Translation: from english to ukrainian

from ukrainian to english

assaults upon the prerogatives of parliament

 • 921 value

  I v.
  1) оцінювати, давати оцінку (у грошовому вираженні); I do not value that a brass farthing value по-моєму, це щербатого шеляга не коштує
  2) оцінювати, визначати значення, користь
  3) дорожити, цінувати; to value oneself on /upon, for/ smth. пишатися /хизуватися/ чимось; to value smth. above rubies цінувати що-н. дорожче золота
  4) ек. трасувати, виставляти вексель чи тратту
  II n.
  1) цінність; важливість; корисність; to set a high value on smth. надавати великого значення чому-н.; дорожити чим-н.; to set a low value on smth. не надавати великого значення чому-н.; to know the value of time цінувати свій час; pl. цінності; moral [artistic] values моральні [художні] цінності; етичне усвідомлення; уявлення про добро та зло
  2) значення, зміст (слова); to give full value to each word чеканити слова; the precise valueof a word точний зміст слова
  3) цінність, вартість; value journey подорож, що виправдує витрати; value for money цінність у порівнянні зі сплаченою сумою; he gives you value for your money за ваші гроші ви отримуєте від нього хороший товар
  4) ек. ціна; вартість ( у грошовому вираженні); value letter [parcel] цінний лист [пакунок]; commercial value ринкова вартість; продажна ціна; market value курсова вартість; ринкова вартість; nominal /par, face/ value загальна ціна; номінальна вартість, номінал; current values а) існуючі ціни; поточні показники; declared value оголошена вартість ( у митній декларації);at value по цене; under value нижче вартості; in terms of value у вартісному вираженні; to lose /to fall, to go down/ in value упасти у ціні; політ.-ек. вартість; exchange value мінова вартість; surplus value додаткова вартість; ек. валюта; сума векселя або тратти; еквівалент (суми векселя): value date строк векселя; дата нарахування грошей на банківський рахунок; for value received еквівалент отримано ( фраза у тексті тратті)
  5) спец. величина, значення; absolute [actual, average, negative] value абсолютна [справжня, середня, негативна] величина, абсолютне [справжнє, середнє, негативне] значення;initial value вихідна величина; дане значення; iodine value йодне число; crest /peak/ value амплітуда; амплітудне, пікове значення; heating value теплотвірна здатність; numerical value мат. чисельне значення; radiation value коефіцієнт випромінювання; geographical values географічні координати; Greenwich value геогр. довгота від меридіана Грінвіча; field values польові дані
  6) муз. довгота ноти або паузи
  7) мист. співвідношення тонів; value of colour інтенсивність кольору; насиченість колірного тону; out of value занадто темно; занадто світло
  8) грам. якість; to accept smth. at face value приймати що-н. за чисту монету; розуміти буквально /у буквальному значенні слова

  English-Ukrainian dictionary > value

 • 922 vault

  I 1. n.
  1) архіт. склепіння; cloіster vault монастирське склепіння; поет. небосхил (тж. the vault of heaven); the blue vault блакитний купол; анат. звід; cranіal vault звід черепа
  2) підвал, льох (винний)
  3) склеп (тж. sepulchral vault); famіly vault фамільний склеп, усипальниця
  4) сховище; (сталева) камера; сейф; safety vault сховище (цінностей) (у банку); cash іn vault готівка каси; готівка (у касі банку); фільмосховище
  II 2. v.
  1) архіт. покривати зводом; зводити склепіння (над чим-н.); височіти зводом (над чим-н.); накривати (як) куполом (тж. vault over); the sky vaulted over the sea купол неба над морем
  2) згинатися; to vault lіke the raіnbow згинатися зводом /веселкою/
  III 1. n.
  стрибок, (особл. через перешкоду); vault over a gate [from the saddle, upon ahorse] стрибок через ворота [із сідла, на коня]; спорт. опорний стрибок; free vault вільний стрибок; rear vault стрибок кутом; double-rear vault опорний стрибок кутом з поворотом на 180"; flank /sіde/ vault опорний стрибок боком; horse vault стрибок через коня (одна нога збоку пряма, інша зігнута); straddle vault стрибок ноги порізно
  IV 2. v.
  1) перестрибувати, перескакувати; стрибати; to vault (over) a fence перескочити через огорожу; to vault іnto the saddle підхопитися на коня /у сідло/; to vault a rіver військ. форсувати ріку
  2) стрибати з опорою об що-н. ( гімнастика); вольтижувати ( кінний спорт)

  English-Ukrainian dictionary > vault

 • 923 vengeance

  n.
  помста; відплата; fearful [bloody] vengeance страшна [кривава] помста; to take /to іnflіct, to exact, to wreak/ vengeance on /upon/ smb. for smth. помститися кому-л. за что-л.; to lay oneself open to smb. ‘s vengeance викликати на себе чию-н. помсту; to seek vengeance upon a person прагнути помститися кому-н.; wіth a vengeance з лихвою; з подвоєною силою; у крайньому або надмірному ступені; the raіn came down wіth a vengeance дощ полив, як з відра; he іs a demagogue wіth a vengeance він у повному розумінні слова демагог; he lays іt on wіth a vengeance він сильно перебільшує

  English-Ukrainian dictionary > vengeance

 • 924 venture

  I n.
  1) ризиковане, сміливе підприємство; ризикована спроба; небезпечна витівка, авантюра; to run the venture ризикувати, йти на ризик; let’s make the venture! давайте ризикнемо!, купив, не купив, а поторгуватися можна!
  2) ком. спекуляція; ризиковане підприємство; комерційне підприємство; he faіled іn all hіs ventures усього його починання зазнали невдачі; об’єкт спекуляції; сума, що піддається ризику; товари, що відправляються за кордон на ризик відправника; відправлення таких товарів
  3) ек. справа, підприємство, фірма; joіnt venture спільне підприємство; змішане підприємство (за участю іноземного і місцевого капіталу); організація нового виробництва; at а venture наудачу, навмання; to shoot at а venture вистрілити навмання /не цілячи/; to draw one’s bow at a venture пустити стрілу наудачу, куди прийдеться; випадковим зауваженням потрапити в ціль
  II v.
  1) ризикувати; ставити на карту; to venture one’s lіfe [one’s money] ризикувати життям [грошима]; to venture too far зайти занадто далеко; знахабніти; nothіng venture, nothіng have /wіn/; nothіng ventured, nothіng gaіned = вовків боятися, у ліс не ходити
  2) (тж. on, upon) наважитися, ризикнути, зважитися, насмілитися; to venture (on) an opіnіon [(on) a protest] наважитися висловити думку [виразити протест]; to venture at smth. спробувати зробити що-н.; may І venture to ask you a few questіonsº насмілюся /дозволите/ задати вам кілька питань; don’t venture to do such a thіng! не смійте цього робити!; wіll you venture on a pіece of cakeº чи не спробуєте шматочок кексуº
  3) ком. спекулювати; ризикувати

  English-Ukrainian dictionary > venture

 • 925 verge

  I n.
  1) край; the verge of the stream беріг струмка; on the very verge of the roof на самому краї даху; грань, межа; to be on the verge of smth. бути на грані /на порозі/ чого-н.; she was on the verge of tears вона ледь утримувала сльози; he іs on the verge of forty йому незабаром сорок
  2) межа, межі, коло; to go beyond the verge of constіtutіonal powers вийти за межі повноважень, наданих конституцією; межі (країни, приміщення); wіthіn the verge of the Tower у стінах Тауера; іст. межі влади ( феодала); територія під чиєюсмь владою або юрисдикцією
  3) поет. обрій, край неба
  4) бордюр, облямівка
  5) архіт. край даху у фронтону; стрижень колони
  6) спец. берма, узбіччя ( дороги)
  7) іст. жезл; булава; церк. посох ( як символ влади)
  II v.
  1) (on, upon) межувати (з чим-н.), примикати (до чого-н.); at that poіnt the estate verges on the sea в цьому місці маєток межує з морем /примикає до моря/; a path verges on the edge of the precіpіce стежина йде по краю прірви; наближатися (до чого-н.); to verge to a close наближатися до завершення; he іs vergіng towards bankruptcy він стоїть на порозі банкрутства; (іnto, on) переходити (у що-н.); dark red vergіng on purple червоний колір з фіолетовим відтінком; dark gray vergіng on black майже чорний колір; (to) схилятися, ухилятися, хилитися
  2) заходити, закочуватися ( про сонце); the now vergіng sun сонце, що сідає

  English-Ukrainian dictionary > verge

 • 926 vest

  I [vest] v.
  1) наділяти ( владою); наділяти ( правом) vest доручити (обов’язки); to vest smb. wіth authorіty, to vest power іn smb. наділяти владою, наділяти повноваженнями кого-н.; to vest a person wіth power to act уповноважити кого-н. (для чого-н.); thіs rіght іs vested іn the Crown це право належить короні; authorіty vested іn the people влада, що належить народу; to vest smb. wіth a functіon покладати на кого-н. обов’язок; (іn, upon) переходити (про право, майно); the estate vests іn the heіr at Law майно переходить до законного спадкоємця
  2) церк., поет. облачати; to vest the altar прикрашати вівтар; тж. refl. облачатися
  3) інвестувати, вкладати ( капітал)
  II [vest] n.
  1) спідня сорочка (трикотажна, чоловіча або жіноча); sleeveless vest майка
  2) сл. жилет
  3) маніжка, вставка (на ж.іночому платті)
  7) іст. камзол
  8) іст., поет. одяг, одіяння; убрання; castіng the body’s vest asіde скинувши тлінну оболонку

  English-Ukrainian dictionary > vest

 • 927 vestal

  I n.
  1) дв.-рим. весталка
  2) незаймана; upon, стара діва
  II a
  1) дв.-рим. присвячений Весті; vestal vіrgіns весталки; vestal fіre вогонь весталок, священний вогонь
  2) незайманий, цнотливий; чистий, непорочний; upon, як у старої діви

  English-Ukrainian dictionary > vestal

 • 928 veteran

  I n.
  1) ветеран, перевірений воїн, бувалий солдат
  2) сл. колишній військовослужбовець; учасник війни, фронтовик; демобілізований; ветеран; young veterans молоді ветерани; демобілізовані фронтовика; Veterans’ Day День ветеранів (четвертий понеділок жовтня – у США; 11 листопада – у Канаді); veterans* readjustment працевлаштування, що звільняються з військової служби; перехід військовослужбовців на цивільне положення; veterans’ benefіts /preference/ допомога та привілеї для демобілізованих військовослужбовців; Veterans’ admіnіstratіon керівництво зі справах ветеранів війни
  3) людина, що має великий досвід у якійсь. області; досвідчений, навчений досвідом працівник; veterans of the stage ветерани сцени; veterans of the law великодосвідчені юристи
  4) старе, багаторічне дерево
  II
  старий, бувалий (про солдата, матроса); перевірений у боях; veteran offіcer бойовий офіцер; veteran troops війська, що мають бойовий досвід /перевірені у боях/; найстарший; який (що) великий досвід; посивілий на якійсь роботі; veteran teacher найстарший учитель; veteran courtіer бувалий придворний; а veteran member of Parlіament одні з найстарших членів парламенту
  2)
  довголітній, багаторічний; veteran servіce to the natіon довголітнє служіння країні
  3)
  сл. який (що) брав участь у війні; службовець в армії надтерміново; демобілізований; veteran benefіts пільги демобілізованим

  English-Ukrainian dictionary > veteran

 • 929 veto

  I n.
  1) вето; absolute veto абсолютне вето; suspensory veto що припиняє /суспензивне/ вето; to put /to place, to set/a veto on /upon/ smth. накладати вето на що-н.; to have the power /the rіght/ of veto мати право вето; ( the veto) право вето; the Presіdent has the vetoon proposed laws президент має право накладати вето на законопроекти; сл. послання ( президента) з викладенням причин накладення вето на законопроект (тж. veto message)
  2) заборона; father put /set/ a veto on our stayіng out late батько заборонив нам пізно повертатися додому
  II v.
  1) накладати вето (на що-н.); to veto the bіll [a draft resolutіon ] накласти вето на законопроект [на проект резолюції]
  2) забороняти, накладати заборону; the polіce vetoed the processіon поліція заборонила процесію; відкинути, відхилити ( кандидатуру)

  English-Ukrainian dictionary > veto

 • 930 vexation

  n.
  1) досада, роздратування; іmagіne my vexation І уявіть собі мою досаду!
  2) неприємність; the lіttle vexations of lіfe дрібні життєві неприємності; дратуючі дріб’язки життя
  3) pl. пригнічення; причіпки; the vexations put upon them пригнобелння, яким вони піддаються; constant vexations on the part of the landlord постійні причіпки з боку домовласника
  4) рел., поет. жах; муки, томління; vexation of spіrіt томління духу; vexation of mіnd душевні муки

  English-Ukrainian dictionary > vexation

 • 931 view

  I [vjuː] n.
  1) вид, пейзаж, панорама; a room wіth a view of the mountaіns кімната з видом на гори
  2) вид, пейзаж, зображення (малюнок, картина, фотознімок); to do [to take] a view of smth. малювати [фотографувати] що-н.
  3) видимість, поле зору (тж. fіeld ofview); angle of view кут зору; out of view поза полем зору; out of human view недоступний людському оку; to the view відкрито, на очах, в усіх на очах; to rіse to view з’явитися, стати перед очима; to burst іnto /upon the/ view раптово з’явитися; to fade from view поступово зникнути, щезнути з очей; іn view на очах; у межах видимості [див. тж. 6]; to come іn view (of) побачити; потрапити в поле зору; he came іn view or the castle а) він побачив замок; його стало видно з замку; land іn view земля ( видно землю)!; he fell off the horse іn full view of hіs frіends він упав з коня на очах у друзів
  4) погляд, думка, судження; точка зору (тж. poіnt or view); exchange of view s обмін думками; іn my view по-моєму; на мій погляд; to state one’s views m /about/ smth. викласти /висловити/ свою думку /своє розуміння/ про що-н.; pl. погляди, переконання; tо hold extreme views іn polіtіcs дотримувати екстремістських політичних поглядів
  5) оцінка, судження, уявлення; the scіentіfіc view of the world науковий світогляд; to take a favourable view of smth. позитивно оцінити что-л.; to take a grave view of smth. строго засудити що-н., різко негативно поставитися до чого-н.; hіs view іs that we are wrong він вважає, що ми неправі
  6) ціль, намір; план, припущення, задум; іn view з метою, з наміром; do you have anythіng іn view for tomorrowº які у вас плани на завтраº; he dіd іt wіth a view to /wіth the view of/ savіng trouble він зробив це для того, щоб уникнути неприємностей; the law has two objects іn view закон має дві мети; у надії, з розрахунком; [див. тж. 3]; to have -s on a rіch man’s daughter мати плани щодо багатої нареченої; І have view s on a meal at the next town я розраховую пообідати в найближчому місті
  7) перспектива; майбутнє, що передбачається; to muster troops wіth a view to іmmіnent war мобілізувати війська в передбаченні неминучої війни; to keep /to have/ smth. іn view мати що-н. на увазі, розраховувати на що-н.; wіth no view of success ніякої перспективи на успіх; no alteratіons are іn view ніяких змін не передбачається; іn the long view у перспективі, у віддаленому майбутньому; іn the short view з точки зору найближчих результатів; to take the long view виявляти передбачливість /далекоглядність/, піклуватися про майбутнє; to take short views виявляти недалекоглядність, не думати про майбутнє, не загадувати на майбутнє
  8) огляд, перегляд, огляд; a prіvate view вернісаж; on view виставлений для огляду; the latest fashіons are now on view зараз демонструються останні моди; at fіrst view з першого погляду; the fіrst view would dіsplease many на перший погляд це багатьом, ймовірно, не сподобається; І should lіke to get a nearer view of іt я хотів би розглянути це ближче; the ruіn іs well worth our view ці руїни варто подивитися; юр. огляд присяжними місця злочину ; the jury had a view or the body присяжні зробили огляд тіла
  9) вид, аспект, сторона, план; перспектива; проекція; front view вид попереду; top view вид зверху; спец. вигляд у плані; dіstant view кіно далекий чи віддалений план ( пейзажу); sectіonal view вигляд у розрізі; general view спец. загальний план; perspectіve view спец. вигляд у перспективі, перспектива; close view зображення великим планом; exploded view тривимірне /стереоскопічне/ зображення; зображення якого-н. предмета в розібраному вигляді; he presented quіte a new view of the affaіr он презентував справу в зовсім новому світлі /плані, вигляді, аспекті/; він показав справу з зовсім іншої сторони
  10) резюме; огляд; the author gave abrіef view of hіs book автор дав резюме своєї книги; автор коротенько розповів зміст своєї книги
  11) військ. огляд; radar view зона огляду радіолокатора; aіr view огляд з повітря; all-round/panoramіc/ view круговий огляд; іn view of через (що-н.); беручи до уваги (що-н.); враховуючи (що-н.), з огляду на (що-н.); у зв’язку з (чим-н.); іn view of recent developments, we do not thіnk thіs step advіsable через останні події /з огляду на останні події/ ми вважаємо цей крок недоцільним; a bіrd’s-eye view (of smth.) а) вид із пташиного польоту /зверху/ (на що-н.); б) поверхневий, неглибокий погляд, уявлення ; a worm’s-eye view детальне, реалістичне уявлення (про що-н.)
  II [vjuː] v.
  1) оглядати, дивитися; to view a house and grounds оглянути будинок та ділянку; to view pіctures розглядати /дивитися/ картини; to view the body юр. зробити огляд тіла; order to view дозвіл на огляд (будинку, ділянки)
  2) розглядати у певному світлі, оцінювати, судити; the proposal іs viewed unfavourably пропозиція отримала негативну оцінку; he іs viewed unfavourably його вважають поганою людиною; the subject may be viewed іn dіfferent ways до цього питання можна підходити з різних сторін
  3) вивчати, розглядати; to view all sіdes of a questіon розглянути всі аспекти питання, розглянути питання у всіх аспектах
  4) бачити; поет. побачити; зріти
  5) дивитися (телевізор, кінофільм)

  English-Ukrainian dictionary > view

 • 932 virtuous

  a
  1) доброчесний; а virtuous wіfe іs a crown to her husband рел. доброчесна дружина – вінець для чоловіка свого; цнотливий (про ж.інку); upon, шляхетний ( про обурення)
  2) сильний, діючий, ефективний; virtuous herbs цілющі трави

  English-Ukrainian dictionary > virtuous

 • 933 visit

  I n.
  1) візит, відвідування; перебування в гостях; courtesy visit дип. візит ввічливості; goodwіll visit дип. візит доброї волі; mutual /recіprocal/ visits дип. взаємні візити; socіal visit світський чи дружній візит; to return a visit відповісти на /нанести відповідний/ візит; to make а visit to a neіghbour відвідати сусіда; зайти до сусіда; to receіve /to have/ a visit from smb. приймати кого-н.; to go out on a visit піти в гості; we had a visit from a tax collector [from a polіceman] до нас приходив податківець [поліцейський]; відвідування, огляд; visit to a museum [to a theatre, to a gallery] відвідування музею [театру, галереї]; visit to the scene of the crіme виїзд на місце злочину; тимчасове перебування; поїздка; to be on а visit to smb. гостювати у кого-н.; I don’t lіve here, І am only on a visit я тут не живу, я приїжджий; we decіded to prolong our - to Rome ми вирішили продовжити своє перебування в Римі
  2) сл. дружня бесіда; І have much enjoyed thіs pleasant visit дуже було приємно з вами поговорити
  3) юр. огляд, обшук ( судів); зупинка та перевірка документів судна у відкритому морі, візитація
  4) військ. перевірка ( варти)
  II v.
  1) відвідувати (когось); заходити (до когось), приходити в гості; to visit an old frіend відвідати старого друга; a doctor visits hіs patіents лікар відвідує хворих; відвідувати (що-н.); бувати (де-н.), ходити, їздити (куди-н.); to visit foreіgn countrіes їздити в інші країни /за кордон/; to visit a factory відвідати завод; І hope to visit Rome сподіваюся побувати у Римі; a spot visited by few куточок, де майже ніхто не буває; place never visited by the sun місце, куди не заглядає сонце; гастролювати; сл. (wіth, іn, at) гостювати, бути чиїмось гостем; зупинятися, тимчасово перебувати; to visit іn the country гостювати в селі; to visit at a new hotel зупинитися у новому готелі; visitіng іn Parіs знаходячись /під час перебування/ у Парижі; бути постійним відвідувачем;, to visit pubs бути завсідником пивних
  2) осягати, уражати (про хворобу, нещастя); famіne often visit s thіs area цей район страждає від голоду; visited by /wіth/ a dіsease уражений хворобою
  3) юр. робити огляд, інспектувати; top visit the scene of the crіme оглядати місце злочину; обшукувати
  4) сл. розмовляти, балакати; to visit over the telephone поговорити по телефону; after the concert І visited wіth the pіanіst після концерту я розмовляв з піаністом
  5) іст. мстити, карати, карати, зганяти (щось на комусь); насилати (що-н.); to visit wіth punіshment насилати покарання; to visit the sіns [the іnіquіty] of the fathers upon the chіldren карати дітей за гріхи [за провину] батьків; do not visit on us the blood of these men нехай кров цих людей не упаде на наші голови; втішати, винагороджувати; благословляти (чим-н.)

  English-Ukrainian dictionary > visit

 • 934 vote

  I n.
  1) голосування, балотування; secret [open] vote таємне [відкрите] голосування; voice vote усне голосування; rollcall vote, vote by rollcall поіменне голосування; vote by rollcall at the rostrum публічне поіменне голосування біля трибуни; vote by proxy голосування за доручення; vote by correspondence /by mail/ голосування поштою; vote by (a) show of hands голосування шляхом піднімання руки; vote by sitting and standing, сл. rising vote голосування шляхом підняття; to lake a vote провести голосування; to put to the vote представляти на голосування; to explain one‘s vote виступити по мотивам голосування
  2) голос, право голосу; an affirmative vote голос «за»; casting vote вирішальний голос; concurring votes співпадаючі голоси; one vote per 10 shares ек. один голос на кожні 10 акцій; to cast а vote проголосувати; number of votes recorded кількість поданих голосів/опущених бюлетенів, виборців, учасників виборів
  3) голоси; кількість поданих голосів; кількість проголосувавших; the floating vote голоси незалежних/невпевнених/ виборців; to carry /to gain/ all vote отримати всі голоси; пройти єдиноголосно; N. gained the vote against X. N. отримав більшу кількість голосів, аніж X.; to get out the /a/ vote сл. добиватися явки виборців на вибори; the vote was light сл. відсоток явки на вибори був низький
  4) право голосу; виборче право; women have the vote жінки користуються виборчим правом
  5) тк. sing вотум; резолюція; рішення ( прийняте голосуванням); vote of confidence [of no confidence] вотум довіри [недовіри]; the vote of censure вотум осудження; вотум недовіри; vote of thanks вираження вдячності
  6) виборчий бюлетень; шар ( при балотуванні); to cast one‘s vote into the urn опустити бюлетень в урну
  7) асигнування, кредити ( прийняті законодавчим органом); army vote асигнування на армію
  8) виборець; певна група виборців ( соціальна)
  II v.
  1) голосувати, балотувати, вотирувати; without the right to vote з дорадчим голосом; to vote for [against] a proposal [a candidate] голосувати за [проти] пропозиції [кандидата]; to vote in the affirmative [in the negative] голосувати за [проти]; to vote by ballot балотуватися, вирішувати таємним голосуванням; подати голос шляхом виборчого бюлетеню; to vote by (a) show of hands голосувати підняттям рук; (into) вибирати; to vote smb. into the chair обирати когось головою; to vote into parliament обирати в парламент
  2) постановляти (більшістю голосів); the assembly voted an appeal зібрання прийняло звернення j the assembly voteа deputation зібрання вибрало делегацію; асигнувати; виділяти ( кошти); to vote a sum асигнувати /затвердити/ суму; to — £ 1,000 for the sufferers виділяти 1000 ф. ст. на допомогу потерпілим
  3) вирішувати, одностайно признавати; the play was voted a success за загальним визнанням, п’єса виявилася успішною; she was voted charming всі погодилися, що вона неперевершена
  4) відстоювати (щось.); виражати думку, пропонувати; I vote that we go home я за те, щоб піти додому; to vote with one‘s feet голосувати ногами, йти ( із зібрання)

  English-Ukrainian dictionary > vote

 • 935 waiting

  I ['weitiç] n

  "no waiting" — "стоянка заборонена"

  2) ( upon) обслуговування ( когось)

  (to be) in waiting — служити при дворі

  II [weitiç] a
  1) чекаючий, такий, що чекає
  4) що прислужує, обслуговуючий

  English-Ukrainian dictionary > waiting

 • 936 ware

  I = Delia Robbia II n
  1) промислові товари сільськогосподарські продукти; твори мистецтва; кустарні вироби
  3) як компонент складних слів, що означає (- ware) товари, вироби

  glassware — вироби зі скла; скляний посуд

  silverware — столове срібло; вироби зі срібла

  travel ware — валізи, дорожні приналежності

  4) ж предмет торгівлі; товар ( звичайно продається не в магазині)
  III a; іст., поет.
  1) пильний; обережний; обачний
  2) свідомий; що усвідомлює ( щось)
  IV v
  в наказ. миcл. бережись!; обережно!
  V n; діал.
  2) юp. право збирати морські водорості ( на добриво)
  VI v; діал.
  (in, on, upon) витрачати, викладати ( гроші) ( на щось)
  VII [waːri] = whare

  English-Ukrainian dictionary > ware

 • 937 wash

  I n
  1) ( a wash) миття, умивання

  to have a wash — вмиватися, помитися

  to give a wash — вимити, помити

  2) ( the wash) прання

  at /in/ the wash — у пранні; білизна; білизна, що знаходиться в пранні

  when will the wash come back from the laundry — є коли буде готова білизнає; норма закладки білизни в пральну машину

  3) помиї, кухонні покидьки; відходи ( пивоварного заводу); несмачний, розбавлений напій

  this tea is mere wash — це не чай, а вода

  4) марнослів'я, базікання; переливання з пустого в порожнє
  5) ( thewash) прибій; накат хвилі; наганяння води; шум прибою
  6) струмінь за кормою, кільватер; попутний струмінь; aв. спутний струмінь, повітряний потік ( за літаком); фiз. завихрення ( потоку)
  7) мeд. примочка
  8) смуга берега, що заливається; болото; калюжа; дрібний ставок; струмочок
  9) розмивши, підмивши (грунти, береги); вимивання; водна ерозія
  10) яр, балка; aмep. каньйон; aмep. старе русло річки
  11) aмep.; cл. ковток води, пива ( після спиртного)
  12) тонкий шар (металу, рідкої фарби)
  13) cпeц. рідина, розчин ( для обприскування дерев); миючий засіб
  14) рідка фарба, акварель; = wash drawing
  15) гeoл. наноси, наносний шар; алювій; шар землі, що змивається; золотовмісний пісок
  16) cпeц. муст (молоде вино, що не перебродило); сусло
  17) тex. змив
  18) eк. фіктивна операція ( wash sale); to come out in the wash розкритися (про що-н. погане); роз'яснитися; улагодитися, утрястися
  II a
  1) що миється, стирається

  wash fabrics — тканини, які можна прати

  2) пральний, миючий

  wash liquorcпeц. миючий розчин

  3) cпeц. промивальний

  wash pan — сурма, лоток для промивки ( золот)

  III v
  1) мити; обмивати; промивати

  to wash one's hands — вимити руки; потирати руки; відсторонитися, умити руки

  the cat was washing itself — кішка умивалась; митися; умиватися ( wash up)

  2) she washes for a living вона заробляє пранням, вона прачка
  3) ( wash away wash down wash off wash out) змити, відмити, відіпрати

  to wash out a cup — сполоснути чашку; відмитися

  the stain washed out — пляма відіпралася; очищати ( морально); облити ( з шланга)

  to wash down a carвимити ( шлангом) автомобіль

  4) пратися ( про матерію); не псуватися від прання
  5) витримувати критику, випробування; не викликати сумнівів
  6) пoeт. змочувати; кропити, окроплювати

  flowers washed with dew — квіти, обмиті росою

  7) омивати ( про море); зрошувати ( про річку)

  great spaces washed with sun — величезні простори, залиті сонцем; (upon, against) розбиватися ( про хвилі)

  8) ( wash out wash away); розмивати; зносити, змивати; вимивати

  water had washed a channel — вода промила протоку; виявитися змитим

  my lunch was bread and cheese wash ed down with beer — мій сніданок, я запивав пивом

  10) позбавляти сил, вимотувати
  11) відмінити; відкинути
  12) провалитися (на випробуванні, іспиті); провалити ( на іспиті); визнати непридатним (до військової служби, польоту)
  13) линяти, бліднути ( про фарбу); втрачати свіжість, яскравість
  14) ( over) обливати; перекочуватися
  15) заливати (чим-н.); покривати тонким шаром

  washed with silver — посріблений; білити ( стіну)

  16) гipн. промивати

  to wash for gold — мити золото; збагачувати ( мокрим способом)

  17) кapт. Тасувати

  English-Ukrainian dictionary > wash

 • 938 waste

  I [weist] n
  1) розтрата, непотрібна або марна витрата; марнотратство
  2) втрати, збиток, шкода; юp. пошкодження, псування
  3) відходи ( waste products); обрізки, обривки ( паперу); вижимки; кінці, обтиральний матеріал; тeкcт. угар; пачоси; дрантя

  waste of flax — костриця; металевий лом, скрап; пoлiгp. макулатура; утиль; сміття; відброси; pl стічні води; фiзioл. виділення ( організму)

  4) знос, зношування; втрата ваги, схуднення; занепад ( сил)
  5) пустеля; пустинний простір

  a waste of waters — пустеля моря, морський простір

  6) пустище, пустир; бросова земля; юp. безгосподарна земля
  7) гірськ. пуста порода
  8) гeoл. матеріал, що виноситься потоком в море
  II [weist] a
  1) пустинний, незаселений; необроблений; непродуктивний, неродючий; посушливий

  to lie waste — бути невикористаним /необробленим, необробленою/ ( про землю)

  to lay waste — спустошувати, розорювати

  3) надлишковий, непотрібний; марний

  waste stowage /tonnage/ — мop. невикористаний тоннаж

  4) непридатний; бракований

  waste wood — тріски, відходи деревини; тex. відпрацьований

  III [weist] v
  1) марнувати, розтрачувати, непродуктивно витрачати, ( гроші); гаяти ( час); to be wasted on /upon/ smb залишитися незрозумілим, невизнаним, не справити враження на кого-н.; пропадати даремно; розтрачуватися без користі
  2) спустошувати, розорювати; псувати; руйнувати; юp. псувати орендоване майно
  3) виснажуватися, вичерпуватися
  4) виснажувати; чахнути, помирати
  5) йти, спливати ( про час)
  6) cпopт. втрачати у вазі; зганяти вагу ( тренуваннями)

  English-Ukrainian dictionary > waste

 • 939 weigh

  [wet]
  v
  1) зважувати; зважуватися ( to weigh oneself)
  3) (часто with, against) мати вагу, значення; впливати
  4) ( weigh up) ретельно розглядати, зважувати, оцінювати
  6) піднімати з морського дна (судно, знаряддя; weigh up); to weigh ship піднімати затонуле судно
  7) мop. зніматися з якоря; піднімати ( якір)
  8) (upon, down) давити, тяжіти, пригнічувати
  9) обтяжувати, пригинати, відтягувати

  English-Ukrainian dictionary > weigh

 • 940 which

  I a
  1) в прямих питаннях; якийє, котрийє

  say which chapter you prefer — є скажіть, який розділ вам більш за все подобаєтьсяє

  which Miss Smith do you mean, the younger or the elder one — є котру міс Сміт ви маєте на увазі, молодшу чи старшує; який

  I shall complain to the colonel, which colonel by the way is my cousin — я буду скаржитися полковнику, а він, доречі, мій родич

  he stayed here two weeks, during which time he never left the house — он пробул тут два тижні, весь цей час ні разу не виходив з дому

  he was told to apply to a police station, which advice he followed — йому сказали звернутися в поліцію, що він, зробив; будь-який; той, який

  take which of these books you please — беріть будь-яку книгу, яка вам подобається

  II
  pron використ. з дiєcл. в од. та мн. А inter в прямих питаннях, пов'язаних з можливістю вибору; хто (з)є; що (з)є; котрий (з)є; якийє
  Ex:
  which will you take, tea or coffee — є що ви будете пити, чай або кавує
  which of the girls [books]do you like best — є яка з дівчат [з книг]вам подобається більшеє Б conj в непрямих питаннях та підрядних реченнях; хто; що; котрий; який
  tell me which of you did that — є скажіть мені, хто з вас це зробивє
  will you advise me which to take — є чи не порадите ви мені, який /котрий, що/ ( з них) вибратиє В rel
  1) який, яка, які

  take the book which is on the table — візміть книгу, яка лежить на столі

  the places to which we are going — ті містця, куди ми зараз їдемо

  the pen which I was writing with — ручка, якою я писав; який; котрий

  this fact, which I think you have forgotten, proves the contrary — цей факт, про який /котрий/, мені здається, ви забули, свідчить про зворотнє; використ. в якості підмету підрядного речення; що

  he lost his way, which delayed him considerably — він заблукав, що /, це/ його значно затримало

  he was back in London, which I did not know — він вже повернувся в Лондон, про що я не знав

  he is a wise fellow and, which is more, an efficiency expert — він розумний хлопець,, більш того, спеціаліст з організації праці

  2) ( в словосполученнях з so) котрий, який

  there is not any argument so absurd, which is daily received — немає більш абсурдних аргументів, ніж ті, котрі ми чуємо кожного дня

  3) в неправ. використ., де which зайве

  this is their due, and which ought to be rendered to them by all people — це їх заслуга, за це весь народ повинен віддати їм належне

  after which, upon which — після чого

  which is which — є котрий /який/ з них хтоє

  they are so alike I can never tell which is which — вони так схожі, що я не можу їх розрізнити

  English-Ukrainian dictionary > which

Look at other dictionaries:

 • United States — a republic in the N Western Hemisphere comprising 48 conterminous states, the District of Columbia, and Alaska in North America, and Hawaii in the N Pacific. 267,954,767; conterminous United States, 3,022,387 sq. mi. (7,827,982 sq. km); with… …   Universalium

 • international relations — a branch of political science dealing with the relations between nations. [1970 75] * * * Study of the relations of states with each other and with international organizations and certain subnational entities (e.g., bureaucracies and political… …   Universalium

 • Germany — /jerr meuh nee/, n. a republic in central Europe: after World War II divided into four zones, British, French, U.S., and Soviet, and in 1949 into East Germany and West Germany; East and West Germany were reunited in 1990. 84,068,216; 137,852 sq.… …   Universalium

 • United Kingdom — a kingdom in NW Europe, consisting of Great Britain and Northern Ireland: formerly comprising Great Britain and Ireland 1801 1922. 58,610,182; 94,242 sq. mi. (244,100 sq. km). Cap.: London. Abbr.: U.K. Official name, United Kingdom of Great… …   Universalium

 • Italy — • In ancient times Italy had several other names: it was called Saturnia, in honour of Saturn; Enotria, wine producing land; Ausonia, land of the Ausonians; Hesperia, land to the west (of Greece); Tyrrhenia, etc. The name Italy, which seems to… …   Catholic encyclopedia

 • France — /frans, frahns/; Fr. /frddahonns/, n. 1. Anatole /ann nann tawl /, (Jacques Anatole Thibault), 1844 1924, French novelist and essayist: Nobel prize 1921. 2. a republic in W Europe. 58,470,421; 212,736 sq. mi. (550,985 sq. km). Cap.: Paris. 3.… …   Universalium

 • Italy — /it l ee/, n. a republic in S Europe, comprising a peninsula S of the Alps, and Sicily, Sardinia, Elba, and other smaller islands: a kingdom 1870 1946. 57,534,088; 116,294 sq. mi. (301,200 sq. km). Cap.: Rome. Italian, Italia. * * * Italy… …   Universalium

 • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

 • Ukraine — /yooh krayn , kruyn , yooh krayn/, n. a republic in SE Europe: rich agricultural and industrial region. 50,684,635; 223,090 sq. mi. (603,700 sq. km). Cap.: Kiev. Russian, Ukraina. Formerly, Ukrainian Soviet Socialist Republic. * * * Ukraine… …   Universalium

 • Spain — /spayn/, n. a kingdom in SW Europe. Including the Balearic and Canary islands, 39,244,195; 194,988 sq. mi. (505,019 sq. km). Cap.: Madrid. Spanish, España. * * * Spain Introduction Spain Background: Spain s powerful world empire of the 16th and… …   Universalium

 • ZIONISM — This article is arranged according to the following outline: the word and its meaning forerunners ḤIBBAT ZION ROOTS OF ḤIBBAT ZION background to the emergence of the movement the beginnings of the movement PINSKER S AUTOEMANCIPATION settlement… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.