Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

for

 • 1 for

  {fɔ:}
  I. 1. предназначение за
  a letter FOR you писмо за тебе
  cure FOR the flu лек за/против грип
  2. цел-с ger
  в конструкцията for същ. /мест. inf за, за да
  what FOR? защо? с каква цел? what's that FOR? за какво служи/е това? FOR sale за продан
  to read FOR pleasure чета за удоволствие
  mill FOR grinding coffee мелничка за (мелене на) кафе
  to send FOR a doctor викам лекар, пращам да повикат лекар
  I have brought these books FOR you to read донесох тези книги, за да ги четете
  FOR our work to improve we must... за да се подобри работата ни, трябва да
  3. цел на движението за, на
  to go FOR a walk отивам на разходка
  to make FOR home тръгвам за/поемам към дома
  the train FOR London влакът за Лондон
  4. на мястото на, вместо, представляващ, означаващ за, като, вместо, с
  L FOR London Л като Лондон
  what do your take me FOR? за какъв ме смятате? FOR example/instance например
  what's the English FOR...? как e... на английски
  5. замяна, размяна, съотношение за, с, на, срещу
  to exchange one thing FOR another разменям/заменям едно за/с друго
  to buy/sell something FOR 10 USD купувам/продавам нещо за 10 лв.
  to play FOR penny points играя на едно пени (при хазартни игри)
  FOR one enemy he has fifty friends срещу един неприятел той има петдесет приятели
  6. в подкрепа, защита на, в полза на за, или не се превежда
  to be FOR something за нещо съм, обявявам се в полза на нещо
  I'm all FOR it поддържам изцяло
  three cheers FOR the president! да живее председателят! judgement FOR the plaintiff решение в полза на ищеца
  7. колкото до, доколкото, по отношение на, откъм, относно
  hard up FOR money закъсал (за пари)
  as FOR the rest колкото до другите
  FOR myself/my part, I FOR one колкото до мене, аз например, мене, ако питат
  8. времетраене за, през, в продължение на, от, след, или не се превежда
  I'm going away FOR a few days заминавам за няколко дена
  he'll stay FOR a week той ще остане една седмица
  he won't be back FOR a week той ще се върне едва след една седмица
  I've been here FOR three days от три дни съм тук
  FOR the present, FOR the time being засега
  9. определен момент за, от
  to fix an appointment FOR three o'clock назначавам/определям среща за три часа
  the Times FOR January 10 броят на в. Таймз от 10 януари
  10. пространство, по протежение на със, или не се превежда
  FOR miles and miles с километри
  to run FOR a mile тичам една миля
  we didn't see a house FOR ten miles в продължение на десет мили не видяхме къща
  11. причина за, поради, по, от, в резултат на, след сравн. ст. не се превежда
  FOR this reason по тази причина, to cry FOR joy плача от радост
  FOR fear of... (с ger) от страх да не...
  were it not/but/except FOR you ако не беше ти
  even if..., you wouldn't be the happier FOR it дори да..., (от това) нямаше да си по-щастлив
  12. след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност
  след прил. и нар. с too, enough за, към, или не се превежда
  to care FOR someone обичам някого
  fit FOR nothing негоден за нищо
  too beautiful FOR words неизразимо красиво
  good enough FOR me за мене става/бива, и от това съм доволен, повече не искам
  oh, FOR a cup of tea! де да имаше чаша чай! как ми се пие чаша чай
  13. в конструкцията for... to с inf да
  it is too late FOR us to start много e късно, за да тръгнем
  it is useless FOR them to wait безсмислено е/няма смисъл да чакат
  14. с гл. с двойно допълнение за, като, в качеството на
  they chose him FOR their leader избраха го за водач
  we left him FOR dead оставихме го, смятайки, че е мъртъв
  15. предвид на за
  tall FOR her age висока за годините си
  not bad FOR a beginner за начинаещ не е лош
  16. с all изразява пречка, спънка колкото и да, въпреки
  FOR all that въпреки всичко
  FOR all you say каквото и да казвате
  FOR all his wealth, he is unhappy колкото и да e богат, той е нещастен
  now FOR it! хайде, сега! карай! давай! I am (in) FOR it разг. сега ще загазя, има да патя
  there is nothing FOR it нямам друг избор/възможност
  there is nothing FOR it but to start now не остава нищо друго, освен да тръгнем сега
  II. cj тъй като, защото
  * * *
  {fъ:} prep 1. предназначение за; a letter for you писмо за тебе; cu(2) {fъ:} cj тъй като, защото.
  * * *
  че; понеже; вместо; за;
  * * *
  1. 1 в конструкцията for... to с inf да 2. 1 предвид на за 3. 1 причина за, поради, по, от, в резултат на, след сравн. ст. не се превежда 4. 1 с all изразява пречка, спънка колкото и да, въпреки 5. 1 с гл. с двойно допълнение за, като, в качеството на 6. 1 след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност 7. a letter for you писмо за тебе 8. as for the rest колкото до другите 9. cure for the flu лек за/против грип 10. even if..., you wouldn't be the happier for it дори да..., (от това) нямаше да си по-щастлив 11. fit for nothing негоден за нищо 12. for all his wealth, he is unhappy колкото и да e богат, той е нещастен 13. for all that въпреки всичко 14. for all you say каквото и да казвате 15. for fear of... (с ger) от страх да не.. 16. for miles and miles с километри 17. for myself/my part, i for one колкото до мене, аз например, мене, ако питат 18. for one enemy he has fifty friends срещу един неприятел той има петдесет приятели 19. for our work to improve we must... за да се подобри работата ни, трябва да 20. for the present, for the time being засега 21. for this reason по тази причина, to cry for joy плача от радост 22. good enough for me за мене става/бива, и от това съм доволен, повече не искам 23. hard up for money закъсал (за пари) 24. he won't be back for a week той ще се върне едва след една седмица 25. he'll stay for a week той ще остане една седмица 26. i have brought these books for you to read донесох тези книги, за да ги четете 27. i'm all for it поддържам изцяло 28. i'm going away for a few days заминавам за няколко дена 29. i've been here for three days от три дни съм тук 30. i. предназначение за 31. ii. cj тъй като, защото 32. it is too late for us to start много e късно, за да тръгнем 33. it is useless for them to wait безсмислено е/няма смисъл да чакат 34. l for london Л като Лондон 35. mill for grinding coffee мелничка за (мелене на) кафе 36. not bad for a beginner за начинаещ не е лош 37. now for it! хайде, сега! карай! давай! i am (in) for it разг. сега ще загазя, има да патя 38. oh, for a cup of tea! де да имаше чаша чай! как ми се пие чаша чай 39. tall for her age висока за годините си 40. the times for january 10 броят на в. Таймз от 10 януари 41. the train for london влакът за Лондон 42. there is nothing for it but to start now не остава нищо друго, освен да тръгнем сега 43. there is nothing for it нямам друг избор/възможност 44. they chose him for their leader избраха го за водач 45. three cheers for the president! да живее председателят! judgement for the plaintiff решение в полза на ищеца 46. to be for something за нещо съм, обявявам се в полза на нещо 47. to buy/sell something for 10 $ купувам/продавам нещо за 10$ 48. to care for someone обичам някого 49. to exchange one thing for another разменям/заменям едно за/с друго 50. to fix an appointment for three o'clock назначавам/определям среща за три часа 51. to go for a walk отивам на разходка 52. to make for home тръгвам за/поемам към дома 53. to play for penny points играя на едно пени (при хазартни игри) 54. to read for pleasure чета за удоволствие 55. to run for a mile тичам една миля 56. to send for a doctor викам лекар, пращам да повикат лекар 57. too beautiful for words неизразимо красиво 58. we didn't see a house for ten miles в продължение на десет мили не видяхме къща 59. we left him for dead оставихме го, смятайки, че е мъртъв 60. were it not/but/except for you ако не беше ти 61. what do your take me for? за какъв ме смятате? for example/instance например 62. what for? защо? с каква цел? what's that for? за какво служи/е това? for sale за продан 63. what's the english for... ? как e... на английски 64. в конструкцията for същ. /мест. inf за, за да 65. в подкрепа, защита на, в полза на за, или не се превежда 66. времетраене за, през, в продължение на, от, след, или не се превежда 67. замяна, размяна, съотношение за, с, на, срещу 68. колкото до, доколкото, по отношение на, откъм, относно 69. на мястото на, вместо, представляващ, означаващ за, като, вместо, с 70. определен момент за, от 71. пространство, по протежение на със, или не се превежда 72. след прил. и нар. с too, enough за, към, или не се превежда 73. цел на движението за, на 74. цел-с ger
  * * *
  for[fɔ:, fə] I. prep 1. (предназначение, в полза, вреда на) за; \for the teachers за учителите; I did it \for you направих го за твое добро; to make a name \for o.s. спечелвам си име; to be operated on \for appendicitis опериран съм от апандисит; inoculate \for ваксинирам срещу (против); there is nothing \for it ( but) няма що; не остава нищо друго освен; 2. (в подкрепа, защита на) за; I'm all \for it поддържам изцяло; counsel \for the defence адвокат на подсъдимия; 3. (цел, намерение) за, заради; what \for? защо? what's that \for? за какво служи (е) това? \for sale за продан; to send \for a doctor викам (пращам да повикат) лекар; \for my sake заради мене; 4. (замяна, размяна, съотношение) за, срещу, с; to exchange one thing \for another разменям едно за друго, заменям едно с друго; word \for word дума по дума, буквално, дословно; 5. (на мястото на; представляващ; във вид на) за, вместо, като с; L \for London Л като Лондон; member (MP) \for Bristol депутат за град Бристол; reduced-calorie cheese is a substitute \for cream cheese нискокалоричното сирене е заместител на крема сиренето; what's the English \for...? как е... на английски?; \for example, \for instance например; to do s.th. \for правя нещо вместо ( някого); open the door \for me отвори ми вратата; 6. ( причина) за, поради, по, от (и след сравнителна степен); they couldn't sleep \for hunger не можаха да спят от глад; \for fear of... (с ger) от страх да не ...; famous \for o.'s voice прочут с гласа си; were it not \for (but \for, except \for) ако (да) не беше; she wept \for pure relief тя плака от облекчение; the worse \for drink пийнал; 7. (движение към) за; the train \for York влакът за Йорк; 8. колкото за, доколкото; що се отнася до; относно; откъм; \for the rest колкото до другите; иначе; \for myself; \for my part; I, \for one колкото за мене, аз например; ако ме питат мене; \for all ( aught) I know доколкото знам; знам ли аз; 9. (при пространство) на; по протежение на; и не се превежда; to run \for a mile тичам една миля; black smoke was rising \for several hundred feet or so черен дим се издигаше на около нeколкостотин фута; 10. ( времетраене) за, през, в продължение на, от, след; и не се превежда; \for the present, \for the time being засега; \for good завинаги; 11. (след гл., същ., прил. и межд., изразяващи чувства, способност, качество, годност; също след прил. и нар. с too, enough) за, към; и не се превежда; too beautiful ( stupid) \for words неизразимо хубаво (глупаво); oh, \for a cup of tea! де да имаше чашка чай, как ми се пие чашка чай; 12. (определен момент) за; the latest fashions \for autumn and winter последните модни тенденции на есенно-зимния сезон; the Times \for May 2 броят на в. "Таймс" от 2 май; 13. (предвид на) за; he was tall \for an eight-year-old беше твърде висок за 8-годишно момче; 14. колкото и да, въпреки (с all изразява пречка, спънка); \for all that въпреки всичко; \for all its beauty, the town is a bit depressing въпреки красотата си, градът е малко подтискащ; 15. (с гл. с двойно допълнение) за, като, в качеството на; we left him \for dead оставихме го, считайки го за мъртъв; I know (it) \for a fact знам с положителност; \for real в действителност, наистина; \for sure ( certain) със сигурност; 16. (за въвеждане на подлог към inf) it is not \for me to arrange this не аз трябва (не е моя работа) да уреждам това; that is \for him to say това той трябва да го каже; you will be \for it if she catches you разг. ще си изпатиш, ако те хване; II. cj тъй като, защото.

  English-Bulgarian dictionary > for

 • 2 for

  за

  English-Bulgarian small dictionary > for

Look at other dictionaries:

 • For — For, prep. [AS. for, fore; akin to OS. for, fora, furi, D. voor, OHG. fora, G. vor, OHG. furi, G. f[ u]r, Icel. fyrir, Sw. f[ o]r, Dan. for, adv. f[ o]r, Goth. fa[ u]r, fa[ u]ra, L. pro, Gr. ?, Skr. pra . [root] 202. Cf. {Fore}, {First},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • For by — For For, prep. [AS. for, fore; akin to OS. for, fora, furi, D. voor, OHG. fora, G. vor, OHG. furi, G. f[ u]r, Icel. fyrir, Sw. f[ o]r, Dan. for, adv. f[ o]r, Goth. fa[ u]r, fa[ u]ra, L. pro, Gr. ?, Skr. pra . [root] 202. Cf. {Fore}, {First},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • For me — For For, prep. [AS. for, fore; akin to OS. for, fora, furi, D. voor, OHG. fora, G. vor, OHG. furi, G. f[ u]r, Icel. fyrir, Sw. f[ o]r, Dan. for, adv. f[ o]r, Goth. fa[ u]r, fa[ u]ra, L. pro, Gr. ?, Skr. pra . [root] 202. Cf. {Fore}, {First},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • For to — For For, prep. [AS. for, fore; akin to OS. for, fora, furi, D. voor, OHG. fora, G. vor, OHG. furi, G. f[ u]r, Icel. fyrir, Sw. f[ o]r, Dan. for, adv. f[ o]r, Goth. fa[ u]r, fa[ u]ra, L. pro, Gr. ?, Skr. pra . [root] 202. Cf. {Fore}, {First},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • For — For, conj. 1. Because; by reason that; for that; indicating, in Old English, the reason of anything. [1913 Webster] And for of long that way had walk[ e]d none, The vault was hid with plants and bushes hoar. Fairfax. [1913 Webster] And Heaven… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • For — may refer to:in English language parts of speech *for, a preposition *for, a complementizer *for, a coordinatorin other uses *for loop, programming language statement *FoR, Fellowship of Reconciliation *For, Fornax constellationee also*Four …   Wikipedia

 • For- — [AS. for ; akin to D. & G. ver , OHG. fir , Icel. for , Goth. fra , cf. Skr. par[=a] away, Gr. ? beside, and E. far, adj. Cf. {Fret} to rub.] A prefix to verbs, having usually the force of a negative or privative. It often implies also loss,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • FOR — may refer to* Fellowship of Reconciliation * Field of Research , a research classification scheme defined by the Australian Bureau of Statistics * International Air Transport Association airport code for Pinto Martins International Airport ndash; …   Wikipedia

 • For — For, n. One who takes, or that which is said on, the affrimative side; that which is said in favor of some one or something; the antithesis of against, and commonly used in connection with it. [1913 Webster] {The fors and against}. those in favor …   The Collaborative International Dictionary of English

 • FOR-A — Infobox Company company name = FOR A Global company company type = Private foundation = Oct 21st, 1971 location = Tokyo, Japan key people = Keizo Kiyohara, President and Founder num employees = 200 (500 total within FOR A Group) industry = Video… …   Wikipedia

 • for — I. preposition Etymology: Middle English, from Old English; akin to Latin per through, prae before, pro before, for, ahead, Greek pro, Old English faran to go more at fare Date: before 12th century 1. a. used as a function word to indicate… …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.