Translation: from english

fit in

 • 1 fit

  {fit}
  I. 1. припадък, пароксизъм, пристъп, атака, истерия
  FIT of apoplexy апоплексия, удар
  FIT of coughing пристъп на силна кашлица
  in a FIT истеричен
  to give someone a FIT/FITs, to throw someone into FITs потрисам, ужасявам, разядосвам, разгневявам
  to throw/have a FIT изпадам в ярост/истерия, прен. припадам
  2. пристъп, настроение, прищявка, каприз
  FIT of energy прилив на сили
  FIT of idleness момент на мързел
  in a FIT of idleness като ме хване мързелът, като ме домързи
  FIT of laughter луд смях
  by FIT s and starts на пресекулки, откъслечно, с прекъсване
  when the FIT is on him когато го прихване, когато е в настроение
  II. 1. годен, подходящ, съответствуващ, удобен (for)
  FIT for a king превъзходен, царски, първокачествен
  FIT to eat който може да се яде
  not FIT to live недостоен за живот
  not FIT to be seen не за пред хора
  the weather is not FIT to go out in времето не е за излизане
  FIT for duty/service годен за военна служба
  2. подобаващ, уместен, какъвто трябва
  3. способен, квалифициран, компетентен, кадърен, достоен
  he is FIT for nothing не го бива за нищо
  4. здрав, як, силен, във форма
  to be (bodily) FIT имам здрав организъм
  to keep FIT поддържам си здравето
  5. разг. готов
  I walked till I was FIT to drop вървях, докато капнах
  III. 1. прилягам, ставам, по мярка съм (за дреха и пр.), ставам, уйдисвам (за ключ и пр.)
  the suit FITs me костюмът ми става/ми е по мярка/ми лежи добре
  shoes that FIT well обувки, който са точно по мярка (на някого)
  the key doesn't FIT the lock ключът не става/не уйдисва на ключалката
  a door that FITs badly, a badly FITting door врата, която не се затваря добре
  2. изпробвам (дреха)
  правя проба, изпробвам (дреха-за шивач), to have a new coat FITted изпробвам палто (което купувам или ми шият)
  3. поставям, слагам, снабдявам с
  to FIT a new lock on a door поставям нова ключалка на врата
  to FIT a key (to a lock) намирам ключ, който да става (на ключалка)
  to FIT a lens on a camera слагам обектив на фотоапарат
  to FIT a house with electric light прекарвам електричество в къща
  4. отговарям/съответствувам на, в хармония съм с
  to FIT the case/occasion под ходящ съм за случая
  the punishment FITs the crime наказанието съответствува на престъплението
  5. подготвям, тренирам, квалифицирам
  to FIT oneself for a post подготвям/квалифицирам се за някаква служба
  fit in слагам, вмъквам, вкарвам
  намирам (място, време) (for за), нагаждам (се), приспособявам (се), отговарям, подхождам, ставам
  it FITs in well with my arrangements това съвпада с плановете ми
  to FIT into the pattern of в духа съм на
  fit on премервам, правя проба, пробвам
  fit out снабдявам, доставям, екипирам, съоръжавам, обзавеждам, сглобявам, монтирам (машина и пр.)
  fit up fit out
  IV. n нагласяване, нагаждане, приспособяване, прилягане, съответствие
  to be a good/bad FIT стоя/лежа/прилягам/не стоя/лежа/прилягам добре
  to be a tight FIT стягам (за дреха)
  * * *
  {fit} n 1. припадък, пароксизъм, пристъп, атака; истерия; fit of ap(2) {fit} а 1. годен, подходящ, съответствуващ, удобен (for); fit f{3} {fit} v (-tt-) 1. прилягам, ставам, по мярка съм (за дреха и {4} {fit} n нагласяване, нагаждане, приспособяване, прилягане; съ
  * * *
  съответстващ; ставам; съответствам; съответен; способен; снабдявам; уместен; отговарям; пароксизъм; прилягане; прилягам; пригаждам; пригоден; прищявка; припадък; пристъп; приспособяване; атака; годен; кадърен; квалифициран; натъкмявам; нагаждам; нагласявам; натъкмяване; намествам; напън; нагаждане; нагласяване;
  * * *
  1. a door that fits badly, a badly fitting door врата, която не се затваря добре 2. by fit s and starts на пресекулки, откъслечно, с прекъсване 3. fit for a king превъзходен, царски, първокачествен 4. fit for duty/service годен за военна служба 5. fit in слагам, вмъквам, вкарвам 6. fit of apoplexy апоплексия, удар 7. fit of coughing пристъп на силна кашлица 8. fit of energy прилив на сили 9. fit of idleness момент на мързел 10. fit of laughter луд смях 11. fit on премервам, правя проба, пробвам 12. fit out снабдявам, доставям, екипирам, съоръжавам, обзавеждам, сглобявам, монтирам (машина и пр.) 13. fit to eat който може да се яде 14. fit up fit out 15. he is fit for nothing не го бива за нищо 16. i walked till i was fit to drop вървях, докато капнах 17. i. припадък, пароксизъм, пристъп, атака, истерия 18. ii. годен, подходящ, съответствуващ, удобен (for) 19. iii. прилягам, ставам, по мярка съм (за дреха и пр.), ставам, уйдисвам (за ключ и пр.) 20. in a fit of idleness като ме хване мързелът, като ме домързи 21. in a fit истеричен 22. it fits in well with my arrangements това съвпада с плановете ми 23. iv. n нагласяване, нагаждане, приспособяване, прилягане, съответствие 24. not fit to be seen не за пред хора 25. not fit to live недостоен за живот 26. shoes that fit well обувки, който са точно по мярка (на някого) 27. the key doesn't fit the lock ключът не става/не уйдисва на ключалката 28. the punishment fits the crime наказанието съответствува на престъплението 29. the suit fits me костюмът ми става/ми е по мярка/ми лежи добре 30. the weather is not fit to go out in времето не е за излизане 31. to be (bodily) fit имам здрав организъм 32. to be a good/bad fit стоя/лежа/прилягам/не стоя/лежа/прилягам добре 33. to be a tight fit стягам (за дреха) 34. to fit a house with electric light прекарвам електричество в къща 35. to fit a key (to a lock) намирам ключ, който да става (на ключалка) 36. to fit a lens on a camera слагам обектив на фотоапарат 37. to fit a new lock on a door поставям нова ключалка на врата 38. to fit into the pattern of в духа съм на 39. to fit oneself for a post подготвям/квалифицирам се за някаква служба 40. to fit the case/occasion под ходящ съм за случая 41. to give someone a fit/fits, to throw someone into fits потрисам, ужасявам, разядосвам, разгневявам 42. to keep fit поддържам си здравето 43. to throw/have a fit изпадам в ярост/истерия, прен. припадам 44. when the fit is on him когато го прихване, когато е в настроение 45. здрав, як, силен, във форма 46. изпробвам (дреха) 47. намирам (място, време) (for за), нагаждам (се), приспособявам (се), отговарям, подхождам, ставам 48. отговарям/съответствувам на, в хармония съм с 49. подготвям, тренирам, квалифицирам 50. подобаващ, уместен, какъвто трябва 51. поставям, слагам, снабдявам с 52. правя проба, изпробвам (дреха-за шивач), to have a new coat fitted изпробвам палто (което купувам или ми шият) 53. пристъп, настроение, прищявка, каприз 54. разг. готов 55. способен, квалифициран, компетентен, кадърен, достоен
  * * *
  fit [fit] I. n 1. припадък, пароксизъм, пристъп, атака; истерия; fainting \fit припадък; \fit of apoplexy апоплексия, удар; in a \fit истеричен; to beat ( knock) into \fits съсипвам, правя на бъзе и коприва; to give s.o. a \fit (\fits), to throw into \fits поразявам, потрисам, ужасявам, ядосвам, разгневявам; to heave ( fall down in) a \fit припадам; to be in \fits умирам си, пуквам се от смях; to ( have) throw a \fit ам. изпадам в ярост, истерия; 2. пристъп, напън, настроение, прищявка, каприз, момент; \fit of energy прилив на сили; by (in) \fits and starts на пресекулки, откъслечно, с прекъсване; when the \fit is on him когато го прихване, когато е в настроение. II. adj 1. годен, пригоден, подходящ, съответстващ, съответен, удобен ( for); \fit for a soldier годен за войник; \fit for a king първокачествен, първокласен, превъзходен; \fit to eat който може да се яде; a book \fit to be read книга, която си заслужава да се прочете; not \fit to be touched with a barge pole да те е гнус да се допреш до него, противен; 2. подобаващ, уместен, подходящ, какъвто трябва; see ( think) \fit смятам за уместен; 3. способен, кадърен, квалифициран, компетентен, сведущ, достоен; \fit for duty ( service) годен за военна служба; he is \fit for nothing не го бива за нищо; not \fit to hold a candle to не може да се мери с; 4. разг. готов; достатъчен, за да те накара да (с inf); the smell was \fit to knock you down да ти прилошее от миризмата; till one is \fit to drop до припадък, до прималяване; he laughed \fit to burst грубо той щеше да се пукне от смях; \fit to stop the clock sl много грозен, грозотия; \fit to bust sl 1) много доволен; 2) подтиснат, отчаян; \fit to be tied разг. бесен, побеснял; луд за връзване; 5. здрав, як, силен, във форма; (as) \fit (ам. fine) as a fiddle ( flea) здрав като камък, в отлично здраве, в отлична форма; to be ( bodily) \fit имам здрав организъм; to keep \fit поддържам се в добра форма; III. v 1. отговарям, съответствам, подхождам, отивам, прилягам, ставам, уйдисвам, пасвам, приличам на; to \fit like a glove точно по мярка съм, "залепвам"; to \fit a key ( to a lock) намирам ключ, който да става (на брава); to \fit the case ( bill) разг. подходящ съм за случая; if the cap \fits wear it гузен негонен бяга; 2. натъкмявам, нагласявам, нагаждам, пригаждам, приспособявам, подготвям; квалифицирам; премервам, правя проба на ( for); to \fit o.s. for a post квалифицирам се за служба; to \fit o.s. to new duties приспособявам се към нови задължения; hard training \fitted him to endurance упоритите тренировки развиха у него издръжливост; to be \fitted for пробват ми ( дреха); to \fit a boy ам. подготвям младеж за постъпване в университет; 3. слагам, снабдявам ( with); \fit a lens on a camera слагам обектив на фотоапарат; 4. мед., разг. слагам вътрематочна спирала на; VI. n 1. натъкмяване, нагласяване, нагаждане, приспособяване, прилягане, уйдисване; to be a good ( bad, excellent, tight) \fit стоя добре (не стоя добре, стоя отлично, стягам) (за дреха); 2. тех. сглобка. V. n част от поема, песен.

  English-Bulgarian dictionary > fit

 • 2 FIT

  fit fit verb (fit∙ting, fit∙ted, fit∙ted) (, NAmE usually fit∙ting, fit, fit except in the passive • 用于被动语态者除外) ›› RIGHT SIZE / TYPE 恰当的大小/类型 1. (not used in the progressive tenses 不用于进行时) to be the right shape and size for sb / sth • (形状和尺寸)适合,合身: ▪ [V]
  »I tried the dress on but it didnˈt fit.
  我试穿了那连衣裙,但不合身。
  »That jacket fits well.
  那件短上衣很合身。
  »a close-fitting dress
  ▪ [VN]
  »I canˈt find clothes to fit me.
  我找不到合身的衣服。
  »The key doesnˈt fit the lock.
  这把钥匙打不开这把锁。
  2. [V, usually +adv. / prep.] to be of the right size, type or number to go somewhere • (大小、式样、数量适合)可容纳,装进:
  »Iˈd like to have a desk in the room but it wonˈt fit.
  我想在房间放一张桌子,但是搁不下。
  »All the kids will fit in the back of the car.
  所有的孩子都可以坐到车的后排。
  3. [VN] [often passive] fit sb (for sth) to put clothes on sb and make them the right size and shape • 试穿(衣服):
  »Iˈm going to be fitted for my wedding dress today.
  今天我要去试穿结婚礼服。
  ›› PUT STH SOMEWHERE 安置 4. [VN] to put or fix sth somewhere • 安置,安装(在某处):
  »They fitted a smoke alarm to the ceiling.
  他们把烟雾报警器安装在天花板上。
  »The rooms were all fitted with smoke alarms.
  所有的房间都安装了烟雾报警器。
  5. [+adv. / prep.] to put or join sth in the right place • 合上;盖上;组合;组装: ▪ [V]
  »The glass fits on top of the jug to form a lid.
  这个玻璃杯放在大罐口上恰好当个盖子。
  »How do these two parts fit together ?
  这两部份如何拼在一起呢?
  ▪ [VN]
  »We fitted together the pieces of the puzzle.
  我们把拼图玩具的各部份拼合在了一起。
  ›› AGREE / MATCH 一致;相称 6. (not used in the progressive tenses 不用于进行时) to agree with, match or be suitable for sth; to make sth do this • (使)与…一致,和…相称,符合: ▪ [V]
  »Something doesnˈt quite fit here.
  这里有点不大协调。
  »His pictures donˈt fit into any category.
  他的画哪一类也算不上。
  ▪ [VN]
  »The facts certainly fit your theory.
  这些事实和你的说法丝毫不差。
  »The punishment ought to fit the crime.
  罚需当罪。
  »We should fit the punishment to the crime.
  我们应该根据罪行量刑。
  ›› MAKE SUITABLE 使适合 7. fit sb / sth (for sth) ( especially BrE) to make sb / sth suitable for a particular job • 使适合,使胜任(某工作) ▪ [VN VN to inf]
  »His experience fitted him perfectly for the job.
  他的经验使他完全胜任这项工作。
  »His experience fitted him to do the job.
  他的经验使他适合干这个工作。
  --› see also fitted 【IDIOMS】 fit (sb) like a ˈglove • to be the perfect size or shape for sb • (大小、形状)完全合适,恰好合身 --› more at bill n., cap n., description, face n. 【PHR V】 ˌfit sb / sth∽ˈin | ˌfit sb / sth ˈin / ˈinto sth 1. to find time to see sb or to do sth • 找到时间(见某人、做某事):
  »Iˈll try and fit you in after lunch.
  我尽量午饭后抽时间见你。
  »I had to fit ten appointments into one morning.
  我得在一个上午安排十个约见。
  2. to find or have enough space for sb / sth in a place • 找到足够的地方;有足够空间:
  »We canˈt fit in any more chairs.
  我们没有地方再摆更多的椅子了。
  ˌfit ˈin (with sb / sth) • to live, work, etc. in an easy and natural way with sb / sth • (与…)合得来;适应:
  »Heˈs never done this type of work before; Iˈm not sure how heˈll fit in with the other people.
  他过去从未干过这种工作,很难说他是否会与其他人配合得好。
  »Where do I fit in?
  哪里有我适合的地方?
  »Do these plans fit in with your arrangements?
  这些计划和你的安排冲突吗?
  ˌfit sb / sth∽ˈout / ˈup (with sth) • to supply sb / sth with all the equipment, clothes, food, etc. they need • 向…提供所需的东西(如装备、设备、衣服、粮食等) 【SYN】 equip:
  »to fit out a ship before a long voyage
  »The room has been fitted out with a stove and a sink.
  这个房间安装有炉子和洗涤槽。
  ˌfit sb∽ˈup (for sth) ( BrE, informal) • to make it look as if sb is guilty of a crime they have not committed • 诬陷某人(犯某事) 【SYN】 frame:
  »I didnˈt do it—Iˈve been fitted up!
  这事不是我干的——我遭到诬陷了!
  adj. (fit∙ter, fit∙test) ›› HEALTHY 健康 1. fit (for sth) | fit (to do sth) healthy and strong, especially because you do regular physical exercise • 健壮的;健康的:
  »Top athletes have to be very fit.
  顶级运动员体格必须十分健壮。
  »( BrE) He wonˈt be fit to play in the match on Saturday.
  他身体不适,不能在星期六出场比赛。
  »She tries to keep fit by jogging every day.
  她每天慢跑以保持健康。
  »( BrE) Heˈs had a bad cold and isnˈt fit enough for work yet.
  他得了重感冒,还不能上班。
  »I feel really fighting fit (= very healthy and full of energy).
  我觉得十分健康,精力充沛。
  »The government aims to make British industry leaner and fitter (= employing fewer people and with lower costs).
  政府旨在使英国的工业更加简而精。
  --› see also keep-fit 【OPP】 unfit --› note at well ›› SUITABLE 合适 2. fit for sb / sth | fit to do sth suitable; of the right quality; with the right qualities or skills • (质量、素质或技能)适合的,恰当的,合格的:
  »The food was not fit for human consumption.
  这食物不适合人吃。
  »It was a meal fit for a king (= of very good quality).
  这饭菜够得上御膳。
  »Your car isnˈt fit to be on the road!
  你的车子还不适合上马路!
  »The children seem to think Iˈm only fit for cooking and washing!
  孩子们似乎以为我只配做饭洗衣!
  »Heˈs so angry heˈs in no fit state to see anyone.
  他气成这个样子,简直无法见人。
  »(formal) This is not a fit place for you to live.
  这个地方不适合你居住。
  【OPP】 unfit ›› READY 准备好 3. fit to do sth ( BrE, informal) ready or likely to do sth extreme • 可能(或准备)做某事至极端程度:
  »They worked until they were fit to drop (= so tired that they were likely to fall down).
  他们一直工作到快要累趴下了。
  »Iˈve eaten so much Iˈm fit to burst.
  我吃得太多,肚子快要撑破了。
  »She was laughing fit to burst (= very much).
  她笑得肚子都要破了。
  ›› ATTRACTIVE 诱人 4. ( BrE, informal) sexually attractive • 性感迷人的 (as) ˌfit as a ˈfiddle •(informal) in very good physical condition • 非常健康 see / think ˈfit (to do sth) •(formal) to consider it right or acceptable to do sth; to decide or choose to do sth • 认为(做某事)恰当(或适合);决定,愿意(做某事):
  »You must do as you think fit (= but I donˈt agree with your decision).
  你认为怎么合适就怎么干(但我不同意你的决定)。
  »The newspaper did not see fit to publish my letter (= and I criticize it for that).
  那份报纸认为我的信件不宜发表(而我批评这种看法)。
  --› more at survival noun ›› ILLNESS 疾病 1. a sudden attack of an illness, such as epilepsy, in which sb becomes unconscious and their body may make violent movements • (癫痫等的)突发,发作;昏厥;痉挛 【SYN】 convulsion:
  »to have an epileptic fit
  »Her fits are now controlled by drugs.
  她的病现已用药物控制,没有发作。
  ›› OF COUGHING / LAUGHTER 咳嗽;笑 2. a sudden short period of coughing or of laughing, that you cannot control • 一阵(忍不住的咳嗽、笑) 【SYN】 bout:
  »a fit of coughing
  »He had us all in fits (of laughter) with his jokes.
  他的笑话使我们都笑得前仰后合。
  ›› OF STRONG FEELING 强烈感情 3. a short period of very strong feeling • (强烈感情)发作,冲动:
  »to act in a fit of anger / rage / temper / pique
  一阵愤怒/狂怒/怒火/恼怒之下采取行动
  --› see also hissy fit ›› OF CLOTHING 衣服 4. [C, U] (often with an adjective 常与形容词连用) the way that sth, especially a piece of clothing, fits • (尤指衣服)适合,合身:
  »a good / bad / close / perfect fit
  很/不合身;贴身;完全合身
  ›› MATCH 匹配 5. fit (between A and B) the way that two things match each other or are suitable for each other • 匹配;相配:
  »We need to work out the best fit between the staff required and the staff available.
  我们必须算出所需人员与现有人员之间的最佳搭配。
  by / in ˌfits and ˈstarts • frequently starting and stopping again; not continuously • 间歇地;一阵一阵地:
  »Because of other commitments I can only write my book in fits and starts.
  由于还承担着其他任务,我只能断断续续地写书。
  have / throw a ˈfit •(informal) to be very shocked, upset or angry • 大为震惊;非常心烦意乱;大发脾气:
  »Your mother would have a fit if she knew youˈd been drinking!
  要是你母亲知道你一直喝酒,会很生气的!
  * * *
  =Fabrication, Integration Test 製作﹑集成與試驗

  English-Chinese dictionary > FIT

 • 3 fit

  fit fit verb (fit∙ting, fit∙ted, fit∙ted) (, NAmE usually fit∙ting, fit, fit except in the passive • 用于被动语态者除外) ›› RIGHT SIZE / TYPE 恰当的大小/类型 1. (not used in the progressive tenses 不用于进行时) to be the right shape and size for sb / sth • (形状和尺寸)适合,合身: ▪ [V]
  »I tried the dress on but it didnˈt fit.
  我试穿了那连衣裙,但不合身。
  »That jacket fits well.
  那件短上衣很合身。
  »a close-fitting dress
  ▪ [VN]
  »I canˈt find clothes to fit me.
  我找不到合身的衣服。
  »The key doesnˈt fit the lock.
  这把钥匙打不开这把锁。
  2. [V, usually +adv. / prep.] to be of the right size, type or number to go somewhere • (大小、式样、数量适合)可容纳,装进:
  »Iˈd like to have a desk in the room but it wonˈt fit.
  我想在房间放一张桌子,但是搁不下。
  »All the kids will fit in the back of the car.
  所有的孩子都可以坐到车的后排。
  3. [VN] [often passive] fit sb (for sth) to put clothes on sb and make them the right size and shape • 试穿(衣服):
  »Iˈm going to be fitted for my wedding dress today.
  今天我要去试穿结婚礼服。
  ›› PUT STH SOMEWHERE 安置 4. [VN] to put or fix sth somewhere • 安置,安装(在某处):
  »They fitted a smoke alarm to the ceiling.
  他们把烟雾报警器安装在天花板上。
  »The rooms were all fitted with smoke alarms.
  所有的房间都安装了烟雾报警器。
  5. [+adv. / prep.] to put or join sth in the right place • 合上;盖上;组合;组装: ▪ [V]
  »The glass fits on top of the jug to form a lid.
  这个玻璃杯放在大罐口上恰好当个盖子。
  »How do these two parts fit together ?
  这两部份如何拼在一起呢?
  ▪ [VN]
  »We fitted together the pieces of the puzzle.
  我们把拼图玩具的各部份拼合在了一起。
  ›› AGREE / MATCH 一致;相称 6. (not used in the progressive tenses 不用于进行时) to agree with, match or be suitable for sth; to make sth do this • (使)与…一致,和…相称,符合: ▪ [V]
  »Something doesnˈt quite fit here.
  这里有点不大协调。
  »His pictures donˈt fit into any category.
  他的画哪一类也算不上。
  ▪ [VN]
  »The facts certainly fit your theory.
  这些事实和你的说法丝毫不差。
  »The punishment ought to fit the crime.
  罚需当罪。
  »We should fit the punishment to the crime.
  我们应该根据罪行量刑。
  ›› MAKE SUITABLE 使适合 7. fit sb / sth (for sth) ( especially BrE) to make sb / sth suitable for a particular job • 使适合,使胜任(某工作) ▪ [VN VN to inf]
  »His experience fitted him perfectly for the job.
  他的经验使他完全胜任这项工作。
  »His experience fitted him to do the job.
  他的经验使他适合干这个工作。
  --› see also fitted 【IDIOMS】 fit (sb) like a ˈglove • to be the perfect size or shape for sb • (大小、形状)完全合适,恰好合身 --› more at bill n., cap n., description, face n. 【PHR V】 ˌfit sb / sth∽ˈin | ˌfit sb / sth ˈin / ˈinto sth 1. to find time to see sb or to do sth • 找到时间(见某人、做某事):
  »Iˈll try and fit you in after lunch.
  我尽量午饭后抽时间见你。
  »I had to fit ten appointments into one morning.
  我得在一个上午安排十个约见。
  2. to find or have enough space for sb / sth in a place • 找到足够的地方;有足够空间:
  »We canˈt fit in any more chairs.
  我们没有地方再摆更多的椅子了。
  ˌfit ˈin (with sb / sth) • to live, work, etc. in an easy and natural way with sb / sth • (与…)合得来;适应:
  »Heˈs never done this type of work before; Iˈm not sure how heˈll fit in with the other people.
  他过去从未干过这种工作,很难说他是否会与其他人配合得好。
  »Where do I fit in?
  哪里有我适合的地方?
  »Do these plans fit in with your arrangements?
  这些计划和你的安排冲突吗?
  ˌfit sb / sth∽ˈout / ˈup (with sth) • to supply sb / sth with all the equipment, clothes, food, etc. they need • 向…提供所需的东西(如装备、设备、衣服、粮食等) 【SYN】 equip:
  »to fit out a ship before a long voyage
  »The room has been fitted out with a stove and a sink.
  这个房间安装有炉子和洗涤槽。
  ˌfit sb∽ˈup (for sth) ( BrE, informal) • to make it look as if sb is guilty of a crime they have not committed • 诬陷某人(犯某事) 【SYN】 frame:
  »I didnˈt do it—Iˈve been fitted up!
  这事不是我干的——我遭到诬陷了!
  adj. (fit∙ter, fit∙test) ›› HEALTHY 健康 1. fit (for sth) | fit (to do sth) healthy and strong, especially because you do regular physical exercise • 健壮的;健康的:
  »Top athletes have to be very fit.
  顶级运动员体格必须十分健壮。
  »( BrE) He wonˈt be fit to play in the match on Saturday.
  他身体不适,不能在星期六出场比赛。
  »She tries to keep fit by jogging every day.
  她每天慢跑以保持健康。
  »( BrE) Heˈs had a bad cold and isnˈt fit enough for work yet.
  他得了重感冒,还不能上班。
  »I feel really fighting fit (= very healthy and full of energy).
  我觉得十分健康,精力充沛。
  »The government aims to make British industry leaner and fitter (= employing fewer people and with lower costs).
  政府旨在使英国的工业更加简而精。
  --› see also keep-fit 【OPP】 unfit --› note at well ›› SUITABLE 合适 2. fit for sb / sth | fit to do sth suitable; of the right quality; with the right qualities or skills • (质量、素质或技能)适合的,恰当的,合格的:
  »The food was not fit for human consumption.
  这食物不适合人吃。
  »It was a meal fit for a king (= of very good quality).
  这饭菜够得上御膳。
  »Your car isnˈt fit to be on the road!
  你的车子还不适合上马路!
  »The children seem to think Iˈm only fit for cooking and washing!
  孩子们似乎以为我只配做饭洗衣!
  »Heˈs so angry heˈs in no fit state to see anyone.
  他气成这个样子,简直无法见人。
  »(formal) This is not a fit place for you to live.
  这个地方不适合你居住。
  【OPP】 unfit ›› READY 准备好 3. fit to do sth ( BrE, informal) ready or likely to do sth extreme • 可能(或准备)做某事至极端程度:
  »They worked until they were fit to drop (= so tired that they were likely to fall down).
  他们一直工作到快要累趴下了。
  »Iˈve eaten so much Iˈm fit to burst.
  我吃得太多,肚子快要撑破了。
  »She was laughing fit to burst (= very much).
  她笑得肚子都要破了。
  ›› ATTRACTIVE 诱人 4. ( BrE, informal) sexually attractive • 性感迷人的 (as) ˌfit as a ˈfiddle •(informal) in very good physical condition • 非常健康 see / think ˈfit (to do sth) •(formal) to consider it right or acceptable to do sth; to decide or choose to do sth • 认为(做某事)恰当(或适合);决定,愿意(做某事):
  »You must do as you think fit (= but I donˈt agree with your decision).
  你认为怎么合适就怎么干(但我不同意你的决定)。
  »The newspaper did not see fit to publish my letter (= and I criticize it for that).
  那份报纸认为我的信件不宜发表(而我批评这种看法)。
  --› more at survival noun ›› ILLNESS 疾病 1. a sudden attack of an illness, such as epilepsy, in which sb becomes unconscious and their body may make violent movements • (癫痫等的)突发,发作;昏厥;痉挛 【SYN】 convulsion:
  »to have an epileptic fit
  »Her fits are now controlled by drugs.
  她的病现已用药物控制,没有发作。
  ›› OF COUGHING / LAUGHTER 咳嗽;笑 2. a sudden short period of coughing or of laughing, that you cannot control • 一阵(忍不住的咳嗽、笑) 【SYN】 bout:
  »a fit of coughing
  »He had us all in fits (of laughter) with his jokes.
  他的笑话使我们都笑得前仰后合。
  ›› OF STRONG FEELING 强烈感情 3. a short period of very strong feeling • (强烈感情)发作,冲动:
  »to act in a fit of anger / rage / temper / pique
  一阵愤怒/狂怒/怒火/恼怒之下采取行动
  --› see also hissy fit ›› OF CLOTHING 衣服 4. [C, U] (often with an adjective 常与形容词连用) the way that sth, especially a piece of clothing, fits • (尤指衣服)适合,合身:
  »a good / bad / close / perfect fit
  很/不合身;贴身;完全合身
  ›› MATCH 匹配 5. fit (between A and B) the way that two things match each other or are suitable for each other • 匹配;相配:
  »We need to work out the best fit between the staff required and the staff available.
  我们必须算出所需人员与现有人员之间的最佳搭配。
  by / in ˌfits and ˈstarts • frequently starting and stopping again; not continuously • 间歇地;一阵一阵地:
  »Because of other commitments I can only write my book in fits and starts.
  由于还承担着其他任务,我只能断断续续地写书。
  have / throw a ˈfit •(informal) to be very shocked, upset or angry • 大为震惊;非常心烦意乱;大发脾气:
  »Your mother would have a fit if she knew youˈd been drinking!
  要是你母亲知道你一直喝酒,会很生气的!
  * * *
  [fit]
  n. 突然發作, 適合, 痙攣, 一陣
  adj. 合適的, 恰當的, 健康的,, 準備好的
  vt. 適合, 安裝, 使合身, 使適應, 使合格
  vi. 適合, 符合

  English-Chinese dictionary > fit

 • 4 fit

  fit [fɪt]
     a. ( = able) capable ( for de ) ; ( = worthy) digne ( for de)
  fit to drink ( = palatable) buvable ; ( = not poisonous) potable
     b. ( = right and proper) convenable ; [time, occasion] propice
     c. ( = in trim) en forme ; ( = healthy) en bonne santé
  will he be fit for Saturday's match? sera-t-il en état de jouer samedi ?
  2. noun
     a. [of epilepsy] crise f
  she'll have a fit! (inf) elle va piquer une crise ! (inf)
     b. ( = outburst) accès m
     a. ( = be the right size for) [clothes] aller à
  "one size fits all" « taille unique »
     c. ( = correspond to) [+ mood, definition, stereotype] correspondre à ; [+ needs] répondre à
  she doesn't fit the profile of a typical drug smuggler elle ne correspond pas à l'idée que l'on se fait d'un trafiquant de drogue
     d. ( = put in place) mettre ; ( = fix) fixer ; ( = install) mettre
     a. ( = be the right size) I liked the dress but it didn't fit j'aimais la robe, mais elle n'était pas à ma taille
     b. ( = have enough room) tenir
     c. ( = match) [facts] cadrer
  how does this idea fit into your overall plan? comment cette idée s'inscrit-elle dans votre plan d'ensemble ?
  people don't always fit neatly into categories les gens ne rentrent pas toujours facilement dans des catégories bien définies
  suddenly everything fitted into place soudain, tout est devenu clair
  fit in
     a. ( = match) [fact] cadrer
     c. ( = have room) will we all fit in? y aura-t-il assez de place pour nous tous ?
     a. ( = find room for) trouver de la place pour
  can you fit another bag in? y a-t-il encore de la place pour un sac ?
     b. ( = adapt) adapter
     c. ( = find time for) prendre
  can you fit in a quick meeting? avez-vous le temps d'assister à une réunion rapide ?
  * * *
  [fɪt] 1.
  1) Medicine crise f, attaque f

  to have a fit — ( unspecified) avoir une attaque or une crise

  2) gen (of rage, passion, panic) accès m

  fit of coughingquinte f de toux

  to have somebody in fits — (colloq) donner le fou rire à quelqu'un

  to have ou throw a fit — (colloq) ( be mad) piquer (colloq) une crise

  to be a good/poor fit — être/ne pas être à la bonne taille

  2.
  1) [person] ( in trim) en forme; ( not ill) en bonne santé
  2) (suitable, appropriate)

  to be fit for — ( worthy of) être digne de [person, hero, king]; ( capable of) être capable de faire [job]

  to be fit for nothing — n'être plus bon/bonne à rien

  fit/not fit for human consumption — propre/impropre à la consommation

  to see ou think fit to do — juger or trouver bon de faire

  3) (colloq) ( in emphatic phrases)
  3.
  transitive verb (prét fitted, fit US; pp fitted)
  1) ( be the right size) [garment] être à la taille de; [shoe] être à la pointure de; [key] aller dans [lock]; aller dans [envelope, space]

  to fit something in ou into — trouver de la place pour quelque chose dans [room, house, car]

  3) ( install) mettre [quelque chose] en place [lock, door, kitchen, shower]

  to fit A to B —

  to fit somebody for[tailor] prendre les mesures de quelqu'un pour [garment, uniform]

  to fit somebody with[doctor] pourvoir quelqu'un de [hearing aid, prosthesis]

  4) ( be compatible with) correspondre à [description, requirements]; aller avec [decor]

  the punishment should fit the crime — la punition devrait être proportionnée à la faute; bill

  4.
  1) ( be the right size) [garment] être à ma/ta/sa taille, aller; [shoes] être à ma/ta/sa pointure, aller; [key, lid, sheet] aller
  2) ( have enough room) [toys, books etc] tenir ( into dans)

  to fit inside one anotheraller or se mettre les uns dans les autres

  to fit into place[part, handle] bien aller; [cupboard, brick] bien rentrer

  4) fig (tally, correspond)

  to fit withcorrespondre à [story, facts]

  to fit intoaller avec [ideology, colour scheme]

  Phrasal Verbs:
  ••

  by ou in fits and starts — par à-coups

  English-French dictionary > fit

 • 5 fit

  fit
  A n
  1 Med crise f, attaque f ; to have a fit ( unspecified) avoir une attaque or une crise ; ( epileptic) avoir une crise d'épilepsie ;
  2 gen (of rage, passion, jealousy, panic) accès m ; in a fit of anger dans un accès de colère ; fit of coughing quinte f de toux ; fit of crying crise de larmes ; to have a fit of the giggles avoir le fou rire ; to have sb in fits donner le fou rire à qn ; to have ou throw a fit ( be mad) piquer une crise ;
  3 ( of garment) to be a good/poor fit être/ne pas être à la bonne taille ; to be a tight fit être juste.
  B adj
  1 [person] ( in trim) en forme ; ( not ill) en bonne santé ; you're looking fit and well! tu as l'air en pleine forme! ; to keep/feel fit se maintenir/se sentir en forme ; to get fit se mettre en bonne condition ;
  2 (suitable, appropriate) to be fit company for être une bonne compagnie pour ; it's not a fit time to do ce n'est pas le moment de faire ; to be fit for ( worthy of) être digne de, convenir à [person, hero, king] ; ( capable of) être capable de faire [job] ; être capable de remplir [role] ; a land fit for heroes une terre digne des héros or qui convient aux héros ; to be only fit for the bin être juste bon/bonne à mettre à la poubelle ; to be fit for nothing n'être plus bon/bonne à rien ; fit for human consumption propre à la consommation ; not fit for swimming impropre à la baignade ; to be fit to do ( worthy of) être digne de faire ; ( in a condition to) être en état de faire ; ( qualified to) être apte à faire ; he's not fit to live il n'est pas digne de rester en vie ; to be fit to drive être en état de conduire ; to be fit to govern être apte à gouverner ; fit to drink potable ; fit to eat mangeable ; fit to live in habitable ; I'm not fit to be seen! je ne suis pas présentable! ; to see ou think fit to do juger or trouver bon de faire ; do as you see ou think fit faites comme bon vous semble ; when one sees ou thinks fit quand on le juge bon ; to be in no fit state to do ne pas être en état de faire ; it is fit that fml il est convenable que (+ subj) ;
  3 ( in emphatic phrases) to laugh fit to burst se tordre de rire ; to cry fit to burst/to break your heart pleurer comme une Madeleine/à vous fendre le cœur ; to be fit to drop tomber de fatigue.
  C vtr ( prét fitted, fit US ; pp fitted)
  1 ( be the right size) [garment] être à la taille de ; [shoe] être à la pointure de ; [object] aller sur [top, surface] ; aller dans [envelope, space] ; that dress doesn't fit me cette robe n'est pas à ma taille ; the key fits this lock/this box la clé va dans cette serrure/ouvre cette boîte ; to fit size X to Y correspondre aux tailles X à Y ; to fit ages 3 to 5 convenir aux enfants de 3 à 5 ans ; the jacket doesn't fit me across the shoulders la veste ne me va pas aux épaules ; ‘one size fits all’ ‘taille unique’ ;
  2 ( make or find room for) to fit sth in ou into loger qch dans, trouver de la place pour qch dans [room, house, car] ; can you fit this on your desk? peux-tu trouver de la place pour ça sur ton bureau? ;
  3 ( install) mettre [qch] en place [lock, door, window, kitchen, shower] ; to have sth fitted faire mettre qch en place ; to fit A to B, to fit A and B together assembler A avec B ; to fit sth into place mettre qch en place ; to fit sth with équiper qch de [attachment, lock] ; to be fitted with a radio être équipé d'une radio ;
  4 to fit sb for prendre les mesures de qn pour [garment, uniform] ; he's being fitted for a suit on est en train de lui prendre ses mesures pour un costume ; to fit sb with pourvoir qn de [hearing aid, prosthesis, pacemaker] ;
  5 ( be compatible with) correspondre à [description, requirements] ; aller avec [decor, colour scheme] ; we have no-one fitting that description nous n'avons personne qui corresponde à cette description ; the punishment should fit the crime la punition devrait être proportionnée à la faute ; ⇒ bill ;
  6 (qualify, make suitable) to fit sb for/to do [experience, qualifications] rendre qn apte à/à faire ; to be fitted for a role être apte à remplir un rôle.
  D vi ( prét fitted, fit US ; pp fitted)
  1 ( be the right size) [garment] être à ma/ta/sa taille, aller ; [shoes] être à ma/ta/sa pointure, aller ; [object, lid, sheet] aller ; these jeans fit, I'll take them ce jean est à ma taille, je le prends ; your jeans fit really well ton jean te va très bien ; this key doesn't fit cette clé ne va pas ;
  2 ( have enough room) tenir (into dans) ; the toys should fit into that box les jouets devraient tous tenir dans cette boîte ; will the table fit in that corner? y a-t-il de la place pour la table dans ce coin? ;
  3 ( go into designated place) to fit inside one another aller or se mettre les uns dans les autres ; to fit into a slot s'adapter or aller dans une fente ; to fit into place [part, handle] bien aller ; [cupboard, brick] bien rentrer ;
  4 fig (tally, correspond) his story doesn't fit son histoire ne tient pas debout ; something doesn't quite fit here il y a quelque chose qui ne va pas ici ; to fit with correspondre à [statement, story, facts] ; to fit into aller avec [ideology, colour scheme] ; it all fits into place! tout concorde!
  by ou in fits and starts par à-coups.
  fit in:
  fit in
  1 lit [key, object] aller ; will you all fit in? (to car, room) est-ce qu'il y a de la place pour vous tous? ; these books won't fit in je n'arrive pas à caser ces livres ;
  2 fig ( be in harmony) s'intégrer (with à) ; he doesn't fit in il ne s'intègre pas ; I'll fit in with your plans j'accorderai mes projets avec les vôtres ;
  fit [sth] in, fit in [sth]
  1 ( find room for) caser [books, objects] ; faire entrer [key] ;
  2 ( find time for) caser [game, meeting, break] ;
  fit [sb] in, fit in [sb] trouver le temps pour voir [patient, colleague].
  fit on:
  fit on aller ; where does it fit on? où est-ce que ça va? ;
  fit on(to) [sth] aller sur ; this part fits on(to) this section ce morceau va sur cette partie ;
  fit [sth] on mettre [top, piece].
  fit out, fit up:
  fit [sth] out ou up, fit out ou up [sth] équiper (with de) ; to fit sth out as an office équiper qch pour en faire un bureau ; to fit sb out ou up with mettre [qch] à qn [costume, garment, hearing aid].

  Big English-French dictionary > fit

 • 6 fit

  fit [fɪt]
  convenable1 (a) en forme1 (c) crise2 (b) accès2 (c) aller à3 (a) correspondre à3 (b) installer3 (d) fixer3 (e) équiper3 (f) correspondre4 (b)
  (compar fitter, superl fittest, British pt & pp fitted, cont fitting, American pt & pp fit, cont fitting)
  (a) (suitable) convenable;
  that dress isn't fit to wear cette robe n'est pas mettable;
  a country fit for heroes to live in un pays digne d'accueillir ses héros;
  fit to eat (edible) mangeable; (not poisonous) comestible;
  fit to drink (water) potable;
  this coffee is not fit to drink ce café est imbuvable;
  a meal fit for a king un repas digne d'un roi;
  she's not fit to look after children elle ne devrait pas avoir le droit de s'occuper d'enfants;
  she's not a fit mother c'est une mère indigne;
  he's not fit to polish my boots il n'est même pas bon à cirer mes chaussures;
  my grandmother is no longer fit to drive ma grand-mère n'est plus capable de conduire;
  I'm not fit to be seen je ne suis pas présentable;
  these programmes aren't fit for children ce ne sont pas des programmes pour les enfants;
  throw it in the bin, that's all it's fit for jette-le à la poubelle, c'est tout ce que ça mérite;
  that's all he's fit for c'est tout ce qu'il mérite;
  to think or to see fit to do sth trouver ou juger bon de faire qch;
  do as you see or think fit fais comme tu penses ou juges bon
  to be fit to drop être mort de fatigue;
  I feel fit to burst je me sens prêt à éclater;
  to laugh fit to burst être plié en deux de rire;
  (c) (healthy) en forme;
  British to get fit retrouver la forme;
  British I've never felt fitter in my life je ne me suis jamais senti en meilleure forme;
  to keep or to stay fit entretenir sa forme;
  the patient is not fit enough to be discharged le patient n'est pas en état de quitter l'hôpital;
  she is not a fit woman (well) elle n'est pas en bonne santé;
  the fittest member of the team la personne la plus en forme de l'équipe;
  it's a case of the survival of the fittest ce sont les plus forts qui survivent;
  fit for duty bon pour le service; Military valide
  2 noun
  it's a perfect fit (item of clothing) cela me/vous/ etc va à merveille; (fridge, stove, piece of furniture) cela s'adapte parfaitement; (two interlocking pieces) cela s'emboîte bien;
  it's not a very good fit (too large) c'est trop grand; (too tight) c'est trop juste;
  tight/loose/comfortable fit (item of clothing) coupe f ajustée/ample/confortable;
  these trousers are a bit of a tight fit ce pantalon est un peu juste;
  it was a bit of a tight fit (in room, car) on était un peu à l'étroit; (parking car) il n'y avait pas beaucoup de place
  (b) Medicine (of apoplexy, epilepsy, hysterics) crise f;
  fit of coughing, coughing fit quinte f de toux;
  fit of crying crise f de larmes;
  Medicine to have a fit avoir une crise;
  figurative she'll have a fit when she finds out elle va faire une crise quand elle le saura;
  familiar to throw a fit piquer une crise;
  he nearly threw a fit when he heard the news il a failli exploser quand il a appris la nouvelle
  (c) (outburst → of anger) mouvement m, accès m, moment m; (→ of depression) crise f; (→ of pique, generosity) moment m; (→ of madness) accès m;
  he did it in a fit of rage/temper il a fait cela dans un mouvement de rage/colère;
  to be in fits (of laughter) avoir le fou rire;
  he had us all in fits il nous a fait hurler ou mourir de rire;
  to get a fit of the giggles être pris d'un ou piquer un fou rire;
  in a sudden fit of energy dans un sursaut d'énergie;
  to work by or in fits and starts travailler par à-coups
  to fit sb aller à qn;
  those trousers fit you better than the other ones ce pantalon te va mieux que l'autre;
  none of the keys fitted the lock aucune des clés n'entrait dans la serrure;
  the nut doesn't fit the bolt l'écrou n'est pas de la même taille que le boulon;
  doesn't the lid fit the box/jar? le couvercle ne va-t-il pas sur la boîte/le bocal?;
  the lid doesn't fit the pot very well ce couvercle n'est pas très bien adapté à la casserole
  (b) (correspond to, match → description) correspondre à;
  to make the punishment fit the crime adapter le châtiment au crime;
  the music fitted the occasion la musique était de circonstance;
  to fit the bill faire l'affaire
  what do you think fits you for the job? en quoi estimez-vous correspondre au profil de l'emploi?
  (d) (install → lock, door, window etc) installer; British (carpet) poser;
  British to have double-glazing fitted se faire installer ou mettre le double vitrage;
  British to fit a kitchen installer une cuisine;
  to fit a key in a lock engager ou mettre une clé dans une serrure;
  British I've got special tyres fitted je me suis fait mettre des pneus spéciaux
  (e) (attach, fix on) fixer;
  to fit a nozzle on the end of a pipe adapter un ajutage à l'extrémité d'un tuyau;
  then you fit the parts together puis vous assemblez les différentes pièces
  (f) (equip) équiper;
  to fit sth with sth équiper qch de qch;
  fitted with electronic security devices équipé de dispositifs de sécurité électroniques;
  she has been fitted with a hip replacement elle s'est fait mettre une hanche artificielle
  (g) (take measurements of → person)
  to be fitted for a new suit faire un essayage pour un nouveau costume;
  the next time you come back to be fitted lors de votre prochain essayage
  (h) (adjust → idea, theory) adapter;
  I'll fit the dress on you j'essaierai la robe sur vous
  the dress doesn't fit la robe ne lui/me/ etc va pas;
  this lid/key doesn't fit ce couvercle/cette clé n'est pas le bon/la bonne;
  the key won't fit in the lock la clé n'entre pas dans la serrure;
  do these pieces fit together? est-ce que ces morceaux vont ensemble?;
  it won't fit cela n'ira pas;
  this lid doesn't fit very well ce couvercle n'est pas très bien adapté;
  we won't all fit round one table nous ne tiendrons pas tous autour d'une table;
  the photos just fit onto the page les photos tiennent juste sur la page;
  cut the pieces to fit couper les morceaux aux mesures adéquates
  (b) (correspond, match → description) correspondre;
  it all fits tout concorde;
  to fit with sth correspondre à qch;
  familiar my face didn't fit je n'avais pas le profil de l'emploi
  fit in
  we won't all fit in nous ne tiendrons pas tous;
  that piece fits in here (jigsaw) ce morceau va là
  (b) (in company, group etc) s'intégrer;
  you don't fit in here tu n'es pas à ta place ici;
  I feel that I don't fit in j'ai l'impression de ne pas être à ma place;
  I've tried to fit in j'ai essayé de m'intégrer;
  to fit in with (statement) correspondre à; (colour scheme) s'accorder avec;
  your plans don't fit in with mine vos projets ne cadrent pas avec les miens;
  she doesn't fit in easily with other people elle a du mal à s'entendre avec les autres;
  I think you should fit in with what I want to do je pense que tu devrais t'adapter à ce que je veux faire
  (a) (install) installer
  (b) (find room for → clothes in suitcase) faire entrer;
  can you fit one more in? (in car) peux-tu prendre une personne de plus?;
  how on earth are you going to fit everyone in? (in room, car etc) comment diable vas-tu réussir à faire tenir tout le monde?
  (c) (find time for → patient) prendre; (→ friend) trouver du temps pour;
  could you fit in this translation by the end of the week? est-ce que vous pourriez faire cette traduction d'ici la fin de la semaine?;
  could you fit in lunch this week? (with me) est-ce que tu seras libre pour déjeuner avec moi cette semaine?;
  I hope we've got time to fit in a visit to the Louvre j'espère que nous aurons le temps de visiter le Louvre;
  I don't know how he fits it all in je me demande comment il trouve le temps de tout faire
  (of furniture, clothes → into room, suitcase etc) entrer dans, tenir dans; (of people → into room, car) tenir dans; (of piece → into another piece) s'emboîter dans;
  I can't fit into these jeans any more je n'arrive plus à rentrer dans ce jean
  to fit sth into sth faire entrer ou tenir qch dans qch;
  to fit one part into another emboîter une pièce dans une autre;
  he fits a lot into one day il en fait beaucoup en une journée
  fit on
  this lid won't fit on ce couvercle ne va pas;
  where does this part fit on? où va cette pièce?
  (attach) mettre
  (ship) armer; (person → with equipment) équiper;
  to fit a child out with new clothes renouveler la garde-robe d'un enfant
  (a) (equip → house, car) équiper; (→ person) munir;
  to fit sb/sth up with sth munir qn/équiper qch de qch;
  they fitted me up with an artificial leg ils m'ont mis une jambe artificielle
  (b) British familiar crime slang monter un coup contre;
  I've been fitted up c'est un coup monté

  Un panorama unique de l'anglais et du français > fit

 • 7 fit

  1. fit [fɪt] n
  1) ( attack) Anfall m;
  epileptic \fit epileptischer Anfall
  2) ( brief spell of sickness) Anfall m;
  coughing \fit Hustenanfall m;
  3) (fig fam: outburst of rage) [Wut]anfall m;
  to have [or throw] a \fit einen Anfall bekommen ( fam), Zustände kriegen ( fam)
  4) ( burst)
  \fit of laughter Lachkrampf m;
  to be in \fits of laughter sich akk kaputtlachen ( fam)
  to get the audience in \fits das Publikum zum Lachen bringen
  5) (caprice, mood) Anwandlung f;
  in a \fit of generosity in einer Anwandlung von Großzügigkeit
  PHRASES:
  by [or in] \fits and starts ( erratically) sporadisch;
  ( in little groups) stoßweise
  2. fit [fɪt] adj <- tt->
  1) ( suitable) geeignet;
  they served a meal \fit for a king sie trugen ein köngliches Mahl auf;
  to be \fit for human consumption zum Verzehr geeignet sein;
  to be \fit for human habitation bewohnbar sein;
  to be no \fit way to do sth kein geeigneter [o tauglicher] Weg sein, etw zu tun;
  to be \fit to eat essbar [o genießbar] sein
  2) ( qualified) geeignet;
  that's all sb's \fit for ( fam) das ist alles, wozu jd taugt
  3) ( up to) fähig;
  she's not \fit for this responsibility sie ist dieser Verantwortung nicht gewachsen;
  to be \fit for military service/ the tropics wehrdienst-/tropentauglich sein;
  to be [not] \fit to do sth nicht fähig [o in der Lage] sein, etw zu tun;
  to be \fit to travel reisetauglich sein;
  to be \fit to work arbeitsfähig sein
  4) ( appropriate) angebracht;
  to do what one sees [or thinks] \fit tun, was man für richtig hält
  5) ( worthy) würdig;
  to be not \fit to be seen sich akk nicht sehen lassen können
  6) (ready, prepared) bereit;
  to be \fit to do sth nahe daran sein, etw zu tun;
  to be \fit to drop zum Umfallen müde sein
  7) ( healthy) fit;
  to keep \fit sich akk fit halten
  8) ( Brit) (sl: physically alluring) geil (sl)
  PHRASES:
  to be [as] \fit as a fiddle [or (Brit a.) flea] (fam: merry) quietschvergnügt sein ( fam) ( healthy) fit wie ein Turnschuh sein ( fam)
  to laugh \fit to burst ( fam) vor Lachen beinahe platzen ( fam)
  to be \fit to be tied (Am) [vor Wut] kochen ( fam) n
  1) fashion Sitz m, Passform f;
  bad/ good/perfect \fit schlechter/guter/tadelloser Sitz;
  these shoes are a good \fit diese Schuhe passen gut
  2) ( tech) Passung f vt <( Brit) - tt- or ( Am usu) - t->
  to \fit sb/ sth sich akk für jdn/etw eignen;
  he should \fit the sales job perfectly er müsste die Verkäuferstelle perfekt ausfüllen
  to \fit sth etw dat entsprechen;
  the punishment should always \fit the crime die Strafe sollte immer dem Vergehen angemessen sein;
  the key \fits the lock der Schlüssel passt ins Schloss;
  the description \fitted the criminal die Beschreibung passte auf den Täter;
  to \fit sb's plans in jds Pläne passen
  to \fit sth to sth etw etw dat anpassen;
  he had to \fit his plans to the circumstances er musste sich mit seinen Plänen nach den Gegebenheiten richten
  to \fit sb jdm passen;
  to \fit a dress/ a suit on sb jdm ein Kleid/ein Kostüm anprobieren
  5) ( mount)
  to \fit sth etw montieren;
  to \fit a bulb eine Glühbirne einschrauben
  to \fit sth etw anpassen
  to \fit sth etw einpassen
  8) ( supply)
  to \fit sth with sth etw mit etw dat versehen [o ausstatten];
  PHRASES:
  to \fit the bill seinen Zweck erfüllen vi <( Brit) - tt- or ( Am usu) - t->
  1) ( be correct size) passen; fashion a. sitzen;
  to \fit like a glove wie angegossen passen [o sitzen];
  to \fit into sth in etw akk hineinpassen
  2) ( accord) facts übereinstimmen, zusammenpassen
  to \fit into sth zu etw dat passen;
  ( adapt) sich akk in etw akk einfügen;
  how do you \fit into all this? was für eine Rolle spielen Sie in dem Ganzen?
  PHRASES:
  if the shoe [or (Brit a.) cap] \fits, wear it wem der Schuh passt, der soll ihn sich anziehen ( fig)

  English-German students dictionary > fit

 • 8 fit

  /fit/ * danh từ - (từ cổ,nghĩa cổ) đoạn thơ ((cũng) fytte) - cơn (đau) =a fit of coughing+ cơn ho =a fit of laughter+ sự cười rộ lên - sự ngất đi, sự thỉu đi =to fall down in a fit+ ngất đi - đợt =a fit of energy+ một đợt gắng sức - hứng =when the fit is on one+ tuỳ hứng !to beat somebody into fits !to give somebody fits - đánh thắng ai một cách dễ dàng !by fits and starts - không đều, thất thường, từng đợt một !to give someone a fit - làm ai ngạc nhiên - xúc phạm đến ai !to throw a fit - (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nổi cơn tam bành, điên tiết lên * danh từ - sự làm cho vừa, sự điều chỉnh cho vừa - kiểu cắt (quần áo) cho vừa - cái vừa vặn =to be a tight fit+ vừa như in =to be a bad fit+ không vừa * tính từ - dùng được; thích hợp, vừa hơn; xứng đáng =not fit for the job+ không đủ khả năng làm việc đó =a fit time and place for a gathering+ thời gian và địa điểm thích hợp cho cuộc họp - đúng, phải =it is not fit that one treats one's friends badly+ xử tệ với bạn là không đúng - sãn sàng; đến lúc phải =to go on speaking till is fit to stop+ tiếp tục nói cho đến lúc cần phải nghỉ - mạnh khoẻ, sung sức =to feel fit+ thấy khoẻ =to look fit+ trông khoẻ =to be as fit as a fiddle+ khoẻ như vâm; rất sung sức - bực đến nỗi; hoang mang đến nỗi (có thể làm điều gì không suy nghĩ); mệt đến nỗi (có thể ngã lăn ra) - (thông tục) (dùng như phó từ) đến nỗi =to laugh fit to split one's side+ cười đến vỡ bụng !not fit to hold a candle to - candle * ngoại động từ - hợp, vừa =this coat does not fit me+ tôi mắc cái áo này không vừa - làm cho hợp, làm cho vừa =to fit oneself for one's tasks+ chuẩn bị sãn sàng làm nhiệm vụ; làm cho mình đáp ứng với nhiệm vụ - lắp =to fit a spoke+ in lắp một nan hoa * nội động từ - vừa hợp =your clothes fit well+ quần áo của anh mặc rất vừa - thích hợp, phù hợp, ăn khớp =his plan doesn't fit in with yours+ kế hoạch của nó không ăn khớp với kế hoạch của anh !to fit in - ăn khớp; khớp với - làm cho khớp với !to fit on - mặc thử (quần áo) =to fit a coat on+ mặc thử cái áo choàng !to fit out !to fit up - trang bị - sửa sang cho có tiện nghi (nhà ở) !to fit like a glove - (xem) glove

  English-Vietnamese dictionary > fit

 • 9 fit

  fit [fɪt] n
  1) pl су́дороги, конву́льсии; истери́я;

  to scream oneself into fits отча́янно вопи́ть

  2) припа́док, парокси́зм;

  fit of apoplexy апопле́ксия, уда́р

  3) при́ступ ( кашля и т.п.)
  4) поры́в, настрое́ние;

  a fit of energy прили́в сил

  5) разг. вспы́шка ( гнева и т.п.)

  to give smb. a fit ( или fits) разг. порази́ть, возмути́ть, оскорби́ть кого́-л.

  ;

  to throw a fit разг.

  а) разозли́ться; закати́ть исте́рику;
  б) амер. встрево́житься;

  by fits and starts поры́вами, уры́вками

  fit [fɪt]
  1. n
  1) тех. приго́нка, поса́дка
  2):

  to be a good (bad) fit хорошо́ (пло́хо) сиде́ть ( о платье и т.п.)

  2. a
  1) го́дный, подходя́щий; соотве́тствующий; приспосо́бленный;

  fit time and place надлежа́щее вре́мя и ме́сто

  ;

  the food here isn't fit to eat пи́ща здесь не съедо́бна

  2) досто́йный; подоба́ющий;

  I am not fit to be seen я не могу́ показа́ться

  ;

  it is not fit не подоба́ет

  ;

  to see ( или think) fit реша́ть, выбира́ть ( что делать)

  3) гото́вый, спосо́бный;

  fit to die of shame гото́вый умере́ть со стыда́

  ;

  I am fit for another mile я могу́ пройти́ ещё ми́лю

  4) в хоро́шем состоя́нии, в хоро́шей фо́рме ( о спортсмене); си́льный, здоро́вый;

  to feel ( или to keep) fit быть бо́дрым и здоро́вым

  a) соверше́нно здоро́в;
  б) в прекра́сном настрое́нии;
  в) как нельзя́ лу́чше
  3. v
  1) соотве́тствовать, годи́ться, быть впо́ру; совпада́ть, то́чно соотве́тствовать;

  the coat fits well пальто́ сиди́т хорошо́

  2) прила́живать(ся); приспоса́бливать(ся);

  to fit oneself to new duties пригото́виться к исполне́нию но́вых обя́занностей

  3) устана́вливать, монти́ровать
  4) снабжа́ть (with)
  а) приспоса́бливать(ся); принора́вливать(ся); подходи́ть;
  б) вставля́ть;
  в) подгоня́ть; вти́скивать;
  fit on примеря́ть, пригоня́ть;
  fit out снаряжа́ть, снабжа́ть необходи́мым, экипирова́ть;
  а) снабжа́ть; оснаща́ть; отде́лывать;

  the hotel is fitted up with all modern conveniences гости́ница име́ет все (совреме́нные) удо́бства

  ;
  б) собира́ть, монти́ровать

  to fit like a glove быть как раз впо́ру

  ;

  to fit the bill отвеча́ть всем тре́бованиям

  Англо-русский словарь Мюллера > fit

 • 10 fit in

  1) [key, object] andare bene

  will you all fit in?(to car, room) ci starete tutti?

  2) fig. (be in harmony) andare d'accordo

  he doesn't fit in — non si ambienta, non riesce a inserirsi ( with in)

  I'll fit in with your plans — concilierò i miei progetti con i tuoi; fit [sth.] in, fit in [sth.]

  3) (find room for) fare stare [books, objects]; fare entrare [ key]
  4) (find time for) includere, trovare il tempo per [game, meeting, break]; fit [sb.] in, fit in [sb.] trovare il tempo di o per vedere [ colleague]; ricevere [ patient]
  * * *
  ( often with with) (to be able to live, exist etc in agreement or harmony: She doesn't fit in with the other children.) andare d'accordo con
  * * *
  1. vi + adv
  (person) adattarsi

  to fit in (with)(fact, statement) corrispondere (a), concordare (con)

  2. vt + adv
  (object) far entrare, (fig: appointment, visitor) trovare il tempo per

  (plan, activity) to fit in (with) — conciliare (con)

  * * *
  1) [key, object] andare bene

  will you all fit in?(to car, room) ci starete tutti?

  2) fig. (be in harmony) andare d'accordo

  he doesn't fit in — non si ambienta, non riesce a inserirsi ( with in)

  I'll fit in with your plans — concilierò i miei progetti con i tuoi; fit [sth.] in, fit in [sth.]

  3) (find room for) fare stare [books, objects]; fare entrare [ key]
  4) (find time for) includere, trovare il tempo per [game, meeting, break]; fit [sb.] in, fit in [sb.] trovare il tempo di o per vedere [ colleague]; ricevere [ patient]

  English-Italian dictionary > fit in

 • 11 fit

  [fɪt] 1. adj
  ( suitable) odpowiedni; ( healthy) sprawny (fizycznie), w dobrej kondycji or formie post

  he looked fit to explode — wyglądał, jakby miał zaraz wybuchnąć

  to see fit to do sthuznawać (uznać perf) za stosowne coś zrobić

  2. vt
  ( be the right size for) pasować na +acc; ( match) pasować do +gen; ( attach) zakładać (założyć perf), montować (zamontować perf); ( suit) odpowiadać +dat, pasować do +gen
  Phrasal Verbs:
  3. vi 4. n ( MED)
  napad m, atak m

  a fit of rage/pride — przypływ gniewu/dumy

  a fit of giggles/hysterics — atak śmiechu/histerii

  to have a fitdostać ( perf) szału

  * * *
  I 1. [fit] adjective
  1) (in good health: I am feeling very fit.) zdrowy
  2) (suitable; correct for a particular purpose or person: a dinner fit for a king.) godny
  2. noun
  (the right size or shape for a particular person, purpose etc: Your dress is a very good fit.) dobry rozmiar
  3. verb
  past tense, past participle fitted -)
  1) (to be the right size or shape (for someone or something): The coat fits (you) very well.) leżeć (dobrze) na, pasować
  2) (to be suitable for: Her speech fitted the occasion.) być stosownym do
  3) (to put (something) in position: You must fit a new lock on the door.) dopasować
  4) (to supply with; to equip with: She fitted the cupboard with shelves.) wyposażyć
  - fitter
  - fitting
  4. noun
  1) (something, eg a piece of furniture, which is fixed, especially in a house etc: kitchen fittings.) urządzenia, wyposażenie
  2) (the trying-on of a dress etc and altering to make it fit: I am having a fitting for my wedding-dress tomorrow.) przymiarka
  - fit out
  - see/think fit
  II [fit] noun
  1) (a sudden attack of illness, especially epilepsy: She suffers from fits.) atak, paroksyzm
  2) (something which happens as suddenly as this: a fit of laughter/coughing.) atak

  English-Polish dictionary > fit

 • 12 fit

  [fɪt] 1. adj
  1) (suitable) 合适的 [héshì de]
  2) (healthy) 健康的 [jiànkāng de]
  2. vt
  1) [+ clothes, shoes] 合...的身 [héelliphere de shēn]
  2) (attach) [+ lock, wheels] 安装 [ānzhuāng]
  3) (be suitable for) [+ needs, aims] 与...相协调 [yǔ...xiāng xiétiáo]
  4) (match) [+ facts, theory, description] 与...相符 [yǔ...xiāngfú]
  3. vi
  1) [+ clothes, shoes] 合身 [héshēn]
  2) (in space, gap) 适合 [shìhé]
  4. n; c; ( MED)
  发作 [fāzuò]

  * to be fit to — ( inf) (about to) 马上就

  * to be fit for — (suitable for) 适于

  * to keep fit — 保持健康

  * to see fit to do sth — 认为做某事合适

  * a fit of rage — 一阵怒火

  * a fit of giggles — 一阵咯咯的笑

  * a fit of hysterics — 一阵歇斯底里的发作

  * to have a fit — ( MED) 癫痫病发作; ( inf); ( fig) 震惊

  * to be a good fit — 很合身

  * in or by fits and starts — 一阵一阵的

  * to fit sth with sth — 给某物安装某物

  Phrasal Verbs:

  English-Chinese new dictionary > fit

 • 13 fit

  [fɪt] I n
  1) припа́док, при́ступ, парокси́зм

  fainting fit — неприто́мність

  fit of apoplexy — апопле́ксія, апоплекси́чний уда́р

  2) пори́в, порива́ння; на́стрій

  by fits and starts — пори́вами, ури́вками, нерегуля́рно

  when the fit is on him — коли́ він бува́є у відпові́дному на́строї

  3) pl конву́льсії, ко́рчі; істері́я
  II 1. adj
  1) прида́тний; відпові́дний
  2) нале́жний, досто́йний; підхо́жий

  to see, to think fit [to] — вважа́ти можли́вим, пра́вильним

  3) гото́вий, зда́тний ( до - for)
  4) здоро́вий, у хоро́шій фо́рмі ( про спортсмена)

  fit as a fiddle — цілко́м здоро́вий; в чудо́вому на́строї

  to feel fit — почува́ти себе́ до́бре, бадьо́ро

  2. v
  1) годи́тися, бу́ти прида́тним

  the key fits to the lock — ключ підхо́дить до замка́

  2) постача́ти (щось - with; до - for)
  - fit on
  - fit out
  - fit up

  English-Ukrainian transcription dictionary > fit

 • 14 fit up

  fit up
  vt
  1. (position furnishings somewhere)
  to \fit up sth ⇆ up room etw einrichten
  2. (provide necessary equipment)
  to \fit up sb ⇆ up jdn ausstatten [o ausrüsten
  3. BRIT (sl: frame, rig accusations)
  to \fit up sb up jdn anschwärzen pej fam
  * * *
  vt sep
  1) (= fix up) anbringen; (= assemble) zusammensetzen or -bauen
  2) (= supply with) ausstatten; (with implements, weapons etc) ausrüsten, ausstatten

  to fit sb/sth up with sth — jdn/etw mit etw versehen or ausstatten

  * * *
  fit up v/t
  1. academic2.ru/27663/fit">fit1 C 2
  2. TECH aufstellen, montieren, installieren
  3. fit sb up for sth Br umg jemandem etwas anhängen (belasten)

  English-german dictionary > fit up

 • 15 ■ fit in

  ■ fit in
  A v. i. + avv.
  1 inserirsi, ambientarsi; integrarsi; ingranare (fam.): I don't fit in with my new colleagues, non ingrano con i nuovi colleghi
  2 accordarsi, concordare; armonizzare; quadrare (fig.): My plans don't fit in with yours, i miei progetti non s'accordano con i tuoi
  B v. t. + avv.
  1 infilare; inserire; far entrare; far stare: I cannot fit in anything else in this bag, non riesco a infilare nient'altro in questa borsa
  2 far coincidere: Try and fit your holidays in with mine, cerca di fare coincidere le tue vacanze con le mie
  3 inserire (in un elenco): The dentist can fit you in this morning, il dentista la può ricevere stamattina
  4 far entrare ( in un programma); includere; trovare il tempo per: We managed to fit in a visit to the zoo, siamo riusciti a trovare il tempo per una visita allo zoo
  5 (falegn., mecc.) inserire; alloggiare; incassare; incastrare.

  English-Italian dictionary > ■ fit in

 • 16 fit in

  1) lit [key, object] aller

  will you all fit in? — (to car, room) est-ce qu'il y a de la place pour vous tous?

  2) fig ( be in harmony) [person] s'intégrer ( with à)
  fit [something/somebody] in, fit in [something/somebody]
  3) ( find room for) caser [books, objects]; faire entrer [key]
  4) ( find time for) caser [game, meeting, break]; trouver le temps pour voir [patient, colleague]

  English-French dictionary > fit in

 • 17 fit in

  [ʹfıtʹın] phr v
  1. вставлять (на место); приспосабливать; пригонять
  2. соответствовать, подходить

  his evidence fits in well with the facts - его показания не расходятся с фактами

  I must fit my holidays in with yours - я должен взять отпуск в то же время, что и вы

  3. приспосабливаться, приноравливаться

  the new boy fitted in well with his roommates - новый ученик хорошо уживается с соседями по комнате

  how can they fit in in this new land? - как-то они приживутся в этой новой для них стране?

  4. включить (в список и т. п.); назначить (на приём и т. п.)

  I cannot fit in any more callers today - сегодня я больше никого не смогу принять

  Mrs. Brown must be fitted in next week - для г-жи Браун надо найти время на будущей неделе

  НБАРС > fit in

 • 18 FIT

  FIT, far-infrared tracking
  ————————
  FIT, field installation test
  ————————
  FIT, field integrated tests
  ————————
  FIT, forward inspection team

  English-Russian dictionary of planing, cross-planing and slotting machines > FIT

 • 19 fit up

  fit up а) отделывать б) снабжать; оснащать the hotel is fitted up with allmodern conveniences гостиница имеет все (современные) удобства в) собирать,монтировать Please fit the machine up for this afternoon's class. г) находитьместо для ночлега (with) I'll fit you up with a bed at my house. Can you fitme up in a good hotel?

  Англо-русский словарь Мюллера > fit up

 • 20 ■ fit up

  ■ fit up
  v. t. + avv.
  1 ( anche mecc.) montare; installare
  2 fornire; mettere; provvedere
  3 adattare; trasformare: We had to fit up the dining room as a spare bedroom, dovemmo adattare la stanza da pranzo a camera da letto d'emergenza
  4 ( slang GB) falsificare prove contro (q.); incastrare: They fitted him up for the bank robbery, lo hanno incastrato con prove false per la rapina alla banca
  5 fit out, def. 1.

  English-Italian dictionary > ■ fit up

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.