Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 21 all

  {ɔ:l}
  1. целият, всичкият
  ALL England цяла Англия
  ALL night цяла (та) нощ
  ALL the water всичката вода
  ALL (of) that year цялата тази година
  ALL the home 1 ever had единственият дом, който съм имал
  ALL hail! привет! наздраве
  2. всеки, всички, всякакъв
  ALL five of them и петте/петимата
  beyond ALL doubt без всякакво/каквото и да е съмнение
  why him/me of ALL people? защо пък него/мене? (а не някой друг)
  of ALL the idiots/nitwits ама че глупак/идиот
  3. най-голям
  with ALL speed с най-голяма скорост, много бързо
  with ALL respect с най-голямо уважение. allвсичко, което притежавам/имам
  to lose/stake one's ALL изгубвам/залагам всичко, което имам
  ALL being well ако всичко е наред. all pron 1. всичко
  ALL or nothing всичко или нищо
  2. всички
  one and ALL всички до един
  ALL and sundry всички, всякакви хора, кой ли не
  3. в изрази
  above ALL преди/над всичко
  after ALL все пак, въпреки това, в края на краищата
  at ALL изобщо, и най-малко
  not at ALL съвсем не, никак, ни най-малко, няма защо (в отговор на благодарност)
  for ALL his learning/wealth, etc. въпреки/при всичките му знания/богатство и пр.
  for ALL I know доколкото знам
  for ALL I care толкова ме интересува
  for ALL that въпреки това
  in ALL общо
  ALL in общо взето
  taking it ALL in ALL като се вземе всичко предвид
  he is ALL in ALL to me той e всичко/най-скъпото за мене
  and ALL включително
  the dog ate the whole rabbit, bones and ALL кучето изяде целия заек, заедно с костите
  once (and) for ALL веднъж завинаги
  it was ALL I could do not to едва се сдържах да не
  it is not so hard/easy, etc. as ALL that не e чак толкова мъчно/лесно и пр.
  it isn't ALL that expensive разг. не e чак толкова скъпо
  ALL of разг. цели
  he walked ALL of ten miles вървя цели десет мили
  he is ALL of seven feet tall висок e цели седем фута
  it is ALL but impossible почти невъзможно e
  he was ALL but drowned само дето не се удави, едва не се удави
  that's ALL there is to it разг. това e, в това се състои/до това се свежда цялата работа
  when ALL is said and done в края на краищата, в послeдна/крайна сметка
  that's ALL very well/fine but всичко това е чудесно, но
  what it's ALL about за какво се касае, каква е същността
  ALL told общо взето. all4 adv 1. съвсем, напълно, изцяло
  ALL alone съвсем сам, сам самичък
  ALL covered with dust цял покрит с прах, ALL along the road по (край) целия път
  ALL along от самото начало, през цялото време
  ALL too soon уви, твърде скоро
  ALL too often (за съжаление) твърде често
  ALL at once/of a sudden изведнъж, неочаквано
  to be ALL for решително/изцяло подкрепям, решително съм за
  ALL the same все пак, въпреки това
  it's ALL the same to me все ми е едно, безразлично ми e
  to be ALL in разг. капнал/изтощен съм
  ALL out с все сили
  he was going ALL out бореше се с все сили
  ALL over навсякъде, свършено
  it's ALL over with him свършено e с него
  to be ALL over someone отрупвам някого с любезности/грижи
  that's Тoт ALL over такъв си е/това си е Том, Том цял-целеничък
  ALL right благополучно, наред, задоволително, добре, съгласен съм, наистина
  that's him ALL right това е наистина той
  to be ALL there с всичкия си ум съм
  not to be ALL there не съм с всичкия си
  it's ALL up with him свършено e с него
  2. със сравн. степен толкова по-
  ALL the better толкова по-добре
  he'll be ALL the better for a holiday една почивка ще му подействува/дойде много добре
  3. сп. two ALL две на две, два на два
  * * *
  {ъ:l} a 1. целият, всичкият; all England цяла Англия; all night цяла(
  * * *
  цял; съвсем; всеки; всичко; всички; напълно;
  * * *
  1. above all преди/над всичко 2. after all все пак, въпреки това, в края на краищата 3. all (of) that year цялата тази година 4. all alone съвсем сам, сам самичък 5. all along от самото начало, през цялото време 6. all and sundry всички, всякакви хора, кой ли не 7. all at once/of a sudden изведнъж, неочаквано 8. all being well ако всичко е наред. all pron всичко 9. all covered with dust цял покрит с прах, all along the road по (край) целия път 10. all england цяла Англия 11. all five of them и петте/петимата 12. all hail! привет! наздраве 13. all in общо взето 14. all night цяла (та) нощ 15. all of разг. цели 16. all or nothing всичко или нищо 17. all out с все сили 18. all over навсякъде, свършено 19. all right благополучно, наред, задоволително, добре, съгласен съм, наистина 20. all the better толкова по-добре 21. all the home 1 ever had единственият дом, който съм имал 22. all the same все пак, въпреки това 23. all the water всичката вода 24. all told общо взето. all4 adv съвсем, напълно, изцяло 25. all too often (за съжаление) твърде често 26. all too soon уви, твърде скоро 27. and all включително 28. at all изобщо, и най-малко 29. beyond all doubt без всякакво/каквото и да е съмнение 30. for all his learning/wealth, etc. въпреки/при всичките му знания/богатство и пр 31. for all i care толкова ме интересува 32. for all i know доколкото знам 33. for all that въпреки това 34. he is all in all to me той e всичко/най-скъпото за мене 35. he is all of seven feet tall висок e цели седем фута 36. he walked all of ten miles вървя цели десет мили 37. he was all but drowned само дето не се удави, едва не се удави 38. he was going all out бореше се с все сили 39. he'll be all the better for a holiday една почивка ще му подействува/дойде много добре 40. in all общо 41. it is all but impossible почти невъзможно e 42. it is not so hard/easy, etc. as all that не e чак толкова мъчно/лесно и пр 43. it isn't all that expensive разг. не e чак толкова скъпо 44. it was all i could do not to едва се сдържах да не 45. it's all over with him свършено e с него 46. it's all the same to me все ми е едно, безразлично ми e 47. it's all up with him свършено e с него 48. not at all съвсем не, никак, ни най-малко, няма защо (в отговор на благодарност) 49. not to be all there не съм с всичкия си 50. of all the idiots/nitwits ама че глупак/идиот 51. once (and) for all веднъж завинаги 52. one and all всички до един 53. taking it all in all като се вземе всичко предвид 54. that's all there is to it разг. това e, в това се състои/до това се свежда цялата работа 55. that's all very well/fine but всичко това е чудесно, но 56. that's him all right това е наистина той 57. that's Тoт all over такъв си е/това си е Том, Том цял-целеничък 58. the dog ate the whole rabbit, bones and all кучето изяде целия заек, заедно с костите 59. to be all for решително/изцяло подкрепям, решително съм за 60. to be all in разг. капнал/изтощен съм 61. to be all over someone отрупвам някого с любезности/грижи 62. to be all there с всичкия си ум съм 63. to lose/stake one's all изгубвам/залагам всичко, което имам 64. what it's all about за какво се касае, каква е същността 65. when all is said and done в края на краищата, в послeдна/крайна сметка 66. why him/me of all people? защо пък него/мене? (а не някой друг) 67. with all respect с най-голямо уважение. allвсичко, което притежавам/имам 68. with all speed с най-голяма скорост, много бързо 69. в изрази 70. всеки, всички, всякакъв 71. всички 72. най-голям 73. сп. two all две на две, два на два 74. със сравн. степен толкова по- 75. целият, всичкият
  * * *
  all[ɔ:l] I. adj 1. целият, всичкият; \all night цяла нощ; 2. всеки, всички, вси; всякакъв; \all of us всички ние; on \all sides на (от) всички страни; beyond \all doubt без каквото и да е съмнение; 3. най-голям; with \all speed с най-голяма скорост; in \all sincerity ( seriousness) съвсем честно (сериозно); in \all haste с най-голяма бързина; II. pron 1. рядко всички; \all agreed to go всички се съгласиха да отидат; 2. всичко;FONT face=Times_Deutsch \all is silent всичко е потънало в тишина, навсякъде цари тишина; III. n 1. всичко, което притежавам; he gave his \all to them той им даде цялото си имущество; 2. вселената; IV. adv 1. напълно, съвсем; \all alone съвсем сам; you are \all wrong разг. ти си съвсем на погрешен път; \all too soon лит. уви, твърде скоро; \all along the road по целия път; \all over а) съвсем, от край до край; изцяло, напълно; that's Jim \all over цял целеничък Джим; б) навсякъде; \all over the city из целия град; 2. на всеки, на всички, всекиму; the score is four games \all резултатът е по четири игри за всеки; \all along през цялото време, от край време, от самото начало; \all at once изведнъж; \all but почти, насмалко, едва; вече; всички освен; \all in изтощен; \all in \all общо взето; съвсем, напълно; \all in \all to me най-скъпото за мен; \all of най-малко, не по-малко от; \all of a sudden внезапно, изведнъж; it's \all one (\all's one) все едно, безразлично, еднакво; \all and sundry, one and \all всички без изключение, всички; \all the better ( the worse) толкова по-добре (по-зле); \all the go (\all the rage sl ам.) sl на мода; \all told всичко, общо; \all the same все тая; predic безразлично; \all set готов да започне; \all talk ( and no action) ам. разг. само приказвам за нещо без да го свърша; \all thumbs ам. разг. тромав, непохватен, пипкав, туткав; \all wet ам. sl на погрешен път; заблуден; above \all най-вече, над всичко, преди всичко; after \all все пак, въпреки това; в края на краищата; ( not) at \all ни най-малко, съвсем; въобще, изобщо; by \all means с всички позволени и непозволени средства; for \all I know доколкото зная; for \all I care така или иначе все ми е едно; for \all that въпреки това, без да се гледа на; for good and \all завинаги; free-for-\all ам. разг. масова бъркотия, меле, "кръчмарски бой"; in \all всички заедно; a dozen in \all всичко една дузина; it is \all up (\all over) with him свършено е с него, изпята му е песента; once ( and) for \all веднъж завинаги; he is not \all that older не чак толкова по-стар; that's \all there is to it разг. туй е то, да не говорим повече за това; when \all is said and done в края на краищата, в последна сметка; he ate it mustard and \all той го изяде с все горчица; of \all the cheek! какво нахалство! of \all the luck! какъв късмет!

  English-Bulgarian dictionary > all

 • 22 amenable

  {ə'miməbl}
  1. юр. подсъден, отговорен (to пред)
  2. податлив (to на)
  3. послушен, хрисим
  * * *
  {ъ'mimъbl} а 1. юр. подсъден, отговорен (to пред); 2. податл
  * * *
  хрисим; отговорен;
  * * *
  1. податлив (to на) 2. послушен, хрисим 3. юр. подсъден, отговорен (to пред)
  * * *
  amenable[ə´mi:nəbl] adj 1. подсъден, отговорен (to); \amenable to the law отговорен пред закона; 2. хрисим, послушен; смирен; податлив (to); he is very \amenable лесно се води; \amenable to temptation податлив на изкушения; FONT face=Times_Deutsch◊ adv amenably.

  English-Bulgarian dictionary > amenable

 • 23 amount

  {ə'maunt}
  I. 1. възлизам (to на) (за сума)
  2. равнявам се, равнозначен съм (to на), означавам
  what does it AMOUNT to? какво означава/значи това? it AMOUNTs to very little, it does not AMOUNT to much не означава нищо особено, маловажно е
  II. 1. (обща) сума, сбор
  2. количество, размер
  to have any AMOUNT of money много съм богат, имам много пари
  quite an AMOUNT доста много
  3. значение, смисъл
  * * *
  {ъ'maunt} v 1. възлизам (to на) (за сума); 2.равнявам се, (2) n 1. (обща) сума, сбор; 2. количество; размер; to have
  * * *
  сума; сбор; обем; възлизам; равнявам; размер; количествo;
  * * *
  1. i. възлизам (to на) (за сума) 2. ii. (обща) сума, сбор 3. quite an amount доста много 4. to have any amount of money много съм богат, имам много пари 5. what does it amount to? какво означава/значи това? it amounts to very little, it does not amount to much не означава нищо особено, маловажно е 6. значение, смисъл 7. количество, размер 8. равнявам се, равнозначен съм (to на), означавам
  * * *
  amount[ə´maunt] I. n 1. обща сума, сбор; gross \amount брутна сума; net \amount чиста сума; total \amount обща сума; to the \amount of на сума; 2. количество; размер; any \amount of много, голямо количество; 3. значение, смисъл; II. v 1. възлизам на (to) (за сума); 2. равнявам се, равнозначен съм; his arguments do not \amount too much аргументите му не струват нищо.

  English-Bulgarian dictionary > amount

 • 24 apologetic

  {ə,pɔlə'dʒetik(əl)
  1. извинителен, извиняващ се
  he was very APOLOGETIC той се извини
  2. защищаващ, застъпващ се, оправдателен, обяснителен
  * * *
  {ъ,pъlъ'jetik(ъl) а 1. извинителен, извиняващ се;
  * * *
  оправдателен; апологема; извиняващ се; извинителен;
  * * *
  1. he was very apologetic той се извини 2. защищаващ, застъпващ се, оправдателен, обяснителен 3. извинителен, извиняващ се
  * * *
  apologetic[ə¸pɔlə´dʒetik] I adj 1. извинителен, извиняващ се; he was very \apologetic той много се извиняваше; 2. примирителен, почтителен; he spoke in an \apologetic tone говореше, сякаш се извиняваше за безпокойството; 3. апологет, който защищава (мнение, твърдение, възглед и под.); обяснителен; оправдателен. II [ə¸pɔlə´dʒetik] n апологема, официална защита; pl рел. апологетика.

  English-Bulgarian dictionary > apologetic

 • 25 back

  {bæk}
  I. 1. гръб, гърбина
  BACK to BACK гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.)
  BACK to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки
  at the BACK отзад
  behind one's BACK зад гърба на, отзад
  oп one's BACK легнал по гръб, болен на легло
  with one's BACK to с гръб/гърбом към
  with one's BACK to the wall притиснат до стената, в безизходно положение
  to give/make a BACK навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad BACK търпелив съм, гърбът ми е широк нося
  to straighten one's BACK изправям се
  to turn one's BACK on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от
  to turn the BACK обръщам гръб, побягвам
  excuse my BACK извинявайте, че съм с гръб към вас
  2. облегало (на стол и пр.)
  3. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно
  BACK of the hand опакото на ръката (не дланта)
  BACK of the head тил
  BACK of the house задна част на къща
  BACK of the neck тил, врат
  BACK of a ship кил на кораб
  at the BACK of зад, отзад на, на дъното на
  at the BACK of one's mind посъзнателно
  to be at the BACK of стоя в дъното на, тайната причина съм за
  what's at the BACK of it? какво се крие зад всичко това
  4. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.)
  5. мин. най-горната страна на въглищен пласт
  6. футб. защитник, бек
  BACK and edge напълно, с всички сили
  to be at the BACK of someone подкрепям, вървя по петите на
  to be/lie/be thrown on one's BACK сn. бивам победен
  to have someone on one's BACK нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми
  to break the BACK of someone смазвам някого от работа
  to break the BACK of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо
  to get/put/set someone's BACK up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати
  to get to the BACK of идвам до същината на, проумявам, разбирам
  to put one's BACK into заемам се здравата с/за
  to see someone's BACK виждам гърба на/отървавам се от някого
  to set one's BACK against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай
  II. 1. назад, обратно, отново, пак
  BACK and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу
  BACK of/from ам. зад, след, подир
  BACK to назад към
  2. в съчет. с гл. to get/go BACK връщам се
  to answer BACK сопвам се, отвръщам грубо
  to buy BACK откупвам
  to go there and BACK отивам и се връщам
  to hit BACK отвръщам на удара с удар
  to order BACK заповядам на някого да се върне
  3. връщам към първоначално положение, състояние
  the way BACK обратният път
  to bend BACK оправям нещо изкривено/прегънато
  4. време
  as far BACK as, BACKay BACK in още през
  5. настрана, навътре, на известно разстояние (from от)
  III. 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам
  2. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр
  3. ам. разг. нося на гърба си
  4. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам
  5. залагам на
  to BACK the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си
  6. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.)
  7. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto)
  8. яхвам/яздя кон
  9. мор. обръщам по посоката на вятъра
  back down слизам заднишком
  връщам се нa заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се
  отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход
  back off/back down
  back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата
  back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам
  IV. 1. заден, отдалечен, по-долен, по-лош
  2. закъснял, просрочен, стар, остарял
  3. обратен
  BACK current обратно течение
  * * *
  {bak} n 1. гръб, гърбина; back to back гръб с гръб; съвсем наблизо, пл(2) adv 1. назад; обратно; отново, пак; back and forth напред-на{3} v 1. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомага{4} а 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; 2. закъснял, про
  * * *
  хастар; опако; отзад; обратно; облегалка; обяздвам; гърбина; джиросвам; гръб; задна страна; заден; назад;
  * * *
  1. 3 връщанг към първоначално положение, състояние 2. as far back as, backay back in още през 3. at the back of one's mind посъзнателно 4. at the back of зад, отзад на, на дъното на 5. at the back отзад 6. back and edge напълно, с всички сили 7. back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу 8. back current обратно течение 9. back down слизам заднишком 10. back of a ship кил на кораб 11. back of the hand опакото на ръката (не дланта) 12. back of the head тил 13. back of the house задна част на къща 14. back of the neck тил, врат 15. back of/from ам. зад, след, подир 16. back off back down 3 17. back out излизам заднишком/на заден ход, прен. измъквам се, не си устоявам на думата 18. back to back гръб с гръб, съвсем наблизо, плътно прилепнал (за къщи и пр.) 19. back to front заднишком, с гърба напред, обърнат наопаки 20. back to назад към 21. back up подкрепям, поддържам, муз. акомпанирам 22. behind one's back зад гърба на, отзад 23. excuse my back извинявайте, че съм с гръб към вас 24. i. гръб, гърбина 25. ii. назад, обратно, отново, пак 26. iii. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам, подпомагам, субсидирам 27. iv. заден, отдалечен, по-долен, по-лош 28. oп one's back легнал по гръб, болен на легло 29. the way back обратният път 30. to answer back сопвам се, отвръщам грубо 31. to back the wrong horse прен. излъгвам се в очакванията си 32. to be at the back of someone подкрепям, вървя по петите на 33. to be at the back of стоя в дъното на, тайната причина съм за 34. to be/lie/be thrown on one's back сn. бивам победен 35. to bend back оправям нещо изкривено/прегънато 36. to break the back of someone смазвам някого от работа 37. to break the back of something смазвам/погубвам/подкопавам нещо, свършвам най-важната и най-трудната част от нещо 38. to buy back откупвам 39. to get to the back of идвам до същината на, проумявам, разбирам 40. to get/put/set someone's back up разгневявам някого, карам го да се наежи/заинати 41. to give/make a back навеждам се (при прескочи кобила), to have a broad back търпелив съм, гърбът ми е широк нося 42. to go there and back отивам и се връщам 43. to have someone on one's back нося някого на гърба си, някой се нахвърля върху ми 44. to hit back отвръщам на удара с удар 45. to order back заповядам на някого да се върне 46. to put one's back into заемам се здравата с/за 47. to see someone's back виждам гърба на/отървавам се от някого 48. to set one's back against the wall оказвам отчаяна съпротива, готов съм да се съпротивлявам докрай 49. to straighten one's back изправям се 50. to turn one's back on обръщам гръб/не обръщам внимание на, напускам, изоставям, избягвам от 51. to turn the back обръщам гръб, побягвам 52. what's at the back of it? какво се крие зад всичко това 53. with one's back to the wall притиснат до стената, в безизходно положение 54. with one's back to с гръб/гърбом към 55. ам. разг. нося на гърба си 56. в съчет. с гл. to get/go back връщам се 57. време 58. връщам се на заден ход при вагоните (за локомотив), оттеглям се, отдръпвам се 59. гранича с, опирам със задната си страна в (on, upon, onto) 60. движа (се) в обратна посока, връщам, карам на заден ход, оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам 61. дебел край, тъпа задна част, тъпата страна (на сечиво и пр.) 62. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, хастар, подплата, дъно 63. закъснял, просрочен, стар, остарял 64. залагам на 65. мин. най-горната страна на въглищен пласт 66. мор. обръщам по посоката на вятъра 67. настрана, навътре, на известно разстояние (from от) 68. облегало (на стол и пр.) 69. обратен 70. отказвам се, отстъпвам (от поето задължение и пр.), back in влизам заднишком/на заден ход 71. подписвам се на гърба, джиросвам, преподписвам (заповед и пр.) 72. поставям/служа за гръб/облегало/фон/основа и пр 73. футб. защитник, бек 74. яхвам/яздя кон
  * * *
  back[bæk] I. n 1. гръб, гърбина, плещи; тил; прен. задница; \back to front обърнат наопаки, с гърба напред; at the \back отзад; отзад; on o.'s \back легнал по гръб, на гърба си; болен; with o.'s \back to the wall притиснат до стената; ( flat) on o.'s \back на легло; нетрудоспособен (поради болест); to have a broad \back търпелив съм, "нося"; to have s.o. at o.'s \back получавам нечия подкрепа; to straighten o.'s \back изправям се; to turn o.'s \back обръщам (се с) гръб, обръщам си гърба, обръщам се гърбом (to); excuse my \back извинявай, че съм с гръб към тебе; to stab s.o. in the \back нанасям удар в гърба; 2. облегалка (на стол); 3. гребен, било, хребет, рид, превал; 4. задна част, обратна страна, гръб, тил, опако, дъно; подложка, основа; хастар, подплата; the \back of the hand опакото на ръката (не дланта); the \back of my hand to you! презр. да имаш да вземаш! има да чакаш!; the \back of the head тил; the \back of the neck тил, врат; to talk through the \back of o.' s neck говоря (дрънкам) глупости; at the \back of зад, отзад на, на дъното на; at the very \back of най-отзад; at the \back of o.'s mind подсъзнателно, инстинктивно, индуктивно; машинално; out ( round) the \back отзад, зад къщата (сградата); 5. дебел край, тъпа задна част, тъпото (на сечиво); the \back of the knife обратната страна на ножа; 6. мин. открита страна (най-горна част) на въглищен пласт; 7. сп. защитник; full \back краен защитник; three-quarter \back среден защитник ( ръгби); at the \back of beyond Бог знае къде; on the \back of след, подир, после, освен; отгоре на; to be ( lie, be thrown) on o.'s \back сп. бивам победен; to turn o.'s \back on обръщам гръб на, напускам, изоставям, избягвам от; to break the \back of унищожавам, смазвам, пречупвам; справям се (с проблем); to break the camel's \back преливам чашата на търпението, ставам причина за нещастие, злополука; изкарвам работа докрай; to break o.'s \back (to с inf) скъсвам се от работа, давам всичко от себе си (за да); to break her \back разделям се на две (за кораб); to get ( put, set) s.o.'s (o.'s) \back up, to raise ( hump, hump up) s.o.'s (o.'s) \back наежвам (се), разсърдвам (се), ядосвам (се), разлютявам (се), кипвам; оказвам съпротива, противодействам, протестирам, въставам, бунтувам се ( against); to have s.o. on o.'s \back нося някого на гърба си, изхранвам някого; to be on s.o.'s \back досаждам на някого, критикувам някого, заяждам се; get off my \back! остави ме намира! престани да се заяждаш (да ме критикуваш)!; to put o.'s \back into заемам (хващам) се здравата за; to see s.o.'s \back виждам гърба на, отървавам се от; to set o.'s \back against the wall оказвам отчаяна съпротива, съпротивлявам се отчаяно, боря се, опълчвам се; you scratch my \back and I' ll scratch yours ти на мене, аз на тебе; услуга за услуга; to go behind s.o.'s \back върша нещо зад гърба на някого (тайно); off the \back of a lorry краден (придобит) по нечестен начин; to live off the \backs of the people живея на гърба на хората; живея за чужда сметка; on the \back of an envelope който не е доведен докрай (за план и пр.), недовършен; II. adv 1. назад, обратно; отново, пак, отначало, още веднъж; \back and forth напред-назад, насам-натам, нагоре-надолу; \back to назад към; \back to \back плътно, един до друг; to answer ( talk) \back отговарям дръзко; to be \back 1) върнал съм се (от пътуване); 2) отново съм на мода; to bring \back връщам, идвам си, прибирам се; to buy \back откупвам; to put the clock \back връщам часовника назад; to get \back at s.o., to get o.'s own \back уреждам си сметките с някого, връщам си; to go \back on не спазвам, не удържам на (дума, обещание); to go there and \back отивам и се връщам; to hit \back отвръщам на удара с удар; to keep \back скривам, не съобщавам; задържам, не плащам; to lie ( sit) \back ( in a chair) облягам се (на стол); to order \back заповядвам на някого да се върне; to play \back прослушвам (запис и др.); to think \back to сещам се; опитвам се да си спомня; връщам мисълта си към; the way \back обратен път; and \back again и назад (обратно); 2. обратно (за връщане към първоначално положение, състояние); to bend \back оправям (нещо изкривено); 3. отново, отначало, още веднъж, повторно; to turn \back to s.o. for support обръщам се отново към някого за помощ; 4. за време; as far \back as, away \back in още през; way \back в миналото; 5. настрана, навътре, на известно разстояние ( from); III. adj 1. заден; отдалечен; по-долен, по-лош; \back areas воен. тил, тилови райони; \back door задна врата; to take a \back seat спотайвам се, тая се, стоя в сянка, не излизам наяве; заемам скромно положение; \back vowel ез. задна гласна; 2. закъснял, стар, остарял, просрочен; \back number стар брой (на периодично издание), прен. минала слава; \back pay ам. неизплатена надница; заплата; \back order неизпълнена поръчка; \back rent неизплатен наем; 3. обратен; \back flow обратно течение; IV. v 1. гранича, опирам със задната си страна (on, upon, on to); his garden \backs onto a school градината му граничи с училище; 2. движа (се) в обратна посока, връщам, давам заден ход (на); оттеглям се, отдръпвам се, отстъпвам; to \back out of the garage излизам от гаража на заден ход (за автомобил); 3. подпирам, подкрепям, поддържам, подсилвам; подпомагам, субсидирам, финансирам, спонсорирам; 4. залагам на; to \back the wrong horse не сполучвам с избора си, сбърквам, излъгвам се в сметките си; 5. подписвам се, написвам на гърба на, джиросвам, прехвърлям, приподписвам ( заповед); адресирам, изпращам ( писмо); 6. поставям (служа за) гръб, облегало, фон, основа, хастар, подплата (вж и backing); 7. разг. нося на гърба си; 8. яздя, възсядам, яхвам ( кон); обяздвам; 9. мор. обръщам по посоката на вятъра; започвам да духам в противоположна на слънцето посока (за вятър);

  English-Bulgarian dictionary > back

 • 26 bargain

  {'ba:gin}
  I. 1. сделка, пазарлък, покупка
  to make/strike a BARGAIN сключвам сделка, постигам споразумение
  a good/bad BARGAIN изгодна/неизгодна сделка/покупка
  a Dutch/wet BARGAIN сделка, приключена с почерпка
  a hard BARGAIN сделка с тежки условия за една от сграните
  2. изгодна сделка, оказион
  BARGAIN price намалена/ниска цена
  BARGAIN sale разпродажба на стоки с намалена цена
  that's a BARGAIN! добре! решено! съгласен съм! into the BARGAIN отгоре на това, освен това, на всичко отгоре
  to make the best of a bad BARGAIN не падам духом
  II. v пазаря се, спазарявам се, прен. съгласявам се
  to BARGAIN something away жертвувам нещо (за да получи друго), to BARGAIN for разг. очаквам, готов съм за
  thiai is more than 1 BARGAINed for това ме изненадва неприятно, не ми влизаше в сметките, не съм го очаквал, to be in a good/bad BARGAIN ing position в изгодна/неизгодна позиция съм (при водене на преговори и пр.)
  * * *
  {'ba:gin} n 1. сделка, пазарлък; покупка; to make/strike a bargain (2) v пазаря се, спазарявам се; прен. съгласявам се; to bargain
  * * *
  циганя се; спогодба; спазарявам се; сделка; оказион; пазаря; пазарлък; келепир;
  * * *
  1. a dutch/wet bargain сделка, приключена с почерпка 2. a good/bad bargain изгодна/неизгодна сделка/покупка 3. a hard bargain сделка с тежки условия за една от сграните 4. bargain price намалена/ниска цена 5. bargain sale разпродажба на стоки с намалена цена 6. i. сделка, пазарлък, покупка 7. ii. v пазаря се, спазарявам се, прен. съгласявам се 8. that's a bargain! добре! решено! съгласен съм! into the bargain отгоре на това, освен това, на всичко отгоре 9. thiai is more than 1 bargained for това ме изненадва неприятно, не ми влизаше в сметките, не съм го очаквал, to be in a good/bad bargain ing position в изгодна/неизгодна позиция съм (при водене на преговори и пр.) 10. to bargain something away жертвувам нещо (за да получи друго), to bargain for разг. очаквам, готов съм за 11. to make the best of a bad bargain не падам духом 12. to make/strike a bargain сключвам сделка, постигам споразумение 13. изгодна сделка, оказион
  * * *
  bargain[´ba:gin] I. n 1. изгодна сделка; what a \bargain! какъв келепир! it was a very good \bargain беше много на сметка; \bargain basement място в магазин, където се продават евтини стоки или стоки с намалени цени; 2. сделка, гешефт, спекула; договор, покупко-продажба; пазарлък, уговарям се, уславям се; to make ( strike, conclude, drive, settle) a \bargain сключвам сделка, договарям се; to keep o.'s side of the \bargain изпълнявам своята част от уговорката; to wet the \bargain разг. поливам сделката (пазарлъка); to make the best of a bad \bargain примирявам се със злото; to drive a hard \bargain налагам тежки условия; that's a \bargain! дай си ръката! съгласен съм! добре! 3. покупка; into the \bargain на това (всичко) отгоре; she is rich and beautiful into the \bargain богата е, и на всичко отгоре е и красива; 4. attr изгоден, на сметка; \bargain prices ниски (намалени) цени; II. v пазаря се, спазарявам се, уговарям се, уславям се; (with s.o. about s.th.) прен. съгласявам се; to \bargain s.th. away продавам нещо на неизгодно ниска цена; to \bargain for улавям се за, хващам се за; this is more than I \bargained for за такова нещо не съм се пазарил, това не ми влизаше в сметката; to \bargain on разчитам на.

  English-Bulgarian dictionary > bargain

 • 27 becoming

  {bi'kʌmiŋ}
  a подобаващ, подхождащ (to на), подходящ
  this dress is very BECOMING тази рокля много ти прилича
  * * *
  {bi'k^min} а подобаващ, подхождащ (to на): подходящ.
  * * *
  хармониращ;
  * * *
  1. a подобаващ, подхождащ (to на), подходящ 2. this dress is very becoming тази рокля много ти прилича
  * * *
  becoming[bi´kʌmiʃ] I. adj подобаващ, съответен, респективен, хармониращ; that hat is very \becoming to you тази шапка много те отваря; FONT face=Times_Deutsch◊ adv becomingly; II. n филос. превръщане, развитие, начало на живот.

  English-Bulgarian dictionary > becoming

 • 28 being

  {'bi:iŋ}
  1. съществуване, живот, битие
  to come into BEING възниквам
  in BEING съществуващ, наличен
  to bring/call into BEING създавам
  2. живо същество, организъм, човек
  human BEINGs хора
  3. същество, натура
  she responded to music with her whole BEING тя откликваше на музиката с цялото си същество
  * * *
  {'bi:in} n 1. съществуване, живот, битие; to come into being възник
  * * *
  същество; създание; съществуване; твар; организъм; бидейки; естество; живот;
  * * *
  1. human beings хора 2. in being съществуващ, наличен 3. she responded to music with her whole being тя откликваше на музиката с цялото си същество 4. to bring/call into being създавам 5. to come into being възниквам 6. живо същество, организъм, човек 7. същество, натура 8. съществуване, живот, битие
  * * *
  being[bi:iʃ] I. n 1. съществуване; живот; битие; to come into \being започвам да съществувам, възниквам, появявам се; to call into \being създавам; in \being наличен, разполагаем; 2. същество, организъм, човек; inanimate \beings неодушевени същества; human \beings хора; the Supreme B. Богу Всевишният; thrilled to the very roots of his \being развълнуван до дън душа; 3. естество, природа, натура; същност; II. adj настоящ, съществуващ, реален; for the time \being засега; III. pres p бидейки; that \being so щом е така; other things \being equal при равни други условия; far from \being далеч не, съвсем не.

  English-Bulgarian dictionary > being

 • 29 big

  {big}
  1. голям, едър, висок, наедрял, прен. значителен, крупен
  the B-Four пол. Четиримата големи
  2. силен, висок (за глас)
  3. важен, виден, надменен, надут
  BIG bug/Chief/Daddy/gun/noise/pot/shot/wig sl. важна особа, голямаклечка. големец
  BIG talk/words самохвалство, големи приказки
  BIG head разг. самомнение, самомнителен/тщеславен човек
  4. порасъл, възрастен
  5. щедър, великодушен, благороден
  6. бременна (и BIG with child)
  7. главен, важен
  the BIG issue най-спорният/оспорваният въпрос
  too BIG for one's boots/breeches/shocs главозамаян, самонадеян, възгордял се
  to come/go over BIG имам успех, правя голямо впечатление
  * * *
  {big} а 1. голям, едър, висок; наедрял; прен. значителен, крупен;
  * * *
  голям; едър;
  * * *
  1. big bug/chief/daddy/gun/noise/pot/shot/wig sl. важна особа, голямаклечка. големец 2. big head разг. самомнение, самомнителен/тщеславен човек 3. big talk/words самохвалство, големи приказки 4. the b-four пол. Четиримата големи 5. the big issue най-спорният/оспорваният въпрос 6. to come/go over big имам успех, правя голямо впечатление 7. too big for one's boots/breeches/shocs главозамаян, самонадеян, възгордял се 8. бременна (и big with child) 9. важен, виден, надменен, надут 10. главен, важен 11. голям, едър, висок, наедрял, прен. значителен, крупен 12. порасъл, възрастен 13. силен, висок (за глас) 14. щедър, великодушен, благороден
  * * *
  big [big] adj 1. голям, едър, висок; прен. крупен, значителен; \big gun тежко оръдие; the \big toe палец на крака; in a \big way разг. в широк мащаб; по грандиозен начин, внушително; 2. силен, висок, мощен, гръмък (за глас); 3. разг. важен, виден, влиятелен; надменен, надут; Mr B., \big wig ( pot, gun; ам. cheese, noise, shot; sl bug, dog, fish, number) прен. важна особа, важна (голяма) клечка, големец; \big words ( talk) големи хвалби (приказки); to talk \big хваля се, бия се в гърдите, говоря на едро, на ангро; to look \big придавам си важен вид; надувам се; \big deal! много важно! голяма работа! (ирон.); to make a \big deal of обръщам прекалено голямо внимание на, отдавам прекомерно значение на; 4. пораснал, възрастен; \big boy разг. братче, бате, друже; 5. щедър, великодушен, благороден; a \big heart 1) великодушен, благороден човек, с широка ръка (сърце); 2) великодушие, благородство; that's very \big of you това е много благородно от ваша страна; 6. бременна (и \big with child); 7. пълен, наситен; to go over \big имам успех; (влияние); правя голямо впечатление ( with на); \big purse пълна кесия, богатство, имане, пари; обезпеченост; to think \big мисля мащабно; to make it \big успявам (в живота), преуспявам; \big stick политика на силата; to shake the \big stick провеждам политика на силата; to get too \big for o.'s shoes ( boots, breeches) прен. главозамайвам се, възгордявам се, ставам самонадеян; the \biggest frog in the pond местен управител; той коли, той беси.

  English-Bulgarian dictionary > big

 • 30 body

  {bɔdi}
  I. 1. тяло, труп, туловище, мъртво тяло, труп, физ. тяло, астр. небесно тяло
  BODY and soul тялом и духом, всецяло, с жар
  to keep BODY and soul together свързвам двата края. успявам да преживея. оцелявам
  2. корпус, скелет (на ограда, корт и пр.)
  3. aвт. каросерия
  aв. фюзелаж
  4. главна/съществена част от нещо
  the BODY of a speech същността на една реч
  the BODY of a book главната част от книга (без притурките и пр.)
  5. група, част, колектив
  large bodies of the population големи групи от населението
  they came in a BODY тe дойдоха вкупом/всички заедно
  6. войскова част
  a BODY of infantry пехотна част
  7. голямо количество, маса
  a large BODY of water голяма водна маса
  a large BODY of people много хора, голяма тълпа
  a strong BODY of evidence солидни доказателства
  8. организирано тяло, организация
  the BODY politic държавата
  legislative BODY законодателно тяло/орган
  electoral BODY избиратели
  the student BODY студентите (от едно учебно заведение)
  9. разг. човек
  a very decent (old) BODY много свесен човек
  a poor BODY нещастник
  10. пълнота. плътност (на тон, глас), консистенция (на вино и пр.)
  II. 1. оформявам, въплътявам
  2. символизирам, типизирам
  * * *
  {bъdi} n 1. тяло, труп, туловище; мъртво тяло, труп: физ. тяло; (2) v 1. оформявам, въплътявам; 2. символизирам; типизирам.
  * * *
  туловище; тяло; скеле; боди; корпус; корсаж;
  * * *
  1. a body of infantry пехотна част 2. a large body of people много хора, голяма тълпа 3. a large body of water голяма водна маса 4. a poor body нещастник 5. a strong body of evidence солидни доказателства 6. a very decent (old) body много свесен човек 7. aв. фюзелаж 8. aвт. каросерия 9. body and soul тялом и духом, всецяло, с жар 10. electoral body избиратели 11. i. тяло, труп, туловище, мъртво тяло, труп, физ. тяло, астр. небесно тяло 12. ii. оформявам, въплътявам 13. large bodies of the population големи групи от населението 14. legislative body законодателно тяло/орган 15. the body of a book главната част от книга (без притурките и пр.) 16. the body of a speech същността на една реч 17. the body politic държавата 18. the student body студентите (от едно учебно заведение) 19. they came in a body тe дойдоха вкупом/всички заедно 20. to keep body and soul together свързвам двата края. успявам да преживея. оцелявам 21. войскова част 22. главна/съществена част от нещо 23. голямо количество, маса 24. група, част, колектив 25. корпус, скелет (на ограда, корт и пр.) 26. организирано тяло, организация 27. пълнота. плътност (на тон, глас), консистенция (на вино и пр.) 28. разг. човек 29. символизирам, типизирам
  * * *
  body[´bɔdi] I. n 1. тяло, плът, снага; анат. труп, туловище; мъртво тяло, труп; физ. тяло; астр. небесно тяло (и heavenly \body); \body and soul тялом и духом; to keep \body and soul together свързвам двата края, поддържам живота си, колкото да не умра; a \body blow журн. тежък удар, тежко разочарование; \body linen долни дрехи, бельо; absent in \body, present in spirit присъстващ духом; dead \body труп, мъртвец; тяло, снага; over my dead \body само през трупа ми; 2. корсаж; боди; 3. организация, устройство, структура; дружество; a representative \body представителен орган; electoral \body избиратели, електорат; examining \body изпитна комисия, жури; student \body студентство; 4. главна (съществена) част на нещо; the \body of a book ( document) главното съдържание на книга (документ) (без притурките и пр.); 5. група, част; колектив, общество, общност; large bodies of the population were starving голяма част от населението гладуваше; in a \body групово, всички заедно, вкупом; a large \body of people много хора, голяма тълпа; 6. войскова част; a \body of infantry пехотинска част; 7. маса, народ, множество, мнозинство, голямо количество; a \body of laws сборник закони; a strong \body of evidence много и силни доказателства; 8. корпус, тяло, скелет (на кораб, здание, самолет и пр.), каросерия (на автомобил и пр.); ав. фюзелаж; главна (централна) част (на постройка); стъбло, ствол, дънер (на дърво); дъно (на шапка); дръжка (на писалка); streamline \body тяло с обтекаема форма; 9. разг. човек; a very decent old \body свестен човек; a poor \body нещастен човек, прен. сиромах, бедняк, разг. голтак; listen when a \body speaks диал. слушай, когато ти се говори; 10. пълнота, плътност (на вино, тютюн, глас); консистенция; paper without enough \body тънка, рехава хартия; it gives \body to your hair придава плътност (обем) на косата; II. v обикн. to \body forth въплътявам, давам форма на; типизирам, уеднаквявам, стандартизирам; to \body up сгъстявам се (за лак).

  English-Bulgarian dictionary > body

 • 31 breath

  {breθ}
  1. дъх, дихание, дишане
  out of/short of BREATH запъхтян, задъхан, задъхващ се
  to draw/take a BREATH дишам, вдишвам, поемам дъх, прен. жив съм
  to draw one's last BREATH издъхвам, умирам
  to hold/catch one's BREATH затаявам дъх, секва ми дъхът (от страх, вълнение и пр.)
  to gasp for/to lose one's BREATH задъхвам се, едва дишам, трудно си поемам дъх
  to save one's BREATH въздържам се от излишни приказки
  to waste one's BREATH говоря на вятъра, хабя напразно думите си
  to take BREATH спирам да отдъхна
  to take someone's BREATH away поразявам/смайвам/вземам акъла на някого
  to get one'sBREATH again идвам на себе си, окопитвам се
  in one/in the same BREATH едновременно (обик. за противоположни неща)
  beneath/below/under one's BREATH тихичко, шепнешком
  2. въздух, ветрец, полъх
  a BREATH of (fresh) air мъничко чист въздух, прен. свежа струя, освежителен полъх
  3. миризма, дъх, лъх
  4. прен. живот, нещо от жизнено значение
  5. ез. издишане
  not a BREATH of никак, ни капчица, ни най-малко
  * * *
  {bred} n 1. дъх, дихание; дишане; out of/short of breath запъхтян,
  * * *
  дихание; дишане; дъх; лъх;
  * * *
  1. a breath of (fresh) air мъничко чист въздух, прен. свежа струя, освежителен полъх 2. beneath/below/under one's breath тихичко, шепнешком 3. in one/in the same breath едновременно (обик. за противоположни неща) 4. not a breath of никак, ни капчица, ни най-малко 5. out of/short of breath запъхтян, задъхан, задъхващ се 6. to draw one's last breath издъхвам, умирам 7. to draw/take a breath дишам, вдишвам, поемам дъх, прен. жив съм 8. to gasp for/to lose one's breath задъхвам се, едва дишам, трудно си поемам дъх 9. to get one'sbreath again идвам на себе си, окопитвам се 10. to hold/catch one's breath затаявам дъх, секва ми дъхът (от страх, вълнение и пр.) 11. to save one's breath въздържам се от излишни приказки 12. to take breath спирам да отдъхна 13. to take someone's breath away поразявам/смайвам/вземам акъла на някого 14. to waste one's breath говоря на вятъра, хабя напразно думите си 15. въздух, ветрец, полъх 16. дъх, дихание, дишане 17. ез. издишане 18. миризма, дъх, лъх 19. прен. живот, нещо от жизнено значение
  * * *
  breath[breu] n 1. дъх, дишане, дихание; to be out of ( short of) \breath запъхтян, задъхан съм, задъхвам се, запъхтявам се; to draw \breath дишам, вдишвам; поемам дъх; to draw o.'s last \breath издъхвам, умирам; with his dying \breath на смъртно легло; to hold ( bate, catch) o.'s \breath затаявам дъх, спирам дъха си, нащрек съм; прен. сепвам се, изплашвам се, изненадвам се; стресвам се; to gasp for \breath, to lose o.'s \breath задъхвам се, едва (трудно) дишам, трудно си поемам дъх, запъхтявам се; to spend ( waste) o.'s \breath прен. говоря на вятъра; хабя си думите; to save o.'s \breath пестя си приказките; to take s.o.'s \breath away прен. поразявам, смайвам, вземам ума на някого; all in the same \breath, all in a \breath на един дъх; със същия тон; (всички) едновременно; below ( under) o.'s \breath под носа си, шепнешком, тихичко, ниско; 2. въздух; ветрец; to get a \breath of air излизам малко на въздух; there isn't a \breath of air ( wind) не трепва лист, толкова е тихо; 3. миризма, дъх; лъх, полъх; 4. прен. живот; нещо жизненоважно, от първостепенно значение; it is the very \breath of life to me ценя го като живота си; 5. ез. издишане.

  English-Bulgarian dictionary > breath

 • 32 build

  {bild}
  I. 1. градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам, вия, свивам (гнездо)
  the house is BUILDing къщата се строи/е в строеж
  2. прен. развивам постепенно, основавам, изграждам, създавам (обик. с up), кроя (планове), формирам (характер), заздравявам, стабилизирам
  3. възлагам надежди, уповавам се, разчитам (on, upon на)
  4. увеличавам (се), засилвам (се), укрепвам, нараствам, разраствам се
  opposition against the regime isBUILDing up опозицията срещу режима се засилва/расте
  5. постепенно натрупвам/струпвам (войска, въоръжения и пр.)
  to BUILD a fire клада огън
  I am built that way прен. така съм устроен, такъв съм си
  lfuutf in зазиждам, запушвам (прозорец, врата), вграждам
  a built-in closet вграден гардероб/шкаф/долап
  buflil up build in 1, застроявам (терен, площ), обкръжавам с къщи
  our school is very much built up now около училището ни всичко вече е застроено, надстроявам, натрупвам (се), разраствам (се), нараствам, рзграждам, развивам, създавам, прен, изграждам/създавам постепенно популярност на (артист, политик и пр.), лансирам, популяризирам, разгласявам, рекламирам
  to BUILD up a practice постепенно си създавам клиентела (за лекар, адвокат), укрепвам, възстановявам (здраве), подсилвам, укрепвам (позиции, авторитет)
  II. 1. направа, конструкция, устройство
  2. форма, стил (на сграда)
  3. телосложение, ръст, размери
  * * *
  {bild} v (built {bilt}) 1. градя, изграждам, строя, построява(2) n 1. направа, конструкция, устройство; 2. форма; стил (н
  * * *
  строя; телосложение; построявам; прекарвам; прокарвам; градя; зидам; изграждам; конструкция; направа;
  * * *
  1. a built-in closet вграден гардероб/шкаф/долап 2. buflil up build in 1, застроявам (терен, площ), обкръжавам с къщи 3. i am built that way прен. така съм устроен, такъв съм си 4. i. градя, изграждам, строя, построявам, зидам, иззиждам, вия, свивам (гнездо) 5. ii. направа, конструкция, устройство 6. lfuutf in зазиждам, запушвам (прозорец, врата), вграждам 7. opposition against the regime isbuilding up опозицията срещу режима се засилва/расте 8. our school is very much built up now около училището ни всичко вече е застроено, надстроявам, натрупвам (се), разраствам (се), нараствам, рзграждам, развивам, създавам, прен, изграждам/създавам постепенно популярност на (артист, политик и пр.), лансирам, популяризирам, разгласявам, рекламирам 9. the house is building къщата се строи/е в строеж 10. to build a fire клада огън 11. to build up a practice постепенно си създавам клиентела (за лекар, адвокат), укрепвам, възстановявам (здраве), подсилвам, укрепвам (позиции, авторитет) 12. възлагам надежди, уповавам се, разчитам (on, upon на) 13. постепенно натрупвам/струпвам (войска, въоръжения и пр.) 14. прен. развивам постепенно, основавам, изграждам, създавам (обик. с up), кроя (планове), формирам (характер), заздравявам, стабилизирам 15. телосложение, ръст, размери 16. увеличавам (се), засилвам (се), укрепвам, нараствам, разраствам се 17. форма, стил (на сграда)
  * * *
  build [bild] I. v ( built [bilt]) 1. строя, построявам; градя, изграждам, издигам, зидам, иззиждам, съзиждам; свивам, вия ( гнездо); to \build over a piece of land застроявам дадено място; built on sand прен. построен върху пясък, несигурен, нестабилен; 2. прен. създавам, изграждам, правя (обикн. с up); формирам, оформям, изграждам ( характер); кроя ( планове); 3. възлагам; уповавам се, разчитам, надявам се, възползвам се, извличам дивиденти (on, upon); to \build vain hopes on s.th. напразно разчитам на нещо, надявам се напразно; to \build a fire клада, огън; I am built that way прен. такъв съм си;

  English-Bulgarian dictionary > build

 • 33 chance

  {tiams}
  I. 1. случай, случайност
  by (mere) CHANCE съвсем случайно
  do you by any CHANCE know... знаеш ли/да знаеш случайно...
  as CHANCE would have it разг. по една случайност, не щеш ли
  2. риск, случайност, късмет, съдба
  games of CHANCE хазартни игри
  to take one's CHANCE осланям се на късмета си, поемам риск, правя нешо на късмет
  I am not taking any CHANCEs няма/не искам да рискувам
  3. възможност, надежда, изглед, вероятност, шанс
  to stand a CHANCE имам (известна) вероятност/възможност/изгледи (of за, да с ger), not to have a ghost of a/a dog's CHANCE нямам абсолютно никакъв шанс/вероятност
  to give someone a CHANCE давам някому възможност (да направи, да докаже и пр. нещо)
  to do something on the CHANCE правя нещо с надежда (of да с ger), on the off CHANCE със слаба надежда, на слука
  4. удобен случай, възможност
  now is your CHANCE сега е моментът, използвай случая
  it's a CHANCE in a thousand такъв случай рядко се пада
  the CHANCE of a lifetime шанс, който едва ли ше се повтори/който не е за изпускане
  to have an eye/to look to the main CHANCE гледам собствения си интерес, интересчия съм
  even CHANCE равни възможности, еднакъв шанс
  5. attr случаен, непредвиден (за събрание, посетител и пр.)
  II. 1. случвам се (и безл.)
  I CHANCEd to be out, it CHANCEd that I was out случайно бях излязъл
  a taxi CHANCEd by случайно мина едно такси
  to CHANCE on/upon намирам/срещам случайно, попадам случайно на, натъквам се на
  2. поемам риск, рискувам
  to CHANCE a scolding правя нещо с риск да ми се скарат
  to CHANCE it разг., to CHANCE one's arm si. опитвам, рискувам
  to CHANCE one's luck опитвам си късмета
  * * *
  {tiams} n 1. случай; случайност; by (mere) chance съвсем случайно; (2) v 1. случвам се (и безл.); I chanced to be out, it chanced that I
  * * *
  шанс; случайност; случвам; случай; рискувам; риск; възможност; вероятност;
  * * *
  1. a taxi chanced by случайно мина едно такси 2. as chance would have it разг. по една случайност, не щеш ли 3. attr случаен, непредвиден (за събрание, посетител и пр.) 4. by (mere) chance съвсем случайно 5. do you by any chance know... знаеш ли/да знаеш случайно.. 6. even chance равни възможности, еднакъв шанс 7. games of chance хазартни игри 8. i am not taking any chances няма/не искам да рискувам 9. i chanced to be out, it chanced that i was out случайно бях излязъл 10. i. случай, случайност 11. ii. случвам се (и безл.) 12. it's a chance in a thousand такъв случай рядко се пада 13. now is your chance сега е моментът, използвай случая 14. the chance of a lifetime шанс, който едва ли ше се повтори/който не е за изпускане 15. to chance a scolding правя нещо с риск да ми се скарат 16. to chance it разг., to chance one's arm si. опитвам, рискувам 17. to chance on/upon намирам/срещам случайно, попадам случайно на, натъквам се на 18. to chance one's luck опитвам си късмета 19. to do something on the chance правя нещо с надежда (of да с ger), on the off chance със слаба надежда, на слука 20. to give someone a chance давам някому възможност (да направи, да докаже и пр. нещо) 21. to have an eye/to look to the main chance гледам собствения си интерес, интересчия съм 22. to stand a chance имам (известна) вероятност/възможност/изгледи (of за, да с ger), not to have a ghost of a/a dog's chance нямам абсолютно никакъв шанс/вероятност 23. to take one's chance осланям се на късмета си, поемам риск, правя нешо на късмет 24. възможност, надежда, изглед, вероятност, шанс 25. поемам риск, рискувам 26. риск, случайност, късмет, съдба 27. удобен случай, възможност
  * * *
  chance[tʃa:ns] I. n 1. случай, случайност; by ( mere) \chance съвсем случайнo; as \chance would have it разг. не щеш ли; 2. случайност, съдба; to leave things to \chance оставям всичко на случайността; 3. риск; съдба; късмет; to take o.'s \chance оставям (нещо) на късмет; to take a long \chance рискувам със слаба надежда; a game of \chance хазартна игра; 4. възможност, вероятност, изглед, надежда, шанс; a good ( slim) \chance of success добра (слаба) възможност (изгледи) за успех; not to stand a \chance of, not to have ( a snowball's) \chance in hell нямам изгледи за; to stand no \chance against s.o. нямам никакви изгледи да успея в борбата срещу някого; to have very much of a \chance имам голяма възможност; a fighting \chance надежда за успех в много трудна работа; the scheme was never given a \chance нищо не беше направено, за да получи този проект възможност за успех; a fat \chance голяма възможност; ирон. никаква възможност; on the \chance (of) с надежда (да); on the off \chance със слаба надежда; 5. удобен случай, възможност; now is your \chance сега е удобният случай; it is a \chance in a thousand такъв удобен случай рядко се намира; the \chance of a lifetime единствен случай, рядък шанс, не е за изпускане; to have an eye for the main \chance търся (дебна) удобния момент, за да си подобря положението; to grab at a \chance не пропускам удобен случай; to let a \chance slip пропускам удобен случай; II. v 1. случвам се (и безл.); I \chanced to meet him случи се да го срещна, случайно го срещнах; it \chanced that случи се, че; 2.: to \chance upon случайно попадам (срещам, намирам), натъквам се на; a police car \chanced by случайно се намери една полицейска кола; 3. рискувам, поемам риск; to \chance a scolding правя нещо с риск да ми се скарат; let's \chance it хайде да опитаме (да рискуваме); to \chance ( try, push) o.'s luck, to \chance o.'s arm опитвам си късмета; насилвам късмета си; III. adj случаен; \chance acquaintance случаен познат.

  English-Bulgarian dictionary > chance

 • 34 civil

  {'sivil}
  1. граждански
  CIVIL case юр. гражданско дело/процес
  CIVIL death юр. пълно лишаване от граждански права
  CIVIL disobedience пол. организирана пасивна съпротива
  CIVIL engineering строително инженерство
  CIVIL law гражданско право, шт. римско/нецърковно право
  CIVIL list фин. цивилна листа
  CIVIL marriage граждански/нецърковен брак
  CIVIL rights граждански права (ам. особ. за негрите)
  CIVIL rights movement движение за зашита на гражданските права
  2. цивилен, невоенен
  CIVIL aviation гражданска, особ. търговска авиация
  CIVIL servant държавен Служител, чиновник
  С. Service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба
  CIVIL war гражданска/междуособна война
  3. учтив, любезен, вежлив
  * * *
  {'sivil} a 1. граждански; civil case юр. гражданско дело/процес; civil
  * * *
  цивилен; учтив; вежлив; културен;
  * * *
  1. civil aviation гражданска, особ. търговска авиация 2. civil case юр. гражданско дело/процес 3. civil death юр. пълно лишаване от граждански права 4. civil disobedience пол. организирана пасивна съпротива 5. civil engineering строително инженерство 6. civil law гражданско право, шт. римско/нецърковно право 7. civil list фин. цивилна листа 8. civil marriage граждански/нецърковен брак 9. civil rights movement движение за зашита на гражданските права 10. civil rights граждански права (ам. особ. за негрите) 11. civil servant държавен Служител, чиновник 12. civil war гражданска/междуособна война 13. С. service държавните (нс военни) ведомства, държавна служба 14. граждански 15. учтив, любезен, вежлив 16. цивилен, невоенен
  * * *
  civil[´sivil] adj 1. граждански; \civil case юрид. граждански процес (дело); \civil death юрид., ост. гражданска смърт; \civil list цивилна листа; \civil strife борба между отделни групировки; 2. цивилен, не военен; 3. учтив, любезен, вежлив, възпитан; keep a \civil tongue in your head! дръж се прилично! to do the \civil разг. правя се на много учтив, спазвам протокола; how very \civil of you! колко любезно от твоя страна!

  English-Bulgarian dictionary > civil

 • 35 close

  {klolis}
  I. 1. тесен, затворен
  CLOSE vowel фон. затворена гласна
  2. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен
  aCLOSE smell миризма на застоял въздух
  3. скрит, потаен, мълчалив, прикрит
  to keep/lie CLOSE крия се. спотайвам се
  4. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр
  5. под възбрана
  6. строг (за арест и пр.)
  7. близък, интимен, сърдечен
  8. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.)
  9. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) CLOSE intervals (на) малки/чести/близкй интервали
  CLOSE resemblance голяма прилика
  CLOSE combat воен. ръкопашен бой
  10. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание)
  11. почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.)
  12. рядък, дефицитен
  II. 1. близо, наблизо, в непосредствена близост
  to be/follow CLOSE behind следвам отблизо, вървя по петите на
  to keep CLOSE to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого
  to keep CLOSE to the text придържам се (строго) към текста
  to flt CLOSE прилягам плътно/точно
  CLOSE together близо един до друг, на гъсто
  sit closer together сгъстете се
  CLOSEat hand недалеч
  CLOSE by, CLOSE on, CLOSE to съвсем наблизо
  CLOSE (up) on близо, почти
  he is CLOSE on fifty той e почти петдесетгодишен
  it is CLOSE (up) on midnight вече e почти полунощ
  CLOSE to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното
  to shave CLOSE бръсна се/избръсвам се гладко
  to cut CLOSE изрязвам/подрязвам ниско/до корена
  2. отблизо, внимателно, щателно
  III. 1. оградено място
  2. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище
  3. задънена/сляпа улица
  IV. 1. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.)
  2. приключвам работа, затварям магазин и пр
  3. прен. затварям
  to CLOSE one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо
  my mouth is CLOSEd не мога/не смея/не бива да говоря
  4. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам
  закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се
  5. затягам, ссъстявам, сплотявам
  close about ограждам, обкръжавам, обгръщам
  the mists CLOSEd about us мъглата ни обгърна/обви (напълно)
  close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден
  close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам
  падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon)
  ставам по-къс, намалявам (за дни), CLOSE in upon приближавам се и нападам
  close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки
  close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.)
  close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого)
  V. 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край
  2. муз. завършък на музикална фраза, каденца
  * * *
  {klolis} а 1. тесен, затворен; close vowel фон. затворена гласна; 2(2) adv 1. близо, наблизо; в непосредствена близост; to be/f{3} n 1. оградено място; 2. ограден двор на катедрала; учили{4} {klouz} v 1. затварям (се); затискам; запушвам, запълвам (д{5} n 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на д
  * * *
  често; щателен; спарен; уединен; тесен; сгъстявам; свидлив; отблизо; ограничен; потаен; приключване; приключвам; близък; близо до; душен; гъст; затварям; запушвам; завършек; закриване; задушен; запарен; заключение; интимен; край;
  * * *
  1. 1 почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.) 2. 1 рядък, дефицитен 3. aclose smell миризма на застоял въздух 4. close (up) on близо, почти 5. close about ограждам, обкръжавам, обгръщам 6. close by, close on, close to съвсем наблизо 7. close combat воен. ръкопашен бой 8. close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден 9. close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам 10. close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки 11. close resemblance голяма прилика 12. close to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното 13. close together близо един до друг, на гъсто 14. close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.) 15. close vowel фон. затворена гласна 16. close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого) 17. closeat hand недалеч 18. he is close on fifty той e почти петдесетгодишен 19. i. тесен, затворен 20. ii. близо, наблизо, в непосредствена близост 21. iii. оградено място 22. it is close (up) on midnight вече e почти полунощ 23. iv. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.) 24. my mouth is closed не мога/не смея/не бива да говоря 25. sit closer together сгъстете се 26. the mists closed about us мъглата ни обгърна/обви (напълно) 27. to be/follow close behind следвам отблизо, вървя по петите на 28. to close one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо 29. to cut close изрязвам/подрязвам ниско/до корена 30. to flt close прилягам плътно/точно 31. to keep close to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого 32. to keep close to the text придържам се (строго) към текста 33. to keep/lie close крия се. спотайвам се 34. to shave close бръсна се/избръсвам се гладко 35. v. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край 36. близък, интимен, сърдечен 37. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) close intervals (на) малки/чести/близкй интервали 38. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание) 39. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.) 40. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен 41. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам 42. задънена/сляпа улица 43. закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се 44. затягам, ссъстявам, сплотявам 45. муз. завършък на музикална фраза, каденца 46. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище 47. отблизо, внимателно, щателно 48. падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon) 49. под възбрана 50. прен. затварям 51. приключвам работа, затварям магазин и пр 52. скрит, потаен, мълчалив, прикрит 53. ставам по-къс, намалявам (за дни), close in upon приближавам се и нападам 54. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр 55. строг (за арест и пр.)
  * * *
  close [klous] I. adj 1. predic близо, наблизо, непосредствено; ( follow) \close behind следвам наблизо, съм (вървя) по петите (на); to be \close to signing a contract близо съм до (предстои ми скоро) подписване на договор; the tables were pushed \close together масите бяха доближени (подредени) една до друга; to fit \close прилягам плътно; \close together близо един до друг, нагъсто; sit \closer together! сгъстете се! \close at hand, \close by, \close to съвсем наблизо, на две крачки; \close (up)on почти, близо; he is \close on 50 той е почти 50-годишен; they are \close on us настигат ни, по петите ни са; \close to the wind мор. с нос почти срещу вятъра; прен. леко незаконен, мошенически; to keep ( lie) \close спотайвам се, крия се, дебна; 2. близък (по време, място, вид); тесен (и прен.); \close intervals малки (близки) интервали; a \close relative близък роднина; \close combat воен. ръкопашен бой, мор. бой отблизо, кораб до кораб; to come to \close quarters разг. счепкваме се, хващаме се за гушите; at \close quarters отблизо; \close quarters тясно жилище, теснина; at \close range отблизо, в упор; in \close proximity непосредствена близост; to keep a \close eye ( watch) on наблюдавам внимателно (отблизо); a \close shave ( thing, call) рисковано измъкване, оттърване на косъм (от нещастие); 3. близък, интимен, сърдечен; 4. внимателен, подробен, щателен; точен; съсредоточен (за внимание); a \close copy ( translation) точен препис (превод); a \close observer внимателен наблюдател; \close inspection внимателно (щателно) проучване (изучаване); 5. почти равен; равностоен (за шанс, изгледи за успех); много оспорван; \close election избори, при които кандидатите имат почти изравнени шансове; a \close finish сп. равен финал, при който състезателите стигат почти едновременно; 6. душен, задушен, тежък, спарен, запарен; open the window, it is very \close in here отвори прозореца, много е задушно; a \close smell миризма на спарено; 7. уединен, самотен; прикрит, потаен, мълчалив; to keep o.s. \close живея уединено (самотно); to play a \close game прикривам картите си (и прен.); 8. стиснат, свидлив; he is very \close with his money той е много стиснат; 9. ограничен (само за избрани хора); 10. строг; добре пазен; keep s.th. a \close secret добре пазена тайна; \close confinement строг тъмничен затвор; a \close prisoner затворник под силна охрана; 11. забранен (сезон за лов); 12. гъст, плътен (за тъкан, редица, дъжд и пр.); сбит (за почерк, текст и пр.); a \close formation сбито формирувание; in \close order в гъсти редици; 13. стегнат, добре прилягащ, тесен (за дреха); прилепнал; 14. ост. затворен; a \close vowel ез. затворена гласна; II. adv отблизо, внимателно, щателно; to shave ( cut) \close избръсвам се гладко; изрязвам ниско (до корена); to look at s.th. \close up (to) разглеждам отблизо; III. n оградено място.IV [klouz] v 1. затварям (се); запушвам, затискам, запълвам (дупка, цепнатина); сгъвам ( чадър); they \close the office early те рано затварят офиса; to \close the door on s.th. прен. не позволявам нищо повече да се разисква; to \close s.o.'s eyes затварям очите на някого (при смъртта); to have o.'s eyes \closed не виждам, не желая да видя; his eyes are \closed той е мъртъв; 2. свършвам, завършвам, привършвам; приключвам; the speaker \closed the meeting говорителят закри събранието; to consider the matter \closed считам въпроса за уреден (приключен); to \close o.'s days завършвам земния си път, умирам; to \close a deal приключвам сделка; 3. закривам ( сметка); 4. фин. затварям (на дадена стойност); the US dollar \closed higher in Tokyo today щатската валута затвори на по-високи стойности днес в Токио; 5. затягам, сгъстявам (редици); 6. скъсявам, намалявам; the distance between the two runners is beginning to \close разстоянието между двамата бегачи започва да намалява; behind \closed doors при затворени врати; a \closed book нещо напълно непознато; \close o.'s mind to s.th. не искам и да чуя за; \close o.'s ranks 1) обединявам се; in times of crisis party members should \close в кризисен момент членовете на партията трябва да се обединят; 2) воен. сгъстявам редиците; V. n 1. край, завършек, заключение, приключване; закриване; at the \close of на края на; at the \close of day ост. привечер; to draw to a \close наближавам края си, завършвам; to bring to a \close довършвам, завършвам; 2. вкопчване, клинч (в бокса); to come to a \close вкопчваме се един в друг; 3. муз. каденца.

  English-Bulgarian dictionary > close

 • 36 color

  ам. colour
  * * *
  ам. colour.
  * * *
  руменина; поруменявам; пигмент;
  * * *
  ам. colour
  * * *
  color, colour[´kʌlə] I. n 1. цвят, окраска; краска; багра; primary ( secondary) \colors основни (съставни) цветове; to bе discriminated against on account of o.'s \color подложен съм на расова дискриминация; off \color 1) не с обичайния си цвят; бледен; 2) неразположен, без настроение (дух); 3) прен. неприличен, непристоен, вулгарен, нецензурен; 4) прен. съмнителен, не в ред; 5) долнокачествен (обикн. за скъпоценни камъни); непълноценен, недостатъчен; неизправен; дефектен, повреден; to see the \color of s.o.'s money получавам пари от някого; to cast ( put) a false \color on s.th. представям нещо в лъжлива (невярна) светлина; in o.'s true \colors в истинския си образ (лик); some \color of truth известна правдоподобност; нещо вярно, малка доза истина; 2. боя, краска; багрилно вещество, пигмент; food \color оцветител за храна; box of \colors кутия с бои; to paint ( represent, depict) in bright ( dark) \colors обрисувам (представям) в светли (мрачни) тонове; to paint in true \color представям (изобразявам) правилно (правдиво); to lay on the \colors too thickly прен. прекалявам, пресилвам, силно преувеличавам; 3. руменина, червенина; he has very little \color пребледнял е; to lose \color пребледнявам; to change \color пребледнявам, почервенявам, "сменям си боята"; to gain \color почервенявам, поруменявам, ставам розов; high \color руменина, червенина (по бузите); 4. обикн. pl знаме, стяг, флаг, пряпорец; salute the \colors отдавам чест на знамената; to call to ( the) \colors свиквам под знамената, мобилизирам; to join the \colors постъпвам на военна служба, влизам в армията, нареждам се под знамената; with the \colors на действителна служба в армията; в действащата армия; to desert the \color s воен. дезертирам; прен. изоставям започната работа; to come off with flying \colors връщам се (излизам) с развени знамена, прен. удържам пълна победа; \color party адютант (охрана) на знамето; to lower ( strike) o.'s \colors предавам се, признавам се за победен; покорявам се; to nail o.'s \colors to the mast прен. открито изразявам (защитавам) своето мнение; упорствам, не отстъпвам; присъединявам се безвъзвратно към някаква кауза; to sail under false \colors 1) мор. плавам под чужд флаг; 2) прен. представям се не за това, което съм; подвеждам другите; to show o.'s \colors разкривам истинските си намерения (планове), откривам картите си; to stick to o.'s \colors държа се твърдо, не отстъпвам, държа на своето, упорствам; 5. колорит, характерна особеност; style full of \color колоритен (цветист, образен) стил; 6. предлог, претекст; прикритие; юрид. външно (привидно) основание; under the \color of под предлог на; под прикритието на; to give ( lend) \color to правя правдоподобен, потвърждавам, оправдавам; 7. муз. тембър; колорит; 8. индивидуалност; вид, характер, особеност; 9. pl цветни (не черни) платове; to dress in \colors обличам се в ярки цветове; 10. мор. церемония при вдигане и сваляне на знаме; 11. мин. следа (частица) от злато; 12. pl отличие, награда; win o.'s football \colors спечелвам футболни отличия; 13. attr цветен; свързан с цвят; \color TV цветен телевизор; \color photography цветна фотография, хромофотография; \color prejudice расова дискриминация; II. v 1. оцветявам, обагрям, боядисвам; to \color in a drawing оцветявам рисунка; 2. прен. украсявам; изопачавам, преиначавам; an account \colored by bias разказ, изпълнен с предубеждения; these facts are improperly \colord тези обстоятелства (факти) са изопачени; 3. получавам цвят; поруменявам, почервенявам; изчервявам се (често с up); she \colored with embarrassment изчерви се от неудобство.

  English-Bulgarian dictionary > color

 • 37 complexion

  {kəm'plekʃn}
  1. тен, цвят на лицето
  2. характер, вид
  * * *
  {kъm'plekshn} n 1. тен, цвят на лицето; 2. характер, вид.
  * * *
  цвят; характер; тен; вид; външност;
  * * *
  1. тен, цвят на лицето 2. характер, вид
  * * *
  complexion[kəm´plekʃən] n 1. цвят на кожата (обикн. на лицето), тен; to be of fair \complexion белолик съм; 2. външност; вид, характер; what you say bears a very different \complexion on the matter това, което казваш, представя нещата в нова светлина; people with varing political \complexion хора с различни политически убеждения; 3. ост. настроение; темперамент.

  English-Bulgarian dictionary > complexion

 • 38 congested

  {kən'dʒestid}
  1. натрупан, задръстен, наблъскан, претъпкан, пренаселен, претоварен (за улично движение)
  2. мед. напълнен с кръв
  * * *
  {kъn'jestid} а 1. натрупан; задръстен; наблъскан, претъп
  * * *
  пренаселен;
  * * *
  1. мед. напълнен с кръв 2. натрупан, задръстен, наблъскан, претъпкан, пренаселен, претоварен (за улично движение)
  * * *
  congested[kən´dʒestid] adj 1. натрупан; задръстен; наблъскан, претъпкан, натъпкан; претоварен; пренаселен; streets \congested with traffic улици задръстени от превозни средства; \congested area ( city) пренаселена област (град); 2. мед. изпълнен с кръв; 3. мед. страдащ от силна хрема; блокиран, запушен; he had a cold and was very \congested беше настинал и имаше силна хрема.

  English-Bulgarian dictionary > congested

 • 39 considerate

  {kən'sidərət}
  a внимателен, мил, деликатен (to, towards)
  it's very CONSIDERATE of you много мило от ваша страна
  * * *
  {kъn'sidъrъt} а внимателен, мил, деликатен (to, towards);
  * * *
  обмислен; внимателен; деликатен;
  * * *
  1. a внимателен, мил, деликатен (to, towards) 2. it's very considerate of you много мило от ваша страна
  * * *
  considerate[kən´sidərit] adj 1. внимателен, мил, деликатен (of); it's very \considerate of you много мило от ваша страна; FONT face=Times_Deutsch◊ adv considerately; 2. ост. обмислен.

  English-Bulgarian dictionary > considerate

 • 40 couch

  {kautʃ}
  I. 1. кушетка (и лекарска)
  2. поет. ложе, легло
  3. леговище
  4. грунд (боя) on the COUCH подложен на психоанализа
  II. 1. поет. лежа, (по) лягам, слагам да лежи
  2. лежа в засада, готвя се да скоча (за звяр)
  3. навеждам се
  4. изразявам, формулирам (in)
  прикривам (under)
  to COUCH one's refusal in polite terms отказвам по учтив начин
  5. мед. оперирам катаракта/перде
  6. навеждам, насочвам (оръжие)
  7. слагам (семена) да покълнат
  III. n бот. пирей (и COUCH-grass) (Agropyron rupens)
  * * *
  {kautsh} n 1. кушетка (и лекарска); 2. поет. ложе, легло; 3. лег(2) {kautsh} v 1. поет. лежа; (по)лягам; слагам да лежи; 2. лежа{3} {kautsh} n бот. пирей (и couch-grass) (Agropyron rupens).
  * * *
  формулирам; троскот; пришивам; ложе; лежа; лягам; кушетка; леговище; легло;
  * * *
  1. i. кушетка (и лекарска) 2. ii. поет. лежа, (по) лягам, слагам да лежи 3. iii. n бот. пирей (и couch-grass) (agropyron rupens) 4. to couch one's refusal in polite terms отказвам по учтив начин 5. грунд (боя) on the couch подложен на психоанализа 6. изразявам, формулирам (in) 7. леговище 8. лежа в засада, готвя се да скоча (за звяр) 9. мед. оперирам катаракта/перде 10. навеждам се 11. навеждам, насочвам (оръжие) 12. поет. ложе, легло 13. прикривам (under) 14. слагам (семена) да покълнат
  * * *
  couch[kautʃ] I. n 1. кушетка; 2. поет. ложе, легло; 3. грунд ( боя); II. v 1. поет. лежа, лягам; слагам нещо да лежи; 2. лежа в засада, дебна, готвя се да скоча (за звяр); 3. изразявам, формулирам (in); прикривам ( under); a carefully \couched reply внимателно формулиран отговор; 4. мед. оперирам от катаракт (перде); 5. навеждам, насочвам ( оръжие) за нападение; 6. слагам ( семена) да покълнат; 7. зашивам, пришивам ( сърма). III. n бот. троскот (и \couch-grass) Gynodon dactilon.

  English-Bulgarian dictionary > couch

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.