Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 41 cut up

  разсичам;
  * * *
  cut up 1) разрязвам, разсичам на парчета; 2) прен. критикувам остро, бичувам; 3) препречвам пътя (на автомобил), пречкам се; to \cut up up rough разг. ядосвам се; кипвам; "вкисвам се"; a road \cut up up by the rains шосе, прорязано (изорано) от дъждовете; he is very much \cut up up by the news той е силно разстроен от новината;

  English-Bulgarian dictionary > cut up

 • 42 deed

  n дело, деяние, подвиг, акт (документ)
  by DEED-poll чрез държавен вестник
  * * *
  факт; творение; постъпка; aкт; деяние; дело; действие; действителност; нотариален акт;
  * * *
  1. by deed-poll чрез държавен вестник 2. n дело, деяние, подвиг, акт (документ)
  * * *
  deed [di:d] I. n 1. дело; действие, акт, постъпка; a man of \deeds делови човек; \deeds not words дела, а не думи; bold in word and \deed смел на думи и на дела; a \deed of valour подвиг; a foul \deed злодеяние; престъпление; 2. факт, действителност; in very \deed в действителност; he was ruler in \deed беше истински господар (на дело); 3. юрид. нотариален акт, документ; title \deed крепостен акт; purchase \deed документ за покупка; II. v ам. продавам по документи.

  English-Bulgarian dictionary > deed

 • 43 deuce

  {dju:s}
  I. 1. двойка, две точки (при карти, хазарт)
  2. тенис равен резултат
  II. n разг. дявол
  what/who the DEUCE какво/кой по дяволите
  go to the DEUCE! върви по дяволите! пръждосвай се! (the) DEUCE a bit ни най-малко
  the DEUCE he isn't ами той е, как да не е той
  DEUCE of a mess дяволска работа, отвратителна каша
  he is the DEUCE of a liar той е дърт лъжец
  there will be the DEUCE to pay ще ти излезе coлено/през носа
  like the DEUCE дяволски, ужасно
  * * *
  {dju:s} n 1. двойка; две точки (при карти, хазарт); 2. тенис ра(2) {dju:s} n разг. дявол; what/who the deuce какво/кой по дяволите
  * * *
  двойка; дявол;
  * * *
  1. deuce of a mess дяволска работа, отвратителна каша 2. go to the deuce! върви по дяволите! пръждосвай се! (the) deuce a bit ни най-малко 3. he is the deuce of a liar той е дърт лъжец 4. i. двойка, две точки (при карти, хазарт) 5. ii. n разг. дявол 6. like the deuce дяволски, ужасно 7. the deuce he isn't ами той е, как да не е той 8. there will be the deuce to pay ще ти излезе coлено/през носа 9. what/who the deuce какво/кой по дяволите 10. тенис равен резултат
  * * *
  deuce [dju:s] I. n 1. двойка (на зар, карта), две точки (в хазартна игра); 2. равен резултат (40 : 40; в тениса). II. n англ. разг. дявол (по-благоприлична форма от devil при ругатни); what ( who, where) the \deuce какво (кой, къде) по дяволите; ( the) \deuce take it дявол да го вземе, по дяволите; ( the) \deuce a bit ни най-малко; the \deuce he isn't ами той, как да не е той; a \deuce of a mess дяволска работа (неразбория), отвратителна каша; хубава каша; he is the \deuce of a liar той е дърт лъжец, лъжец и половина; по-голям лъжец и от дявола; to play the \deuce with разсипвам, разорявам; разстройвам; there will be the \deuce to pay ще ти излезе през носа (солено); it is the very \deuce and all адска работа е; like the \deuce дяволски, ужасно.

  English-Bulgarian dictionary > deuce

 • 44 devil

  {'devl}
  I. 1. дявол, сатана, зъл дух
  2. лош/зъл/коварен човек
  3. писател, който пише за друг срещу заплащане, неплатен стажант-адвокат
  4. енергичен/смел човек, майстор, ас
  5. разг. човек, нещастник
  poor DEVIL! нещастният! lucky DEVIL късметлия
  6. пясъчна вихрушка
  7. трудно нещо, дяволска работа
  8. борчески дух
  9. вид фейерверк
  10. дарак
  11. ястие с подправки
  to be a DEVIL to/for work работя за двама/с жар
  the blue DEVILs униние, отчаяние, меланхолия, махмурлук, препиване
  to go to the DEVIL отивам по дяволите, опропастявам се
  between the DEVIL and the deep (blue) sea между два огъня, между чука и наковалнята
  the DEVIL take the hindmost всяка коза за свой крак, тежко на изостаналия
  the DEVIL (and all) to pay неприятности, лоши последици
  there's the DEVIL on it там e белята
  to beat the DEVIL надминавам всички очаквания
  to give the DEVIL his due нека бъдем справедливи
  to raise the DEVIL вдигам голям шум/голяма аларма, правя скандал
  printer's DEVIL чирак в печатница
  DEVIL's bones зарове
  DEVIL's books/bible карти за игра
  DEVIL of a mess ужасна каша
  DEVIL a bit/a one съвсем не, никак
  talk of the DEVIL (and he is sure to appear) за вълка говорим, a той в кошарата
  II. 1. ам. разг. безпокоя, задявам, измъчвам
  2. върша черната работа за някого
  3. силно подправям (ястие)
  4. разбивам на дарак
  5. изстъргвам мазилка (от стена)
  * * *
  {'devl} n 1. дявол, сатана; зъл дух; 2. лош/зъл/коварен човек; (2) {'devl} v 1. ам. разг. безпокоя; задявам; измъчвам; 2. върш
  * * *
  сатана; дарак; дявол;
  * * *
  1. 1 ястие с подправки 2. between the devil and the deep (blue) sea между два огъня, между чука и наковалнята 3. devil a bit/a one съвсем не, никак 4. devil of a mess ужасна каша 5. devil's bones зарове 6. devil's books/bible карти за игра 7. i. дявол, сатана, зъл дух 8. ii. ам. разг. безпокоя, задявам, измъчвам 9. poor devil! нещастният! lucky devil късметлия 10. printer's devil чирак в печатница 11. talk of the devil (and he is sure to appear) за вълка говорим, a той в кошарата 12. the blue devils униние, отчаяние, меланхолия, махмурлук, препиване 13. the devil (and all) to pay неприятности, лоши последици 14. the devil take the hindmost всяка коза за свой крак, тежко на изостаналия 15. there's the devil on it там e белята 16. to be a devil to/for work работя за двама/с жар 17. to beat the devil надминавам всички очаквания 18. to give the devil his due нека бъдем справедливи 19. to go to the devil отивам по дяволите, опропастявам се 20. to raise the devil вдигам голям шум/голяма аларма, правя скандал 21. борчески дух 22. вид фейерверк 23. върша черната работа за някого 24. дарак 25. енергичен/смел човек, майстор, ас 26. изстъргвам мазилка (от стена) 27. лош/зъл/коварен човек 28. писател, който пише за друг срещу заплащане, неплатен стажант-адвокат 29. пясъчна вихрушка 30. разбивам на дарак 31. разг. човек, нещастник 32. силно подправям (ястие) 33. трудно нещо, дяволска работа
  * * *
  devil [devl] I. n 1. дявол, сатана (при ругатни, вж deuce); 2. прен. зъл, лош, коварен, лукав човек; 3. литератор (журналист), който пише за друг срещу заплащане; неплатен стажант на адвокат; printer's \devil момче за поръчки в редакция (печатница); 4. разг. човек; нещастник; a lucky \devil късметлия; 5. тех. дарак; 6. пикантно ястие с подправки; 7. зоол. тасманийски (торбест) дявол Sarcophilus satanicus; like the \devil като луд, много бързо (енергично); to be a \devil for work работя като дявол увлечение, жар, страст); to go to the \devil отивам по дяволите, опропастявам се, разорявам се; the \devil of a job, the \devil' s own ( job) ужасно трудна (тежка) задача; speak ( talk) of the \devil за вълка говорим той в кошарата); between the \devil and the deep ( blue) sea между два огъня; между чука и наковалнята; the \devil take the hindmost всяка коза за свой крак; the \devil to pay тежки последствия, беда, затруднение; to beat the \devil надминавам всички очаквания; to give the \devil his due нека бъдем справедливи; to play the \devil (the very \devil, the \devil and all) with разстройвам, обърквам, правя на сол; to pull the \devil by the tail в затруднено положение съм; мятам се като риба на сухо; to raise the \devil вдигам голям шум (врява, аларма), правя скандал; when the \devil is blind никога; II. v 1. разг. безпокоя, измъчвам; 2. върша черната работа на някой писател, журналист и пр.; 3. пека на скара с горчица и др. подправки; 4. разбивам ( парцали).

  English-Bulgarian dictionary > devil

 • 45 diet

  {daiət}
  I. 1. храна
  2. диета
  II. 1. предписвам диета на, поставям на диета
  to DIET someone severely предписвам някому строга диета
  2. пазя диета (особ. за отслабване), храня
  III. 1. международен конгрес/конференция
  2. диета, парламент (не английски)
  * * *
  {daiъt} n 1. храна; 2. диета.(2) {daiъt} v 1. предписвам диета на, поставям на диета; to diet s.{3} {daiъt} n 1. международен конгрес/конференция; 2. диета, пар
  * * *
  храна; диета;
  * * *
  1. i. храна 2. ii. предписвам диета на, поставям на диета 3. iii. международен конгрес/конференция 4. to diet someone severely предписвам някому строга диета 5. диета 6. диета, парламент (не английски) 7. пазя диета (особ. за отслабване), храня
  * * *
  diet[´daiət] I. n 1. храна; a frugal \diet оскъдна храна; to get a steady \diet of murder mysteries постоянно ми сервират криминални истории; 2. диета; I am on a \diet на диета съм; 3. attr диетичен; II. v предписвам, поставям на диета; to be obliged to \diet o.s. принуден съм да пазя диета; my doctor is \dieting me very severely моят лекар ми е предписал много строга диета. III. n 1. международен конгрес, конференция и пр.; 2. ист. диета, парламент Прусия, Полша, Унгария, Хърватско, Швеция, Швейцария).

  English-Bulgarian dictionary > diet

 • 46 eager

  {'i:gə}
  a който има силно желание/гори от нетърпениe, нетърпелив
  готов (to с inf), пламенен, ревностен, страстен
  жаден, алчен (for)
  to be EAGER to please старая се/мъча се да се харесам
  to be too EAGER to accept приемам с прeкалена готовност
  to be an EAGER student of ревностно изучавам
  to be in EAGER pursuit of преследвам ревностно/ожесточено
  * * *
  {'i:gъ} a който има силно желание/гори от нетърпениe, нетърпели
  * * *
  усърден; страстен; трепетен; ревностен; пламенен; нетърпелив;
  * * *
  1. a който има силно желание/гори от нетърпениe, нетърпелив 2. to be an eager student of ревностно изучавам 3. to be eager to please старая се/мъча се да се харесам 4. to be in eager pursuit of преследвам ревностно/ожесточено 5. to be too eager to accept приемам с прeкалена готовност 6. готов (to с inf), пламенен, ревностен, страстен 7. жаден, алчен (for)
  * * *
  eager[´i:gə] adj 1. който има силно желание, изпълнен с желание; нетърпелив; готов (to с inf); пламенен, ревностен, страстен; енергичен, жаден, алчен ( for); an \eager look жаден (настойчив) поглед; to be ( very) \eager to do s.th. имам силно желание (много искам) да направя нещо, горя от нетърпение (желание) да направя нещо; to be \eager to please старая се да се харесам; \eager for fame жаден за слава; \eager pursuit ожесточено преследване; \eager beaver sl пренебр. човек, който се престарава, много амбициозен човек, натегач; \eager desire страстно (пламенно) желание; 2. ост. остър, резлив (на вкус); остър, хладен (за въздух); FONT face=Times_Deutsch◊ adv eagerly.

  English-Bulgarian dictionary > eager

 • 47 ear

  {iə}
  I. 1. ухо (и прен.), слух
  EAR specialist специалист по ушни болести
  to grin from EAR to EAR ухилвам се до уши
  a word in your EAR една дума насаме
  for one's private EAR поверително
  not for EARs polite не за благовъзпитано общество
  in at one EAR and out at the other от едното влязло, от другото излязло
  уour EARs must have burned/must have been tingling трябва да ca ти горели ушите (зaщото някой е говорил за тебе)
  to be up to the EARs/head over EARs/over head and EARs in затънал съм до гуша/уши в
  to be head over EARs in love влюбен съм до уши
  to have everyone about one's EARs прен. всички са ми на главата
  to be/fall by the EARs прен. хващаме се за гушата
  to set by the EARs насъсквам, скарвам
  to get someone up on his EARs aм. разг. ядосвам някого
  to be all EARs цял съм (се превърнал в) слух
  to have an EAR for music имам (музикален) слух, обичам музиката
  to play by EAR свиря по слух/наизуст
  to play it by EAR ам. sl. проявявам находчивост, отгатвам по нюх
  to have one's EAR s open for scandal/to have itching EARs обичам клюките, слухтя за клюки
  to grate upon/jar upon/offend the EAR дразня слуха
  to have long EARs много съм любопитен
  to have someone's EAR някой ме слуша внимателно и благосклонно
  to gain/win someone's EAR успявам да накарам някого да ме изслуша
  to give/lend an EAR вслушвам се, давам ухо
  to give a cold EAR to, to turn a deaf EAR to отказвам да изслушам, оставам глух за
  to fall on deaf EARs бивам пренебрегнат, оставам без последствие (за предупреждение, молба)
  to turn a sympathetic/ready EAR to изслушвам със съчувствие
  to din into/split someone's EARs проглушавам някому ушите, опявам някому
  to have/hold one's EAR to the ground слухтя
  to drag/pull by the EARs действувам грубо с, прилагам насилие към
  wet behind the EARs младок, който има още жълто около устата
  to have/hold/take by the EARs прен. държа здраво в ръцете си
  to lead by the EARs прен. водя за носа
  to throw someone out on his EAR разг. изхвърлям някого най-позорно
  to pin someone's EARs back ам. разгромявам, разпердушинвам, напердашвам здравата
  2. дръжка (на кана и пр.), ръчка
  тех. ухo
  3. журн. маншет, каре (на горния ъгъл на вестник с кратко съдържание на броя)
  II. n клас (на жито и пр.)
  corn in the EAR изкласило жито
  III. v изкласявам (за жито)
  * * *
  {iъ} n 1. ухо (и прен.); слух; ear specialist специалист по ушни бо(2) {iъ} n клас (на жито и пр.); corn in the ear изкласило жито.{3} {iъ} v изкласявам (за жито).
  * * *
  ушен; ухо; ръчка; слух; дръжка; клас; изкласявам;
  * * *
  1. a word in your ear една дума насаме 2. corn in the ear изкласило жито 3. ear specialist специалист по ушни болести 4. for one's private ear поверително 5. i. ухо (и прен.), слух 6. ii. n клас (на жито и пр.) 7. iii. v изкласявам (за жито) 8. in at one ear and out at the other от едното влязло, от другото излязло 9. not for ears polite не за благовъзпитано общество 10. to be all ears цял съм (се превърнал в) слух 11. to be head over ears in love влюбен съм до уши 12. to be up to the ears/head over ears/over head and ears in затънал съм до гуша/уши в 13. to be/fall by the ears прен. хващаме се за гушата 14. to din into/split someone's ears проглушавам някому ушите, опявам някому 15. to drag/pull by the ears действувам грубо с, прилагам насилие към 16. to fall on deaf ears бивам пренебрегнат, оставам без последствие (за предупреждение, молба) 17. to gain/win someone's ear успявам да накарам някого да ме изслуша 18. to get someone up on his ears aм. разг. ядосвам някого 19. to give a cold ear to, to turn a deaf ear to отказвам да изслушам, оставам глух за 20. to give/lend an ear вслушвам се, давам ухо 21. to grate upon/jar upon/offend the ear дразня слуха 22. to grin from ear to ear ухилвам се до уши 23. to have an ear for music имам (музикален) слух, обичам музиката 24. to have everyone about one's ears прен. всички са ми на главата 25. to have long ears много съм любопитен 26. to have one's ear s open for scandal/to have itching ears обичам клюките, слухтя за клюки 27. to have someone's ear някой ме слуша внимателно и благосклонно 28. to have/hold one's ear to the ground слухтя 29. to have/hold/take by the ears прен. държа здраво в ръцете си 30. to lead by the ears прен. водя за носа 31. to pin someone's ears back ам. разгромявам, разпердушинвам, напердашвам здравата 32. to play by ear свиря по слух/наизуст 33. to play it by ear ам. sl. проявявам находчивост, отгатвам по нюх 34. to set by the ears насъсквам, скарвам 35. to throw someone out on his ear разг. изхвърлям някого най-позорно 36. to turn a sympathetic/ready ear to изслушвам със съчувствие 37. wet behind the ears младок, който има още жълто около устата 38. дръжка (на кана и пр.), ръчка 39. журн. маншет, каре (на горния ъгъл на вестник с кратко съдържание на броя) 40. тех. ухo 41. уour ears must have burned/must have been tingling трябва да ca ти горели ушите (зaщото някой е говорил за тебе)
  * * *
  ear[iə] I. n 1. ухо (и прен.); слух; external ( outer) \ear външно ухо; middle \ear средно ухо; internal \ear вътрешно ухо; an \ear specialist специалист по ушни болести; to smile from \ear to \ear усмихвам се до уши; in (at) one \ear and out (at) the other от едното (ухо) влиза, от другото излиза; your \ears must have burned ( been tingling) сигурно са ти горели ушите (когато някой е говорил за тебе); to be able to do it on o.'s \ear разг. лесна (фасулска) работа, от просто по-просто, to be out on o.'s \ear изхвърлят ме, уволняват ме, изритват ме (от работа); he is up to his \ears in debt той е затънал до гуша в дългове; to fall ( tumble) about s.o.'s \ears срутвам се над главата на някого; прен. пропадам (за планове и пр.); to bend s.o.'s \ears натяквам на някого, намилам, досаждам; to have nothing between o.'s \ears разг. глупав съм, главата ми дрънчи на кухо, главата ми е пълна с бръмбари; football is coming out of my \ears до гуша ми дойде (писна ми, повръща ми се) от футбол; to box s.o.'s \ears, to give s.o. a box on the \ear (a thick \ear) лепвам (цапвам, зашлевявам) плесница на някого; my \ears are flapping надавам ухо, слухтя; to be all \ears цял съм (се превърнал в) слух; to be ( get) on o.'s \ear ам. разг. побеснявам, разгневявам се, изпадам в ярост; to listen with all o.'s \ears (with both \ears) цял съм в слух; to cock ( prick) up o.'s \ears наострям уши, ослушвам се (за животно); to have sharp \ears имам добър (остър) слух; to have an \ear (a fine \ear) for music имам музикален слух; to have an \ear for languages обичам езиците, езиците ми се отдават; to play by \ear свиря по слух; sl проявявам находчивост; импровизирам; to keep o.'s \ears open отварям си ушите; she has her \ears open for scandal, разг. she has itching \ears тя обича клюките, само слухти за клюки; to grate ( jar) upon ( to offend) the \ear дразня слуха; to tickle the \ear галя слуха; прен. лаская; to have long \ears много съм любопитен; to have the \ear of имам вниманието на, слушан съм с внимание от; to gain ( win) s.o.'s \ears успявам да накарам някого да ме изслуша; успявам да си уредя разговор с някого; to give \ear ( lend) an \ear to вслушвам се в, обръщам внимание (давам ухо) на; to give a cold \ear to, to turn a deaf \ear to отказвам да изслушам, отхвърлям (молба и пр.); to turn a sympathetic ( ready) \ear to изслушвам със съчувствие; to close o.'s \ears to затварям си ушите за; to come to the \ears of стигам до ушите на (за слух и пр.); to din into s.o.'s \ears проглушавам ушите на някого, опявам; to have ( put, keep) o.'s \ear to the ground слухтя; to drag ( pull) by the \ears действам грубо, прилагам насилие; to pin back s.o.'s \ear 1) ам. скастрям, смъмрям някого; 2) sl побеждавам, сразявам някого; wet behind the \ears младок, още има жълто около човката си; dry behind the \ears зрял човек, човек с опит; to have ( hold, take) by the \ears държа здраво в ръцете си, имам силно влияние; to lead by the \ears водя някого за носа; it's as much as o.'s \ears are worth разг. опасно е, рисковано е; 2. дръжка (на кана и пр.); ръчка; тех. ухо; гнездо; клема за контактен проводник; 3. отвор (за свързване); входен отвор (на вентилатор); 4. журн. маншет (каре в горния ъгъл на вестник, където се дава кратко съдържание на броя). II. n ост. ора. III. n клас (на жито и пр.); corn in the \ear изкласило жито; VI. v изкласява (за жито) (с up, out).

  English-Bulgarian dictionary > ear

 • 48 edgy

  {'edʒi}
  1. с ръб, остър
  2. раздразнителен, нервен, изнервен, кибритлия
  * * *
  {'eji} a 1. с ръб; остър; 2. раздразнителен, нервен; изнервен
  * * *
  режещ;
  * * *
  1. раздразнителен, нервен, изнервен, кибритлия 2. с ръб, остър
  * * *
  edgy[´edʒi] adj 1. с ръб, остър, режещ; 2. изк. с резки очертания; 3. прен. раздразнителен, нервен, изнервен, кибритлия; he seemed very \edgy той изглеждаше много нервен (напрегнат); FONT face=Times_Deutsch◊ adv edgily.

  English-Bulgarian dictionary > edgy

 • 49 either

  {'аiðə}
  I. a, pron един (от двама), и/или единият, и/или другият, всеки
  on EITHER side of от двете страни на
  EITHER way и така, и така, и по единия, и по другия начин
  do you want this one or that one? -EITHER тази ли искаш или онази-коя да e, все едно коя
  II. 1. или... или
  2. с отр. и аз/ти и пр... не, нито пък аз/ти и пр., и то, пък/че/дори и, всъщност, не дотам
  if you don't go I won't go EITHER ако ти не идеш, и аз няма да ида
  I don't want it EITHER и аз не го искам
  if you had told me or your brother EITHER ако ти ми беше казал, пък дори и брат ти
  there was a time, and not so long ago EITHER беше време, и то/при това не много отдавна
  in a rude tone and not so very rude EITHER с груб тон-всъщност не дотам груб
  she's caught cold and she isn't very strong EITHER изстинала е, пък и без това не е много здрава
  you're lying! -I'm not EITHER ам. лъжеш! -ами, лъжа! нищо подобно!
  * * *
  {'аi­ъ} a, pron един (от двама); и/или единият, и/или другият;(2) {'аi­ъ} cj, adv 1. или... или; 2. с отр. и аз/ти и пр... н
  * * *
  също; един;
  * * *
  1. do you want this one or that one? -either тази ли искаш или онази-коя да e, все едно коя 2. either way и така, и така, и по единия, и по другия начин 3. i don't want it either и аз не го искам 4. i. a, pron един (от двама), и/или единият, и/или другият, всеки 5. if you don't go i won't go either ако ти не идеш, и аз няма да ида 6. if you had told me or your brother either ако ти ми беше казал, пък дори и брат ти 7. ii. или... или 8. in a rude tone and not so very rude either с груб тон-всъщност не дотам груб 9. on either side of от двете страни на 10. she's caught cold and she isn't very strong either изстинала е, пък и без това не е много здрава 11. there was a time, and not so long ago either беше време, и то/при това не много отдавна 12. you're lying! -i'm not either ам. лъжеш! -ами, лъжа! нищо подобно! 13. с отр. и аз/ти и пр... не, нито пък аз/ти и пр., и то, пък/че/дори и, всъщност, не дотам
  * * *
  either[´aiðə] I. adj един (от двама); и единият, и другият; всеки; \either of these books is useful и двете книги са полезни; \either way и така, и иначе, по единия или по другия начин; II. pron един (от двама); или единият, или другият (от двама); I don't like \either of them не ми харесва нито единия (едното), нито другия (другото); I have two pens, so take \either имам два химикала, така че вземи единия; III. cj, adv 1.: \either... or или ... или; \either today or tomorrow или днес, или утре; 2. с отриц. също и; нито пък; пък дори и; всъщност; не дотам ...; I can't play golf \either и аз (аз също) не мога да играя голф; she isn't very clever \either тя и без това не е много умна; you saw it! - I didn't \either! ти го видя! - нищо подобно!

  English-Bulgarian dictionary > either

 • 50 end

  {end}
  I. 1. край, завършък, привършване, изчерпване
  END to END край о край, с допрени краища, по дължина, непрекъснато
  END on с лицето напред
  to collide END on сблъсквам се фронтално
  in the END накрая, в края на краищата
  to be at an END свършвам
  to draw to an END приближавам края си, привършвам се, свършвам
  to come to an END свършвам, приключвам (се), привършвам се, закривам се
  to put an END to, to make an END of слагам край на, премахвам, унищожавам, турям кръст на
  happy END щастлив край/развръзка
  on END изправен (за предмет), наред, един след друг, непрекъснато
  to stand on END изправям се (за коси)
  to make someone's hair stand on END карам да се изправят косите на някого
  days/hours on END дни/часове наред, по цели дни/часове, and there is an END of it и толкоз, край
  2. край, остатък, угарка, фас
  3. край, смърт, кончина
  to make a good END умирам леко/достойно/героично
  you'll be the END of me ще ме умориш
  to the bitter END докрай, до смърт
  4. цел
  private ENDs лични интереси/цели
  to/for this END, with this END in view за/с тази цел
  5. резултат
  to no END безрезултатно, напразно
  6. прен. sl. връх, капак
  7. attr краен, последен
  to be all on END в очакване съм, ядосан/разсърден съм
  to go in/off the deep END разг. избухвам, кипвам, ам. действувам необмислено, стигам до крайност
  to hold/keep one's END up държа се, не се (пре) давам, устоявам
  to make both ENDs meet свързвам двата края
  nо END разг. извънредно много, безкрайно, до немай-къде
  it costs nо END струва луди пари
  to think no END of someone /oneself имам много високо мнение за някого/за себе си
  nо END of безкраен, дълъг, много, маса, сума, куп
  it's nо END of a job тя е дълга и широка, тази работа няма край
  he meets nо END of people той се среща с много/маса хора
  he is nо END of a fellow той е чудо човек/човек и половина
  all ENDs up напълно, съвсем
  to come to a bad END провалям се, свършвам зле
  END of the road прен. край, безизходно положение
  to play both ENDs against the middle пол. използувам борбата между две групировки за свои цели
  II. 1. свършвам (се), слагам/турям край на, завършвам, приключвам (се), преустановявам, спирам
  she ENDed by marrying a millionaire накрая се ожени за милионер
  it all ENDed in his apologizing to me накрая той ми се извини, свърши се с това, че той ми се извини
  2. умирам, свършвам
  3. убивам, довършвам
  a blunder to END all blunders невероятна грешка, най-лошата възможна грешка
  it all ENDed in smoke нищо не излезе, всичко отиде на вятъра
  end in завършвам с, окончавам на
  end off/up завършвам, свършвам, приключвам
  * * *
  {end} n 1. край; завършък; привършване, изчерпване; end to end край о(2) {end} v 1. свършвам (се); слагам/турям край на; завършвам, пр
  * * *
  смърт; умирачка; угарка; свършвам; свършване; свършек; последен; привършване; приключвам; преустановявам; довършване; довършвам; завършвам; завършек; завършък; изчерпване; край; краен; кончина;
  * * *
  1. a blunder to end all blunders невероятна грешка, най-лошата възможна грешка 2. all ends up напълно, съвсем 3. attr краен, последен 4. days/hours on end дни/часове наред, по цели дни/часове, and there is an end of it и толкоз, край 5. end in завършвам с, окончавам на 6. end of the road прен. край, безизходно положение 7. end off/up завършвам, свършвам, приключвам 8. end on с лицето напред 9. end to end край о край, с допрени краища, по дължина, непрекъснато 10. happy end щастлив край/развръзка 11. he is nо end of a fellow той е чудо човек/човек и половина 12. he meets nо end of people той се среща с много/маса хора 13. i. край, завършък, привършване, изчерпване 14. ii. свършвам (се), слагам/турям край на, завършвам, приключвам (се), преустановявам, спирам 15. in the end накрая, в края на краищата 16. it all ended in his apologizing to me накрая той ми се извини, свърши се с това, че той ми се извини 17. it all ended in smoke нищо не излезе, всичко отиде на вятъра 18. it costs nо end струва луди пари 19. it's nо end of a job тя е дълга и широка, тази работа няма край 20. nо end of безкраен, дълъг, много, маса, сума, куп 21. nо end разг. извънредно много, безкрайно, до немай-къде 22. on end изправен (за предмет), наред, един след друг, непрекъснато 23. private ends лични интереси/цели 24. she ended by marrying a millionaire накрая се ожени за милионер 25. to be all on end в очакване съм, ядосан/разсърден съм 26. to be at an end свършвам 27. to collide end on сблъсквам се фронтално 28. to come to a bad end провалям се, свършвам зле 29. to come to an end свършвам, приключвам (се), привършвам се, закривам се 30. to draw to an end приближавам края си, привършвам се, свършвам 31. to go in/off the deep end разг. избухвам, кипвам, ам. действувам необмислено, стигам до крайност 32. to hold/keep one's end up държа се, не се (пре) давам, устоявам 33. to make a good end умирам леко/достойно/героично 34. to make both ends meet свързвам двата края 35. to make someone's hair stand on end карам да се изправят косите на някого 36. to no end безрезултатно, напразно 37. to play both ends against the middle пол. използувам борбата между две групировки за свои цели 38. to put an end to, to make an end of слагам край на, премахвам, унищожавам, турям кръст на 39. to stand on end изправям се (за коси) 40. to the bitter end докрай, до смърт 41. to think no end of someone /oneself имам много високо мнение за някого/за себе си 42. to/for this end, with this end in view за/с тази цел 43. you'll be the end of me ще ме умориш 44. край, остатък, угарка, фас 45. край, смърт, кончина 46. прен. sl. връх, капак 47. резултат 48. убивам, довършвам 49. умирам, свършвам 50. цел
  * * *
  end [end] I. n 1. край; завършек; привършване, изчерпване; \end for \end обърнат наопаки (обратно); \end to \end с допрени краища; по дължина; непрекъснато; put the tables \end to \end! нареди масите плътно една до друга!; at the \end of August в края на август; in the \end накрая, в края на краищата; to be at an \end свършвам се; here the story comes to an \end на това място разказът свършва; to draw to an \end привършвам се, свършвам; to put an \end to, to make an \end of слагам край, прекратявам; премахвам, унищожавам, ликвидирам; 2. край, остатък; cigarette \ends фасове, угарки; rope's \end късо въже (за камшик); odds and \ends (ненужни) дреболии, вехтории, остатъци; прен. откъслечни думи (фрази) от разговор; 3. край, смърт, кончина; a cruel \end жестока смърт; o.'s latter \end кончина, смърт; to come to an untimely \end умирам преждевременно; to come to a sticky ( bad) \end умирам от насилствена (нелека) смърт; to make a good \end умирам леко (героично, достойно); you'll be the \end of me ще ме умориш; the soldiers met their \end bravely войниците загинаха храбро (смело посрещнаха смъртта); to the bitter ( very) \end докрай, до смърт; 4. цел; an \end in itself самоцел; does the \end justify the means? целта оправдава ли средствата?; private \ends лични интереси; to ( for) this \end, with this \end in view с тази цел; what \end have you in view? какво целиш? каква ти е целта?; to the \end that... (с subj) за да ...; с цел да ...; 5. резултат; to no \end напразно, безрезултатно; 6. attr краен, последен; \end man последният човек в редица; \end product краен продукт; to the \end of time завинаги, вечно, во веки веков; and there's an \end of it и толкоз, край; to be at the \end of o.'s rope ( tether) намирам се в затруднено положение, попадам в безизходица; to be (on) the receiving \end of изложен съм на; to be thrown ( to jump) in at the deep \end оказвам се в небрано лозе; to come out at (on) the short \end of it; get the short \end of it оказвам се в неизгодна позиция; няма какво повече да говорим; to be all on \end разсърдвам се; нащрек съм; to be at the sharp \end of в центъра съм на (някаква дейност), посветен съм в; вътре съм в (нещата); to be at loose \ends свободен съм; безработен съм; нямам какво да правя to be at o.'s wits' \end виждам се в чудо; to go off the deep \end 1) избухвам; 2) избива ми чивията; превъртам; действам необмислено; happy \end щастлив край (развръзка), хепиенд (на книга и пр.); to hold ( keep) o.'s \end up държа се, издържам, не се предавам; справям се; to make both \ends meet свързвам двата края; no \end извънредно много, до немай-къде, до крайна степен; it upset me no \end това ужасно много ме разтревожи; to think no \end of s.o. имам високо мнение за някого; no \end of много, безкрайно; маса; куп; it's no \end of a job тя е дълга и широка, тая работа край няма; he's no \end of a fellow той е човек и половина, тоя е арабия; on \end изправен (за предмет); наред, един след друг; непрекъснато; his hair stood on \end in horror косата му се изправи от ужас; days on \end с дни наред; for hours on \end по цели часове; to have loose \ends липсват (ми) брънки; има неясноти (неизяснени неща); to play both \ends against the middle полит. използвам борбата между две групировки за свои цели; the \end върхът негативен смисъл), "капак"; smoking 30 cigarettes a day is the \end да пушиш по 30 цигари на ден е върхът (прекалено много); to knock the \end in ( off) разг. оплесквам (развалям) работата; the \end of the line ( road) 1) печален край (финал); безизходна, задънена улица (прен.); 2) излязъл от мода this is a very a good suit but it is the \end of the line това е много хубав костюм, но вече не е модерен; the living \end ам. sl страхотен, потресаващ (за филм, шоу, пиеса и пр.); II. v 1. свършвам (се); слагам край на; завършвам, приключвам (с); спирам; he \ended by insulting me, it \ended in his insulting me накрая той ме обиди; 2. умирам, свършвам; to \end it all самоубивам се; слагам край на живота си; 3. слагам железце на края на бастун (чадър);

  English-Bulgarian dictionary > end

 • 51 estimate

  {'estimət}
  I. 1. (приблизителна) оценка, пресмятане, сметка, калкулация, изчисление, преценка
  at/on a rough ESTIMATE по приблизителна оценка, приблизително
  2. рl ик. бюджетни предвиждания/кредити
  3. търг. оценка (при отдаване на търг), оферта
  to put in an ESTIMATE правя оферта (при търг)
  II. v оценявам, преценявам, смятам, считам, пресмятам, определям/изчислявам приблизително
  ESTIMATEd cost приблизителна стойност
  * * *
  {'estimъt} n 1. (приблизителна) оценка; пресмятане, сметка, (2) {'estimeit} v оценявам, преценявам; смятам, считам; прес
  * * *
  сметен; оценявам; пресмятам; преценявам; преценка; пресмятане; изчисление; калкулация;
  * * *
  1. at/on a rough estimate по приблизителна оценка, приблизително 2. estimated cost приблизителна стойност 3. i. (приблизителна) оценка, пресмятане, сметка, калкулация, изчисление, преценка 4. ii. v оценявам, преценявам, смятам, считам, пресмятам, определям/изчислявам приблизително 5. pl ик. бюджетни предвиждания/кредити 6. to put in an estimate правя оферта (при търг) 7. търг. оценка (при отдаване на търг), оферта
  * * *
  estimate[´estimeit] I. v оценявам, преценявам; пресмятам, определям, изчислявам приблизително, измервам на око; I do not \estimate my chances of success very highly не смятам, че имам големи шансове за успех; \estimated cost приблизителна стойност; II.[´estimit] n 1. (приблизителна) оценка, преценка, пресмятане, сметка, изчисление, калкулация; what is your \estimate of his abilities? каква ти е преценката за неговите способности?; building \estimate оферта за извършване на строеж; visual \estimate оценка (преценка) на око; on (at) a rough \estimate по приблизителна оценка; 2. търг. девиз, основна стойност (при отдаване на търг), оферта (при търг); building \estimate девиз или оферта за извършване на строеж; to put in an \estimate правя оферта (при търг); 3. pl бюджетни предвиждания, бюджетни кредити; army \estimates военни кредити.

  English-Bulgarian dictionary > estimate

 • 52 evidence

  {'evidəns}
  I. 1. данни, факти, доказателство, доказателства (of, for), юр. свидетелски показания
  piece of EVIDENCE юр. доказателство, улика
  to call in EVIDENCE призовавам за свидетел
  to bear/give EVIDENCE давам показания, свидетелствувам
  the ship bore EVIDENCE of the severity of the storm състоянието на кораба показваше колко силна е била бурята
  to take someone's EVIDENCE изслушвам/снемам нечии показания
  2. очевидност
  to be in EVIDENCE налице съм
  to be very much in EVIDENCE изпъквам, правя впечатление, хвърлям се в очи
  he was nowhere in EVIDENCE никъде го нямаше, никъде не се виждаше
  3. юр. свидетел
  to turn King's/Queen's/ам. State EVIDENCE свидетелствувам срещу/предавам съучастниците си
  II. v доказвам, показвам, служа за доказателство
  * * *
  {'evidъns} n само sing 1. данни, факти, доказателство, доказ(2) {'evidъns} v доказвам; показвам, служа за доказателство.
  * * *
  явност; указание; улика; свидетелствам; очевидност; доказателство;
  * * *
  1. he was nowhere in evidence никъде го нямаше, никъде не се виждаше 2. i. данни, факти, доказателство, доказателства (of, for), юр. свидетелски показания 3. ii. v доказвам, показвам, служа за доказателство 4. piece of evidence юр. доказателство, улика 5. the ship bore evidence of the severity of the storm състоянието на кораба показваше колко силна е била бурята 6. to be in evidence налице съм 7. to be very much in evidence изпъквам, правя впечатление, хвърлям се в очи 8. to bear/give evidence давам показания, свидетелствувам 9. to call in evidence призовавам за свидетел 10. to take someone's evidence изслушвам/снемам нечии показания 11. to turn king's/queen's/ам. state evidence свидетелствувам срещу/предавам съучастниците си 12. очевидност 13. юр. свидетел
  * * *
  evidence[´evidəns] I. n 1. доказателство, доказателства, указания, данни, факти; юрид. свидетелски показания; there was no \evidence of his presence there по нищо не личеше, че е бил там; there is no \evidence of burglary няма данни за кражба с взлом; няма основание да се счита, че има кражба с взлом; to fly in the face of the \evidence отричам въпреки очевидните факти; piece of \evidence юрид. доказателство; улика; to call in \evidence извиквам съда) за даване на показания; призовавам за свидетел; to bear ( give) \evidence давам показания, свидетелствам; circumstantial \evidence косвени доказателства; cumulative \evidence съвкупност от доказателствата (уликите); presumptive \evidence показания, основани на предположения (догадки); oral \evidence устни показания; written ( documentary) \evidence, \evidence in writing писмени показания; to take s.o.'s \evidence изслушвам (вземам, снемам) показанията на някого; to get \evidence намирам доказателства; 2. очевидност, явност; to be in \evidence налице съм; lawlessness was particularly in \evidence in the town беззаконието се виждаше особено в градовете; to be very much in \evidence изпъквам; 3. юрид. свидетел; \evidence for the prosecution ( defence) свидетел на прокурора (защитата); to turn queen's ( king's) \evidence, to turn state's \evidence свидетелствам срещу съучастниците си; разг. предавам съучастниците (другарите) си; 4. тех. (експериментални) данни, показания; II. v 1. служа за доказателство; доказвам; 2. свидетелствам; 3. показвам; he \evidenced no talent for music той не показа никаква музикална дарба.

  English-Bulgarian dictionary > evidence

 • 53 execute

  {'eksikju:t}
  1. изпълнявам, извършвам
  2. изпълнявам, пресъздавам (музикално/художествено произведение)
  3. прилагам (закон)
  4. юр. регламентирам, оформям (завещание и пр.)
  5. екзекутирам
  * * *
  {'eksikju:t} v 1. изпълнявам, извършвам; 2. изпълнявам, пресъ
  * * *
  пресъздавам; разстрелвам; екзекутирам;
  * * *
  1. екзекутирам 2. изпълнявам, извършвам 3. изпълнявам, пресъздавам (музикално/художествено произведение) 4. прилагам (закон) 5. юр. регламентирам, оформям (завещание и пр.)
  * * *
  execute[´eksi¸kju:t] v 1. екзекутирам; 2. изпълнявам, извършвам, довеждам докрай; 3. изпълнявам, пресъздавам, претворявам (художествено произведение); the dance was very skilfully \executed танцът бе изпълнен майсторски; 4. екзекутирам, прилагам (закон, решение на съд); 5. юрид. регламентирам, оформям (завещание, акт и пр.); 6. комп. изпълнявам (програма, команда).

  English-Bulgarian dictionary > execute

 • 54 extra

  {'ekstrə}
  I. 1. добавъчен, допълнителен, извънреден, в повече
  2. висококачествен, специален, екстра
  II. adv допълнително, добавъчно, отделно, необикновено
  EXTRA fine quality отлично качество
  III. 1. нещо (за което се заплаща) допълнително, допълнителен номер (в програма), допълнително/специално издание на вестник, допълнителен/временен работник
  2. фигурант, статист
  3. висококачествен предмет
  * * *
  {'ekstrъ} а 1. добавъчен, допълнителен; извънреден; в повече; 2(2) {'ekstrъ} adv допълнително, добавъчно; отделно; необикновен{3} {'ekstrъ} n 1. нещо (за което се заплаща) допълнително; доп
  * * *
  фигурант; статист; висококачествен; допълнителен; добавъчен; екстра;
  * * *
  1. extra fine quality отлично качество 2. i. добавъчен, допълнителен, извънреден, в повече 3. ii. adv допълнително, добавъчно, отделно, необикновено 4. iii. нещо (за което се заплаща) допълнително, допълнителен номер (в програма), допълнително/специално издание на вестник, допълнителен/временен работник 5. висококачествен предмет 6. висококачествен, специален, екстра 7. фигурант, статист
  * * *
  extra[´ekstrə] I. adj 1. добавъчен, допълнителен, извънреден; \extra fare жп доплащане; if you are cold put an \extra pullover on ако ти е студено облечи си още един пуловер; 2. висококачествен, чудесен, екстра, супер; \extra binding луксозна подвързия; II. adv 1. допълнително, добавъчно; отделно, отгоре на всичко; you have to pay \extra for breakfast трябва да платите допълнително за закуската; packing \extra търг. без амбалаж, без да се включва амбалажът; 2. извънредно, изключително, много; he was \extra polite to his boss той беше изключително любезен с шефа си; III. n 1. допълнителна такса, нещо допълнително; извънредно издание (на вестник); допълнителен номер (в програма); извънреден (допълнителен) работник; нещо, за което се плаща допълнително; 2. фигурант, статист (в киното); 3. (предмет от) високо качество; 4. печ. поправка на текст, корекция; 5. pl екстри; допълнителни (специални) приспособления и принадлежности към машина; with the \extras, the car cost 4000 pounds колата струваше 4000 лири с екстрите.

  English-Bulgarian dictionary > extra

 • 55 eye

  {ai}
  I. 1. око
  under my (very) EYEs пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение
  2. прен. око, очи, поглед, усет, преценка
  to set/clap EYEs on виждам, съзирам
  to run o/s EYEs over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на
  to look with half an EYE гледам под око
  to catch someone's EYE хващам погледа на, привличам вниманието на
  to feast one's EYEs on любувам се на, наслаждавам се на
  to make EYEs at, to cast/make sheep's EYEs at гледам влюбено
  under someone's EYE (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого
  to be all EYEs целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите
  to keep an EYE/one's EYE on следя, наблюдавам
  to keep/have one's EYEs/both EYEs open отварям си очите, нащрек съм
  in someone's EYEs в очите/по преценката на някого
  in the EYE of the law в очите на закона, пред закона
  to have an EYE for имам усет/вярно око за, разбирам от
  to have an EYE for a pretty girl стар мераклия съм
  3. бот. кълн, око (на картоф и пр.)
  4. петелка
  hook and EYE мъжко и женско копче
  5. ухо (на игла)
  6. клуп, примка (на въже)
  7. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор
  8. център на мишена (и bull's EYE)
  9. sl. детектив
  10. око (на паунова опашка)
  11. зона на затишие в центъра на циклон
  12. рад. магическо око
  all my EYE (and Betty Martin) глупости, дрън-дрън (ярина)
  EYE s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's EYE мислено, във въображението
  in the EYE of the wind срещу вятъра
  one in the EYE разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ
  to do in the EYE разг. измамвам, подхлъзвам, мятам
  with an EYE to заради, с надежда да, с оглед на
  mу EYE! ами! как не! up to the EYEs потънал до уши/гуша, погълнат (in)
  to see EYE to EYE with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого
  to wipe someone's EYE надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона
  if you had half an EYE ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен
  to see something with half an EYE веднага забелязвам/разбирам нещо
  II. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам
  * * *
  {ai} n 1. око; under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие(2) {ai} v гледам, поглеждам; наблюдавам; разглеждам.
  * * *
  ухо; око; петелка; очен;
  * * *
  1. 1 зона на затишие в центъра на циклон 2. 1 рад. магическо око 3. all my eye (and betty martin) глупости, дрън-дрън (ярина) 4. eye s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's eye мислено, във въображението 5. hook and eye мъжко и женско копче 6. i. око 7. if you had half an eye ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен 8. ii. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам 9. in someone's eyes в очите/по преценката на някого 10. in the eye of the law в очите на закона, пред закона 11. in the eye of the wind срещу вятъра 12. mу eye! ами! как не! up to the eyes потънал до уши/гуша, погълнат (in) 13. one in the eye разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ 14. sl. детектив 15. to be all eyes целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите 16. to catch someone's eye хващам погледа на, привличам вниманието на 17. to do in the eye разг. измамвам, подхлъзвам, мятам 18. to feast one's eyes on любувам се на, наслаждавам се на 19. to have an eye for a pretty girl стар мераклия съм 20. to have an eye for имам усет/вярно око за, разбирам от 21. to keep an eye/one's eye on следя, наблюдавам 22. to keep/have one's eyes/both eyes open отварям си очите, нащрек съм 23. to look with half an eye гледам под око 24. to make eyes at, to cast/make sheep's eyes at гледам влюбено 25. to run o/s eyes over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на 26. to see eye to eye with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого 27. to see something with half an eye веднага забелязвам/разбирам нещо 28. to set/clap eyes on виждам, съзирам 29. to wipe someone's eye надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона 30. under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение 31. under someone's eye (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого 32. with an eye to заради, с надежда да, с оглед на 33. бот. кълн, око (на картоф и пр.) 34. клуп, примка (на въже) 35. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор 36. око (на паунова опашка) 37. петелка 38. прен. око, очи, поглед, усет, преценка 39. ухо (на игла) 40. център на мишена (и bull's eye)
  * * *
  eye [ai] I. n 1. око; swimming \eyes очи, пълни със сълзи; saucer \eyes кръгли очи; to cry o.'s \eyes out плача горчиво, изплаквам си очите; green \eyes прен. завист; camera \eye отлична зрителна памет; with the naked \eye с просто око; the apple of the \eye зеницата на окото (и прен.); to lose an \eye ослепявам с едното око; to have sharp ( weak) \eyes имам силни (слаби) очи (зрение); a black \eye насинено от удар око; to close o.'s \eyes евфем. умирам; to shut ( close) o.'s \eyes to затварям си очите за, правя се, че не забелязвам; to get ( have) o.' s eye ( well) in ориентирам се бързо, преценявам точно разстоянието и посоката; to open s.o.'s \eyes (to) прен. отварям очите на някого; to pore o.'s \eyes out развалям си зрението, преуморявам си очите (от много четене); the scales fell from his \eyes отвориха му се очите, перде падна от очите му; прогледна; to cock o.'s \eye повдигам вежди, гледам иронично; \eyes down! играта започва! (при бинго); 2. ( поглед); to collect \eyes събирам погледите, привличам вниманието; to put o.'s \eyes together затварям очи, заспивам; to set ( clap, cast) \eyes on гледам, виждам, съзирам; to run o.'s \eyes over ( through) поглеждам; хвърлям бърз поглед; преглеждам набързо; to look with half an \eye гледам под око; to catch s.o.'s \eye хващам погледа на; привличам погледа, вниманието на; to give s.o. the beady ( fish) \eye гледам някого накриво, гледам с неодобрение на някого; to feast o.'s \eyes on наслаждавам се, любувам се; to cast ( make) sheep's \eyes гледам влюбено; sheep's \eyes влюбени погледи; to make \eyes at хвърлям погледи (към момиче), старая се да привлека вниманието (на момиче); under ( before, in front of) o.'s \eye(s) под зоркото око, под вниманието (наблюдението, грижите) на; to have o.'s \eye on гледам одобрително, следя с одобрение; to be all \eyes отварям си очите на четири, гледам много внимателно; to keep o.'s (an) \eye on наблюдавам, следя; to keep ( have) o.'s ( both) \eyes open ( skinned, peeled) нащрек съм; to see \eye to \eye съгласявам се, разбирам се, намирам общ език (с); up to o.'s \eyes in затънал до гуша в; \eye of ( the) day слънцето; \eyes on stalks очи, изблещени от почуда (за човек); \eyes left ( right)! глави наляво (надясно)!; to get o.'s \eye in ставам специалист; "ошлайфвам се", започвам да разбирам от нещо; to be a gleam ( glint) in s.o.'s \eyes засега съм само замисъл (идея); to keep o.'s \eye on the ball разг. внимавам, час съм", следя развитието на нещата; to take o.'s \eyes off the ball не внимавам, отклонявам вниманието си, "не съм в час"; to be in ( come, get into) the public \eye ставам център на внимание, привличам вниманието на широката общественост; to hit a person in the \eye разг. очебийно е, очевадно е; in the mind's \eye мислено; in the \eye of the wind ( storm, hurricane, tornado) срещу вятъра, срещу течението (и прен.); one in the \eye разг. удар в окото, прен. удар; срязване; in the \eye of the law пред закона; with an \eye to с оглед на, заради; not to bat an \eye не ми мига окото; не ми пука; пет пари не давам; I would give my \eye teeth for (it) какво ли не бих дал за; всичко бих дал за; oh my \eye! охо! ами! как не! виж ми бялото на окото! to have an \eye for 1) имам вярно (точно) око; 2) имам склонност; 3) хвърлям око на; to do s.o. in the \eye надхитрявам, измамвам, изигравам някого; to wipe s.o.'s \eye sl слагам някого в джоба си, надминавам го; damn your \eyes! вулг. върви по дяволите! дявол да те вземе!; \eye to \eye директно, направо, лице в лице; 3. бот. израстък (око) на картоф; 4. петелка; hook and \eye мъжко и женско копче; 5. уши (на игла); 6. клуп, примка (на края на въже); 7. стъкло на очила; 8. ам. sl шпионин; съгледвач; 9. център на мишена (= bull's \eye); 10. око (на паунова опашка); 11. око, област с ниско налягане в центъра на ураган; II. v гледам, поглеждам; разглеждам; наблюдавам.

  English-Bulgarian dictionary > eye

 • 56 fiction

  {'fikʃən}
  1. измислица, фикция, плод на въображението
  legal FICTION юр. легална фикция
  polite FICTION лъжа, която привидно се приема за истина
  2. белетристика, художествена проза
  writer of FICTION, FICTION writer белетрист, романист
  * * *
  {'fikshъn} n 1. измислица, фикция; плод на въображението; lega
  * * *
  фикция; белетристика;
  * * *
  1. legal fiction юр. легална фикция 2. polite fiction лъжа, която привидно се приема за истина 3. writer of fiction, fiction writer белетрист, романист 4. белетристика, художествена проза 5. измислица, фикция, плод на въображението
  * * *
  fiction[´fikʃən] n 1. белетристика, художествена проза; light \fiction леки романи; 2. фикция; плод на фантазията (въображението); заблуда; legal \fiction, \fiction of law нещо, което се приема за факт, безразлично дали е наистина такъв, за да се избягнат технически затруднения; polite \fiction лъжа, която привидно се приема от всички за истина.

  English-Bulgarian dictionary > fiction

 • 57 firm

  {fə:m}
  I. 1. фирма, търговска къща, предприятие
  2. име на фирма
  II. 1. твърд, корав, сбит, стегнат, плътен
  FIRM ground суша
  to be on FIRM ground стъпил съм на сигурна почва, чувствувам се сигурен
  2. устойчив, издръжлив, непоколебим, солиден, стабилен, постоянен, траен, твърд (за цени)
  3. твърд, строг, решителен, категоричен, уверен, енергичен (за глас, вървеж)
  III. adv твърдо, здраво
  IV. v втвърдявам (се), вкоравявам (се), сбивам (се), уплътнявам (се), закрепвам здраво
  * * *
  {fъ:m} n 1. фирма, търговска къща; предприятие; 2. име на фирма.(2) {fъ:m} а 1. твърд, корав; сбит, стегнат, плътен; firm ground су{3} {fъ:m} adv твърдо, здраво.{4} {fъ:m} v втвърдявам (се), вкоравявам (се); сбивам (се), уплъ
  * * *
  фирма; устойчив; солиден; строг; уплътнявам; твърд; твърдо; решителен; сбит; предприятие; вкоравявам се; издръжлив; здраво; корав; непоклатим; непоколебим;
  * * *
  1. firm ground суша 2. i. фирма, търговска къща, предприятие 3. ii. твърд, корав, сбит, стегнат, плътен 4. iii. adv твърдо, здраво 5. iv. v втвърдявам (се), вкоравявам (се), сбивам (се), уплътнявам (се), закрепвам здраво 6. to be on firm ground стъпил съм на сигурна почва, чувствувам се сигурен 7. име на фирма 8. твърд, строг, решителен, категоричен, уверен, енергичен (за глас, вървеж) 9. устойчив, издръжлив, непоколебим, солиден, стабилен, постоянен, траен, твърд (за цени)
  * * *
  firm[fə:m] I. n 1. фирма; предприятие; 2. (и long \firm) група мошеници, банда, шайка; банда футболни хулигани. II. adj 1. твърд, корав, сбит, плътен; \firm ground суша; to be on \firm ground стъпил съм на здрава почва, чувствам се сигурен; 2. устойчив, издръжлив, непоколебим, несломим, солиден, стабилен, постоянен, неизменен, траен; \firm government стабилно правителство; здрава власт; \firm evidence ( facts) неоспорими доказателства (факти); the baby is not very \firm on its legs yet детето не може още да ходи добре; roots \firm in the earth корени, здраво забити в земята; 3. твърд, строг; решителен, уверен; to give a person a \firm glance поглеждам някого строго в очите; III. adv твърдо, здраво; to stand \firm твърд съм, не се клатя (за маса и пр.) прен. стоя твърдо на позициите си, отстоявам убежденията си; to hold \firm to държа се здраво за; VI. v затвърдявам (се), вкоравявам (се), сбивам (се), уплътнявам (се), закрепявам здраво (и \firm up).

  English-Bulgarian dictionary > firm

 • 58 full

  {ful}
  I. 1. пълен, изпълнен, напълнен (of), цял, цялостен, прен. съвършен, истински
  FULL to the brim, FULL to overflowing пълен до върха, препълнен
  FULL up съвършено пълен, пълен догоре, препълнен
  weight/measure точно тегло/мярка
  FULL day ден с много ангажименти, претрупан ден
  FULL fare цял билет
  FULL session пленарно заседание
  to have one's mouth FULLпълна ми e устата
  in FULL blast/swing в пълен разгар
  (at) FULL blast/volume с всичка сила (за звук-при пускане на радио)
  in FULL vigour в разцвета на силите
  2. обилен, (из) обилен, богат
  FULL life пълен/пълноценен/богат живот
  3. разг. сит, нахранен, напоен
  to eat till one is FULL (разг. up) ям до насита
  4. погълнат, зает, говоря/мисля самоза новината
  to be FULL of oneself говоря за/занимавам се само със себе си
  5. широк, свободен
  набран, плисиран (зa дрехи)
  6. пълен, закръглен, едър, надут
  7. издут (за платно)
  8. звучен, плътен (за глас), наситен (за цвят), силен, ярък (за светлина)
  9. заподсилване цял
  a dress FULL three inches below the knee рокля цели три инча под коляното
  FULL brother/sister роден брат/сестра
  to the FULLest of my power доколкото ми e по силите, всичко каквото мога
  II. 1. точно, (на) право
  to hit someone FULL in the face удрям някого право в лицето
  2. ост. много, напълно
  FULL well много добре
  III. n най-висока степен/размер, прен. връх
  in FULL изцяло, напълно
  to the FULL в пълен размер, напълно, съвсем
  the FULL of the moon пълнолуние
  the season is past the FULL сезонът е напреднал
  IV. 1. стигам до/съм в пълна фаза (за луната)
  2. разширявам, набирам (дреха)
  V. v текст. тепам, валям (плат)
  * * *
  {ful} а 1. пълен, изпълнен, напълнен (of); цял, цялостен; прен. (2) {ful} adv 1. точно, (на)право; to hit s.o. full in the face удр{3} {ful} n най-висока степен/размер; прен. връх; in full изцяло, н{4} {ful} v 1. стигам до/съм в пълна фаза (за луната); 2.разширя{5} {ful} v текст. тепам, валям (плат).
  * * *
  цялостен; цял; тепам; сит; обилен; пълен; закръглен; изпълнен; надут; напълнен;
  * * *
  1. (at) full blast/volume с всичка сила (за звук-при пускане на радио) 2. a dress full three inches below the knee рокля цели три инча под коляното 3. full brother/sister роден брат/сестра 4. full day ден с много ангажименти, претрупан ден 5. full fare цял билет 6. full life пълен/пълноценен/богат живот 7. full session пленарно заседание 8. full to the brim, full to overflowing пълен до върха, препълнен 9. full up съвършено пълен, пълен догоре, препълнен 10. full well много добре 11. i. пълен, изпълнен, напълнен (of), цял, цялостен, прен. съвършен, истински 12. ii. точно, (на) право 13. iii. n най-висока степен/размер, прен. връх 14. in full blast/swing в пълен разгар 15. in full vigour в разцвета на силите 16. in full изцяло, напълно 17. iv. стигам до/съм в пълна фаза (за луната) 18. the full of the moon пълнолуние 19. the season is past the full сезонът е напреднал 20. to be full of oneself говоря за/занимавам се само със себе си 21. to eat till one is full (разг. up) ям до насита 22. to have one's mouth fullпълна ми e устата 23. to hit someone full in the face удрям някого право в лицето 24. to the full в пълен размер, напълно, съвсем 25. to the fullest of my power доколкото ми e по силите, всичко каквото мога 26. v. v текст. тепам, валям (плат) 27. weight/measure точно тегло/мярка 28. заподсилване цял 29. звучен, плътен (за глас), наситен (за цвят), силен, ярък (за светлина) 30. издут (за платно) 31. набран, плисиран (зa дрехи) 32. обилен, (из) обилен, богат 33. ост. много, напълно 34. погълнат, зает, говоря/мисля самоза новината 35. пълен, закръглен, едър, надут 36. разг. сит, нахранен, напоен 37. разширявам, набирам (дреха) 38. широк, свободен
  * * *
  full [ful] I. adj 1. пълен, изпълнен, напълнен; цял, цялостен; прен. съвършен, истински; \full to the brim ( to overflowing) пълен до върха (до преливане), препълнен; in \full daylight посред бял ден; \full up съвършено пълен; a \full member пълноправен член; \full colonel полковник; \full house театр. всички билети продадени, всички места заети; \full professor титулярен (редовен) професор; \full weight ( measure) точно тегло (мярка); \full session пленарно заседание (сесия); at \full length с пълни подробности, надълго и нашироко, изчерпателно, подробно; of \full age пълнолетен; in (at) \full blast ( swing, play) с пълна пара, в разгара си; at \full pelt ( tilt) с пълна пара; със светкавична бързина; at \full stretch с всички сили; трескаво; 2. обилен, изобилен, богат; a very \full harvest богата реколта; 3. сит, нахранен; напоен; пиян; are you \full? нахранихте ли се? \full as a boot ( bull, fiddler, pig' s ear, egg) sl пиян-залян, пиян до козирката; 4. погълнат; зает; \full of o.s. самовлюбен, надут, възгордял се; 5. широк, свободен; рехав; набран (за дреха и пр.); 6. пълен, едър, надут; 7. надут (за платно); \full brother ( sister) роден брат (сестра); \full stop точка; in \full cry по следите (за куче следотърсач); II. adv 1. напълно, съвършено; много; \full well много добре; 2. точно, (на)право; \full in the face право в лицето; III. n: in \full цялостно, напълно; to the \full в пълен размер, напълно, окончателно; to the \fullest of my capacity което ми е по силите; всичко, каквото мога; IV. v 1. набирам, правя набор на; отпускам; 2. рядко (за дреха) широк (свободен, набран) е. V. v текст. тепам, валям (плат).

  English-Bulgarian dictionary > full

 • 59 give up

  отказвам се; предавам; предавам; зарязвам;
  * * *
  give up 1) отстъпвам, предавам; отказвам се, жертвам, отричам се, посвещавам се; 2) отказвам се от, оставям, изоставям, зарязвам; хвърлям; to \give up up smoking отказвам се от пушенето; I \give up him up отказвам се от него; вдигам ръце от него; the doctors have \give upn him up лекарите са го отписали; you were very late, and we gave you up ти много закъсня и ние изгубихме надежда, че ще дойдеш (не те очаквахме вече); 3) предавам (на полицията и пр.); 4) refl отдавам се, предавам се; задълбочавам се, посвещавам се; her life was entirely \give upn up to work животът ѝ беше посветен всецяло на работата; 5) отстъпвам, жертвам, отказвам се (от нещо в полза на някого); the young men gave up his seat to the old lady младежът отстъпи мястото си на възрастната дама; to \give up up the ghost 1) умирам; 2) отказвам се;

  English-Bulgarian dictionary > give up

 • 60 glad

  {glæd}
  1. predic доволен, щастлив, радостен
  to be GLAD радвам се, доволен съм, приятно ми е (to c inf)
  I'll be (only too) GLAD to go с (най-голямо) удоволствие ще отида
  it makes my heart GLAD to драго ми е да
  2. attr поет. радостен, весел, щастлив
  GLAD news/tidings добри/радостни вести
  to give someone the GLAD eye хвърлям някому любовни погледи
  to give someone the GLAD hand приветствувам сърдечно някого, стискам най-сърдечно ръката на някого
  GLAD rags sl. премяна, официални дрехи
  * * *
  {glad} a 1. predic доволен, щастлив, радостен; to be glad радвам се
  * * *
  радостен; доволен; зарадван;
  * * *
  1. attr поет. радостен, весел, щастлив 2. glad news/tidings добри/радостни вести 3. glad rags sl. премяна, официални дрехи 4. i'll be (only too) glad to go с (най-голямо) удоволствие ще отида 5. it makes my heart glad to драго ми е да 6. predic доволен, щастлив, радостен 7. to be glad радвам се, доволен съм, приятно ми е (to c inf) 8. to give someone the glad eye хвърлям някому любовни погледи 9. to give someone the glad hand приветствувам сърдечно някого, стискам най-сърдечно ръката на някого
  * * *
  glad[glæd] I. adj (- dd-) 1. attr поет., ост. щастлив, весел; 2. predic доволен, радостен; to be \glad радвам се, доволен съм, приятно ми е, хубаво ми е, добре ми е, драго ми е (to c inf); he would be \glad to see you той ще се радва да те види; I'm very \glad of it радвам се, толкова по-добре; I'll be ( only too) \glad of your invitation с (най-голямо) удоволствие ще приема вашата покана; ще се радвам, ако ми помогнете; it makes my heart \glad to драго ми е да; 3. радостен, весел, щастлив; to give s.o. the \glad eye sl хвърлям някому любовни погледи; гледам влюбено; to give s.o. the \glad hand sl приветствам сърдечно, стискам най-сърдечно ръката на някого; \glad clothes ( rags) sl премяна; официални дрехи; тоалет; II. v ост. (за)радвам; веселя, развеселявам. III. разг. = gladiolus.

  English-Bulgarian dictionary > glad

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.