Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

happens

 • 1 reverse

  {ri'və:s}
  I. a обратен
  противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата
  REVERSE side обратна страна, опако, гръб
  REVERSE gear авт. (зъбно колело за) обратен ход
  REVERSE fire воен. огън откъм тила
  II. 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям
  to REVERSE arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре
  to REVERSE the order of поставям в обратен ред
  their positions are now REVERSEd сега положението им е разменено
  2. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  reversing light авт. светлина за заден ход
  3. започвам да се въртя в обратна посока (при валc)
  4. отменям, анулирам
  to REVERSE the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора
  to REVERSE oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.)
  III. 1. нещо противоположно/обратно
  very much/quite the REVERSE точно обратното
  REVERSEyour remarks are the REVERSE of polite забележките ви съвсем не са любезни
  2. обратна страна (на монета и пр.)
  3. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм
  to put a car into REVERSE давам заден ход
  to go into REVERSE давам заден ход, прен. отмятам се
  4. ел. превключване
  5. неуспех, несполука, поражение
  in REVERSE обратно, в обратна посока
  to take in the REVERSE воен. нападам/обстрелвам откъм тила
  * * *
  {ri'vъ:s} а обратен; противоположен (to); опак; извърнат; пре(2) {ri'vъ:s} v 1. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу);{3} {ri'vъ:s} n 1. нещо противоположно/обратно; very much/qui
  * * *
  обръщам; отменям; опак; обрат; обратен; поражение; превратност; преобърнат; преобръщам; анулирам; противоположен; променям; размествам; катурвам; извърнат; несполука; неуспех;
  * * *
  1. i. a обратен 2. ii. обръщам (в обратна посока/наопаки/надолу), преобръщам, катурвам, размествам, променям 3. iii. нещо противоположно/обратно 4. in reverse обратно, в обратна посока 5. reverse fire воен. огън откъм тила 6. reverse gear авт. (зъбно колело за) обратен ход 7. reverse side обратна страна, опако, гръб 8. reverseyour remarks are the reverse of polite забележките ви съвсем не са любезни 9. reversing light авт. светлина за заден ход 10. their positions are now reversed сега положението им е разменено 11. to go into reverse давам заден ход, прен. отмятам се 12. to put a car into reverse давам заден ход 13. to reverse arms воен. обръщам пушките с приклада нагоре 14. to reverse oneself ам. отмятам се (от споразумение и пр.) 15. to reverse the charge (s) съобщавам на централата, че повиканото по телефона лице ще плати разговора 16. to reverse the order of поставям в обратен ред 17. to take in the reverse воен. нападам/обстрелвам откъм тила 18. very much/quite the reverse точно обратното 19. ел. превключване 20. започвам да се въртя в обратна посока (при валc) 21. неуспех, несполука, поражение 22. обратна страна (на монета и пр.) 23. отменям, анулирам 24. противоположен (to), опак, извърнат, преобърнат, който е надолу с главата 25. тех. (даване на) заден ход, реверсиране, реверсиращ механизъм 26. тех. давам обратен/заден ход, обръщам, реверсирам
  * * *
  reverse[ri´və:s] I. adj обратен, противоположен (to); опак, извърнат, преобърнат, обърнат, надолу с главата; реверсивен; \reverse side обратна страна; \reverse fire воен. огън откъм тила; \reverse turn ав. имелман, тоно; FONT face=Times_Deutsch◊ adv reversely; II. v 1. обръщам обратна посока, наопаки, надолу), извръщам, преобръщам, катурвам, размествам; променям; \reverse o.s. ам. променям решението си; to \reverse arms воен. обръщам пушка с приклада нагоре; to \reverse the order (of) поставям в обратен ред; to \reverse the charge(s) прехвърлям телефонен разговор за сметка на избирания; 2. тех. давам заден ход (на); \reverseing light авт. светлини за заден ход на автомобил; 3. отменям, анулирам; III. n 1. нещо противоположно, обратно; quite ( very much) the \reverse тъкмо обратното; with others the \reverse ( of this) happens с други става обратното; he was the \reverse of polite беше всичко друго, но не и любезен, беше крайно нелюбезен; 2. неуспех, несполука, поражение, провал; 3. (пълна) промяна, обрат, превратност; 4. обратна страна; 5. тех. реверсия, промяна на движението на машина в обратна посока; механизъм за смяна на посоката; to go into \reverse давам заден ход; прен. отмятам се; in \reverse наопаки.

  English-Bulgarian dictionary > reverse

 • 2 top

  {tɔp}
  I. 1. връх, най-горна част, горен край, горница (на чорап, обувка и пр.), повърхност
  at the TOP of the tree/ladder на върха, на челно място (в професия и пр.) (и прен.)
  from TOP to bottom от горе до долу
  from TOP to toe от главата до петите
  on TOP (of) отгоре (на), върху, веднага след
  to be on TOP картu водя играта, пръв съм
  to come out (on) TOP излизам пръв, ставам първенец, вземам връх
  one thing happened on TOP of another събитията/нещата се трупаха/валяха едно след друго
  to go to bed on TOP of one's supper лягам си с пълен стомах
  to go over the TOP воен. sl. излизам в атака, започвам решителни действия, правя решителна стъпка
  on TOP of it all на всичко/на това отгоре
  on TOP of the world разг. на върха на успеха/славата/щастието
  2. прен. връх, най-висша степен/точка, първо място, най-високо положение, най-хубавото, най-избраното, човек, заемащ най-високо положение, първенец
  at the TOP of one's voice/lungs с пълен глас, колкото ми глас държи
  (at the) TOP of one's form/class пръв ученик, първенец на класа
  on TOP of one's form в отлична форма
  the TOP of the morning (to you) upл. добро (ти) утро
  the TOP of the table почетното място на масата
  to come to the TOP имам успех, преуспявам, спечелвам слава
  to be (the) TOPs отличен/най-добър съм, няма втори като мен
  to stay on TOP владея положението, не губя авторитет/власт, оставам в отлична форма/здраве
  3. капак, похлупак (на тенджера и пр.), покрив (на кола, минна галерия и пр.)
  to ride on TOP (of a bus/train) пътувам на горния стаж (на автобус/влак)
  4. мор. марс
  5. надземна част (стъбло, листа) на кореноплодно растение
  6. кичур (на върха на нещо)
  7. pl двете най-високи карти в цвят
  8. авт. най-голямата скорост
  in TOP на пълна скорост
  9. сп. удар на топка над центъра и, тласък на топка с такъв удар
  10. рl метални копчета, позлатени и пр. само отгоре
  11. горна част на дреха
  дреха, нoсена на горната част на тялото
  12. top-boot
  off the TOP of one's head импровизирано
  circus TOP, the big TOP голяма циркова палатка
  II. 1. най-горен, връхен
  TOP garment връхна/горна дреха
  TOP floor най-горен/последен стаж
  TOP boy първенец на класа
  2. най-голям, най-висок
  TOP rung найголям успех, най-високо положение
  TOP prices най-високи цени
  TOP honours най-високо отличие
  III. 1. слагам връх/капак на, покривам върха на
  2. отрязвам върха на (дърво, храст и пр.)
  3. стигам/издигам се до върха на
  4. по-висок съм от, издигам се над, надминавам
  to TOP someone by a head повисок съм с една глава от някого
  5. прен. надминавам, надвишавам, надхвърлям
  and to TOP it all и като капак/връхна всичко, и на всичко отгоре
  the sum TOPs L100 сумата надхвърля 100 лири
  to TOP one's part изигравам отлично ролята си
  6. стоя най-горе/начело на, пръв съм в (списък и пр.)
  7. превалям (хълм и пр.)
  8. сп. удрям (топка) над центъра и
  top off приключвам, завършвам успешно, стр. покривам/завършвам висока сграда
  top out отбелязвам приключването на висок строеж с почерпка/речи и пр.
  top up доливам/допълвам догоре/до върха (чаша, съд и пр.)
  top off
  IV. n пумпал
  * * *
  {tъp} n 1. връх; най-горна част; горен край; горница (на чорап, о(2) {tъp} a 1. най-горен; връхен; top garment връхна/горна дреха; top{3} {tъp} v (-pp-) 1. слагам връх/капак на; покривам върха на; 2.{4} {tъp} n пумпал.
  * * *
  1. (at the) top of one's form/class пръв ученик, първенец на класа 2. 1 top-boot 3. 1 горна част на дреха 4. and to top it all и като капак/връхна всичко, и на всичко отгоре 5. at the top of one's voice/lungs с пълен глас, колкото ми глас държи 6. at the top of the tree/ladder на върха, на челно място (в професия и пр.) (и прен.) 7. circus top, the big top голяма циркова палатка 8. from top to bottom от горе до долу 9. from top to toe от главата до петите 10. i. връх, най-горна част, горен край, горница (на чорап, обувка и пр.), повърхност 11. ii. най-горен, връхен 12. iii. слагам връх/капак на, покривам върха на 13. in top на пълна скорост 14. iv. n пумпал 15. off the top of one's head импровизирано 16. on top (of) отгоре (на), върху, веднага след 17. on top of it all на всичко/на това отгоре 18. on top of one's form в отлична форма 19. on top of the world разг. на върха на успеха/славата/щастието 20. one thing happened on top of another събитията/нещата се трупаха/валяха едно след друго 21. pl двете най-високи карти в цвят 22. the sum tops l100 сумата надхвърля 100 лири 23. the top of the morning (to you) upл. добро (ти) утро 24. the top of the table почетното място на масата 25. to be (the) tops отличен/най-добър съм, няма втори като мен 26. to be on top картu водя играта, пръв съм 27. to come out (on) top излизам пръв, ставам първенец, вземам връх 28. to come to the top имам успех, преуспявам, спечелвам слава 29. to go over the top воен. sl. излизам в атака, започвам решителни действия, правя решителна стъпка 30. to go to bed on top of one's supper лягам си с пълен стомах 31. to ride on top (of a bus/train) пътувам на горния стаж (на автобус/влак) 32. to stay on top владея положението, не губя авторитет/власт, оставам в отлична форма/здраве 33. to top one's part изигравам отлично ролята си 34. to top someone by a head повисок съм с една глава от някого 35. top boy първенец на класа 36. top floor най-горен/последен стаж 37. top garment връхна/горна дреха 38. top honours най-високо отличие 39. top off 40. top off приключвам, завършвам успешно, стр. покривам/завършвам висока сграда 41. top out отбелязвам приключването на висок строеж с почерпка/речи и пр 42. top prices най-високи цени 43. top rung найголям успех, най-високо положение 44. top up доливам/допълвам догоре/до върха (чаша, съд и пр.) 45. авт. най-голямата скорост 46. дреха, нoсена на горната част на тялото 47. капак, похлупак (на тенджера и пр.), покрив (на кола, минна галерия и пр.) 48. кичур (на върха на нещо) 49. мор. марс 50. надземна част (стъбло, листа) на кореноплодно растение 51. най-голям, най-висок 52. отрязвам върха на (дърво, храст и пр.) 53. по-висок съм от, издигам се над, надминавам 54. превалям (хълм и пр.) 55. прен. връх, най-висша степен/точка, първо място, най-високо положение, най-хубавото, най-избраното, човек, заемащ най-високо положение, първенец 56. прен. надминавам, надвишавам, надхвърлям 57. рl метални копчета, позлатени и пр. само отгоре 58. сп. удар на топка над центъра и, тласък на топка с такъв удар 59. сп. удрям (топка) над центъра и 60. стигам/издигам се до върха на 61. стоя най-горе/начело на, пръв съм в (списък и пр.)
  * * *
  top[tɔp] I. n 1. връх (и прен.); (най-)горна част; горен край; горница (на чорап, обувка); повърхност; at the \top of the tree ( ladder) прен. на върха, сред първите (в професия и пр.); from \top to bottom от горе до долу; from \top to toe от главата до петите; on \top (of) отгоре (на), върху; веднага след; to be on \top карти водя играта; to be ( get) on \top, to come out on \top излизам пръв, вземам връх; one thing happens on \top of another събитията (работите) се трупат едно подир друго; to go to bed on \top of o.'s supper лягам си с пълен стомах; on \top of it all отгоре на всичко, на това отгоре; to go over the \top воен. sl излизам в атака; започвам да действам решително, прен. правя решителна стъпка; оженвам се; on \top of the world на седмото небе съм, безкрайно съм щастлив; to be on the \top of the world ам. разг. на върха на успеха (славата, щастието) съм; to blow o.'s \top ам. sl изгубвам самообладание, избухвам; полудявам, шуквам; off the \top не с всичкия си; off the \top of o.' s head импровизирано, без предварителна подготовка; 2. прен. връх; висша степен; първо място; най-високо положение; първенец; at the \top of o.'s voice с пълен глас, колкото ми глас държи; to the \top of o.'s bent до насита; to be ( at the) \top of o.'s form пръв ученик съм в класа; to feel on \top of o.'s form в отлична форма съм; the \top of the morning ( to you) ирл. добро утро; to be ( the) \tops sl уникален, прекрасен съм; to take it from the \top разг. започвам отначало; 3. капак (на тенджера и пр.); запушалка, тапа (на бутилка и пр.); покрив (на кола, минна галерия и пр.); 4. горнище (на дреха); 5. каймак на мляко; the \top of the milk разг., прен. най-интересното в програмата; 6. мор. марс; топ (връх на корабна мачта); 7. надземна част (стъбло, листа) на кореноплодно растение; 8. кичур (на върха на нещо); 9. pl двете най-големи карти от дадена боя (при игра на карти); 10. хим. най-летлива част на съединение; 11. авт. най-голяма предавка; (\top gear); on \top ( gear) на най-голяма предавка; 12. горна част на страница; 13. удар по горната половина на топка; тласък на топка с такъв удар; 14. pl метални копчета, позлатени и пр. само отгоре; 15. дълго влакно вълна; 16. мярка за влакна (около 700 грама); 17. = top-boot; 18. хидр. корона на язовирна стена; II. adj 1. (най-)горен; връхен; \top garment връхна дреха; \top floor най-горен етаж; \top boy първенец на клас; 2. най-голям, най-висок; \top rung най-голям успех, най-високо положение; \top speed най-голяма бързина; (възможно) най-висока скорост на превозно средство; \top honours най-високо отличие; \top dog sl победител; господар; \top secret строго секретно; III. v (- pp-) 1. слагам връх (капак) на; покривам върха на; to \top a cake with icing слагам глазура на торта; 2. отрязвам върха на (дърво и пр.); to \top and tail обрязвам (зеленчуци при готвене); 3. удрям ( топка) по горната част; 4. стигам (издигам се) до върха на; 5. по-висок съм от, издигам се над, надминавам; 6. прен. надминавам, надвишавам; превишавам; and to \top it all и като капак на всичко, на всичко отгоре; the sum \tops 1000 pounds сумата надминава 1000 лири; to \top o.'s part изигравам ролята си съвършено, прекрасно; 7. стоя най-горе (начело) на; пръв съм в (списък и пр.); превъзхождам; 8. превалям (хълм и пр.); 9. мор. издигам (край на рейка и пр.); 10. печ. покривам един цвят с друг; IV. top n пумпал; to sleep like a \top спя дълбоко (като заклан); old \top sl другар, стар приятел.

  English-Bulgarian dictionary > top

 • 3 whatever

  {wɔt'evə}
  I. pron каквото и
  WHATEVER he says, do it каквото и да каже той, направи го
  take WHATEVER you like вземи, каквото искаш
  bring some string or rope or WHATEVER донеси малко връв, въже или каквото и да е там
  II. 1. какъвто (и)
  WHATEVER reasons you may have... каквито и причини да имаш
  2. след същ. в отриц. и въпрос. изречение никакъв, някакъв
  there is no doubt WHATEVER няма никакво съмнение
  nothing WHATEVER абсолютно нищо
  is there any chance WHATEVER? има ли изобщо някаква надежда?
  * * *
  {wъt'evъ} pron каквото и; whatever he says, do it каквото и да каже(2) {wъt'evъ} а 1. какъвто (и); whatever reasons you may have... ка
  * * *
  каквото и да е; някакъв;
  * * *
  1. bring some string or rope or whatever донеси малко връв, въже или каквото и да е там 2. i. pron каквото и 3. ii. какъвто (и) 4. is there any chance whatever? има ли изобщо някаква надежда? 5. nothing whatever абсолютно нищо 6. take whatever you like вземи, каквото искаш 7. there is no doubt whatever няма никакво съмнение 8. whatever he says, do it каквото и да каже той, направи го 9. whatever reasons you may have... каквито и причини да имаш 10. след същ. в отриц. и въпрос. изречение никакъв, някакъв
  * * *
  whatever[wɔt´evə] I. pron 1. cj каквото и; \whatever happens каквото и да се случи; 2. inter какво ( емфатично) \whatever can you mean? какво, по дяволите (за Бога) искаш да кажеш? 3. каквото и да е, независимо какво; take a hammer, screwdriver, or \whatever вземи чук, отверка, или каквото (там) искаш; II. adj 1. какъвто и; \whatever excuses he makes, don't believe him каквито и извинения да даде, не му вярвай; 2. след същ. в отриц. и въпрос. изречение никакъв; някакъв; nothing \whatever абсолютно нищо; I saw no point \whatever in coming не видях никакъв смисъл да идвам.

  English-Bulgarian dictionary > whatever

 • 4 where

  {wεə}
  I. 1. inter къде? де? где? WHERE is the way out? къде е изходът? откъде се излиза? WHERE do you come from? откъде идвате? откъде сте? WHERE are you going to? накъде отивате? WHERE is the harm in trying? какво пречи да опитаме? WHERE will you be if that happens? накъде си, ако това се случи? WHERE does it concern us? как/в какво отношение ни засяга нас това? WHERE did we leave off? докъде бяхме стигнали
  2. rel където, в който
  the house WHERE I was born къщата, в която съм се родил
  he accompanied us to the gate WHERE he left us той ни придружи до вратата и там ни остави
  WHERE he is weakest is his facts най-слабото му място ca фактите му
  that's WHERE you are wrong ето къде/тук именно грешиш
  II. 1. където, дето, гдето
  he stood WHERE I am standing той стоеше, където аз стоя (сeга)
  go WHERE you like върви, където щеш
  2. там/мястото, където
  this is WHERE I live ето тука живея
  I like WHERE you live харесвам мястото, където живееш
  from WHERE откъдето
  to WHERE дотам, докъдето, накъдето
  he came to WHERE I was fishing той дойде до мястото, където ловях риба
  III. n място (където нещо става)
  the WHERE and (the) when мястото и времето/датата
  * * *
  {wЁъ} adv 1. inter къде? де? где? where is the way out? къде е изхо(2) {wЁъ} cj 1. където, дето, гдето; he stood where I am standing т{3} {wЁъ} n място (кьдето нещо става); the where and (the) when мяс
  * * *
  накъде;
  * * *
  1. from where откъдето 2. go where you like върви, където щеш 3. he accompanied us to the gate where he left us той ни придружи до вратата и там ни остави 4. he came to where i was fishing той дойде до мястото, където ловях риба 5. he stood where i am standing той стоеше, където аз стоя (сeга) 6. i like where you live харесвам мястото, където живееш 7. i. inter къде? де? где? where is the way out? къде е изходът? откъде се излиза? where do you come from? откъде идвате? откъде сте? where are you going to? накъде отивате? where is the harm in trying? какво пречи да опитаме? where will you be if that happens? накъде си, ако това се случи? where does it concern us? как/в какво отношение ни засяга нас това? where did we leave off? докъде бяхме стигнали 8. ii. където, дето, гдето 9. iii. n място (където нещо става) 10. rel където, в който 11. that's where you are wrong ето къде/тук именно грешиш 12. the house where i was born къщата, в която съм се родил 13. the where and (the) when мястото и времето/датата 14. this is where i live ето тука живея 15. to where дотам, докъдето, накъдето 16. where he is weakest is his facts най-слабото му място ca фактите му 17. там/мястото, където
  * * *
  where[wɛə] I. adv 1. inter къде? где? откъде? \where is the way out? откъде се излиза? \where do you come from, from \where do you come? откъде идвате? откъде сте? \where is the harm in trying? каква е вредата да се опита? \where did we leave off? докъде бяхме стигнали? I don't know \where they are не зная къде са те; 2. rel pron където, в който (за място); the government is at a stage \where... правителството е на етап, в който...; II. cj 1. където, дето, гдето; I knew \where he had gone зная къде беше отишъл; 2. там (мястото), където; this is \where I met her ето тук я срещнах; the hotel \where we spent our honeymoon хотелът, където който) прекарахме медения си месец; 3. и там; he accompanied us to the gate, \where he left us той ни придружи до вратата и там ни напусна; 4. докато, за разлика от, а (за контраст) sometimes a teacher will be listened to, \where a parent might not понякога децата слушат учителите за неща, за които може би не слушат родителите си; III. n място (на събитие); the \where and the when мястото и датата на.

  English-Bulgarian dictionary > where

Look at other dictionaries:

 • happens — hap·pen || hæpÉ™n v. occur, take place …   English contemporary dictionary

 • HAPPENS — …   Useful english dictionary

 • happens to the best of us — happens in the best of families …   English contemporary dictionary

 • Everything That Happens Will Happen Today — Everything That Happens Will Happen Today …   Wikipedia

 • As It Happens — Genre Newsmaker interviews Running time 90 min. weekdays, 6:30 8:00 P.M. Country Canada …   Wikipedia

 • Shit happens — Разбитый iPod touch на фоне выражения «Shit happens» «Shit happens» (рус. Дерьмо (говно) случается)  распространённое английское сленговое …   Википедия

 • What Happens in Vegas — Infobox Film name = What Happens in Vegas caption = Theatrical release poster director = Tom Vaughan producer = Michael Aguilar Dean Georgaris writer = Dana Fox starring = Cameron Diaz Ashton Kutcher music = Christophe Beck cinematography =… …   Wikipedia

 • Shit happens — is a common slang phrase, used as a simple existential observation that life is full of imperfections, or C est la vie . The minced oath form is stuff happens . It is an acknowledgment that bad things happen to people for no particular reason.… …   Wikipedia

 • What Happens Tomorrow — Infobox Single Name = What Happens Tomorrow Caption = Artist = Duran Duran from Album = Astronaut B side = Silent Icy River Released = 31 January, 2005 Format = CD, Maxi CD, download Recorded = Sphere Studios, London Genre = Rock, New Wave Length …   Wikipedia

 • Love Happens — Título Nuevamente Amor, Un Amor Inesperado Ficha técnica Dirección Brandon Camp Producción Scott Stuber Mike Thompson …   Wikipedia Español

 • Simon the Sorcerer 4: Chaos Happens — Разработчик Silver Style Entertainment Издатель RTL Enterprises (Германия) Playlogic Entertainment (Европа) …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.