Translation: from spanish to bulgarian

don't+talk+to+him+like+that

 • 1 antenombre

  m име, определение, което се поставя пред собственото име (don, san).

  Diccionario español-búlgaro > antenombre

 • 2 caballero,

  a 1. adj 1) яздещ; 2): caballero, en su opinión (propósito, empeño) прен. упорстващ; 2. m 1) кавалер; 2) рицар; 3) любезен мъж, кавалер; 4) господин; 5) високо вътрешно укрепление (в обсадено място); caballero, andante странстващ рицар; es un caballero, той е човек на думата си; armar caballero, посвещавам в рицарство; poderoso caballero, es don dinero proverb парите са сила; a caballero, adv прен. нависоко, отвисоко; caballero, de industria (de mohatra) който си придава вид на кавалер, рицар, без да е такъв (обикн. живее на чужда сметка чрез измама).

  Diccionario español-búlgaro > caballero,

 • 3 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 4 nadie

  pron indef 1) никой; 2) прен. незначителен човек; ser uno un don Nadie прен., разг. безличен, незначителен съм, господин Никой; кръгла нула съм.

  Diccionario español-búlgaro > nadie

 • 5 señor,

  a 1. adj 1) притежаващ, владеещ; 2) разг. достоен, благороден; 3) прен., разг. пред някои думи, подчертава значението им: me dio un señor, disgusto стана ми страшно неприятно; 2. n p m Бог, Господ; 3. m 1) господар, сеньор, благородник; 2) феодален владетел, собственик; 3) господин (обръщение към мъж); el Señor Господ; 4) титла, която се поставя пред мъжко фамилно име: а) в Испания е възможно: señor, don + собствено име; б) в Лат. Америка: пред името и презимето; в) прост., само пред собственото име; 5) разг. свекър; señor, de horca y cuchillo а) господар, който има право да осъжда дори и на смърт; б) прен., разг. лице с властно, собственическо поведение; a tal señor,, tal honor proverb каквото повикало, такова се обадило; какъвто светеца, такъв и венеца; muy señor, mío уважаеми господине (обръщение в търговска кореспонденция); ser todo un señor, благороден, знатен, с високо положение.

  Diccionario español-búlgaro > señor,

Look at other dictionaries:

 • like — like1 W1S1 [laık] prep ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(similar)¦ 2 what is somebody/something like? 3¦(example)¦ 4¦(typical)¦ 5 like this/that/so 6 just like that 7 something like 8 nothing like 9 there s nothing like 10 more like …   Dictionary of contemporary English

 • like — 1 /laIk/ preposition 1 similar in some way to something else: My mother has a car like yours. | He crawled out of the hut on his belly, like a snake. | very like: He s very like his brother. | look/sound/feel/taste/seem like: The building looked… …   Longman dictionary of contemporary English

 • Don Rosa — in 2008 Born Keno Don Hugo Rosa June 29, 1951 (1951 06 29) (age 60) Louisville, Ke …   Wikipedia

 • Don LaFontaine — LaFontaine signing books in 2007 Born Donald Leroy LaFontaine August 26, 1940(1940 08 26) Duluth, Minnesota, U.S …   Wikipedia

 • Don King (boxing promoter) — Don King Don King Born August 20, 1931 (1931 08 20) (age 80) Cleveland, Ohio, USA Nationality …   Wikipedia

 • Don't Look Back in Anger — Single by Oasis from the album (What s the Story) Morning Glory? …   Wikipedia

 • like — verb. I should like is normal in BrE and I would like in other varieties, although in practice the contracted form I d like is common, especially in speech. These forms are followed either by a to infinitive (I should like to come too) or by an… …   Modern English usage

 • that - those — That and those are used in a number of different ways when you are referring to people, things, events, or periods of time. They can both be used as determiners or pronouns. Those is the plural form of that. ◊ referring back You can use that or …   Useful english dictionary

 • talk — 1 verb 1 CONVERSATION (I) to say things to someone, especially in a conversation: talk to: Who was that you were talking to at the party? | talk with: Bob was talking with a pretty woman from the fire department. | talk about/of: We were talking… …   Longman dictionary of contemporary English

 • Don't Look Now — This article is about the 1973 film. For the short story collection by Daphne du Maurier, see Not After Midnight. For other uses, see Don t Look Now (disambiguation). Don t Look Now Original film poster …   Wikipedia

 • Don Lane — For other people named Don Lane, see Don Lane (disambiguation). Don Lane Born Morton Donald Isaacson 13 November 1933(1933 11 13) New York City, New York …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.