (на маркуч) 32. предна част, нос (на кола, кораб и пр.) 33. трия/търкам носа си в, пъхам си носа в 34. търся, диря (after, for)
  * * *
  nose [nouz] I. n 1. нос;
  ose to
  ose
  лице срещу лице; before o.'s
  ose
  право пред себе си; by a
  ose
  едва-едва, насила; to blow o.'s
  ose
  издухвам си носа; to cock o.'s
  ose
  виря (навирвам) нос; гордея (възгордявам) се, придавам си важност; to see no further than the end of o.'s
  ose
  не виждам по-далеч от носа си; не съм проницателен; to saddle o.'s
  ose
  шег. слагам си очила; to speak through o.'s
  ose
  говоря през носа си, гъгна; on the
  ose
  съвсем точно, правилно; to hit it on the
  ose
  попадам точно в целта; with o.'s
  ose in the air
  надменно, с вирнат нос, отнасям се с пренебрежение, гледам отвисоко на другите; 2. обоняние, усет, нюх; проницателност, прозорливост; to have a good
  ose
  ( for) имам тънък усет, имам остър нюх (и прен.); душа, надушвам; нямам усет; 3. аромат, букет (на чай и пр.); 4. предна част (на кораб, машина и пр.); 5. отвор, отвърстие (на духало и пр.), струйник (на маркуч); шопка (на чайник); 6. воен. връх (на куршум, торпила); 7. sl шпионин, осведомител, доносник; a bloody
  ose
  поражение, разгром; parson's ( pope's)
  ose
  пилешка трътка; white
  ose
  (малка) вълна с бял гребен; a
  ose of wax
  човек със слаба воля; he is a
  ose of wax with her
  тя се е качила на главата му; a
  ose to light candles at
  червен нос (на пияница); to bite ( snap) somebody's
  ose off
  озъбвам се, отговарям грубо на, срязвам; to bite ( cut) off o.'s
  ose to spite o.'s face
  заради бълхата изгарям юргана; to count ( tell)
  oses
  преброявам гласове (присъствуващи, съмишлениците си); to follow o.'s
  ose
  вървя направо; водя се по усета (инстинкта) си; to have a
  ose round
  душа навсякъде, обикалям; to lead by the
  ose
  водя за носа; to look down ( turn up) o.'s
  ose at
  гледам отвисоко; to make ( pull) a long
  ose
  (ам. to thumb o.'s
  ose
  ) at правя дълъг нос на; to measure
  oses
  блъсваме се един о друг; to pay through the
  ose
  плащам скъпо и прескъпо, излиза ми през носа; to keep o.'s
  ose clean
  не се забърквам в (стоя настрана от) неприятности; to poke ( stick, thrust) o.'s
  ose into somebody's affairs
  пъхам си носа (гагата), меся се в работите на; to put o.'s
  ose in
  показвам се, появявам се; to put s.o.'s
  ose out
  ( of joint) измествам някого; смачквам му фасона; to wipe s.o.'s
  ose
  измамвам, изигравам; as plain as the
  ose on your face
  съвсем ясно, ясно като на длан; to rub s.o.'s
  ose into s.th.
  непрекъснато напомням, натяквам; to keep o.'s
  ose clean
  разг. държа се прилично, за да не загазя; to get up s.o.'s
  ose
  дразня някого, трън съм в нечии очи;
  ose to tail
  близо (плътно) един след (зад) друг; to give s.o. a bloody
  ose
  ( to bloody s.o.'s
  ose
  ) нанасям достатъчно тежки поражения на противника, за да го накарам да се оттегли поне временно; to keep ( hold, put) o.'s
  ose to the grindstone
  концентрирам се върху работата си, работя усърдно и упорито, работя без почивка (прекъсване); II. v 1. мириша, душа, надушвам, подушвам (и прен.); 2. вра се, навирам се, пъхам си носа навсякъде; търся диря ( after, for); 3. надушвам, подушвам, проследявам, откривам, разбирам, узнавам, досещам се, обяснявам си, отгатвам; 4. трия (търкам) носи си о; пъхам си носа в; 5. пробивам си път, напредвам, плувам (за кораб); I
  osed the car into the garage
  внимателно вкарах колата в гаража;

  English-Bulgarian dictionary > nose

 • 89 nothing

  {'nʌθiŋ}
  I. 1. нищо
  NOTHING else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто
  NOTHING if not преди всичко, извънредно, крайно
  NOTHING special/разг. very much нищо особено
  NOTHING less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто
  NOTHING short of едва ли не, почти
  for NOTHING напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно
  NOTHING of value нищо ценно
  NOTHING of the kind нищо подобно
  all to NOTHING всичко напразно
  apropos of NOTHING без никакъв повод, без всякаква връзка
  there is NOTHING for it but to не остава нищо друго, освен да
  to have NOTHING for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да
  NOTHING to, as NOTHING compared with/to нищо в сравнение с/пред
  to have NOTHING to do нямам какво да правя
  to be/mean NOTHING to someone не представлявам интерес за някого
  that is NOTHING to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с
  NOTHING doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде
  to be for NOTHING нямам никакво значение
  не играя никаква роля (in)
  to come to NOTHING не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се
  no NOTHING след отр., шег., разг. ни, нищо
  he has no house, no home, no NOTHING той няма ни къща, ни дом, ни нищичко
  2. нищожество, дреболия
  more NOTHING дребна работа
  the little NOTHINGs of life дребните неща в живота
  3. небитие
  4. мат. нула
  to be NOTHING безверник/атеист съм
  II. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко
  NOTHING like so/as good далеч/съвсем не толкова добър
  the house is NOTHING near as large as I expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах
  * * *
  {'n^din} n 1. нищо; nothing else than/(else) but нищо друго освен; (2) {'n^din} adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко; nothing like
  * * *
  дреболии; небитие; нищожество; нула; нищо; никак;
  * * *
  1. all to nothing всичко напразно 2. apropos of nothing без никакъв повод, без всякаква връзка 3. for nothing напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно 4. he has no house, no home, no nothing той няма ни къща, ни дом, ни нищичко 5. i. нищо 6. ii. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко 7. more nothing дребна работа 8. no nothing след отр., шег., разг. ни, нищо 9. nothing doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде 10. nothing else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто 11. nothing if not преди всичко, извънредно, крайно 12. nothing less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто 13. nothing like so/as good далеч/съвсем не толкова добър 14. nothing of the kind нищо подобно 15. nothing of value нищо ценно 16. nothing short of едва ли не, почти 17. nothing special/разг. very much нищо особено 18. nothing to, as nothing compared with/to нищо в сравнение с/пред 19. that is nothing to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с 20. the house is nothing near as large as i expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах 21. the little nothings of life дребните неща в живота 22. there is nothing for it but to не остава нищо друго, освен да 23. to be for nothing нямам никакво значение 24. to be nothing безверник/атеист съм 25. to be/mean nothing to someone не представлявам интерес за някого 26. to come to nothing не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се 27. to have nothing for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да 28. to have nothing to do нямам какво да правя 29. мат. нула 30. не играя никаква роля (in) 31. небитие 32. нищожество, дреболия
  * * *
  nothing[´nɔuiʃ] I. pron нищо;
  othing but
  ( else than) нищо друго, освен; чисто и просто; it ( that) is
  othing
  това е дреболия; there is
  othing for it but
  не остава нищо друго освен;
  othing if not
  преди всичко, крайно, извънредно, необикновено;
  othing is the matter
  нищо не се е случило, нищо не е станало; he is
  othing if not sincere
  и той, ако не е искрен, не знам кой друг е;
  othing to
  , as
  othing compared with
  (to) нищо в сравнение с (пред);
  othing near so
  съвсем не, значително;
  othing of value
  нищо ценно;
  othing of the kind
  нищо подобно;
  othing short of
  също толкова добро (или лошо) като; ни повече, ни по-малко;
  othing less than
  чисто и просто; направо;
  othing doing
  разг. няма го майстора, няма какво да се прави;
  othing to make a song about
  не заслужава внимание, нищо особено; all to
  othing
  всичко напразно (на вятъра); apropos of
  othing
  без никакъв повод, изведнъж, внезапно; for
  othing
  напразно, залудо, без полза, току-така; без никаква причина, неизвестно защо; безплатно, безвъзмездно, даром; to be for
  othing
  нямам никакво значение, не играя никаква роля (in); to fade away to
  othing
  изчезвам постепенно; the conversation dropped to
  othing
  разговорът замря; next to
  othing
  почти нищо; to beat to
  othing
  слагам в джоба си, удрям о́ земята, превъзхождам; to come to
  othing
  не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам; to stop at
  othing
  не се спирам пред нищо, безпощаден съм, жесток съм; to dance upon
  othing
  ост. бивам обесен, намазвам въжето; to have
  othing for it but
  не ми остава нищо друго освен; to have
  othing on
  ам. нямам никакво предимство пред; to have
  othing to do with
  нямам нищо общо с; to have
  othing to show for it
  не постигам никакъв резултат; to leave
  othing to chance
  не разчитам на случайност, премислям (обмислям) всичко; to make
  othing of
  не се възползвам от, не използвам, не разбирам никак; не виждам никакъв смисъл в; смятам за дребна работа, не обръщам внимание (не отдавам значение) на; смятам за нещо обикновено, за мене не е нищо да (с ger); to rise from
  othing
  почвам от нищо; he has
  othing in him
  той не представлява (не е) нищо особено, посредствен (безличен) е; there's
  othing in it
  в това няма нищо вярно, това не отговаря на действителността; това няма никакво значение, не представлява никакъв интерес; шансовете са еднакви (за двама конкуренти); that's
  othing to you
  това не е твоя работа, не те засяга (вълнува);
  othing ventured
  othing gained
  който рискува, (той) печели; to think
  othing of
  не се колебая, действам решително; no
  othing
  (след отриц.) шег., разг. ни нищо; he has no house, no car, no
  othing
  той няма ни къща, ни кола, ни нищо; to be
  othing
  не изповядвам никаква вяра, атеист съм; to be
  othing of
  не съм никакъв; like
  othing on earth
  на нищо не прилича, отвратително, ужасно; in
  othing flat
  моментално, веднага;
  othing is stolen without hands
  щом има кражба, има и крадец;
  othing succeeds like success
  успехът води след себе си нови успехи; II. n 1. нищожество, дреболия; a mere
  othing
  дребна работа; the little
  othings of life
  дребните неща в живота; sweet ( soft)
  othing s
  комплименти, любезности; thank you for
  othing
  ! ирон. много ти благодаря! (за отказана помощ); 2. небитие; 3. мат. нула; III. adv никак, съвсем не, ни най-малко;
  othing less than
  нищо друго освен; чисто и просто;
  othing like
  нищо в сравнение с, нищо по-хубаво от; съвсем не;
  othing near so
  съвсем не, далеч не толкова.

  English-Bulgarian dictionary > nothing

 • 90 outside

  {,aut'said}
  I. 1. външност, външна страна/част/повърхност
  OUTSIDE of a bus горен стаж на автобус
  impressions from the OUTSIDE впечатления на външен наблюдател
  2. ист. пътник на покрива на дилижанс
  3. краен предел
  at the (very) OUTSIDE най-много
  4. pl външни листа (на топ хартия)
  II. 1. външен
  2. краен, последен
  OUTSIDE left/right сп. ляво/дясно крило
  3. чужд, страничен, външен
  OUTSIDE worker приходящ работник
  OUTSIDE opinion чуждо мнение, мнение на външно/незаинтересовано лице
  OUTSIDE job разг. престъпление, извършено от външни лица
  4. най-голям, максимален, най-вероятен
  5. незначителен, нищожен (за възможност)
  III. 1. вън, навън, отвън, на открито
  2. мор. в/на открито море
  3. sl. на свобода, не в затвора
  IV. 1. вън от, извън, отвъд
  2. вън/настрана от
  с изключение на (ам. и с of)
  we cannot go OUTSIDE the evidence не можем да пренебрегнем доказателствата
  OUTSIDE of a horse разг. на кон
  to get OUTSIDE (of) разг. изяждам, изпивам
  * * *
  {,aut'said} n 1. външност; външна страна/част/повърхност; outside o(2) {,aut'said} а 1. външен; 2. краен, последен; outside left/right{3} {,aut'said} adv 1. вън, навън; отвън; на открито; 2. мор.{4} {,aut'said} prep 1. вън от, извън; отвъд; 2. вън/настрана
  * * *
  чужд; страничен; отвъд; отвън; последен; пред; външност; вън; външен; крайност; краен; навън;
  * * *
  1. at the (very) outside най-много 2. i. външност, външна страна/част/повърхност 3. ii. външен 4. iii. вън, навън, отвън, на открито 5. impressions from the outside впечатления на външен наблюдател 6. iv. вън от, извън, отвъд 7. outside job разг. престъпление, извършено от външни лица 8. outside left/right сп. ляво/дясно крило 9. outside of a bus горен стаж на автобус 10. outside of a horse разг. на кон 11. outside opinion чуждо мнение, мнение на външно/незаинтересовано лице 12. outside worker приходящ работник 13. pl външни листа (на топ хартия) 14. sl. на свобода, не в затвора 15. to get outside (of) разг. изяждам, изпивам 16. we cannot go outside the evidence не можем да пренебрегнем доказателствата 17. вън/настрана от 18. ист. пътник на покрива на дилижанс 19. краен предел 20. краен, последен 21. мор. в/на открито море 22. най-голям, максимален, най-вероятен 23. незначителен, нищожен (за възможност) 24. с изключение на (ам. и с of) 25. чужд, страничен, външен
  * * *
  outside[¸aut´said] I. adv 1. вън, навън; отвън; 2. на открито, на въздух; come ( step) \outside! я ела отвън с мене! (често - за да се бием); 3. мор. в (на) открито море; 4. sl на свобода, не в затвора, "вън"; II. prep 1. вън от, извън; отвъд; \outside human comprehension непонятен; извън пределите на човешкото познание; 2. вън от; с изключение на, изключая (и \outside of, особ. ам.); no one knows \outside you and me никой освен мен и теб не знае; само ние двамата знаем; \outside of a horse ам. sl на кон; to get \outside (of) sl изяждам, изпивам; III.[´aut¸said] adj 1. външен; 2. краен, последен; the \outside left ( right) сп. ляво (дясно) крило; 3. чужд, страничен, външен, приходящ; \outside broker борсов посредник, който не е член на борсата; to get an \outside opinion вземам друго (чуждо) мнение; \outside job разг. кражба, извършена от външни хора; 4. максимален; най-добър; извънреден, изключителен; \outside prices максимални цени; it's the \outside edge разг. това е вече прекалено, това вече стига до крайност; 5. малко вероятен; далечен (за шанс); IV. n 1. външност; външна част (повърхност); the \outside of a garage външната част (страна) на гараж; impressions from the \outside впечатления на външен наблюдател; 2. краен предел, крайност; at the ( very) \outside в краен случай; two days at the \outside най-много два дни, не повече от два дни; 3. разг. пътник от втория етаж на автобуса; 4. pl външните листа (в топ хартия, на пура и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > outside

 • 91 over

  {'ouvə}
  I. 1. над, върху (и прен.), край, до
  OVER a glass of beer на чаша бира
  to sit OVER the fire седя край/до огъня
  to go to sleep OVER one's work заспивам над работата си/както работя
  with his coat OVER his shoulder с палто, преметнато през/на рамо
  to set OVER the rest поставям над другите
  how long will yon be OVER it? колко време ще ти отнеме това? to stumble OVER a stone препъвам се в/o камък
  2. по, на, из
  all OVER the town по/из целия град
  all OVER the world из/по целия свят
  OVER Europe, Europe OVER из цяла Европа
  3. оттатък, отвъд, през
  the house OVER the way отсрещната къща
  to speak OVER one's shoulder говоря през рамо
  to escape OVER the frontier избягвам през границата
  4. oт (ръба на нещо)
  to fall OVER a cliff падам от скала
  to flow OVER the edge проливам
  5. през, през (цялото) време, в течение на
  OVER the past 25 years в течение на/през последните 25 години
  can you stay OVER Sunday? можеш ли да останеш и неделя/до понеделник? he will not live OVER today той няма да доживее до утре
  6. над, повече от
  it costs OVER USD 50 струва над 50 долара
  OVER and above their wages освен/плюс/свръх надницата им
  7. по (радио, телефон и пр.)
  8. за, относно, във връзка с
  to laugh OVER something смея се на/за нещо
  trouble OVER money парични затруднения
  II. 1. оттатък, отвъд, от/на другата страна
  to jump OVER прескачам
  OVER here ей ту к, отсам
  OVER there ей там
  2. насам, у/при мен, нас и пр.
  he is OVER from Greece дошъл e от Гърция
  ask him OVER покани го да дойде
  we are having some friends OVER поканили сме приятели у нас
  3. падане, прекатурване пре-
  to fall OVER прекатурвам се
  and OVER I went претърколих се
  the milk boiled OVER млякото изкипя
  4. предаване, преотстъпване и пр. пре-
  to hand something OVER to someone предавам някому нещо
  to go OVER to the enemy преминавам към неприятеля
  OVER (to you)! сега e ваш ред! (радиотелеграфия и пр.)
  5. от край до край, изцяло, навсякъде
  to search the town OVER претърсвам целия град
  he's English all OVER той e типичен англичанин
  to be mud all OVER/разг. all OVER mud целият съм покрит с кал
  to ache all OVER всичко ме боли
  to paint OVER заличавам с боя
  to look OVER accounts преглеждам сметки
  to think something OVER премислям нещо
  to talk the matter OVER обсъждам/разисквам въпрос
  6. завършване, край
  the play is OVER пиесата свърши
  the rain is OVER дъждът преваля
  it's all OVER всичко e свършено
  it's OVER and done with окончателно e свършено, напълно e уредено
  7. още веднъж, отново, пак (и OVER again)
  I had to do it all OVER again трябваше да го правя пак от начало до край
  ten times OVER десет пъти едно след друго
  OVER and again много/безброй пъти, неведнъж
  to turn something OVER and OVER обръщам нещо на всички страни
  8. допълнително, отгоре, в остатък
  children of fourteen and OVER деца от четиринайсет години нагоре
  keep what is left OVER задръжте остатъка
  nine divided by four makes two and one OVER девет делено на четири прави две и едно в остатък
  I shall have something OVER ще ми остане нещо
  9. извънредно, необичайно, особено
  she grieves OVER much тя скърби прекалено много
  he hasn't done it OVER well не го e направил особено добре
  III. 1. горец, по-висш, по-висок
  2. външен
  3. допълнителен, извънреден, в повече
  4. прекомерен
  IV. pref свръх-, над-, пре-
  * * *
  {'ouvъ} prep 1. над, върху (и прен.), край, до; over а glass of bee(2) {'ouvъ} adv 1. оттатък, отвъд, от/на другата страна; to jump{3} {'ouvъ} а 1. горец, по-висш, по-висок; 2. външен; 3. допълни{4} {'ouvъ} pref свръх-, над-, пре-.
  * * *
  свръх; отвъд; отгоре; оттатък; отново; през; външен; върху; допълнително; горен; допълнителен; излишък; крайно; над; на;
  * * *
  1. all over the town по/из целия град 2. all over the world из/по целия свят 3. and over i went претърколих се 4. ask him over покани го да дойде 5. can you stay over sunday? можеш ли да останеш и неделя/до понеделник? he will not live over today той няма да доживее до утре 6. children of fourteen and over деца от четиринайсет години нагоре 7. he hasn't done it over well не го e направил особено добре 8. he is over from greece дошъл e от Гърция 9. he's english all over той e типичен англичанин 10. how long will yon be over it? колко време ще ти отнеме това? to stumble over a stone препъвам се в/o камък 11. i had to do it all over again трябваше да го правя пак от начало до край 12. i shall have something over ще ми остане нещо 13. i. над, върху (и прен.), край, до 14. ii. оттатък, отвъд, от/на другата страна 15. iii. горец, по-висш, по-висок 16. it costs over $50 струва над 50 долара 17. it's all over всичко e свършено 18. it's over and done with окончателно e свършено, напълно e уредено 19. iv. pref свръх-, над-, пре- 20. keep what is left over задръжте остатъка 21. nine divided by four makes two and one over девет делено на четири прави две и едно в остатък 22. over (to you)! сега e ваш ред! (радиотелеграфия и пр.) 23. over a glass of beer на чаша бира 24. over and above their wages освен/плюс/свръх надницата им 25. over and again много/безброй пъти, неведнъж 26. over europe, europe over из цяла Европа 27. over here ей ту к, отсам 28. over the past 25 years в течение на/през последните 25 години 29. over there ей там 30. oт (ръба на нещо) 31. she grieves over much тя скърби прекалено много 32. ten times over десет пъти едно след друго 33. the house over the way отсрещната къща 34. the milk boiled over млякото изкипя 35. the play is over пиесата свърши 36. the rain is over дъждът преваля 37. to ache all over всичко ме боли 38. to be mud all over/разг. all over mud целият съм покрит с кал 39. to escape over the frontier избягвам през границата 40. to fall over a cliff падам от скала 41. to fall over прекатурвам се 42. to flow over the edge проливам 43. to go over to the enemy преминавам към неприятеля 44. to go to sleep over one's work заспивам над работата си/както работя 45. to hand something over to someone предавам някому нещо 46. to jump over прескачам 47. to laugh over something смея се на/за нещо 48. to look over accounts преглеждам сметки 49. to paint over заличавам с боя 50. to search the town over претърсвам целия град 51. to set over the rest поставям над другите 52. to sit over the fire седя край/до огъня 53. to speak over one's shoulder говоря през рамо 54. to talk the matter over обсъждам/разисквам въпрос 55. to think something over премислям нещо 56. to turn something over and over обръщам нещо на всички страни 57. trouble over money парични затруднения 58. we are having some friends over поканили сме приятели у нас 59. with his coat over his shoulder с палто, преметнато през/на рамо 60. външен 61. допълнителен, извънреден, в повече 62. допълнително, отгоре, в остатък 63. за, относно, във връзка с 64. завършване, край 65. извънредно, необичайно, особено 66. над, повече от 67. насам, у/при мен, нас и пр 68. от край до край, изцяло, навсякъде 69. оттатък, отвъд, през 70. още веднъж, отново, пак (и over again) 71. падане, прекатурване пре- 72. по (радио, телефон и пр.) 73. по, на, из 74. предаване, преотстъпване и пр. пре- 75. през, през (цялото) време, в течение на 76. прекомерен
  * * *
  over[´ouvə] I. prep 1. над, върху, на; \over my head над главата ми; прен. 1) над умствените ми способности; трудно за разбиране; 2) без да се допита до мене; flung \over the back of a chair метнат върху облегалката на стол; to converse \over the fence разговарям през оградата; to sit \over the fire седя около (до) огъня; \over his signature с негов подпис; how long will you be \over it? колко време ще ти отнеме това? 2. по; на; из; to travel \over England пътувам из Англия; 3. през, през (цялото) време на, в течение на; he will not live \over today той не ще доживее до утре; to discuss business \over golf говоря по бизнес по време на голф (докато играя голф); can you stay \over Sunday? можеш ли да останеш и в неделя с нас? можеш ли да останеш до понеделник? 4. оттатък, отвъд, през; a bridge \over a stream мост през река; \over the river от другата страна на реката, отвъд реката; 5. от (ръба на нещо); to fall \over a cliff падам от скала; to flow \over the edge преливам; 6. над, повече от, свръх; \over forty над четиридесетте; I like that \over everything else това ми харесва повече от всичко друго; 7. по; чрез; I heard it \over the radio чух го по радиото; 8. за, относно, на тема; an argument \over nothing спор за глупости (нещо маловажно); to be all \over s.o. 1) престаравам се да любезнича с някого; 2) много се възхищавам от някого; she is not \over her last love affair още не се е съвзела след последната си любовна афера (не е преодоляла чувствата си); \over and above his salary в допълнение към заплатата му; II. adv 1. оттатък, отвъд, от другата страна; \over here ей тук, отсам; \over against срещу, против; to reach \over пресягам се; 2. за падане, преливане; пре-: and \over I went и ето че се претърколих; to knock s.o. \over повалям някого с удар; 3. от, оттатък; invite him \over покани го да дойде при нас; 4. за предаване: to hand s.th. \over to s.o. връчвам някому нещо; to take \over 1) поемам; 2) пренасям; 5. от край до край; от начало до край; навсякъде; to search the town \over претърсвам целия град; to read a document \over прочитам документ от край до край; he's English all \over той е англичанин от глава до пети; that's you all \over! това е типично за тебе! същият (същата) си си останал(а)! to think s.th. \over премислям нещо; to talk \over the matter обсъждам въпроса; 6. (със значение на край или завършек): the rain is \over дъждът спря; it is all \over всичко е свършено; \over and done with напълно уредено, съвсем готово; 7. още веднъж, отново (и \over again); ten times \over десет пъти едно след друго; twice \over на два пъти; \over and again много пъти наведнъж, безброй пъти; to turn s.th. \over and \over обръщам и преобръщам нещо, обръщам нещо на всички страни; 8. допълнително, отгоре; в остатък; people aged 65 and \over хора на 65 години и нагоре; nine divided by four makes two and one \over девет, делено на четири, прави две и едно в остатък; 9. извънредно, необичайно, свръх, крайно; he was \over polite той се топеше (разтичаше) от любезност; much \over прекалено (твърде) много; a pipe measuring three inches \over тръба, широка 3 инча (цола); \over and above освен това, в допълнение на, отгоре на това; на всичко отгоре; III. adj 1. горен, по-висок, по-висш; 2. външен; връхни; 3. допълнителен, извънреден; IV. n ам. 1. излишък; 2. воен. изстрел над мишената; 3. сп. последователно хвърляне на 6 топки (при игра на крикет); a maiden \over хвърляне на 6-те топки, без да се отбележи точка; 4. намятане, наметка, наддавка (при плетене); V. v рядко прескачам, прехвърлям; преминавам.

  English-Bulgarian dictionary > over

 • 92 place

  {pleis}
  I. 1. място
  in PLACE на място, уместно, уместен, подходящ
  out of PLACE не на място, неуместно, неуместен, неподходящ
  in PLACEs на места, тук-там
  in PLACE of вместо, наместо
  in the first/second PLACE на първо/второ място, първо/второ
  in the next PLACE по-нататък, след това, после
  six PLACEs were laid масата беше сложена за шест души
  before I leave this PLACE преди да си тръгна оттук, преди да си отида
  all over the PLACE навсякъде
  some PLACE някъде
  any PLACE някъде, къде да е
  in another PLACE парл. в Камарата на лордовете/общините
  the other PLACE шег. Оксфорд (употребено в Кеймбридж), Кеймбридж (употребено в Оксфорд)
  to take one's PLACE заемам мястото си, сядам
  to fill/take the PLACE of замествам, заемам мястото на
  to give PLACE to отстъпвам място на, бивам последван/заместен от
  to have a soft PLACE in one's heart for питая/имам добри/нежни чувства към, обичам
  there is no PLACE like home у дома си е най-хубаво
  2. (подходящ) момент/място/време
  this is not the PLACE to не му е сега времето да, сега не е моментът да
  3. място, сграда (за определена работа, цел), заведение
  PLACE of worship църква, храм
  PLACE of business кантора
  PLACE of residence жилище, дом, местожителство
  PLACE of arms плацдарм
  PLACEs of amusement увеселителни заведения
  4. дом, квартира, жилище, имение
  PLACE in the country вила
  come to my PLACE елате у дома/у нас
  5. селище, град, село
  6. площад, улица (в названия)
  7. положение, ранг
  to know one's PLACE знам си мястото, държа cе почтително
  to keep someone in his PLACE държа някого на разстояние, принуждавам някого да се държи почтително
  to put someone in his (proper) PLACE поставям някого на мястото му
  to put oneself in someone's PLACE поставям се в положението на някого
  8. служба, работа, място, длъжност, задължение, право
  out of a PLACE без работа, безработен
  it is not my PLACE to не е моя работа/мое задължение да, нямам право да
  9. пасаж, място (в книга и пр.)
  10. сп. едно от първите три места (в състезание)
  11. мат. знак
  calculated to five decimal PLACEs изчислено до петия десетичен знак
  to take PLACE ставам, случвам се, състоя се
  to go PLACEs (and see things) пътувам, обикалям, виждам света
  to go PLACEs, to get some PLACE преуспявам
  II. 1. поставям, слагам, полагам, помествам, намествам
  to PLACE in the clearest light прен. хвърлям обилна светлина върху, осветлявам всестранно
  to PLACE a question before поставям въпрос пред
  to PLACE a price поставям цена, оценявам
  to be awkwardly PLACEd намирам се/съм в неудобно/неприятно положение
  to PLACE sentries воен. разставям часови
  to PLACE an order правя поръчка (with)
  to PLACE one's balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при тенис
  2. настанявам, назначавам, намирам място на/за
  to PLACE a book with a publisher намирам издател за книга, уговарям издаването на книга
  the play has been PLACEd пиесата е приета за поставяне
  3. влагам, инвестирам, пласирам
  to PLACE a bet залагам (при състезание)
  4. определям местoположението/времето/мястото на, отнасям към определени обстоятелства/дадена категория, определям какъв е, спомням си
  I know his face but I can't PLACE him лицето му ми е познато, но не мога да си спомня откъде го познавам
  he was a difficult man to PLACE трудно беше да се определи какъв човек е
  5. сп. класирам
  to be PLACEd класирам се (на едно от първите места)
  6. муз. поставям (глас)
  to PLACE confidence in гласувам доверие/доверявам се на
  * * *
  {pleis} 1. място; in place 1) на място; уместно; 2) уместен, подход(2) {pleis} v 1. поставям, слагам, полагам; помествам; намества
  * * *
  турям; село; селище; служба; слагам; откъслек; помествам; пасаж; пост; пласирам; влагам; работа; дом; длъжност; град; жилище; класирам; здание; квартира; инвестирам; намествам; настанявам; назначавам;
  * * *
  1. (подходящ) момент/място/време 2. 1 мат. знак 3. all over the place навсякъде 4. any place някъде, къде да е 5. before i leave this place преди да си тръгна оттук, преди да си отида 6. calculated to five decimal places изчислено до петия десетичен знак 7. come to my place елате у дома/у нас 8. he was a difficult man to place трудно беше да се определи какъв човек е 9. i know his face but i can't place him лицето му ми е познато, но не мога да си спомня откъде го познавам 10. i. място 11. ii. поставям, слагам, полагам, помествам, намествам 12. in another place парл. в Камарата на лордовете/общините 13. in place of вместо, наместо 14. in place на място, уместно, уместен, подходящ 15. in places на места, тук-там 16. in the first/second place на първо/второ място, първо/второ 17. in the next place по-нататък, след това, после 18. it is not my place to не е моя работа/мое задължение да, нямам право да 19. out of a place без работа, безработен 20. out of place не на място, неуместно, неуместен, неподходящ 21. place in the country вила 22. place of arms плацдарм 23. place of business кантора 24. place of residence жилище, дом, местожителство 25. place of worship църква, храм 26. places of amusement увеселителни заведения 27. six places were laid масата беше сложена за шест души 28. some place някъде 29. the other place шег. Оксфорд (употребено в Кеймбридж), Кеймбридж (употребено в Оксфорд) 30. the play has been placed пиесата е приета за поставяне 31. there is no place like home у дома си е най-хубаво 32. this is not the place to не му е сега времето да, сега не е моментът да 33. to be awkwardly placed намирам се/съм в неудобно/неприятно положение 34. to be placed класирам се (на едно от първите места) 35. to fill/take the place of замествам, заемам мястото на 36. to give place to отстъпвам място на, бивам последван/заместен от 37. to go places (and see things) пътувам, обикалям, виждам света 38. to go places, to get some place преуспявам 39. to have a soft place in one's heart for питая/имам добри/нежни чувства към, обичам 40. to keep someone in his place държа някого на разстояние, принуждавам някого да се държи почтително 41. to know one's place знам си мястото, държа cе почтително 42. to place a bet залагам (при състезание) 43. to place a book with a publisher намирам издател за книга, уговарям издаването на книга 44. to place a price поставям цена, оценявам 45. to place a question before поставям въпрос пред 46. to place an order правя поръчка (with) 47. to place confidence in гласувам доверие/доверявам се на 48. to place in the clearest light прен. хвърлям обилна светлина върху, осветлявам всестранно 49. to place one's balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при тенис 50. to place sentries воен. разставям часови 51. to put oneself in someone's place поставям се в положението на някого 52. to put someone in his (proper) place поставям някого на мястото му 53. to take one's place заемам мястото си, сядам 54. to take place ставам, случвам се, състоя се 55. влагам, инвестирам, пласирам 56. дом, квартира, жилище, имение 57. муз. поставям (глас) 58. място, сграда (за определена работа, цел), заведение 59. настанявам, назначавам, намирам място на/за 60. определям местoположението/времето/мястото на, отнасям към определени обстоятелства/дадена категория, определям какъв е, спомням си 61. пасаж, място (в книга и пр.) 62. площад, улица (в названия) 63. положение, ранг 64. селище, град, село 65. служба, работа, място, длъжност, задължение, право 66. сп. едно от първите три места (в състезание) 67. сп. класирам
  * * *
  place[´pleis] I. n 1. място; in \place на място; уместен, подходящ, сгоден; уместно; out of \place не на място; неуместен, неподходящ; неуместно; in \place of вместо, наместо; in the first ( second) \place на първо (второ) място; in the next \place по-нататък; след това; после; six \places were laid масата беше сложена за шест души; all over the \place 1) навсякъде; 2) разпилян, объркан, разхвърлян, неорганизиран (за човек); this is no \place for you не е за вас; \place of worship молитвен дом; храм, църква; \place of business търговска къща; кантора; \place of residence жилище, дом; pride of \place най-видното място, най-високата позиция; to give \place to отстъпвам място на; to lose o.'s \place in a line губя си реда (на опашка); some \place някъде; in another \place в Камарата на лордовете; \place of arms плацдарм; to take o.'s \place заемам мястото си, сядам; to take \place случва се, става, състои се; to fall ( click) into \place идвам си на мястото; мозайката се сглобява; to have a soft \place in o.'s heart for s.o. питая (изпитвам) добри (нежни) чувства към някого; a sore ( tender, raw) \place болно (уязвимо) място; to find o.'s \place in the sun слънцето изгрява и на моята улица; намирам щастието си; there's no \place like home у дома си е най-хубаво; to go to o.'s own \place отивам на оня свят, умирам; to go \places постигам успех в живота, издигам се; пътувам, посещавам забележителности; 2. дом, квартира, жилище; здание, сграда; имение; come to my \place tonight елате довечера у нас; 3. селище; град; село; 4. площад; улица (само в названия); market-\place пазарен площад, пазар; 5. разг. пост, положение; to know o.'s \place знам си мястото, държа се почтително; 6. длъжност; служба; работа; out of \place безработен, без работа; I shall lose my \place if I do it ще остана без работа (ще ме уволнят), ако направя това; it is not my \place to correct his errors не ми е работа (не съм длъжен, не ми влиза в задълженията) да поправям грешките му; 7. пасаж, откъс, място (в книга и пр.); 8. сп. едно от първите три места (в състезание); 9. мат. знак; calculated to five decimal \places (to five \places of decimals) изчислено до петия десетичен знак; 10. мин. забой; II. v 1. поставям, слагам, полагам, турям; помествам, намествам; to \place in the clearest light хвърлям обилна светлина върху, осветявам всестранно; to be awkwardly \placed намирам се в неприятно положение; to \place sentries воен. разставям часови; to \place an order правя поръчка ( with); to \place a telephone call поръчвам телефонен разговор; to \place o.'s balls skilfully in tennis умело разпределям ударите си при игра на тенис; 2. настанявам, назначавам, вреждам; намирам място на (за), намествам; to \place a book with a publisher намирам издател за своята книга, уговарям издаването на книга с издател; I have \placed my play пиесата ми е приета, одобрена (за поставяне); 3. влагам, инвестирам; пласирам (in, on, upon); to \place confidence in доверявам се на, гласувам доверие на; 4. определям местоположение (време, място) на; отнасям към определени обстоятелства; спомням си; I knew his face but I couldn't \place him лицето му ми беше познато, но не можах да си спомня откъде; 5. определям (отреждам) мястото на; прен. преценявам; he was a very difficult person to \place трудно беше да се определи точно какъв човек е той; 6. сп. класирам; to be \placed класирам се на едно от първите места; to \place in circuit тех. включвам във верига; to \place in commission ( operation) предавам за експлоатация.

  English-Bulgarian dictionary > place

 • 93 poorly

  {'puəli}
  I. a predic недобре, болнав, неразположен
  II. adv лошо, недобре, незадоволително
  POORLY off беден, зле материално
  * * *
  {'puъli} a predic недобре, болнав, неразположен.(2) {'puъli} adv лошо, недобре; незадоволително; poorly off беден,
  * * *
  оскъдно; жалко; лошо;
  * * *
  1. i. a predic недобре, болнав, неразположен 2. ii. adv лошо, недобре, незадоволително 3. poorly off беден, зле материално
  * * *
  poorly[´puəli] I. adv жалко; лошо, недобре; to think \poorly of имам лошо мнение за; he is very \poorly off той няма хич пари; II. adj predic слаб, нездрав, болнав; to feel rather \poorly morning не съм много добре, не се чувствам добре, неразположен съм.

  English-Bulgarian dictionary > poorly

 • 94 present

  {preznt}
  I. 1. predic присъствуващ, който се намира/е на лице
  to be PRESENT присъствувам
  those PRESENT присъствуващите
  PRESENT in one's recollection/memory жив в паметта
  2. настоящ, сегашен, днешен, съвременен
  the PRESENT day/time сега, днес, сегашните времена
  at the PRESENT time сега, в момента, понастоящем, днес
  PRESENT worth/value действителна стойност (в момента)
  of PRESENT interest от непосредствен интерес
  PRESENT danger непосредствена опасност
  the PRESENT volume тази книга, книгата, за която говорим
  the PRESENT writer пишещият тези редове
  3. грам. сегашен
  4. ост. бърз, готов
  a very PRESENT help in trouble помощ, на която винаги можем да разчитаме при беда
  PRESENT wit бърз ум
  II. 1. настояще
  at PRESENT по настоящем, сега, в момента
  for the PRESENT (сега-) засега
  2. грам. сегашно време
  юр. by these PRESENTs въз основа на тези документи, с настоящото (писмо и пр.)
  III. n подарък, дар
  to make someone a PRESENT of something, to give something as a PRESENT to someone подарявам някому нещо
  IV. 1. представям
  2. refl представям се, явявам се, идва ми, хрумва ми (идея и пр.)
  3. подавам (заявление и пр.), предявявам (искане и пр.), повдигам (обвинение), предлагам (за разискване), представям (чек за изплащане)
  4. представям, давам, показвам (пиеса, актъор и пр.), представям, играя (роля)
  5. представям, показвам
  to PRESENT a smiling face to the world показвам се винаги усмихнат, винаги съм усмихнат
  to PRESENT a ragged appearance имам парцалив вид
  a good opportunity PRESENTs itself представя ни се добър случай
  writer who is good at PRESENTing his characters писател, който умее да обрисува героите си
  6. представлявам, предизвиквам, създавам (затруднение и пр.)
  7. подарявам (something to someone, someone with something)
  8. изказвам, поднасям
  to PRESENT one's compliments изразявам/изказвам уважението си
  9. воен. насочвам (оръжие)
  to PRESENT (arms) вземам за почест
  10. назначавам/определям (кандидат) за свещенически пост/владишки сан
  V. n воен.
  at the PRESENT за почест
  * * *
  {preznt} I. a 1. predic присъствуващ; който се намира/е на ли(2) {preznt} n подарък, дар; to make s.o. a present of s.th., to gi{3} {pri'zent} v 1. представям; 2. refl представям се, явявам{4} {pri'zent} n воен.: at the present за почест.
  * * *
  съвременен; създавам; сегашен; сегашен; поставям; предизвиквам; присъстващ; представям; представлявам; предявявам; дар; настояще; настоящ;
  * * *
  1. a good opportunity presents itself представя ни се добър случай 2. a very present help in trouble помощ, на която винаги можем да разчитаме при беда 3. at present по настоящем, сега, в момента 4. at the present time сега, в момента, понастоящем, днес 5. at the present за почест 6. for the present (сега-) засега 7. i. predic присъствуващ, който се намира/е на лице 8. ii. настояще 9. iii. n подарък, дар 10. iv. представям 11. of present interest от непосредствен интерес 12. present danger непосредствена опасност 13. present in one's recollection/memory жив в паметта 14. present wit бърз ум 15. present worth/value действителна стойност (в момента) 16. refl представям се, явявам се, идва ми, хрумва ми (идея и пр.) 17. the present day/time сега, днес, сегашните времена 18. the present volume тази книга, книгата, за която говорим 19. the present writer пишещият тези редове 20. those present присъствуващите 21. to be present присъствувам 22. to make someone a present of something, to give something as a present to someone подарявам някому нещо 23. to present (arms) вземам за почест 24. to present a ragged appearance имам парцалив вид 25. to present a smiling face to the world показвам се винаги усмихнат, винаги съм усмихнат 26. to present one's compliments изразявам/изказвам уважението си 27. v. n воен 28. writer who is good at presenting his characters писател, който умее да обрисува героите си 29. воен. насочвам (оръжие) 30. грам. сегашен 31. грам. сегашно време 32. изказвам, поднасям 33. назначавам/определям (кандидат) за свещенически пост/владишки сан 34. настоящ, сегашен, днешен, съвременен 35. ост. бърз, готов 36. подавам (заявление и пр.), предявявам (искане и пр.), повдигам (обвинение), предлагам (за разискване), представям (чек за изплащане) 37. подарявам (something to someone, someone with something) 38. представлявам, предизвиквам, създавам (затруднение и пр.) 39. представям, давам, показвам (пиеса, актъор и пр.), представям, играя (роля) 40. представям, показвам 41. юр. by these presents въз основа на тези документи, с настоящото (писмо и пр.)
  * * *
  present [´prezənt] I. adj 1. predic присъстващ; който се намира налице); to be \present присъствам ; all those \present всички присъстващи; \present in o.'s recollection (to o.'s mind) жив в паметта; 2. настоящ, сегашен, този, днешен; съвременен; сега съществуващ; the \present day ( time) сега, днес, днешни дни, сегашните времена; \present worth ( value) действителна стойност в момента; questions of \present interest въпроси от непосредствен интерес; the \present volume книгата, за която говорим; the \present writer пишещият тези редове; \present company always excepted не говоря за присъстващите, присъстващите са изключение; 3. ез. сегашен; the \present tense ( participle) сегашно време (причастие); 4. ост. бърз; готов; a very \present help in trouble помощ, на която винаги можем да разчитаме в нещастие; \present wit бърз ум; II. n 1. настояще; no time like the \present не отлагай за утре; at \present понастоящем, сега, в момента; for the \present сега засега; 2. ез. сегашно време, презенс; юрид. by these \presents въз основа на тези документи, с настоящето (писмо и пр.) ; III. present n подарък, дар; to make s.o. a \presentof s.th., to give s.th. as a \present to s.o. подарявам нещо, на някого; IV. present [pri´zent] I. v 1. представлявам; предизвиквам, създавам; the situation \presents great problems положението предизвиква големи затруднения (създава големи проблеми); 2. подавам (заявление и пр.); предявявам ( искане); поставям, предлагам, представям (за разглеждане); to \present information предоставям информация; 3. представям, показвам; the group of onlookers \presented a pathetic sight наблюдаващите (групичката от зяпачи) представляваше патетична гледка; a good opportunity \presents itself представя ни се добър случай; a writer who is good at \presenting his characters писател, който умее да описва характери; 4. представям, показвам, давам (пиеса, актьор и пр.); 5. refl представям се, явявам се ( for за); 6. представям; запознавам; allow me to \present Mr. X to you позволете ми да Ви представя г-н Х; 7. подарявам; to \present s.th. to s.o., to \present s.o. with s.th. подарявам нещо на някого; 8. изказвам, поднасям; to \present a prize удостоявам с награда; 9. насочвам (оръжие); to \present arms воен. вземам за почест; 10. определям ( кандидат) за свещенически пост или владишки сан; 11. мед. (за зародиш) насочен съм към отвора на матката; V. n воен.: at the \present за почест.

  English-Bulgarian dictionary > present

 • 95 pretty

  {'priti}
  I. 1. хубав (ичък), приятен, привлекателен
  to make oneself PRETTY натъкмявам се, разкрасявам се, гримирам се
  2. добър, ловък, сръчен, пъргав, жив (за ум и пр.)
  3. галантен, превзет
  4. разг., ирон. хубав
  a PRETTY mess you've made of it хубава каша си забъркал, добре си го оплескал
  that's a PRETTY way to behave! хубава работа! що за държане! you're a PRETTY sort of fellow! и ти си един
  5. разг. доста голям, доста много
  it must have cost yon a PRETTY penny кой знай колко пари ти е струвало, трябва да ти е струвало доста пари
  II. adv доста, горе-долу, твърде
  PRETTY much/nearly the same почти същото
  he does PRETTY much as he pleases той почти винаги прави, каквото си иска
  we've PRETTY well finished почти сме свършили
  sitting PRETTY в благоприятно положение, добре материално
  III. 1. в обръщение
  my PRETTY миличко (обик. към дете)
  2. pl хубави дрехи/накити/белъо
  3. горен украсен ръб на чаша
  IV. v ам. разкрасявам (up)
  * * *
  {'priti} a 1. хубав(ичък), приятен, привлекателен; to make o.s(2) {'priti} adv доста; горе-долу; твърде; pretty much/nearly the s{3} {'priti} n 1. в обрыцение: my pretty миличко (обик. кьм дете); {4} {'priti} v ам. разкрасявам (up).
  * * *
  хубав; хубавичък; твърде; галантен;
  * * *
  1. a pretty mess you've made of it хубава каша си забъркал, добре си го оплескал 2. he does pretty much as he pleases той почти винаги прави, каквото си иска 3. i. хубав (ичък), приятен, привлекателен 4. ii. adv доста, горе-долу, твърде 5. iii. в обръщение 6. it must have cost yon a pretty penny кой знай колко пари ти е струвало, трябва да ти е струвало доста пари 7. iv. v ам. разкрасявам (up) 8. my pretty миличко (обик. към дете) 9. pl хубави дрехи/накити/белъо 10. pretty much/nearly the same почти същото 11. sitting pretty в благоприятно положение, добре материално 12. that's a pretty way to behave! хубава работа! що за държане! you're a pretty sort of fellow! и ти си един 13. to make oneself pretty натъкмявам се, разкрасявам се, гримирам се 14. we've pretty well finished почти сме свършили 15. галантен, превзет 16. горен украсен ръб на чаша 17. добър, ловък, сръчен, пъргав, жив (за ум и пр.) 18. разг. доста голям, доста много 19. разг., ирон. хубав
  * * *
  pretty[´priti] I. adj 1. хубав(ичък); 2. разг. добър, ловък, сръчен; пъргав, жив (за ум и пр.); a player who is very \pretty with his feet пъргав играч (футболист); 3. галантен; женствен (за мъж); \pretty speeches любезности, комплименти; 4. ирон. хубав; here's a \pretty mess и таз хубава, хубава работа! that's a \pretty way to behave! хубаво държане! you are a \pretty sort of fellow! и ти си един! 5. разг. доста голям (много); to make a \pretty pot of money ( penny) спечелвам хубави пари; 6. ост. храбър, смел; FONT face=Times_Deutsch◊ adv prettily; II. adv разг. доста, горе долу; твърде; \pretty good доста добър; \pretty much ( nearly) the same почти същото; почти еднакъв; to be \pretty much alike доста си приличаме; new or \pretty nearly so нов или почти нов; he does \pretty much as he likes той почти винаги прави каквото си иска; sitting \pretty разг. в добро, изгодно положение; III. n 1. в обръщения my \pretty ( one)! скъпа, мила! 2. разг. украсен ръб (черта) на чаша; to fill up to the \pretty напълвам до чертата; 3. разг. дреболия, дрънкулка, красиво украшение; pl накити, хубави дрехи; IV. v: \pretty up разг. разкрасявам, понагласям.

  English-Bulgarian dictionary > pretty

 • 96 print

  {print}
  I. 1. отпечатък, следа, белег
  2. щампа, печат
  3. шрифт, печатни букви, печат
  PRINT letters/hand печатни букви
  in PRINT отпечатан и издаден, неизчерпан
  out of PRINT изчерпан (за издание)
  to appear in PRINT, to see one's name in PRINT отпечатва ми се книга и пр.
  in cold PRINT черно на бяло, като го чете човек
  4. издание, вестник, преса, книгопечатане
  5. гравюра
  6. снимка, копие от негатив, репродукция
  7. басма, имприме
  II. 1. печатам, отпечатвам, напечатвам
  the book is now PRINTing книгата e под печат
  2. щампосвам (плат и пр.)
  PRINTed calico басма
  3. запечатвам (в паметта)
  4. отпечатвам (копие от негатив) (и с off, out), отпечатвам се, излизам (за копие, гравюра и пр.)
  5. пиша с печатни букви
  * * *
  {print} n 1. отпечатък; следа, белег; 2. щампа, печат; З. шрифт(2) {print} v 1. печатам, отпечатвам, напечатвам; the book is n
  * * *
  щампосвам; шрифт; щампа; снимка; отпечатвам; отпечатък; белег; гравюра; напечатвам;
  * * *
  1. i. отпечатък, следа, белег 2. ii. печатам, отпечатвам, напечатвам 3. in cold print черно на бяло, като го чете човек 4. in print отпечатан и издаден, неизчерпан 5. out of print изчерпан (за издание) 6. print letters/hand печатни букви 7. printed calico басма 8. the book is now printing книгата e под печат 9. to appear in print, to see one's name in print отпечатва ми се книга и пр 10. басма, имприме 11. гравюра 12. запечатвам (в паметта) 13. издание, вестник, преса, книгопечатане 14. отпечатвам (копие от негатив) (и с off, out), отпечатвам се, излизам (за копие, гравюра и пр.) 15. пиша с печатни букви 16. снимка, копие от негатив, репродукция 17. шрифт, печатни букви, печат 18. щампа, печат 19. щампосвам (плат и пр.)
  * * *
  print [print] I. n 1. отпечатък, следа, белег; 2. щампа, печат; 3. шрифт; печатни букви; печат; large ( small) \print едър (дребен) шрифт; the small ( fine) \print дребният шрифт в договори (който често остава незабелязан или пренебрегнат); \print letters, \print hand печатни букви; in \print отпечатан и издаден; edition in \print издание, което е в продажба (не е изчерпано); the book is in \print книгата излезе (от печат); to see o.'s name in \print виждам своя статия, книга и пр. отпечатана; out of \print изчерпан (за книга и пр.); to rush into \print изпращам бързо за печат; бързам да издам (напечатам) (особ. за недостатъчно обработен ръкопис); these speeches are not very interesting in cold \print тези речи не са особено интересни, като ги чете човек; 4. главно ам. печат, преса, вестници и списания; 5. гравюра; 6. снимка; 7. басма; II. v 1. печатам, отпечатвам, напечатвам; the book is now \printing книгата е под печат; \print matter пощ. печатно; 2. щамповам (плат и пр.); \printed calico басма; 3. запечатвам (в паметта и пр.); 4. отпечатвам се, излизам (за снимка, гравюра и пр.); 5. копирам от негатив (и с off, out); 6. пиша с печатни букви.

  English-Bulgarian dictionary > print

 • 97 purpose

  {'pə:pəs}
  I. 1. намерение, цел
  with honesty of PURPOSE с честни намерения
  novel with a PURPOSE социален роман
  for/with the PURPOSE of с цел да (с ger), on PURPOSE нарочно
  this will answer/serve our/the PURPOSE това ще ни послужи/свърши работа
  for all PURPOSEs за всякакви случаи/цели
  for future/public PURPOSEs за бъдещи/обществени нужди
  (very much) to the PURPOSE (много) уместен/целесъобразен
  to speak to the PURPOSE говоря уместно/по същество
  he spoke to the same PURPOSE той говори в същия дух/смисъл
  2. резултат, успех
  to little PURPOSE почти безрезултатно
  to no PURPOSE напразно
  to some PURPOSE не без успех/полза
  to work to good PURPOSE работя резултатно
  3. воля
  infirm of/wanting in PURPOSE безволев, нерешителен, безхарактерен
  energy/steadfastness of PURPOSE упоритост, решителност
  II. v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с inf)
  * * *
  {'pъ:pъs} n 1. намерение, цел; with honesty of purpose с честни нам(2) {'pъ:pъs} v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с
  * * *
  цел; предназначение; воля; възнамерявам; намерение;
  * * *
  1. (very much) to the purpose (много) уместен/целесъобразен 2. energy/steadfastness of purpose упоритост, решителност 3. for all purposes за всякакви случаи/цели 4. for future/public purposes за бъдещи/обществени нужди 5. for/with the purpose of с цел да (с ger), on purpose нарочно 6. he spoke to the same purpose той говори в същия дух/смисъл 7. i. намерение, цел 8. ii. v възнамерявам, имам намерение (с ger или to с inf) 9. infirm of/wanting in purpose безволев, нерешителен, безхарактерен 10. novel with a purpose социален роман 11. this will answer/serve our/the purpose това ще ни послужи/свърши работа 12. to little purpose почти безрезултатно 13. to no purpose напразно 14. to some purpose не без успех/полза 15. to speak to the purpose говоря уместно/по същество 16. to work to good purpose работя резултатно 17. with honesty of purpose с честни намерения 18. воля 19. резултат, успех
  * * *
  purpose[´pə:pəs] I. n 1. намерение, цел; with honesty of \purpose с честни намерения; a novel with a \purpose тенденциозен (социален) роман; for ( with) the \purpose of с цел да (с ger); on \purpose нарочно; this will answer ( serve) our ( the) \purpose това ще ни свърши работа; for all \purposes за всякакви случаи; for future ( public) \purposes за бъдещи (обществени) нужди; 2.: to the \purpose уместен, целесъобразен, подходящ; to all practical \purposes, to all intents and \purposes де факто, реално, практически; to talk at cross \purposes получава се недоразумение, тъй като разговарящите мислят или говорят за различни неща; to little \purpose почти безрезултатно; he spoke to the same \purpose той говори в същия дух, смисъл; to work to good \purpose работя резултатно, ползотворно; to no \purpose напразно; to some \purpose не без успех (полза); 3. воля; infirm of \purpose, wanting in \purpose безволев, нерешителен, безхарактерен; energy ( steadfastness) of \purpose упоритост, решителност; II. v възнамерявам, имам намерение; to \purpose doing ( to do) s.th. възнамерявам да направя нещо.

  English-Bulgarian dictionary > purpose

 • 98 rank

  {ræŋk}
  I. 1. ред (ица)
  to fall into RANK строявам се, заставам в редица
  to break RANKs излизам от/напускам строя, развалям строя, прен. обърквам се
  the RANKs, the RANK and file воен. редниците и ефрейторите, членската маса, редовите членове (на партия и пр.), обикновените хора, масите
  to rise from the RANKs воен. бивам повишен от редник/ефрейтор в офицерски чин, прен. издигам се от народа
  to reduce to the RANKs воен. деградирам, разжалвам във войнишки чин
  2. чин, ранг, сан, звание
  3. класа, разред, категория
  person of RANK аристократ
  people of all RANKs хора от всякакви обществени слоеве
  RANK and fashion висше общество
  the lower RANKs of the clergy низшето духовенство
  to pull RANK on sl. злоупотребявам с високото си положение
  to take RANK as имам звание на, считам се за
  of the first RANK първокласен, първоразряден
  4. шах хоризонтални полета на шахматна дъска
  5. пиаца за таксита, таксита на пиаца
  II. 1. нареждам (се), построявам (се) в редица, строявам (се)
  2. класифицирам, заемам/давам (дадено) място
  to RANK first among пръв съм измежду
  where/how do you RANK X.? в каква категория поставяш X.? to RANK among the failures числя се към неуспелите
  to RANK someone's abilities high ценя/поставям високо способностите на някого
  3. ам. заемам/имам по-високо положение/длъжност/чин от
  III. 1. буен, избуял, богат, изобилен (за растителност)
  RANK with цял обрасъл с
  2. тлъст, плодороден (за почва)
  3. вонящ, смрадлив, гранясал, гранив, развален
  4. прен. отвратителен, противен, просташки
  5. отявлен, явен, флагрантен, същински, същи, чист, пълен, абсолютен
  * * *
  {rank} n 1. ред(ица); to fall into rank строявам се, заставам в ред(2) {rank} v 1. нареждам (се), построявам (се) в редица, строява{3} {rank} а 1. буен, избуял, богат, изобилен (за растителност);
  * * *
  флагрантен; чин; явен; степен; редица; ред; сан; ранг; очевиден; отявлен; звание; класа; категория; класифицирам;
  * * *
  1. i. ред (ица) 2. ii. нареждам (се), построявам (се) в редица, строявам (се) 3. iii. буен, избуял, богат, изобилен (за растителност) 4. of the first rank първокласен, първоразряден 5. people of all ranks хора от всякакви обществени слоеве 6. person of rank аристократ 7. rank and fashion висше общество 8. rank with цял обрасъл с 9. the lower ranks of the clergy низшето духовенство 10. the ranks, the rank and file воен. редниците и ефрейторите, членската маса, редовите членове (на партия и пр.), обикновените хора, масите 11. to break ranks излизам от/напускам строя, развалям строя, прен. обърквам се 12. to fall into rank строявам се, заставам в редица 13. to pull rank on sl. злоупотребявам с високото си положение 14. to rank first among пръв съм измежду 15. to rank someone's abilities high ценя/поставям високо способностите на някого 16. to reduce to the ranks воен. деградирам, разжалвам във войнишки чин 17. to rise from the ranks воен. бивам повишен от редник/ефрейтор в офицерски чин, прен. издигам се от народа 18. to take rank as имам звание на, считам се за 19. where/how do you rank x.? в каква категория поставяш x.? to rank among the failures числя се към неуспелите 20. ам. заемам/имам по-високо положение/длъжност/чин от 21. вонящ, смрадлив, гранясал, гранив, развален 22. класа, разред, категория 23. класифицирам, заемам/давам (дадено) място 24. отявлен, явен, флагрантен, същински, същи, чист, пълен, абсолютен 25. пиаца за таксита, таксита на пиаца 26. прен. отвратителен, противен, просташки 27. тлъст, плодороден (за почва) 28. чин, ранг, сан, звание 29. шах хоризонтални полета на шахматна дъска
  * * *
  rank[ræʃk] I. n 1. ред, редица; to close \ranks сплотявам се, обединявам се (за общи действия); to fall into \rank строявам се, заставам в редица; to break \ranks излизам от (напускам) строя; прен. обърквам се; the \ranks, the \rank and file 1) воен. редици; 2) членска маса, обикновени (редови) членове (на партия, дружество и пр.); 3) прен. обикновените хора; to rise from the \ranks воен. бивам повишен от войник в офицерски чин; прен. издигам се от народа; to reduce to the \ranks воен. деградирам (разжалвам) във войнишки чин; 2. чин, сан, ранг; звание; to pull \rank налага се поради по-високия си ранг; 3. класа, разред, категория; persons of \rank аристокрация; \rank and fashion висше общество; хайлайфът; the lower \ranks of the clergy низшето духовенство; низшият клир; writing of very first \rank първокласно писане; 4. хоризонтална редица квадрати от шахматната дъска; 5. стоянка за таксита (и taxi \rank); II. v 1. нареждам (се), построявам (се) в редица, строявам (се); 2. класифицирам; давам (заемам) място; he \ranks first among the lawyers той е пръв сред адвокатите (юристите); I \rank her abilities very high високо ценя способностите ѝ; 3. ам. заемам по-високо положение (длъжност) от; имам по-висок чин от; a major \ranks a lieutenant майорът има по-висок чин от лейтенанта; III. rank adj 1. буен; богат, изобилен (за растителност); тлъст, плодороден (за почва); 2. вонящ, смрадлив; гранясал, гранлив, развален; прен. отвратителен, противен; 3. отявлен, явен, очевиден, очебиещ, флагрантен; същински, същи; \rank outsider аутсайдер, човек (отбор) с минимални шансове за победа (в състезание); FONT face=Times_Deutsch◊ adv rankly.

  English-Bulgarian dictionary > rank

 • 99 read

  {ri:d}
  I. 1. чета, прочитам, разчитам
  to READ to oneself чета наум
  for fail READ fall печ. напечатано fail, да се чете fall
  2. чете се, звучи
  the play READs better than it acts пиесата e по-добра, когато се чете, отколкото на сцената
  the sentence READs oddly изречението звучи особено
  3. гадая, разгадавам, тълкувам, обяснявам (и сънища), наблюдавам (с цел да предвидя действието на нещо)
  to READ cards/someone's hand гледам на карти/на ръка
  to READ the sky гадая по звездите, съдя за времето по небето
  to READ someone's thoughts чета миcлите на някого
  to READ someone's face познавам/разбирам какъв е/какво мисли някой по лицето му
  silence must not always be READ as consent мълчанието не трябва винаги да се тълкува като съгласие
  the clause READs both ways клаузата може да се тълкува и така, и така
  to READ someone like a book съвсем ми e ясно какво мисли/чувствува/какъв е някой
  4. показвам, отчитам (за уред), разчитам (уред и пр.)
  to READ the time/clock познавам времето по часовника (за дете)
  5. глася (за цитат, документ и пр.)
  6. уча, изучавам, следвам
  to READ (for a degree in) physics следвам физика
  to READ for the bar следвам право
  7. препoдавам, чета (лекции по)
  read around
  to READ (a) round a subject чета допълнителна литература, свързана с дадена тема
  read back прочитам на глас (съобщение и пр.), за да проверя дали е прието точно
  read for вж. read1 6.
  read in църк. встъпвам в длъжност (и refl)
  read into влагам (несъществуващ смисъл в думите на някого)
  too much should not be READ into his statement не трябва да се влага твърде много в изявлението му
  read off прочитам (и на глас), разчитам (уред)
  read out прочитам на глас, ам. отстранявам (член на партия и пр.) чрез официално съобщение
  read over прочитам, изчитам
  read round read around
  to READ round the class/room четем един подир друг (пасажи от книга и пр.)
  read through read over
  read up научавам, изучавам, проучвам
  подготвям се (on a subject), поддържам знанията си (по даден въпрос) на съвременно ниво
  II. n четене
  the book is a pretty good READ книгата e добра за четене
  to have a quiet READ почитам си спокойно
  III. а well READ начетен, deeply READ in the classics с основни дълбоки познания по класиците
  * * *
  {ri:d} v (read {red}; read) 1. чета, прочитам; разчитам; to read (2) {ri:d} n четене; the book is a pretty good read книгата e добра{3} {red} а: well read начетен, deeply read in the classics с основни
  * * *
  четене; чета; уча; тълкувам; следва; разчитам; обяснявам; отчитам; гадая; разгадавам; гласи;
  * * *
  1. for fail read fall печ. напечатано fail, да се чете fall 2. i. чета, прочитам, разчитам 3. ii. n четене 4. iii. а well read начетен, deeply read in the classics с основни дълбоки познания по класиците 5. read around 6. read back прочитам на глас (съобщение и пр.), за да проверя дали е прието точно 7. read for вж. read1 8. read in църк. встъпвам в длъжност (и refl) 9. read into влагам (несъществуващ смисъл в думите на някого) 10. read off прочитам (и на глас), разчитам (уред) 11. read out прочитам на глас, ам. отстранявам (член на партия и пр.) чрез официално съобщение 12. read over прочитам, изчитам 13. read round read around 14. read through read over 15. read up научавам, изучавам, проучвам 16. silence must not always be read as consent мълчанието не трябва винаги да се тълкува като съгласие 17. the book is a pretty good read книгата e добра за четене 18. the clause reads both ways клаузата може да се тълкува и така, и така 19. the play reads better than it acts пиесата e по-добра, когато се чете, отколкото на сцената 20. the sentence reads oddly изречението звучи особено 21. to have a quiet read почитам си спокойно 22. to read (a) round a subject чета допълнителна литература, свързана с дадена тема 23. to read (for a degree in) physics следвам физика 24. to read cards/someone's hand гледам на карти/на ръка 25. to read for the bar следвам право 26. to read round the class/room четем един подир друг (пасажи от книга и пр.) 27. to read someone like a book съвсем ми e ясно какво мисли/чувствува/какъв е някой 28. to read someone's face познавам/разбирам какъв е/какво мисли някой по лицето му 29. to read someone's thoughts чета миcлите на някого 30. to read the sky гадая по звездите, съдя за времето по небето 31. to read the time/clock познавам времето по часовника (за дете) 32. to read to oneself чета наум 33. too much should not be read into his statement не трябва да се влага твърде много в изявлението му 34. гадая, разгадавам, тълкувам, обяснявам (и сънища), наблюдавам (с цел да предвидя действието на нещо) 35. глася (за цитат, документ и пр.) 36. подготвям се (on a subject), поддържам знанията си (по даден въпрос) на съвременно ниво 37. показвам, отчитам (за уред), разчитам (уред и пр.) 38. препoдавам, чета (лекции по) 39. уча, изучавам, следвам 40. чете се, звучи
  * * *
  read [ri:d] I. v ( read [red]) 1. чета, прочитам; to \read aloud ( out, out loud, off) чета на глас; to \read to o.s. чета наум; to \read German чета (но не мога да говоря) на немски; to \read o.s. to sleep приспивам се, заспивам с книга (четиво); to \read o.s. stupid надува ми се главата от четене; I \read him like a book той ми е ясен; разбирам го напълно; to \read a lesson ( lecture) разг. чета "лекция"; чета "конско"; to \read between the lines чета между редовете; 2. чете се; the play acts better than it \reads пиесата е по-добра на сцената, отколкото като се чете; it \reads like a threat звучи като заплаха; 3. гадая, разгадавам; тълкувам, обяснявам (и сънища); разчитам; to \read the cards гадая по картите; to \read a riddle отгатвам гатанка; the law \reads both ways законът може да се тълкува и така, и така; 4. показвам, отчитам (за уред); глася (за цитат, документ); the thermometer \reads 3 degrees above the freezing-point термометърът показва 3 градуса над нулата; to \read untrue показвам неточно; 5. уча, изучавам; следвам; to \read for the law ( for the bar) подготвям се (уча) за адвокат; to \read for honors следвам научен профил; 6.: do you \read me? чуваш ли ме? (при радио връзка); II. n 1. четиво, материал за четене; this book is a very food \read тази книга се чете много лесно (увлекателна е); 2. четене; time for a long \read време за продължително четене; III. [red] adj: well \read начетен; deeply \read дълбоко начетен; to take s.th. as \read приемам нещо за факт (даденост).

  English-Bulgarian dictionary > read

 • 100 ready

  {'redi}
  I. 1. готов, приготвен, нагласен
  to get READY приготвям (се)
  to make READY приготвям
  2. готов, подръчен, на разположение
  READY cash/money готови пари, пари на ръка
  3. наклонен, склонен, готов (to), съгласен, разположен, лесен
  to give a READY consent съгласявам се бързо/охотно
  to find READY acceptance бивам приет веднага/охотно
  to be a READY believer in лесно вярвам на
  READY tool прен. послушно оръдие
  READY solubility лесна/бърза разтворимост
  the readiest way to do it най-лесният начин да се направи
  4. бърз, пъргав, подвижен (и за ум), чевръст
  to have a READY hand сръчен съм
  to have a READY tongue/wit находчив съм
  to be a READY speaker говоря леко и свободно
  to have a READY pen пиша леко, имам леко перо (за писател)
  very READY with excuses винаги готов с извинение
  II. 1. воен. положение на оръжие за стрелба
  at the READY насочен за стрелба, прен. готов за действие, в пълна готовност
  2. sl. пари, пара
  III. adv обик. в съчет с рр предварително приготвен
  READY packed (предварително) опакован
  packed READY готов опакован
  IV. v приготвям
  * * *
  {'redi} а 1. готов, приготвен; нагласен; to get ready приготвям (се(2) {'redi} n 1. воен. положение на оръжие за стрелба; at the ready{3} {'redi} adv обик. в сьчет с рр предварително приготвен; ready p{4} {'redi} v приготвям.
  * * *
  чевръст; съгласен; склонен; приготвен; бърз; пъргав; готов; нагласен; наклонен;
  * * *
  1. at the ready насочен за стрелба, прен. готов за действие, в пълна готовност 2. i. готов, приготвен, нагласен 3. ii. воен. положение на оръжие за стрелба 4. iii. adv обик. в съчет с рр предварително приготвен 5. iv. v приготвям 6. packed ready готов опакован 7. ready cash/money готови пари, пари на ръка 8. ready packed (предварително) опакован 9. ready solubility лесна/бърза разтворимост 10. ready tool прен. послушно оръдие 11. sl. пари, пара 12. the readiest way to do it най-лесният начин да се направи 13. to be a ready believer in лесно вярвам на 14. to be a ready speaker говоря леко и свободно 15. to find ready acceptance бивам приет веднага/охотно 16. to get ready приготвям (се) 17. to give a ready consent съгласявам се бързо/охотно 18. to have a ready hand сръчен съм 19. to have a ready pen пиша леко, имам леко перо (за писател) 20. to have a ready tongue/wit находчив съм 21. to make ready приготвям 22. very ready with excuses винаги готов с извинение 23. бърз, пъргав, подвижен (и за ум), чевръст 24. готов, подръчен, на разположение 25. наклонен, склонен, готов (to), съгласен, разположен, лесен
  * * *
  ready[´redi] I. adj 1. готов, приготвен; нагласен, натъкмен; are you \ready? сп. готови? now \ready (just \ready) излиза сега (за книга); he is \ready for you now готов е да Ви приеме сега; to be \ready with s.th. готов съм (приготвил съм, завършил съм) нещо; 2. готов, подръчен, на разположение; the readiest means of escape наличните средства за бягство; to lie \ready to (at) (o.'s) hand под ръка ми е; 3. наклонен, склонен (to); съгласен, разположен, отзивчив (to); to give a \ready assent бързо се съгласявам; to be a \ready believer in miracles склонен съм, вярвам в чудеса; a \ready tool прен. послушно оръдие; 4. бърз, пъргав, подвижен (и за ум); чевръст; to have a \ready hand ( tongue, wit) сръчен съм (имам пъргав ум, находчив съм); to be a \ready speaker говоря свободно и леко; he has a \ready pen пише бързо (за писател); II. n 1. sl: the \readys готови (налични) пари; 2. воен. положение на оръжие за стрелба; to bring a rifle to the \ready насочвам пушка за стрелба; with a pen at the \ready с химикал в ръка, готов да пише; III. adv главно в съчет. с pl: \ready-built houses готови къщи; IV. v 1. приготвям; 2. sl плащам в брой (up); 3.: \ready up sl уреждам предварително, нагласям.

  English-Bulgarian dictionary > ready

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.