Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

he is very polite

 • 1 contrariwise

  {'kɔntrəriwaiz}
  1. напротив, наопаки, от друга страна
  2. обратно, в обратна посока, по обратен начин
  * * *
  {'kъntrъriwaiz} adv 1. напротив, наопаки; от друга стран
  * * *
  напротив; наопаки;
  * * *
  1. напротив, наопаки, от друга страна 2. обратно, в обратна посока, по обратен начин
  * * *
  contrariwise[´kɔntrəri¸waiz, разг. kən´trɛəri¸waiz] adv 1. напротив, обратно, наопаки; от друга страна; 2. обратно; в обратна посока; по обратен начин; do you find him rude? - \contrariwise, he is very polite не намираш ли, че е груб? - напротив, много е вежлив; 3. наопаки; накриво; she \contrariwise always refuses тя пък напук винаги отказва.

  English-Bulgarian dictionary > contrariwise

 • 2 Very light

  {'veri,lait}
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  {'veri,lait} n воен. сигнална/осветителна ракета Вери.
  * * *
  n воен. сигнална/осветителна ракета Вери
  * * *
  Very light[´veri¸lait] n воен. сигнална (осветителна) ракета.

  English-Bulgarian dictionary > Very light

 • 3 polite

  {pə'lait}
  1. учтив, вежлив, любезен
  to do the POLITE разг. мъча се да бъда учтив
  2. изтънчен, културен, изискан (за стил и пр.)
  POLITE letters/literature/learning изящна литература, белетристика
  * * *
  {pъ'lait} a 1. учтив, вежлив, любезен; to do the polite разг. мъча
  * * *
  учтив; светски; приветлив; вежлив; възпитан; коректен; културен;
  * * *
  1. polite letters/literature/learning изящна литература, белетристика 2. to do the polite разг. мъча се да бъда учтив 3. изтънчен, културен, изискан (за стил и пр.) 4. учтив, вежлив, любезен
  * * *
  polite[pə´lait] adj 1. учтив, вежлив, любезен; коректен, възпитан; to do the \polite разг. мъча се да бъда учтив; it is the \polite thing to... вежливостта изисква да...; 2. изтънчен; културен; изискан, изящен (за стил и пр.); \polite letters ( literature) изящна литература, белетристика; FONT face=Times_Deutsch◊ adv politely.

  English-Bulgarian dictionary > polite

 • 4 very

  {'veri}
  I. 1. много (с adv, a)
  VERY good много добър, добре, съгласен съм
  VERY well (много) добре, хубаво, съгласен съм
  VERY tall много висок
  VERY many много, мнозина
  I was VERY much/разг. VERY surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен
  2. за усилване, при превъзходна степен
  the VERY best/the VERY last thing I can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя
  he came the VERY next day той дойде още на другия ден
  we did our VERY utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност
  the VERY same/opposite точно същото/тъкмо обратното
  в съчет. с own
  my VERY own мой собствен, само мой
  you may keep it as your VERY own можеш да си го задържиш, твое си e
  not VERY не много, не особено
  II. 1. същ, същински, истински, пълен, съвършен
  she is the VERY picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си
  the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това
  he could not, for VERY shame, refuse от кумова срама не можа да откаже
  the VERY shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in VERY truth/deed наистина, действително, без съмнение
  2. самият
  the VERY thing I wanted точно това, което ми трябва
  this is the VERY spot I found it on точно тук/ей тук на го намерих
  the VERY idea! представяш ли си! come here this VERY minute ела тук веднага
  the VERY stones cry out дори и камъните крещят
  * * *
  {'veri} adv 1. много (с adv, a); very good 1) много добър; 2) добре(2) {'veri} а 1. същ, същински, истински; пълен, съвършен; she i
  * * *
  съвършен; същ; същински; твърде; сам; самият; пълен;
  * * *
  1. he came the very next day той дойде още на другия ден 2. he could not, for very shame, refuse от кумова срама не можа да откаже 3. i was very much/разг. very surprised/annoyed бях много изненадан/раздразнен 4. i. много (с adv, a) 5. ii. същ, същински, истински, пълен, съвършен 6. my very own мой собствен, само мой 7. not very не много, не особено 8. she is the very picture of her mother тя e същинска майчичка, прилича съвсем на майка си 9. the veriest simpleton knows it и най-големият глупак знае това 10. the very best/the very last thing i can do (наистина) най-доброто/последното нещо, което мога да направя 11. the very idea! представяш ли си! come here this very minute ела тук веднага 12. the very same/opposite точно същото/тъкмо обратното 13. the very shame of it! какъв срам! срамота! безобразие! in very truth/deed наистина, действително, без съмнение 14. the very stones cry out дори и камъните крещят 15. the very thing i wanted точно това, което ми трябва 16. this is the very spot i found it on точно тук/ей тук на го намерих 17. very good много добър, добре, съгласен съм 18. very many много, мнозина 19. very tall много висок 20. very well (много) добре, хубаво, съгласен съм 21. we did our very utmost направихме всичко, което можахме, при тъждественост, противоположност 22. you may keep it as your very own можеш да си го задържиш, твое си e 23. в съчет. с own 24. за усилване, при превъзходна степен 25. самият
  * * *
  very[´veri] I. adv 1. много (с adv, adj); \very good много добър; добре (съгласен съм); \very well много добре, добре, хубаво; I can't \very well say no едва ли бих могъл да кажа не; \very many много, мнозина; I was \very much surprised аз бях много изненадан; 2. средство за усилване: 1) при превъзходна степен; it is the \very best thing you can do това е най-хубавото нещо, което можеш да направиш; he drank it to the \very last drop той го изпи до последната капка; he came the \very next day той дойде още на другия ден; 2) при тържественост или противоположност; the \very same точно същият; the \very opposite to what I had expected тъкмо обратното на това, което очаквах; 3) при принадлежност; my \very own мой собствен, само на мене; you may keep it for your \very own можеш да го задържиш за себе си; II. adj 1. същ, същински, истински, реален, цял, пълен, съвършен; these were his \very words това бяха точните му думи; she is the \very picture of her mother тя много прилича на майка си (одрала е кожата на майка си); the veriest coward най-големият страхливец на света; he could not, for \very shame, refuse to give s.th. той не можа да откаже да даде нещо от срам; in \very truth ост. наистина; in \very deed ост. действително; без съмнение, несъмнено; 2. самият, точно той; his \very absence is eloquent самото му отсъствие е знаменателно; the \very man I want тъкмо човекът, който ми трябва; this is the \very spot I found it on аз го намерих точно на това място (ей тук на́); the \very idea! представяш ли си! the \very thing! точно това, което трябва! the \very dogs refuse it дори и кучетата не го искат.

  English-Bulgarian dictionary > very

 • 5 very-high frequencies

  много висока честота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very-high frequencies

 • 6 very-high frequency

  много висока честота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very-high frequency

 • 7 very-low frequencies

  много ниска честота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very-low frequencies

 • 8 very-low frequency

  много ниска честота

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very-low frequency

 • 9 very soluble

  добре разтворим

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > very soluble

 • 10 polite

  любезен

  English-Bulgarian small dictionary > polite

 • 11 polite

  учтив

  English-Bulgarian small dictionary > polite

 • 12 Thank you very much!

  Много благодаря!

  English-Bulgarian small dictionary > Thank you very much!

 • 13 very

  много

  English-Bulgarian small dictionary > very

 • 14 very well

  много добре

  English-Bulgarian small dictionary > very well

 • 15 reverse

  {ri'və:s}
  I. a обратен
  противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата
  REVERSE side обратна страна, опако, гръб
  REVERSE gear авт. (зъбно колело за) обратен ход
  REVERSE fire воен. огън откъм тила
  II. 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям
  to REVERSE arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре
  to REVERSE the order of поставям в обратен ред
  their positions are now REVERSEd сега положението им е разменено
  2. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  reversing light авт. светлина за заден ход
  3. започвам да се въртя в обратна посока (при валc)
  4. отменям, анулирам
  to REVERSE the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора
  to REVERSE oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.)
  III. 1. нещо противоположно/обратно
  very much/quite the REVERSE точно обратното
  REVERSEyour remarks are the REVERSE of polite забележките ви съвсем не са любезни
  2. обратна страна (на монета и пр.)
  3. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм
  to put a car into REVERSE давам заден ход
  to go into REVERSE давам заден ход, прен. отмятам се
  4. ел. превключване
  5. неуспех, несполука, поражение
  in REVERSE обратно, в обратна посока
  to take in the REVERSE воен. нападам/обстрелвам откъм тила
  * * *
  {ri'vъ:s} а обратен; противоположен (to); опак; извърнат; пре(2) {ri'vъ:s} v 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу);{3} {ri'vъ:s} n 1. нещо противоположно/обратно; very much/qui
  * * *
  обръщам; отменям; опак; обрат; обратен; поражение; превратност; преобърнат; преобръщам; анулирам; противоположен; променям; размествам; катурвам; извърнат; несполука; неуспех;
  * * *
  1. i. a обратен 2. ii. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям 3. iii. нещо противоположно/обратно 4. in reverse обратно, в обратна посока 5. reverse fire воен. огън откъм тила 6. reverse gear авт. (зъбно колело за) обратен ход 7. reverse side обратна страна, опако, гръб 8. reverseyour remarks are the reverse of polite забележките ви съвсем не са любезни 9. reversing light авт. светлина за заден ход 10. their positions are now reversed сега положението им е разменено 11. to go into reverse давам заден ход, прен. отмятам се 12. to put a car into reverse давам заден ход 13. to reverse arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре 14. to reverse oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.) 15. to reverse the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора 16. to reverse the order of поставям в обратен ред 17. to take in the reverse воен. нападам/обстрелвам откъм тила 18. very much/quite the reverse точно обратното 19. ел. превключване 20. започвам да се въртя в обратна посока (при валc) 21. неуспех, несполука, поражение 22. обратна страна (на монета и пр.) 23. отменям, анулирам 24. противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата 25. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм 26. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  * * *
  reverse[ri´və:s] I. adj обратен, противоположен (to); опак, извърнат, преобърнат, обърнат, надолу с главата; реверсивен; \reverse side обратна страна; \reverse fire воен. огън откъм тила; \reverse turn ав. имелман, тоно; FONT face=Times_Deutsch◊ adv reversely; II. v 1. обръщам обратна посока, наопаки, надолу), извръщам, преобръщам, катурвам, размествам; променям; \reverse o.s. ам. променям решението си; to \reverse arms воен. обръщам пушка с приклада нагоре; to \reverse the order (of) поставям в обратен ред; to \reverse the charge(s) прехвърлям телефонен разговор за сметка на избирания; 2. тех. давам заден ход (на); \reverseing light авт. светлини за заден ход на автомобил; 3. отменям, анулирам; III. n 1. нещо противоположно, обратно; quite ( very much) the \reverse тъкмо обратното; with others the \reverse ( of this) happens с други става обратното; he was the \reverse of polite беше всичко друго, но не и любезен, беше крайно нелюбезен; 2. неуспех, несполука, поражение, провал; 3. (пълна) промяна, обрат, превратност; 4. обратна страна; 5. тех. реверсия, промяна на движението на машина в обратна посока; механизъм за смяна на посоката; to go into \reverse давам заден ход; прен. отмятам се; in \reverse наопаки.

  English-Bulgarian dictionary > reverse

 • 16 thing

  {θiŋ}
  1. нещо, предмет, вещ
  not a THING нищо, нищичко
  there was hardly a THING to eat нямаше почти нищо за ядене
  2. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло
  THINGs personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот
  take off your THINGs свали си палтото, шапката, съблечи се
  3. рl сечива, инструменти
  4. рl прибори, съдове
  5. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство
  good THING сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо
  the good THINGs of life благата на живота
  as a general THING изобщо
  as a usual THING обикновено
  the THING is that въпросът e, че
  it's a good THING (that) добре че
  that is not the same THING това не e едно и също
  as THINGs are при сегашното положение на нещата
  as THINGs go както вървят/се развиват нещата
  have THINGs come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало
  6. нещо необходимо/важно/истинско и пр.
  the THING, just/quite the THING, the right/very THING тъкмо това, което трябва/което се иска
  a good rest is just the THING for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка
  it is not (quite) the THING to не е прилично/прието да
  the latest/last THING in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода
  quite the THING съвсем модерно, най-модерно, по последната мода
  7. човек, същество
  a dear old THING стара бабка, мил/симпатичен дядка
  young THING младо същество, младеж, девойка
  a THING like him тип/гад като него
  dumb THINGs безсловесни същества
  above all THINGs преди/над всичко
  well, of all THINGs! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other THINGs към/освен това, между другото
  and THINGs и други такива, и подобни, и така нататък
  (the) first THING най-напред, първото нещо
  I'll do it (the) first THING in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това
  (the) first THINGs first най-важните работи-най-напред
  (the) last THING накрая, в последната минута, всичко друго, само не това
  for one THING първо (напърво)
  for one THING... for another едно че... и друго
  (the) next THING след това
  other THINGs being equal при еднакви във всяко друго отношение условия
  no such THING нищо подобно, съвсем не, никак даже
  not to know the first THING about хабер си нямам от
  that's one THING certain това e едно на ръка
  to do the handsome THING by отнасям се добре/внимателно към
  to know a THING or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо
  to have a THING about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема)
  to make a good THING (out) of извличам полза от, печеля добри пари от
  to make a THING of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно
  well, of all THINGs! и таз хубава! it's (just) one of those THINGs такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш
  to see THINGs имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си
  above all THINGs преди/над всичко, повече от всичко друго
  taking one THING with another като размисли човек
  and another THING и още нещо
  to do THINGs to действувам/въздействувам силно на/върху
  to do one's THING постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече
  to make THINGs worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля
  * * *
  {din} n 1. нещо, предмет, вещ; not a thing нищо, нищичко; there was
  * * *
  същество; предмет; вещ; работа; нещо;
  * * *
  1. (the) first thing най-напред, първото нещо 2. (the) first things first най-важните работи-най-напред 3. (the) last thing накрая, в последната минута, всичко друго, само не това 4. (the) next thing след това 5. a dear old thing стара бабка, мил/симпатичен дядка 6. a good rest is just the thing for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка 7. a thing like him тип/гад като него 8. above all things преди/над всичко 9. above all things преди/над всичко, повече от всичко друго 10. and another thing и още нещо 11. and things и други такива, и подобни, и така нататък 12. as a general thing изобщо 13. as a usual thing обикновено 14. as things are при сегашното положение на нещата 15. as things go както вървят/се развиват нещата 16. dumb things безсловесни същества 17. for one thing... for another едно че... и друго 18. for one thing първо (напърво) 19. good thing сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо 20. have things come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало 21. i'll do it (the) first thing in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това 22. it is not (quite) the thing to не е прилично/прието да 23. it's a good thing (that) добре че 24. no such thing нищо подобно, съвсем не, никак даже 25. not a thing нищо, нищичко 26. not to know the first thing about хабер си нямам от 27. other things being equal при еднакви във всяко друго отношение условия 28. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло 29. quite the thing съвсем модерно, най-модерно, по последната мода 30. take off your things свали си палтото, шапката, съблечи се 31. taking one thing with another като размисли човек 32. that is not the same thing това не e едно и също 33. that's one thing certain това e едно на ръка 34. the good things of life благата на живота 35. the latest/last thing in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода 36. the thing is that въпросът e, че 37. the thing, just/quite the thing, the right/very thing тъкмо това, което трябва/което се иска 38. there was hardly a thing to eat нямаше почти нищо за ядене 39. things personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот 40. to do one's thing постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече 41. to do the handsome thing by отнасям се добре/внимателно към 42. to do things to действувам/въздействувам силно на/върху 43. to have a thing about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема) 44. to know a thing or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо 45. to make a good thing (out) of извличам полза от, печеля добри пари от 46. to make a thing of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно 47. to make things worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля 48. to see things имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си 49. well, of all things! и таз хубава! it's (just) one of those things такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш 50. well, of all things! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other things към/освен това, между другото 51. young thing младо същество, младеж, девойка 52. нещо необходимо/важно/истинско и пр 53. нещо, предмет, вещ 54. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство 55. рl прибори, съдове 56. рl сечива, инструменти 57. човек, същество
  * * *
  thing[uiʃ] n 1. нещо, предмет, вещ; 2. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство; the good \things of life благата на живота; that was a near \thing работата беше на косъм; in all \things при какви да е условия, във всички обстоятелства; a square \thing честна постъпка, честна сделка; the polite \thing разг. добро възпитание, благовъзпитаност, етичност; the real \thing разг. нещо истинско (не имитация); нещо първокачествено; as a general \thing изобщо; as a usual \thing обикновено; the \thing is that въпросът е, че; it's a good \thing ( that) добре, че; it's not my \thing at all разг. това не е моя работа, това изобщо не ме интересува; as \things are при сегашното положение на нещата; as \things go както вървят работите; one of those \things неизбежна неприятност (от ежедневието); above all \things преди всичко; well, of all \things! как да се случи! тю да се не види! да не очаква човек! among other \things между другото; впрочем; ... and \things... и подобни, и така нататък; ( the) first \thing най-напред; first \thing after веднага след; ( the) first \thing in the morning първата ми работа утре; first \things first най-напред, най-важното; ( the) last \thing най-после, накрая, в последния момент; неочаквано, без да искам, случайно; всичко друго, но не и това; one \thing and another това (и) онова, какво ли не (още); for one \thing първо (на първо); ( the) next \thing след това; other \things being equal при еднакви условия във всяко друго отношение; no such \thing нищо подобно, съвсем не; yes, that's certainly one \thing (one \thing certain) това е едно на ръка; to know a \thing or two зная това-онова (някои и други неща); не съм вчерашен; to be on to a good \thing в изгодна позиция съм; to make a \thing of 1) правя на въпрос; 2) горещя се, паля се; good \things лакомства; to make a good \thing ( out) of извличам полза; печеля добри пари от; to make \things hum действам енергично, раздвижвам нещата, не оставям работата да спре; to make \things worse не стига това; to take one \thing with another като размисли човек; to see \things имам халюцинации, бълнувам; to be all \things for all men старая се да угодя всекиму; to have a \thing about s.o. or s.th. падам си по някого (нещо); to make a \thing of ( about) s.th. разг. преувеличавам, изопачавам; to do o.'s own \thing разг. живея според собствените си разбирания; не обръщам внимание на хорското мнение; 3. същество, човек, създание; old \thing разг. драги (мой); a dear old \thing мил(а) старец (старица); a little \thing дете, детенце; a poor \thing сиромах, сиромахкиня, завалия; poor \thing! бедният! горкият! горкичката! горкото!; young \thing младо същество, младеж, девойка; a bright young \thing безпътен (лекомислен) младеж; spiteful \thing злобна гад, гадняр, злобар; a \thing like him тип като него; he is a mean \thing той е подлец; dumb \things безсловесни същества; 4. нещо необходимо (важно, истинско, подходящо, подобаващо); мода; the done \thing общоприето поведение; това, което е редно; just ( quite) the \thing, the right ( very) \thing тъкмо това, което трябва (както трябва); it is not the \thing to stare at people не е прилично да се заглеждаш в хората; this is the latest \thing in hats тази шапка е последната дума на модата; not to be ( feel) at all the \thing не се чувствам никак добре; 5. pl вещи, принадлежности, багаж; дрехи, облекло; \things personal юрид. движима собственост, движимости; \things real юрид. недвижим имот, недвижимости; to pack up o.'s \things стягам си багажа, прен. тръгвам си, отивам си; I got my \things wet дрехите ми се намокриха; take off your \things свали си палтото, съблечи се; 6. pl сечива, инструменти; 7. pl прибори, съдове; tea\things чаен сервиз.

  English-Bulgarian dictionary > thing

 • 17 Miss

  {mis}
  I. 1. не улучвам, не постигам целта си (и прен.)
  he never MISSes той винаги удря право в целта
  to MISS fire воен. правя засечка
  to MISS the point не схващам същността на въпроса
  2. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа
  to MISS one's hold не успявам да се задържа
  he MISSed the bank той не успя да скочи на брега
  to MISS one's way сбърквам пътя
  the house is at the corner, you can't MISS it къщата e на ъгъла, не може да не я видите
  3. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай)
  to MISS the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай
  4. избягвам, избавям се от
  he narrowly/only just MISSed being killed за малко не го убиха/не загина
  5. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо)
  when did you MISS your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be MISSed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма
  the old man won't be MISSed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал
  I MISS you very much много ми липсвате
  6. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out)
  I shall MISS out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта
  to MISS out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо
  II. 1. несполучлив удар, неуспех
  a MISS is as good as a mile неуспехът си e неуспех
  2. разг. помятане, аборт
  to give something the MISS отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо
  III. 1. MISS госпожица
  the MISS Smiths, the Misses Smith госпожици (те) Смит
  2. пренебр. шег. госпожичка
  3. MISS прен. мис (царица на красотата)
  MISS Europe мис Европа
  4. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и)
  * * *
  {mis} v 1. не улучвам; не постигам целта си (и прен.); he never (2) {mis} n 1. несполучлив удар; неуспех; a miss is as good as a mi{3} {mis} n 1. M. госпожица; the M. Smiths, the Misses Smith гос
  * * *
  госпожица;изтървавам; липсвам; недоглеждам;прескачам; пропускам;
  * * *
  1. a miss is as good as a mile неуспехът си e неуспех 2. he missed the bank той не успя да скочи на брега 3. he narrowly/only just missed being killed за малко не го убиха/не загина 4. he never misses той винаги удря право в целта 5. i miss you very much много ми липсвате 6. i shall miss out the sweet course ще се въздържа от/няма да ям десерта 7. i. не улучвам, не постигам целта си (и прен.) 8. ii. несполучлив удар, неуспех 9. iii. miss госпожица 10. miss europe мис Европа 11. miss прен. мис (царица на красотата) 12. the house is at the corner, you can't miss it къщата e на ъгъла, не може да не я видите 13. the miss smiths, the misses smith госпожици (те) Смит 14. the old man won't be missed никой няма да съжалява, че старецът го няма/е починал/се е пенсионирал 15. to give something the miss отминавам/прескачам/пропускам/не посещавам нещо 16. to miss fire воен. правя засечка 17. to miss one's hold не успявам да се задържа 18. to miss one's way сбърквам пътя 19. to miss out on something ам. изпускам/не успявам да взема/видя и пр. нещо 20. to miss the boat/bus прен. закъснявам, пропускам удобен случай 21. to miss the point не схващам същността на въпроса 22. when did you miss your purse? кога забелязахте, че портмонето ви го няма? we are sure to be missed непременно ще забележат отсъствието ни/че ни няма 23. забелязвам/чувствувам отсъствието на, липева ми (някой, нещо) 24. избягвам, избавям се от 25. изпускам (влак и пр.), пропускам (удобен случай) 26. изпускам (ред, дума и пр. при четене, писане. и пр.) (и с out) 27. мис (обръщение към млада учителка, продавачка и пр. без споменаване на името и) 28. не намирам/срещам/виждам/заварвам (вкъщи), не успявам да взема/хвана/достигна/задържа 29. пренебр. шег. госпожичка 30. разг. помятане, аборт
  * * *
  Miss abbr щат Мисисипи.

  English-Bulgarian dictionary > Miss

 • 18 VIP

  {,vi:,ai'pi:}
  n (pl VIPs) много важна/високопоставена личност
  * * *
  {,vi:,ai'pi:} n (pl VIP {-pi:z}) много важна/високопоставена ли
  * * *
  големец;
  * * *
  n (pl vips) много важна/високопоставена личност
  * * *
  VIP abbr ( very important person) важна личност, високопоставен държавен служител, шеф.

  English-Bulgarian dictionary > VIP

 • 19 active

  {'æktiv}
  I. 1. деен, активен, енергичен
  to become ACTIVE активизирам се
  2. жив, пъргав, оживен (за пазар и пр.)
  3. ефикасен, действуващ. в действие
  4. грам. действителен, действен (за залог)
  5. воен. действителен
  ACTIVE duty/service действителна/бойна служба
  6. радиоактивен
  II. грам. действителен/действен залог
  * * *
  {'aktiv} I. а 1. деен, активен, енергичен; to become active активиз
  * * *
  чевръст; оживен; активен; деен; деятелен; действащ; ефикасен; енергичен; лихвоносен;
  * * *
  1. active duty/service действителна/бойна служба 2. i. деен, активен, енергичен 3. ii. грам. действителен/действен залог 4. to become active активизирам се 5. воен. действителен 6. грам. действителен, действен (за залог) 7. ефикасен, действуващ. в действие 8. жив, пъргав, оживен (за пазар и пр.) 9. радиоактивен
  * * *
  active[´æktiv] adj 1. активен, деен, енергичен, работен; жив, оживен; 2. ефикасен; действащ; these laws are \active in every realm тези закони важат за всички области; an \active volcano действащ вулкан; \active deposit радиоактивен материал, утаен на повърхността; FONT face=Times_Deutsch◊ FONT face=Symbol adv actively; 3. грам. действителен, действен (за залог); 4. воен. действителен; \active list списък на офицерите на действителна служба; on \active service ( duty) на действителна служба; called up for \active service мобилизиран; 5. фин., икон. лихвоносен; продуктивен, печеливш; \active bonds облигации с постоянна лихва; these shares are very \active тези акции носят добър дивидент, котират се добре, търсени са.

  English-Bulgarian dictionary > active

 • 20 address

  {ə'dres}
  I. 1. адрес, местожителство
  ADDRESS book адресник
  2. реч, обръщение, адрес
  3. ловкост, умение. такт, сръчност
  4. държание. обноски
  5. начин на говорене
  polite forms of ADDRESS учтиви обръщения/форми
  6. pl внимание, ухажване
  to pay one's ADDRESSes to ухажвам
  II. 1. адресирам, надписвам (писмо и пр.)
  2. обръщам се към, отнасям се до, държа реч пред, говоря на/пред, отправям (предупреждение, заплиха и пр.)
  to ADDRESS oneself to говоря/пиша на
  3. reft залавям се, занимавам се (to за, с)
  4. сп. замахвам/приготвям се да ударя (топки)
  * * *
  {ъ'dres} n 1. адрес: местожителство: address book адресник: 2. реч, (2) v 1. адресирам, надписвам (писмо и пр.); 2. обръщам се
  * * *
  обръщам се към; обръщение; отнасям се; отправям; адресирам; адрес; местожителство;
  * * *
  1. address book адресник 2. i. адрес, местожителство 3. ii. адресирам, надписвам (писмо и пр.) 4. pl внимание, ухажване 5. polite forms of address учтиви обръщения/форми 6. reft залавям се, занимавам се (to за, с) 7. to address oneself to говоря/пиша на 8. to pay one's addresses to ухажвам 9. държание. обноски 10. ловкост, умение. такт, сръчност 11. начин на говорене 12. обръщам се към, отнасям се до, държа реч пред, говоря на/пред, отправям (предупреждение, заплиха и пр.) 13. реч, обръщение, адрес 14. сп. замахвам/приготвям се да ударя (топки)
  * * *
  address[ə´dres] I. n 1. адрес, местожителство; \address book адресник; 2. обръщение, реч, адрес; 3. реч; проповед; 4. държание, обноски; поведение; 5. ловкост, сръчност, умение; такт; 6. pl ухажване; to pay \addresses to ухажвам някого; II. v 1. обръщам се към; отнасям се до; to \address a meeting държа реч пред събрание; to \address the house говоря в парламента; to \address s.o. as s.th. ам. разг. 1) обръщам се към някого с определена титла; they \addressed Clinton as "Mr. President" те се обърнаха към Клинтън с "г-н Президент"; 2) говоря на някого по определен начин; you should \address him as your equal трябва да му говориш като на равен; 2. отправям; адресирам; надписвам ( писмо); to \address a warning to s.o. отправям заплаха срещу (заплашвам) някого; 3. refl залавям се, захващам се; занимавам се; to \address o.s. to a task заемам се с една задача; he \addressed himself to the pie той се нахвърли върху сладкиша.

  English-Bulgarian dictionary > address

Look at other dictionaries:

 • polite — po|lite S3 [pəˈlaıt] adj [Date: 1400 1500; : Latin; Origin: , past participle of polire; POLISH1] 1.) behaving or speaking in a way that is correct for the social situation you are in, and showing that you are careful to consider other people s… …   Dictionary of contemporary English

 • polite */ — UK [pəˈlaɪt] / US adjective Word forms polite : adjective polite comparative politer superlative politest a) someone who is polite behaves towards other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society polite to: You must be… …   English dictionary

 • polite — po|lite [ pə laıt ] adjective * someone who is polite behaves toward other people in a pleasant way that follows all the usual rules of society: COURTEOUS: be polite of someone: It wasn t very polite of you to keep interrupting me. polite to: You …   Usage of the words and phrases in modern English

 • polite — [[t]pəla͟ɪt[/t]] politer, politest 1) ADJ GRADED Someone who is polite has good manners and behaves in a way that is socially correct and not rude to other people. Everyone around him was trying to be polite, but you could tell they were all… …   English dictionary

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, mannerly, respectful, deferential, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, urbane; tactful, diplomatic Ant …   Thesaurus of popular words

 • polite — adjective 1) a very polite girl Syn: well mannered, civil, courteous, respectful, well behaved, well bred, gentlemanly, ladylike, genteel, gracious, tactful, diplomatic 2) polite society Syn …   Synonyms and antonyms dictionary

 • polite — adj. VERBS ▪ be, seem, sound ▪ remain ADVERB ▪ extremely, fairly, very, etc …   Collocations dictionary

 • very — ver|y [ veri ] function word *** Very can be used in the following ways: as an adverb (before adjectives and adverbs): It had been a long day and he was very tired. I always walk very quickly. She writes very well. as an adjective (only before a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • Very Hard Choices — infobox Book | name = Very Hard Choices title orig = translator = image caption = author = Spider Robinson cover artist = country = United States language = English series = genre = Science fiction, Speculative fiction novel publisher = Baen… …   Wikipedia

 • very — {{Roman}}I.{{/Roman}} adj. Very is used with these nouns: ↑antithesis, ↑brink, ↑centre, ↑core, ↑corner, ↑day, ↑edge, ↑end, ↑essence, ↑existence, ↑fundamentals, ↑ …   Collocations dictionary

 • The Polite Force (band) — The Polite Force was a British progressive rock / jazz fusion musical group, active from 1976 to 1978 in the Canterbury scene.The band was formed by Mark Hewins (guitar), Max Metto (sax), Graham Flight (bass) and Vince Clarke (drums) after about… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.