Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

for International Settlements

 • 1 bank

  {'bæŋk}
  I. 1. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина
  2. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе)
  3. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие
  4. плитчина
  5. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.)
  6. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка
  II. 1. правя насип, ограждам с насип, укрепявам
  2. натрупвам се на куп
  3. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж
  4. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.)
  III. 1. банка
  The BANK of England Английската банка
  BANK of issue емисионна банка
  branch BANK банков клон
  discount BANK сконтова банка
  State BANK държавна банка
  2. карти и пр. каса, банка
  to break the BANK обирам всичко, разорявам банката
  3. резерва
  IV. 1. влагам/държа пари в банка
  2. превръщам в пари
  3. карти и пр. държа банката
  4. to BANK on/upon разчитам/осланям се на
  * * *
  {'bank} n 1. насип, купчина; тераса, вал, рид, бърдо, издатина; (2) v 1. правя насип; ограждам с насип; укрепявам; 2. натрупв{3} n 1. банка; The B. of England Английската банка; bank of iss{4} v 1. влагам/държа пари в банка; 2. превръщам в пари; 3. к
  * * *
  тераса; резерва; откос; плитчина; банкирам; бря; банка; вираж; пряспа; издигнатина; крайбрежие; насип;
  * * *
  1. bank of issue емисионна банка 2. branch bank банков клон 3. discount bank сконтова банка 4. i. насип, купчина, тераса, вал, рид, бърдо, издатина 5. ii. правя насип, ограждам с насип, укрепявам 6. iii. банка 7. iv. влагам/държа пари в банка 8. state bank държавна банка 9. the bank of england Английската банка 10. to bank on/upon разчитам/осланям се на 11. to break the bank обирам всичко, разорявам банката 12. бряг (на река, канал, езеро), крайбрежие 13. изкуствен наклон навътре (при завой на шосе) 14. карти и пр. държа банката 15. карти и пр. каса, банка 16. накланям (се), пътувам с наклон настрани (при завой), правя вираж 17. натрупана/навеяна маса (от облаци, сняг, пясък и пр.) 18. натрупвам се на куп 19. образувам натрупана маса (за облаци, сняг, пясък и пр.) 20. плитчина 21. повърхност на рудна жила/въглищен пласт, редица съединени седалки, дълга пейка, банка 22. превръщам в пари 23. резерва
  * * *
  bank[bæʃk] I. n 1. банка; B. of England, The B. Английската централна банка; \bank of issue емисионна банка; branch \bank банков клон; State B. държавна банка; B. for International Settlements Банка за международни разплащания; discount \bank сконтова банка; you can't put it in the \bank ам. разг. няма смисъл, от това няма полза; to laugh all the way to the \bank печеля луди пари; 2. карти каса, банка; to break the \bank разорявам банката, обирам всичко; 3. резерв, запас, наличност; blood \bank център за кръводаряване, кръвна банка; кръв за преливане; 4. игра на карти (и banker); 5. attr банков; \bank clerk банков чиновник; \bank rate сконтов процент; \bank holding company банкова холдингова компания; \bank settlement system банкова разплащателна система; II. v 1. банкер съм, имам банка; 2. влагам (внасям, държа) пари в банка; who do you \bank with? в коя банка си държите парите? 3. превръщам в пари; 4. карти държа касата, банката; to \bank (up) on разчитам, осланям се на, уповавам се, доверявам се. III. n 1. насип, тераса, вал, рид, рът, рътлина, издигнатина; \bank of earth насип; 2. бряг (на река, езеро); крайбрежие, кей, пристанище; 3. плитчина, плитко място; 4. облачна маса; пряспа; ледена маса; \bank of clouds хоризонтални облаци; 5. ред, серия, група (от еднотипни машини); 6. откос; ав. вираж; 7. повърхност на рудна жила, въглищен пласт; връх, начало на минна галерия; 8. пласт миди; IV. v 1. правя насип (откос), ограждам с насип(и); укрепявам, подсилвам, подкрепвам; 2. натрупвам (се) на куп; групирам, съединявам за съвместна работа; 3. ав. навеждам се, накланям се, правя вираж; to \bank up натрупвам (се) на куп (купища, пряспа, преспи), образувам маса (за облаци и пр.); затрупвам ( огън); to \bank up a stream заприщвам поток; разг. подлагам си, хапвам, вкусвам, лапвам. V. n 1. пейка за гребци (в галера); 2. клавиатура на орган; 3. нещо, наредено амфитеатрално; 4. печ. маса за коли; 5. банка, батерия (от трансформатори, акумулаторни клетки и т. н.); VI. v 1. нареждам на редици; 2. свързвам в батерия.

  English-Bulgarian dictionary > bank

 • 2 International

  {,intənæʃənl}
  I. n ист. Интернационал
  II. a международен, интернационален
  INTERNATIONAL date line меридианът, на който се сменя датата
  III. 1. n участник в международни спортни състезания
  2. международно спортно състезание
  * * *
  {,intъnashъnl} n ист. Интернационал.(2) {,intъ'nashъnl} I. а международен, интернационален;
  * * *
  интернационален; международен;
  * * *
  1. i. n ист. Интернационал 2. ii. a международен, интернационален 3. iii. n участник в международни спортни състезания 4. international date line меридианът, на който се сменя датата 5. международно спортно състезание
  * * *
  International[intr´næʃənəl] n ист. Интернационал.

  English-Bulgarian dictionary > International

 • 3 international

  {,intənæʃənl}
  I. n ист. Интернационал
  II. a международен, интернационален
  INTERNATIONAL date line меридианът, на който се сменя датата
  III. 1. n участник в международни спортни състезания
  2. международно спортно състезание
  * * *
  {,intъnashъnl} n ист. Интернационал.(2) {,intъ'nashъnl} I. а международен, интернационален;
  * * *
  интернационален; международен;
  * * *
  1. i. n ист. Интернационал 2. ii. a международен, интернационален 3. iii. n участник в международни спортни състезания 4. international date line меридианът, на който се сменя датата 5. международно спортно състезание
  * * *
  international[¸intə´næʃənl] I. adj международен, интернационален; I. Court of Justice Международният съд; \international law международно право; \international carriage международен превоз; \international salute мор. салют, с който се поздравява националният флаг на някоя държава; I. monetary market международен валутен пазар; \international monetary system международна валутна система; I. trade theory теория за международната търговия; FONT face=Times_Deutsch◊ adv internationally; II. n 1. участник в международни спортни състезания; 2. международно спортно състезание.

  English-Bulgarian dictionary > international

 • 4 file settlements

  слягане на насип

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > file settlements

 • 5 foundation settlements

  слягане на основа

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > foundation settlements

 • 6 international advertising

  международна реклама

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international advertising

 • 7 international advertisings

  международна реклама

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international advertisings

 • 8 international call

  международен телефонен разговор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international call

 • 9 international calls

  международен телефонен разговор

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international calls

 • 10 international candle

  международна свещ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international candle

 • 11 international candles

  международна свещ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international candles

 • 12 international connection

  тлф.
  международна връзка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international connection

 • 13 international connections

  тлф.
  международна връзка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international connections

 • 14 international connexion

  тлф.
  международна връзка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international connexion

 • 15 international connexions

  тлф.
  международна връзка

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international connexions

 • 16 international coulomb

  ел.
  международен кулон

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international coulomb

 • 17 international distress frequencies

  международна честота за помощ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international distress frequencies

 • 18 international distress frequency

  международна честота за помощ

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international distress frequency

 • 19 international exchange

  международна телефонна централа

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international exchange

 • 20 international exchanges

  международна телефонна централа

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > international exchanges

Look at other dictionaries:

 • Bank for International Settlements — The Bank for International Settlements (or BIS) is an international organization of central banks which fosters international monetary and financial cooperation and serves as a bank for central banks. cite web… …   Wikipedia

 • Bank for International Settlements — ( BIS) An international bank headquartered in Basel, Switzerland, which serves as a forum for monetary cooperation among several European central banks, the Bank of Japan, and the US Federal Reserve System. Founded in 1930 to handle the German… …   Financial and business terms

 • Bank for International Settlements — Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) (engl. Bank for International Settlements) ist eine Internationale Organisation auf dem Gebiet des Finanzwesens. Sie verwaltet Teile der internationalen Währungsreserven und gilt damit quasi… …   Deutsch Wikipedia

 • Bank for International Settlements — (BIS)    the first inter national financial agency, conceived in 1928 as a control mechanism for repa ration* payments. A body without political character, BIS was intended to replace the Reparation Commission and perform the whole work of… …   Historical dictionary of Weimar Republik

 • the Bank for International Settlements — UK US noun (ABBREVIATION BIS) ► BANKING, FINANCE an international organization based in Switzerland that helps different countries work together in financial matters, and that serves as a bank for the central banks of those countries …   Financial and business terms

 • Bank for International Settlements — Banque des règlements internationaux Pour les articles homonymes, voir BRI et BIS. Siège de la BRI à Bâle (Suisse …   Wikipédia en Français

 • Bank For International Settlements - BIS — An international organization fostering the cooperation of central banks and international monetary policy makers. Established in 1930, it is the oldest international financial organization, and was created to administer the transaction of monies …   Investment dictionary

 • Bank for International Settlements — BIS An international bank that fosters cooperation among central banks and other agencies in pursuit of monetary and financial stability. The BIS was originally established in 1930 as a financial institution to coordinate the payment of war… …   Accounting dictionary

 • Bank for International Settlements — BIS An international bank that fosters cooperation among central banks and other agencies in pursuit of monetary and financial stability. The BIS was originally established in 1930 as a financial institution to coordinate the payment of war… …   Big dictionary of business and management

 • Bank for International Settlements — noun the international bank for many of the world s central banks; located in Basel, Switzerland; established in 1930. Abbrev.: BIS …   Australian English dictionary

 • Bank for International Settlements —   Established in 1930 as an association of European national banks. It has provided a headquarters for the Committee of the Governors of the Central Banks and handles the European Monetary Cooperation Fund (EMCF) for the EC …   Glossary of the European Union and European Communities

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.