Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

I have nothing to do at

 • 1 nothing

  {'nʌθiŋ}
  I. 1. нищо
  NOTHING else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто
  NOTHING if not преди всичко, извънредно, крайно
  NOTHING special/разг. very much нищо особено
  NOTHING less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто
  NOTHING short of едва ли не, почти
  for NOTHING напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно
  NOTHING of value нищо ценно
  NOTHING of the kind нищо подобно
  all to NOTHING всичко напразно
  apropos of NOTHING без никакъв повод, без всякаква връзка
  there is NOTHING for it but to не остава нищо друго, освен да
  to have NOTHING for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да
  NOTHING to, as NOTHING compared with/to нищо в сравнение с/пред
  to have NOTHING to do нямам какво да правя
  to be/mean NOTHING to someone не представлявам интерес за някого
  that is NOTHING to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с
  NOTHING doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде
  to be for NOTHING нямам никакво значение
  не играя никаква роля (in)
  to come to NOTHING не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се
  no NOTHING след отр., шег., разг. ни, нищо
  he has no house, no home, no NOTHING той няма ни къща, ни дом, ни нищичко
  2. нищожество, дреболия
  more NOTHING дребна работа
  the little NOTHINGs of life дребните неща в живота
  3. небитие
  4. мат. нула
  to be NOTHING безверник/атеист съм
  II. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко
  NOTHING like so/as good далеч/съвсем не толкова добър
  the house is NOTHING near as large as I expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах
  * * *
  {'n^din} n 1. нищо; nothing else than/(else) but нищо друго освен; (2) {'n^din} adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко; nothing like
  * * *
  дреболии; небитие; нищожество; нула; нищо; никак;
  * * *
  1. all to nothing всичко напразно 2. apropos of nothing без никакъв повод, без всякаква връзка 3. for nothing напразно, залудо, безполза, безплатно, безвъзмездно 4. he has no house, no home, no nothing той няма ни къща, ни дом, ни нищичко 5. i. нищо 6. ii. adv никак, съвсем/далеч не, ни най-малко 7. more nothing дребна работа 8. no nothing след отр., шег., разг. ни, нищо 9. nothing doing разг. няма го майстора, тая няма да я бъде 10. nothing else than/ (else) but нищо друго освен, само, чисто и просто 11. nothing if not преди всичко, извънредно, крайно 12. nothing less than ни повече, ни помалко от, направо, не друго, а, чисто и просто 13. nothing like so/as good далеч/съвсем не толкова добър 14. nothing of the kind нищо подобно 15. nothing of value нищо ценно 16. nothing short of едва ли не, почти 17. nothing special/разг. very much нищо особено 18. nothing to, as nothing compared with/to нищо в сравнение с/пред 19. that is nothing to това не засяга/вълнува (някого), това не може да се сравни с 20. the house is nothing near as large as i expected къщата съвсем не e толкова голяма, колкото очаквах 21. the little nothings of life дребните неща в живота 22. there is nothing for it but to не остава нищо друго, освен да 23. to be for nothing нямам никакво значение 24. to be nothing безверник/атеист съм 25. to be/mean nothing to someone не представлявам интерес за някого 26. to come to nothing не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам, провалям се 27. to have nothing for it but to не ми остава нищо друго/нямам друг избор, освен да 28. to have nothing to do нямам какво да правя 29. мат. нула 30. не играя никаква роля (in) 31. небитие 32. нищожество, дреболия
  * * *
  nothing[´nɔuiʃ] I. pron нищо;
  othing but
  ( else than) нищо друго, освен; чисто и просто; it ( that) is
  othing
  това е дреболия; there is
  othing for it but
  не остава нищо друго освен;
  othing if not
  преди всичко, крайно, извънредно, необикновено;
  othing is the matter
  нищо не се е случило, нищо не е станало; he is
  othing if not sincere
  и той, ако не е искрен, не знам кой друг е;
  othing to
  , as
  othing compared with
  (to) нищо в сравнение с (пред);
  othing near so
  съвсем не, значително;
  othing of value
  нищо ценно;
  othing of the kind
  нищо подобно;
  othing short of
  също толкова добро (или лошо) като; ни повече, ни по-малко;
  othing less than
  чисто и просто; направо;
  othing doing
  разг. няма го майстора, няма какво да се прави;
  othing to make a song about
  не заслужава внимание, нищо особено; all to
  othing
  всичко напразно (на вятъра); apropos of
  othing
  без никакъв повод, изведнъж, внезапно; for
  othing
  напразно, залудо, без полза, току-така; без никаква причина, неизвестно защо; безплатно, безвъзмездно, даром; to be for
  othing
  нямам никакво значение, не играя никаква роля (in); to fade away to
  othing
  изчезвам постепенно; the conversation dropped to
  othing
  разговорът замря; next to
  othing
  почти нищо; to beat to
  othing
  слагам в джоба си, удрям о́ земята, превъзхождам; to come to
  othing
  не постигам целта си, нямам никакъв успех, пропадам; to stop at
  othing
  не се спирам пред нищо, безпощаден съм, жесток съм; to dance upon
  othing
  ост. бивам обесен, намазвам въжето; to have
  othing for it but
  не ми остава нищо друго освен; to have
  othing on
  ам. нямам никакво предимство пред; to have
  othing to do with
  нямам нищо общо с; to have
  othing to show for it
  не постигам никакъв резултат; to leave
  othing to chance
  не разчитам на случайност, премислям (обмислям) всичко; to make
  othing of
  не се възползвам от, не използвам, не разбирам никак; не виждам никакъв смисъл в; смятам за дребна работа, не обръщам внимание (не отдавам значение) на; смятам за нещо обикновено, за мене не е нищо да (с ger); to rise from
  othing
  почвам от нищо; he has
  othing in him
  той не представлява (не е) нищо особено, посредствен (безличен) е; there's
  othing in it
  в това няма нищо вярно, това не отговаря на действителността; това няма никакво значение, не представлява никакъв интерес; шансовете са еднакви (за двама конкуренти); that's
  othing to you
  това не е твоя работа, не те засяга (вълнува);
  othing ventured
  othing gained
  който рискува, (той) печели; to think
  othing of
  не се колебая, действам решително; no
  othing
  (след отриц.) шег., разг. ни нищо; he has no house, no car, no
  othing
  той няма ни къща, ни кола, ни нищо; to be
  othing
  не изповядвам никаква вяра, атеист съм; to be
  othing of
  не съм никакъв; like
  othing on earth
  на нищо не прилича, отвратително, ужасно; in
  othing flat
  моментално, веднага;
  othing is stolen without hands
  щом има кражба, има и крадец;
  othing succeeds like success
  успехът води след себе си нови успехи; II. n 1. нищожество, дреболия; a mere
  othing
  дребна работа; the little
  othings of life
  дребните неща в живота; sweet ( soft)
  othing s
  комплименти, любезности; thank you for
  othing
  ! ирон. много ти благодаря! (за отказана помощ); 2. небитие; 3. мат. нула; III. adv никак, съвсем не, ни най-малко;
  othing less than
  нищо друго освен; чисто и просто;
  othing like
  нищо в сравнение с, нищо по-хубаво от; съвсем не;
  othing near so
  съвсем не, далеч не толкова.

  English-Bulgarian dictionary > nothing

 • 2 have

  {hæv}
  I. 1. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа
  the purse has nothing in it няма нищо в портмонето
  you HAVE my apologies извинявам се
  will you HAVE the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да
  to HAVE responsibility for oтговорен съм за
  to HAVE and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество)
  to HAVE what it takes имам нужните качества/способности
  he had me by the throat той ме държеше за гърлото
  2. имам, раждам
  3. получавам, придобивам
  let me HAVE, your keys дай ми ключовете си
  let me HAVE an early reply отговори ми бързо
  if yon don't take care you will HAVE the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията
  there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа
  it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките
  to HAVE one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява
  I had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите
  4. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  to HAVE breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям
  will you HAVE something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you HAVE your meals? къде се храните
  5. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл.
  to HAVE a try опитвам се
  to HAVE a wash измивам се
  to HAVE a swim (по) плувам
  to HAVE a lie down полягам си
  6. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време)
  to HAVE an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам
  to HAVE a good time прекарвам добре
  he had his watch stolen откраднаха му часовника
  he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре
  to let someone HAVE it sl. давам някому да се разбере, удрям някого
  he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е
  7. sl. излъгвам, измамвам, изигравам
  you've been had излъгали са те
  I am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен
  8. побеждавам, бия, взимам връх над
  you HAVE (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд
  9. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as Plato had it както казва Платон
  he will HAVE it that той настоява/твърди, че
  10. позволявам, допускам
  I won't HAVE that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам
  I'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища
  11. карам, накарвам, нареждам
  what would you HAVE me do? какво искаш да направя? I had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис
  I had him dismissed наредих да бъде уволнен
  he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя)
  12. поканвам (да гостува)
  we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни
  to HAVE someone to dinner каня някого на вечеря
  13. знам, разбирам, схващам
  die has it by heart тя ro знае наизуст
  he has only a little French той знае съвсем малко френски
  you HAVE me? разбираш ли ме? I HAVE it сетих се, знам
  14. давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр)
  to HAVE one's hair done правя си фризура (на фризъор)
  to HAVE one's hair cut подстригвам се (на бръснар)
  15. обладавам (жена)
  16. трябва, налага се, нужно е (и HAVE got to с inf)
  I HAVE (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар
  you don't HAVE to come не е нужно да идваш
  17. като аих при перфектните форми
  I HAVE gone ходил съм
  I had gone бях отишъл/ходил
  I shall HAVE gone ще съм отишъл/ходил
  18. за избягване на повторение-не се превежда
  you HAVE forgotten your umbrella! -so I HAVE! забравил си си чадъра! -да, наистина
  19. I had better/rather вж. better, rather
  to HAVE to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с
  the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора
  the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността
  let's HAVE it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос
  have around поканвам (и с over, round)
  have at налагам, нахвърлям се върху
  have away
  to HAVE it away sl. имам тайна полова връзка (with с)
  have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак
  have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря
  have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи
  to HAVE it in for someone имам зъб на някого
  II. 1. заможен човек
  the HAVEs and HAVE-nots разг. богатите и бедните
  2. sl. мошеничество, измама
  * * *
  {hav} v (had {had, hъd}; 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast {has(2) {'hav} n 1. заможен човек; the haves and have-nots разг. богатите
  * * *
  трябвам; придобивам; притежавам; прекарвам; вземам; държа; имам; налага се;
  * * *
  1. 1 i had better/rather вж. better, rather 2. 1 давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр) 3. 1 за избягване на повторение-не се превежда 4. 1 знам, разбирам, схващам 5. 1 карам, накарвам, нареждам 6. 1 като аих при перфектните форми 7. 1 обладавам (жена) 8. 1 поканвам (да гостува) 9. 1 трябва, налага се, нужно е (и have got to с inf) 10. die has it by heart тя ro знае наизуст 11. have around поканвам (и с over, round) 12. have at налагам, нахвърлям се върху 13. have away 14. have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак 15. have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря 16. have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи 17. he had his watch stolen откраднаха му часовника 18. he had me by the throat той ме държеше за гърлото 19. he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя) 20. he has only a little french той знае съвсем малко френски 21. he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре 22. he will have it that той настоява/твърди, че 23. he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е 24. i am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен 25. i had gone бях отишъл/ходил 26. i had him dismissed наредих да бъде уволнен 27. i had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите 28. i have (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар 29. i have gone ходил съм 30. i shall have gone ще съм отишъл/ходил 31. i won't have that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам 32. i'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища 33. i. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа 34. if yon don't take care you will have the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията 35. ii. заможен човек 36. it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките 37. let me have an early reply отговори ми бързо 38. let me have, your keys дай ми ключовете си 39. let's have it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос 40. sl. излъгвам, измамвам, изигравам 41. sl. мошеничество, измама 42. the haves and have-nots разг. богатите и бедните 43. the purse has nothing in it няма нищо в портмонето 44. the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността 45. the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора 46. there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа 47. to have a good time прекарвам добре 48. to have a lie down полягам си 49. to have a swim (по) плувам 50. to have a try опитвам се 51. to have a wash измивам се 52. to have an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам 53. to have and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество) 54. to have breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям 55. to have it away sl. имам тайна полова връзка (with с) 56. to have it in for someone имам зъб на някого 57. to have one's hair cut подстригвам се (на бръснар) 58. to have one's hair done правя си фризура (на фризъор) 59. to have one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява 60. to have responsibility for oтговорен съм за 61. to have someone to dinner каня някого на вечеря 62. to have to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с 63. to have what it takes имам нужните качества/способности 64. to let someone have it sl. давам някому да се разбере, удрям някого 65. we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни 66. what would you have me do? какво искаш да направя? i had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис 67. will you have something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you have your meals? къде се храните 68. will you have the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да 69. you don't have to come не е нужно да идваш 70. you have (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд 71. you have forgotten your umbrella! -so i have! забравил си си чадъра! -да, наистина 72. you have me? разбираш ли ме? i have it сетих се, знам 73. you have my apologies извинявам се 74. you've been had излъгали са те 75. имам, раждам 76. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as plato had it както казва Платон 77. побеждавам, бия, взимам връх над 78. позволявам, допускам 79. получавам, придобивам 80. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време) 81. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл 82. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  * * *
  have[hæv, редуцирани форми həv, əv] I. v ( had[hæd, həd]) 1. имам, притежавам; държа; to \have a cold настинал (хремав) съм; you \have my apologies извинявам се; you can \have no fear може да не се боите; will you \have the goodness ( kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I \have it in my mind възнамерявам; to \have and to hold в собственост и владение; we had some friends ( with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me \have your passport дайте ми паспорта си; let me \have an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to \have a talk ( word) with s.o. поговорвам си с някого; to \have a game with играя една партия (игра) с; to \have a try (go) опитвам се; to \have a wash мия се; to \have a shave бръсна се; to \have a joke with s.o. шегувам се с някого; to \have nothing on без дрехи съм, гол съм; to \have to do with имам общо с; to \have a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото; 2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don't take care you will \have the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките; to \have o.'s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to \have a glass of beer пия чаша бира; where do you \have your meals? къде се храните? what will you \have? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни; 3. прекарвам (време); to \have a nice time прекарвам добре; 4. трябва, налага се, нужно е; the students \have to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо; 5. давам да се pp); to \have o.'s watch repaired давам часовника си на поправка; to \have o.'s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа; 6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен; 7. побеждавам, бия, взимам връх над; you \have ( got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд; 8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се; 9. (служи за образуване на перфектните форми); I \have gone отишъл съм; бях отишъл; 10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you \have forgotten your gloves! - So I \have забравил си си ръкавиците! - да, наистина; 11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; to \have o.'s own way налагам се, правя каквото си искам; I won't \have that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; \have done! стига! престанете! to \have it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would \have you know искам да знаете; I am not \haveing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to \have it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to \have it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. \have it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would \have it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you \have me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки; II. n 1.: the \haves and \have nots разг. които имат и които нямат; 2. sl шарлатанство, мошеничество, измама; подлост.

  English-Bulgarian dictionary > have

 • 3 on

  {ɔn}
  I. 1. място-статично и динамично на, върху, по, у
  it is/put it ON the table то е/сложи го на масата
  to jump ON the top of скачам върху
  everywhere ON earth навсякъде по земята/света
  ON land and at sea по суша и по море
  Stratford-ONAvon Стратфорд на Ейвън
  2. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около
  house ON the main road къща край/на шосето
  just ON a year ago почти преди една година
  just ON USD 5 към/около пет долара
  ON the right надясно
  room that looks ON (to) the street стая, която гледа към улицата
  3. злонамерена цел на, срещу, върху
  to march ON напредвам към/срещу
  to lay hold ON хващам, сграбчвам
  to draw one's knife ON изтеглям нож срещу, нападам с нож
  curse/plague ON him! проклет да е
  4. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод
  to lean ON облягам се на (и прен.)
  based ON fact основан на факт
  ON this/that account по тази причина
  ON no account в никакъв случай
  ON good authority от меродавен източник
  ON the advice of по съвета на
  ON pain/penalty of death под страх от смъртно наказание
  5. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  to be ON a committee/jury член съм на комитет/жури
  writer ON the Times журналист от в. Тайме
  ON condition that при условие че
  ON duty дежурен
  ON lease под наем
  ON loan заемообразно
  ON sale за продан
  to go ON a hike/excursion отивам на екскурзия
  to go ON a trip/journey тръгвам на път
  6. начин-превежда се с наречие
  ON the cheap евтино
  ON the sly скришно, тайно
  7. относно за, върху, по, срещу, против
  to speak/talk/lecture ON говоря върху
  book ON книга върху/за
  agreement ON споразумение по/върху/относно
  to have evidence ON someone имам доказателство против/срещу някого
  8. време в, на, през, при, след
  с ger като, когато, след като
  ON Sunday в неделя
  ON Sundays в неделен ден
  ON the 10th of June на 10 юни
  ON a fine day in June през един хубав юнски ден
  ON nights, o'nights нощно време
  ON application/demand при поискване
  ON one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен
  ON (my) entering the room като влязох в стаята
  ON and after the fifteenth от петнадесети включително
  9. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с
  to insist ON настоявам на
  to border ON гранича с
  to depend ON завися от
  influence ON влияние върху
  to be set/bent/determined ON (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо
  mad ON луд по
  severe/hard ON строг към
  to smile/frown ON someone усмихвам се/мръщя се някому
  to operate ON someone оперирам някого
  cheque ON a bank чек срещу дадена банка
  10. източник, средство посредством, с, чрез
  to live ON vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр.
  how to live ON nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари
  to be ON antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство
  to be ON drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин
  11. прибавен към върху, на, след
  two pence ON the price два пенса върху цената
  insult ON insult обида след обида
  disaster ON disaster беда след беда
  12. разг. за сметка на
  drink ON the house черпня за сметка на съдържателя на заведението
  this one is ON me този път аз черпя
  the laugh was ON him той беше изиграният
  have you any money ON you? имате ли пари у себе си? winter was ON us зимата ни изненада/дойде изведнъж
  II. 1. обличане, покриване, слагане
  to put ON one's coat, etc. обличам си палтото и пр.
  to have one's boots ON обут съм
  to have nothing ON гол съм
  to put the kettle ON слагам чайника да заври
  to turn/switch ON запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.)
  2. напред
  to move/go ON придвижвам се
  head/end ON с главата/края напред
  3. продължително, безспирно, непрекъснато
  to toil ON and ON работя безспир
  ON with the dance! да почнат/да продължат танците! and so ON и тъй нататък
  4. действие, процес
  the lights were full ON всички лампи светеха
  the play is now ON пиесата сега се играе
  the film/performance is ON филмът/представлението e започнало
  the machine is ON машината работи
  the tap is ON чешмата тече
  the rain is ON again! пак заваля! breakfast is ON from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10
  have you anything ON this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity ON yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing ON at present сега e мъртъв сезон
  5. в изрази за време
  early ON отрано, доста рано
  later ON по-късно
  it's getting ON for 2 o'clock наближава 2 часът
  well ON in the night до късно през нощта
  it was well ON in the evening беше вече късно вечерта
  * * *
  {ъn} prep 1. място - статично и динамично на, върху, по, у; it is/(2) {ъn} adv 1. обличане; покриване; слагане; to put on o.'s coat,
  * * *
  при; върху; до; край; на;
  * * *
  1. 1 прибавен към върху, на, след 2. 1 разг. за сметка на 3. agreement on споразумение по/върху/относно 4. based on fact основан на факт 5. book on книга върху/за 6. cheque on a bank чек срещу дадена банка 7. curse/plague on him! проклет да е 8. disaster on disaster беда след беда 9. drink on the house черпня за сметка на съдържателя на заведението 10. early on отрано, доста рано 11. everywhere on earth навсякъде по земята/света 12. have you any money on you? имате ли пари у себе си? winter was on us зимата ни изненада/дойде изведнъж 13. have you anything on this evening? имате ли нещо предвид, за/канени ли сте някъде довечера? is the water/electricity on yet? дойде ли/пуснаха ли водата/електричеството? there's nothing on at present сега e мъртъв сезон 14. head/end on с главата/края напред 15. house on the main road къща край/на шосето 16. how to live on nothing a year как да живееш без никакъв доход/без пари 17. i. място-статично и динамично на, върху, по, у 18. ii. обличане, покриване, слагане 19. influence on влияние върху 20. insult on insult обида след обида 21. it is/put it on the table то е/сложи го на масата 22. it was well on in the evening беше вече късно вечерта 23. it's getting on for 2 o'clock наближава 2 часът 24. just on $5 към/около пет долара 25. just on a year ago почти преди една година 26. later on по-късно 27. mad on луд по 28. on (my) entering the room като влязох в стаята 29. on a fine day in june през един хубав юнски ден 30. on and after the fifteenth от петнадесети включително 31. on application/demand при поискване 32. on condition that при условие че 33. on duty дежурен 34. on good authority от меродавен източник 35. on land and at sea по суша и по море 36. on lease под наем 37. on loan заемообразно 38. on nights, o'nights нощно време 39. on no account в никакъв случай 40. on one's majority при пълнолетието си, когато стане човек пълнолетен 41. on pain/penalty of death под страх от смъртно наказание 42. on sale за продан 43. on sunday в неделя 44. on sundays в неделен ден 45. on the 10th of june на 10 юни 46. on the advice of по съвета на 47. on the cheap евтино 48. on the right надясно 49. on the sly скришно, тайно 50. on this/that account по тази причина 51. on with the dance! да почнат/да продължат танците! and so on и тъй нататък 52. room that looks on (to) the street стая, която гледа към улицата 53. severe/hard on строг към 54. stratford-onavon Стратфорд на Ейвън 55. the film/performance is on филмът/представлението e започнало 56. the laugh was on him той беше изиграният 57. the lights were full on всички лампи светеха 58. the machine is on машината работи 59. the play is now on пиесата сега се играе 60. the rain is on again! пак заваля! breakfast is on from 8 to 10 закуската ce сервира от 8 до 10 61. the tap is on чешмата тече 62. this one is on me този път аз черпя 63. to be on a committee/jury член съм на комитет/жури 64. to be on antibiotics/the pill вземам антибиотици/противозачатъчно средство 65. to be on drugs/heroine вземам редовно наркотици/хероин 66. to be set/bent/determined on (doing) something твърдо решен съм на нещо/да направя нещо 67. to border on гранича с 68. to depend on завися от 69. to draw one's knife on изтеглям нож срещу, нападам с нож 70. to go on a hike/excursion отивам на екскурзия 71. to go on a trip/journey тръгвам на път 72. to have evidence on someone имам доказателство против/срещу някого 73. to have nothing on гол съм 74. to have one's boots on обут съм 75. to insist on настоявам на 76. to jump on the top of скачам върху 77. to lay hold on хващам, сграбчвам 78. to lean on облягам се на (и прен.) 79. to live on vegetables, etc. храня се/живея със зеленчуци и пр 80. to march on напредвам към/срещу 81. to move/go on придвижвам се 82. to operate on someone оперирам някого 83. to put on one's coat, etc. обличам си палтото и пр 84. to put the kettle on слагам чайника да заври 85. to smile/frown on someone усмихвам се/мръщя се някому 86. to speak/talk/lecture on говоря върху 87. to toil on and on работя безспир 88. to turn/switch on запалвам, пускам (котлон, лампа, радио и пр.) 89. two pence on the price два пенса върху цената 90. well on in the night до късно през нощта 91. writer on the times журналист от в. Тайме 92. близост, посока, приблизителност на, до, при, край, върху, почти, около 93. в изрази за време 94. време в, на, през, при, след 95. въвежда предложно допълнение на, за, върху, по, от, към, с 96. действие, процес 97. злонамерена цел на, срещу, върху 98. източник, средство посредством, с, чрез 99. напред 100. начин-превежда се с наречие 101. опора, основание, мерило на, по, от, при, в, и без превод 102. относно за, върху, по, срещу, против 103. продължително, безспирно, непрекъснато 104. с ger като, когато, след като 105. участие, състояние, занимание, условие в, на, по, под, при, за
  * * *
  on[ɔn] I. prep 1. място, статично и динамично: на, върху по, у; a mark \on the table cloth петно на покривката; \on foot пеша; \on horseback на кон; have you any money \on you? имате ли пари у себе си? a puppet \on a string марионетка, кукла на конци; 2. близост, посока: на, до, при, край, върху; Clacton-\on-sea Клактън на морето; just \on 5 pounds към 5 лири; \on the right надясно; this verges \on the ridiculous това граничи с нелепото; това е абсурдно; 3. въвежда допълнение: на, за, върху, по, от, към, с; на български непряко или пряко допълнение; to spend money \on харча пари за; to border \on гранича с; to depend \on завися от; mad \on луд по; severe ( hard) \on строг към; to smile ( frown) \on s.o. усмихвам се (мръщя се) на (някому); to operate \on s.o. мед. оперирам някого; a cheque \on a bank чек, който трябва да се изплати в дадена банка; 4. опиране, основаване, мерило: на, по, от, при, в; без превод; I had it \on good authority от сериозен източник узнах; \on the advice of по съвета на; \on the average, \on the whole общо взето; \on pain ( penalty) of death под страх от смъртно наказание; \on purpose нарочно; 5. участие; състояние; занимание; условие: в, на, по, под, при, за; без превод; to be \on the committee член съм на комитета; \on condition that при условие, че; \on duty дежурен; the house is \on fire къщата гори; \on lease под наем; \on sale за продан; to be \on strike стачкувам, вдигам стачка; to go \ona hike ( excursion) отивам на екскурзия, излет; to be \on the go в движение съм, постоянно обикалям, ходя по работа; каня се да тръгна; to be \on the move в движение, на крак съм; разгръщам се, развивам се; 6. начин: превежда се с наречие; \on the cheap евтино; \on the sly скришно; \on the spur of the moment необмислено, без да му мисля; \on tap наливно; 7. относно: за, върху, по; a programme \on archeology програма по археология; to speak ( talk, lecture) \on говоря по; 8. време: в, на, през, при; като, когато, след като; \on Monday в понеделник; \on a fine day in June (в) през един хубав юнски ден; \on (o') nights нощно време, през нощта; \on the occasion of по случай; \on the instant веднага; \on time навреме; \on application при поискване; \on his majority при пълнолетието си; \on (my) entering the room като влязох в стаята; \on Jan 5th на 5 януари; 9. враждебна цел: на, срещу, върху; to march \on London напредвам към Лондон; to serve a writ \on връчвам призовка на; to lay hold \on хващам, сграбчвам; he drew his knife \on me той извади нож срещу ми; 10. източник, посредством, привикване: от, с; he lives \on bread той се храни с (живее от) хляб; he is \on heroin той взема хероин, пристрастен е към хероина; 11. разг. за сметка на; a drink \on the house черпня за сметка на заведението; to be \on it разг. подготвен съм, в течение съм; while we're \on it докато сме на тази тема; II. adv 1. облечено, покрито, сложено: to have nothing \on гол съм; to put the kettle \on слагам чайника (да кипне); 2. напред: to move (go) \on придвижвам се; move \on! движете се (не се застоявайте)! 3. продължително, трайно: to go ( work) \on продължавам да ходя (да работя); to toil \on and \on работя безспир; and so \on и така нататък; 4. включен, в действие; в процес: the radio has been \on all night радиото е било включено цяла нощ; the play is now \on пиесата се играе (сега); the rain is \on again! пак заваля! breakfast is \on from 8 to 10 закуската се сервира от 8 до 10; have you anything \on this evening? имате ли нещо предвид, канени ли сте някъде довечера? there's nothing \on at present сега е мъртъв сезон; 5. в изрази за време: later \on по-късно; from that day \on от този ден нататък; well \on in the night до късно през нощта; well \on in years в напреднала възраст; \on and off от време на време, с прекъсване; I'm \on for it! дадено! съгласен съм! it's not \on това не е прието, не се прави така; I'll put you \on to him ще ви свържа с него, ще ви дам контра (по телефона); she is always \on at her husband разг. тя непрекъснато натяква на (критикува, мърмори на) съпруга си; III. adj 1. включен; the \on position of a switch позиция "включено" на ключ; 2. сп. (от)към игрището зад играча с хилката (при игра на крикет); преден, ляв (за удар); 3. sl фирнал, на градус, подпийнал; a bit \on леко фирнал; IV. n 1. действие, времетраене, процес; 2. (страната на) игрището (от)към играча с хилката (при игра на крикет).

  English-Bulgarian dictionary > on

 • 4 say

  {sei}
  I. v (said) казвам (something to someone)
  to SAY one's lesson казвам/разказвам си урока
  to SAY one's prayers казвам/чета си молитвата
  you may well SAY so имаш право, право казваш
  so you SAY така казваш/мислиш ти (но може да не си прав)
  what have you to SAY for yourself? как ще обясниш/оправдаеш поведението си? to have nothing to SAY for oneself с нищо не мога да се оправдая, няма какво да кажа, нищо не говоря, мълча си
  SAY no more! достатъчно! ясно! to SAY someone nay ост. отказвам някому
  that is to SAY тоест, с други думи, другояче казано
  I should SAY бих казал, струва ми се
  what I SAY is that аз мисля/казвам, че, моето мнение е, че
  no sooner said than done речено-сторено
  they SAY, it is said казват
  he is said to be казват, че бил
  SAY five pounds/days да кажем/речем пет лири/дни
  SAY it were true да кажем/речем, че е истина
  it SAYs much/something for това говори/показва много за
  it SAYs nothing to me не ми говори нищо, не ме вълнува
  you don't SAY (so)! разг. нима! хайде де! I'll SAY разг. да, разбира се
  I'm not SAYing няма да кажа, отказвам да говоря
  and so SAY all of us и всички мислим така
  what do/would you SAY to a glass of beer? искаш ли (да изпием по) една бира? it SAYs in the paper във вестника пише/се казва
  the clock SAYs... часовникът показва...
  (I) SAY слушай! there is no SAYing when/what не се знае кога/какво, един господ знае кога/какво
  it goes without SAYing от само себе си се разбира
  before you could SAY knife/Jack Robinson преди да можеш да се обърнеш/завъртиш, преди да усетиш
  you said it! you can SAY that again! разг. така е! точно така! SAYs you! sl. ами! краставици на търкалета! say about казвам/разказвам за
  say back казвам в отговор, отвръщам
  say on продължавам да разказвам
  say over (пре) повтарям
  II. n (решаващо) мнение, (последна) дума
  to say/have one's SAY изказвам се, казвам всичко, което искам, казвам си думата
  to have a SAY in the matter имам думата/влияние по този въпрос
  to have no SAY/not much SAY in the matter нямам думата/не мога да решавам по този въпрос
  * * *
  {sei} v (said {sed}) казвам (s.th. to s.o.); to say o.'s lesson (2) {sei} n (решаващо) мнение, (последна) дума; to say/have o.'s
  * * *
  чета; река; пиша; приказвам; разправям; прочитам; дума; изричам; издумвам; казвам;
  * * *
  1. (i) say слушай! there is no saying when/what не се знае кога/какво, един господ знае кога/какво 2. and so say all of us и всички мислим така 3. before you could say knife/jack robinson преди да можеш да се обърнеш/завъртиш, преди да усетиш 4. he is said to be казват, че бил 5. i should say бих казал, струва ми се 6. i'm not saying няма да кажа, отказвам да говоря 7. i. v (said) казвам (something to someone) 8. ii. n (решаващо) мнение, (последна) дума 9. it goes without saying от само себе си се разбира 10. it says much/something for това говори/показва много за 11. it says nothing to me не ми говори нищо, не ме вълнува 12. no sooner said than done речено-сторено 13. say back казвам в отговор, отвръщам 14. say five pounds/days да кажем/речем пет лири/дни 15. say it were true да кажем/речем, че е истина 16. say no more! достатъчно! ясно! to say someone nay ост. отказвам някому 17. say on продължавам да разказвам 18. say over (пре) повтарям 19. so you say така казваш/мислиш ти (но може да не си прав) 20. that is to say тоест, с други думи, другояче казано 21. the clock says... часовникът показва.. 22. they say, it is said казват 23. to have a say in the matter имам думата/влияние по този въпрос 24. to have no say/not much say in the matter нямам думата/не мога да решавам по този въпрос 25. to say one's lesson казвам/разказвам си урока 26. to say one's prayers казвам/чета си молитвата 27. to say/have one's say изказвам се, казвам всичко, което искам, казвам си думата 28. what do/would you say to a glass of beer? искаш ли (да изпием по) една бира? it says in the paper във вестника пише/се казва 29. what have you to say for yourself? как ще обясниш/оправдаеш поведението си? to have nothing to say for oneself с нищо не мога да се оправдая, няма какво да кажа, нищо не говоря, мълча си 30. what i say is that аз мисля/казвам, че, моето мнение е, че 31. you don't say (so)! разг. нима! хайде де! i'll say разг. да, разбира се 32. you may well say so имаш право, право казваш 33. you said it! you can say that again! разг. така е! точно така! says you! sl. ами! краставици на търкалета! say about казвам/разказвам за
  * * *
  say [sei] I. v ( said [sed]) казвам (to на); to have nothing to \say for o.s. мълчалив съм; не мога да се оправдая; to \say a good word for казвам добра дума (ходайствам) за; \say the word and I'll do it само кажи и ще го направя; \say no more! достатъчно! ясно! to \say s.o. nay книж. отказвам на някого; to \say grace чета молитва преди (след) ядене; to be said or sung за рецитиране или пеене; I \say! слушай! я виж! виж ти! I'll say! разг. разбира се!, и още как! you don't \say (so)! нима! you may well \say so с право можеш да го кажеш; I should \say that струва ми се, че; what he \says goes думата му е закон; каквото каже той, това става; what I \say is моето мнение е (мисля), че; what would you \say to a cup of tea? какво ще кажеш за чаша чай? I wouldn't \say no to a cup of coffee не бих отказал едно кафе, бих изпил едно кафе; no sooner said than done речено сторено; it \says in the Iliad в Илиадата се казва; he is said to sing well казват, че пее хубаво; that is to \say тоест, а именно, това ще рече; \say five dollars да кажем пет долара; well, \say it were true, what then? добре, да речем, че е вярно, какво от това? there is no \saying what time he will come back един Господ знае кога той ще се върне; it goes without \saying от само себе си се разбира; before you could \say knife ( Jack Robinson) преди да можеш да се обърнеш; you can \say that again! you said it! разг. така е; \says you! ам. sl глупости на търкалета! \says who! sl откъде накъде (кой казва?)! \say, that' s a good idea! ам. хей, това е чудесна идея! enough said! \sayno more! ясно, разбрах! what have you got to \say for yourself? какво ще кажеш в своя защита? какво ти е оправданието?; II. n мнение, дума; to have o.'s \say мога да си кажа думата, мнението; to \say o.'s \say казвам всичко, което си искам; to have a \say in the matter имам влияние (дума) по въпроса; to have the \say ам. имам последната дума; III. say n ост. вид фин вълнен плат.

  English-Bulgarian dictionary > say

 • 5 common

  {'koman}
  I. 1. общ, съвместен
  the COMMON Market Общият пазар, Европейската икономическа общност
  COMMON divisor/factor мат. общ делител
  COMMON multiple мат. общ множител, общо кратно
  2. обществен, публичен
  COMMON land общинска мера
  3. обикновен, (широко) разпространен, често срещан, обичаен
  COMMON law юр. обичайно право
  COMMON-law marrige брачно съжителство без сключване на брак
  4. обикновен, прост, елементарен
  the COMMON people обикновените/простите хора
  COMMON soldier редник, обикновен войник
  COMMON noun грам. нарицателно име
  COMMON measure/time муз. вид такт (особ. 112 и 414), COMMON measure/metre проз. вид ямбическо четиристишие
  5. прост, груб, вулгарен
  as COMMON as dirt съвсем прост, прост като фасул
  II. 1. обща/общинска земя, мера, неоградена/необработвана земя
  2. юр. право на ползване на чужди пасища/води и пр
  3. common sense
  4. in COMMON заедно, общо, съвместно
  in COMMON with (също) като/както
  to have nothing in COMMON (with) нямаме нищо общо, по нищо не си приличаме (с)
  out of the COMMON необикновен, необичаен, особен
  nothing out of the COMMON нищо особено/забележително
  * * *
  {'koman} а 1. общ, съвместен; the C. Market Общият пазар, Евро(2) {'kъmъn} n 1. обща/общинска земя, мера; неоградена/необраб
  * * *
  чест; съвместен; споделен; общ; обикновен; обичаен; обществен; публичен; простонароден; прост;
  * * *
  1. as common as dirt съвсем прост, прост като фасул 2. common divisor/factor мат. общ делител 3. common land общинска мера 4. common law юр. обичайно право 5. common measure/time муз. вид такт (особ. 112 и 414), common measure/metre проз. вид ямбическо четиристишие 6. common multiple мат. общ множител, общо кратно 7. common noun грам. нарицателно име 8. common sense 9. common soldier редник, обикновен войник 10. common-law marrige брачно съжителство без сключване на брак 11. i. общ, съвместен 12. ii. обща/общинска земя, мера, неоградена/необработвана земя 13. in common with (също) като/както 14. in common заедно, общо, съвместно 15. nothing out of the common нищо особено/забележително 16. out of the common необикновен, необичаен, особен 17. the common market Общият пазар, Европейската икономическа общност 18. the common people обикновените/простите хора 19. to have nothing in common (with) нямаме нищо общо, по нищо не си приличаме (с) 20. обикновен, (широко) разпространен, често срещан, обичаен 21. обикновен, прост, елементарен 22. обществен, публичен 23. прост, груб, вулгарен 24. юр. право на ползване на чужди пасища/води и пр
  * * *
  common[´kɔmən] I. adj 1. обикновен, обичаен, (широко)разпространен, чест; \common knowledge общоизвестен факт; she has rather a \common look тя е доста невзрачна; the \commonest cause of death най-честата причина за смърт; \common or garden разг., шег. всекидневен, обикновен; банален, шаблонен; 2. общ; съвместен; \common lot обща участ; to make \common cause with правя фронт с, съюзявам се с ( against); 3. обикновен, прост; \common run of people прости хора; \common soldier редник; разг. прост войник; \common salt готварска сол; the \common touch умение за общуване с обикновените хора, земност, подход към хората; \common measure муз. равноделен такт; \common metre баладен куплет (8, 6, 8, 6 срички); \common assurance юрид. доказателства за прехвърляне на собственост; 4. елементарен; който е налице у повечето хора (за приличие, любезност); 5. вулгарен, груб, прост; \common woman уличница; \common as muck груб, прост, недодялан; as \common as dirt прост като фасул; \common council градски съвет; 6. обществен; публичен; \common land общинска мера; II. n 1. обща (общинска) земя, мера; неоградена, необработена земя; 2. юрид. право на ползване на чужди пасбища, води и пр.; 3. pl вж commons; in \common заедно (с); to have nothing in \common ( with) нямам нищо общо с, съвсем не си приличаме; nothing out of the \common нищо особено; out of the \common необикновен, особен.

  English-Bulgarian dictionary > common

 • 6 show

  {ʃou}
  I. 1. v (showed, shown, ряд. showed) показвам
  посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого
  how to do something как да направи нещо
  to be SHOWn something показват ми нещо
  dress that SHOWs the figure рокля, която подчертава фигурата
  your dress SHOWs your petticoat фустата ти се вижда под роклята
  colour that doesn't SHOW the dirt цвят, който носи кир
  to SHOW oneself показвам се, мяркам се
  to SHOW one's cards/hand разкривам си картите (u прен.)
  2. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.)
  to have nothing to SHOW for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща
  he has been through university but he has nothing to SHOW for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това
  to SHOW cause юр. представям доказателства/мотиви
  3. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам
  to SHOW kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр.
  to SHOW signs of показвам/давам признаци за/на
  to SHOW signs of wear износен съм (за дреха)
  to SHOW oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец
  to SHOW someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник
  his new book SHOWs him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист
  that SHOWs how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш
  it all/it just goes to SHOW всичко това e явно доказателство, явно е, че е така
  to SHOW the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие
  4. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми)
  it SHOWs in his face личи му по лицето
  the stain won't SHOW петното няма да личи/да се забелязва
  to SHOW white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр.
  he failed to SHOW той не се яви
  to SHOW strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество)
  5. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу)
  6. ам. свършвам трети (при състезание)
  I'll SHOW you! ще те науча аз тебе! to SHOW something the fire подгрявам нещо леко
  show around развеждам (из), показвам
  show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в)
  show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с)
  show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата
  гледам (за прозорец) (on към)
  show over show around
  show round show around
  show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през)
  show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе
  II. 1. показване, излагане, показ, демонстрация
  to vote by a SHOW of hands гласувам с вдигане на ръка
  to be on SHOW виждам се, изложен съм
  SHOW of force демонстрация на сила
  2. изложба
  3. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие
  Lord Mayor's SHOW шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон
  travelling SHOW пътуващ цирк/менажерия/трупа
  4. вид, гледка
  fine SHOW of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя
  5. sl. работа, проява, предприятие, организация
  to boss/run the SHOW разпореждам, командувам, аз коля, аз беся
  to steal the SHOW привличам цялото внимание, затъмнявам всички
  to put up/make a good SHOW добре се справям/представям
  rather a poor SHOW слаба работа
  good SHOW! добре! отлично! poor SHOW! лошо
  6. следа, признак
  some SHOW of justice известна/малко справедливост
  7. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка
  to do something for SHOW върша нещо, за да се покажа
  to be fond of SHOW обичам парадността, обичам да се фукам
  to make a great SHOW of being всячески се старая да се покажа
  under SHOW of под маската на
  SHOW of generosity привидна щедрост
  8. разг. възможност, шанс
  to give someone a fair SHOW давам някому възможност (да се защити и пр.)
  9. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място
  10. attr показен, образцов
  the SHOW pupil of the class светилото/гордостта на класа
  surgeon's SHOW case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург
  * * *
  {shou} v (showed {shoud}; shown {shoun}, ряд. showed) 1. показ(2) {shou} n 1. показване, излагане; показ; демонстрация; to vote
  * * *
  явявам; спектакъл; соча; сеир; посочвам; представление; проявявам; демонстрация; експонирам; зрелище;
  * * *
  1. attr показен, образцов 2. colour that doesn't show the dirt цвят, който носи кир 3. dress that shows the figure рокля, която подчертава фигурата 4. fine show of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя 5. good show! добре! отлично! poor show! лошо 6. he failed to show той не се яви 7. he has been through university but he has nothing to show for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това 8. his new book shows him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист 9. how to do something как да направи нещо 10. i'll show you! ще те науча аз тебе! to show something the fire подгрявам нещо леко 11. i. v (showed, shown, ряд. showed) показвам 12. ii. показване, излагане, показ, демонстрация 13. it all/it just goes to show всичко това e явно доказателство, явно е, че е така 14. it shows in his face личи му по лицето 15. lord mayor's show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон 16. rather a poor show слаба работа 17. show around развеждам (из), показвам 18. show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в) 19. show of force демонстрация на сила 20. show of generosity привидна щедрост 21. show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с) 22. show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата 23. show over show around 24. show round show around 25. show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през) 26. show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе 27. sl. работа, проява, предприятие, организация 28. some show of justice известна/малко справедливост 29. surgeon's show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург 30. that shows how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш 31. the show pupil of the class светилото/гордостта на класа 32. the stain won't show петното няма да личи/да се забелязва 33. to be fond of show обичам парадността, обичам да се фукам 34. to be on show виждам се, изложен съм 35. to be shown something показват ми нещо 36. to boss/run the show разпореждам, командувам, аз коля, аз беся 37. to do something for show върша нещо, за да се покажа 38. to give someone a fair show давам някому възможност (да се защити и пр.) 39. to have nothing to show for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща 40. to make a great show of being всячески се старая да се покажа 41. to put up/make a good show добре се справям/представям 42. to show cause юр. представям доказателства/мотиви 43. to show kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр 44. to show one's cards/hand разкривам си картите (u прен.) 45. to show oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец 46. to show oneself показвам се, мяркам се 47. to show signs of wear износен съм (за дреха) 48. to show signs of показвам/давам признаци за/на 49. to show someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник 50. to show strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество) 51. to show the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие 52. to show white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр 53. to steal the show привличам цялото внимание, затъмнявам всички 54. to vote by a show of hands гласувам с вдигане на ръка 55. travelling show пътуващ цирк/менажерия/трупа 56. under show of под маската на 57. your dress shows your petticoat фустата ти се вижда под роклята 58. ам. свършвам трети (при състезание) 59. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място 60. вид, гледка 61. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми) 62. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу) 63. гледам (за прозорец) (on към) 64. изложба 65. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка 66. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.) 67. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам 68. посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого 69. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие 70. разг. възможност, шанс 71. следа, признак
  * * *
  show[ʃou] I. v ( showed[ʃoud]; shown[ʃoun]) 1. показвам; a dress \showing the petticoat below рокля, под която се подава фустата; colour that doesn't \show the dirt цвят, който носи на цапане; to \show o.s. показвам се, мяркам се; to \show a leg ставам (сутрин от леглото); to \show o.'s cards ( hand) разкривам си картите (и прен.); to \show o.'s teeth озъбвам се (и прен.); 2. разкривам, показвам; представям; давам ( филм); he was \shown as a villain той беше представен като злодей; to have nothing to \show for it това е без видим резултат; 3. показвам, проявявам ( качества); to \show o.s. ( to be) a coward проявявам се като страхливец; 4. доказвам, разкривам; to \show s.o. to be a rascal разобличавам някого като мошеник; 5. въвеждам, завеждам ( into, to, up, round etc.); 6. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, лича; it \shows in your face личи си по лицето ти, личи ти по лицето; 7. показвам, означавам; to \show amounts in red ink означавам суми с червено мастило; to \show daylight разг. цял съм (на решето) на дупки (за дреха); I'll \show you! ще те науча, ще ти дам да се разбереш!; II. n 1. показване; показ; излагане; on \show на показ, изложен; to give the \show away издавам тайната (номера); to vote by a \show of hands гласувам с вдигане на ръка; 2. attr показен, образцов; \show house ( flat) показна къща (апартамент) (като реклама); the \show pupil of the class светилото (гордостта) на класа; a surgeon's \show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург; 3. изложба; 4. представление, спектакъл; зрелище, шествие, процесия; dumb \show пантомима; a one-man \show авторско предаване, шоу с един водещ; to stop the \show обирам овациите, представям се отлично; Lord Mayor's \show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон; 5. вид, гледка, проява; to make a poor \show проявявам се (представям се) зле; изглеждам жалък; 6. следа, признак; вид; some \show of justice известна справедливост, нещо справедливо; 7. sl работа, начинание; to put the \show on the road задвижвам нещата, реализирам идея (план); a one-horse \show лошо организирана работа; he runs the \show той ръководи нещата; a poor \show слаба работа; 8. парадиране, парад, парадност; реклама; to be fond of \show обичам да парадирам; to make a \show of парадирам с; to steal the \show привличам върху себе си вниманието и похвалите, обирам лаврите; 9. преструвка, престореност; привидност; under a \show of под маската на; for \show за очи, за лице; to make a \show of being angry преструвам се (правя се) на ядосан; a \show of generosity престорена щедрост; 10. жалко същество, нещо жалко; 11. мед. "вода" (преди раждане); to get a fair \show ам. възползвам се от предоставената възможност (удобния случай).

  English-Bulgarian dictionary > show

 • 7 own

  {oun}
  I. 1. свой, собствен
  I do my OWN cooking сам си готвя
  she makes her OWN clothes сама си шие (дрехите)
  name your OWN price кажи каквато цена искаш
  he is his OWN man/master сам си е господа
  2. роден
  II. n your interests are my OWN твоите интереси съвпадат с мойте
  my time is my OWN сам разполагам с времето си
  this fruit has a flavour all its OWN този плод има характерен/специфичен вкус и аромат
  to have nothing of one's OWN нямам си нищичко
  for reasons of his OWN по причини, известии само нему
  on one's OWN сам, самостоятелен, самостоятелно, който няма равен на себе си, несравним
  to live on one's OWN живеясам
  to come into one's OWN получавам своето/това, коего ми се полага, влизам в правата си, получавам признание, показвам какво мога/на какво съм способен
  to get one's OWN back отмъщавам си, връщам си
  to hold one's OWN държа се (на позициите си), не отстъпвам, справям се, не се излагам, държа се, не загубвам сили (за болен)
  III. 1. притежавам, имам, държа, владея
  2. признавам (си)
  to OWN one's faults признавам си слабостите
  to OWN oneself (to be) beaten/defeated признавам се за победен
  to OWN to having told a lie признавам, че съм излъгал
  to OWN up (to something) разг. признавам си (нещо) откровено
  3. признавам за свое, припознавам (дете и пр.)
  * * *
  {oun} I. a 1. свой, собствен; I do my own cooking сам си готвя; she(2) {oun} v 1. притежавам, имам; държа, владея; 2.признавам (си);
  * * *
  свой; роден; притежавам; владея; държа; имам;
  * * *
  1. for reasons of his own по причини, известии само нему 2. he is his own man/master сам си е господа 3. i do my own cooking сам си готвя 4. i. свой, собствен 5. ii. n your interests are my own твоите интереси съвпадат с мойте 6. iii. притежавам, имам, държа, владея 7. my time is my own сам разполагам с времето си 8. name your own price кажи каквато цена искаш 9. on one's own сам, самостоятелен, самостоятелно, който няма равен на себе си, несравним 10. she makes her own clothes сама си шие (дрехите) 11. this fruit has a flavour all its own този плод има характерен/специфичен вкус и аромат 12. to come into one's own получавам своето/това, коего ми се полага, влизам в правата си, получавам признание, показвам какво мога/на какво съм способен 13. to get one's own back отмъщавам си, връщам си 14. to have nothing of one's own нямам си нищичко 15. to hold one's own държа се (на позициите си), не отстъпвам, справям се, не се излагам, държа се, не загубвам сили (за болен) 16. to live on one's own живеясам 17. to own one's faults признавам си слабостите 18. to own oneself (to be) beaten/defeated признавам се за победен 19. to own to having told a lie признавам, че съм излъгал 20. to own up (to something) разг. признавам си (нещо) откровено 21. признавам (си) 22. признавам за свое, припознавам (дете и пр.) 23. роден
  * * *
  own [oun] I. adj 1. (след притежателно мест. или родителен падеж на същ.) свой, собствен; he is his \own worst enemy той сам си е най-големият враг; my time is my \own сам разполагам с времето си; he is his \own man сам си е господар; after o.'s \own heart ( soul) близък по сърце; \own goal сп. автогол; 2. роден; \own brothers ( sisters) родни братя (сестри); II. n собственост, притежание; to come into o.'s \own получавам, вземам си своето, това, което ми се полага, влизам в правата си; заемам подходящо място, получавам признание; to hold o.'s \own държа се на положение, не отстъпвам; справям се, не се излагам; не губя сили (за болен); to have nothing of o.'s \own нямам си нищичко; гол съм като пушка; on o.'s \own разг. самостоятелно, на собствени разноски (отговорност), на своя глава; my \own мили (като обръщение); his \own ост. близките му; to get o.'s \own back разг. отмъщавам си за обида, връщам си го тъпкано; реванширам се; to tell s.o. his \own ост. казвам някому истината в очите; to come into o.'s \own получавам шанс да се докажа, да покажа на какво съм способен; III. v 1. притежавам, имам, държа, владея; 2. признавам (се); to \own a child припознавам дете; to \own s.o. as o.'s brother припознавам някого за свой брат; to \own s.o.'s sway подчинявам се на някого; to \own o.s. beaten ( guilty) признавам се за бит (виновен); to \own up разг. признавам си откровено; I \own up to it признавам, че го извърших; to \own it попадам на следа, надушвам следа (ловен израз).

  English-Bulgarian dictionary > own

 • 8 prospect

  {'prɔspekt}
  I. 1. изглед, гледка, пейзаж
  2. изложение (на къща)
  3. прен. изглед, перспектива
  in PROSPECT очакван
  to have nothing in PROSPECT нямам никакви планове/намерения/възможности
  there is no PROSPECT of his coming soon няма изгледи да дойде скоро
  4. мин. неексплоатиран/новооткрит участък, проба от руда (от такъв участък)
  5. разг. вероятен/евентуален клиент/кандидат, човек, от когото може да се очаква изгода
  II. 1. мин. търся, изследвам, проучвам (for)
  2. перспективен съм, обещавам (за мина)
  to PROSPECT well/ill перспективен/неперспективен съм
  * * *
  {'prъspekt} n 1. изглед, гледка, пейзаж; 2. изложение (на кь(2) {prъ'spekt} v 1. мин. търся, изследвам, проучвам (for);
  * * *
  перспектива; пейзаж; гледка;
  * * *
  1. i. изглед, гледка, пейзаж 2. ii. мин. търся, изследвам, проучвам (for) 3. in prospect очакван 4. there is no prospect of his coming soon няма изгледи да дойде скоро 5. to have nothing in prospect нямам никакви планове/намерения/възможности 6. to prospect well/ill перспективен/неперспективен съм 7. изложение (на къща) 8. мин. неексплоатиран/новооткрит участък, проба от руда (от такъв участък) 9. перспективен съм, обещавам (за мина) 10. прен. изглед, перспектива 11. разг. вероятен/евентуален клиент/кандидат, човек, от когото може да се очаква изгода
  * * *
  prospect[´prɔspekt] I. n 1. изглед, гледка, пейзаж; изложение (на къща); 2. прен. изгледи, перспективи; \prospects for the future изгледи за бъдещето, перспективи; in \prospect очакван; to have nothing in \prospect нямам никакви планове (намерения, възможности); 3. мин. неексплоатиран (новооткрит) участък; проба от руда (от нов участък); 4. ам. предполагаем (вероятен, евентуален) клиент; II.[prə´spekt] v мин. 1. проспектирам, търся, изследвам, проучвам, правя проучвания ( for); тръгвам да изследвам (проучвам, правя проучвания); to \prospect for gold търся злато; 2. обещавам (за мина); to \prospect well ( ill) (не) откривам перспективи за рудодобив; 3. експлоатирам (мина с надежда за добър добив).

  English-Bulgarian dictionary > prospect

 • 9 shape

  {ʃeip}
  I. 1. форма, облик, вид, очертание
  in SHAPE по форма, наред, в добро състояние
  in the SHAPE of във форма на, под формата на
  in no SHAPE (or form) под никаква форма
  monster in human SHAPE звяр в човешки образ
  to have nothing in the SHAPE of money нямам пукната пара
  out of SHAPE безформен, смачкан
  to put/get one's ideas into SHAPE събирам/оформявам си миcлите
  to lick into SHAPE оформявам, придавам сносен/приемлив вид на, доизкусурявам, правя човек от
  to take SHAPE оформявам се, придобивам форма
  to take SHAPE in намирам израз в
  2. състояние, ред
  to put one's room into SHAPE нареждам си стаята
  in bad/poor SHAPE в лошо състояние, зле
  in (good) SHAPE в добро състояние, добре
  to keep in SHAPE поддържам си формата/здравето
  3. неясна/смътна фигура, призрак, привидение
  4. калъп, форма, образец, модел, (фасонен) профил
  5. извадено от форма желе и пр
  II. 1. оформявам (се) (и прен.), давам/придобивам форма, моделирам, фасонирам, кроя, скроявам
  SHAPEd like a pear крушовиден
  dress SHAPEd to the body рокля, скроена по тялото
  2. оформявам се, развивам се, оформявам, създавам, оформявам, изразявам (с думи)
  to SHAPE well развивам се добре, давам добри надежди
  if things SHAPE right ако нещата се развият както трябва/правилно
  3. приспособявам, пригаждам, нагласям
  4. насочвам (to)
  to SHAPE one's course насочвам се
  5. to SHAPE up разг. развивам се, оформявам се
  to SHAPE up to ам. разг. привиквам към
  6. бокс нападам, налитам, предизвиквам
  * * *
  {sheip} n 1. форма; облик, вид; очертание; in shape 1) по форма; 2) (2) {sheip} v 1. оформявам (се) (и прен.); давам/придобивам форм
  * * *
  формирам; форма; фасонирам; оформям;
  * * *
  1. dress shaped to the body рокля, скроена по тялото 2. i. форма, облик, вид, очертание 3. if things shape right ако нещата се развият както трябва/правилно 4. ii. оформявам (се) (и прен.), давам/придобивам форма, моделирам, фасонирам, кроя, скроявам 5. in (good) shape в добро състояние, добре 6. in bad/poor shape в лошо състояние, зле 7. in no shape (or form) под никаква форма 8. in shape по форма, наред, в добро състояние 9. in the shape of във форма на, под формата на 10. monster in human shape звяр в човешки образ 11. out of shape безформен, смачкан 12. shaped like a pear крушовиден 13. to have nothing in the shape of money нямам пукната пара 14. to keep in shape поддържам си формата/здравето 15. to lick into shape оформявам, придавам сносен/приемлив вид на, доизкусурявам, правя човек от 16. to put one's room into shape нареждам си стаята 17. to put/get one's ideas into shape събирам/оформявам си миcлите 18. to shape one's course насочвам се 19. to shape up to ам. разг. привиквам към 20. to shape up разг. развивам се, оформявам се 21. to shape well развивам се добре, давам добри надежди 22. to take shape in намирам израз в 23. to take shape оформявам се, придобивам форма 24. бокс нападам, налитам, предизвиквам 25. извадено от форма желе и пр 26. калъп, форма, образец, модел, (фасонен) профил 27. насочвам (to) 28. неясна/смътна фигура, призрак, привидение 29. оформявам се, развивам се, оформявам, създавам, оформявам, изразявам (с думи) 30. приспособявам, пригаждам, нагласям 31. състояние, ред
  * * *
  shape[ʃeip] I. n 1. форма, облик, вид, образ, очертание; in the \shape of под (във) вид (форма) на; 2. състояние, кондиция, форма ( спортна); in no \shape ( or form) под никаква форма; в никакъв случай, по никакъв начин; to have nothing in the \shape of money нямам пукната пара; to get ( put) o.'s ideas into \shape премислям, обмислям; събирам мислите си; to put ( lick, whip) into \shape оформям, придавам сносен (приемлив) вид на; вкарвам в правия път (някого), дисциплинирам (и to knock into \shape); to take \shape оформям се, придобивам определена форма, въплъщавам се; in good \shape в добро състояние, във форма; наред, добре; in bad ( poor) \shape в лошо състояние, зле; 3. призрак, привидение; 4. образец, модел, шаблон, калъп; hat \shape калъп за шапки; 5. извадено от формата си желе (и пр.); 6. театр. вата; II. v 1. оформям (се), моделирам, фасонирам, калъпя, профилирам, изкалъпвам, кроя, скроявам; \shaped like a pear крушовиден; to \shape well обещавам, давам добри надежди; 2. правя, създавам, строя, построявам; 3. приспособявам, нагаждам, нагласявам, натъкмявам (to); to \shape o.'s course държа курс (и прен.).

  English-Bulgarian dictionary > shape

 • 10 ear

  {iə}
  I. 1. ухо (и прен.), слух
  EAR specialist специалист по ушни болести
  to grin from EAR to EAR ухилвам се до уши
  a word in your EAR една дума насаме
  for one's private EAR поверително
  not for EARs polite не за благовъзпитано общество
  in at one EAR and out at the other от едното влязло, от другото излязло
  уour EARs must have burned/must have been tingling трябва да ca ти горели ушите (зaщото някой е говорил за тебе)
  to be up to the EARs/head over EARs/over head and EARs in затънал съм до гуша/уши в
  to be head over EARs in love влюбен съм до уши
  to have everyone about one's EARs прен. всички са ми на главата
  to be/fall by the EARs прен. хващаме се за гушата
  to set by the EARs насъсквам, скарвам
  to get someone up on his EARs aм. разг. ядосвам някого
  to be all EARs цял съм (се превърнал в) слух
  to have an EAR for music имам (музикален) слух, обичам музиката
  to play by EAR свиря по слух/наизуст
  to play it by EAR ам. sl. проявявам находчивост, отгатвам по нюх
  to have one's EAR s open for scandal/to have itching EARs обичам клюките, слухтя за клюки
  to grate upon/jar upon/offend the EAR дразня слуха
  to have long EARs много съм любопитен
  to have someone's EAR някой ме слуша внимателно и благосклонно
  to gain/win someone's EAR успявам да накарам някого да ме изслуша
  to give/lend an EAR вслушвам се, давам ухо
  to give a cold EAR to, to turn a deaf EAR to отказвам да изслушам, оставам глух за
  to fall on deaf EARs бивам пренебрегнат, оставам без последствие (за предупреждение, молба)
  to turn a sympathetic/ready EAR to изслушвам със съчувствие
  to din into/split someone's EARs проглушавам някому ушите, опявам някому
  to have/hold one's EAR to the ground слухтя
  to drag/pull by the EARs действувам грубо с, прилагам насилие към
  wet behind the EARs младок, който има още жълто около устата
  to have/hold/take by the EARs прен. държа здраво в ръцете си
  to lead by the EARs прен. водя за носа
  to throw someone out on his EAR разг. изхвърлям някого най-позорно
  to pin someone's EARs back ам. разгромявам, разпердушинвам, напердашвам здравата
  2. дръжка (на кана и пр.), ръчка
  тех. ухo
  3. журн. маншет, каре (на горния ъгъл на вестник с кратко съдържание на броя)
  II. n клас (на жито и пр.)
  corn in the EAR изкласило жито
  III. v изкласявам (за жито)
  * * *
  {iъ} n 1. ухо (и прен.); слух; ear specialist специалист по ушни бо(2) {iъ} n клас (на жито и пр.); corn in the ear изкласило жито.{3} {iъ} v изкласявам (за жито).
  * * *
  ушен; ухо; ръчка; слух; дръжка; клас; изкласявам;
  * * *
  1. a word in your ear една дума насаме 2. corn in the ear изкласило жито 3. ear specialist специалист по ушни болести 4. for one's private ear поверително 5. i. ухо (и прен.), слух 6. ii. n клас (на жито и пр.) 7. iii. v изкласявам (за жито) 8. in at one ear and out at the other от едното влязло, от другото излязло 9. not for ears polite не за благовъзпитано общество 10. to be all ears цял съм (се превърнал в) слух 11. to be head over ears in love влюбен съм до уши 12. to be up to the ears/head over ears/over head and ears in затънал съм до гуша/уши в 13. to be/fall by the ears прен. хващаме се за гушата 14. to din into/split someone's ears проглушавам някому ушите, опявам някому 15. to drag/pull by the ears действувам грубо с, прилагам насилие към 16. to fall on deaf ears бивам пренебрегнат, оставам без последствие (за предупреждение, молба) 17. to gain/win someone's ear успявам да накарам някого да ме изслуша 18. to get someone up on his ears aм. разг. ядосвам някого 19. to give a cold ear to, to turn a deaf ear to отказвам да изслушам, оставам глух за 20. to give/lend an ear вслушвам се, давам ухо 21. to grate upon/jar upon/offend the ear дразня слуха 22. to grin from ear to ear ухилвам се до уши 23. to have an ear for music имам (музикален) слух, обичам музиката 24. to have everyone about one's ears прен. всички са ми на главата 25. to have long ears много съм любопитен 26. to have one's ear s open for scandal/to have itching ears обичам клюките, слухтя за клюки 27. to have someone's ear някой ме слуша внимателно и благосклонно 28. to have/hold one's ear to the ground слухтя 29. to have/hold/take by the ears прен. държа здраво в ръцете си 30. to lead by the ears прен. водя за носа 31. to pin someone's ears back ам. разгромявам, разпердушинвам, напердашвам здравата 32. to play by ear свиря по слух/наизуст 33. to play it by ear ам. sl. проявявам находчивост, отгатвам по нюх 34. to set by the ears насъсквам, скарвам 35. to throw someone out on his ear разг. изхвърлям някого най-позорно 36. to turn a sympathetic/ready ear to изслушвам със съчувствие 37. wet behind the ears младок, който има още жълто около устата 38. дръжка (на кана и пр.), ръчка 39. журн. маншет, каре (на горния ъгъл на вестник с кратко съдържание на броя) 40. тех. ухo 41. уour ears must have burned/must have been tingling трябва да ca ти горели ушите (зaщото някой е говорил за тебе)
  * * *
  ear[iə] I. n 1. ухо (и прен.); слух; external ( outer) \ear външно ухо; middle \ear средно ухо; internal \ear вътрешно ухо; an \ear specialist специалист по ушни болести; to smile from \ear to \ear усмихвам се до уши; in (at) one \ear and out (at) the other от едното (ухо) влиза, от другото излиза; your \ears must have burned ( been tingling) сигурно са ти горели ушите (когато някой е говорил за тебе); to be able to do it on o.'s \ear разг. лесна (фасулска) работа, от просто по-просто, to be out on o.'s \ear изхвърлят ме, уволняват ме, изритват ме (от работа); he is up to his \ears in debt той е затънал до гуша в дългове; to fall ( tumble) about s.o.'s \ears срутвам се над главата на някого; прен. пропадам (за планове и пр.); to bend s.o.'s \ears натяквам на някого, намилам, досаждам; to have nothing between o.'s \ears разг. глупав съм, главата ми дрънчи на кухо, главата ми е пълна с бръмбари; football is coming out of my \ears до гуша ми дойде (писна ми, повръща ми се) от футбол; to box s.o.'s \ears, to give s.o. a box on the \ear (a thick \ear) лепвам (цапвам, зашлевявам) плесница на някого; my \ears are flapping надавам ухо, слухтя; to be all \ears цял съм (се превърнал в) слух; to be ( get) on o.'s \ear ам. разг. побеснявам, разгневявам се, изпадам в ярост; to listen with all o.'s \ears (with both \ears) цял съм в слух; to cock ( prick) up o.'s \ears наострям уши, ослушвам се (за животно); to have sharp \ears имам добър (остър) слух; to have an \ear (a fine \ear) for music имам музикален слух; to have an \ear for languages обичам езиците, езиците ми се отдават; to play by \ear свиря по слух; sl проявявам находчивост; импровизирам; to keep o.'s \ears open отварям си ушите; she has her \ears open for scandal, разг. she has itching \ears тя обича клюките, само слухти за клюки; to grate ( jar) upon ( to offend) the \ear дразня слуха; to tickle the \ear галя слуха; прен. лаская; to have long \ears много съм любопитен; to have the \ear of имам вниманието на, слушан съм с внимание от; to gain ( win) s.o.'s \ears успявам да накарам някого да ме изслуша; успявам да си уредя разговор с някого; to give \ear ( lend) an \ear to вслушвам се в, обръщам внимание (давам ухо) на; to give a cold \ear to, to turn a deaf \ear to отказвам да изслушам, отхвърлям (молба и пр.); to turn a sympathetic ( ready) \ear to изслушвам със съчувствие; to close o.'s \ears to затварям си ушите за; to come to the \ears of стигам до ушите на (за слух и пр.); to din into s.o.'s \ears проглушавам ушите на някого, опявам; to have ( put, keep) o.'s \ear to the ground слухтя; to drag ( pull) by the \ears действам грубо, прилагам насилие; to pin back s.o.'s \ear 1) ам. скастрям, смъмрям някого; 2) sl побеждавам, сразявам някого; wet behind the \ears младок, още има жълто около човката си; dry behind the \ears зрял човек, човек с опит; to have ( hold, take) by the \ears държа здраво в ръцете си, имам силно влияние; to lead by the \ears водя някого за носа; it's as much as o.'s \ears are worth разг. опасно е, рисковано е; 2. дръжка (на кана и пр.); ръчка; тех. ухо; гнездо; клема за контактен проводник; 3. отвор (за свързване); входен отвор (на вентилатор); 4. журн. маншет (каре в горния ъгъл на вестник, където се дава кратко съдържание на броя). II. n ост. ора. III. n клас (на жито и пр.); corn in the \ear изкласило жито; VI. v изкласява (за жито) (с up, out).

  English-Bulgarian dictionary > ear

 • 11 contrary

  {'kɔntrəri}
  I. 1. обратен, противен, противоположен
  2. който противоречи, противоречащ, противоречив (to)
  3. неблагоприятен, противен (за вятър и пр.)
  4. разг. contrariouf
  II. n нещо обратно/противоположно
  on the CONTRARY напротив, обратно
  quite the CONTRARY тъкмо обратното, тъкмо напротив
  to interpret by contraries разбирам обратното
  the direct CONTRARY of точно обратното на
  notification to the CONTRARY съобщение в обратен смисъл
  unless I hear to the CONTRARY ако не бъда уведомен в обратен смисъл
  for anything I know to the CONTRARY доколкото знам, ако не се лъжа
  I have nothing to say to the CONTRARY не възразявам, нямам възражения
  dreams go by contraries сънищата трябва да се тълкуват в обратен смисъл
  * * *
  {'kъntrъri} а 1. обратен, противен, противоположен; 2. който(2) {'kъntrъri} n нещо обратно/противоположно; on the contrary напр
  * * *
  обратен; обратно; противоположен; противно; противен; противоречив; дръпнат; неблагоприятен; насрещен; несговорчив;
  * * *
  1. dreams go by contraries сънищата трябва да се тълкуват в обратен смисъл 2. for anything i know to the contrary доколкото знам, ако не се лъжа 3. i have nothing to say to the contrary не възразявам, нямам възражения 4. i. обратен, противен, противоположен 5. ii. n нещо обратно/противоположно 6. notification to the contrary съобщение в обратен смисъл 7. on the contrary напротив, обратно 8. quite the contrary тъкмо обратното, тъкмо напротив 9. the direct contrary of точно обратното на 10. to interpret by contraries разбирам обратното 11. unless i hear to the contrary ако не бъда уведомен в обратен смисъл 12. който противоречи, противоречащ, противоречив (to) 13. неблагоприятен, противен (за вятър и пр.) 14. разг. contrariouf
  * * *
  contrary[´kɔntrəri] I. adj 1. обратен, противен, противоположен; \contrary beliefs противоположни вярвания, с обратно съдържание; 2. който противоречи, противоречив; 3. неблагоприятен, противен; \contrary winds delayed the ship неблагоприятен вятър забави кораба; 4. разг. [kɔn´trɛəri] = contrarious; \contrary child опако дете; II. n 1. нещо обратно (противоположно); on the \contrary напротив, обратно; quite the \contrary тъкмо напротив (обратното); there is considerable evidence to the \contrary има сериозни доказателства в подкрепа на противното; unless I hear to the \contrary ако не бъда уведомен в обратен смисъл (за противното); for anything I know to the \contrary доколкото знам, ако не се лъжа; by rule of contraries по силата на противоположностите; to interpret by contraries разбирам обратното; dreams go by contraries сънищата трябва да се тълкуват обратно (превратно); 2. pl чужди тела, нечистотии (в хартия); III. adv обратно, превратно, противно, против, в разрез (to на, с); \contrary to popular belief обратно на общоприетото мнение; to act \contrary to o.'s beliefs ( principles, interests) действам в разрез с възгледите (принципите, интересите) си; IV. v ам. противореча, отивам против (желание, наклонности и под.).

  English-Bulgarian dictionary > contrary

 • 12 do with

  do with 1) имам нещо общо с; отнасям се до; I have nothing to \do with with him нямам нищо общо с него; 2) свършвам, спирам; have done with compliments! стига комплименти (похвали)! I have done with laughter свърши се вече със смеха; 3) търпя, понасям; 4) минавам с, задоволявам се с, стига ми;

  English-Bulgarian dictionary > do with

 • 13 change

  {tJeindz}
  I. 1. сменям, променям
  слагам чисти дрехи, белъо (и на легло, завивки, покривки и пр.), to CHANGE q.'s coat обличам си друго палто
  it won't take me five minutes to CHANGE за по-малко от пет минути ще се преоблека
  to CHANGE for dinner преобличам се/обличам се официалио за вечеря
  he CHANGEd out of his overalls and into a lounge suit той съблече работния си комбинезон и си облече всекидневен костюм
  2. сменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр
  3. меня, сменям, разменям
  to CHANGE hands сменям собственика си, минавам от ръка на ръка (за къща, кола и пр.), to CHANGE places with разменямe си местатa с
  to CHANGE foot оправям си крака, влизам в крак (при маршируване), to CHANGE one's feet разг. преобувам се
  4. меня (се), изменям (се), променям (се)
  обръщам (се), превръщам (се) (into в)
  to CHANGE for the better подобрявам се
  to CHANGE for the worse влошавам се
  his face CHANGEd back to its usual expression лицето му придоби отново обичайното си изражение
  5. разменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to CHANGE a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис
  6. променям се, мутирам (за глас)
  7. преминавам от една фаза в друга (за луна и пр.)
  8. променям се от прилив към отлив и обратно
  change aboat (постоянно) меня/променям решението, намерението, мнението/позициите си
  change down авт. (пре) минавам на по-малка скорост
  change for заменям за, сменям с
  change off редувам (се), сменям (се) (with с), променям, сменям (време, място и пр.)
  change over правя промяна, преминавам към нещо друго
  change round пpaвя разместване, размествам (мебели и пр.), сменям (тема на разговор и пр.)
  change to променям, сменям на/в, минавам от едно нещо на друго
  we've CHANGEd to central heating преминахме на парно отопление
  change up авт. (пре) минавам на по-голямя скорост, увеличавам скоростта
  II. 1. смяна, промяна, замяна
  for a CHANGE за разнообразие
  2. сменяне на дрехи/белъо (и на легло), дрехи за преобличане
  3. изменение, промяна
  CHANGE of life климактериум
  CHANGE of voice мутиране на гласа
  the last great CHANGE смъртта
  CHANGE for the better подобрение
  CHANGE for the worse влошаване
  the barometer is at CHANGE барометърът показва промяна на времето
  4. остатък, ресто, дребни пари
  to get CHANGE for a one-pound note разменям/развалям банкнота от една лира
  small CHANGE дребни пари, прен. лек разговор, незначителни/банални забележки
  to give CHANGE връщам ресто на купувач (за касиер в магазин и пр.), to get no CHANGE out of someone sl. не мога да надвия/надхитря/изиграя някого, от него нищо не мога да откопча
  take your CHANGE out of that! разг. нищо повече няма да получиш, ако щеш! много ти здраве
  5. борса (и 'Change)
  6. различии начини на биене на камбани
  to ring the CHANGEs прен. правя/казвам нещо по най-различни начини
  to ring the CHANGEs on a subject разг. опявам на някаква тема, повтарям и потретвам
  7. смяна на фазите на луната, особ. новолуние
  * * *
  {tJeindz} v 1. сменям, променям; слагам чисти дрехи, бельо (и (2) n 1. смяна, промяна; замяна; for a change за разнообразие; 2
  * * *
  смяна; сменям; сменявам; ресто; обменям; обръщам; перипетия; преобразявам; прекачване; преобличам; видоизменение; променям; промяна; разнообразие; разменям; изменение; изменям;
  * * *
  1. change aboat (постоянно) меня/променям решението, намерението, мнението/позициите си 2. change down авт. (пре) минавам на по-малка скорост 3. change for the better подобрение 4. change for the worse влошаване 5. change for заменям за, сменям с 6. change of life климактериум 7. change of voice мутиране на гласа 8. change off редувам (се), сменям (се) (with с), променям, сменям (време, място и пр.) 9. change over правя промяна, преминавам към нещо друго 10. change round пpaвя разместване, размествам (мебели и пр.), сменям (тема на разговор и пр.) 11. change to променям, сменям на/в, минавам от едно нещо на друго 12. change up авт. (пре) минавам на по-голямя скорост, увеличавам скоростта 13. for a change за разнообразие 14. he changed out of his overalls and into a lounge suit той съблече работния си комбинезон и си облече всекидневен костюм 15. his face changed back to its usual expression лицето му придоби отново обичайното си изражение 16. i. сменям, променям 17. ii. смяна, промяна, замяна 18. it won't take me five minutes to change за по-малко от пет минути ще се преоблека 19. small change дребни пари, прен. лек разговор, незначителни/банални забележки 20. take your change out of that! разг. нищо повече няма да получиш, ако щеш! много ти здраве 21. the barometer is at change барометърът показва промяна на времето 22. the last great change смъртта 23. to change foot оправям си крака, влизам в крак (при маршируване), to change one's feet разг. преобувам се 24. to change for dinner преобличам се/обличам се официалио за вечеря 25. to change for the better подобрявам се 26. to change for the worse влошавам се 27. to change hands сменям собственика си, минавам от ръка на ръка (за къща, кола и пр.), to change places with разменямe си местатa с 28. to get change for a one-pound note разменям/развалям банкнота от една лира 29. to give change връщам ресто на купувач (за касиер в магазин и пр.), to get no change out of someone sl. не мога да надвия/надхитря/изиграя някого, от него нищо не мога да откопча 30. to ring the changes on a subject разг. опявам на някаква тема, повтарям и потретвам 31. to ring the changes прен. правя/казвам нещо по най-различни начини 32. we've changed to central heating преминахме на парно отопление 33. борса (и 'change) 34. изменение, промяна 35. меня (се), изменям (се), променям (се) 36. меня, сменям, разменям 37. обръщам (се), превръщам (се) (into в) 38. остатък, ресто, дребни пари 39. преминавам от една фаза в друга (за луна и пр.) 40. променям се от прилив към отлив и обратно 41. променям се, мутирам (за глас) 42. различии начини на биене на камбани 43. разменям, развалям (обик. банкноти на по-дребни пари), to change a cheque/a postal order изплащам/получавам стойността на чек/пощенски запис 44. слагам чисти дрехи, белъо (и на легло, завивки, покривки и пр.), to change q.'s coat обличам си друго палто 45. сменям, прекачвам се на друг влак/параход/самолет и пр 46. сменяне на дрехи/белъо (и на легло), дрехи за преобличане 47. смяна на фазите на луната, особ. новолуние
  * * *
  change[tʃeindʒ] I. v 1. сменям, променям; \change jobs сменям работата си; to \change (o.'s clothes) преобличам се; I have nothing to \change into нямам какви други дрехи да облека; we have to \change at X трябва да сменим влака в Х; to \change colour променям си цвета, пребледнявам (от вълнение и пр.); to \change countenance променям изражението си, показвам смущение; to \change hands минавам от ръце на ръце (за имот); to \change o.'s tune запявам нова песен (прен.); to \change (o.'s) feet разг. сменям си обувките; to \change o.'s condition оженвам се; to chop and \change непрекъснато сменям становището си, непостоянен съм в решенията си; to \change step влизам в крак (при маршируване); 2. меня (се), изменям (се), променям (се), обръщам (се), превръщам (се) ( into); to \change for the better подобрявам се; his face \changed back to its usual expression лицето му прие обичайното си изражение; to \change tack променям подхода; 3. сменям, разменям; to \change sides преминавам на другата страна (и прен.); 4. разменям, развалям ( пари); 5. преминавам от една фаза в друга (за Луната); 6. променям се от прилив към отлив или обратно; to \change horses in the midle of a stream променям плановете си по средата на важна работа; правя рязък завой;

  English-Bulgarian dictionary > change

 • 14 moment

  {'moumənt}
  1. момент, миг (и прен.)
  half a MOMENT (една) минутка
  in a MOMENT веднага, незабавно
  this very MOMENT веднага, още сега
  just/only this MOMENT току-що
  at the MOMENT в момента, засега
  at odd MOMENTs между другото, когато мога
  men of the MOMENT силни на деня
  the MOMENT I saw him щом го видях
  not for a MOMENT! никога! за нищо на света! MOMENT of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент
  2. физ., тех. момент
  3. важност, значение
  it is of no/little MOMENT няма значение, не е важно
  decision of great MOMENT важно решение
  of the first MOMENT от най-голяма важност/значение
  * * *
  {'moumъnt} n 1. момент, миг (и прен.); half a moment (една) минутка
  * * *
  секунда; важност; значение;
  * * *
  1. at odd moments между другото, когато мога 2. at the moment в момента, засега 3. decision of great moment важно решение 4. half a moment (една) минутка 5. in a moment веднага, незабавно 6. it is of no/little moment няма значение, не е важно 7. just/only this moment току-що 8. men of the moment силни на деня 9. not for a moment! никога! за нищо на света! moment of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент 10. of the first moment от най-голяма важност/значение 11. the moment i saw him щом го видях 12. this very moment веднага, още сега 13. важност, значение 14. момент, миг (и прен.) 15. физ., тех. момент
  * * *
  moment[´moument] n 1. момент, миг; прен. минута; half a \moment минутка, секунда; in a \moment завчас, веднага, незабавно, тутакси; at the same \moment едновременно; go there this very \moment! иди веднага там! to the very \moment на минутката (секундата), точно навреме; I have nothing to do at ( for) the \moment засега нямам какво да правя; at odd \moments между другото, в свободното време; a man of the \moment силен на деня; at a \moment's notice веднага; по всяко време; при (първо) поискване; ally of the \moment временен (случаен) съюзник; the \moment of truth критичен (решаващ) момент; I have just ( only) this \moment heard of it току-що чух за това; not for one \moment! никога! за нищо на света! 2. физ., тех. момент; bending \moment момент на огъване; 3. важност, значение; it is of no \moment това няма значение, това не е важно; of the first \moment от най-голяма важност (значение).

  English-Bulgarian dictionary > moment

 • 15 praise

  {preiz}
  I. v хваля, възхвалявам, похвалвам
  II. n похвала, възхвала, хвалба
  to speak in someone's PRAISE хваля някого
  to sing/sound someone's PRAISEs възхвалявам/превъзнасям някого
  to be loud in someone's PRAISE (s) високо хваля някого
  PRAISE be! слава богу! PRAISE be to God! хвала на бога!
  * * *
  {preiz} v хваля, възхвалявам; похвалвам.(2) {preiz} n похвала; възхвала; хвалба; to speak in s.o.'s praise
  * * *
  хваля; хвалба; хвалебствие; хвала; похвалвам; похвала; превъзнасям; възхвала; възхвалявам;
  * * *
  1. i. v хваля, възхвалявам, похвалвам 2. ii. n похвала, възхвала, хвалба 3. praise be! слава богу! praise be to god! хвала на бога! 4. to be loud in someone's praise (s) високо хваля някого 5. to sing/sound someone's praises възхвалявам/превъзнасям някого 6. to speak in someone's praise хваля някого
  * * *
  praise[´preiz] I. v хваля, възхвалявам; превъзнасям, величая, възвеличавам, славословя; to \praise up разг. правя голяма реклама за; II. n похвала, възхвала, хвалба; to speak in \praise of хваля; to sound ( sing) the \praises of възхвалявам, превъзнасям, величая, славословя; I have nothing but \praise for him мога само да го похваля, за него мога да кажа само хубави неща; to damn with faint \praise лаская (хваля) с половин уста (давайки да се разбере, че всъщност отношението ми е негативно).

  English-Bulgarian dictionary > praise

 • 16 do

  {du:}
  I. 1. v (did, done л. ед. ч. сег. вр. does, ост. doth, doeth, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. dost, 2 л. ед. ч. мин. вр. ост. didst) правя, върша, извършвам, изпълнявам, занимавам се с
  to DO well/brilliantly at something справям се с/изкарвам нещо добре/блестящо
  to DO one's military service служа/изкарвам военната си служба
  to DO one's hair правя си косата/прическа, сресвам се
  it isn't done това не е прието/позволено, така не бива (да се прави)
  it's quite commonly done това е нещо обикновено, така правят всички
  it's as good as done речено-сторено, все едно, че е направено, дадено
  it gives me something to DO това ми създава занимание, запълва ми времето
  what is to be done? какво да се прави? it cannot be done невъзможно е
  she did nothing but sleep тя само спеше
  what can I DO for you? с какво мога да ви услужа/да ви бъда полезен? какво обичате?
  2. причинявам, правя
  to DO someone good/harm полезен/вреден съм за някого, уча, следвам, решавам (задачи), занимавам се с
  to DO one's lessons уча си уроците
  to DO medicine/engineering следвам/уча медицина/инженерство
  to DO sums решавам задачи
  to DO repairs занимавам се с поправки, разтребвам, оправям, подреждам, почиствам, боядисвам, мия, измивам
  to DO a room разтребвам/боядисвам стая
  to DO the dishes мия/измивам чиниите
  3. излежавам (наказание в затвора)
  4. развивам (скорост)
  5. поставям (пиеса и пр.), играя (роля), правя се на
  to DO a Garbo правя се на Грета Гарбо, държа се като че ли съм Грета Гарбо
  to DO the affable правя се на много любезен
  6. оказвам, отдавам (вж. credit. favour, justice, service)
  7. разглеждам, посещавам (град, музей и пр.)
  8. готвя, пека
  9. храня, угощавам
  to DO oneself well угаждам си
  they DO you well at this hotel в този хотел хранят добре
  how much DO they DO you for? колко ви струва храната
  10. разг. измамвам, изигравам
  I'm afraid you've been done страхувам се, че са те измамили/метнали
  to DO someone out of задигам някому, изигравам някого с (дадена сума)
  to DO someone in the eye, to DO someone brown sl. жестоко измамвам някого
  to DO someone out of a job измествам някого от работа
  11. подхождам, подобавам, приличам
  this sort of work won't DO for him този вид работа не e за него
  that won't DO, that will never DO това e немислимо, така не може
  will I DO? добре ли съм така? аз мога ли да свърша тази работа? аз подходящ ли съм? that will DO достатъчно, стига, това е подходящо/удобно, това ще свърши работа
  it won't DO to tell him now не може/не бива да му казваме сега
  12. чувствувам се, карам я, вирея, преуспявам (обик. с наречия)
  the patient is DO ing well болният e добре/върви към подобрение
  we're DOing pretty well доста добре сме, добре я караме
  he will DO well (for himself) ще успее (в живота), ще се нареди, ще прокопса
  how DO you DO здравейте! добър ден! this plant won't DO in such soil това растение няма да вирее в такава почва
  he did well out of the bargain той спечели добри пари от сделката
  13. sl. преследвам съдебно, осъждам
  14. sl. имам полови връзки с
  15. в перфектни форми свършвам
  one more question and I am done още един въпрос и свършвам
  let's have done with it хайде да оставим това, стига вече по този въпрос
  haven't you done eating yet? още ли не сте свършили с яденето? be/have done хайде свършвай! стига! done! готово! съгласен съм! дай ръка
  16. за заместване на друг глагол, за да се избегне повторение-често не се превежда
  I replied as others had done отговорих, както бяха сторили и други
  he said he would go and he did каза, че ще отиде и отиде
  why act as you DO? защо постъпваш така? may I use your telephone? -please, DO мога ли да използувам телефона ви? да, моля, да, разбира се
  17. като спомагателен глагол в отр. и въпр. форма и при инверсия-не се превежда
  DO you like fish? обичате ли риба? he didn't see me той не ме видя
  don't tell him не му казвай
  he didn't tell you, did he? той не ти каза, нали? don't! недей! остави! well DO I remember the day добре си спомням деня
  18. за усилване наистина, действително, моля (ви се)
  I did like it наистина ми хареса
  DO sit down моля, седнете
  19. пред гл. в положителна форма, юр., ост. не се превежда
  charged that he did threaten to... обвинен в това, че заплашил да...
  all the earth doth worship the Lord цялата вселена слави бога
  to DO one's thing върша каквото ми e приятно
  to DO or die да победя или да умра, победа или смърт
  that's done it това вече препълни чашата, и това на всичко отгоре
  nothing DOing тая няма да я бъде/да стане, няма го майстора, такива да ги нямаме
  II. 1. нещо, работа
  2. sl. измама, мошеничество, разг. гости, прием, вечеринка, банкет, събитие
  рl дял, участие
  fair dos! ще делим по равно
  3. нареждане, заповед
  DOs and dont's правила за държане, позволеното и непозволеното
  III. n муз. до
  IV. вж. ditto
  * * *
  {du:} v (did {did}, done {d^n} л. ед. ч. сег. вр. does {d^z}(2) {du:} n (pl dos, do's) 1. нещо, работа; 2. sl. измама, мошенич{3} {dou} n муз. до.{4} {du:} вж. ditto.
  * * *
  чиня; Я; ставам; третиране; третирам; свършвам; отнасяне; правя; правене; вършене; работя; задоволявам се; завършвам;
  * * *
  1. 1 sl. имам полови връзки с 2. 1 sl. преследвам съдебно, осъждам 3. 1 в перфектни форми свършвам 4. 1 за заместване на друг глагол, за да се избегне повторение-често не се превежда 5. 1 за усилване наистина, действително, моля (ви се) 6. 1 като спомагателен глагол в отр. и въпр. форма и при инверсия-не се превежда 7. 1 подхождам, подобавам, приличам 8. 1 пред гл. в положителна форма, юр., ост. не се превежда 9. 1 чувствувам се, карам я, вирея, преуспявам (обик. с наречия) 10. all the earth doth worship the lord цялата вселена слави бога 11. charged that he did threaten to... обвинен в това, че заплашил да.. 12. do sit down моля, седнете 13. do you like fish? обичате ли риба? he didn't see me той не ме видя 14. don't tell him не му казвай 15. dos and dont's правила за държане, позволеното и непозволеното 16. fair dos! ще делим по равно 17. haven't you done eating yet? още ли не сте свършили с яденето? be/have done хайде свършвай! стига! done! готово! съгласен съм! дай ръка 18. he did well out of the bargain той спечели добри пари от сделката 19. he didn't tell you, did he? той не ти каза, нали? don't! недей! остави! well do i remember the day добре си спомням деня 20. he said he would go and he did каза, че ще отиде и отиде 21. he will do well (for himself) ще успее (в живота), ще се нареди, ще прокопса 22. how do you do здравейте! добър ден! this plant won't do in such soil това растение няма да вирее в такава почва 23. how much do they do you for? колко ви струва храната 24. i did like it наистина ми хареса 25. i replied as others had done отговорих, както бяха сторили и други 26. i'm afraid you've been done страхувам се, че са те измамили/метнали 27. i. v (did, done л. ед. ч. сег. вр. does, ост. doth, doeth, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. dost, 2 л. ед. ч. мин. вр. ост. didst) правя, върша, извършвам, изпълнявам, занимавам се с 28. ii. нещо, работа 29. iii. n муз. до 30. it gives me something to do това ми създава занимание, запълва ми времето 31. it isn't done това не е прието/позволено, така не бива (да се прави) 32. it won't do to tell him now не може/не бива да му казваме сега 33. it's as good as done речено-сторено, все едно, че е направено, дадено 34. it's quite commonly done това е нещо обикновено, така правят всички 35. iv. вж. ditto 36. let's have done with it хайде да оставим това, стига вече по този въпрос 37. nothing doing тая няма да я бъде/да стане, няма го майстора, такива да ги нямаме 38. one more question and i am done още един въпрос и свършвам 39. pl дял, участие 40. she did nothing but sleep тя само спеше 41. sl. измама, мошеничество, разг. гости, прием, вечеринка, банкет, събитие 42. that won't do, that will never do това e немислимо, така не може 43. that's done it това вече препълни чашата, и това на всичко отгоре 44. the patient is do ing well болният e добре/върви към подобрение 45. they do you well at this hotel в този хотел хранят добре 46. this sort of work won't do for him този вид работа не e за него 47. to do a garbo правя се на Грета Гарбо, държа се като че ли съм Грета Гарбо 48. to do a room разтребвам/боядисвам стая 49. to do medicine/engineering следвам/уча медицина/инженерство 50. to do one's hair правя си косата/прическа, сресвам се 51. to do one's lessons уча си уроците 52. to do one's military service служа/изкарвам военната си служба 53. to do one's thing върша каквото ми e приятно 54. to do oneself well угаждам си 55. to do or die да победя или да умра, победа или смърт 56. to do repairs занимавам се с поправки, разтребвам, оправям, подреждам, почиствам, боядисвам, мия, измивам 57. to do someone good/harm полезен/вреден съм за някого, уча, следвам, решавам (задачи), занимавам се с 58. to do someone in the eye, to do someone brown sl. жестоко измамвам някого 59. to do someone out of a job измествам някого от работа 60. to do someone out of задигам някому, изигравам някого с (дадена сума) 61. to do sums решавам задачи 62. to do the affable правя се на много любезен 63. to do the dishes мия/измивам чиниите 64. to do well/brilliantly at something справям се с/изкарвам нещо добре/блестящо 65. we're doing pretty well доста добре сме, добре я караме 66. what can i do for you? с какво мога да ви услужа/да ви бъда полезен? какво обичате? 67. what is to be done? какво да се прави? it cannot be done невъзможно е 68. why act as you do? защо постъпваш така? may i use your telephone? -please, do мога ли да използувам телефона ви? да, моля, да, разбира се 69. will i do? добре ли съм така? аз мога ли да свърша тази работа? аз подходящ ли съм? that will do достатъчно, стига, това е подходящо/удобно, това ще свърши работа 70. готвя, пека 71. излежавам (наказание в затвора) 72. нареждане, заповед 73. оказвам, отдавам (вж. credit. favour, justice, service) 74. поставям (пиеса и пр.), играя (роля), правя се на 75. причинявам, правя 76. развивам (скорост) 77. разг. измамвам, изигравам 78. разглеждам, посещавам (град, музей и пр.) 79. храня, угощавам
  * * *
  do [du:] I. v ( did [did]; done[dʌn]) 1. правя, върша, извършвам, свършвам, изпълнявам; занимавам се с; to \do o.'s military service отбивам военната си служба; to \do a portrait правя (рисувам) портрет; to \do the garden заемам се с градината; почиствам градината; to do o.'s hair вчесвам се, сресвам се; правя си прическа; this restaurant doesn't \do lunch on Sundays в този ресторант не предлагат обяд в неделя; it isn't done това не е позволено (обичайно); така не бива; that's done it това вече преля чашата, и това на всичко отгоре; it is as good as done речено-сторено; все едно, че е направено; дадено; имай го за свършено; it gives me s.th. to \do това ми създава занимавка; това ми запълва времето; what is to be done? какво да се прави? there is nothing to be done няма какво да се прави, не остава нищо друго; she did nothing but cry тя само плачеше; by so \doing по този начин; what ( how) \do you \do for bread? как се снабдявате с хляб? как стои при вас въпросът с хляба? I had much to \do in (с ger) не ми беше лесно да; \do what you will каквото и да правиш; to \do or die да победя или да умра; победа или смърт; \do-or-die air крайна (пълна) решимост; when at Rome \do as the Romans \do с вълците - по вълчи; когато си в Рим, постъпвай така, както постъпват римляните; to \do o.' s own thing постъпвам типично в свой стил; върша това, което ми приляга (харесва); I could \do with a cup of coffee няма да ми се отрази зле едно кафе, не бих имал нищо против едно кафе; well done! браво! отлично! there is nothing \doing нищо не става; мъртвило е; nothing \doing! нищо не става! няма го майстора! да ги нямаме такива! такива не минават! nothing \doing under a thousand leva и пръста си не мърдам за по-малко от хиляда лева, не може да става дума за по-малко от хиляда лева; ( meat) well done добре опечено (месо); done ( to a turn) много добре опечено; to \do o.' s nut разг. побеснявам; избухвам; 2. причинявам, правя; to \do o.'s good полезен съм; 3. оказвам; to \do s.o. a favour правя някому услуга; 4. разглеждам; посещавам; to \do a picture gallery разглеждам картинна галерия; 5. угощавам, храня; отнасям се към; to \do o.s. well угаждам си; 6. стигам; достатъчен съм; върша работа; the meat won't \do for the two of us месото няма да стигне и за двама ни; 7. решавам, разрешавам (проблем, задача); 8. уча, следвам; 9. играя ( роля); представям ( пиеса); 10. движа се (с дадена скорост); вървя (за автомобил); this car will \do 120 mph тази кола вдига 120 мили в час; 11. извървявам, изминавам (разстояние); 12. изтощавам; измарям; 13. разг. измамвам, подхлъзвам, прекарвам, прецаквам, изигравам, излъгвам; I think you have been done мисля, че са те метнали (изиграли); to \do s.o. out of a job измествам някого от работата му; 14. подхождам, подобавам, приличам; that won't \do here на такова нещо не му е мястото тук; that will never \do това е немислимо (непоносимо); така не може; will I \do? добре ли съм така? that will \do достатъчно, стига; това е подходящо (удобно); it won't \do to play all day long не може да се играе цял ден; 15. чувствам се добре; справям се; поправям се; преуспявам; the patient is \doing well болният върви към подобрение; he is a lad who will \do well той е едно момче, което ще успее в живота, това момче има добро бъдеще; how \do you \do! здравей!; здрасти! trees will not \do in this soil дървета не могат да растат на такава почва; 16. (в перфектни форми) свършвам, приключвам, завършвам; one more question and I am done още един въпрос и свършвам; be more precise or we shall never have done бъди по-конкретен (точен), иначе никога няма да свършим; let us have done with it нека да свършим с това; нека да оставим това; haven't you done eating yet? още не си ли се наял? не си ли свършил вече с яденето? be done! хайде свършвай! done! готово! съгласен! дай ръка! (при пазарлък и пр.); 17. (за заместване на друг глагол с оглед да се избегне повторение) I replied as others have done отговорих, както бяха сторили и други хора; why act as you \do? защо действаш така? the church can be seen from afar, standing as it does on the cliff църквата може да се види отдалеч там горе на скалите; May I open these letters? Please \do! мога ли да отворя тези писма? - да, разбира се! they have always existed and \do so still те винаги са съществували и продължават да съществуват; 18. (като спомагателен глагол в отрицателни и въпросителни форми) he did not see me той не ме видя; did he not ( didn't he) see me? той не ме ли видя? \do not speak! не говори! \do you mind? имаш ли нещо против? (\do) you see? виждате (виждаш) ли? нали така? I like coffee, \do you? обичам кафе, а ти? you like him, don't you? ти го обичаш нали? don't! недей! остави! стига! 19. (за усилване) he threatened to go and he did go ( and go he did) той се закани, че ще отиде, и действително отиде; 20. (в юридически и църковен стил) all them earth doth worship Thee цялата вселена Те слави; charged that he did on the 11th of February utter threats обвинен в това, че на 11 февруари е произнесъл закани; 21. sl арестувам; 22. sl намирам за виновен в престъпление; 23. австр. разг. губя пари главоломно; банкрутирам; изчерпвам (ресурси, пари); 24. sl млатя; малтретирам; нападам; 25. sl друсам се, вземам наркотик; 26. имитирам; he can \do all his friends той може да имитира всичките си приятели; II. n разг. 1. нещо, работа; 2. правене, вършене; the \do's and \do nots of society позволеното и непозволеното в обществото; 3. отнасяне, третиране; отношение; 4. измама, мошеничество; 5. приемане гости, посрещане, прием; вечеринка; банкет; 6. шег. събитие; 7. pl участие; дял; 8. разпореждане, нареждане; заповед; 9. австр. sl успех. III. [dou] n муз. до.

  English-Bulgarian dictionary > do

 • 17 think

  {θiŋk}
  I. 1. мисля, помислям, замислям се, на мнение съм
  as I THINK според мен
  I THINK so мисля, че да, имаш право
  I THINK not мисля, че не, грешиш
  so I thought, I thought that/as much така си и мислех/помислих
  I THINK with you и аз мисля като теб, на твоето мнение съм
  to THINK within oneself мисля си
  to THINK for oneself мисля самостоятелно
  to THINK again променям намерението/решението си
  he never stops to THINK той никога не се замисля
  just/only THINK ти само/просто помисли
  I don't THINK ами! как не! to THINK (that) it should come to this как можа да се стигне дотам
  2. мисля, смятам, считам, предлолагам
  he THINKs her clever той я смята за/намира, че е умна
  I do not THINK it prudent не намирам, че е/мисля, че не е благоразумно
  I THINK it fit/proper намирам за добре, считам за уместно
  3. сещам се, идва ми на/минава ми прeз ум (to да с inf)
  I never thought to ask не се сетих/и на ум не ми дойде да попитам
  4. представям си, въобразявам си, разбирам
  I can't THINK how... /what..., etc. не мога да разбера/да си представя как... /какво... и пр
  5. смятам, мисля, възнамерявам (to да)
  to THINK big имам/проявявам големи амбиции
  to THINK oneself silly оглупявам/видиотявам се от мислене
  let's THINK no more of (it) да забравим (това)
  to THINK better of променям мнението/решението си за
  think about обмислям, обсъждам (идея, план и пр.), мисля/имам оформено мнение за
  I do not care what other people THINK about him не ме e грижа какво мислят/какво е мнението на другите за него, мисля за, интересувам се от
  she THINKs about nothing but clothes and hairstyles тя се интересува само от дрехи и фризури, мисля си/припомням си за, размишлявам върху
  it doesn't bear THINKing about страшно/непоносимо е да си го помислиш
  think ahead мисля в перспектива, вземам предварително мерки
  think away размишлявам, мисля упорито, отстранявам (болка и пр.) чрез самовнушение
  think back припомням си отдавна минали неща
  връщам се мислено назад (to към)
  think for ост. предполагам, смятам, представям си, подозирам
  you will miss them more than you THINK for те ще ти липсват повече, отколкото си мислиш/предполагаш
  think of мисля/помислям за, намислям си, възнамерявам, имам предвид
  he is THINKing of going to Spain next year той възнамерява да ходи в Испания догодина
  I wouldn't THINK of doing such a thing не бих и помислил да направя такова нещо
  such thing is not to be thought of не може и дума да става за такова нещо, спомням си/сещам се/досещам се за
  I know the man you mean but I can't THINK of his name зная за кого говориш, но не се сещам (за) името му, имам оформено мнение за
  what do you THINK of her son? какво е мнението ти за сина и? to THINK highly/much/well/a great deal of имам високо мнение за
  to THINK little of нямам високо мнение за
  to THINK badly/ill of имам лошо мнение за
  to THINK nothing of вижда ми се нищо/дребна работа, не обръщам много внимание/не отдавам голямо значение на
  THINK nothing of it няма защо/нищо, дребна работа (в отговор на изказана благодарност), мисля за, вземам под внимание, съобразявам се с
  I have a wife and children to THINK of аз имам/трябва да се грижа за жена и деца, предлагам
  who first thought of the idea? кой пръв даде тази идея? can you THINK of a better phrase? можеш ли да се сетиш за/да предложиш по-подходящ израз? think out премислям, обмислям, намислям, измислям, скроявам
  the plan had been carefully thought out планът беше внимателно обмислен/изработен
  think over помислям си по/върху, обмислям (предложение и пр.)
  think through обмислям, премислям внимателно
  think up разг. измислям, съчинявам, скалъпвам, скроявам, измъдрям
  II. n разг. мислене, размишление
  to have a THINK about помислям си/поразмислям върху
  * * *
  {dink} v (thought {dъ:t}) 1. мисля; помислям; замислям се; на(2) {dink} n разг. мислене; размишление; to have a think about поми
  * * *
  считам; помислям; предполагам; възнамерявам; разсъждавам; размисъл; замислям се;
  * * *
  1. as i think според мен 2. he is thinking of going to spain next year той възнамерява да ходи в Испания догодина 3. he never stops to think той никога не се замисля 4. he thinks her clever той я смята за/намира, че е умна 5. i can't think how... /what..., etc. не мога да разбера/да си представя как... /какво... и пр 6. i do not care what other people think about him не ме e грижа какво мислят/какво е мнението на другите за него, мисля за, интересувам се от 7. i do not think it prudent не намирам, че е/мисля, че не е благоразумно 8. i don't think ами! как не! to think (that) it should come to this как можа да се стигне дотам 9. i have a wife and children to think of аз имам/трябва да се грижа за жена и деца, предлагам 10. i know the man you mean but i can't think of his name зная за кого говориш, но не се сещам (за) името му, имам оформено мнение за 11. i never thought to ask не се сетих/и на ум не ми дойде да попитам 12. i think it fit/proper намирам за добре, считам за уместно 13. i think not мисля, че не, грешиш 14. i think so мисля, че да, имаш право 15. i think with you и аз мисля като теб, на твоето мнение съм 16. i wouldn't think of doing such a thing не бих и помислил да направя такова нещо 17. i. мисля, помислям, замислям се, на мнение съм 18. ii. n разг. мислене, размишление 19. it doesn't bear thinking about страшно/непоносимо е да си го помислиш 20. just/only think ти само/просто помисли 21. let's think no more of (it) да забравим (това) 22. she thinks about nothing but clothes and hairstyles тя се интересува само от дрехи и фризури, мисля си/припомням си за, размишлявам върху 23. so i thought, i thought that/as much така си и мислех/помислих 24. such thing is not to be thought of не може и дума да става за такова нещо, спомням си/сещам се/досещам се за 25. the plan had been carefully thought out планът беше внимателно обмислен/изработен 26. think about обмислям, обсъждам (идея, план и пр.), мисля/имам оформено мнение за 27. think ahead мисля в перспектива, вземам предварително мерки 28. think away размишлявам, мисля упорито, отстранявам (болка и пр.) чрез самовнушение 29. think back припомням си отдавна минали неща 30. think for ост. предполагам, смятам, представям си, подозирам 31. think nothing of it няма защо/нищо, дребна работа (в отговор на изказана благодарност), мисля за, вземам под внимание, съобразявам се с 32. think of мисля/помислям за, намислям си, възнамерявам, имам предвид 33. think over помислям си по/върху, обмислям (предложение и пр.) 34. think through обмислям, премислям внимателно 35. think up разг. измислям, съчинявам, скалъпвам, скроявам, измъдрям 36. to have a think about помислям си/поразмислям върху 37. to think again променям намерението/решението си 38. to think badly/ill of имам лошо мнение за 39. to think better of променям мнението/решението си за 40. to think big имам/проявявам големи амбиции 41. to think for oneself мисля самостоятелно 42. to think little of нямам високо мнение за 43. to think nothing of вижда ми се нищо/дребна работа, не обръщам много внимание/не отдавам голямо значение на 44. to think oneself silly оглупявам/видиотявам се от мислене 45. to think within oneself мисля си 46. what do you think of her son? какво е мнението ти за сина и? to think highly/much/well/a great deal of имам високо мнение за 47. who first thought of the idea? кой пръв даде тази идея? can you think of a better phrase? можеш ли да се сетиш за/да предложиш по-подходящ израз? think out премислям, обмислям, намислям, измислям, скроявам 48. you will miss them more than you think for те ще ти липсват повече, отколкото си мислиш/предполагаш 49. връщам се мислено назад (to към) 50. мисля, смятам, считам, предлолагам 51. представям си, въобразявам си, разбирам 52. сещам се, идва ми на/минава ми прeз ум (to да с inf) 53. смятам, мисля, възнамерявам (to да)
  * * *
  think[uiʃk] I. v ( thought[uɔ:t]) 1. разсъждавам, обмислям; мисля, на мнение съм; помислям; замислям се ( over); I \think so да, имаш право; I \think not мисля, че не така); to \think within o.s. мисля си; мисля самостоятелно; to \think well ( much, a lot, highly/ill) мисля добро (лошо) за; ценя високо; \think big смятам (се) за голяма работа; to \think no harm нямам никакви лоши намерения; to \think twice ( again) помислям си, помислям добре ( before); to \think better of променям си мнението за; just ( only) \think помисли си само; he never stops to \think той никога не се замисля; he will \think himself silly той ще се видиоти от много мислене; 2. мисля, смятам, считам, предполагам ( that); I \think him ( to be) honest смятам за честен; I \think it a shame това е възмутително; to \think fit ( good) намирам за добре; 3. представям си, въобразявам си; мечтая; I can't \think of anything better нищо по-добро не мога да измисля; 4. разбирам; I cannot \think what he means не мога да разбера какво иска да каже той; 5. смятам, възнамерявам, кроя (to); 6. разг. спомням си, припомням си, мисля; I can't \think of his name не мога да си спомня името му; to \think nothing of it не отдавам нужното внимание на; II. n размисъл; to have a \think about разг. размишлявам, разсъждавам, премислям за; to have another \think coming sl ще си променя мнението, ще мисля различно (после).

  English-Bulgarian dictionary > think

 • 18 see

  {si:}
  I. 1. виждам
  there is nothing to he SEEn нищо не се вижда
  I can't SEE my way не виждам пътя/къде вървя
  I can't SEE to read не мога да чета, защото не виждам
  SEEing is believing да видиш значи да повярваш
  to SEE things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща
  to SEE stars виждам заезди по пладне
  things SEEn реални/действителни неща
  to SEE someone fall (ing) виждам някого да/как пада
  he was SEEn to fall видяха го да/как пада
  SEE you (later), (I'll) be SEEing you довиждане
  to SEE visions виждам в бъдещето, пророкувам
  2. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.)
  there is nothing to SEE няма нищо за гледане
  3. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.)
  4. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам
  come and SEE us елате у нас, елате ни на гости
  to SEE a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат
  the president does not SEE anyone today председателят не приема никого днес
  5. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам
  SEE that it is done погрижи се да се направи
  SEE you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш
  to SEE for oneself сам проверявам/виждам
  to SEE someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр
  6. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.)
  as far as I can SEE доколкото разбирам
  to SEE an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася
  I SEE things differently другояче гледам на нещата
  I can't SEE my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това
  SEE? раз-бирате ли? I SEE разбирам, да, ясно
  as I SEE it както аз гледам на нещата
  he can't SEE a joke той няма чувство за хумор
  not to SEE the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо
  you SEE нали разбирате, видите ли (вмъкнато)
  to SEE oneself obliged to виждам се принуден да
  to SEE through a brickwall бързо схващам, сече ми умът
  7. виждам, помислям, размислям
  let me SEE чакай да видя/помисля
  I'll SEE what I can do ще видя/помисля какво мога да направя
  8. изпращам, придружавам
  to SEE someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата
  9. виждам, преживявам, изпитвам
  to have SEEn better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет)
  this coat has SEEn hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено
  I have SEEn the day/time when помня времето, когато
  he'll never SEE fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр
  he first saw fire at той получи бойно кръщение при
  10. считам, смятам, намирам
  if you SEE fit/proper ако считате за подходящо/редно
  11. представям си, виждам (as като)
  I can't SEE myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо
  12. приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам
  I do not SEE myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват
  are you going to SEE me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? I would SEE him in prison before I gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари
  I'll SEE you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! SEE here! ам. слушай! виж какво! this is a coat I SEE yon in това палто ще ти прилича
  see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам
  see across придружавам при пресичане (на улица)
  see after грижа се/погрижвам се за
  see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам
  see in посрещам (новата година и пр.)
  see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в
  see of срещам (се с), виждам
  to SEE little of someone рядко се виждам с някого
  we must SEE more of each other трябва по-често да се виждаме
  I haven't SEEn much of him lately рядко го виждам напоследък
  he isn't SEEn much of outside the office рядко го виждат вън от службата
  to SEE the end of виждам края на
  to SEE the back/the last of someone отървавам се от някого
  see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам
  to SEE someone off the premises извеждам някого до изхода
  see out придружавам/изпращам до вратата
  I'll SEE myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого)
  he'll SEE us all out ще ни надживее/погребе всичките
  to SEE the old year out изпращам старата година
  see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.)
  see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през
  see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с
  to SEE to it that погрижвам се да
  II. n епархия
  the Holy/Apostolic S., the SEE of Rome папският престол
  * * *
  {si:} v (saw {sъ:}; seen {si:n}) 1. виждам; there is nothing (2) {si:} n епархия; the Holy/Apostolic S., the S. of Rome папски
  * * *
  съзирам; виждам; разглеждам;
  * * *
  1. 1 представям си, виждам (as като) 2. 1 приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам 3. are you going to see me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? i would see him in prison before i gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари 4. as far as i can see доколкото разбирам 5. as i see it както аз гледам на нещата 6. come and see us елате у нас, елате ни на гости 7. he can't see a joke той няма чувство за хумор 8. he first saw fire at той получи бойно кръщение при 9. he isn't seen much of outside the office рядко го виждат вън от службата 10. he was seen to fall видяха го да/как пада 11. he'll never see fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр 12. he'll see us all out ще ни надживее/погребе всичките 13. i can't see my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това 14. i can't see my way не виждам пътя/къде вървя 15. i can't see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо 16. i can't see to read не мога да чета, защото не виждам 17. i do not see myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват 18. i have seen the day/time when помня времето, когато 19. i haven't seen much of him lately рядко го виждам напоследък 20. i see things differently другояче гледам на нещата 21. i'll see myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого) 22. i'll see what i can do ще видя/помисля какво мога да направя 23. i'll see you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! see here! ам. слушай! виж какво! this is a coat i see yon in това палто ще ти прилича 24. i. виждам 25. if you see fit/proper ако считате за подходящо/редно 26. ii. n епархия 27. let me see чакай да видя/помисля 28. not to see the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо 29. see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам 30. see across придружавам при пресичане (на улица) 31. see after грижа се/погрижвам се за 32. see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам 33. see in посрещам (новата година и пр.) 34. see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в 35. see of срещам (се с), виждам 36. see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам 37. see out придружавам/изпращам до вратата 38. see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.) 39. see that it is done погрижи се да се направи 40. see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през 41. see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с 42. see you (later), (i'll) be seeing you довиждане 43. see you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш 44. see? раз-бирате ли? i see разбирам, да, ясно 45. seeing is believing да видиш значи да повярваш 46. the holy/apostolic s., the see of rome папският престол 47. the president does not see anyone today председателят не приема никого днес 48. there is nothing to he seen нищо не се вижда 49. there is nothing to see няма нищо за гледане 50. things seen реални/действителни неща 51. this coat has seen hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено 52. to have seen better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет) 53. to see a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат 54. to see an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася 55. to see for oneself сам проверявам/виждам 56. to see little of someone рядко се виждам с някого 57. to see oneself obliged to виждам се принуден да 58. to see someone fall (ing) виждам някого да/как пада 59. to see someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата 60. to see someone off the premises извеждам някого до изхода 61. to see someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр 62. to see stars виждам заезди по пладне 63. to see the back/the last of someone отървавам се от някого 64. to see the end of виждам края на 65. to see the old year out изпращам старата година 66. to see things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща 67. to see through a brickwall бързо схващам, сече ми умът 68. to see to it that погрижвам се да 69. to see visions виждам в бъдещето, пророкувам 70. we must see more of each other трябва по-често да се виждаме 71. you see нали разбирате, видите ли (вмъкнато) 72. виждам, помислям, размислям 73. виждам, преживявам, изпитвам 74. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам 75. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.) 76. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.) 77. изпращам, придружавам 78. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам 79. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.) 80. считам, смятам, намирам
  * * *
  see [si:] I. v ( saw[sɔ:]; seen [si:n]) 1. виждам; there is nothing to be \seen нищо не се вижда; nothing could be \seen of him той не се виждаше; he is not fit to be \seen видът му не е за пред хората; what sort of man is he to \see? как изглежда той? I can't \see to read не мога да чета, защото не се вижда; to \see the light раждам се; възниквам; to \see the red light чувствам, че идва опасност; to \see things халюцинирам, привиждат ми се разни неща; to \see snakes ( pink elephants) изпадам в делириум тременс; to \see stars виждам звезди по пладне; things \seen реални, действителни неща; \see you again до скоро виждане; с inf или part: to \see s.o. fall( ing) виждам някого да пада; he was \seen to fall видяха го да (как) пада; 2. гледам (пиеса и пр.); разглеждам (град и пр.); гледам на; I don't \see it in that light не го виждам в такава светлина; 3. преглеждам, разглеждам ( болен, вестник, къща и пр.); 4. виждам, срещам (се с); посещавам; приемам; come and \see us елате у нас (ни) на гости; he must \see a doctor ( his lawyer) той трябва да се посъветва с лекар адвоката си); the President does not \see anyone председателят не приема (никого); 5. погрижвам се; внимавам, гледам; проверявам, виждам; \see that it is done on time погрижи се да стане навреме; \see to it that everyone knows погрижи се всички да знаят; to \see s.o. right погрижвам се някой да бъде третиран справедливо; \see you don't lose your way гледай (внимавай) да не се загубиш; \see and don't lose the train разг. гледай да не изпуснеш влака; to \see for o.s. сам проверявам; 6. виждам, схващам, разбирам; научавам се (от вестник и пр.); \seeing that като се има предвид че; тъй като; as far as I can \see доколкото разбирам; that remains to be \seen това тепърва ще се види (разбере); I can't \see my way to do( ing) s.th. не виждам как бих могъл да направя нещо; he cannot \see a joke не разбира от шега; \see? разбирате ли? to \see into ( through) millstone ( through brick walls) много съм проницателен, всичко схващам; 7. виждам, помислям, размислям; I'll \see what I can do ще помисля (видя) какво мога да направя; let me \see чакай да видя (да помисля); 8. изпращам, придружавам; to \see s.o. home изпращам някого до дома; to \see s.o. to the door изпращам някого до вратата; 9. виждам, преживявам, изпитвам; to \see life получавам жизнен опит; to \see service служа (във войска, флот); износвам се, овехтявам (за предмет); to have \seen better (o.'s best) западнал е (за човек); износен е, изтъркан е, овехтял е (за предмет); he first saw fire at... той получи бойно кръщение при ...; I have \seen the day when помня времето, когато; he will never \see fifty again прехвърлил е петдесетте; 10. считам, смятам, намирам; if you \see fit ( proper) to do it ако считате за подходящо (редно) да го направите; 11. представям си; I can't \see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо; 12. приемам, съгласявам се, позволявам; I do not \see myself being made use of не приемам (позволявам) да ме използват; • to \see the last of s.o. отървавам се от някого; I will \see you blowed ( damned, hanged, at Jericho) first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! to \see red ( scarlet) гледам на кръв; вбесявам се; to \see things bloodshot кръвожаден съм; гледам мрачно на света; черноглед съм; \see here! ам. слушай! this is a coat I \see you in това палто ще ти прилича; II. see n епархия; the Holy S., the S. of Rome Светият (папският) престол (двор).

  English-Bulgarian dictionary > see

 • 19 to

  {tu}
  I. 1. nред гласна, пред съгласна, под ударение, prep движение, посока в, до, на, към, за, при
  to come TO the surface излизам на повърхността
  TO the right/left/south, etc. надясно, наляво, на юг и пр
  2. място до, на
  to apply polish TO the table слагам лак на/лакирам масата
  with one's hands TO one's eyes с ръце на очи
  ready TO (one's) hand подръка, наръки, наблизо
  next door TO us до нас, до нашата къща
  3. със знач. на дателен падеж с глаголи като give, send, lend, etc. на
  give it TO her дай и го, дай го на нея
  4. въвежда предложно допълнение с глаголи като apply, object, refer, be/get accustomed, etc. на, към, с
  5. лично отношение на, към, за
  pleasant/revolting TO приятен/противен на/за
  lost/blind/dead/favourable TO изгубен/сляп/мъртъв/благоприятен за
  kind/cruel TO мил/жесток към/с
  in regard TO, as TO що се отнася/касае до
  what is that TO you? теб какво ти става? какво те засяга
  6. граница, степен, предел до, на
  TO perfection/death/tears до съвършенство/смърт/сълзи
  TO the last breath до последния си дъх
  TO all eternity навеки
  TO a man до последния човек, до един, до крак
  TO the best of my knowledge/ability доколкото знам/мога
  generous TO a fault прекомерно щедър
  7. начин по
  made TO order/measure направен по поръчка/мярка
  drawn TO scale рисуван/начертан по мащаб
  8. резултат за
  TO my surprise/joy/disappointment, etc. за моя изненада/радост/разочарование
  9. спрямо, към, по отношение на, в сравнение с
  ten TO one десет към/на едно
  to prefer one thing TO another предпочитам едно нещо пред друго
  it's nothing TO what I expected това не e нищо в сравнение с онова, което очаквах
  perpendicular/parallel TO перпендикулярен/успореден на
  superior/inferior TO по-добър/по-лош по качество и пр. от
  10. съотношение по количество, брой по
  ten apples TO the kilo (по) десет ябълки в килограм
  twenty cigarettes TO the box по 20 цигари на/в кутия
  11. цел на, за, в чест на
  to sit down TO dinner сядам на обед/да обядвам
  TO this end за тази цел
  to come TO someone's aid/help притичам се на помощ на някого
  a hymn TO the sun химн/възхвала на слънцето
  a monument TO паметник на/за/в чест на
  12. прибавяне към, на
  to add TO прибавям към
  13. притежание, принадлежност на, от
  brother/secretary/heir TO брат/секретар/наследник на
  an exception TO a rule изключение от правило
  common/natural/peculiar TO общ/естествен/характерен за
  to have a right/title TO имам право на
  to have a flat TO oneself живея сам в апартамент, имам апартамент на свое разположение
  that's all there is TO it това e то/всичко, и толкоз
  there is more TO it than that има и нещо друго, това не е всичко
  there is no index TO the book към книгата няма азбучен показалец
  a box with a lid TO it кутия с капак
  a story with a moral TO it поучителна история
  14. със съпровод на, с, по, под
  to sing TO the piano пея със съпровод на пиано
  to dance TO a tune танцувам под звуците на мелодия
  to write TO dictation пиша по/под диктовка
  15. време до
  from... to... от... до...
  five minutes TO ten десет часа без пет минути
  to come TO someone's call идвам, когато някой ме повика
  to fall TO someone blows падам под/от ударите на
  there's nothing TO it това не представлява трудност, не е мъчно, много е лесно
  II. 1. пред inf за да, за
  never TO return за да не се върне никога
  good TO drink добър/хубав за пиене
  something TO eat нещо за ядене
  he is not a man TO be trusted не е човек, на когото може да се вярва
  2. замества инфинитива на споменат вече глагол
  you may go if you want TO може да си отидете, ако искате
  I didn't want to ask but I had TO не исках да питам, но трябваше
  III. adv в нормалното/исканото положение, до спиране
  to shut/bang the door TO затварям/затръшвам вратата
  to come TO свестявам се, идвам на себе си
  to bring someone TO свестявам някого
  * * *
  {tu} nред гласна, пред сьгласна {tъ}, под ударение {tu:}) prep(2) {tu} part 1. пред inf за да, за; never to return за да не се въ{3} {tu:} adv в нормалното/исканото положение; до спиране; to shut
  * * *
  с, със; при; пред; да; за; за да; към; на;
  * * *
  1. 1 време до 2. 1 прибавяне към, на 3. 1 притежание, принадлежност на, от 4. 1 със съпровод на, с, по, под 5. 1 цел на, за, в чест на 6. a box with a lid to it кутия с капак 7. a hymn to the sun химн/възхвала на слънцето 8. a monument to паметник на/за/в чест на 9. a story with a moral to it поучителна история 10. an exception to a rule изключение от правило 11. brother/secretary/heir to брат/секретар/наследник на 12. common/natural/peculiar to общ/естествен/характерен за 13. drawn to scale рисуван/начертан по мащаб 14. five minutes to ten десет часа без пет минути 15. from... to... от... до.. 16. generous to a fault прекомерно щедър 17. give it to her дай и го, дай го на нея 18. good to drink добър/хубав за пиене 19. he is not a man to be trusted не е човек, на когото може да се вярва 20. i didn't want to ask but i had to не исках да питам, но трябваше 21. i. nред гласна, пред съгласна, под ударение, prep движение, посока в, до, на, към, за, при 22. ii. пред inf за да, за 23. iii. adv в нормалното/исканото положение, до спиране 24. in regard to, as to що се отнася/касае до 25. it's nothing to what i expected това не e нищо в сравнение с онова, което очаквах 26. kind/cruel to мил/жесток към/с 27. lost/blind/dead/favourable to изгубен/сляп/мъртъв/благоприятен за 28. made to order/measure направен по поръчка/мярка 29. never to return за да не се върне никога 30. next door to us до нас, до нашата къща 31. perpendicular/parallel to перпендикулярен/успореден на 32. pleasant/revolting to приятен/противен на/за 33. ready to (one's) hand подръка, наръки, наблизо 34. something to eat нещо за ядене 35. superior/inferior to по-добър/по-лош по качество и пр. от 36. ten apples to the kilo (по) десет ябълки в килограм 37. ten to one десет към/на едно 38. that's all there is to it това e то/всичко, и толкоз 39. there is more to it than that има и нещо друго, това не е всичко 40. there is no index to the book към книгата няма азбучен показалец 41. there's nothing to it това не представлява трудност, не е мъчно, много е лесно 42. to a man до последния човек, до един, до крак 43. to add to прибавям към 44. to all eternity навеки 45. to apply polish to the table слагам лак на/лакирам масата 46. to bring someone to свестявам някого 47. to come to someone's aid/help притичам се на помощ на някого 48. to come to someone's call идвам, когато някой ме повика 49. to come to the surface излизам на повърхността 50. to come to свестявам се, идвам на себе си 51. to dance to a tune танцувам под звуците на мелодия 52. to fall to someone blows падам под/от ударите на 53. to have a flat to oneself живея сам в апартамент, имам апартамент на свое разположение 54. to have a right/title to имам право на 55. to my surprise/joy/disappointment, etc. за моя изненада/радост/разочарование 56. to perfection/death/tears до съвършенство/смърт/сълзи 57. to prefer one thing to another предпочитам едно нещо пред друго 58. to shut/bang the door to затварям/затръшвам вратата 59. to sing to the piano пея със съпровод на пиано 60. to sit down to dinner сядам на обед/да обядвам 61. to the best of my knowledge/ability доколкото знам/мога 62. to the last breath до последния си дъх 63. to the right/left/south, etc. надясно, наляво, на юг и пр 64. to this end за тази цел 65. to write to dictation пиша по/под диктовка 66. twenty cigarettes to the box по 20 цигари на/в кутия 67. what is that to you? теб какво ти става? какво те засяга 68. with one's hands to one's eyes с ръце на очи 69. you may go if you want to може да си отидете, ако искате 70. въвежда предложно допълнение с глаголи като apply, object, refer, be/get accustomed, etc. на, към, с 71. граница, степен, предел до, на 72. замества инфинитива на споменат вече глагол 73. лично отношение на, към, за 74. място до, на 75. начин по 76. резултат за 77. спрямо, към, по отношение на, в сравнение с 78. съотношение по количество, брой по 79. със знач. на дателен падеж с глаголи като give, send, lend, etc. на
  * * *
  to (под ударение [tu:], без ударение [tu] пред гласна, [tə] пред съгласна) I. prep 1. за движение, посока в; до; на; към; за; при; a journey ( visit) \to Italy пътуване до (визита в) Италия; a tendency \to тенденция, в посока към; \to horse! на конете! \to arms! на оръжие! \to the right ( left, south, etc.) надясно (наляво, на юг и пр.); 2. със значение на дателен падеж на; to give ( send, lend, etc.) \to давам (изпращам, давам на заем и пр.) на; give it \to me дай ми го; 3. за изразяване на лично отношение на, към, за; lost ( blind, sympathetic, favourable) \to изгубен (сляп, състрадателен, благоприятен) за; loyal ( unfaithful) \to верен (неверен) на; subject \to подлежащ на; in regard \to, as \to що се отнася до; what's it \to you? теб какво те засяга? 4. за граница, предел до, на; starved \to death изгладнял до смърт, умрял от глад; \to a large ( great) extent до голяма степен; \to the last breath до последния си дъх; \to the core ( the marrow) до мозъка на костите, до краен предел, всецяло; \to all eternity навеки; \to the best of my knowledge ( ability) доколкото знам (мога), доколкото ми е известно; generous \to a fault прекомерно щедър; 5. за място до, на; shoulder \to shoulder рамо до рамо, един до друг; 6. за начин по; made \to order ( measure) направен по поръчка (мярка); drawn \to scale рисуван (начертан) по мащаб; 7. за резултат за; \to my relief ( amazement) за мое облекчение (удивление); 8. спрямо, към, пред, в сравнение с; ten \to one десет към (на) едно; to prefer s.th. \to s.th. else предпочитам едно нещо пред друго; it's nothing \to what I expected нищо не е пред сравнение с) това, което очаквах; 9. за цел на, за; в чест на; \to this end за тази цел; with a view \to с оглед на; to drink \to пия за чест на); a monument \to паметник за памет на, в чест на); 10. за прибавяне към, на; to add \to прибавям към; 11. за притежание на, за; brother ( secretary, heir) \to брат (секретар, наследник) на; exception \to a rule изключение на правило; common ( natural, peculiar) \to общ (естествен, характерен) за; key \to the door ключ от (за) вратата; to have a right ( title) \to имам право на; to have \to o.s. имам на свое разположение; that's all there is \to it това е всичко; there is nothing \to it нищо не представлява; 12. с акомпанимент на, с, по; to sing \to the piano пея с (акомпанимент) на пиано; to dance \to a tune танцувам под такта на мелодия; to write \to ( from) dictation пиша под диктовка, по нареждане на; 13. за време до; from... \to от ... до; ten minutes \to six шест без десет; II. частица пред инф. 1. да; за да; за (цел, предназначение); programs set up \to save animals програми, направени с цел спасяването на животните; good \to eat добър за ядене; s.th. \to drink нещо за пиене; he is not the man \to forget his duties той не е човек, който би забравил задълженията си; in years \to come в бъдеще, в идните години; take it if you want \to вземи го, ако искаш; 2. във възклицания; oh, \to think of it! само като си помисля! but then \to be let down like that! но да те разочароват по този начин! така да те разочароват!; III. [tu:] adv 1. в нормалното или исканото положение; до спиране; to shut ( bang) the door \to затварям (затръшвам) вратата; to come \to свестявам се; to bring \to свестявам; 2.: \to and fro назад-напред, нагоре-надолу.

  English-Bulgarian dictionary > to

 • 20 that

  {ðæt}
  I. 1. demonstr този, онзи
  THAT one онзи (там)
  (is) THAT you? ти ли си? who's THAT? кой e (на вратата, телефона и пр.)
  THAT's what he told me това ми каза той
  THAT's where/how/why he lives eто къде/как/защо живее той
  but for THAT ако не беше това, без това
  have things come to THAT? до това ли/дотам ли е стигнала работата? like THAT така, по такъв начин
  and all THAT и други подобни, и прочие
  this one and THAT товаонова, различни неща
  (and) THAT's THAT разг. това е то, и толкоз
  none of THAT now! стига
  2. замества cъщ. за избягване на повторение
  the scenery here is lovelier than THAT around our town тук природата е покрасива, отколкото тази около нашия град
  3. за усилване
  make up your mind and THAT at once! решавай, и то веднага! she is a clever girl-THAT she is тя е умна девойка-наистина (умна е)
  he is a fine chap-THAT he is not той е славен човек-никак даже/съвсем не е такъв
  4. корелативно
  those who wish to go may do so онези, които желаят да си отидат, могат да го сторят
  (one of) those (who were) present/invited (един от) присъствуващите/поканените
  5. rel с ограничаващо значение които, когото
  the girl (THAT) I was speaking about девойката, за която говорех
  this is about all (THAT) I have to say това е всичко, което мога да кажа
  there is the house (THAT) he built ето я (там) къщата, която той построи
  the best (THAT) I can do най-доброто, което мога да сторя
  what is it (THAT) makes you think so какво те кара да мислиш така
  there is nothing here THAT matters нищо тук не е от значение
  THAT's right/it! точно така! браво! THAT's a good boy хайде, бъди/ти си добро момче
  THAT's a dear хайде, бъди така мил (при молба за услуга и пр.)
  THAT's one of those days това e един от онези дни, в които всичко върви наопаки
  II. 1. разг. толкова, така, до такава стелен
  I can't see THAT far не виждам толкова далеч
  it was THAT big беше ей толкова голямо
  he has done THAT much (eто) толкова e направил
  it wasn't (all) THAT cold не беше чак толкова студено
  2. rel в който, когато, с/при и пр. който
  the day (THAT) I first met her денят, в който/когато я видях за първи път
  at the speed (THAT) we were going we could not stop при бързината, с която карахме, ние не можехме да спрем
  III. 1. че често се изпуска, he said (THAT) he would come той каза, че ще дойде
  the trouble is (THAT) I can't wait бедата e, че не мога да чакам
  it is rather THAT he hasn't the money причината е/по-скоро e това, че той няма пари
  2. след изрази като it is strange/unlikely/hardly да
  it's unlikely THAT he'll be in малко вероятно e да си е вкъщи
  3. за да
  he lives THAT he may eat той живее, за да яде
  4. so... THAT толкова/така..., че
  I am so sleepy THAT I can't keep my eyes open така ми се спи, че нищо не виждам
  5. желание, учудване, съжаление и пр.
  oh, THAT I might see her once more! о, да можех да я видя още веднъж! oh, THAT I had never met her! да не бях я срещал никога! THAT he should behave like that! така да се държи! to think THAT I knew nothing! и аз да не зная нищо! he has not been there THAT I know доколкото зная, той не e бил там
  not THAT I know of доколкото зная, не
  * * *
  {­at} pron (pl those {­ouz}) 1. demonstr този; онзи; that one онз(2) {­at} adv 1. разг. толкова, такка, до такава стелен; I can't{3} {­at} сj 1. че често се изпуска, he said (that) he would come т
  * * *
  чак; че; толкова; този; това; такъв; тоя; онзи; ето; за да; който;
  * * *
  1. (and) that's that разг. това е то, и толкоз 2. (is) that you? ти ли си? who's that? кой e (на вратата, телефона и пр.) 3. (one of) those (who were) present/invited (един от) присъствуващите/поканените 4. and all that и други подобни, и прочие 5. at the speed (that) we were going we could not stop при бързината, с която карахме, ние не можехме да спрем 6. but for that ако не беше това, без това 7. have things come to that? до това ли/дотам ли е стигнала работата? like that така, по такъв начин 8. he has done that much (eто) толкова e направил 9. he is a fine chap-that he is not той е славен човек-никак даже/съвсем не е такъв 10. he lives that he may eat той живее, за да яде 11. i am so sleepy that i can't keep my eyes open така ми се спи, че нищо не виждам 12. i can't see that far не виждам толкова далеч 13. i. demonstr този, онзи 14. ii. разг. толкова, така, до такава стелен 15. iii. че често се изпуска, he said (that) he would come той каза, че ще дойде 16. it is rather that he hasn't the money причината е/по-скоро e това, че той няма пари 17. it was that big беше ей толкова голямо 18. it wasn't (all) that cold не беше чак толкова студено 19. it's unlikely that he'll be in малко вероятно e да си е вкъщи 20. make up your mind and that at once! решавай, и то веднага! she is a clever girl-that she is тя е умна девойка-наистина (умна е) 21. none of that now! стига 22. not that i know of доколкото зная, не 23. oh, that i might see her once more! о, да можех да я видя още веднъж! oh, that i had never met her! да не бях я срещал никога! that he should behave like that! така да се държи! to think that i knew nothing! и аз да не зная нищо! he has not been there that i know доколкото зная, той не e бил там 24. rel в който, когато, с/при и пр. който 25. rel с ограничаващо значение които, когото 26. so... that толкова/така..., че 27. that one онзи (там) 28. that's a dear хайде, бъди така мил (при молба за услуга и пр.) 29. that's one of those days това e един от онези дни, в които всичко върви наопаки 30. that's right/it! точно така! браво! that's a good boy хайде, бъди/ти си добро момче 31. that's what he told me това ми каза той 32. that's where/how/why he lives eто къде/как/защо живее той 33. the best (that) i can do най-доброто, което мога да сторя 34. the day (that) i first met her денят, в който/когато я видях за първи път 35. the girl (that) i was speaking about девойката, за която говорех 36. the scenery here is lovelier than that around our town тук природата е покрасива, отколкото тази около нашия град 37. the trouble is (that) i can't wait бедата e, че не мога да чакам 38. there is nothing here that matters нищо тук не е от значение 39. there is the house (that) he built ето я (там) къщата, която той построи 40. this is about all (that) i have to say това е всичко, което мога да кажа 41. this one and that товаонова, различни неща 42. those who wish to go may do so онези, които желаят да си отидат, могат да го сторят 43. what is it (that) makes you think so какво те кара да мислиш така 44. желание, учудване, съжаление и пр 45. за да 46. за усилване 47. замества cъщ. за избягване на повторение 48. корелативно 49. след изрази като it is strange/unlikely/hardly да
  * * *
  that pron dem[ðæt] (pl those[ðouz]) I. 1. този; онзи; това, онова; (is) \that you? ти ли си? \that's what he told me това ми казва той; \that's how ето как; but for \that ако не беше това; come out of \that sl махай се, изчезвай ( разг.); have things come to \that? дотам ли е стигнала работата (ли е стигнало)? like \that така; at ( with) \that като каза (направи) това; and all \that и други подобни, и прочие; this one and \that този и онзи, различни; \that's done it (\that does it) това реши въпроса; с това чашата преля; \that's \that това е положението, няма какво повече да се говори; none of \that now! стига! \that one онзи; give me \that one! дайте ми онова! 2. замества същ., за да избегне повторение; the scenery here is lovelier than \that around X. тук природата е по-красива, отколкото (природата) около Х.; 3. с ударение: at \that при това, освен това, и то; they're fine fellows! - they are \that! те са прекрасни хора! - положително! \that's right! \that's it! точно така, браво!; \that's a good boy ти си добро момче (когато искаме нещо от дете); \that's a dear ти си добър човек (когато молим за услуга); \that there нар. този (онзи) там; \that... of yours пренебр. този твой ...; II. pron relat[ðət] който, когото (с ограничаващо значение; предлогът стои винаги на края на изречението); the man \that we are speaking about човекът, за когото говорим; wretch \that I am! аз нещастникът, неудачникът! III. adv разг., шег. толкова, така, тъй, до такава степен; he was \that angry толкова (много) беше ядосан; IV. cj 1. че; they say (\that) he is better казват, че бил по-добре; so... \that толкова, (така)..., че; 2. за да (и so \that, in order \that); та да; че да; what have I done \that he should treat me so какво съм направил, та да се отнася така към мен; 3. да (във възкл. изреч. за желание, съжаление и пр.); oh, \that I had never met him! никога да не бях го срещал! \that he should behave like \that! така да се държи!

  English-Bulgarian dictionary > that

Look at other dictionaries:

 • have\ nothing\ on — • have nothing on • not have anything on v. phr. Not to be any better than; to have no advantage over. Susan is a wonderful athlete, but when it comes to dancing she has nothing on Mary. Even though he is older, John has nothing on Peter in… …   Словарь американских идиом

 • have nothing to do with — 1. To avoid 2. To be unconnected with 3. To be no concern of • • • Main Entry: ↑nothing * * * I have no contact or dealings with Billy and his father have had nothing to do with each other for nearly twenty years ■ be no business or concern of …   Useful english dictionary

 • have nothing to do with someone — have nothing to do with (someone/something) to not involve someone or something. This argument has nothing to do with me. Most of the provisions of the new law have nothing to do with terrorism. She s from a small town, but that has nothing to do …   New idioms dictionary

 • have nothing to do with something — have nothing to do with (someone/something) to not involve someone or something. This argument has nothing to do with me. Most of the provisions of the new law have nothing to do with terrorism. She s from a small town, but that has nothing to do …   New idioms dictionary

 • have nothing to do with — (someone/something) to not involve someone or something. This argument has nothing to do with me. Most of the provisions of the new law have nothing to do with terrorism. She s from a small town, but that has nothing to do with it, I think …   New idioms dictionary

 • have nothing to lose — phrase if you have nothing to lose, you can try something because even if you fail it will not make your situation any worse, but you might gain if you succeed Figuring they had nothing to lose, they decided to audition for the show. Thesaurus:… …   Useful english dictionary

 • have nothing (or something) on someone — informal know nothing (or something) discreditable or incriminating about someone. → have …   English new terms dictionary

 • have nothing to hide — phrase to not be afraid of what people may discover, because you have done nothing wrong Thesaurus: to be morally good or correctsynonym Main entry: hide …   Useful english dictionary

 • have nothing between the ears — have nothing between the/(your) ears informal to be stupid. He s very good looking but has absolutely nothing between the ears, I m afraid …   New idioms dictionary

 • have nothing between your ears — have nothing between the/(your) ears informal to be stupid. He s very good looking but has absolutely nothing between the ears, I m afraid …   New idioms dictionary

 • have nothing between ears — have nothing between the/(your) ears informal to be stupid. He s very good looking but has absolutely nothing between the ears, I m afraid …   New idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.