Translation: from latin

fressendes Geschwür

 • 1 anthrax

  anthrax, acis, m. (ἄνθραξ, die Kohle), I) ein Quecksilbererz, woraus Zinnober bereitet wird, Bergzinnober, Vitr. 7, 8, 1. – II) ein fressendes Geschwür (lat. carbunculus), Plin. Val. 3, 20 (Akk. Plur. -acas).

  lateinisch-deutsches > anthrax

 • 2 nome

  nomē, ēs, f. (νομή), ein um sich fressendes Geschwür, Plin.: Plur. nomae, Plin.

  lateinisch-deutsches > nome

 • 3 phagedaena

  phagedaena, ae, f. (φαγέδαινα), I) die Freßsucht, der Heißhunger, Plin. 26, 110. Cael. Aur. de morb. chron. 3, 3, 46. – II) übtr., ein um sich fressendes Geschwür, Plin. 23, 123: Plur., Plin. 26, 110 u.a.

  lateinisch-deutsches > phagedaena

 • 4 anthrax

  anthrax, acis, m. (ἄνθραξ, die Kohle), I) ein Quecksilbererz, woraus Zinnober bereitet wird, Bergzinnober, Vitr. 7, 8, 1. – II) ein fressendes Geschwür (lat. carbunculus), Plin. Val. 3, 20 (Akk. Plur. -acas).

  Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch > anthrax

 • 5 nome

  nomē, ēs, f. (νομή), ein um sich fressendes Geschwür, Plin.: Plur. nomae, Plin.

  Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch > nome

 • 6 phagedaena

  phagedaena, ae, f. (φαγέδαινα), I) die Freßsucht, der Heißhunger, Plin. 26, 110. Cael. Aur. de morb. chron. 3, 3, 46. – II) übtr., ein um sich fressendes Geschwür, Plin. 23, 123: Plur., Plin. 26, 110 u.a.

  Ausführliches Lateinisch-deutsches Handwörterbuch > phagedaena

 • 7 apostema

  apostēma, atis, n. (ἀπόστημα), der Abszeß, das Geschwür (rein lat. abscessus od. suppuratio, s. Plin. 20, 16), Plin. 28, 217. Veget. mul. 2, 55, 2 L. – Nbf. apostēma, ae, f., Veget. mul. 4, 8 lemm. Isid. 4, 7, 19.

  lateinisch-deutsches > apostema

 • 8 argema

  argema, atis, n. (ἄργεμα), ein kleines Geschwür im Auge, Plin. 20, 40 u.a.

  lateinisch-deutsches > argema

 • 9 cancer

  cancer, crī, m. (vgl. griech. καρκίνος), I) das Gitter (s. Paul. ex Fest. 46, 2), inter Orci cancros haerescere, Apul. met. 6, 8. – II) metonisch, das Gittertier = der Krebs, A) eig., der Flußkrebs od. Seekrebs, Plin. u.a.: marinus sive fluminalis, Cael. Aur. chron. 1, 4, 119: cancri digiti primores, Varr. sat. Men. 42: antiquus amor cancer est, geht den Krebsgang, Petr. 42, 7. – B) übtr.: 1) Cancer als nom. propr., der Krebs, das bekannte Sternbild des Tierkreises zwischen dem Löwen u. den Zwillingen, von dem der Wendepunkt u. Wendekreis der Sonne im Sommer den Namen »Wendepunkt u. Wendekreis des Krebses« hat, Lucr., Ov., Petr. u.a. – 2) meton.: a) poet. = Südgegend, Ov. met. 4, 625. – b) zur Bezeichnung großer Hitze, Ov. met. 10, 127. – c) als Geschwür, der Krebs, bei Celsus bald ein erysipelatöses, bald ein putrides, bald ein gangränöses Geschwür, Cato, Cels. u.a.: in mamilla cancrum habere, Augustin. de civ. dei 22, 8. p. 499, 27 D.: sermo eorum ut cancer serpit, frißt um sich wie der Kr., Vulg. 2. Tim. 2, 17: sermones eorum velut cancer et pestem fugiendo vitate, Cypr. ep. 43, 5. – / cancer (als Geschwür) auch Genet. canceris, Arnob. 1, 50, u. Plur. canceres, Cato r. r. 157, 3. – u. (in ders. Bedeutung) als Neutrum, Claud. Quadrig. bei Prisc. 6, 43. Scrib. 206 u. 240. Cypr. sent. episc. 10 u. ep. 43, 5.

  lateinisch-deutsches > cancer

 • 10 carbo

  carbo, ōnis, m. (über die Etymol. s. Walde2 S. 129 f.), die Kohle übh., ausgeglüht od. glühend (hingegen pruna die glühende Kohle), I) eig.: candens, Cic.: carbones vivi, Petr.: carbones mollissimi, Pelag.: lenissimi, lentissimi, Pelag.: tam excoctam reddam atque atram quam carbo est, Ter.: carbonibus urere, Ov.: coquere carbonibus, Plin.: ardentes ore carbones haurire, Val. Max.: in carbonibus superpositus, Th. Prisc. – zur Bezeichnung von etw. Ungünstigem, impleantur meae fores elogiorum carbonibus, d.i. Schmähliedern, Plaut.: sani ut cretā an carbone notati, Hor.; vgl. Pers. 5, 108. Ven. Fort. 6, 10, 15: miror proelia rubricā picta aut carbone, Hor. – v. etw. Unbedeutendem, sprichw., carbonem pro thesauro invenire, Phaedr. 5, 6, 6. – II) übtr.: A) ein böses Geschwür (= carbunculus no. II, C, a), Seren. Samm. 725. – B) Carbo, als Beiname der Papirii.

  lateinisch-deutsches > carbo

 • 11 carbunculus

  carbunculus, ī, m. (Demin. v. carbo), die kleine Kohle, das Köhlchen, I) eig.: spirans c., ein glimmendes K., Apul. met. 7, 19: carbunculos conrogare, Cornif. rhet. 4, 9. – im Bilde, v. verzehrendem Gram, amburet ei misero corculum carbunculus, so wird der Gram dem armen Mann das Herz zernagen, Plaut. most. 986. – II) übtr.: A) eine Sandart, rötlicher Tofstein, Varr., Vitr. u.a. – B) eine rötliche, Edelsteingattung (Karbunkel, Rubin, Hyazinth und ähnliche), Plin. 37, 92. Isid. 16, 14, 1. Vulg. exod. 28, 10; Ezech. 28, 13. Corp. inscr. Lat. 2, 3386. – im Bilde, v. etwas Wertvollem, probitas est carbunculus, ist ein glänzender Edelstein (fällt jedem in die Augen), Publ. Syr. com. 16. p. 304 R2. (b. Petr. 55, 6. v. 14, wo Bücheler nisi ut scintillet probitas e carbunculis). – C) eine Krankheit: a) der Menschen, ein bösartiges, an den edeln Teilen des Körpers (unter der Zunge usw.) entstehendes Geschwür, das meist tödlich wird, urspr. im narbon. Gallien heimisch, noch jetzt unter dem Namen le charbon provençal bekannt, Cels. 5, 28. no. 1; vgl. Plin. 26, 5: carbunculi oculorum, quos anthracas dicunt, Marc. Emp. 8. fol. 95 (b), 30. – b) der Bäume, das Verkohlen der Knospen durch Sonnenhitze usw., Col. u. Plin.

  lateinisch-deutsches > carbunculus

 • 12 ceroma

  cērōma, atis, n. (κήρωμα), I) die Wachssalbe, womit sich die Ringer bestrichen, um den Leib schlüpfrig zu machen, Sen. ep. 57, 1. Plin. 28, 51. Mart. 4. 19, 5. Iuven. 6, 246. – meton.: a) der Ringplatz, Sen. de brev. vit. 12, 2. Plin. 35, 5. Arnob. 3, 23. Hieron. ep. 57, 12. – b) das Ringen, Plin. 29, 66. Mart. 5, 65, 3. – II) das Geschwür, Plin. Val. 1, 25. – / Abl. Plur. heteroklit. ceromatis, Plin. 35, 168. – Nbf. ceroma, ae, f., Auct. hist. Apollon. 13: Akk. Plur., ceromas, Arnob. 3, 23.

  lateinisch-deutsches > ceroma

 • 13 epinyctis

  epinyctis, idis, Akk. Plur. ides u. idas, f. (επινυκτίς), I) eine Art böser Blattern, die des Nachts auszubrechen pflegen, die Nachtblattern, Plin. 20, 12 u. 44. – II) ein Geschwür im Auge, sonst syce gen., Plin. 20, 44.

  lateinisch-deutsches > epinyctis

 • 14 erumpo

  ē-rumpo, rūpī, ruptum, ere, herausbrechen, I) tr.: A) ausbrechen lassen, herausstürzen, 1) eig.: fontibus dulces liquores, v. der Erde, Tibull. 4, 1, 86. – gew. refl. se erumpere u. Passiv erumpi medial, heraus-, hervorbrechen, portis se er. foras (v. Pers.), Caes.: unde altus primum se erumpit Enipeus, Verg.: incita cum vis exagitata foras erumpitur, Lucr.: faucibus erupti ignes, Lucr.: cum sanguis eruptus est, Scrib. – im Bilde, invidiosa coniunctio ad bellum se erumpit, hat zu einem Kr. geführt, Cael. in Cic. ep. 8, 14, 2. – 2) übtr., ausschütten, auslassen, Luft machen, gaudium, Ter.: iram in alqm, Liv.: stomachum in alqm, Cic.: in eas naves indiligentiae suae ac doloris iracundiam erupit, Caes. – B) machen, daß etwas (ein Geschwür usw.) aufbricht, Cato r. r. 157, 3. – C) etw. durchbrechen, aus etwas heraus-, hervorbrechen, nubem, Verg.: Pontum, v. Fischen, Tac.: vincula, ICt. – II) intr. mit Ungestüm, mit Gewalt hervorbrechen, sich herausstürzen, losbrechen, 1) eig.: a) im allg.: abiit, excessit, evasit, erupit, Cic.: er. ex contione, ex carcere, Curt.: ignes ex Aetnae vertice erumpunt, Cic.: erumpit sanguis iugulo, Lucan.: lacrimae aut erumpunt dolore aut laetitiā manant, Quint.: fletus erumpit, Quint.: erumpit etiam (risus) invitis saepe, Quint. – b) als milit. t. t., heraus-, hervorbrechen, einen Ausfall machen. abs., Caes. u.a.: ex castris, Caes.: portis, Sall.: patefactā portā, Liv.: inter tela hostium, Sall.: per hostes, sich durchschlagen, Liv.: ad Catilinam, Cic.: in palatos populatores, Liv.: ad erumpendum in stationes operaque hostium animus erat, Liv.: unpers.: duabus simul portis erumpitur, Liv. – c) v. phys. Übeln, hervorbrechen, per lumbos fistulae puris erumpunt, Nep. Att. 21, 3. – d) wachsend hervorbrechen, -keimen, durchbrechen, folium e latere erumpit, Plin.: dentes erumpunt, Plin. – e) als mediz. t. t., sich verrenken, ne (femur) rursus erumpat, Cels. 8, 20 extr. – f) in einen Ton ausbrechen = plötzlich übergehen, interim elisa (vox) in illum sonum erumpit, quem etc., Quint. 11, 3, 51. – 2) übtr.: a) im allg.: erumpat enim aliquando vera et me digna vox (Wort)! es mache sich einmal Luft, ich will nicht länger zurückhalten! Cic. Phil. 10, 19: erupit deinde seditio, Liv.: multa erumpentis seditionis indicia per conscios oppressa, Tac.: ex luxuria exsistat avaritia necesse est, ex avaritia erumpat audacia, die Habsucht artet in Frechheit aus, Cic. – b) plötzlich von etwas ablenken, abschweifen, Quint. 4, 3, 17. – c) in etwas ausbrechen, plötzlich in einen Zustand übergehen, bes. in heftige Gemütsbewegungen, mit in od. ad u. Akk., ad minas, Tac.: in omne genus crudelitatis, ausbrechen, verfallen, Suet.: in iurgia patris (in Schmähungen gegen den Vater), Iustin.: in verba, Symm.: u. so dum istaec igitur apud me tacitus evolvo, Caecilius erumpit (bricht C. in die Worte aus) m. folg. dir. Rede, Minuc. Fel. 40 in. – d) gegen od. über jmd. ausbrechen, losbrechen, sentire potuit sermones iniquorum in suum potissimum nomen erumpere, Cic.: erumpunt saepe vitia amicorum tum in ipsos amicos tum in alienos, brechen hervor an usw., Cic.: erupturas in rem publicam coniurationes inultas pati, Quint. – c) ausbrechen, zum Ausbruch kommen, ans Licht kommen, offenbar werden, cum illa coniuratio ex latebris atque ex tenebris erupisset, Cic.: quod (scelus) nuper eruperat, Liv.: ante triennium fere, quam Egnatianum scelus erumperet, Vell.: si illustrantur, si erumpunt omnia, Cic. – f) ausbrechen, einen Ausgang gewinnen, ausschlagen, ausarten, haec quo sint eruptura, timeo, Cic.: videntur haec aliquo eruptura, Cic.: ut quorsum (dominatio) eruptura sit timeamus, Cic.: er. in omnium perniciem, Liv.: in publicam perniciem, Tac.: ad perniciem civitatis, Cic.: ad ultimum seditionis, Liv.

  lateinisch-deutsches > erumpo

 • 15 faredo

  farēdo, inis, f., eine Art Geschwür, Plin. Val. 3, 22.

  lateinisch-deutsches > faredo

 • 16 fistula

  fistula, ae, f. I) eig., die Röhre, bes. die Wasserröhre bei Wasserleitungen (durch die das Wasser durch den Druck der Luft od. durch eigenen Nachdruck fortgetrieben wird, gew. aus Blei), modica, Liv.: ferrea, Liv.: fistulas, quibus aqua suppeditabatur Iovis templis, praecīdere, Cic.: fistulas aquarias incīdere, Capit. – So auch von der Speiseröhre, Plin.: von den röhrenartigen Gefäßen in der Lunge, Plin.: in den Zähnen, Plin.: von den Löchern, Poren im Schwamm, Plin.: fist. urinae, die Harnröhre, Cels.: dies. fist. urinalis, Veget. mul.: minutae corporum fistulae, quas medici πόρους vocant, Poren in der Haut, Iulian. bei Augustin. op. imperf. c. Iulian. 5, 15. – II) übtr.: A) der hohle Rohrstengel, 1) eig., Plin. 12, 106 u.a. – 2) meton. = die daraus bereiteten Gegenstände, u. zwar: a) die mehrröhrige Hirtenpfeife, Hirtenflöte, Rohrpfeife, griech. σῦριγξ (im Ggstz. zur einfachen Halmpfeife [stipula] vom höhern Schwunge des Hirtenliedes; vgl. Voß Verg. ecl. 2, 37; 3, 25. Gierig Ov. met. 13, 784), Lucr., Verg. u.a.: eburneola, Cic.: pastoralis, Plin. u. Macr.: contionatoria Gracchi, durch die sich Gr. den passenden Ton der Rede angeben ließ, Amm.: harundinis enodis fistula sibilatrix, Mart. Cap. 9. § 906. – b) die Schreibfeder aus Rohr, Pers. 3, 14. – B) das Rohr als Pflanze, u. zwar spez. die Röhrenkassia, nardus et crocus fistula et cinnamomum, Vulg. cant. 4, 14: vollst. casia fistula, Scrib. Larg. 36. – C) eine Art Geschwür, die Fistel, Cato r. r. 157, 14. Nep. Att. 21, 3. Cels. 5, 28, 12. Pelagon. veterin. 239 u. 448 Ihm. – D) das Blaseloch beim Wallfisch, aus dem das Wasser spritzt, Plin. 9, 19. – E) ein Schusterkneif, sutoriae similis fistula, Plin. 17, 100. – F) als chirurg. Werkzeug, eine Röhre, fictilis, Cels. 7, 11. – bes. der Katheter, fistulam demittere (einführen) in iter urinae, Cels. 7, 26, 9. – G) das Rollholz zum Aufmachen des Kuchenteigs, Apic. 4, 134. – H) fistula farraria, eine Art Handmühlen zum Mahlen des Getreides, Cato r. r. 10, 3: dass. fist. serrata, Plin. 18, 97. Vgl. H. Blümner Termin. u. Technol. der Gewerbe u. Künste2 1, 16. Anm. 2.

  lateinisch-deutsches > fistula

 • 17 ozaena

  ozaena, ae, f. (οζαινα), I) als Tier = der übelriechende Meerpolyp, Plin. 9, 89. – II) als Geschwür = ein Nasengeschwür, Nasenpolyp, noch j. ital. ozene, Plin. 25, 165. Cael. Aur. de morb. chron. 2, 1, 7. Pelagon. veterin. 16 (232. 248. 250 u. ö. Ihm, wo ozina geschr.).

  lateinisch-deutsches > ozaena

 • 18 parotis

  parōtis, idis, Akk. Plur. idas, f. (παρωτίς), I) ein Geschwür an der Ohrendrüse, Plin. 24, 15: Plur. b. Plin. 20, 4 u.a. – Nbf. parōtida, ae, f., Isid. orig. 4, 8, 2. Th. Prisc. 1, 8. – II) die Seitenrolle (= ancon, der Kragstein), Vitr. 4, 6, 4.

  lateinisch-deutsches > parotis

 • 19 petimen

  petimen, inis, n., viell. = ein Geschwür auf der Schulter der Last- und Zugtiere, Lucil. 1347; oder unter dem Vorderbug der Schweine, Naev. com. 122. Vgl. Fest. 209, 7.

  lateinisch-deutsches > petimen

 • 20 scirros

  scirros, ī, m. (σκίῤῥος), das verhärtete Geschwür, Plin. 7, 63. – / Bei Plin. 25, 82 jetzt steatomata.

  lateinisch-deutsches > scirros

Look at other dictionaries:

 • Karbunkel — Eiterbeule * * * Kar|bụn|kel 〈m. 3; Med.〉 mehrere dicht beieinanderstehende u. ein gemeinsames Entzündungsgebiet bildende Furunkel [<lat. carbunculus, eigtl. „kleine glühende Kohle“, Verkleinerungsform zu lat. carbo „Kohle“] * * * Kar|bụn|kel …   Universal-Lexikon

 • Gangrän — Gan|grän auch: Gang|rän 〈n. 11; Med.〉 = Gewebstod; oV Gangräne [<grch. gaggraina „kalter Brand“] * * * Gan|g|rän, die; , en od. das; s, e [lat. gangraena < griech. gággraina = fressendes Geschwür] (Med.): ↑ 1Brand (5 a). * * * Gangr …   Universal-Lexikon

 • Ulcus — (lat.), ein Geschwür, Eiterbeule, U. abdominale (U. gastricum), Geschwür, welches von Unterleibsleiden abhängt. U. adenosum, ein Drüsengeschwür. U. cancrosum (U. cancrōdes, U. carcinodes, U. carcinomatosum), s.u. Krebs. U. cariosum, Knochenfraß.… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Decubitus — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Dekubitalgeschwür — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Dekubitusprophylaxe — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Druckgeschwür — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Wundliegegeschwür — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Wundliegen — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

 • Noma —   [griechisch nome̅ »um sich fressendes Geschwür«] die, /...mae, Wangenbrand, Wasserkrebs, von der Mundschleimhaut ausgehende infektiöse Geschwürbildung der Wange mit fortschreitender Gewebenekrose; Erreger der Erkrankung sind Borrelien und… …   Universal-Lexikon

 • Dekubitus — Klassifikation nach ICD 10 L89 Dekubitalgeschwür …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.