Translation: from turkish

aksi fikir

 • 1 aksi

  1.
  1) противополо́жный тж. перен.

  aksi akıntı — обра́тное / противополо́жное тече́ние

  aksi delil — противополо́жный до́вод, контраргуме́нт

  aksi fikir — противополо́жное мне́ние

  2) своенра́вный, упря́мый

  aksi eşek — упря́мый осёл

  çok aksi bir çocuk — ужа́сно своенра́вный ребёнок

  2.
  (тж. aksi aksi) наоборо́т

  aksi anlamak — поня́ть превра́тно

  aksi çıkmak — получи́ться не так, как жда́ли

  işleri aksi gitti — его́ дела́ пошли́ ши́ворот-навы́ворот

  ••
  - aksi takdirde
  - aksi şeytan!
  - aksi tesadüf

  Türkçe-rusça sözlük > aksi

 • 2 aksi gibi

  как назло́, как наро́чно, как на грех

  o gün aksi gibi yağmur yağdı — как назло́ в э́тот день пошёл дождь

  aksi gibi telefon bozuk — как на грех, телефо́н испо́рчен

  Türkçe-rusça sözlük > aksi gibi

 • 3 aksi hâlde

  = aksi takdirde в проти́вном слу́чае, ина́че, а не то́

  Türkçe-rusça sözlük > aksi hâlde

 • 4 aksi takdirde

  Türkçe-rusça sözlük > aksi takdirde

 • 5 fıkır fıkır

  1) подр. - о шуме кипящей, бурлящей воды

  fıkır fıkır kaynamakтж. перен. кипе́ть, бурли́ть

  2) перен. коке́тливый, игри́вый

  fıkır fıkır bir kadın — коке́тка

  Türkçe-rusça sözlük > fıkır fıkır

 • 6 fikir

  иде́я (ж) мне́ние (с) о́тзыв (м) усмотре́ние (с)
  * * *
  выпад. -kri
  мысль, иде́я; мне́ние; то́чка зре́ния, сужде́ние

  ... fikrindeyim — я ду́маю / счита́ю, что...

  fikrimce, fikrime göre — на мой взгляд, по моему́ мне́нию, по-мо́ему

  fikriyle — с мы́слью, с наме́рением

  öğrenmek fikriyle — с наме́рением учи́ться

  fikir [fikrini] almak — спроси́ть чьё-л. мне́ние

  fikir ayrılığı — расхожде́ние во взгля́дах

  fikir edinmek — соста́вить себе́ представле́ние (о ком-чём-л.)

  fikir etmek — размышля́ть, обду́мывать

  fikir özgürlüğü — свобо́да мы́сли, свобо́да мне́ний

  fikir teatisi — обме́н мне́ниями

  fikir vermek — а) дава́ть сове́т, сове́товать; б) подава́ть мысль / иде́ю

  fikir yürütmek — подава́ть мысль / иде́ю (о чём-л.)

  Türkçe-rusça sözlük > fikir

 • 7 fikir

  [T fikir, Az fikir, Tk pikir, from Ar]: thought

  A Concise Gagauz Dictionary with etymologies and Turkish, Azerbaijani and Turkmen cognates > fikir

 • 8 aksi

  aksi1 akis1
  aksi2 yön entgegengesetzt; kişi, hayvan störrisch; durum widrig;
  aksi cevap Absage f, abschlägige Antwort;
  aksi gibi unglücklicherweise;
  aksi gitmek schief- oder danebengehen;
  aksi halde oder takdirde anderenfalls, sonst;
  aksi tesadüf Missgeschick n

  Türkçe-Almanca sözlük > aksi

 • 9 fıkır

  fıkır: fıkır fıkır brodelnd; kokett;

  Türkçe-Almanca sözlük > fıkır

 • 10 fikir

  fikir <- kri> Meinung f; Gedanke m; Verstand m;
  fikrimce, fikrime göre nach meiner Meinung;
  fikir adamı Denker m;
  fikir arkadaşı Gesinnungsgenosse m;
  -den fikir almak, -in fikrini almak (oder sormak) jemanden um Rat fragen;
  hakkında fikir edinmek sich (D) ein Bild machen (von D);
  -e fikir vermek jemandem raten; jemanden auf einen Gedanken bringen;
  fikir yürütmek eine Idee haben;
  -mek fikrinde olmak gedenken, beabsichtigen zu +inf;
  -diği fikrindeyim ich bin der Meinung, dass …;
  -mek fikrindeyim ich beabsichtige, … zu …;
  -mek fikriyle mit der Absicht, zu …

  Türkçe-Almanca sözlük > fikir

 • 11 aksi

  is.
  1. 相反的, 对立的, 否定的, 反面的: \aksi cevap 相反的回答, 否定的答复 \aksi istikamet 反方面 Ben sizi bu taraftan bekliyordum, siz aksi taraftan geldiniz. 我在这边等您, 您却从那边来了。
  2. 不适当的, 不合适的: \aksi zamana rastlamak 时机不当
  3. 倔犟的, 固执的, 执拗的, 犟的: \aksi eşek 倔驴 çok \aksi bir çocuk 非常倔强的孩子 çılgın ve \aksi insan 又暴躁又固执的人 Aksi bir şey yaparsan, vallahi kim vuduya gidersin. 如果你总是那么倔, 肯定会死在不知道什么人手里。Amma da aksi herife çatmışız ha! 我们真的碰上了一个这么犟的家伙!
  ◇ \aksi \aksi 相反, 恰恰相反 \aksi anlamak 曲解 \aksi gibi 相反, 然而, 但是, 遗憾的是: Yola çıkacaktık, aksi gibi yağmur yağdı. 我们正要出发, 可是老天又下起雨来了。\aksi gitmek 1) 进展不顺: İş pek aksi gitti. 事情进展很不顺利。 2) -e 与某人对着干 \aksi hâlde 反之, 否则, 相反 \aksi şeytan 真倒霉, 活见鬼 \aksi takdirde 反之, 否则, 相反 \aksi tesadüf 不走运, 倒霉 \aksi tesir hâsılet etmek (或 yapmak) 1) 反对, 反抗, 抵制 2) 施加反面影响, 损害

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi

 • 12 aksi seda

  [a'ksiseda:]
  阿́ is. 回声, 反响
  ◇ \aksi seda hâsıl etmek 引起回声, 引起反响 \aksi seda hâsıl olmak 产生回声, 有反响

  Türkçe-Çince Sözlük > aksi seda

 • 13 fıkır fıkır

  zf. 扑扑地, 咕嘟咕嘟地
  s. 转́ 轻佻的, 卖弄的, 卖弄风情的, 风骚的: \fıkır fıkır bir genç kız 轻佻的年轻女子
  ◇ \fıkır fıkır kaynamak 1) 咕嘟咕嘟地沸腾: Su fıkır fıkır kaynıyor. 水咕嘟咕嘟地沸腾着。 2) 转́ (某种东西)特别多: Peynirde fıkır fıkır kurt kaynıyor. 奶酪里生了许多虫子。Yollarda fıkır fıkır insan kaynıyor. 路上人头攒动。 3) 转́ 非常轻佻

  Türkçe-Çince Sözlük > fıkır fıkır

 • 14 fikir

  - kri 阿́ is.
  1. 想法, 思想, 思维: \fikir adamı 思想家 \fikir arkadaşı 志同道合者; 同伙, 同谋 \fikir dağınıklığı 思维混乱 \fikir mücadelesi 思想斗争; 意识形态 \fikiri dağınıklı 思维混乱的
  2. 智慧: \fikir işçisi 脑力劳动者, 白领工人
  3. 意图, 目的: öğrenim \fikiriyle 为了学习
  4. 看法, 观点, 主意, 意见, 见解: \fikir ayrılığı 意见分歧 \fikir teatisi 交换意见, 交换看法 Balıkçı fitili almış gidiyordu, ileri sürdüğüm fikirlere kulak bile vermiyordu. 渔夫暴跳如雷, 我的话他根本听不进去。
  5. 记忆
  ◇ \fikir açmak 1) 发表看法 2) 开动脑筋 \fikir almak 听取看法, 征求意见: O konuda arkadaşının da fikrini almaya karar vermişti. 他决定在这个问题上也听听朋友的意见。Sizden fikir almaya geldim. 我是来听取您的意见的。\fikir danışmak 征求意见, 咨询 \fikir değiştirmek 变卦, 改主意: 18 Aralık'ta 3 delege fikir değiştirip Gore'a oy verirse Gore başkan seçilir. 如果12月18日有3名选举人改变主意投戈尔的票, 戈尔将当选总统。\fikir edinmek (对某事)有看法, 有见解 \fikir etmek 思考, 思索, 考虑, 想象 \fikir gazetesi 坚持某种主张的报纸 \fikir sondajı 民意调查, 民意测验 \fikir vermek 表明看法, 阐述意见, 出主意: Bu konuda bize fikir verirseniz çok seviniriz. 我们非常欢迎您能在这个问题上给我们出出主意。\fikir yormak 动脑筋 \fikir yürütmek 阐明看法, 提出想法, 出主意: Bu konuda birçok fikir yürütmelerine rağmen bir türlü sonuca gidemiyorlardı. 在这个问题上, 尽管他们出了不少主意, 但一点儿效果也没有。Bilmediğimiz bir konu hakkında fikir yürütmek doğru değildir. 在我们不懂的问题上, 还是不要出主意为好。\fikire dalmak 沉思 \fikire düşmek 想起, 回忆 \fikir (in) e körü körüne bağlanmak 盲从: Bir fikre körü körüne bağlanmak çok kez iyi sonuç vermiyor. 盲从大都没有好结果。\fikiri mariz 痴呆的, 患痴呆病的 \fikirinde ısrar etmek 固执己见: Başı taşa gelinceye kadar fikrinde ısrar etti, nihayet anladı ama iş işten geçti. 他固执己见, 不撞南墙不回头, 最后终于明白了, 然而为时已晚。\fikirinde olmak 认为 \fikirinde tutmak 记忆, 牢记 \fikirinden caymak 变卦, 改主意: Fikrinden caydı. 他变卦了。\fikirinden geçirmek 打算, 设想 \fikirlerinde ayak diremek 坚持自己的意见 \fikirini değiştirmek 变卦, 改主意: Fikrimi değiştirdim. 我改主意了。

  Türkçe-Çince Sözlük > fikir

 • 15 aksi

  а
  1.
  обра́тное, противополо́жное

  aksini iddia etmek — наста́ивать на противополо́жном, утвержда́ть обра́тное; отрица́ть; проти́виться

  2.
  1) обра́тный; оборо́тный

  aksi akıntı — обра́тное тече́ние

  aksi amel — отве́тные де́йствия

  2) отрица́тельный

  aksi cevap — отрица́тельный отве́т

  Büyük Türk-Rus Sözlük > aksi

 • 16 aksi

  II adj
  1) ( menfi) abschlägig
  \aksi hâlde [o takdirde] sonst, andernfalls; ( öyle olmazsa) wenn nicht
  2) ( ters) verkehrt, entgegengesetzt
  \aksi istikamette ( ters yönde) in umgekehrter [o entgegengesetzter] Richtung
  3) ( uygun olmayan) unpassend
  \aksi gibi ausgerechnet
  4) ( pej) ( inatçı) störrisch, trotzig; ( hırçın) widerspenstig, jähzornig; ( huysuz) zickig

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi

 • 17 aksi tesadüf

  Missgeschick nt
  \aksi tesadüf ( şanssızlığa bak) so ein Pech

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > aksi tesadüf

 • 18 ana fikir

  Grundgedanke m

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > ana fikir

 • 19 fıkır fıkır

  1) su \fıkır fıkır kaynıyor das Wasser brodelt
  2) ( fig)
  \fıkır fıkır gülüşler das Gekicher

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > fıkır fıkır

 • 20 fikir

  fikir <- kri> s
  1) ( düşünce) Gedanke m
  2) Meinung f
  başka \fikirde olmak anderer Meinung sein
  fikrini değiştirmek seine Meinung ändern, sich anders überlegen
  3) ( düşün, ide) Idee f
  iyi ( bir) \fikir! (eine) gute Idee!
  benim bir fikrim var ich habe eine Idee
  bu \fikir nereden aklına geldi ki? wie kommst du denn auf die Idee?

  Sözlük Türkçe-Almanca kompakt > fikir

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.