Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

feel

 • 1 feel

  {fi:l}
  I. 1. пипам, опипвам, напипвам
  to FEEL in one's pocket for something търся нещо/ровя/бъркам в джоба си
  2. съм на пипане
  to FEEL hard/soft/hot etc. твърд/мек/горещ съм (на пипане)
  to FEEL rough бода, грапав съм
  3. усещам, чувствувам, изпитвам, имам усет/чувство за, чувствителен съм към, понасям зле
  to make one's authority felt постъпвам така, че да се почувствува авторитетът ми
  I felt it a good deal доста тежко го изживях
  4. чувствувам се, съм (добре, зле, гладен, жаден и пр.)
  to FEEL cold/warm студено/топло ми е
  to FEEL all the better for the rest почивката ми подействува/ми се отрази много добре
  how does it FEEL to be back home? е, как е да си бъдеш пак у дома? that's how it FEELs to това значи да
  I FEEL (quite) myself now cera съм вече добре, мина ми
  to FEEL like a million dollars ам. разг. екстра съм
  5. чувствувам, смятам, считам
  6. чувствувам, предчувствувам, предусещам, предугаждам
  7. to FEEL like (с ger) склонен съм да, ще ми се да
  to FEEL like crying плаче ми се
  I don't FEEL like it не ми се иска/ще
  I FEEL like a cup of tea пие ми се чаша чай, с удоволствие бих изпил чаша чай
  to FEEL one's feet/legs изправям се, прохождам (за бебе), прен. чувствувам здрава почва под краката си
  to FEEL no pain sl. къоркютук пиян съм
  to FEEL out of things чувствувам се пренебрегнат/изостанал/не в течение на нещата
  to FEEL for/with съчувствувам, съжалявам (някого)
  to FEEL out търся, опипвам за, проучвам, сондирам
  to FEEL someone out внимателно се мъча да науча нещо от някого, прен. прислушвам някого
  II. 1. пипане
  опипване, to the FEEL на пипане
  stuff with a soft FEEL мек плат
  to know something by the FEEL познавам нещо, като го пипна
  the handle has a sticky FEEL дръжката лепне/е лепкава
  2. усещане
  the cool FEEL of dewy grass хладината на росната трева
  3. усет, чувство, разбиране
  to get/acquire the FEEL of овладявам, чувствувам се вече сигурен (на кормило, машина и пр.)
  * * *
  {fi:l} v (felt {felt}) 1. пипам, опипвам; напипвам; to feel in o(2) {fi:l} n 1. пипане; опипване, to the feel на пипане; stuff with
  * * *
  чувство; чувствам; считам; усещане; усещам; усет; опипвам; пипам; пипане; предчувствам; предусещам; напипвам;
  * * *
  1. 2.... съм на пипане 2. how does it feel to be back home? е, как е да си бъдеш пак у дома? that's how it feels to това значи да 3. i don't feel like it не ми се иска/ще 4. i feel (quite) myself now cera съм вече добре, мина ми 5. i feel like a cup of tea пие ми се чаша чай, с удоволствие бих изпил чаша чай 6. i felt it a good deal доста тежко го изживях 7. i. пипам, опипвам, напипвам 8. ii. пипане 9. stuff with a soft feel мек плат 10. the cool feel of dewy grass хладината на росната трева 11. the handle has a sticky feel дръжката лепне/е лепкава 12. to feel all the better for the rest почивката ми подействува/ми се отрази много добре 13. to feel cold/warm студено/топло ми е 14. to feel for/with съчувствувам, съжалявам (някого) 15. to feel hard/soft/hot etc. твърд/мек/горещ съм (на пипане) 16. to feel in one's pocket for something търся нещо/ровя/бъркам в джоба си 17. to feel like (с ger) склонен съм да, ще ми се да 18. to feel like a million dollars ам. разг. екстра съм 19. to feel like crying плаче ми се 20. to feel no pain sl. къоркютук пиян съм 21. to feel one's feet/legs изправям се, прохождам (за бебе), прен. чувствувам здрава почва под краката си 22. to feel out of things чувствувам се пренебрегнат/изостанал/не в течение на нещата 23. to feel out търся, опипвам за, проучвам, сондирам 24. to feel rough бода, грапав съм 25. to feel someone out внимателно се мъча да науча нещо от някого, прен. прислушвам някого 26. to get/acquire the feel of овладявам, чувствувам се вече сигурен (на кормило, машина и пр.) 27. to know something by the feel познавам нещо, като го пипна 28. to make one's authority felt постъпвам така, че да се почувствува авторитетът ми 29. опипване, to the feel на пипане 30. усет, чувство, разбиране 31. усещам, чувствувам, изпитвам, имам усет/чувство за, чувствителен съм към, понасям зле 32. усещане 33. чувствувам се, съм (добре, зле, гладен, жаден и пр.) 34. чувствувам, предчувствувам, предусещам, предугаждам 35. чувствувам, смятам, считам
  * * *
  feel [fi:l] I. v ( felt [felt]) 1. чувствам се; to \feel well ( ill) чувствам се добре (зле, болен), добре (болен) съм; to \feel cold студено ми е; to \feel all the better for the rest по-добре съм от (след) почивката, почивката ми подейства (ми се отрази) добре; to \feel quite o.s. добре съм; to \feel up to doing s.th. чувствам се в състояние (годен) да направя нещо; to \feel cheap чувствам се неловко, неудобно; срамувам се; не съм в настроение; to \feel empty гладен съм; to \feel funny нещо не ми е добре; to \feel like a boiled rag чувствам се като парцал (като изстискан лимон); to \feel like a million dollars ам. разг. екстра съм, супер съм; to \feel low потиснат (унил) съм; to \feel mean ам. чувствам се виновен; чувствам се зле; to \feel shaky не съм сигурен в себе си; неуверен съм; чувствам се като разглобен; to \feel small чувствам се засрамен; to \feel the draught разг. загазил съм, натясно съм, тясно ми е около врата; 2. съм... на пипане (за усещания); to \feel hard, soft, hot, etc. твърд, мек, горещ и пр. съм (на пипане); to \feel rough боде; how cold your hand \feels колко е студена ръката ти; it \feels like rain като че ли ще вали; it \feels nice усещането е приятно; that's how it \feels to... това значи да си...; 3. усещам, чувствам; изпитвам; имам усет (чувство) за; чувствителен съм към; понасям зле; I can \feel spring coming усещам, че идва пролетта; to \feel the heat ( the cold) чувствителен съм към (зле понасям) горещината (студа); to make o.'s authority felt налагам авторитета (властта) си; I felt it a good deal доста силно (тежко) го почувствах (изживях); to \feel poetry ( music, etc.) имам усет (чувство) за поезия (музика и пр.); to \feel o.'s feet ( legs) прен. чувствам здрава почва под краката си; to \feel the rudder ( helm) (за кораб) подчинява се на кормчията, лесно се кара; 4. пипам, опипвам, напипвам; to \feel about in the dark опипвам в тъмното; to \feel in o.'s pocket for s.th. търся нещо (ровя, бъркам) в джоба си; 5. чувствам, смятам, считам; 6. чувствам, предчувствам; предусещам, предугаждам (и \feel in o.'s bones); 7.: to \feel like (с ger) склонен съм да, ще ми се да; I \feel like crying плаче ми се; it makes me \feel like laughing това ме разсмива (кара да се смея); I don't \feel like it не ми се иска (ще); do you \feel like cheese? яде ли ти се сирене? II. n 1. пипане; to the \feel на пипане; stuff with a soft \feel мек плат; to know s.th. by the \feel познавам нещо по пипане (като го пипна); the handle has a sticky \feel дръжката лепне лепкава); 2. усещане; the house has a homely \feel about it къщата излъчва уют; 3. усет, чувство, разбиране; to get the \feel of s.th. ориентирам се, свиквам (с нещо ново); get the right \feel of the reins добивам усет как да хващам правилно юздите; to acquire the \feel of o.'s plane овладявам добре самолета си.

  English-Bulgarian dictionary > feel

 • 2 feel up

  feel up sl грубо галя, милвам, опипвам (за да възбудя сексуално);

  English-Bulgarian dictionary > feel up

 • 3 feel

  мин.
  дребни късове руда след пресяване
  проверявам горнището чрез очукване

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > feel

Look at other dictionaries:

 • feel — /feel/, v., felt, feeling, n. v.t. 1. to perceive or examine by touch. 2. to have a sensation of (something), other than by sight, hearing, taste, or smell: to feel a toothache. 3. to find or pursue (one s way) by touching, groping, or cautious… …   Universalium

 • feel — Ⅰ. feel UK US /fiːl/ verb [I or T] ► to experience something physical or emotional: »Steve s not feeling well so he s not in the office today. »We want our employees to feel good about coming to work. »In some companies, workers feel pressure to… …   Financial and business terms

 • feel — [fēl] vt. felt, feeling [ME felen < OE felan, akin to Ger fühlen & L palpare, to stroke < ? IE base * pel , to fly, flutter, cause to tremble > OE fīfealde, Ger falter, butterfly] 1. to touch or handle in order to become aware of;… …   English World dictionary

 • Feel — (f[=e]l), v. t. [imp. & p. p. {Felt} (f[e^]lt); p. pr. & vb. n. {Feeling}.] [AS. f[=e]lan; akin to OS. gif[=o]lian to perceive, D. voelen to feel, OHG. fuolen, G. f[ u]hlen, Icel. f[=a]lma to grope, and prob. to AS. folm palm of the hand, L.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Feel — may refer to:In music * Feel , a 2006 single by Kumi Koda * Feel , a 2002 single by Robbie Williams * Feel , the final track from Stereophonics 2004 album, Language. Sex. Violence. Other? * Feel , a 2006 single by Chicago * Feel , a 1992 b side… …   Wikipedia

 • Feel — Feel, v. i. 1. To have perception by the touch, or by contact of anything with the nerves of sensation, especially those upon the surface of the body. [1913 Webster] 2. To have the sensibilities moved or affected. [1913 Webster] [She] feels with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Feel Up — Saltar a navegación, búsqueda «Feel Up» Sencillo de Grace Jones del álbum Nightclubbing Lado B « Walking in the Rain » Publicación 1981 …   Wikipedia Español

 • feel — feel; feel·er; feel·ing·ful; feel·ing·less; feel·ing·ly; feel·ing·less·ly; feel·ing·ness; un·feel·ing·ly; un·feel·ing·ness; …   English syllables

 • feel up to — (with neg) to feel fit enough to • • • Main Entry: ↑feel * * * ˌfeel ˈup to [transitive] [present tense I/you/we/they feel up to he/she/it …   Useful english dictionary

 • feel — verb. 1. Feel is followed by an adjective to denote the nature of a feeling, whether physical or emotional: I m feeling cold / They began to feel afraid. For to feel bad, see bad 1. 2. Occasional, but misguided, opposition has been expressed to… …   Modern English usage

 • Feel — Saltar a navegación, búsqueda El término Feel puede referirse a: El single de 2006 de la cantante japonesa Kumi Koda: véase Feel (canción de Kumi Koda) El single de 2002 del cantante británico Robbie Williams: véase Feel (canción de Robbie… …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.