Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

attr

 • 1 medium [attr.]

  среден

  English-Bulgarian small dictionary > medium [attr.]

 • 2 sleeping [attr.]

  спален

  English-Bulgarian small dictionary > sleeping [attr.]

 • 3 token [attr.]

  символичен [номинален]

  English-Bulgarian small dictionary > token [attr.]

 • 4 Arab

  {'ærəb}
  1. n арабин
  2. арабски кон
  3. attr арабски
  street a., a. of the gutter улично дете, гаменче
  * * *
  {'arъb} n 1, арабин; 2. арабски кон; 3. attr арабски; street a.,
  * * *
  арабин; арабски;
  * * *
  1. attr арабски 2. n арабин 3. street a., a. of the gutter улично дете, гаменче 4. арабски кон
  * * *
  Arab[´ærəb] I. n 1. арабин; 2. арабски кон; street \Arab ост., разг. безпризорно дете, скитащо по улиците; II. adj арабски.

  English-Bulgarian dictionary > Arab

 • 5 August

  {'ɔ:gəst}
  I. n август
  II. 1. величествен, внушителен, царствен
  2. августейши
  * * *
  {'ъ:gъst} n август. (2) {ъ:'g^st} а 1. величествен, внушителен, царствен; 2. авгус
  * * *
  август;
  * * *
  1. i. n август 2. ii. величествен, внушителен, царствен 3. августейши
  * * *
  August[´ɔ:gəst] n август; attr августовски.

  English-Bulgarian dictionary > August

 • 6 Black Sea

  черноморски;
  * * *
  Black Sea[´blæk´si:] n Черно море; attr черноморски.

  English-Bulgarian dictionary > Black Sea

 • 7 Bloomsbury

  {'blu:rnzbəri}
  1. квартал в Лондон, където живеят писатели, художници и пр
  2. attr интелектуален, интелигентски
  * * *
  {'blu:rnzbъri} n 1. квартал в Лондон, където живеят писате
  * * *
  1. attr интелектуален, интелигентски 2. квартал в Лондон, където живеят писатели, художници и пр
  * * *
  Bloomsbury[´blu:mzbəri] I. n квартал в Лондон, където живеят интелектуалци; II. adj интелигентски, просвете́н, образован, културен.

  English-Bulgarian dictionary > Bloomsbury

 • 8 Brussels

  {'brʌsəlz}
  n attr брюкселски
  BRUSSELS carpet брюкселски килим
  BRUSSELS lace брюкселска дантела
  BRUSSELS sprouts брюкселско зеле
  * * *
  {'br^sъlz} n attr брюкселски; Brussels carpet брюкселски килим; Brussels l
  * * *
  брюкселски;
  * * *
  1. brussels carpet брюкселски килим 2. brussels lace брюкселска дантела 3. brussels sprouts брюкселско зеле 4. n attr брюкселски
  * * *
  Brussels[´brʌslz] I. n Брюксел; II. adj брюкселски (за дантела и пр.); \Brussels carpet килим с ленена основа и вълнено лице; \Brussels lace брюкселска дантела; \Brussels sprouts брюкселско зеле.

  English-Bulgarian dictionary > Brussels

 • 9 Ceylon

  цейлонски;
  * * *
  Ceylon[si´lɔn] n Цейлон; attr цейлонски.

  English-Bulgarian dictionary > Ceylon

 • 10 China

  {'tJaina}
  I. a китайски
  II. 1. порцелан, фарфор
  2. порцеланови съдове
  3. atlr порцеланов, фарфорен
  * * *
  {'tJaina} а китайски.(2) {'tJaina} n 1. порцелан, фарфор; 2. порцеланови съдове; 3.
  * * *
  китай,китайски,порцеланен; порцеланов; порцелан;
  * * *
  1. atlr порцеланов, фарфорен 2. i. a китайски 3. ii. порцелан, фарфор 4. порцеланови съдове
  * * *
  China[´tʃainə] I. n Китай; II. attr китайски.

  English-Bulgarian dictionary > China

 • 11 Christmas

  {'krismas}
  1. Рождество Христово, Коледа
  2. attr коледен
  * * *
  {'krismas} n 1. Рождество Христово, Коледа; 2. attr коледен
  * * *
  Рождество; коледен; Коледа;
  * * *
  1. attr коледен 2. Рождество Христово, Коледа
  * * *
  Christmas[´krisməs] n Коледа, Рождество Христово (съкр. и Xmas); \Christmas comes but once a year всеки ден не е Великден; \Christmas card коледна картичка; \Christmas Eve Бъдни вечер; \Christmas carols коледни песни; Father \Christmas Дядо Мраз; \Christmas stocking коледно чорапче за подаръци.

  English-Bulgarian dictionary > Christmas

 • 12 December

  {di'sembə}
  n декември
  * * *
  {di'sembъ} n декември.
  * * *
  декември;
  * * *
  n декември
  * * *
  December[di´sembə] n декември; attr декемврийски.

  English-Bulgarian dictionary > December

 • 13 Eskimo

  {'eskimou}
  1. ескимос
  2. attr ескимоски
  * * *
  {'eskimou} n 1. ескимос; 2. attr ескимоски.
  * * *
  ескимос;
  * * *
  1. attr ескимоски 2. ескимос
  * * *
  Eskimo[´eskimou] I. n ескимос; II. adj ескимоски.

  English-Bulgarian dictionary > Eskimo

 • 14 Faerie

  {'fεəri}
  1. царство на феите, вълшебен свят
  2. attr вълшебен, магически, приказен, фантастичен
  * * *
  {'fЁъri} n 1. царство на феите, вълшебен свят; 2. attr вълшебе
  * * *
  1. attr вълшебен, магически, приказен, фантастичен 2. царство на феите, вълшебен свят
  * * *
  Faerie, Faery[´feiəri] I. n ост. 1. царството на феите; 2. чародейство, вълшебство; II. adj вълшебен, магически; приказен, фантастичен, чуден.

  English-Bulgarian dictionary > Faerie

 • 15 GI

  GI n ам. разг., abbr ( government issue) 1. войник, редник, боец; \GI bride жена на американски войник (обикн. чужденка); 2. attr военен, войскови.

  English-Bulgarian dictionary > GI

 • 16 Grub Street

  {'grʌbstri:t}
  1. събир. наемни писачи, компилатори, бедни автори
  2. attr наемен, долнокачествен, евтин
  * * *
  {'gr^bstri:t} n 1. сьбир. наемни писачи; компилатори; бед
  * * *
  1. attr наемен, долнокачествен, евтин 2. събир. наемни писачи, компилатори, бедни автори
  * * *
  Grub Street[´grʌb¸stri:t] I. n събир. наемни писачи, компилатори, бедни автори; жълта преса; II. adj наемен, долнокачествен, евтин; прен. безчестен, неморален.

  English-Bulgarian dictionary > Grub Street

 • 17 HE

  {hi:}
  I. pron pers той
  HE who/that този, който
  it is HE/разг. him това e той
  if I were HE/разг. him ако бях на негово място
  II. 1. мъж, мъжкар, самец
  the HEs and the shes мъжете и жените
  it's a HE мъж/момче e (за новородено)
  2. attr мъжки
  HE-goat пръч, козел
  * * *
  {hi:} pron pers той; he who/that този, който; it is he/ разг. him то(2) {hi:} n 1. мъж; мъжкар; самец; the hes and the shes мъжете и же
  * * *
  той; самец; мъжки;
  * * *
  1. attr мъжки 2. he who/that този, който 3. he-goat пръч, козел 4. i. pron pers той 5. if i were he/разг. him ако бях на негово място 6. ii. мъж, мъжкар, самец 7. it is he/разг. him това e той 8. it's a he мъж/момче e (за новородено) 9. the hes and the shes мъжете и жените
  * * *
  HE abbr ( His Emminence, His Excellency) Негово величество (височество).

  English-Bulgarian dictionary > HE

 • 18 He

  {hi:}
  I. pron pers той
  HE who/that този, който
  it is HE/разг. him това e той
  if I were HE/разг. him ако бях на негово място
  II. 1. мъж, мъжкар, самец
  the HEs and the shes мъжете и жените
  it's a HE мъж/момче e (за новородено)
  2. attr мъжки
  HE-goat пръч, козел
  * * *
  {hi:} pron pers той; he who/that този, който; it is he/ разг. him то(2) {hi:} n 1. мъж; мъжкар; самец; the hes and the shes мъжете и же
  * * *
  той; самец; мъжки;
  * * *
  1. attr мъжки 2. he who/that този, който 3. he-goat пръч, козел 4. i. pron pers той 5. if i were he/разг. him ако бях на негово място 6. ii. мъж, мъжкар, самец 7. it is he/разг. him това e той 8. it's a he мъж/момче e (за новородено) 9. the hes and the shes мъжете и жените
  * * *
  He n хим. хелий Helium.

  English-Bulgarian dictionary > He

 • 19 Hottentot

  {'hɔtntɔt}
  1. хотентот
  2. хотентотски език
  3. грубиян, дивак
  4. attr хотентотски
  * * *
  {'hъtntъt} n 1. хотентот; 2. хотентотски език; 3. грубиян,
  * * *
  хотентот;
  * * *
  1. attr хотентотски 2. грубиян, дивак 3. хотентот 4. хотентотски език
  * * *
  Hottentot[´hɔtəntɔt] I. n 1. хотентот; 2. хотентотски език; 3. грубиян; нахалник; дивак; II. adj хотентотски.

  English-Bulgarian dictionary > Hottentot

 • 20 Jacobin

  {'dʒækobin}
  I. 1. рел. доминиканец
  2. ист. якобинец
  3. революционер
  4. екстремист
  5. attr якобински, краен, революционен
  II. n качулат гълъб
  * * *
  {'jakobin} n 1. рел. доминиканец; 2. ист. якобинец; 3. рев(2) n качулат гълъб.
  * * *
  якобинец; доминиканец;
  * * *
  1. attr якобински, краен, революционен 2. i. рел. доминиканец 3. ii. n качулат гълъб 4. екстремист 5. ист. якобинец 6. революционер
  * * *
  Jacobin[´dʒækəbin] I. n 1. доминиканец; 2. ист. якобинец; 3. краен привърженик (особ. полит.); II. adj якобински, краен, отчаян; необуздан, несдържан, своеволен. III. [´dʒækəbin] n качулат гълъб.

  English-Bulgarian dictionary > Jacobin

Look at other dictionaries:

 • Attr. — 1) Attraktion EN attraction 2) Attrappe EN dummy, decoy (mil.) …   Abkürzungen und Akronyme in der deutschsprachigen Presse Gebrauchtwagen

 • ATTR amyloidosis — the most common form of hereditary amyloidosis, in which any of numerous mutations of the TTR gene (locus: 18q11.2 q12.1), which encodes transthyretin, cause systemic autosomal dominant disorders characterized by polyneuropathies,… …   Medical dictionary

 • Mulliner Book — Le Mulliner Book est un recueil de pièces pour clavier de provenance anglaise datant sans doute des années 1560 et réalisé par l organiste Thomas Mulliner. Ce petit volume résulte de ses années d’études avec John Heywood connu non seulement comme …   Wikipédia en Français

 • Comparison of layout engines (Cascading Style Sheets) — Cascading Style Sheets CSS Animations Dynamic CSS Comparison of layout engines Comparison of stylesheet languages Internet Explorer box model bug CSS Zen Garden The Zen of CSS Design CSSTidy Style sheet Tableless web design Holy Grail (web… …   Wikipedia

 • Implicit kd-tree — An implicit k d tree is a k d tree defined implicitly above a rectilinear grid. Its splitting planes positions and orientations are not given explicitly but implicitly by some recursive splitting function defined on the hyperrectangles belonging… …   Wikipedia

 • wenig — klein; marginal; gering; kaum; winzig; mickerig (umgangssprachlich); dünn (umgangssprachlich); mickrig (umgangssprachlich); unbedeutend; …   Universal-Lexikon

 • viel — im Überfluss; massenweise; en masse; reich; reichhaltig; wie Sand am Meer (umgangssprachlich); reichlich; abundant; massenhaft; üppig; …   Universal-Lexikon

 • Sustainable Development Strategy in Canada — [ [http://www.sdinfo.gc.ca/reports/en/sustainable development strategies/part1.cfm SDInfo Sustainable Development Strategies: Evolution of the Federal Government of Canada Approach] ] is about the Government of Canada finding ways to develop… …   Wikipedia

 • alt — ạlt, älter, ältest ; Adj; 1 nicht adv; schon seit vielen Jahren lebend oder vorhanden ↔ jung <Menschen, Tiere, Pflanzen>: Er ist nicht sehr alt geworden; Alte Leute sind nicht mehr so beweglich wie junge 2 nicht adv; mit Merkmalen des… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Familial amyloid neuropathy — Classification and external resources ICD 10 E85.1 ICD 9 277.3 …   Wikipedia

 • FAT — (англ. File Allocation Table  «таблица размещения файлов»)  классическая архитектура файловой системы, которая из за своей простоты всё ещё широко используется для флеш накопителей. В недавнем прошлом использовалась в дискетах, на… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.