Translation: from spanish to bulgarian

el+rey+entró+seguido+de+su+séquito

 • 1 seguido,

  a 1. adj 1) непрекъснат; punto y seguido, точка и на същия ред; 2) прав, праволинеен; 2. adv непрекъснато.

  Diccionario español-búlgaro > seguido,

 • 2 séquito

  m 1) свита, кортеж; 2) прен. последствия, спътници на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > séquito

 • 3 acto

  m 1) постъпка, деяние; дело, действие, акт; acto de contrición самобичуване (пред Бога); acto de presencia формално присъствие при церемония, събитие; acto entitativo фил. истинската екзистенция; acto humano фил. сводобната воля за правене на добро или зло; acto puro казва се само за Бог; acto sexual (cópula) съвокупление; Actos de los Apóstoles pl Деянията на апостолите; канонически текст от Св. Лука в Новия Завет; acto continuo (seguido) веднага след това; en acto в действие; 2) тържествен акт; acto constitucional юр. учредителен акт; 3) литературно представление (студентско, ученическо); salón de actos зала (в учебно заведение); 4) театр. акт, действие.

  Diccionario español-búlgaro > acto

 • 4 entrar

  1. intr 1) влизам; 2) помествам се, събирам се, влизам в нещо; 3) ставам (за дреха, обувка); 4) вливам се (за река); 5) приет съм, имам достъп; 6) започвам; 7) постъпвам (пари, суми); 8) забивам се, прониквам (гвоздей в стената; куршум в плът); 9) прен. настъпвам (годишно време); 10) встъпвам (в длъжност); 11) бикоб. нападам (бик); 12) воен. влизам като победител; 13) муз. запявам или започвам да свиря в определен момент; 14) прен. влияя, вмъквам се някому в душата; 15) включвам се в сделка, съзаклятие и др.; 16) прен. с предл. en и същ. име: започвам да изпитвам: entrar en calor започва да ми става топло; entrar en deseo започвам да желая; 17) с предл. a: влизам във владение, започвам: entrar a reinar започвам да царувам; 18) прен. вземам участие, влизам в състава, част съм от нещо; 19) прен. приемам се, навлизам (обичай, мода и др); 20) прен. започвам с (за книга, текст); 21) прен. чувствам се, изпитвам се (за чувство); проявявам се (за болест); 22) прен. използвам се; entra tanto pano en un vestido за една рокля отива толкова плат; 23) мор. настигам преследван кораб; 2. tr 1) въвеждам някого (в общество); 2) вкарвам, прибирам вътре; 3) стеснявам, скъсявам (дреха); 4) нападам; 5) спорт. нападам, отнемам топката; 3. prnl намъквам се, вмъквам се някъде; ahora entro yo сега е мой ред; entrar bien una cosa подходящо, уместно нещо; entrar bien (mal) en una cosa одобрявам (не се съгласявам) с това, което другият казва или прави; entrar uno dentro (en) sí mismo обмислям поведението си; no entrarle a uno una cosa а) не одобрявам нещо; б) не разбирам; no entrarle a uno una persona прен., разг. неприятен, антипатичен ми е; no entrar ni salir en una cosa прен., разг. не вземам участие, нямам нищо общо.

  Diccionario español-búlgaro > entrar

 • 5 punto

  m 1) точка; 2) чест, честолюбие, въпрос на чест; 3) бод; бримка; hacer punto плета; 4) трикотаж; de punto трико (материя); 5) муз. камертон; 6) спорт. точка; 7) точка (от устав, правилник); 8) място за коли под наем; 9) точка, оценка по точки (в игри, упражнения, изпити и др.); 10) най-малка частица, незначително обстоятелство; 11) миг, момент, минимална частица време; 12) част, проблем в наука; 13) същественото, главното в един проблем; 14) цел, намерение; 15) перфектно състояние в приготвянето на нещо (на огън); 16) крайна степен в ск€лата на ценностите (горна или долна); 17) степени на ск€ла; punto y aparte а) ортогр. точка и нов ред; б) прен. край на разговора; punto crítico критична точка; punto débil слабото място; punto de mira цел (при стрелба); punto de partida прен. основа, база за изводи и наблюдения, отправна точка, предпоставка; punto de referencia а) точка за сравняване, за съпоставка; б) факт, доклад, документ за допълване на познанието; punto final точка (крайна); punto interrogante въпросителен знак; punto neuràlgico прен. невралгичнта точка; punto redondo край (на спор, дискусия); punto (y) seguido точка и ново изречение; puntos suspensivos многоточие; dos puntos две точки; punto y coma грам. точка и запетая; a buen punto навреме; a punto fijo напълно, завършено, уверено; a tal punto que до степен да, така че; dar en el punto а) прен. срещам трудност; б) улучвам; en punto a що се отнася до; hasta cierto punto до известна степен; subir de punto una cosa раста, увеличавам се (за нещо); punto de apoyo мех. опорна точка; punto de congelación точка на замръзване; punto de contacto допирна точка; punto de costado мед. бодежи в сърдечната област; en punto точно; en su punto във върховата точка, в най-добрия момент; en punto a що се отнася до; punto menos почти колкото; hombre de punto човек на честта; punto de honra въпрос на чест; a punto de на път да; punto de vista гледна точка; hasta qué punto до каква степен; estar en punto готов съм; estar a punto de а) готов съм да; б) всеки момент ще; tocar el punto sensible прен. засягам болното място; los cuatro puntos cardinales четирите главни посоки; vencer (ganar, batir) por puntos спорт. побеждавам, печеля, бия по точки.

  Diccionario español-búlgaro > punto

 • 6 renglón

  m 1) ред; 2) перо (приходно, бюджетно); 3) перо, статия (на доход, разход); 4) Амер. търговски стоки от една промишлена област; 5) pl прен., разг. ръкописен или печатен текст; leer entre renglónes прен. чета между редовете; a renglón seguido прен. след малко, веднага; dejar entre renglónes una cosa прен. напълно забравям, не се сещам точно когато е необходимо.

  Diccionario español-búlgaro > renglón

Look at other dictionaries:

 • Agustín de Iturbide — Emperador de México Agustín de Iturbide 1.° Emperador de México 19 …   Wikipedia Español

 • Guerras Romano-Sasánidas — El Imperio romano y sus vecinos en el siglo II. Las Guerras Romano Sasánidas fueron una serie de conflictos militares que enfr …   Wikipedia Español

 • Rafael Maroto — Saltar a navegación, búsqueda Rafael Maroto con su nieta Margarita Borgoño, cuadro de Ra …   Wikipedia Español

 • La muerte de Arturo — Detalle de El último sueño de Arturo, pintura de Edward Burne Jones, en la que se representa como Morgana …   Wikipedia Español

 • Conquista de México — Tenochtitlan, mural de Diego Rivera. La Conquista de México se refiere principalmente al sometimiento del estado mexica o azteca, logrado por Hernán Cortés en el nombre del rey Carlos I de España y a favor del Imperio español entre 1519 y 1521.… …   Wikipedia Español

 • Owain Glyndwr — Saltar a navegación, búsqueda Owain Glyndwr Owain Glyndwr (pronunciando /glen dur/), y anglificado por William Shakespeare como Owen Glendower (1359 1416), y coronado como Owain IV de Gales fue el último galés nativo que ostentó el título de… …   Wikipedia Español

 • Owain Glyndŵr — Owain Glyndŵr. Owain Glyndŵr /ˈoʊain ɡlɨ̞nˈduːr/, y anglificado por William Shakespeare como Owen Glendower (1359 1416), y coronado como Owain IV de Gales fue el último galés nativo que ostentó el título de Príncipe de Gales. Instigó una revuelta …   Wikipedia Español

 • Historia del Perú — La historia del Perú abarca de manera continua más de 14 milenios de ocupación humana continua [requiere referencia]. Los primeros grupos humanos habrían llegado hacia fines de la glaciación wisconsiense hacia el XIII milenio a. C. como …   Wikipedia Español

 • Sileno — Estatua de un sileno ebrio (museo del Louvre). En la mitología griega Sileno (en griego Σειληνός o Σιληνός) era un viejo sátiro, dios menor de la embriaguez. Era el padre adoptivo, preceptor y leal compañero de Dioniso, el dios del vino, al… …   Wikipedia Español

 • Historia del municipio de Molinicos — El municipio español de Molinicos en la provincia de Albacete, perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. Molinicos, por su situación geográfica en el centro de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra del Segura, que conforma …   Wikipedia Español

 • Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra — Saltar a navegación, búsqueda Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra Rey de Escocia, Inglaterra e Irlanda Retrato de Jacobo I, por Paul van Somer (c. 1600). Óleo sobre lienzo, 196 x 120 cm. Museo del Prado (Madrid) …   Wikipedia Español


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.