Translation: from english

a gleam in someone s eye

 • 1 a gleam in someone's eye

  n infml

  This was when we were living in our seedy flat in central London, at a time when you were still a gleam in your father's eye — Это было, когда мы еще жили в нашей задрипанной квартире в центре Лондона, в то время, когда тебя еще и в проекте не было

  This can be a gleam in the eye of a designer — Возможно, что у какого-нибудь конструктора уже зародилась эта идея

  The new dictionary of modern spoken language > a gleam in someone's eye

 • 2 eye

  {ai}
  I. 1. око
  under my (very) EYEs пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение
  2. прен. око, очи, поглед, усет, преценка
  to set/clap EYEs on виждам, съзирам
  to run o/s EYEs over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на
  to look with half an EYE гледам под око
  to catch someone's EYE хващам погледа на, привличам вниманието на
  to feast one's EYEs on любувам се на, наслаждавам се на
  to make EYEs at, to cast/make sheep's EYEs at гледам влюбено
  under someone's EYE (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого
  to be all EYEs целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите
  to keep an EYE/one's EYE on следя, наблюдавам
  to keep/have one's EYEs/both EYEs open отварям си очите, нащрек съм
  in someone's EYEs в очите/по преценката на някого
  in the EYE of the law в очите на закона, пред закона
  to have an EYE for имам усет/вярно око за, разбирам от
  to have an EYE for a pretty girl стар мераклия съм
  3. бот. кълн, око (на картоф и пр.)
  4. петелка
  hook and EYE мъжко и женско копче
  5. ухо (на игла)
  6. клуп, примка (на въже)
  7. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор
  8. център на мишена (и bull's EYE)
  9. sl. детектив
  10. око (на паунова опашка)
  11. зона на затишие в центъра на циклон
  12. рад. магическо око
  all my EYE (and Betty Martin) глупости, дрън-дрън (ярина)
  EYE s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's EYE мислено, във въображението
  in the EYE of the wind срещу вятъра
  one in the EYE разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ
  to do in the EYE разг. измамвам, подхлъзвам, мятам
  with an EYE to заради, с надежда да, с оглед на
  mу EYE! ами! как не! up to the EYEs потънал до уши/гуша, погълнат (in)
  to see EYE to EYE with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого
  to wipe someone's EYE надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона
  if you had half an EYE ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен
  to see something with half an EYE веднага забелязвам/разбирам нещо
  II. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам
  * * *
  {ai} n 1. око; under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие(2) {ai} v гледам, поглеждам; наблюдавам; разглеждам.
  * * *
  ухо; око; петелка; очен;
  * * *
  1. 1 зона на затишие в центъра на циклон 2. 1 рад. магическо око 3. all my eye (and betty martin) глупости, дрън-дрън (ярина) 4. eye s left/right! воен. глави наляво/надясно! in the/in one's mind's eye мислено, във въображението 5. hook and eye мъжко и женско копче 6. i. око 7. if you had half an eye ако не беше толкова глупав, ако беше поне малко наблюдателен 8. ii. v гледам, поглеждам, наблюдавам, разглеждам 9. in someone's eyes в очите/по преценката на някого 10. in the eye of the law в очите на закона, пред закона 11. in the eye of the wind срещу вятъра 12. mу eye! ами! как не! up to the eyes потънал до уши/гуша, погълнат (in) 13. one in the eye разг. удар в окото, прен. удар, разочарование, срязване, рязък отказ 14. sl. детектив 15. to be all eyes целият съм слух и зрение, не мога да си откъсна очите 16. to catch someone's eye хващам погледа на, привличам вниманието на 17. to do in the eye разг. измамвам, подхлъзвам, мятам 18. to feast one's eyes on любувам се на, наслаждавам се на 19. to have an eye for a pretty girl стар мераклия съм 20. to have an eye for имам усет/вярно око за, разбирам от 21. to keep an eye/one's eye on следя, наблюдавам 22. to keep/have one's eyes/both eyes open отварям си очите, нащрек съм 23. to look with half an eye гледам под око 24. to make eyes at, to cast/make sheep's eyes at гледам влюбено 25. to run o/s eyes over/through поглеждам, преглеждам, хвърлям бегъл поглед на 26. to see eye to eye with someone на същото мнение съм с някого, разбирам се с някого 27. to see something with half an eye веднага забелязвам/разбирам нещо 28. to set/clap eyes on виждам, съзирам 29. to wipe someone's eye надхитрям/изпреварвам някого, смачквам някому фасона 30. under my (very) eyes пред очите ми, в мое присъствие, под мое наблюдение 31. under someone's eye (s) под зоркото око/под вниманието/грижите на някого 32. with an eye to заради, с надежда да, с оглед на 33. бот. кълн, око (на картоф и пр.) 34. клуп, примка (на въже) 35. обектив, леща (на фотоапарат), око, отвор 36. око (на паунова опашка) 37. петелка 38. прен. око, очи, поглед, усет, преценка 39. ухо (на игла) 40. център на мишена (и bull's eye)
  * * *
  eye [ai] I. n 1. око; swimming \eyes очи, пълни със сълзи; saucer \eyes кръгли очи; to cry o.'s \eyes out плача горчиво, изплаквам си очите; green \eyes прен. завист; camera \eye отлична зрителна памет; with the naked \eye с просто око; the apple of the \eye зеницата на окото (и прен.); to lose an \eye ослепявам с едното око; to have sharp ( weak) \eyes имам силни (слаби) очи (зрение); a black \eye насинено от удар око; to close o.'s \eyes евфем. умирам; to shut ( close) o.'s \eyes to затварям си очите за, правя се, че не забелязвам; to get ( have) o.' s eye ( well) in ориентирам се бързо, преценявам точно разстоянието и посоката; to open s.o.'s \eyes (to) прен. отварям очите на някого; to pore o.'s \eyes out развалям си зрението, преуморявам си очите (от много четене); the scales fell from his \eyes отвориха му се очите, перде падна от очите му; прогледна; to cock o.'s \eye повдигам вежди, гледам иронично; \eyes down! играта започва! (при бинго); 2. ( поглед); to collect \eyes събирам погледите, привличам вниманието; to put o.'s \eyes together затварям очи, заспивам; to set ( clap, cast) \eyes on гледам, виждам, съзирам; to run o.'s \eyes over ( through) поглеждам; хвърлям бърз поглед; преглеждам набързо; to look with half an \eye гледам под око; to catch s.o.'s \eye хващам погледа на; привличам погледа, вниманието на; to give s.o. the beady ( fish) \eye гледам някого накриво, гледам с неодобрение на някого; to feast o.'s \eyes on наслаждавам се, любувам се; to cast ( make) sheep's \eyes гледам влюбено; sheep's \eyes влюбени погледи; to make \eyes at хвърлям погледи (към момиче), старая се да привлека вниманието (на момиче); under ( before, in front of) o.'s \eye(s) под зоркото око, под вниманието (наблюдението, грижите) на; to have o.'s \eye on гледам одобрително, следя с одобрение; to be all \eyes отварям си очите на четири, гледам много внимателно; to keep o.'s (an) \eye on наблюдавам, следя; to keep ( have) o.'s ( both) \eyes open ( skinned, peeled) нащрек съм; to see \eye to \eye съгласявам се, разбирам се, намирам общ език (с); up to o.'s \eyes in затънал до гуша в; \eye of ( the) day слънцето; \eyes on stalks очи, изблещени от почуда (за човек); \eyes left ( right)! глави наляво (надясно)!; to get o.'s \eye in ставам специалист; "ошлайфвам се", започвам да разбирам от нещо; to be a gleam ( glint) in s.o.'s \eyes засега съм само замисъл (идея); to keep o.'s \eye on the ball разг. внимавам, час съм", следя развитието на нещата; to take o.'s \eyes off the ball не внимавам, отклонявам вниманието си, "не съм в час"; to be in ( come, get into) the public \eye ставам център на внимание, привличам вниманието на широката общественост; to hit a person in the \eye разг. очебийно е, очевадно е; in the mind's \eye мислено; in the \eye of the wind ( storm, hurricane, tornado) срещу вятъра, срещу течението (и прен.); one in the \eye разг. удар в окото, прен. удар; срязване; in the \eye of the law пред закона; with an \eye to с оглед на, заради; not to bat an \eye не ми мига окото; не ми пука; пет пари не давам; I would give my \eye teeth for (it) какво ли не бих дал за; всичко бих дал за; oh my \eye! охо! ами! как не! виж ми бялото на окото! to have an \eye for 1) имам вярно (точно) око; 2) имам склонност; 3) хвърлям око на; to do s.o. in the \eye надхитрявам, измамвам, изигравам някого; to wipe s.o.'s \eye sl слагам някого в джоба си, надминавам го; damn your \eyes! вулг. върви по дяволите! дявол да те вземе!; \eye to \eye директно, направо, лице в лице; 3. бот. израстък (око) на картоф; 4. петелка; hook and \eye мъжко и женско копче; 5. уши (на игла); 6. клуп, примка (на края на въже); 7. стъкло на очила; 8. ам. sl шпионин; съгледвач; 9. център на мишена (= bull's \eye); 10. око (на паунова опашка); 11. око, област с ниско налягане в центъра на ураган; II. v гледам, поглеждам; разглеждам; наблюдавам.

  English-Bulgarian dictionary > eye

Look at other dictionaries:

 • a gleam in someone's eye — Ⅰ. ► a gleam in someone s eye see EYE(Cf. ↑eyed). Main Entry: ↑gleam Ⅱ. ► a twinkle (or gleam) in someone s eye something that is as yet no more than an idea or dream. Main Entry: ↑ …   English terms dictionary

 • (a) gleam in someone's eye — a gleam in someone’s eye phrase an idea or wish that someone has that they cannot yet achieve Moving walkways have been a gleam in the eye of town planners for some time. Thesaurus: thoughts, ideas and beliefssynonym Main entry: gleam …   Useful english dictionary

 • a gleam in someone's eye — an idea or wish that someone has that they cannot yet achieve Moving walkways have been a gleam in the eye of town planners for some time …   English dictionary

 • a gleam in someone's eye — see eye. → gleam …   English new terms dictionary

 • a gleam in someone's eye — see eye …   Useful english dictionary

 • a twinkle (or gleam) in someone's eye — something that is as yet no more than an idea. → eye …   English new terms dictionary

 • a twinkle in someone's eye — a twinkle (or gleam) in someone s eye something that is as yet no more than an idea or dream not every gleam in a grocer s eye becomes a store …   Useful english dictionary

 • a twinkle in someone's eye — ► a twinkle (or gleam) in someone s eye something that is as yet no more than an idea or dream. Main Entry: ↑eye …   English terms dictionary

 • eye — ► NOUN 1) the organ of sight in humans and animals. 2) a rounded eye like marking on an animal or bird. 3) a round, dark spot on a potato from which a new shoot grows. 4) the small hole in a needle through which the thread is passed. 5) a small… …   English terms dictionary

 • gleam — ► VERB ▪ shine brightly, especially with reflected light. ► NOUN 1) a faint or brief light. 2) a brief or faint show of a quality or emotion. ● a gleam in someone s eye Cf. ↑a gleam in someone s eye …   English terms dictionary

 • gleam — [[t]gli͟ːm[/t]] gleams, gleaming, gleamed 1) VERB If an object or a surface gleams, it reflects light because it is shiny and clean. His black hair gleamed in the sun. [V ing] ...a gleaming red sports car. 2) N SING You can refer to the light… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.