Translation: from polish

do kogo-czego

 • 1 czyj

  pron
  * * *
  a.
  Ins., Loc. czyim pl. czyje, czyi Gen., Loc. czyich Dat. czyim Ins. czyimi
  1. (wyraża pytanie: do kogo/czego coś należy?) whose; czyje to dziecko? whose child is it?; wiedziała, czyje będzie na wierzchu she knew who'd win.
  2. (= czyjś) someone's, somebody's.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > czyj

 • 2 bimbać

  глаг.
  • пренебрегать
  * * *
  bimb|ać
  несов. na kogo-co, kogo-czego разг. не интересоваться кем-чем; наплевательски относиться к кому-чему;

  on \bimbaća na wszystko ему хоть трава не расти, ему на всё наплевать

  + gwizdać

  * * *
  несов. na kogo-co, kogo-czego разг.
  не интересова́ться кем-чем; наплева́тельски относи́ться к кому-чему

  on bimba na wszystko — ему́ хоть трава́ не расти́, ему́ на всё наплева́ть

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > bimbać

 • 3 brać się

  несов.
  1) бра́ться
  2) do kogo-czego принима́ться, бра́ться за кого-что

  brać się się do jedzenia — принима́ться за еду́

  brać się się do roboty — принима́ться (бра́ться) за рабо́ту

  Słownik polsko-rosyjski > brać się

 • 4 bronić

  глаг.
  • защитить
  • защищать
  • оборонить
  • отстаивать
  • отстоять
  • охранять
  • поддерживать
  • покровительствовать
  • предохранять
  • сберечь
  • сохранить
  * * *
  broni|ć
  \bronićony несов. 1. kogo-czego защищать; охранять кого-что;

  \bronić miasta защищать город; \bronić prawdy отстаивать правду;

  \bronić kogoś przed czymś защищать кого-л. от чего-л.;
  2. czego запрещать что; \bronić wstępu do czegoś запрещать входить куда-л., не пускать куда-л.
  +

  2. zabraniać, zakazywać

  * * *
  broniony несов.
  1) kogo-czego защища́ть; охраня́ть кого-что

  bronić miasta — защища́ть го́род

  bronić prawdy — отста́ивать пра́вду

  bronić kogoś przed czymś — защища́ть кого́-л. от чего́-л.

  2) czego запреща́ть что

  bronić wstępu do czegoś — запреща́ть входи́ть куда́-л., не пуска́ть куда́-л.

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > bronić

 • 5 brzydzić się

  несов. kogo-czego, kim-czym
  бре́згать кем-чем, пита́ть отвраще́ние к кому-чему

  Słownik polsko-rosyjski > brzydzić się

 • 6 celować

  глаг.
  • прицеливаться
  * * *
  целиться, метить
  całować целовать
  * * *
  celowa|ć
  \celowaćny несов. 1. do kogo-czego, w kogo-co целиться, прицеливаться, метить в кого, во что;
  2. w czym, czym отличаться, выделяться чем; \celować w nauce отлично учиться, выделяться своими успехами в учёбе
  +

  1. mierzyć 2. wyróżniać się, przodować

  * * *
  celowany несов.
  1) do kogo-czego, w kogo-co це́литься, прице́ливаться, ме́тить в кого, во что
  2) w czym, czym отлича́ться, выделя́ться чем

  celować w nauce — отли́чно учи́ться, выделя́ться свои́ми успе́хами в учёбе

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > celować

 • 7 chodzić

  глаг.
  • бродить
  • бывать
  • действовать
  • ездить
  • ехать
  • нападать
  • наступать
  • перейти
  • переходить
  • поводить
  • поехать
  • проезжать
  • происходить
  • пройти
  • проходить
  • слезать
  • спускаться
  • ступать
  • сходить
  • съездить
  • съезжать
  • ходить
  • шествовать
  * * *
  chodz|ić
  \chodzićę несов. 1. ходить;

  \chodzić do pracy ходить на работу; \chodzić na grzyby ходить по грибы (за грибами); \chodzić o kulach (na kulach) ходить на костылях; zegarek \chodzići punktualnie часы идут точно;

  2. koło kogo-czego, za kim перен. ухаживать за кем-чем; заниматься кем-чем;

  ● о со \chodzići? в чём дело?; о чём речь?;

  \chodzići о... дело в том, что...; речь идёт о...;

  nieszczęścia (wypadki, przypadki) \chodzićą po ludziach погов. от несчастья никто не застрахован; грех да беда на кого не живёт

  * * *
  chodzę несов.
  1) ходи́ть

  chodzić do pracy — ходи́ть на рабо́ту

  chodzić na grzyby — ходи́ть по грибы́ (за гриба́ми)

  chodzić o kulach (na kulach) — ходи́ть на костыля́х

  zegarek chodzi punktualnie — часы́ иду́т то́чно

  2) koło kogo-czego, za kim перен. уха́живать за кем-чем; занима́ться кем-чем
  - chodzi o…
  - nieszczęścia chodzą po ludziach
  - wypadki chodzą po ludziach
  - przypadki chodzą po ludziach

  Słownik polsko-rosyjski > chodzić

 • 8 chronić

  глаг.
  • беречь
  • защитить
  • защищать
  • охранять
  • покровительствовать
  • предохранять
  • уберечь
  * * *
  chroni|ć
  \chronićony несов. od kogo-czego, przed kim-czym беречь, защищать, охранять от кого-чего;

  zwierzęta, rośliny \chronićone животные, растения, находящиеся под охраной

  + strzec, ochraniać

  * * *
  chroniony несов. od kogo-czego, przed kim-czym
  бере́чь, защища́ть, охраня́ть от кого-чего

  zwierzęta, rośliny chronione — живо́тные, расте́ния, находя́щиеся под охра́ной

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > chronić

 • 9 czekać

  глаг.
  • дожидаться
  * * *
  czeka|ć
  \czekaćny несов. na kogo-co, kogo-czego ждать кого-чего;

  \czekaćm na pana я вас жду; \czekać na autobus ждать автобуса; \czekać na okazję, \czekać sposobności ждать подходящего случая; nie dać na siebie \czekać не заставить себя ждать; ● \czekaćj (по) погоди (же); tylko \czekać, rychło \czekać вот-вот, того и жди; \czekaćj tatka latka поте, после дождичка в четверг

  * * *
  czekany несов. na kogo-co, kogo-czego
  ждать кого-чего

  czekać na autobus — ждать авто́буса

  czekać na okazję, czekać sposobności — ждать подходя́щего слу́чая

  nie dać na siebie czekać — не заста́вить себя́ ждать

  - czekaj
  - tylko czekać
  - rychło czekać
  - czekaj tatka latka

  Słownik polsko-rosyjski > czekać

 • 10 czepiać się

  несов. kogo-czego
  1) цепля́ться, хвата́ться за кого-что

  czepiać się się tramwaju, autobusu — висе́ть на подно́жке трамва́я, авто́буса

  2) перен. придира́ться; цепля́ться к кому-чему

  czepiać się się słów — придира́ться к слова́м

  czego się mnie czepiasz? — ты чего́ ко мне пристаёшь?

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > czepiać się

 • 11 dal

  сущ.
  • даль
  • дальность
  • отдаление
  • отдаленность
  • расстояние
  * * *
  даль;

  w \dal вдаль; w \dali вдали; z \dala a) od kogo-czego далеко, вдали;

  б) издалека; издали;

  trzymać się z \dala od kogo-czego сторониться кого-чем, стоять в стороне от чего; skok w \dal спорт. прыжок в длину

  * * *
  ж

  w dali — вдали́

  z dala1) od kogo-czego далеко́, вдали́; 2) издалека́; и́здали

  trzymać się z dala od kogo-czego сторони́ться кого-чего, стоя́ть в стороне́ от чего

  skok w dalспорт. прыжо́к в длину́

  Słownik polsko-rosyjski > dal

 • 12 dobiec

  dobie|c
  \dobiecgnie, \dobiecgł сов. 1. do kogo-czego добежать до кого-чего; подбежать к кому-чему;

  \dobiec do mety спорт. прийти к финишу, финишировать;

  2. (о dźwiękach) донестись;
  3. приблизиться; ● \dobiec końca подойти к концу
  +

  2. donieść się 3. nastąpić, nadejść

  * * *
  dobiegnie, dobiegł сов.
  1) do kogo-czego добежа́ть до кого-чего; подбежа́ть к кому-чему

  dobiec do metyспорт. прийти́ к фи́нишу, финиши́ровать

  2) ( o dźwiękach) донести́сь
  3) прибли́зиться
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > dobiec

 • 13 dobiegać

  глаг.
  • добегать
  * * *
  dobieg|ać
  несов. 1. do kogo-czego добегать до кого-чего; подбегать к кому-чему;
  2. доноситься; 3. наступать, приближаться;

  \dobiegaćа godzina trzecia скоро три часа;

  on \dobiegaća trzydziestki ему скоро (стукнет) тридцать (лет)
  +

  2. donosić się 3. następować, nadchodzić, zbliżać się

  * * *
  несов.
  1) do kogo-czego добега́ть до кого-чего; подбега́ть к кому-чему
  2) доноси́ться
  3) наступа́ть, приближа́ться

  dobiega godzina trzecia — ско́ро три часа́

  on dobiega trzydziestki — ему́ ско́ро (сту́кнет) три́дцать ( лет)

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > dobiegać

 • 14 dobierać się

  1) (dopasowywać się) сходиться (подходить друг другу)
  2) posp. seks. dobierać się разг. секс. приставать
  3) pot. dobierać się (rozprawiać się) разг. добираться (расправляться)
  docierać, dostawać się добираться (доходить, доезжать)
  dążyć добираться (стремиться)
  * * *
  несов.
  1) do kogo-czego добира́ться до кого-чего
  2) подбира́ться, подходи́ть друг дру́гу; ср. dobrać się
  Syn:
  dorywać się, dostawać się 1), dopasowywać się 2)

  Słownik polsko-rosyjski > dobierać się

 • 15 dobijać się

  несов.
  1) czego, do czego добира́ться до чего
  2) czego, о со добива́ться чего
  3) do kogo-czego стуча́ться к кому, во что

  dobijać się się do drzwi — стуча́ть (колоти́ть) в дверь

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > dobijać się

 • 16 dobrać się

  1) (dopasować się) сойтись (подойти друг другу)
  2) posp. seks. dobrać się окончательно добиться интимных отношений
  3) pot. dobrać się (rozprawić się) разг. добраться (расправиться)
  dostać się, dotrzeć добраться (дойти, доехать)
  osiągnąć добраться (достичь)
  * * *
  сов.
  1) do kogo-czego добра́ться до кого-чего

  dobrać się się do spiżarni — зале́зть в кладо́вку

  2) подобра́ться; подойти́ друг дру́гу
  - dobrali się jak w korcu maku
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > dobrać się

 • 17 dochodzić

  глаг.
  • добираться
  • добраться
  • достигать
  • достичь
  • доходить
  • заходить
  • заявить
  • прибывать
  • прибыть
  • приезжать
  • приехать
  • прийти
  • прилетать
  • приходить
  • происходить
  • проникать
  * * *
  1) (dogotowywać się) поспевать, преть
  2) (o dźwięku, zapachu, informacji) доноситься, наплывать
  3) (osiągać) добиваться, достигать
  4) (stanowić coś dodatkowego) прибавляться, присоединяться
  5) sl. seks. dochodzić сл. секс. кончать
  6) (pozostałe znaczenia) доходить, приходить, приближаться
  * * *
  I dochodzę несов.
  1) доходи́ть; достига́ть
  2) добива́ться

  dochodzić sprawiedliwości — добива́ться справедли́вости

  dochodzić na drodze sądowej — добива́ться че́рез суд (в суде́бном поря́дке)

  3) do kogo-czego, kogo-czego доходи́ть, доноси́ться до кого-чего

  z daleka dochodzą głosy — издалека́ доно́сятся голоса́

  złe wieści dochodzą do kogoś — дохо́дят плохи́е ве́сти до кого́-л.

  - godzina trzecia
  Syn:
  II dochodzę сов. w czym
  доноси́ть что (обувь, одежду и т. п.), доходи́ть в чём

  Słownik polsko-rosyjski > dochodzić

 • 18 dochować się

  сов.
  1) kogo-czego вы́растить кого-что

  dochować się się dzieci — вы́растить дете́й

  dochować się się dobrych plonów — доби́ться хоро́шего урожа́я

  2) сохрани́ться; сбере́чься

  dochować się się do naszych czasów — сохрани́ться до на́шего вре́мени

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > dochować się

 • 19 doglądać

  глаг.
  • контролировать
  • наблюдать
  • надзирать
  • осматривать
  • присматривать
  • руководить
  • смотреть
  • управлять
  * * *
  dogląda|ć
  \doglądaćny несов. kogo-czego присматривать за кем-чем;

  \doglądać chorego ухаживать за больным

  + opiekować się, pilnować

  * * *
  doglądany несов. kogo-czego
  присма́тривать за кем-чем

  doglądać chorego — уха́живать за больны́м

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > doglądać

 • 20 dojrzeć

  глаг.
  • вызреть
  • дозреть
  • зреть
  • назревать
  • поспевать
  • поспеть
  • созревать
  • созреть
  * * *
  dojrz|eć
  %1, \dojrzećyj, \dojrzećany сов. 1. увидеть, заметить;

  \dojrzeć w ciemności увидеть (разглядеть) в темноте;

  \dojrzeć w czymś aluzję усмотреть в чём-л. намёк;
  2. kogo-czego присмотреть за кем-чем
  +

  1. dostrzec, zobaczyć 2. doglądnąć, dopilnować

  2. дозреть, доспеть;

  jabłka \dojrzećały яблоки дозрели (поспели, доспели)

  * * *
  I dojrzyj, dojrzany сов.
  1) уви́деть, заме́тить

  dojrzeć w ciemności — уви́деть (разгляде́ть) в темноте́

  dojrzeć w czymś aluzję — усмотре́ть в чём-л. намёк

  2) kogo-czego присмотре́ть за кем-чем
  Syn:
  II сов.
  1) созре́ть
  2) дозре́ть, доспе́ть

  jabłka dojrzały — я́блоки дозре́ли (поспе́ли, доспе́ли)

  Słownik polsko-rosyjski > dojrzeć

Look at other dictionaries:

 • Polnische Sprache — Polnisch (język polski) Gesprochen in Polen, als Minderheitensprache: Litauen, Tschechien, Ukraine, Weißrussland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, USA, Kanada, Brasilien, Argentinien, Australien, Irland, Israel …   Deutsch Wikipedia

 • Grammaire du polonais — Grammaire polonaise Article principal : Polonais. La gammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Sommaire 1 Morphologie du polonais 1.1 Le nom 1.1.1 Genre et nombre …   Wikipédia en Français

 • Grammaire polonaise — Article principal : Polonais. La grammaire polonaise est l étude de la morphologie et de la syntaxe de la langue polonaise. Le polonais partage des caractéristiques avec la plupart des autres langues slaves : déclinaisons (sept… …   Wikipédia en Français

 • brzydzić — ndk VIa, brzydzićdzę, brzydzićdzisz, brzydzićdzony rzad. «budzić w kim wstręt, niechęć do czego» Brzydził ją ten pijak. brzydzić się «czuć wstręt, odrazę do kogo, czego» Brzydzić się kłamstwem. Brzydziła się pijaków. Brzydził się tym leniuchem.… …   Słownik języka polskiego

 • daleko — dalej 1. «przysłówek określający odległość» a) «w znacznej odległości, w odległym miejscu, w oddaleniu» Gdzieś daleko grzmiały działa. Mieszkał w gajówce, daleko stąd. Dalej, za lasem, jest jezioro. ◊ Daleko (czegoś) szukać; coś jest takie, że… …   Słownik języka polskiego

 • buntowniczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} będący przejawem sprzeciwu wobec kogoś (czegoś), od kogo (czego) jest się zależnym; skłonny do takiego sprzeciwu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Buntowniczy song. Buntownicza młodzież. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • chluba — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ia, CMc. chlubabie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} sława, zaszczyt, chwała : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przynosić chlubę rodzinie, szkole, narodowi. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • dopełniacz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}jęz. {{/stl 8}}{{stl 7}} przypadek deklinacji polskiej, odpowiadający na pytania: {{/stl 7}}{{stl 8}}kogo? czego? czyj? {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • brać — I ndk IX, biorę, bierzesz, bierz, brał, brany 1. «ujmować, chwytać, obejmować ręką, oburącz (także narządem chwytnym, np. u zwierząt, albo narzędziem); przystosowywać do niesienia, trzymania» Brać co palcami, ręką, zębami, łyżką, widelcem, łopatą …   Słownik języka polskiego

 • dać — dk I dam, dasz, dadzą, daj, dał, dany dawać ndk IX, daję, dajesz, dają, dawaj, dawał, dawany 1. «przekazać komuś rzecz, którą się posiada lub rozporządza; obdarzyć czym; podarować, ofiarować, oddać; poświęcić co» Dawać pieniądze na utrzymanie.… …   Słownik języka polskiego

 • koń — 1. Czarny koń «osoba lub rzecz, która niespodziewanie wygrywa w jakiejś konkurencji, okazuje się lepsza od faworytów»: Żaden z czarnych koni prezydenckiego wyścigu w USA nie wytrzymał nawet połowy prawyborów. GW 01/03/2000. 2. Gnać, jechać,… …   Słownik frazeologiczny

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.