Translation: from english

Zeng Gonglian Tseng Kung-Liang