Translation: from english to bulgarian

from bulgarian to english

I have just

 • 1 moment

  {'moumənt}
  1. момент, миг (и прен.)
  half a MOMENT (една) минутка
  in a MOMENT веднага, незабавно
  this very MOMENT веднага, още сега
  just/only this MOMENT току-що
  at the MOMENT в момента, засега
  at odd MOMENTs между другото, когато мога
  men of the MOMENT силни на деня
  the MOMENT I saw him щом го видях
  not for a MOMENT! никога! за нищо на света! MOMENT of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент
  2. физ., тех. момент
  3. важност, значение
  it is of no/little MOMENT няма значение, не е важно
  decision of great MOMENT важно решение
  of the first MOMENT от най-голяма важност/значение
  * * *
  {'moumъnt} n 1. момент, миг (и прен.); half a moment (една) минутка
  * * *
  секунда; важност; значение;
  * * *
  1. at odd moments между другото, когато мога 2. at the moment в момента, засега 3. decision of great moment важно решение 4. half a moment (една) минутка 5. in a moment веднага, незабавно 6. it is of no/little moment няма значение, не е важно 7. just/only this moment току-що 8. men of the moment силни на деня 9. not for a moment! никога! за нищо на света! moment of truth момент, в който бикоборецът забива ножа, прен. момент на изпитание, решаващ момент 10. of the first moment от най-голяма важност/значение 11. the moment i saw him щом го видях 12. this very moment веднага, още сега 13. важност, значение 14. момент, миг (и прен.) 15. физ., тех. момент
  * * *
  moment[´moument] n 1. момент, миг; прен. минута; half a \moment минутка, секунда; in a \moment завчас, веднага, незабавно, тутакси; at the same \moment едновременно; go there this very \moment! иди веднага там! to the very \moment на минутката (секундата), точно навреме; I have nothing to do at ( for) the \moment засега нямам какво да правя; at odd \moments между другото, в свободното време; a man of the \moment силен на деня; at a \moment's notice веднага; по всяко време; при (първо) поискване; ally of the \moment временен (случаен) съюзник; the \moment of truth критичен (решаващ) момент; I have just ( only) this \moment heard of it току-що чух за това; not for one \moment! никога! за нищо на света! 2. физ., тех. момент; bending \moment момент на огъване; 3. важност, значение; it is of no \moment това няма значение, това не е важно; of the first \moment от най-голяма важност (значение).

  English-Bulgarian dictionary > moment

 • 2 have

  {hæv}
  I. 1. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа
  the purse has nothing in it няма нищо в портмонето
  you HAVE my apologies извинявам се
  will you HAVE the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да
  to HAVE responsibility for oтговорен съм за
  to HAVE and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество)
  to HAVE what it takes имам нужните качества/способности
  he had me by the throat той ме държеше за гърлото
  2. имам, раждам
  3. получавам, придобивам
  let me HAVE, your keys дай ми ключовете си
  let me HAVE an early reply отговори ми бързо
  if yon don't take care you will HAVE the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията
  there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа
  it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките
  to HAVE one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява
  I had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите
  4. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  to HAVE breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям
  will you HAVE something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you HAVE your meals? къде се храните
  5. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл.
  to HAVE a try опитвам се
  to HAVE a wash измивам се
  to HAVE a swim (по) плувам
  to HAVE a lie down полягам си
  6. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време)
  to HAVE an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам
  to HAVE a good time прекарвам добре
  he had his watch stolen откраднаха му часовника
  he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре
  to let someone HAVE it sl. давам някому да се разбере, удрям някого
  he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е
  7. sl. излъгвам, измамвам, изигравам
  you've been had излъгали са те
  I am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен
  8. побеждавам, бия, взимам връх над
  you HAVE (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд
  9. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as Plato had it както казва Платон
  he will HAVE it that той настоява/твърди, че
  10. позволявам, допускам
  I won't HAVE that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам
  I'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища
  11. карам, накарвам, нареждам
  what would you HAVE me do? какво искаш да направя? I had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис
  I had him dismissed наредих да бъде уволнен
  he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя)
  12. поканвам (да гостува)
  we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни
  to HAVE someone to dinner каня някого на вечеря
  13. знам, разбирам, схващам
  die has it by heart тя ro знае наизуст
  he has only a little French той знае съвсем малко френски
  you HAVE me? разбираш ли ме? I HAVE it сетих се, знам
  14. давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр)
  to HAVE one's hair done правя си фризура (на фризъор)
  to HAVE one's hair cut подстригвам се (на бръснар)
  15. обладавам (жена)
  16. трябва, налага се, нужно е (и HAVE got to с inf)
  I HAVE (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар
  you don't HAVE to come не е нужно да идваш
  17. като аих при перфектните форми
  I HAVE gone ходил съм
  I had gone бях отишъл/ходил
  I shall HAVE gone ще съм отишъл/ходил
  18. за избягване на повторение-не се превежда
  you HAVE forgotten your umbrella! -so I HAVE! забравил си си чадъра! -да, наистина
  19. I had better/rather вж. better, rather
  to HAVE to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с
  the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора
  the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността
  let's HAVE it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос
  have around поканвам (и с over, round)
  have at налагам, нахвърлям се върху
  have away
  to HAVE it away sl. имам тайна полова връзка (with с)
  have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак
  have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря
  have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи
  to HAVE it in for someone имам зъб на някого
  II. 1. заможен човек
  the HAVEs and HAVE-nots разг. богатите и бедните
  2. sl. мошеничество, измама
  * * *
  {hav} v (had {had, hъd}; 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast {has(2) {'hav} n 1. заможен човек; the haves and have-nots разг. богатите
  * * *
  трябвам; придобивам; притежавам; прекарвам; вземам; държа; имам; налага се;
  * * *
  1. 1 i had better/rather вж. better, rather 2. 1 давам да ми се направи нещо (рокля и пр.) (с рр) 3. 1 за избягване на повторение-не се превежда 4. 1 знам, разбирам, схващам 5. 1 карам, накарвам, нареждам 6. 1 като аих при перфектните форми 7. 1 обладавам (жена) 8. 1 поканвам (да гостува) 9. 1 трябва, налага се, нужно е (и have got to с inf) 10. die has it by heart тя ro знае наизуст 11. have around поканвам (и с over, round) 12. have at налагам, нахвърлям се върху 13. have away 14. have back получавам обратно, връща ми се, приемам обратно/пак 15. have down смъквам, свалям, повалям, поканвам (във вилата си) в провинцията, извиквам (някого), за да го смъмря 16. have in повиквам, поканвам (лекар, гост), имам (майстори и пр.) вкъщи 17. he had his watch stolen откраднаха му часовника 18. he had me by the throat той ме държеше за гърлото 19. he had me guessing чудех се какво иска да каже той (той ме накара да се чудя) 20. he has only a little french той знае съвсем малко френски 21. he never had it so good никога не е бил/не му е било така добре 22. he will have it that той настоява/твърди, че 23. he's had it sl. свършено е с него, пропуснал е случай, не е вече туй, което беше, убит е 24. i am not to be had мен не могат ме излъга, не съм вчерашен 25. i had gone бях отишъл/ходил 26. i had him dismissed наредих да бъде уволнен 27. i had it from my neighbours съседите ми ro казаха, научих се от съседите 28. i have (got) to go to the dentist трябва да отида на зъболекар 29. i have gone ходил съм 30. i shall have gone ще съм отишъл/ходил 31. i won't have that няма да допусна подобно нещо, не разрешавам 32. i'm not having any разг., upон. не, благодаря, без мен, не се хващам на тази въдища 33. i. v (had, 2 л. ед. ч. сег. вр. ост. hast, 3 л. ед. ч. has, ост. hath, 2 л. ед. ч. pt ост. hadst) имам, притежавам, държа 34. if yon don't take care you will have the police upon you ако не внимаваш, ще имаш разправии с полицията 35. ii. заможен човек 36. it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките 37. let me have an early reply отговори ми бързо 38. let me have, your keys дай ми ключовете си 39. let's have it over and done with да свършим с/ликвидираме този въпрос 40. sl. излъгвам, измамвам, изигравам 41. sl. мошеничество, измама 42. the haves and have-nots разг. богатите и бедните 43. the purse has nothing in it няма нищо в портмонето 44. the size of the brain has nothing to do with intelligence големината на мозъка няма нищо общо с интелигентността 45. the story has to do with real people разказът се занимава с/е за истински хора 46. there was no work to be had нямаше никаква работа, не се намираше никаква работа 47. to have a good time прекарвам добре 48. to have a lie down полягам си 49. to have a swim (по) плувам 50. to have a try опитвам се 51. to have a wash измивам се 52. to have an accident претърпявам злополука/катастрофа, катастрофирам 53. to have and to hold юр. в собственост и владение (в документи за предавано на имущество) 54. to have breakfast/dinner/supper закусвам/обядвам/вечерям 55. to have it away sl. имам тайна полова връзка (with с) 56. to have it in for someone имам зъб на някого 57. to have one's hair cut подстригвам се (на бръснар) 58. to have one's hair done правя си фризура (на фризъор) 59. to have one's wish fulfilled желанието ми се изпълнява 60. to have responsibility for oтговорен съм за 61. to have someone to dinner каня някого на вечеря 62. to have to do with занимавам се с, имам работа/нещо общо с 63. to have what it takes имам нужните качества/способности 64. to let someone have it sl. давам някому да се разбере, удрям някого 65. we had them to stay with us поканихме ги да ни гостуват, гостуваха ни 66. what would you have me do? какво искаш да направя? i had her make a copy накарах я/наредих и да направи препис 67. will you have something to eat/drink? ще хапнете ли/пийнете ли нещо? where do you have your meals? къде се храните 68. will you have the goodness/kindness to ще бъдете ли така добър/любезен да 69. you don't have to come не е нужно да идваш 70. you have (got) me there! тук ме хвана натясно! he had him in the first round победи го в първия рунд 71. you have forgotten your umbrella! -so i have! забравил си си чадъра! -да, наистина 72. you have me? разбираш ли ме? i have it сетих се, знам 73. you have my apologies извинявам се 74. you've been had излъгали са те 75. имам, раждам 76. казвам, твърдя, поддържам (с допълнение it, което не се превежда), as plato had it както казва Платон 77. побеждавам, бия, взимам връх над 78. позволявам, допускам 79. получавам, придобивам 80. преживявам, изпитвам, претърпявам, прекарвам (време) 81. с допълнение от глаголно същ. -превежда се със съответния гл 82. ям, изяждам, пия, изпивам, вземам
  * * *
  have[hæv, редуцирани форми həv, əv] I. v ( had[hæd, həd]) 1. имам, притежавам; държа; to \have a cold настинал (хремав) съм; you \have my apologies извинявам се; you can \have no fear може да не се боите; will you \have the goodness ( kindness) to help me? ще бъдете ли така добър да ми помогнете? I \have it in my mind възнамерявам; to \have and to hold в собственост и владение; we had some friends ( with us) over the weekend няколко приятели ни бяха на гости в събота и неделя; let me \have your passport дайте ми паспорта си; let me \have an prompt reply отговори ми бързо; дай ми отговор бързо; to \have a talk ( word) with s.o. поговорвам си с някого; to \have a game with играя една партия (игра) с; to \have a try (go) опитвам се; to \have a wash мия се; to \have a shave бръсна се; to \have a joke with s.o. шегувам се с някого; to \have nothing on без дрехи съм, гол съм; to \have to do with имам общо с; to \have a baby имам (раждам) дете; he had me by the throat той ме държеше за гърлото; 2. получавам; вземам; придобивам; we had news получихме (имахме) известие (новини); if you don't take care you will \have the police upon you ако не внимаваш, ще има да се разправяш с полицията; there was no work to be had нямаше никаква работа; не се намираше никаква работа; it is to be had at the chemist's това се намира по аптеките; to \have o.'s wish fulfilled желанието ми се изпълнява; I had it from my colleagues колегите ми го казаха, научих от колегите; to \have a glass of beer пия чаша бира; where do you \have your meals? къде се храните? what will you \have? какво обичате? какво искате? какво ще вземете? she has not had anything for three days тя не е взела (яла) нищо вече три дни; 3. прекарвам (време); to \have a nice time прекарвам добре; 4. трябва, налага се, нужно е; the students \have to be in by eleven студентите трябва да се върнат преди единадесет; this work has to be done quickly тази задача трябва да бъде изпълнена бързо; 5. давам да се pp); to \have o.'s watch repaired давам часовника си на поправка; to \have o.'s hair cut подстригвам се, отивам да се подстрижа; 6. sl излъгвам, измамвам, изигравам; I am not to be had на мен не ми минават, не съм вчерашен; 7. побеждавам, бия, взимам връх над; you \have ( got) me there! тук ме хвана натясно! he had you in the first round той те победи (би, свърши) в първия рунд; 8. казвам, твърдя, поддържам; as Socrates had it както казва Сократ; rumour has it носи се слух, говори се; 9. (служи за образуване на перфектните форми); I \have gone отишъл съм; бях отишъл; 10. (за избягване на повторение): he went to the post office as his father had before him той отиде на работа, както някога (преди) ходеше баща му; you \have forgotten your gloves! - So I \have забравил си си ръкавиците! - да, наистина; 11. I had better go по-добре щеше да е да отида; да бях отишъл; I had rather предпочитам, бих предпочел; to \have o.'s own way налагам се, правя каквото си искам; I won't \have that не съм съгласен с такова нещо; това няма да го търпя; \have done! стига! престанете! to \have it in one имам куража (способността); he had it coming to him той си го търсеше; I would \have you know искам да знаете; I am not \haveing any разг. не ща; не се хващам на тази въдица; to \have it in for s.o. имам зъб на някого; мразя го; to \have it on s.o. имам преимущество (предимство) пред някого, в по-изгодно положение съм от някого; to let s.o. \have it удрям някого; давам на някого да се разбере; as ill luck would \have it, he arrived late за нещастие той пристигна късно; what would you \have me do? какво искаш да направя? she has it by heart тя го знае наизуст; he has no Latin or Greek той не знае нито латински, нито гръцки; II. n 1.: the \haves and \have nots разг. които имат и които нямат; 2. sl шарлатанство, мошеничество, измама; подлост.

  English-Bulgarian dictionary > have

 • 3 have at

  have at: (let us) \have at at him! дръжте го!, хванете го!

  English-Bulgarian dictionary > have at

 • 4 have back

  have back получавам обратно; връща ми се; let me \have back it back to morrow върнете (донесете) ми го утре;

  English-Bulgarian dictionary > have back

 • 5 have down

  смъквам;
  * * *
  have down 1) смъквам, свалям; 2) повиквам, извиквам; свиквам;

  English-Bulgarian dictionary > have down

 • 6 have in

  вкарвам;
  * * *
  have in 1) вкарвам; докарвам; повиквам, извиквам, призовавам, поканвам; свиквам; I had the plumber in повиках водопроводчика; 2) имам у нас (вкъщи); next week we shall \have in the carpenters in следващата седмица ще имаме дърводелци вкъщи;

  English-Bulgarian dictionary > have in

 • 7 have on

  нося;
  * * *
  have on 1) нося, облечен съм с; 2) залагам (пари) на; 3) sl занасям, подигравам, поднасям, будалкам, баламосвам;

  English-Bulgarian dictionary > have on

 • 8 have out

  довършвам;
  * * *
  have out 1) изкарвам, изваждам; 2) доизкарвам, довършвам, свършвам, приключвам; let him \have out his sleep out остави го да си отспи; 3): to \have out it out with s.o. обяснявам се с някого, говоря и се оправям с някого;

  English-Bulgarian dictionary > have out

 • 9 have up

  have up 1) карам да се качи; изваждам; повдигам; 2) повиквам, поканвам (обикновено от провинцията); 3) давам под съд;

  English-Bulgarian dictionary > have up

 • 10 just

  {dʒʌst}
  I. 1. справедлив, заслужен (за наказание, награда и пр.), оправдан
  it's only JUST право е, справедливо е
  to show JUST cause for привеждам убедителна причина за
  2. правилен, верен, точен
  II. 1. точно, тъкмо, досущ
  not ready JUST yet не още съвсем готов
  JUST the man you want тъкмо човекът, който ви трябва
  that's JUST it точно така, вярно, правилно, именно, там е лошото
  JUST as... as... точно толкова/така... колкото/както
  2. едва, едва-едва, за една бройка
  I JUST missed being appointed за малко щяха да ме назначат
  3. току-що, ей сега, сегичка
  I'm JUST coming ей сега идвам
  he has JUST come той току-що дойде
  JUST now току-що, ей сега, преди малко
  4. само, просто
  JUST leave it there просто го остави там
  5. разг. съвсем, просто
  it's JUST too bad! много/колко жалко! very ' JUST so' разг. много коректен/изискан
  won't you catch it JUST! won't you JUST catch it! sl. ама има да си патиш! лошо ти се пише! didn't they beat us JUST! ама ни напердашиха! You remember? -don't I JUST! спомняш ли си? -и още как! JUST listen! (я) слушайте/послушайте! JUST you shut up! я млъкни!
  III. вж. joust
  * * *
  {j^st} а 1. справедлив; заслужен (за наказание, награда и пр.(2) {j^st} adv 1. точно, тъкмо; досущ; not ready just yet не още{3} {j^st} = joust.
  * * *
  справедлив; точен; точно; току; тъкмо; само; оправдан; правилен; праведен; верен; просто; досущ; заслужен; едва;
  * * *
  1. he has just come той току-що дойде 2. i just missed being appointed за малко щяха да ме назначат 3. i'm just coming ей сега идвам 4. i. справедлив, заслужен (за наказание, награда и пр.), оправдан 5. ii. точно, тъкмо, досущ 6. iii. вж. joust 7. it's just too bad! много/колко жалко! very ' just so' разг. много коректен/изискан 8. it's only just право е, справедливо е 9. just as... as... точно толкова/така... колкото/както 10. just leave it there просто го остави там 11. just now току-що, ей сега, преди малко 12. just the man you want тъкмо човекът, който ви трябва 13. not ready just yet не още съвсем готов 14. that's just it точно така, вярно, правилно, именно, там е лошото 15. to show just cause for привеждам убедителна причина за 16. won't you catch it just! won't you just catch it! sl. ама има да си патиш! лошо ти се пише! didn't they beat us just! ама ни напердашиха! you remember? -don't i just! спомняш ли си? -и още как! just listen! (я) слушайте/послушайте! just you shut up! я млъкни! 17. едва, едва-едва, за една бройка 18. правилен, верен, точен 19. разг. съвсем, просто 20. само, просто 21. току-що, ей сега, сегичка
  * * *
  just[dʒʌst] I. adj 1. справедлив; заслужен (за война, наказание, награда, критика и пр.); основателен; to get o.'s \just deserve разг. получавам заслуженото; a \just fear оправдан страх; FONT face=Times_Deutsch◊ adv justly; 2. правилен, верен, точен; to give a \just picture of давам вярна (правилна) картина на; 3.: the \just ост. праведните; 4. законен, валиден; II. adv 1. точно, тъкмо; досущ; this coat's \just me това палто ми отива тъкмо за мен); that's \just it точно така, вярно, правилно; that's \just what I wanted to hear точно (тъкмо) това исках да чуя; it was \just on seven o' clock беше точно седем часа; 2. едва; едва-едва; only \just enough едва достатъчно; I \just missed being appointed едва не ме назначиха; 3. току-що; ей-сега, сегичка; \just now току-що, ей-сега, в момента; 4. само, просто; \just once само веднъж; \just leave it there просто остави го там; \just one left само един остана; 5. разг. съвсем; просто; it's \just lovely просто чудесно; \just as... as точно толкова (така)..., колкото (както); it would be \just as well if he came няма да бъде зле да дойде; didn't they beat us \just! ама ни напердашиха!; he is a good talker, isn' t he? isn't he \just? той е много приказлив, нали? и още как! \just listen! (я) слушай, послушай! просто ме чуй! \just you shut up! я (да) млъкнете! \just as soon подобно, също така, със същия успех; \just in case за всеки случай; \just so 1) както трябва, на място, перфектен, изискан; 2) точно така, правилно; \just about 1) едва ли; 2) приблизително, почти, горе-долу.

  English-Bulgarian dictionary > just

 • 11 might-have-been

  {'maithəvbi:n}
  1. пропусната възможност
  2. неуспял човек
  * * *
  {'maithъvbi:n} n 1. пропусната възможност; 2. неуспял
  * * *
  непрокопсаник;
  * * *
  1. неуспял човек 2. пропусната възможност
  * * *
  might-have-been[´maitəv¸bi:n] n 1. пропусната възможност; 2. непрокопсаник, несретник.

  English-Bulgarian dictionary > might-have-been

 • 12 feast have a

  пирувам;

  English-Bulgarian dictionary > feast have a

 • 13 have a bite

  хапвам;

  English-Bulgarian dictionary > have a bite

 • 14 have a chat

  приказвам;

  English-Bulgarian dictionary > have a chat

 • 15 have a dream

  присънвам се;

  English-Bulgarian dictionary > have a dream

 • 16 have a drink

  пийвам;

  English-Bulgarian dictionary > have a drink

 • 17 have a fight

  сбивам се;

  English-Bulgarian dictionary > have a fight

 • 18 have a holiday

  почивам;

  English-Bulgarian dictionary > have a holiday

 • 19 have a hunch

  предугаждам;

  English-Bulgarian dictionary > have a hunch

 • 20 have a lisp

  фъфля;

  English-Bulgarian dictionary > have a lisp

Look at other dictionaries:

 • have (just about) had it — 1. to not be willing or able to continue doing something. We ve been to three museums today and I ve just about had it. 2. to fail to work. The vacuum cleaner just quit I think it s had it. Usage notes: usually said of something the no longer… …   New idioms dictionary

 • Just War — theory is a doctrine of military ethics of Roman philosophical and Catholic origin [http://plato.stanford.edu/entries/war/ The first philosophers of just war were Aristotle and Cicero, and the first theologians St. Augustine and St. Thomas… …   Wikipedia

 • just — adverb. 1. When it means ‘a little time ago’, just is used differently in BrE and AmE. In BrE the usual construction is with a perfect tense formed with have: I have just arrived home, but in AmE the verb is normally a simple past form: I just… …   Modern English usage

 • have-not — poor person, 1742, from HAVE (Cf. have) + NOT (Cf. not). Have in the sense of one who has, one of the wealthier class of persons is from the same source. Earliest in translation of Don Quixote: A fig for Basilius s abilities! for, you are worth… …   Etymology dictionary

 • just, justly — Just is an adjective with the primary meaning of guided by fairness, truth, and reason. Justly is an adverb conveying this same meaning: A just man is justly honored by others. Justly should never be used as a noun. In its adverbial use, just has …   Dictionary of problem words and expressions

 • just the thing — the best or perfect thing I have just the thing for your hair. • • • Main Entry: ↑just just the thing : the thing that is most likely to be helpful Chicken soup is just the thing for a cold. I know just the thing to cheer you up–ice cream! He al …   Useful english dictionary

 • Just So Songs — is a collection of twelve poems from Rudyard Kipling s Just So Stories set to music by Sir Edward German in 1903. It consists of musical settings for voice and piano of When the Cabin port holes , The Camel s Hump , This Uninhabited Island , I… …   Wikipedia

 • have — have1 W1S1 [v, əv, həv strong hæv] auxiliary v past tense and past participle had [d, əd, həd strong hæd] third person singular has [z, əz, həz strong hæz] [: Old English; Origin: habban] 1.) used with past participles to form ↑perfect tenses ▪… …   Dictionary of contemporary English

 • Just Rewards — Infobox Television episode Title = Just Rewards Series = Angel Caption = {Caption|} Season = 5 Episode = 02 Airdate = October 8, 2003 Production = 5ADH02 Writer = David Fury Ben Edlund Director = James A. Contner Guests = Mercedes McNab (Harmony) …   Wikipedia

 • have — 1 strong, auxiliary verb past tense had, strong, third person singularpresent tense has; strong, negative short forms: haven t, hadn t, hasn t 1 used with the past participle of another verb to make the perfect tense of that verb: We have… …   Longman dictionary of contemporary English

 • just war — ▪ international law       notion that the resort to armed force (jus ad bellum) is justified under certain conditions; also, the notion that the use of such force (jus in bello) should be limited in certain ways. Just war is a Western concept and …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.