Translation: from azerbaijani

gərginləşmək

 • 1 gərginləşmək

  глаг.
  1. напрягаться, напрячься (становиться, стать напряжённым, тугим). Əzələlər gərginləşdi (gərildi) мускулы напряглись; əsəblər gərginləşir (gərilir) нервы напрягаются
  2. обостряться, обостриться, становиться, стать более обострённым, напряжённым. Hadisələr gərginləşir события обостряются, münəsibətlər gərginləşdi отношения стали обострёнными (обострились)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşmək

 • 2 gərginləmə

  сущ. от глаг. gərginləmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləmə

 • 3 gərginləmək

  глаг. разг. см. gərginləşmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləmək

 • 4 gərginlənmə

  сущ. от глаг. gərginlənmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginlənmə

 • 5 gərginlənmək

  глаг. см. gərginləşmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginlənmək

 • 6 gərginləşdirilmə

  сущ. от глаг. gərginləşdirilmək

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşdirilmə

 • 7 gərginləşdirilmək

  глаг. делаться, сделаться напряжённым; обостряться, быть обострённым. Vəziyyət daha da gərginləşdirilirdi положение делалось ещё более напряжённым

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşdirilmək

 • 8 gərginləşdirmə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşdirmə

 • 9 gərginləşdirmək

  глаг. nəyi обострять, обострить (делать, сделать более напряженным). Münasibətləri gərginləşdirmək обострять отношения

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşdirmək

 • 10 gərginləşmə

  Azərbaycanca-rusca lüğət > gərginləşmə

 • 11 gərginləşmək

  【動】
  緊迫する、 緊張する
  [キンパクスル、 キンチョウスル]

  Fətəli xanla qarabağlı İbrahimxəlil xan arasında münasibətlər yenidən xeyli gərginləşmişdi. — ファトフ・アリー・ハーンとカラバフのエブラーヒーム・ハリール・ハーンとの関係は、 再び極めて緊迫した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > gərginləşmək

 • 12 gərginlənmək, gərginləşmək

  напрягаться, быть натянутым.

  Азербайджанско-русский словарь > gərginlənmək, gərginləşmək

 • 13 gərginləşdirmək

  обострять, осложнять, сделать более напряженным.

  Азербайджанско-русский словарь > gərginləşdirmək

 • 14 faza

  I
  сущ. фаза:
  1. отдельная стадия, момент в ходе развития и изменения чего-л., какого-л. явления, процесса и т.п. İnkişafın birinci fazası первая фаза развития
  2. положение, определенная форма, состояние, характеризующие ту или иную стадию чего-л. физиол. Refleks fazası рефлекторная фаза, ürəyin gərginləşmə fazası фаза напряжения сердца
  3. физ., хим. однородная часть какой-л. неоднородной системы, отделенная от других частей физической границей. хим. İkiölçülü faza двухмерная фаза, maye fazası жидкая фаза, bərk faza твёрдая фаза, физ. qaz fazası газовая фаза, yardımçı faza вспомогательная фаза, başlanğıc faza начальная фаза, mürəkkəb faza сложная фаза, rəqs fazası фаза колебаний, hərəkət fazası фаза движения
  4. геол. наименьшая единица времени, которой соответствует определенный характер пород. Vulkanizm fazaları фазы вулканизма, qırışıqlıq fazaları фазы складчатости, zəlzələ fazaları фазы землетрясения, kristallaşma fazaları фазы кристаллизации, filizləşmə fazaları фазы оруднения
  5. эл.-тех. отдельная группа обмоток генератора, а также присоединенный к ней провод, передающий электрический ток. Fazanın geri qalması отставание по фазе, fazanın sıçraması скачок фазы
  II
  прил.
  1. фазовый. связь., эл.-тех. Faza dalğası фазовая волна, faza körpüsü фазовый мост, faza tehrifi фазовое искажение, физ. faza boşluğu фазовое пространство, faza sabiti фазовая постоянная, faza həcmi фазовый объём, faza çevrilməsi фазовое превращение, faza müvazinəti гидрогеол. фазовое равновесие, faza yamsalı астр. фазовый коэффициент
  2. эл.-тех., физ. фазный. Faza cərəyanı фазный ток, faza gərginliyi фазное напряжение, faza sürəti фазная скорость; faza tənzimçisi фазорегулятор, faza kompensatoru фазокомпенсатор

  Azərbaycanca-rusca lüğət > faza

 • 15 hafizə

  сущ. память:
  1. способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления. Yaxşı hafizə хорошая память, hafizəm korlanıb память мне изменяет, hafizəsi qaçıb kimin память отшибло у кого, hafizəsini itirmək потерять память, hafizəsi zəif olmaq иметь слабую память, hafizəsini gərginləşdirmək напрягать память
  2. запас хранимых в сознании впечатлений. Hafizəsində həkk olunmaq врезаться в память, hafizəsində axtarmaq порыться (покопаться) в памяти, hafizəsində saxlamaq держать (хранить) в памяти

  Azərbaycanca-rusca lüğət > hafizə

 • 16 gərgin

  strained, tense, intense
  gərginləşdirmək – intensify
  gərginlik – tensity; tention
  beynəlxalq gərginliyi zəiflətmək – relax international tension

  Məktəblilər üçün Azərbaycanca-İngiliscə lüğət > gərgin

 • 17 nəhayət ki

  【副】
  結局、 最終的に、 結果的に
  [ケッキョク、 サイシュウテキニ、 ケッカテキニ]

  Sisianovun qızışdırıcı siyasəti ilə, nəhayət ki, bu iki xan arasında münasibətər gərginləşir. — ツィツィアノフの扇動政治によって、 結果的に、 この2人のハーンの間の関係は緊迫した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > nəhayət ki

 • 18 xeyli

  I
  【副】
  はるかに、 ずいぶん、 ずっと
  [ハルカニ、 ズイブン、 ズット]

  Quba şəhəri, Dərbənd şəhərindən xeyli kiçik idi. — グバの町は、 ダルバンドよりもはるかに小さかった

  メモ: **dən xeyli / ~よりもはるかに
  II
  【副】
  非常に、 大変、 極めて
  [ヒジョウニ、 タイヘン、 キワメテ]

  Fətəli xanla qarabağlı İbrahimxəlil xan arasında münasibətlər yenidən xeyli gərginləşmişdi. — ファトフ・アリー・ハーンとカラバフのエブラーヒーム・ハリール・ハーンとの関係は、 再び極めて緊迫した。

  Azərbaycanca — Yaponca Lüğət > xeyli

Look at other dictionaries:

 • gərginləşmək — f. 1. Dartılmaq, tarım çəkilmək, gərgin olmaq. Əsəbləri gərginləşdi. – Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi. . M. İ.. Hamı dayandığı yerdə dondu. Bütün duyğular gərginləşdi. M. C.. 2. məc. Çox ağırlaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gərginləşdirilmə — «Gərginləşdirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gərginləşdirilmək — məch. 1. Gərgin hala salınmaq, tarımlaşdırılmaq, gərgin edilmək. 2. məc. Ağırlaşdırılmaq, ciddiləşdirilmək, çətinləşdirilmək. Vəziyyət daha da gərginləşdirildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gərginləşdirmə — «Gərginləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gərginləşdirmək — f. 1. Gərgin hala salmaq; tarımlaşdırmaq. 2. məc. Ağırlaşdırmaq, ciddiləşdirmək, gərgin etmək, çətinlətmək. Vəziyyəti gərginləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • gərginləşmə — «Gərginləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağırlaşdırmaq — f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq. 2. Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq. 3. məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək. İşi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ciddiləşmək — f. 1. Ciddi görkəm almaq, ciddi şəkil almaq, ciddi tövr almaq. – Nəhayət, studentin siması qayət ciddiləşdi; xanıma baxmayaraq otağının qapısını açdı. . Ç.. Sədrin üzü ciddiləşdi. İ. Ə.. Qardaşı oğlunun gözlərində təşviş və həyəcan oxuyanda istər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • düyülmək — «Düymək»dən məch. Kəhər atın quyruğu haça düyülmüşdü. Ə. Vəl.. ◊ Qaşı (qaşları) düyülmək – bax qaş. Qaşı düyüldü, üzünün dərisi qızmış qaval kimi gərginləşdi, qulaqları səsə düşdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • güc — is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. «Koroğlu». Gücünə bax, şələni bağla. (Ata. sözü). Güc almaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.